Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 005248 15690033 na godz. na dobę w sumie
System wynagradzania nauczycieli - ebook/pdf
System wynagradzania nauczycieli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3632-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wynagrodzeniami nauczycieli za pracę podczas matur, wynagrodzeniami za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem, prawem do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy, ustalaniem wynagrodzenia w miesiącu częściowo przepracowanym oraz potrącaniem z wynagrodzenia.

Specyficzny charakter przepisów prawnych dotyczących wynagradzania nauczycieli prowadzi w praktyce do wielu wątpliwości interpretacyjnych i trudności w ich regulacji. Opracowanie wyjaśnia te kwestie na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego. Wskazane zostały także podstawy prawne wynagrodzeń nauczycieli.

Adresaci:

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Podstawową intencją powstania niniejszego opracowania była chęć stworzenia praktycznego kompendium, zawierającego informacje na te- mat wybranych zagadnień związanych wprost lub pośrednio z tematyką wynagrodzeń nauczycielskich. Specyficzny charakter regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia nauczycieli w praktyce prowadzi do wielu wątpliwości interpretacyjnych oraz trudności praktycznych w stosowaniu tych regulacji. W opracowaniu przedstawiono podstawy prawne wybranych zagad- nień, a także skrótowe wyjaśnienie wątpliwości na podstawie aktualne- go orzecznictwa sądowego oraz rozstrzygnięć organów sprawujących nadzór prawny nad działalnością samorządu terytorialnego. Omówiono także ostatnie nowelizacje Karty Nauczyciela i ustaw o systemie oświaty, w zakresie dotyczącym wynagrodzeń, w szczególności kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego oraz wynagrodzeń na- uczycieli za pracę przy maturach. celem autora nie było pełne omówienie całości problematyki związanej z wynagradzaniem nauczycieli, lecz jedynie zasygnalizowanie problemów najczęściej występujących w praktyce i próba ich wyjaśnienia w oparciu o wykładnię obowiązującego prawa, dorobku judykatury i jurysprudencji. Systematykę opracowania oparto na systematyce Karty Nauczyciela, w związku z czym poszczególne zagadnienia będą omawiane w kolejno- ści występowania w treści Karty Nauczyciela. Zakres tematyczny pracy rozszerzono o kwestie dotyczące wynagrodzenia za czas odosobnienia związanego z chorobą lub macierzyństwem, prawem do wynagrodzenia w sytuacjach nieświadczenia pracy, ustalaniem wynagrodzenia w mie- siącu częściowo przepracowanym oraz potrącaniem wynagrodzenia. Ze względu na jedynie pośredni związek z przedmiotem opracowania, po- minięto kwestie związane z funduszem zdrowotnym, funduszem socjal- nym (z wyjątkiem świadczenia urlopowego) oraz z funduszem na dosko- nalenie zawodowe nauczyciela. 1. Artykuł 30 Karty Nauczyciela 1.1. pojęcie wynagrodzenia nauczycielskiego Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczycie- la (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) wynagrodze- nie nauczycielskie to system składników, do których nauczyciel nabywa prawo bądź to z mocy prawa, bądź też w związku ze spełnieniem okre- ślonych przesłanek, wskazanych przepisami. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest przede wszystkim od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obo- wiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy (art. 30 ust. 2 KN). Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 KN wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywa- cyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świad- czeń wynikających ze stosunku pracy. Z katalogu wynagrodzenia nauczycielskiego zostały wyłączone świad- czenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatki socjalne, a więc dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy. 1.2. pojęcie średniego wynagrodzenia nauczycieli instytucja średniego wynagrodzenia jest teoretycznym modelem ułatwiającym ujednolicanie wysokości wynagrodzeń nauczycielskich za- równo w skali całego kraju, jak i w skali poszczególnych organów pro- wadzących szkoły. Dzięki średnim stawkom wynagrodzenia nauczycieli znacznie łatwiej można sprawdzić, czy konkretna jednostka samorządu terytorialnego prawidłowo określiła nakłady na wynagrodzenia nauczy- 22 1. ARtyKUł 30 KARty NAUcZycieLA cieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na swym tere- nie, a także czy wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie wynagrodzeń przekazana organowi prowadzącemu z budżetu państwa odpowiada założonym wartościom. Konstrukcja średniego wynagrodzenia powoduje, że konkretny na- uczyciel nie jest w stanie osiągnąć średniej stawki wynagrodzenia okre- ślonej przepisami Karty Nauczyciela ze względu na to, że nie nabędzie uprawnienia do pobierania wszystkich składników wynagrodzenia jedno- cześnie. Z tego powodu kategorię średniego wynagrodzenia określono mianem teoretycznej. Należy pamiętać więc, że wartości średniego wynagrodzenia, poda- ne w kwotach, nie stanowią wynagrodzenia, które trafia do indywidu- alnego nauczyciela, jest to jedynie wskazówka, że na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego średnie wynagrodzenie nauczycie- li na danym stopniu awansu zawodowego nie powinno być niższe od wskazanego w ustawie. Pragmatyka nauczycielska mówi jedynie o śred- nim, a nie minimalnym wynagrodzeniu, regulamin wynagradzania zaś ma charakter prawa miejscowego i reguluje tylko część wynagrodzenia (dodatki)1 . Z tego założenia wynika, że nauczyciel nie posiada w stosunku do pracodawcy roszczeń pracowniczych o wypłatę wynagrodzenia w wyso- kości określonej w art. 30 ust. 3 KN. Jeśli ustanowione w regulaminie rady gminy wynagrodzenie nauczyciela szkoły samorządowej jest niższe niż wynika to z regulacji Karty Nauczyciela, nie może on dochodzić wy- równania w drodze procesu pracowniczego. Nabywa jednakże w takiej sytuacji prawo do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego. 1.2.1. Kwota bazowa a średnie wynagrodzenie nauczycieli Karta Nauczyciela w kształcie nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 247, poz. 1821) zawiera w art. 30 ust. 3 nową podstawę prawną dla corocznego ogłasza- nia kwoty bazowej dla nauczycieli. 1 Wyrok SN z dnia 14 października 2004 r., i PZP 7/04, Wspólnota 2004, nr 23, s. 54. 1.2. POJęcie śReDNieGO WyNAGRODZeNiA NAUcZycieLi 23 Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2008 r. nowelizacja Karty Nauczy- ciela uniezależnia więc średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od kwoty bazowej określanej dla pracowników państwowej sfery budżeto- wej. Ponadto określa ona delegację do ogłaszania w ustawie budżetowej państwa kwoty bazowej dla nauczycieli – bezpośrednio w treści pragma- tyki nauczycielskiej. Od 2009 r. ustawodawca odszedł od zasady, że w jednym roku budżeto- wym obowiązuje jedna kwota bazowa. tak w 2009, jak i w 2010 r. obowiązy- wały dwie kwoty bazowe. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), ustalono dwie kwoty bazowe dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2010 r. w wysokości 2286,75 zł, a od dnia 1 września 2010 r. – w wysokości 2446,82 zł. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej państwa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) również w 2011 r. ustalo- no dwie kwoty bazowe: od dnia 1 stycznia 2011 r. – w wysokości 2446,82 zł oraz od dnia 1 września 2011 r. – w wysokości 2618,10 zł. Na mocy art. 43 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 z późn. zm.) podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na 2011 r., obowiązującą od dnia 1 września 2011 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2011 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2011 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela stanowi określony procent udzia- łu w kwocie bazowej (art. 30 ust. 3 KN). W przypadku nauczyciela sta- żysty jest to 100 kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego – 111 , nauczyciela mianowanego – 144 zaś w przypadku nauczyciela dyplo- mowanego – 184 . 1.2.2. składniki średniego wynagrodzenia Na średnie wynagrodzenie nauczyciela składają się następujące skład- niki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za warun- ki pracy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, wynagrodzenie za go- dziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za godziny zastępstw doraźnych, nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie, odprawa z tytułu przejścia na emeryturę lub 24 1. ARtyKUł 30 KARty NAUcZycieLA rentę, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z art. 20 KN, dotych- czasowe dodatki specjalistyczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Dodatki socjalne wynikające z art. 54 KN (wiejski i mieszkaniowy) nie są składnikami wynagrodzenia nauczycie- la, a zatem skutki finansowe ich wypłacania nie mają wpływu na wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa. 1.2.3. Źródło finansowania średnich wynagrodzeń środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z po- chodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz środki na dofinansowanie doskonalenia za- wodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 8 KN). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w art. 167 ust. 2 określa, że dochoda- mi jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz sub- wencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Podobnie – zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo- rządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest m.in. subwencja ogólna (art. 3 ust. 1 pkt 2), składająca się z części wyrównawczej, równo- ważącej i oświatowej – dla gmin, powiatów i województw (art. 7 ust. 1.). W konstrukcji tych przepisów z katalogu dochodów jednostek samorządu terytorialnego wyraźnie wyodrębniono zatem ich dochody własne i do- chody pochodzące ze środków subwencyjnych. W art. 7 ust. 3 u.d.j.s.t. stwierdza się, że o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przekazywanie środków finansowych na realizację celów oświato- wych, sposób ich wydatkowania, jak i katalog zadań finansowanych z jej środków, podlegają ściśle określonym zasadom prawnym, które zostały określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej sub- 1.2. POJęcie śReDNieGO WyNAGRODZeNiA NAUcZycieLi 25 wencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w usta- wie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przepis art. 28 ust. 6 u.d.j.s.t. zawiera delegację dla ministra właściwe- go do spraw oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszcze- gólne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem w szczegól- ności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednost- ki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach. Rozporządzenie wydawane jest przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania co roku, po zasięgnięciu opi- nii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezenta- cji jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Wydane na podstawie tej delegacji rozporządzenie stwierdza, że część oświatowa subwencji ogólnej dzielona jest pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizo- wanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659) podział części oświatowej jest dokonywany z uwzględnieniem: 1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, 2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, prowa- dzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorial- nego oraz przez osoby fizyczne, 3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodo- wego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, 26 1. ARtyKUł 30 KARty NAUcZycieLA 4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem, 5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw na- uczycielom oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia, 6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami pol- skimi, 7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych, 8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, 10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przepro- wadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Językowa wykładnia wymienionych przepisów wskazuje na to, że materia rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 dotyczy wyłącznie sposobu podziału środków subwencyjnych. Jednakże interpretując sens tych przepisów pod względem systemowym i funkcjo- nalnym, należy zwrócić uwagę także na to, że określenie katalogu zadań oświatowych finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, słu- żącego do naliczenia i podziału środków subwencyjnych, zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego także do wydatkowania tych środ- ków na wymienione, a nie inne cele. Gwarancje zapewnienia jednostce samorządu terytorialnego środ- ków na realizację zadań oświatowych nie oznaczają, że subwencja oświatowa będzie równa kosztom utrzymania szkół i placówek (wraz z wynagrodzeniem zatrudnionych w nich nauczycieli). Zadania oświa- towe gmin stanowią ich obligatoryjne zadania własne. W ustalaniu zasad gospodarki finansowej w stosunku do prowadzonych szkół i pla- cówek gmina zachowuje daleko posuniętą samodzielność. Wynika to z faktu, że obowiązki gminy, składające się na ogólną kategorię za- dań oświatowych, należą do jej zadań własnych. Zadania własne są zaś wykonywane we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w sposób samodzielny i z własnych środków, a zatem zakres autonomii przy ich realizacji jest z zasady daleko większy niż w wypadku zadań zleconych2 . 2 Wyrok tK z dnia 9 czerwca 2010 r., K 29/07, OtK-A 2010, nr 5, poz. 49. 1.2. POJęcie śReDNieGO WyNAGRODZeNiA NAUcZycieLi 27 Podnoszony jest argument, że szczegółowe badanie sposobu wydat- kowania środków z części oświatowej subwencji ogólnej na ściśle okre- ślone zadania stanowi naruszenie zasady jedności materialnej budżetu. Zasada ta polega na zakazie łączenia określonych dochodów z określo- nymi wydatkami wewnątrz budżetu samorządu terytorialnego. Zasada ta jest traktowana w sposób dogmatyczny, prowadzący w konsekwencji do naruszania przepisów prawa dotyczących obowiązków jednostki samo- rządu terytorialnego w sprawie finansowania oświaty na swoim terenie. W doktrynie prawa finansowego wyraźnie podkreśla się, że zasada jed- ności materialnej budżetu nie może być traktowania zbyt rygorystycz- nie. Ponadto doznaje ona licznych ograniczeń prawnych dotyczących form gospodarki pozabudżetowej, wynikających m.in. pośrednio z treści art. 37 u.d.j.s.t. – o czym będzie mowa poniżej. Poza zwykłą formą finansowania budżetowego znajdują się formy gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jednostek samorzą- du terytorialnego, uregulowane w odrębnych ustawach. W art. 79 u.s.o. stwierdza się, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i pro- wadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jed- nostkami budżetowymi. Oznacza to, że szkoły i placówki oświatowe znaj- dują się w systemie gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego, a więc teoretycznie wydatki na ich działalność powinny podlegać ogólnej zasadzie jedności materialnej budżetu wraz ze skutkami z tego wynikają- cymi. Jednak status szkół i placówek oświatowych nie jest identyczny ze statusem innych komunalnych jednostek budżetowych, które finansowa- ne są wyłącznie ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku oświaty zasadą jest, że szkoły i placówki oświatowe finan- sowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej przekazywa- nej z budżetu państwa do budżetu samorządu terytorialnego. Subwencja oświatowa w rozumieniu art. 167 ust. 2 Konstytucji RP, a także art. 3 ust. 1 pkt 2 u.d.j.s.t. – jest dochodem, ale nie dochodem własnym, jednostek samorządu terytorialnego, a więc za jego wyodrębnieniem strukturalnym powinna iść także inna niż w przypadku „zwykłych” komunalnych jedno- stek budżetowych forma sposobu wydatkowania tego dochodu. W praktyce działalności samorządowej pojawia się tendencja do tego, żeby jednostki samorządu terytorialnego dysponowały z całkowitą dowol- nością środkami części oświatowej subwencji ogólnej. Nie można jednak- że zgodzić się ze stanowiskiem, iż samo stwierdzenie, że część oświatowa 28 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego, wyjmuje sposób jej wydatkowania z obowiązującego w Polsce systemu prawnego. Mało tego – złe naliczenie kosztów zadań oświatowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a w konse- kwencji naliczenie części oświatowej subwencji w nienależnej wysokości – powoduje natychmiast określone sankcje przewidziane prawem. Artykuł 37 u.d.j.s.t. stanowi, że w przypadku otrzymania przez jed- nostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie wyższej niż należna, minister właściwy do spraw finansów pu- blicznych, w drodze decyzji, zmniejsza o odpowiednie kwoty lub wstrzy- muje kolejne raty tej części subwencji – w zakresie subwencji za rok budżetowy, lub też zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty tej czę- ści subwencji, chyba że jednostka ta dokonała wcześniej zwrotu niena- leżnie otrzymanych kwot – w zakresie subwencji za lata poprzedzające rok budżetowy. W takim przypadku minister właściwy do spraw finan- sów publicznych zawiadamia właściwą regionalną izbę obrachunkową o zmniejszeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla samorzą- du terytorialnego. Nienależnie uzyskane przez jednostki samorządu te- rytorialnego kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Oznacza to, że środki finansowe z części oświatowej subwencji ogól- nej otrzymane w wysokości wyższej niż należna nie stanowią nadwyżki finansowej pozostawionej do swobodnego uznania jednostki samorzą- du terytorialnego. Zasadą jest bowiem, że część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest na określone zadania oświatowe danej jednostki samorządu terytorialnego, więc praktycznie środki te powinny dokładnie pokrywać potrzeby oświatowe danego samorządu. Ustawodawca wskazał w art. 37 u.d.j.s.t., że w treści tego przepisu zasada jedności materialnej budżetu doznaje ograniczenia na rzecz faktycznego wyodrębnienia wy- datków na zadania oświatowe finansowanych ze środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej. 2. Kształtowanie wynagrodzeń Od 2000 r. w określeniu wysokości wynagrodzenia nauczycieli biorą udział dwa podmioty: minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorial- 2.1. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń NA POZiOMie ceNtRALNyM 29 nego. W praktyce oznacza to, że przepisy Karty Nauczyciela oraz mi- nister właściwy do spraw oświaty i wychowania określają powszechnie obowiązujące przepisy płacowe, natomiast jednostka samorządu teryto- rialnego określa część przepisów płacowych dotyczących głównie dodat- ków obowiązujących jedynie w podległych jej szkołach i placówkach. 2.1. Kształtowanie wynagrodzeń na poziomie centralnym 2.1.1. stawki wynagrodzenia zasadniczego w szkołach samorządowych i szkołach rządowych Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (art. 30 ust. 5 KN) w drodze rozporządzenia określa corocznie wysokość minimalnych sta- wek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodnio- wy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, a także sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz- nia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za- sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) w zakresie stawek wynagro- dzenia zasadniczego stosuje się tak do nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, jak i do nauczycie- li, których szkoły prowadzone są przez organy administracji rządowej. Na mocy rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna- gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161, poz. 967) stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli uległy zmianie z dniem 1 września 2011 r. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 r.p.n. wysokość minimal- nych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 KN lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7, określa tabela stanowiąca załącz- 30 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń nik do rozporządzenia. W związku z treścią § 3 r.p.n. udokumentowanie prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego następuje po- przez przedstawienie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stop- nia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów. Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy po- siadany przez nauczyciela poziom wykształcenia. tabela 1 przedstawia minimalne wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od dnia 1 września 2011 r. tabela 1. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obo- wiązujących od dnia 1 września 2011 r. (w złotych) stopnie awansu zawodowego poziom wykształcenia nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel miano wany nauczyciel dyplo­ mowany tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem peda- gogicznym tytuł zawodowy magi- stra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowa- niem pedagogicznym tytuł zawodowy licencja- ta (inżyniera) bez przygo- towania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskie- go lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 2182 2246 2550 2995 1920 1967 2222 2608 1695 1736 1950 2279 Pozostałe wykształcenie 1458 1491 1661 1933 Źródło: załącznik do rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad- niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 2.1. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń NA POZiOMie ceNtRALNyM 31 Rozporządzenie płacowe nauczycieli zawiera także zasady obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeli- czeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a KN (zwiększone pensum). Obli- cza się je, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasad- niczego nauczyciela, wynikającą z tabeli, przez miesięczną liczbę godzin, będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę (§ 2 ust. 2 r.p.n.). Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla na- uczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o któ- rym mowa w art. 42 ust. 4a KN, oblicza się, mnożąc stawkę wynagro- dzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową przez miesięczną liczbę godzin, będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązko- wego wymiaru godzin przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę (§ 2 ust. 3 r.p.n.). 2.1.2. szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez organy administracji rządowej Na podstawie delegacji z art. 30 ust. 7 KN minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uzyskał kompetencje do określania szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk- cyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania tych składników wynagrodzenia. Rozporządzenie wydane na tej podstawie stosowane jest w odniesie- niu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez orga- ny administracji rządowej, a także w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypo- spolitej Polskiej. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 30 ust. 7b KN uzyskał także kompetencję do określenia składników 32 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń wynagrodzenia przysługującego nauczycielom zatrudnionym w publicz- nych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawiciel- stwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacji w tej formie podlega w szczególności wysokość ich wynagrodzenia oraz warunki i sposób jego wypłacania. Z kolei na podstawie art. 30 ust. 7a KN Minister Sprawiedliwości, uwzględniając w szczególności specyfikę organizacji nauki, pracy wycho- wawczej i resocjalizacyjnej, a także specyfikę nauczania prowadzonego w warunkach izolacji, określa szczegółowe warunki przyznawania dodat- ków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz wysokość i warunki wypłacania tych składników wynagrodzenia nauczycielom za- trudnionym w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ro- dzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 2.1.2.1. składniki wynagrodzenia nauczycieli szkół rządowych Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna- grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494) określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania: 1) dodatku motywacyjnego, 2) dodatku funkcyjnego, 3) dodatku za warunki pracy, 4) dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Dodatek motywacyjny Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są: 1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów; 2.1. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń NA POZiOMie ceNtRALNyM 33 2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olim- piadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, plano- wania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych; 4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom; 5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opie- ki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współ- pracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole; 8) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalek- cyjnych i pozaszkolnych; 9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; 10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór peda- gogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 11) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskona- lenie jakości jej pracy; 12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala dyrektor szkoły, a dla dyrek- tora szkoły – organ prowadzący szkołę. Z tak określonej normy praw- nej wynika, iż rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go- dziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej reguluje jedynie maksymalną wysokość dodatku, nie wskazując jednocześnie wartości minimalnej. W praktyce przyjęcie takiego rozwiązania może prowadzić 34 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń do faktycznego pozbawiania nauczycieli dodatku motywacyjnego po- przez przyznanie im prawa do tegoż dodatku w wysokości zerowej. Dodatek funkcyjny Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wice- dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w sta- tucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5 i nie wyższej niż 100 otrzymywanego przez nauczyciela wynagro- dzenia zasadniczego. W sytuacji nieobecności dyrektora dodatek funk- cyjny (w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły) przysługuje również wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi tej szkoły, któremu powierzo- no pełnienie obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalen- darzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowaw- cy klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela–konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości od 2 do 20 otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku łączenia funkcji kierowniczej w szkole i funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela–konsultanta lub opiekuna stażu, nauczycielowi przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględ- niającej zajmowane stanowisko kierownicze oraz sprawowaną funkcję. Wy- sokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmu- jącego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać od pierwszego dnia mie- siąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnie- nia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 2.1. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń NA POZiOMie ceNtRALNyM 35 Dodatek za warunki pracy Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach wyda- nych na podstawie art. 34 ust. 2 KN, w wysokości do 50 otrzymywane- go przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynko- wego. Dodatek ten wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w wa- runkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć, zaś w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac. Dodatek za wysługę lat Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzy- muje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu nie- zdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego spra- wowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraź­ nego zastępstwa Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźne- go zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna- grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli pra- ca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju za- jęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ra- mach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a KN (zwiększony wymiar) wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycie- 36 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za wa- runki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizo- wanego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obo- wiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygo- dniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w któ- rych zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obo- wiązkowy wymiar zajęć (określony w art. 42 ust. 3 lub ust. 7 KN), pomniej- szony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodnio- wy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 2.1.2.2. składniki wynagrodzenia nauczycieli szkół prowadzonych przez Ministra sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go- dziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze sto- sunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-kon- sultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 141, poz. 1153) określa: 2.1. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń NA POZiOMie ceNtRALNyM 37 1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za wa- runki pracy, wysługę lat, 2) szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz dodatku za 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za go- dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 4) wysokość i warunki wypłacania składników nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroni- skach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsulta- cyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Dodatek motywacyjny Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole do- datku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie przez uczniów lub słuchaczy osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promo- cji, wynikami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkur- sach, zawodach i olimpiadach, z uwzględnieniem możliwości uczniów lub słuchaczy oraz warunków pracy nauczyciela; 2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów lub słuchaczy we współpracy z ich rodzinami oraz dyrektorem; 3) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły; 4) ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły, a w przypadku na- uczycieli pełniących funkcje kierownicze – umiejętność skutecznego zarządzania szkołą; 5) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny do- robku zawodowego; 6) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 KN, a w szczególności: a) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, b) praca w komisjach przedmiotowych i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodo- wego nauczycieli, c) aktywna realizacja innych zadań statutowych szkoły. 38 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi za- trudnionemu w zakładzie karnym jest: 1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć w realizacji zadań zakładu, w szcze- gólności: a) wysoki stopień realizacji oferty resocjalizacyjnej zakładu i indywi- dualnego planu resocjalizacji nieletniego oraz umiejętność prze- widywania i przeciwdziałania zagrożeniom, takim jak: zagrożenie życia lub zdrowia nieletniego albo innej osoby, nawoływanie do buntu, zakłócenie porządku, samowolne opuszczenie zakładu, b) uzyskiwanie przez nieletnich wymaganych osiągnięć dydaktyczno-wy- chowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, c) umiejętność prowadzenia nauczania wielopoziomowego w klasach o znacznie zróżnicowanym poziomie intelektualnym nieletnich, d) osiąganie dobrych efektów w pracy z nieletnimi agresywnymi, uza- leżnionymi od środków odurzających i psychotropowych, z zabu- rzeniami rozwoju osobowości oraz upośledzonymi umysłowo, e) efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych nieletnich oraz podejmowanie działań w zakresie przygotowania ich do sa- modzielności życiowej, f) współpraca z rodziną zagrożoną patologią oraz podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w rodzinie nieletniego, g) podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i wycho- wawczych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji; 2) ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy zakładu, a w przypadku na- uczycieli pełniących funkcje kierownicze – umiejętność skutecznego zarządzania zakładem; 3) uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny do- robku zawodowego; 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć statutowych szkoły lub placówki, w szczególności: a) organizowanie imprez i uroczystości w zakładzie, b) praca w komisjach przedmiotowych i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodo- wego nauczycieli. 2.1. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń NA POZiOMie ceNtRALNyM 39 Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego za- trudnionemu w ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym jest: 1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć w zakresie realizacji zadań ośrod- ka, w szczególności: a) poprawność sporządzanych opinii, b) terminowość sporządzania opinii, c) aktywność w podejmowaniu działań mających na celu przeciw- działanie i zapobieganie demoralizacji nieletnich, d) aktywność w podejmowaniu specjalistycznej opieki nad badanymi rodzinami, e) prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich oraz rodzinnych, f) współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, in- stytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny, g) podejmowanie i zaangażowanie w czynności związane z doskona- leniem zawodowym, h) wykonywanie innych czynności wynikających z zadań ośrodka; 2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowymi zadaniami lub zajęciami, oraz ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy ośrodka, a w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierow- nicze – umiejętność skutecznego zarządzania ośrodkiem; 3) uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny do- robku zawodowego. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości do 50 otrzymywa- nego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala: 1) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły; 2) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę; 3) dla nauczyciela zatrudnionego w zakładzie lub ośrodku – dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka; 4) dla dyrektora zakładu i kierownika ośrodka – prezes sądu okręgo- wego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedago- gicznego. 40 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń Dodatek funkcyjny Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10 do 100 otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora zakładu po- prawczego lub schroniska dla nieletnich, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 80 do 150 otrzymywanego przez nauczyciela wynagro- dzenia zasadniczego. Z kolei nauczycielowi, któremu powierzono stanowi- sko wicedyrektora zakładu albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie zakładu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10 do 100 otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownika ro- dzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5 do 40 otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala, uwzględniając wielkość, struk- turę organizacyjną, liczbę stanowisk kierowniczych oraz wyniki pracy szkoły, zakładu lub ośrodka, a także rodzaj zakładu, złożoność zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku: 1) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę; 2) dla dyrektora zakładu i kierownika ośrodka – prezes sądu okręgowego na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego; 3) dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze przewidzia- ne w statucie szkoły, zakładu lub ośrodka – odpowiednio – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły, dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka. Dodatek funkcyjny jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca na- stępującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Dodatek funkcyjny nie jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczy- ciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym sta- nowiskiem kierowniczym, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły albo zakładu jest wypłacany wicedyrektorowi tej szkoły albo zakładu za 2.1. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń NA POZiOMie ceNtRALNyM 41 czas wykonywania obowiązków dyrektora od pierwszego dnia miesią- ca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły albo dyrektora zakładu z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo oddziału, spra- wowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela–konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 10 otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala: 1) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły; 2) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę; 3) dla nauczyciela zatrudnionego w zakładzie – dyrektor zakładu; 4) dla dyrektora zakładu – prezes sądu okręgowego na wniosek kierow- nika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego; 5) dla nauczyciela zatrudnionego w ośrodku – kierownik ośrodka; 6) dla kierownika ośrodka – prezes sądu okręgowego na wniosek kie- rownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego. Dodatek za warunki pracy Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przysługuje dodatek za wa- runki pracy w wysokości do 50 otrzymywanego przez nauczyciela wy- nagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi, w tym psychologowi i pedagogowi, zatrudnionemu w zakładzie przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 50 otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Wychowawcy zatrudnio- nemu w zakładzie przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 65 otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi, będącemu psychologiem lub pedagogiem, zatrudnio- nemu w ośrodku przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości do 40 otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku za warunki pracy jest uzależniona od stopnia trud- ności lub uciążliwości warunków realizowanych zajęć lub wykonywanych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy, w szczególności: 1) specyfiki nauczania w warunkach izolacji; 2) stopnia niedostosowania społecznego nieletnich przebywających w zakładzie, z uwzględnieniem: 42 2. KSZtAłtOWANie WyNAGRODZeń a) nieletnich wymagających indywidualnych oddziaływań wychowaw- czych i wzmożonego nadzoru pedagogicznego oraz wielokrotnych uciekinierów z poszczególnych zakładów, b) nieletnich upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami zachowania, uzależnionych od środków odurzających, psychotropowych i alko- holu; 3) specyfiki pracy w zakładzie resocjalizacyjno-terapeutycznym; 4) specyfiki organizacji nauki, pracy resocjalizacyjnej, opiekuńczej, dia- gnostyczno-korekcyjnej i terapeutycznej; 5) faktycznej liczby nieletnich w grupach wychowawczych, oddziałach szkolnych i grupach szkolenia zawodowego; 6) łącznego funkcjonowania zakładu poprawczego i schroniska dla nie- letnich; 7) pracy diagnostyczno-opiniodawczej, mediacyjnej, poradnictwa i po- mocy na rzecz integracji społecznej. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala: 1) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym – dyrektor zakładu karnego na wniosek dyrektora szkoły; 2) dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę; 3) dla nauczyciela zatrudnionego w zakładzie – dyrektor zakładu; 4) dla nauczyciela, w tym psychologa lub pedagoga, zatrudnionego w ośrodku – kierownik ośrodka; 5) dla dyrektora zakładu i kierownika ośrodka – prezes sądu okręgowe- go na wniosek kierownika okręgowego zespołu nadzoru pedagogicz- nego. Dodatek za warunki pracy jest wypłacany za okres wykonywania pra- cy, z którą dodatek jest związany, oraz za okres niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo- czynkowego. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraź- nego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wy- nagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa od- bywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną licz-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System wynagradzania nauczycieli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: