Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00453 006774 13589334 na godz. na dobę w sumie
Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian - ebook/pdf
Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2571-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Cyfryzację zauważamy przede wszystkim w skali mikro. Niemal każdy z nas korzysta już z telewizji cyfrowej, wiemy o zaletach tabletu czy nowoczesnej komórki, często szukamy potrzebnych informacji lub opinii w internetowej sieci. Nie dostrzegamy jednak zazwyczaj przeobrażeń w skali makro, w skali państw czy nawet całego globu. Niniejsza praca zbiorowa obrazuje systemowe skutki procesu cyfryzacji w funkcjonowaniu mediów masowych w różnych krajach. Zawarte w niej fakty, dane statystyczne, uwagi czy refleksje kierowane są zarówno do naukowców rozpatrujących różne aspekty komunikowania masowego, jak i studentów różnych kierunków związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną. Metodologicznym spoiwem prowadzonych w tej pracy rozważań jest podejście systemowe, pozwalające na uchwycenie różnych zależności i prawidłowości występujących w analizowanych fragmentach różnych narodowych systemów medialnych. Współcześnie trudno bowiem o całościowe i kompleksowe spojrzenie na poszczególne systemy medialne, jako że dokonujące się przeobrażenia komunikowania masowego pociągają za sobą ogrom spraw i problemów, wymagających szerokiej perspektywy badawczej o interdyscyplinarnym charakterze. Jednakże próba systemowego ujęcia podjętej problematyki daje szansę wskazania zarówno czynników sprawczych, jak i konsekwencji procesu cyfryzacji zmieniającego współczesne media masowe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I S Y S T E M Y M E D A L N E W D O B I E C Y F R Y Z A C J I S M Y E S D T I E A M L Y N E w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian pod redakcją Zbigniewa Oniszczuka Cyfryzacja wywołała przeobrażenia, które możemy rozpatrywać w skali globalnej, krajowej, regionalnej czy lokalnej. Możemy je analizować w odniesieniu do zarówno wielkich, ponadnarodowych koncernów medialnych, jak i małych, lokalnych stacji radiowych czy portali internetowych. Możemy je również oceniać z perspektywy milionowych rzesz odbiorców bądź małych grup społecznych, a nawet konkretnych jednostek. Cyfryzacja ma bowiem wymiar uniwersalny i totalny. Uwaga autorów jest skoncentrowana przede wszystkim na przemianach dokonujących się pod wpływem cyfryzacji w obrębie narodowych systemów medialnych, tu bowiem technologia cyfrowa przynosi zmiany strukturalne i funkcjonalne, odmieniające poszczególne media i całość systemu. W jakim kierunku prowadzą te przekształcenia? Jakie skutki za sobą pociągają? W jakim stopniu stanowią nową jakość, a w jakim kontynuację? Częściowe odpowiedzi na te i inne pytania zawierają zgromadzone w tym tomie opracowania, będące dziełem pracowników i współpracowników Zakładu Dziennikarstwa i Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Uniwersytetu Śląskiego. Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-571-1 Systemy-medialne-OKŁADKA.indd Wszystkie strony 2015-11-26 21:32:10 5 SM Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian NR 3350 Systemy medialne w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian pod redakcją Zbigniewa Oniszczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Katarzyna Pokorna ‑Ignatowicz Redaktor: Katarzyna Wyrwas Projektant okładki: Tomasz Gut Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Korektor: Mariola Massalska Łamanie: Marek Zagniński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012‑570‑4 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012‑571‑1 (wersja elektroniczna) Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,5. Ark. wyd. 12,0. Papier offset. kl. III. 90g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87 ‑800 Włocławek Spis treści Wprowadzenie (Zbigniew Oniszczuk) Zbigniew Oniszczuk Strukturalne następstwa cyfryzacji w niemieckim systemie medialnym Przeobrażenia w szwedzkim systemie medialnym pod wpływem technologii Malwina Jałoszyńska cyfrowej i nowych mediów Anna Rubaj Konsekwencje cyfryzacji na przykładzie Portugalii Zmiany we francuskim systemie medialnym spowodowane rozwojem nowych Aleksandra Bugno mediów i technologii cyfrowej Dagmara Głuszek ‑Szafraniec Metamorfozy cyfrowe w hiszpańskim systemie medialnym — strategie wydaw- nictw prasowych w epoce digitalizacji Marian Gierula Środki masowego komunikowania w internetowej przestrzeni Kazachstanu Mirosława Wielopolska ‑Szymura Techniczne aspekty cyfryzacji radia i telewizji w Polsce Iwona Łydek Idea społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieci oraz cyberspołeczeństwa w perspektywie rozwoju nowych mediów Matylda Sęk Nowe dziennikarstwo — comics journalism 7 9 21 39 53 67 85 101 117 141 Wprowadzenie Upowszechnienie się technologii cyfrowej zmieniło oblicze komunikowania masowego. Zmienił się jego charakter, skala oddziaływania i społeczne zna- czenie. Jednostronny przekaz informacji i opinii typowy dla tradycyjnej prasy, radia i telewizji został skonfrontowany z przekazem dwustronnym, w którym między nadawcą a odbiorcą dochodzi do dialogu i zamiany ról. Symbolem tych przemian stały się Internet i nowe media, których dynamiczny rozwój w XXI wieku przeobraził komunikowanie masowe do tego stopnia, że coraz częściej mówimy o komunikacji masowej, dla której podstawą stała się interaktywność relacji między nadawcą a odbiorcą. Cyfryzacja wywołała przeobrażenia, które możemy rozpatrywać w skali globalnej, krajowej, regionalnej czy lokalnej. Możemy je analizować także w odniesieniu do wielkich, ponadnarodowych koncernów medialnych, jak i do małych, lokalnych stacji radiowych czy portali internetowych. Możemy je rów- nież oceniać z perspektywy milionowych rzesz odbiorców bądź też małych grup społecznych, a nawet konkretnych jednostek. Cyfryzacja ma bowiem wymiar uniwersalny i totalny. W niniejszej pracy zbiorowej chcemy skupić swoją uwagę przede wszystkim na przemianach dokonujących pod wpływem cyfryzacji w obrębie narodo- wych systemów medialnych, tu bowiem technologia cyfrowa przynosi zmiany strukturalne i funkcjonalne odmieniające poszczególne media i całość systemu. W jakim kierunku prowadzą te przekształcenia, jakie skutki za sobą pociągają, w jakim stopniu stanowią nową jakość, a w jakim kontynuację? Częściowe od- powiedzi na te i inne pytania zawierają zgromadzone w tym tomie opracowania, będące dziełem pracowników i współpracowników Zakładu Dziennikarstwa i Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Uni- wersytetu Śląskiego. Zamieszczone w tym zbiorze prace można w zasadzie podzielić na trzy cha- rakterystyczne grupy. Pierwszą tworzą artykuły o przekrojowym charakterze, ukazujące systemowe skutki cyfryzacji przez pryzmat przemian poszczegól- 8 Wprowadzenie nych mediów masowych: prasy, radia, telewizji i Internetu, a także otoczenia instytucyjno ‑prawnego, politycznego czy rynku reklamy medialnej. Do tej grupy zaliczyć należy prace Aleksandry Bugno (Zmiany we francuskim syste‑ mie medialnym spowodowane rozwojem nowych mediów i technologii cyfrowej), Malwiny Jałoszyńskiej (Przeobrażenia w szwedzkim systemie medialnym pod wpływem technologii cyfrowej i nowych mediów), Anny Rubaj (Konsekwencje cyfryzacji na przykładzie Portugalii) oraz Zbigniewa Oniszczuka (Strukturalne następstwa cyfryzacji w niemieckim systemie medialnym). Drugą grupę stanowią z kolei opracowania koncentrujące swoje rozważania wokół przeobrażeń wybranych fragmentów określonych systemów medialnych. I tak Dagmara Głuszek ‑Szafraniec zajmuje się wpływem cyfryzacji na strategię działania hiszpańskich wydawców prasy codziennej (Metamorfozy cyfrowe w hiszpańskim systemie medialnym — strategie wydawnictw prasowych w epoce digitalizacji), Marian Gierula przedstawia rozwój Internetu w Kazachstanie pod kątem jego związków z mediami tradycyjnymi (Środki masowego komunikowa‑ nia w internetowej przestrzeni Kazachstanu), a Mirosława Wielopolska ‑Szymura rozpatruje cyfryzację polskiej radiofonii i telewizji w wymiarze technicznym (Techniczne aspekty cyfryzacji radia i telewizji w Polsce). Na trzecią i ostatnią grupę składają się natomiast szkice wykraczające poza ramy narodowych systemów medialnych i szukające szerszych odniesień do problemu cyfryzacji. Stąd Iwona Łydek (Idea społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieci oraz cyberspołeczeństwa w perspektywie rozwoju nowych mediów) omawia koncepcje społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa me- dialnego, społeczeństwa sieci i cyberspołeczeństwa i wskazuje na ich wzajemne relacje, a Matylda Sęk (Nowe dziennikarstwo — comics journalism) zastanawia się nad fenomenem dziennikarstwa wizualnego, dla którego cyfryzacja i popu- larność Internetu stały się impulsami rozwojowymi. Można zatem przyjąć, że zebrane w tym tomie prace starają się zarysować kontury obrazu różnorodnych następstw cyfryzacji postrzeganych w perspekty- wie przemian systemowych i pozasystemowych. Takie podejście pozwala — jak się wydaje — dostrzec wieloaspektowość przeobrażeń związanych z postępem cyfryzacji w obszarze masowego komunikowania. Zbigniew Oniszczuk I S Y S T E M Y M E D A L N E W D O B I E C Y F R Y Z A C J I S M Y E S D T I E A M L Y N E w dobie cyfryzacji Kierunki i skala przemian pod redakcją Zbigniewa Oniszczuka Cyfryzacja wywołała przeobrażenia, które możemy rozpatrywać w skali globalnej, krajowej, regionalnej czy lokalnej. Możemy je analizować w odniesieniu do zarówno wielkich, ponadnarodowych koncernów medialnych, jak i małych, lokalnych stacji radiowych czy portali internetowych. Możemy je również oceniać z perspektywy milionowych rzesz odbiorców bądź małych grup społecznych, a nawet konkretnych jednostek. Cyfryzacja ma bowiem wymiar uniwersalny i totalny. Uwaga autorów jest skoncentrowana przede wszystkim na przemianach dokonujących się pod wpływem cyfryzacji w obrębie narodowych systemów medialnych, tu bowiem technologia cyfrowa przynosi zmiany strukturalne i funkcjonalne, odmieniające poszczególne media i całość systemu. W jakim kierunku prowadzą te przekształcenia? Jakie skutki za sobą pociągają? W jakim stopniu stanowią nową jakość, a w jakim kontynuację? Częściowe odpowiedzi na te i inne pytania zawierają zgromadzone w tym tomie opracowania, będące dziełem pracowników i współpracowników Zakładu Dziennikarstwa i Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Uniwersytetu Śląskiego. Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-571-1 Systemy-medialne-OKŁADKA.indd Wszystkie strony 2015-11-26 21:32:10 5 SM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: