Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00249 021017 15573833 na godz. na dobę w sumie
Systemy czasu pracy - ebook/pdf
Systemy czasu pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 39
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-289-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z rozliczaniem pracy nadliczbowej swoich pracowników boryka się prawie każdy pracodawca.

I pół biedy, jeśli pracownik po prostu został kilka razy po swoich normalnych godzinach pracy. Schody zaczynają się, gdy pracownik świadczył pracę w tzw. wolną sobotę, niedzielę lub święto, które miały być dla niego wolne, lub w dniu wolnym oddanym za pracę w sobotę, niedzielę albo święto. Kiedy powstają nadgodziny i do tego jeszcze – jakie? Dobowe czy średniotygodniowe?

Jak je rozliczyć? Kiedy można oddać czas wolny, a kiedy trzeba oddać cały dzień wolny i czym to się różni? Czy pracę nadliczbową można rekompensować jednocześnie czasem wolnym i dodatkiem? Jak rozliczać pracę nadliczbową i ponadwymiarową niepełnoetatowców?

No i w końcu – którą metodę przyjąć, obliczając przekroczenie średniotygodniowe? Tę prezentowaną przez Ministerstwo Pracy i stosowaną przez sądy pracy, czy może bezpieczniej będzie przyjąć metodę PIP, którą kierują się inspektorzy pracy podczas kontroli? Biorąc pod uwagę fakt, że na kontrole przychodzi do Państwa inspekcja pracy, a nie ministerstwo, zapewne większość wskaże metodę PIP. Jednak metoda ministerstwa jest dla pracodawcy korzystniejsza...

Te oraz wiele innych wątpliwości związanych z rozliczaniem godzin nadliczbowych staramy się rozwiać w tej publikacji. Mam nadzieję, że lektura tego vademecum będzie dla Państwa ciekawa i pożyteczna oraz że uzyskają Państwo odpowiedzi na trapiące pytania.

Dlaczego tak ważne jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu rozliczania godzin nadliczbowych?

Praca nadliczbowa jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Jako taka nie może być czymś powszechnym. Możesz ją polecić jedynie w określonych przypadkach. W tym vademecum rozliczania godzin nadliczbowych omawiamy ten temat całościowo i dokładnie. Zagadnienie rozliczania godzin nadliczbowych omówiliśmy w 5 kolejnych działach tematycznych:

  1. Występowanie nadgodzin
  2. Rekompensata pracy w nadgodzinach
  3. Praca w dniu wolnym
  4. Praca w święto
  5. Nadgodziny niepełnoetatowca

Jeśli chcesz mieć pewność, że wiesz wszystko na temat rozliczania godzin nadliczbowych, to vademecum „Rozliczanie godzin nadliczbowych” jest dla Ciebie.

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w tej publikacji i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym raportu jest pani Anna Tomczyk – Zastępca Głównego Inspektora Pracy. To opracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tej publikacji:

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów vademecum „Rozliczanie godzin nadliczbowych”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK www.KadryOnline.pl Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Monika Załuska Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska Korekta Zespół ISBN 978-83-7572-289-5 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2009 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a, www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Skład i łamanie Raster studio 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71 S P I S T R E Ś C I SYSTEMY CZASU PRACY Spis treści 1. PODSTAWOWE POJĘCIA 2. PODSTAWOWY CZAS PRACY 3. SYSTEM RÓWNOWAŻNEGO CZASU PRACY 4. SYSTEM ZADANIOWEGO CZASU PRACY 5. SYSTEM SKRÓCONEGO TYGODNIA PRACY I SYSTEM PRACY WEEKENDOWEJ 6. SYSTEM PRZERYWANEGO CZASU PRACY 7. SYSTEM CZASU PRACY W RUCHU CIĄGŁYM 8. SKRÓCONY CZAS PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH 9. ZASADY I TRYB WPROWADZANIA SYSTEMÓW CZASU PRACY 3 6 8 17 21 29 30 32 33 S P I S T R E Ś C I 1 www.KadryOnline.pl SYSTEMY CZASU PRACY Każdy pracodawca doskonale zna sytuację, gdy w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na pracę potencjał pracowników nie jest w pełni wykorzysta- ny albo gdy z kolei pracy jest więcej i pojawiają się godziny nadliczbowe czy wręcz trzeba zwiększyć liczbę etatów. Jak temu zaradzić? Jak odpowiednio zaplanować pracę Waszych pracowników? Który system czasu pracy będzie najbardziej efektywny i w pełni uwzględni specyfikę prowadzonej przez Was działalności? Sprawdźcie, jak wprowadzić odpowiednie dla Was systemy czasu pracy:  Co warto wiedzieć o poszczególnych systemach czasu pracy?  Kiedy możecie wprowadzić określony system?  W jaki sposób wprowadzić wybrany system czasu pracy? P O D S T A W W O S W T ę E P P O j ę C I A 2 www.KadryOnline.pl SYSTEMY CZASU PRACY 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Aby podjąć decyzję co do wyboru najodpowiedniejszego dla Was systemu czasu pracy oraz poprawnie zaplanować czas pracy Waszych pracowników, powinniście upewnić się, czy właściwie rozumiecie podstawowe pojęcia prawa pracy w tym zakresie. 1.1. Doba pracownicza Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, rozpoczynając od godziny, w której pra- cownik zaczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. A zatem jeżeli pracownik zgodnie ze swoim rozkładem rozpoczął pracę o godzinie 8.00, to jego doba pra- cownicza zakończy się o godzinie 8.00 następnego dnia. 1.2. Tydzień Zgodnie z art. 128 § 3 pkt 2 kp, do celów rozliczania czasu pracy przez tydzień należy ro- zumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od 1. dnia okresu rozliczeniowego. Jeżeli w Waszej firmie ustalony jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy odpowiadający miesiącowi kalendarzowemu, wówczas 1. tydzień będzie liczony od 1. dnia miesiąca kalendarzowego. Nawet jeżeli miesiąc rozpoczyna się w niedzielę, tydzień będzie liczony właśnie od tego dnia i będzie trwał przez 7 kolejnych dni, aż do soboty włącznie. Od następnej niedzieli rozpocznie natomiast bieg kolejny tydzień itd. Po zakończeniu jednego okresu rozliczeniowego tydzień będzie liczony na nowo, od 1. dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Początek tygodnia może więc przypadać w różne dni tygodnia w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Wiele zależy od układu dni w kalendarzu oraz od tego, jak w Waszej firmie ustalony został okres rozliczeniowy. 1.3. Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oznacza, że w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego pracownicy mogą świadczyć pracę przez więcej niż 5 dni, a w niektórych mniej. W skali okresu rozliczeniowego nie może to być jednak więcej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu. 1.4. Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym Dla prawidłowego planowania czasu pracy Waszych pracowników kluczowe znaczenie ma właściwe ustalenie wymiaru ich czasu pracy. Wymiar czasu pracy na dany okres rozliczeniowy powinniście obliczyć w sposób następujący: 3 www.KadryOnline.pl P O D S T A W O W E P O j ę C I A SYSTEMY CZASU PRACY  mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,  dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,  pomniejszając otrzymaną liczbę godzin o 8 za każde święto przypadające w danym okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela. Pamiętajcie również, że wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. choroba, urlop wypo- czynkowy) przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 kp). W systemie pracy w ruchu ciągłym wymiar czasu pracy do przepracowania w okresie rozliczeniowym liczony jest w inny sposób (patrz: str. 31). 1.5. Okresy odpoczynku Planując czas pracy Waszych pracowników, musicie pamiętać o obowiązku zapewnienia im wymaganych odpoczynków dobowych i tygodniowych. Odpoczynek dobowy W każdej dobie pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 132 § 1 kp). Z faktu, iż jesteście zobowiązani do zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego, wynika, że łącznie z godzinami nadliczbowymi w 1 dobie nie powinno przypadać więcej niż 13 godzin pracy. Jesteście zwolnieni z obowiązku zapewnienia odpoczynku dobowego:  pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz  w przypadkach konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Pamiętajcie, że w wymienionych przypadkach musicie udzielić pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego równoważny okres odpoczynku (art. 132 § 3 kp). Odpoczynek tygodniowy W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprze- rwanego odpoczynku obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 133 § 1 kp). Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy wyjątkowo może być krótszy niż 35 godzin, nie może jednak wynosić mniej niż 24 godziny. Wyjątek ten dotyczy:  pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, 4 www.KadryOnline.pl P O D S T A W O W E P O j ę C I A SYSTEMY CZASU PRACY  przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także  zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy (art. 133 § 2 kp). Zasadą jest, że odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Jednakże w przypadku prac dozwolonych w niedzielę możecie udzielić odpoczynku tygodniowego także w innym dniu tygodnia (art. 133 § 3 kp). Pamiętajcie, że niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że w Waszym zakładzie została ustalona inna godzina. Odrębności w zakresie zapewnienia odpoczynku dobowego występują w systemach rów- noważnego czasu pracy uregulowanych w art. 136 i 137 kp (patrz: str. 8). 1.6. 15-minutowa przerwa w pracy Jeśli dobowy wymiar czasu pracy Waszych pracowników wynosi co najmniej 6 godzin, udzielacie im co najmniej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy (art. 134 kp). Jeżeli zatrudniacie pracowników niepełnosprawnych, pamiętajcie, że mają oni prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Jest ona niezależna od 15-minutowej przerwy dla ogółu pracowni- ków. Przysługuje niepełnosprawnemu, bez względu na długość jego dobowego czasu pracy. Biorąc pod uwagę pracownika niepełnosprawnego, który świadczy pracę przez co najmniej 6 godzin, będzie miał on prawo do dwóch 15-minutowych przerw w pracy. Czas takiej przerwy powinniście wliczyć do czasu pracy (art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud- nianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 ze zm.). 1.7. Godziny nadliczbowe W kontekście systemów czasu pracy nie można zapomnieć o pojęciu pracy w godzinach nadliczbowych. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad: – obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz – przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika sys- temu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 kp). 5 www.KadryOnline.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy czasu pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: