Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00558 014168 8844174 na godz. na dobę w sumie
System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony Pytania. Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony Pytania. Testy. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 203
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3926-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewelina Cała-Wacinkiewicz System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony pytania • testy • kazusy • tablice 2. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony W sprzedaży: J. Barcik, A. Wentkowska PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM TRAKTATU Z LIZBONY, wyd. 2 Wykłady Becka M. M. Kenig Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze A. Łazowski (red.) PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 5 Repetytoria C. H. Beck E. Skibińska (wprow.) PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 2 Edycja Sądowa PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Z WPROWADZENIEM, wyd. 17 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony pytania • testy • kazusy • tablice 2. wydanie rozszerzone i zmienione dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz Uniwersytet Szczeciński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-3925-2 ISBN e-book 978-83-255-3926-9 Spis treści Wykaz skrótów__________________________________________________________ IX Literatura_ _____________________________________________________________ XIII Przedmowa_____________________________________________________________ XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Geneza i charakter Unii Europejskiej_____________________________ 1. Zagadnienia wprowadzające____________________________________________ Pytania 1–3 2. Zagadnienia szczegółowe______________________________________________ Pytania 4–17 Rozdział II. Prawo Unii Europejskiej_ ______________________________________ Pytania 18–36 Rozdział III. Rada Europejska_ ____________________________________________ Pytania 37–44 Rozdział IV. Rada Unii Europejskiej________________________________________ Pytania 45–55 Rozdział V. Komisja Europejska____________________________________________ Pytania 56–67 Rozdział VI. Parlament Europejski_________________________________________ Pytania 68–80 Rozdział VII. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej_____________________ Pytania 81–104 1. Sąd (dawny Sąd Pierwszej Instancji)______________________________________ 2. Sąd do spraw Służby Publicznej_ ________________________________________ Rozdział VIII. Trybunał Obrachunkowy_____________________________________ Pytania 105–109 Rozdział IX. Europejski Bank Centralny____________________________________ Pytania 110–111 1 1 4 15 32 37 48 57 70 79 83 87 90 VI Spis treści Rozdział X. Inne organy i instytucje – wybrane zagadnienia___________________ 1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich_ ________________________________ Pytania 112–117 2. Komitet Ekonomiczno-Społeczny________________________________________ Pytania 118–119 3. Komitet Regionów____________________________________________________ Pytania 120–121 4. Europejski Bank Inwestycyjny___________________________________________ Pytanie 122 91 91 94 96 98 Część B. Testy 99 Test 1_ ______________________________ _ ______________________________ _ 102 Test 2_ ______________________________ _ 104 Test 3_ ______________________________ _ 106 Test 4_ ______________________________ _ 108 Test 5_ ______________________________ _ 110 Test 6_ ______________________________ _ 113 Test 7_ ______________________________ _ 115 Test 8_ ______________________________ _ 117 Test 9_ Test 10_ ______________________________ _ 119 Test 11_ ______________________________ _ 121 Test 12_ ______________________________ _ 124 Test 13_ ______________________________ _ 126 Test 14_ ______________________________ _ 128 Test 15_ ______________________________ _ 130 Test 16_ ______________________________ _ 133 Test 17_ ______________________________ _ 135 Test 18_ ______________________________ _ 138 Test 19_ ______________________________ _ 140 Test 20_ ______________________________ _ 142 Odpowiedzi_do_testu_1_ _ _____ _ 145 Odpowiedzi_do_testu_2_ _ _____ _ 145 Odpowiedzi_do_testu_3_ _ _____ _ 145 Odpowiedzi_do_testu_4_ _ _____ _ 146 Odpowiedzi_do_testu_5_ _ _____ _ 146 Odpowiedzi_do_testu_6_ _ _____ _ 146 Odpowiedzi_do_testu_7_ _ _____ _ 147 Odpowiedzi_do_testu_8_ _ _____ _ 147 Odpowiedzi_do_testu_9_ _ _____ _ 147 Odpowiedzi_do_testu_10__ _____ _ 148 Odpowiedzi_do_testu_11__ _____ _ 148 Odpowiedzi_do_testu_12__ _____ _ 148 Odpowiedzi_do_testu_13__ _____ _ 149 Odpowiedzi_do_testu_14__ _____ _ 149 Odpowiedzi_do_testu_15__ _____ _ 149 Odpowiedzi_do_testu_16__ _____ _ 150 Odpowiedzi_do_testu_17__ _____ _ 150 Odpowiedzi_do_testu_18__ _____ _ 150 Odpowiedzi_do_testu_19__ _____ _ 151 Odpowiedzi_do_testu_20__ _____ _ 151 Część C. Kazusy Kazus 1. Przystąpienie do Unii Europejskiej_____________________________________ 153 Kazus 2. Obywatelstwo Unii Europejskiej______________________________________ 155 Kazus 3. Stosowanie prawa Unii Europejskiej_ __________________________________ 156 Kazus 4. Petycja do Parlamentu Europejskiego_ _________________________________ 157 Kazus 5. Status prawny komisarza Komisji Europejskiej_ __________________________ 158 Kazus 6. Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich_______________________________ 159 Kazus 7. Dymisja Komisji Europejskiej_________________________________________ 161 Spis treści VII Część D. Tablice Tabl. 1. Prawo pierwotne Unii Europejskiej_____________________________________ 163 Tabl. 2. Prawo wtórne Unii Europejskiej_______________________________________ 164 Tabl. 3. Cele Unii Europejskiej_______________________________________________ 165 Tabl. 4. Chronologia przystępowania do Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej_____ 166 Tabl. 5. System instytucji w TWE i Traktatu o Unii Europejskiej a system instytucji w Traktacie lizbońskim_______________________________________________ 166 Tabl. 6. Siedziby głównych instytucji UE________________________________________ 167 Tabl. 7. Prawo europejskie sensu largo i sensu stricto______________________________ 167 Tabl. 8. Struktura Traktatu lizbońskiego________________________________________ 168 Tabl. 9. Skład Rady Europejskiej w Traktacie lizbońskim___________________________ 171 Tabl. 10. Struktura wewnętrzna Rady Unii Europejskiej_ __________________________ 172 Tabl. 11. Wykaz składów Rady Unii Europejskiej_________________________________ 172 Tabl. 12. Struktura wewnętrzna Komisji Europejskiej_____________________________ 173 Tabl. 13. Dyrekcje Generalne (DG) w Komisji Europejskiej_ _______________________ 173 Tabl. 14. Tryb powołania Komisji Europejskiej___________________________________ 175 Tabl. 15. Ważniejsze kompetencje Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej__________ 175 Tabl. 16. Frakcje polityczne Parlamentu Europejskiego do i po wyborach w czerwcu 2009 r._________________________________________________ 176 Tabl. 17. Wewnętrzna struktura Parlamentu Europejskiego_ _______________________ 177 Tabl. 18. Komisje stałe w Parlamencie Europejskim_______________________________ 178 Tabl. 19. Struktura wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości________________________ 179 Tabl. 20. Kompetencje Sądu_________________________________________________ 180 Indeks rzeczowy_________________________________________________________ 181 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa decyzja 94 / 262 __________ decyzja Parlamentu Europejskiego 94 / 262 z 9.3.1994 r. w spra- wie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykony- wanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.Urz. WE L 113 / 1994, s. 15 ze zm.) decyzja 2004 / 752 / WE ____ decyzja Rady 2004 / 752 / WE z 2.11.2004 r. ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 333 / 2004, s. 7) decyzja 2009 / 937 / UE ____ decyzja Rady 2009 / 937 / UE z 1.12.2009 r. dotycząca przyję- cia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz. Urz. UE L 325 / 2009, s. 35 ze zm.) JAE ___________________ Jednolity Akt Europejski z 17.2.1986 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, KNZ __________________ Karta Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. poz. 864/5 ze zm.) KWPT ________________ Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 90) n. TUE ________________ Traktat o Unii Europejskiej zmieniony Traktatem z Liz bony z 1990 r. Nr 74, poz. 439) (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 115/2008, s. 13) Protokół Nr 7 ___________ Protokół Nr 7 dołączony do Traktatu z Lizbony z 13.12.2007 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE С 115 / 2008, s. 266) Regulamin Komisji ______ decyzja Komisji 2010 / 138 / UE z 24.2.2010 r. zmieniająca we- wnętrzny regulamin Komisji (Dz. Urz. UE L 55 / 2010, s. 60) Regulamin Komitetu Regionów ______________ Regulamin wewnętrzny Komitetu Regionów z 3.12.2009 r. (Dz.Urz. UE L 6 / 2010, s. 14) Regulamin Parlamentu ____ Regulamin, wydanie 16 (Dz.Urz. UE L 44 / 2005, s. 1) Regulamin postępowania __ Regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicz- nej Unii Europejskiej z 25.7.2007 r. (Dz.Urz. UE L 225 / 2007, s. 1 ze zm.) X Wykaz skrótów Regulamin Rady Europejskiej ____________ decyzja Rady Europejskiej 2009 / 882 / UE z 1.12.2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 315 / 2009, s. 51) Regulamin Sądu _________ Regulamin postępowania przed Sądem z 2.5.1991 r. (Dz. Urz. WE L 136 / 1991, s. 1 ze zm.) Regulamin Trybunału _____ Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 19.6.1991 r. (Dz.Urz. WE L 176 / 1991, s. 7 ze zm.) Regulamin wewnętrzny Komitetu ______________ Regulamin wewnętrzny Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 14.7.2010 r. (Dz.Urz. UE L 324 / 2010, s. 52) Regulamin wewnętrzny ___ Regulamin wewnętrzny Trybunału Obrachunkowego Wspól- not Europejskich z 8.12.2004 r. (Dz. Urz. UE L 18 / 2005, s. 1) Statut Trybunału _________ Protokół Nr 3 dołączony do Traktatu z Lizbony z 13.12.2007 r. w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej- skiej (Dz.Urz. UE С 83 / 2010, s. 210) TA ____________________ Traktat z Amsterdamu z 2.10.1997 r. (Dz.Urz. WE C 340/1997, s. 1) TEWEA _______________ Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomo- wej z 25.3.1957 r. z 25.3.1957 r. z 18.4.1951 r. TEWG ________________ Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą TEWWiS ______________ Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali TFUE _________________ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonso- TL ____________________ Traktat z Lizbony z 13.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 306/2007, s. 1) TUE __________________ Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (wersja skonsolido- lidowana, Dz.Urz. UE C 83/2010, s. 47) TWE __________________ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. wana, Dz.Urz. UE C 83/2010, s. 13) Załącznik I _____________ Załącznik I dołączony do Statutu Trybunału Sprawiedliwości (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) (zob. Statut Trybunału) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. __________________ Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE _____________ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE ____________ Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich EP ____________________ Edukacja Prawnicza Zb. Orz. ________________ Zbiór Orzeczeń Wykaz skrótów XI 3. Inne skróty art. ____________________ artykuł (-y) cz. ____________________ część DG ___________________ Dyrekcje Generalne EBC __________________ Europejski Bank Centralny ESBC _________________ Europejski System Banków Centralnych ETS ___________________ Europejski Trybunał Sprawiedliwości Euratom _______________ Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWG __________________ Europejska Wspólnota Gospodarcza EWWiS ________________ Europejska Wspólnota Węgla i Stali m.in. __________________ między innymi nast. ___________________ następny (-a, -e) Nr ____________________ numer PE ____________________ Parlament Europejski por. ___________________ porównaj poz. ___________________ pozycja pyt. ___________________ pytanie (-a) r. _____________________ rok red. ___________________ redakcja s. _____________________ strona (-y) t. _____________________ tom tj. _____________________ to jest UE ___________________ Unia Europejska ust. ____________________ ustęp WE ___________________ Wspólnota Europejska WPZiB ________________ Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa wyd. __________________ wydanie zob. ___________________ zobacz Literatura M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2007 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2008 J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006 J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty ustanawiające Unię Europejską, War- Z. Brodecki, Prawo integracji w Europie, Warszawa 2006 E. Cała-Wacinkiewicz, Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodo- szawa 2008 wego, Warszawa 2007 E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, Warszawa 2009 W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2001 M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2006 Integracja europejska – wybrane problemy, red. D. Milczarek, A. Nowak, Warszawa 2003 J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000 B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008 B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Nicejski. Komentarz, Warszawa 2002 P. Łaski, Suwerenność i współzależność we współczesnym prawie międzynarodowym, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, red. I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Warszawa 2005 F. Machlup, Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, Warszawa 1986 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warsza- wa 2006 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000 W. Nicoll, T. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002 Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2008 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M. M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2008 Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2002 Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, red. A. Łazowski, Warszawa 2008 A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Dokumenty Wspólnot Europejskich, t. 1, Lublin 1994 R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2003 XIV Literatura E. Skibińska, Instytucje Wspólnot Europejskich, cz. 1, EP 2008, Nr 3 E. Skibińska, Instytucje Unii Europejskiej, cz. 2, EP 2008, Nr 4 R. Streinz, Prawo europejskie, Warszawa 2002 Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze, red. A. Łazowski, Warszawa 2008 Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel, Kra ków 2004 Przedmowa Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk repetytorium poświęcone systemowi instytucjo- nalnemu Unii Europejskiej, zaktualizowane w związku z wejściem w życie 1.12.2009 r. po- stanowień Traktatu z Lizbony, który został podpisany 13.12.2007 r. Mam nadzieję, iż będzie ono stanowić pomoc dydaktyczną zarówno dla studentów, aplikantów, jak i tych wszystkich, którym przyszło zgłębiać tę tematykę. Repetytorium w zaproponowanym kształcie stanowi wynik kilkuletnich doświadczeń dydak tycznych, a asumpt do jego przygotowania stanowiła potrzeba rozwinięcia zagadnień dotyczących systemu instytucji Unii Europejskiej, zawartych w repetytorium „Podstawy sys- temu prawa międzynarodowego” (wyd. 2, Warszawa 2009). Ponadto, mając na względzie czę- sto skomplikowany charakter rozważań dotyczących unijnych instytucji, analizując je, opar- to się bezpośrednio na aktach prawnych wyznaczających ich zasady funkcjonowania i status. Z założenia także niniejsze opracowanie również nie wyczerpuje całości zakresu mate- riału, co wynika po pierwsze z rozległości tematycznej przedmiotu, po drugie zaś z chęci pozostawienia niektórych zagadnień do realizacji na wykładach. Z założenia też w niniej- szym repetytorium osiągnięcie celów dydaktycznych zmusiło do wyjścia poza tradycyjne ramy prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. Nie wymaga to głębszego uzasadnienia, jeśli weźmie się pod uwagę, że do posługiwania się tradycyjnymi pojęciami w tym zakre- sie potrzebne jest niekiedy subsydiarne wykorzystanie konstrukcji pojęciowych właściwych prawu międzynarodowemu. Repetytorium, którego głównym zadaniem jest służyć pomocą w przyswojeniu, a także utrwaleniu i usystematyzowaniu wiedzy, składa się z czterech części. Pierwsza – przyjmując formę pytań (zagadnień) egzaminacyjnych i odpowiedzi, ma za zadanie merytorycznie przy- bliżyć omawiane zagadnienia. Druga – zawierająca testy, ma ułatwić weryfikację zdobytej wiedzy, co stanowi doskonałą powtórkę materiału np. przed egzaminem. Trzecia – zawie- ra kazusy, ukazujące wybrane instytucje w praktyce. Czwarta natomiast – w formie tablic – graficz nie prezentuje treści zawarte w części pierwszej. Mam nadzieję, że przyjęta konstrukcja ułatwi Państwu korzystanie z niniejszego repety- torium, a egzaminy czy zaliczenia z zakresu instytucji Unii Europejskiej zakończą się sukce- sem, czego serdecznie życzę. Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim osobom, które w trakcie prac służyły mi swoją pomocą i udzielały cennych uwag i sugestii. Szczecin, kwiecień 2012 r. Autorka Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Geneza i charakter Unii Europejskiej1 1. Zagadnienia wprowadzające Pytanie 1. Zdefiniuj pojęcie integracji międzynarodowej2. W najprostszym ujęciu integracja to scalanie, zespalanie się, łączenie państw i two- rzenie z nich jednolitego organizmu3, opierające się in extenso na państwach, jako podstawowych i pierwotnych podmiotach prawa międzynarodowego. Ta leksykal- na definicja ma jednak ograniczone zastosowanie, nie oddając w pełni istoty rzeczy analizowanego pojęcia. Uzupełnieniem powyższego może być zatem rozpatrywanie integracji bądź to jako procesu, bądź to jako pewnego stanu rzeczy osiągniętego w toku jego realiza- cji4, choć zdarzyć się może, że integracja jest także ujmowana jako koniunkcja tych dwóch elementów5. Biorąc za punkt wyjścia integrację rozumianą i jako stan, i jako proces, wydaje się, iż nie ma potrzeby zubażania zakresu przedmiotowego definicji integracji jedynie do stanu. Twierdzenie takie wymuszają niejako dynamika i inten- syfikacja stosunków międzynarodowych oraz fakt, iż państwa, zacieśniając granice wzajemnej współpracy, nie opowiadają się za sztywnym wyznaczeniem jej granic, 1 Informacje na temat UE dostępne są na oficjalnej stronie organizacji – http://europa.eu/. 2 Na temat integracji zob. szerzej E. Cała-Wacinkiewicz, Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2007. 3 Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982, s. 53. 4 F. Machlup, Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, Warszawa 1986, s. 29–34. 5 B. Lévy konstatuje, iż integracja to zarówno proces, jak i rezultat tego procesu. Zob. Ľintegration européenne à ľére des blocs régionaux et de la globalisation de ľéconomie, Montreal 1995, s. 9–10. E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji Unii Europejskiej..., Repetytoria C.H. Beck Pyt. 1 2 Część A. Pytania egzaminacyjne wręcz przeciwnie – świadomie decydują się na „współzależność”1. Stąd też współza- leżność można uznać jako essentialia negotii integracji międzynarodowej, stanowią- cą kryterium różnicujące integrację od zwykłej współpracy między państwami. Ujmowanie integracji zarazem jako stanu i procesu jest dwuaspektowe. Stan po- zwala na analizę określonego stadium integracji i w tym znaczeniu pozostaje ujęciem statycznym. Proces natomiast oddaje dynamikę będącą istotą następujących po sobie działań, mających doprowadzić do z góry założonego celu. Integracja bowiem, jak konkluduje B. Góralczyk, to pewien cel i wysiłek pomniejszych organiz mów, dążą- cych wspólnie ku budowie sprawnego organizmu je łączącego2. Przywołany Autor zwraca uwagę na przestrzenny aspekt integracji odnoszący się do tworzenia nowego organizmu jako efektu integracji. Ujęcie takie właściwe jest również A. Przyborowskiej-Klimczak, twierdzącej, że integracja to proces tworzenia całości z części lub włączania pewnych elementów w całość3. Oprócz wspomnianego aspektu przestrzennego definicja ta oddaje także pewną dynamikę, której nie moż- na odmówić procesowi scalania, albowiem jest to cecha współczesnych stosunków międzynarodowych. Zgodnie z teorią kinetyki politycznej proces polityczny zawsze dąży do zmiany status quo i nigdy nie powinien pozostawać nieruchomy4. Reasumując, w kontekście wyżej przywołanych twierdzeń przyjąć należy, że przez pojęcie integracji międzynarodowej rozumie się pewien stan (często jako element przejściowy) i zarazem postępujący proces, którego podmiotami są państwa, zmierzający w kierunku takiego sformalizowania stosunków między nimi, by powstał w efekcie sprawnie funkcjonujący „organizm”, łączący państwa w jed­ ną, dającą się wydzielić strukturę opartą na współzależności. Pytanie 2. Czym są umowy międzynarodowe5? Definicja legalna umowy międzynarodowej zawarta została w art. 2 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów podpisanej 23.5.1969 r.6. Zgodnie z jego treścią trak- 1 Rozumianą w szerokim ujęciu, jako wzajemna relacja interesów podmiotów (narodów, państw, or- ganizacji czy instytucji międzynarodowych), w ramach której wszelka zmiana pozycji jednego z nich dotyka pozycji innych. Zob. J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s. 237. Na temat współzależności zob. także P. Łaski, Suwerenność i współzależność we współczesnym pra- wie międzynarodowym, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, red. I. Gawłowicz, I. Wierzcho- wiecka, Warszawa 2005, s. 43–54. 2 B. Góralczyk, Źródła i uwarunkowania integracji europejskiej, [w:] Integracja europejska – wybra- ne problemy, red. D. Milczarek, A. Nowak, Warszawa 2003, s. 18. 3 A. Przyborowska-Klimczak, Prawne aspekty procesu integracji europejskiej – rys historyczny, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 25. 4 Zob. W. Nicoll, T. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002, s. 642. 5 Zob. szerzej E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, War szawa 2009, s. 50. 6 Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439. Pyt. 2 E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji Unii Europejskiej…, Repetytoria C.H. Beck Rozdział I. Geneza i charakter Unii Europejskiej 3 tat oznacza międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pi- semnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym, dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę. Definicja ta, przyjmując, że stronami umów mogą być jedynie państwa, opiera się na pewnym uproszczeniu. Jednak rozszerzenie jej aspektu podmiotowego na orga- nizacje międzynarodowe nastąpiło mocą Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów między państwami a organizacjami międzynarodowymi lub organizacjami między- narodowymi, podpisanej w Wiedniu 21.3.1986 r. Polska nie jest jednak jej stroną, co nie stoi na przeszkodzie, by uznać, iż – co do zasady – stronami umów międzynaro- dowych w głównej mierze mogą być: 1) państwa, 2) państwa i organizacje międzynarodowe, 3) organizacje międzynarodowe. Dlatego też omawiane w dalszej części umowy międzynarodowe zawierane przez państwa członkowskie początkowo Wspólnot Europejskich (Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej czy Jednolity Akt Europejski) czy też Unii Europejskiej (Traktat o Unii Europejskiej, Traktat amsterdamski, Traktat nicej- ski czy też Traktat lizboński), będą traktowane jako umowy międzynarodowe podle- gające reżimowi prawnemu wspomnianej Konwencji. Pytanie 3. Określ, czym są organizacje międzynarodowe1. Zgodnie z Konwencją wiedeńską dotyczącą reprezentacji państw w ich stosunkach z organizacjami międzynarodowymi o charakterze uniwersalnym, podpisaną w Wied- niu 14.3.1975 r., organizacja międzynarodowa oznacza organizację międzyrzą­ dową. Oznacza to, iż z punktu widzenia prawa międzynarodowego tylko organizacje między narodowe o rządowym charakterze (takie jak dawna Europejska Wspólnota Węgla i Stali, dawna Europejska Wspólnota Gospodarcza, a obecna Wspólnota Eu- ropejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej czy Unia Europejska) będą pod- miotami tego prawa. Nie rozciągnie się to już natomiast na organizacje o charakte- rze pozarządowym. Organizacją międzynarodową będzie zatem taki związek państw (przynajmniej trzech), który powstał jako: 1) sformalizowany przejaw wielostronnej współpracy między państwami; 2) działający w oparciu o multilateralną umowę międzynarodową – stanowiącą sta- tut tej organizacji; 3) wyposażony w organy; 1 Zob. szerzej E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu..., s. 111. E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji Unii Europejskiej…, Repetytoria C.H. Beck Pyt. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony Pytania. Testy. Kazusy. Tablice
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: