Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00774 021300 17779299 na godz. na dobę w sumie
System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących - ebook/pdf
System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405980 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Funkcjonujący od 1 stycznia 2005 r. System Informacji Oświatowej umożliwia gromadzenie danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach oświaty.Gromadzenie danych w postaci elektronicznej, zastępującej dotychczasowe sprawozdania oznaczone jako „S” oraz „EN” zostało wprowadzone przepisami ustawy z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej.Struktura, organizacja i zasady działania dotychczasowego SIO zostały zastąpione nową ustawą. Mowa tu o ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Ustawa ta w zasadniczej części weszła w życie 30 kwietnia 2012 r.W okresie przejściowym – tj. do 1 marca 2017 r. funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z 2004 r.Poniższe opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób zobowiązanych do sporządzania danych SIO, a także ich nadzorowania.Publikacja w przejrzysty i czytelny sposób przedstawia przede wszystkim zasady wprowadzania danych SIO, a także harmonogram i zakres wprowadzanych danych.Zaletą opracowania jest zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne aspekty związane z gromadzeniem danych, a także najczęściej występującymi problemami.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AGATA PISZKO SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI SZKÓŁ I ORGANÓW PROWADZĄCYCH Spis treści System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących 1. Zasady gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO ....................................................................................... 3 2. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych ................. 8 3. Dane dziedzinowe ................................................................ 12 3.1. Zbiory danych szkół i placówek oświatowych ........................ 12 3.2. Zbiory danych jednostek ......................................................... 16 3.3. Zbiory danych uczniów .......................................................... 17 4. Przekazywanie danych do bazy danych SIO ..................... 36 5. Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO ............................................................... 47 6. Dostęp do bazy danych SIO ................................................ 54 7. Nadzór nad bezpieczeństwem danych ............................... 60 8. Odzyskiwanie utraconych danych ...................................... 64 9. Korygowanie nieprawidłowości oraz przechowywanie danych w bazie danych SIO i w lokalnych bazach danych SIO ........................................................................... 64 10. Uregulowania przejściowe ................................................... 67 11. Przepisy karne ..................................................................... 68 12. Wyciąg z instrukcji merytorycznej do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Moduł: Uczeń .............................. 69 wrzesień 2015 r. 1 System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących AGATA PISZKO System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących WSTĘP Funkcjonujący od 1 stycznia 2005 r. System Informacji Oświato- wej (dalej: SIO) umożliwia gromadzenie danych o uczniach, na- uczycielach i innych pracownikach oświaty. Gromadzenie danych w postaci elektronicznej, zastępującej do- tychczasowe sprawozdania oznaczone jako „S” oraz „EN” zostało wprowadzone przepisami ustawy z 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Struktura, organizacja i zasady działania dotychczasowego SIO zostały zastąpione nową ustawą. Mowa tu o ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (dalej: ustawa o SIO). Ustawa ta w zasadniczej części weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. W okresie przejściowym – tj. do 1 marca 2017 r. funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z 2004 r. Poniższe opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób zobowiązanych do sporządzania danych SIO, a także ich nadzorowania. Publikacja w przejrzysty i czytelny sposób przedstawia przede wszystkim zasady wprowadzania danych SIO, a także harmonogram i zakres wprowadzanych danych. Zaletą opracowania jest zwrócenie szczególnej uwagi na praktycz- ne aspekty związane z gromadzeniem danych, a także najczęściej wy- stępującymi problemami. 2 wrzesień 2015 r. System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących 1. Zasady gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO Na podstawie przepisów ustawy o SIO szkoły i placówki oświatowe zobo- wiązane są do prowadzenia bazy danych oświatowych. Dane gromadzone w systemie SIO są niezbędne do: 1) prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regio- nalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą, 2) efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 3) analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczo- nych na finansowanie zadań oświatowych, 4) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji. Zgodnie z unormowaniem ustawowym, przez system informacji oświato- wej zapewnia się powszechny dostęp do informacji z zakresu oświaty. System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej i lokalne bazy danych systemu informacji oświatowej oraz system teleinformatyczny – art. 2 ustawy o SIO. Struktura nowego SIO obejmuje bazę danych SIO – przez którą należy rozumieć centralny zbiór danych prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych: (cid:3)(cid:122) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, zwany „RSPO”, (cid:3)(cid:122) zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświa- towych, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o uczniach, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o nauczycielach. Z kolei lokalne bazy danych SIO są to lokalne zbiory danych tworzone i prowadzone w celu: (cid:3)(cid:122) przekazywania danych do bazy danych SIO, (cid:3)(cid:122) pozyskiwania danych z bazy danych SIO, wrzesień 2015 r. 3 System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących (cid:3)(cid:122) pozyskiwania za pośrednictwem bazy danych SIO danych ze zbioru da- nych osobowych PESEL. W skład lokalnych baz danych SIO wchodzą następujące zbiory danych: (cid:3)(cid:122) zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez szkołę i placówkę oświatową, (cid:3)(cid:122) zbiór danych o innej jednostce wykonującej zadania z zakresu oświaty – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez inną jed- nostkę wykonującą zadania z zakresu oświaty, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o uczniach – w przypadku lokalnej bazy danych SIO pro- wadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych ucz- niów do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych uczniów z bazy danych SIO i danych uczniów ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, a także w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania do bazy danych SIO danych powstających z przetworzenia odpowiednich danych uczniów, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o nauczycielach – w przypadku lokalnej bazy danych SIO prowadzonej przez podmiot zobowiązany do przekazywania danych na- uczycieli do bazy danych SIO oraz podmiot uprawniony do pozyskiwania danych nauczycieli z bazy danych SIO i danych nauczycieli ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO. Lokalne bazy danych SIO prowadzą podmioty zobowiązane do przekazy- wania następujących danych do zbiorów w bazie danych SIO: (cid:3)(cid:122) zbiory innych niż RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu da- nych oświaty, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o uczniach, (cid:3)(cid:122) zbiory danych o nauczycielach oraz (cid:3)(cid:122) podmioty uprawnione do pozyskiwania danych z bazy danych SIO i da- nych ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO. Mocą przepisów ustawy o SIO w systemie informacji oświatowej są gro- madzone i przetwarzane dane dotyczące: (cid:3)(cid:122) przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – publicznych i niepublicz- nych, a także innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (cid:3)(cid:122) jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, (cid:3)(cid:122) gmin, powiatów, samorządów województw, 4 wrzesień 2015 r. System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących (cid:3)(cid:122) ministrów będących organami prowadzącymi szkoły, (cid:3)(cid:122) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyj- nych, (cid:3)(cid:122) zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrod- ków diagnostyczno-konsultacyjnych, (cid:3)(cid:122) kuratoriów oświaty i specjalistycznych jednostek nadzoru, (cid:3)(cid:122) organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczy- mi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno- -konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych, (cid:3)(cid:122) izb rzemieślniczych. Z uzasadnienia projektu ustawy o SIO z 2011 r. wynika, że nowy sposób zbierania danych polega na odejściu z dotychczasowej formuły gromadzenia przez SIO danych zbiorczych na rzecz danych jednostkowych, będących da- nymi osobowymi. W celu szczegółowego przybliżenia zasad posługiwania się nowym na- rzędziem, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło m.in. instrukcje merytoryczne użytkownika programu, których zapisy zostały wykorzystane w dalszej części opracowania. Z instrukcji merytorycznej do instrukcji użytkownika aplikacji moder- nizowanego Systemu Informacji Oświatowej (moduł: Podmiot) wynika, że dane w zakładce „Podmiot” są przekazywane przez: (cid:3)(cid:122) przedszkola, (cid:3)(cid:122) inne formy wychowania przedszkolnego, (cid:3)(cid:122) szkoły, (cid:3)(cid:122) zakłady kształcenia nauczycieli, (cid:3)(cid:122) kolegia pracowników służb społecznych, (cid:3)(cid:122) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, (cid:3)(cid:122) specjalne ośrodki wychowawcze, (cid:3)(cid:122) ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, (cid:3)(cid:122) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, (cid:3)(cid:122) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, (cid:3)(cid:122) placówki kształcenia ustawicznego, (cid:3)(cid:122) placówki kształcenia praktycznego, (cid:3)(cid:122) ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego, (cid:3)(cid:122) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, (cid:3)(cid:122) placówki doskonalenia nauczycieli. wrzesień 2015 r. 5 System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących Dane dotyczące podmiotu obejmują: (cid:3)(cid:122) opis szkoły/placówki oświatowej, (cid:3)(cid:122) rejestrację oddziałów, (cid:3)(cid:122) uzupełnienie danych o oddziałach, (cid:3)(cid:122) listę oddziałów. W przypadku: (cid:3)(cid:122) szkół i placówek oświatowych posiadających filie, (cid:3)(cid:122) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrod- ków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia ustawicznego, w skład którego wchodzą szkoły, (cid:3)(cid:122) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, (cid:3)(cid:122) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – jest prowadzona jedna lokalna baza danych SIO odpowiednio szkoły, placówki oświatowej, zespołu, zakładu poprawczego albo schroniska dla nieletnich. W takiej sytuacji lokalna baza danych zawiera wyodrębnione zbiory do- tyczące odpowiednio: (cid:3)(cid:122) szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, (cid:3)(cid:122) specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, (cid:3)(cid:122) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, (cid:3)(cid:122) młodzieżowego ośrodka socjoterapii, (cid:3)(cid:122) centrum kształcenia ustawicznego, i szkoły wchodzącej w skład pla- cówki, (cid:3)(cid:122) poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zes- połu, (cid:3)(cid:122) zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakła- dach i schroniskach, oraz zbiór danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowe- go ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, centrum kształcenia ustawicznego i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i pla- cówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zakładów popraw- czych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Natomiast administratorem lokalnej bazy danych SIO jest kie- rownik podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO. 6 wrzesień 2015 r. System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe: 1) dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placów- kach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przed- szkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach pod- stawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych; 2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, za- trudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświa- towych oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycie- li, nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; 3) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stano- wiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w: (cid:3)(cid:122) urzędach organów administracji rządowej, (cid:3)(cid:122) kuratoriach oświaty, (cid:3)(cid:122) specjalistycznej jednostce nadzoru, (cid:3)(cid:122) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egza- minacyjnych, (cid:3)(cid:122) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami popraw- czymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagno- styczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych; 4) nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punk- tach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypo- spolitej Polskiej; 5) nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia na- uczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach dosko- nalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych; 6) nauczycieli zatrudnionych w: (cid:3)(cid:122) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami sa- morządu terytorialnego, wrzesień 2015 r. 7 System informacji oświatowej – obowiązki szkół i organów prowadzących (cid:3)(cid:122) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 7) nauczycieli urlopowanych na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167); 8) nauczycieli zatrudnianych zgodnie z zapisem art. 7e ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświa- ty) – tj. nauczycieli, którzy są zatrudniani w celu realizacji zajęć w ra- mach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wycho- wankami albo na ich rzecz; 9) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ust. 1a–1d oraz art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; 10) osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywil- noprawnej. 2. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (dalej: RSPO) stanowi zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach. Jest częścią bazy danych SIO. Szczegółowy katalog danych gromadzonych i przetwarzanych w RSPO określony jest w treści art. 7 ustawy o SIO. W RSPO gromadzone są następujące dane identyfikacyjne szkół i placó- wek oświatowych: 1) nazwa – w polu tym należy wskazać urzędową nazwę szkoły lub placów- ki oświatowej określoną w akcie założycielskim, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji lub zezwoleniu na założenie szkoły lub placówki publicznej oraz w statucie szkoły lub placówki oświatowej; 2) nazwa skrócona – w przypadku gdy szkoła lub placówka używa nazwy skróconej używanej na pieczęciach, jeżeli nie używa – to pozycja ta po- zostaje niewypełniona; 3) typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej; 4) data założenia; 8 wrzesień 2015 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System informacji Oswiatowej - obowiązki szkół i organów prowadzących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: