Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00490 014110 11055674 na godz. na dobę w sumie
Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - ebook/pdf
Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 279
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1493-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Rozwój instytucji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiąże się nieodłącznie ze stopniowym wzmacnianiem pozycji prawnej poszkodowanego. Zwieńczeniem wskazanego procesu było przyznanie temu podmiotowi bezpośredniego roszczenia względem ubezpieczyciela (actio directa). Celem pracy jest określenie sytuacji prawnej poszkodowanego w obowiązującym stanie prawnym, na gruncie dobrowolnych i obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, a także szczegółowa analiza istoty oraz charakteru prawnego bezpośredniego roszczenia.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic- twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Rozwój instytucji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wiąże się nieodłącznie ze stopniowym wzmacnianiem pozycji prawnej poszko- dowanego. Zwieńczeniem wskazanego procesu było przyznanie temu podmiotowi bezpośredniego roszczenia względem ubezpieczyciela (actio directa). Celem pracy jest określenie sytuacji prawnej poszkodo- wanego w obowiązującym stanie prawnym, na gruncie dobrowolnych i obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, a także szczegółowa analiza istoty oraz charakteru prawnego bezpośredniego roszczenia. Aleksander Raczyński – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. J E N L I W Y C MONOGRAFIE PRAWNICZE I SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI O G E N A W O D O K Z S O P A N W A R P A C A U T Y S J C Ś O N L A I Z D E I W O P D O U N E Z C E I P Z E B U W I www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1493-8 I K S Ń Y Z C A R . A Cena: 59,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ALEKSANDER RACZYÑSKI · SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA. KONSTRUKCJA PRAWNA Michał Behnke, Marcin Pchałek POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRAWIE POLSKIM I UE Małgorzata Frysztak NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE. FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH Patrycja Zawadzka FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Konrad Osajda USTANOWIENIE SPADKOBIERCY W TESTAMENCIE W SYSTEMACH PRAWNYCH COMMON LAW I CIVIL LAW Ewa Skibińska SWOBODA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (art. 43–48 TWE) Tomasz Chilarski UPADŁOŚĆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UE www.sklep.beck.pl SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYÑSKI Redakcja: Anna Łubińska-Bujak ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Identia Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1493-8 Spis treści Wprowadzenie ....................................................................................................... .X I Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Wykaz literatury ................................................................................................... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej .................................................................. . §.1.. Wyodrębnienie.ubezpieczenia.odpowiedzialności.. cywilnej........................................................................................................ . I..Początki.idei..................................................................................... . . . II..Ubezpieczenie.odpowiedzialności.cywilnej.. w.prawie.morskim........................................................................ . . III..Ubezpieczenie.odpowiedzialności.cywilnej.. w.prawie.lądowym........................................................................ . §.2.. Rozwój.ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej.. w.XIX.i.XX.w.............................................................................................. . . I..Rozwój.form;.nowe.spojrzenie.na.cel.ubezpieczenia. odpowiedzialności.cywilnej..................................................... . . II..Obowiązkowe.ubezpieczenia.odpowiedzialności.. cywilnej............................................................................................. . . III..Wzmocnienie.pozycji.poszkodowanego............................... .1 . IV..Początki.koncepcji.prawa.własnego.. 1 1 1 3 5 7 7 8 0 oraz.actio directa........................................................................... 13 §.3.. Ubezpieczenie.odpowiedzialności.cywilnej.w.świetle.. prawa.wspólnotowego........................................................................... .1 I..Jednolity.Rynek.Ubezpieczeń................................................... .1 . . II..Harmonizacja.reguł.wspólnotowych.dotyczących. obowiązkowego.ubezpieczenia.OC.posiadaczy.. pojazdów.mechanicznych.......................................................... . 1.. Obowiązkowe.ubezpieczenia.komunikacyjne.. w.świetle.umów.międzynarodowych............................. . 2.. Harmonizacja.prawodawstwa.Państw.Członkowskich. w.zakresie.obowiązkowych.ubezpieczeń. komunikacyjnych.–.System.V.dyrektyw........................ . 5 5 19 19 21 VV §.4.. Ubezpieczenie.odpowiedzialności.cywilnej.w.Polsce.............. .2 6 Spis treści . . I..Ubezpieczenie.odpowiedzialności.cywilnej.. na.ziemiach.polskich.(do.1918.r.)............................................ .2 II..Źródła.ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej.. w.polskim.systemie.prawnym.................................................. .2 1.. Lata.1918–1939.......................................................................... .2 2.. Lata.1945–1990......................................................................... .2 3.. Okres.po.1990.r........................................................................ .3 . III..Wzmocnienie.pozycji.poszkodowanego............................... .3 1.. Bezpośrednie.roszczenie.poszkodowanego.................. .3 2.. Ubezpieczeniowy.Fundusz.Gwarancyjny.i.Polskie.. Biuro.Ubezpieczycieli.Komunikacyjnych..................... .3 Rozdział II. Przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej............................ .4 §.1.. Odpowiedzialność.odszkodowawcza.ubezpieczyciela.. –.uwagi.ogólne.......................................................................................... .4 I..Charakterystyka.odpowiedzialności.ubezpieczyciela. w.ubezpieczeniu.odpowiedzialności.cywilnej.................. .4 II..Przesłanki.odpowiedzialności.odszkodowawczej.. w.prawie.cywilnym...................................................................... .4 §.2.. Zdarzenie.objęte.odpowiedzialnością.cywilną.. ubezpieczonego........................................................................................ .4 . I..Zdarzenie.objęte.odpowiedzialnością.cywilną.jako.. przesłanka.odpowiedzialności.ubezpieczonego............... .4 . II..Specyfika.zdarzeń.objętych.odpowiedzialnością. ubezpieczyciela.w.ubezpieczeniu.odpowiedzialności. cywilnej............................................................................................. .4 . III..Konstrukcja.wypadku.ubezpieczeniowego.jako.. wyznacznik.zdarzeń.powodujących.powstanie. odpowiedzialności.ubezpieczyciela.w.ubezpieczeniu. odpowiedzialności.cywilnej..................................................... .5 §.3.. Szkoda.jako.przesłanka.odpowiedzialności.ubezpieczyciela. w.ubezpieczeniu.odpowiedzialności.cywilnej............................. .5 I..Pojęcie.szkody................................................................................. .5 . . II..Szkoda.jako.przesłanka.odpowiedzialności.. 6 7 7 9 1 5 6 9 3 3 3 6 7 7 9 1 8 8 ubezpieczyciela.............................................................................. . 60 . III..Szkoda.jako.wyznacznik.podmiotu.uprawnionego.. do.żądania.świadczenia.od.ubezpieczyciela....................... .6 §.4.. Związek.przyczynowy.jako.przesłanka.odpowiedzialności. ubezpieczyciela.w.ubezpieczeniu.odpowiedzialności.cywilnej.....6 2 4 VI Spis treści . . I..Pojęcie.związku.przyczynowego............................................. .6 II..Związek.przyczynowy.jako.przesłanka.. odpowiedzialności.ubezpieczonego...................................... .6 . III..Specyfika.przesłanki.związku.przyczynowego. w.ubezpieczeniu.odpowiedzialności.cywilnej.................. .6 §.5.. Przesłanka.szkody.wyrządzonej.osobie.trzeciej.. (art..822.§.1.KC)........................................................................................ .7 I..Szkoda.wyrządzona.osobie.trzeciej.–.zarys.problemu.......7 . . II..Wykładnia.pojęcia.„osoba.trzecia”.w.świetle.art..822.. §.1.KC................................................................................................. .7 Rozdział III. Trójstronny stosunek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i jego podmioty.............................. .7 §.1.. Pojęcie,.źródło.i.powstanie.trójstronnego.stosunku.. ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej.................................. .7 . I..Pojęcie.trójstronnego.stosunku.ubezpieczenia. odpowiedzialności.cywilnej..................................................... .7 . II..Źródło.trójstronnego.stosunku.ubezpieczenia. odpowiedzialności.cywilnej..................................................... .8 . III..Powstanie.trójstronnego.stosunku.ubezpieczenia. odpowiedzialności.cywilnej..................................................... .8 §.2.. Podmioty.trójstronnego.stosunku.ubezpieczenia. odpowiedzialności.cywilnej................................................................ .8 . I..Ubezpieczyciel................................................................................ .8 . II..Ubezpieczający.i.ubezpieczony................................................ .9 . III..Poszkodowany.a.uprawniony.do.odszkodowania............. .9 Rozdział IV. Charakterystyka trójstronnego stosunku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.................................. .9 §.1.. Charakter.więzi.łączących.ubezpieczyciela.i.ubezpieczonego.....9 . . 4 5 8 0 0 5 9 9 9 3 5 6 6 0 1 9 9 9 I..Współistnienie.roszczeń.poszkodowanego.względem. ubezpieczonego.oraz.ubezpieczyciela................................... .9 II..Solidarność.nieprawidłowa.a.zobowiązanie.. in solidum........................................................................................ 101 . III..Roszczenie.ubezpieczonego.względem.. ubezpieczyciela.–.podstawa.prawna...................................... . 110 §.2.. Trójstronny.stosunek.ubezpieczenia.odpowiedzialności.. cywilnej.a.umowa.o.świadczenie.na.rzecz.osoby.trzeciej. (art..393.KC)................................................................................................ . 120 . I..Podobieństwa.do.umowy.o.świadczenie.na.rzecz.. osoby.trzeciej.(art..393.KC)........................................................ . 120 II..Swoista.konstrukcja.prawa.ubezpieczeniowego............... . 125 . VII Rozdział V. Bezpośrednie roszczenie poszkodowanego Spis treści względem ubezpieczyciela....................................................................... . 135 §.1.. Pojęcie.bezpośredniego.roszczenia................................................... . 135 I..Bezpośrednie.roszczenie.a.prawo.podmiotowe................ . 135 II..Prawo.własne.poszkodowanego.a.skarga.. . . bezpośrednia................................................................................... . 137 §.2.. Porównanie.sytuacji.prawnej.poszkodowanego.. w.stosunku.do.ubezpieczonego.i.ubezpieczyciela...................... . 140 . I..Podstawa.odpowiedzialności.ubezpieczonego. i.ubezpieczyciela............................................................................ . 140 . II..Treść.roszczenia.w.stosunku.do.ubezpieczonego. i.ubezpieczyciela............................................................................ . 142 §.3.. Zakres.odpowiedzialności.ubezpieczyciela.w.stosunku. do.poszkodowanego.i.ubezpieczonego........................................... . 144 . I..Zakres.ochrony.ubezpieczonego.i.poszkodowanego. w.obowiązkowych.ubezpieczeniach.. odpowiedzialności.cywilnej..................................................... . 144 . II..Zakres.ochrony.ubezpieczonego.i.poszkodowanego. w.dobrowolnych.ubezpieczeniach.. odpowiedzialności.cywilnej..................................................... . 149 §.4.. Charakter.prawny.bezpośredniego.roszczenia............................ . 150 . I..Materialnoprawny.czy.procesowy.charakter.. bezpośredniego.roszczenia....................................................... . 150 II..Samoistny.czy.zależny.byt.bezpośredniego.roszczenia........ 152 . . III..Deliktowy.czy.kontraktowy.charakter.. bezpośredniego.roszczenia....................................................... . 162 Rozdział VI. Charakter prawny bezpośredniego roszczenia poszkodowanego względem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.................................................... . 165 §.1.. Bezpośrednie.roszczenie.poszkodowanego.względem. Ubezpieczeniowego.Funduszu.Gwarancyjnego.i.Polskiego.. Biura.Ubezpieczycieli.Komunikacyjnych....................................... . 165 . I..Bezpośrednie.roszczenie.poszkodowanego.względem. Ubezpieczeniowego.Funduszu.Gwarancyjnego................ . 165 . II..Bezpośrednie.roszczenie.poszkodowanego.względem. Polskiego.Biura.Ubezpieczycieli.Komunikacyjnych........ . 167 §.2.. Charakter.prawny.bezpośredniego.roszczenia.względem. Ubezpieczeniowego.Funduszu.Gwarancyjnego.......................... . 168 VIII Spis treści . . I..Charakter.prawny.bezpośredniego.roszczenia.. w.sytuacjach.określonych.w.art..98.ust..1.UbezpObU....... 168 II..Charakter.prawny.bezpośredniego.roszczenia.. w.sytuacjach.określonych.w.art..98.ust..2.UbezpObU....... 176 §.3.. Charakter.prawny.bezpośredniego.roszczenia.względem.. Polskiego.Biura.Ubezpieczycieli.Komunikacyjnych................... . 179 . I..Charakter.prawny.bezpośredniego.roszczenia.. w.sytuacjach.określonych.w.art..123.pkt.1.i.2.. UbezpObU........................................................................................ . 179 . II..Charakter.prawny.bezpośredniego.roszczenia.. w.sytuacjach.określonych.w.art..123.pkt.5.. UbezpObU........................................................................................ . 182 Rozdział VII. Realizacja bezpośredniego roszczenia...................... . 185 §.1.. Zakres.odpowiedzialności.ubezpieczyciela.względem. poszkodowanego...................................................................................... . 185 . I..Szczególne.cechy.odszkodowania.objętego.umową. ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej....................... . 185 . II..Wynagrodzenie.szkody.majątkowej....................................... . 191 . III..Wynagrodzenie.szkody.niemajątkowej................................. . 198 . IV..Realizacja.bezpośredniego.roszczenia,.gdy.suma.. gwarancyjna.nie.wystarcza.do.zaspokojenia.roszczeń. wszystkich.poszkodowanych.................................................... . 204 §.2.. Tryb.realizacji.bezpośredniego.roszczenia.................................... . 208 I..Zgłoszenie.bezpośredniego.roszczenia................................ . 208 II..Sytuacja.prawna.poszkodowanego.w.toku.. . . postępowania.zmierzającego.do.ustalenia.zasadności. i.zakresu.bezpośredniego.roszczenia.................................... . 212 . III..Dochodzenie.bezpośredniego.roszczenia.w.drodze. postępowania.sądowego............................................................. . 215 . IV..Tryb.realizacji.bezpośredniego.roszczenia.. przysługującego.poszkodowanemu.względem. Ubezpieczeniowego.Funduszu.Gwarancyjnego.. i.Polskiego.Biura.Ubezpieczycieli.Komunikacyjnych..... . 222 §.3.. Przedawnienie.bezpośredniego.roszczenia................................... . 227 I..Termin.i.początek.biegu.przedawnienia.............................. . 227 II..Przerwanie.i.zawieszenie.biegu.przedawnienia.. . . bezpośredniego.roszczenia....................................................... . 230 Podsumowanie ...................................................................................................... . 235 Indeks.......................................................................................................................... . 241 IX Wprowadzenie Rozwój. instytucji. ubezpieczenia. odpowiedzialności. cywilnej. wiąże. się. nieodłącznie. ze. stopniowym. wzmacnianiem. pozycji. prawnej. poszkodowa­ nego.. Zwieńczeniem. wskazanego. procesu. było. przyznanie. temu. podmio­ towi.bezpośredniego.roszczenia.względem.ubezpieczyciela.(actio directa). Umożliwiło. ono. osobie. spoza. umownego. stosunku. ubezpieczenia. żądanie. we. własnym. imieniu. świadczenia. objętego. treścią. tej. umowy,. ze. skutkiem. zwalniającym.dla.ubezpieczyciela. Skąpa. regulacja. prawna. actio directa. nie. pozwala. jednak. ani. na. wyja­ śnienie. istoty. powiązań. łączących. poszkodowanego. z. ubezpieczycielem. i.ubezpieczonym,.ani.też.na.jednoznaczne.określenie.jego.sytuacji.prawnej.. Ponadto. dodatkowe. komplikacje. powoduje. szczególna. regulacja. ustawo­ wa.obowiązkowych.ubezpieczeń.odpowiedzialności.cywilnej.oraz.przyzna­ nie.poszkodowanemu.w.pewnych.przypadkach.bezpośredniego.roszczenia. także. względem. Ubezpieczeniowego. Funduszu. Gwarancyjnego. i. Polskiego. Biura.Ubezpieczycieli.Komunikacyjnych. Wyjaśnienia.wymaga.przy.tym.szereg.kwestii.związanych.zarówno.z.na­ turą. relacji. łączących. ubezpieczyciela,. ubezpieczonego. i. poszkodowanego,. jak.i.charakterem.prawnym.actio directa. W.szczególności.istotne.jest.usta­ lenie,.czy.poszkodowana.osoba.trzecia.staje.się.samodzielną.stroną.stosun­ ku.ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej,.czy.też.wchodzi.jedynie.w.sy­ tuację. prawną. ubezpieczonego.. Warto. też. przyjrzeć. się. bliżej. zagadnieniu. umownego.bądź.ustawowego.źródła.bezpośredniego.roszczenia.czy.wresz­ cie.zbadać.powiązania.actio directa z.roszczeniem.przysługującym.poszkodo­ wanemu.względem.ubezpieczonego.oraz.ubezpieczonemu.względem.ubez­ pieczyciela. Celem. pracy. jest. zatem. określenie. sytuacji. prawnej. poszkodowanego. w.obowiązującym.stanie.prawnym,.na.gruncie.dobrowolnych.i.obowiązko­ wych. ubezpieczeń. odpowiedzialności. cywilnej,. a. także. szczegółowa. anali­ za.istoty.oraz.charakteru.prawnego.bezpośredniego.roszczenia..Poza.zakre­ sem.niniejszej.publikacji.pozostaje.przy.tym.problematyka.bezpośredniego. roszczenia w.ujęciu.konwencji.międzynarodowych..Skomplikowany.i.złożo­ ny.charakter.relacji.łączących.ubezpieczyciela,.ubezpieczonego.i.poszkodo­ wanego.wymagał.bowiem.–.w.mojej.ocenie.–.ograniczenia.prezentowanych. zagadnień..Z.podobnych.względów.zawężono.rozważania.dotyczące.proble­ matyki.ubezpieczeń.odpowiedzialności.cywilnej.w.żegludze.morskiej. XIXI Wprowadzenie Wyjątkowe. podziękowania. składam. Pani. prof.. dr. hab.. Janinie Panowicz-Lipskiej. za. opiekę. i. pomoc. przy. tworzeniu. koncepcji. oraz. re­ dagowaniu. niniejszej. publikacji.. Dziękuję. również. Panu. prof.. dr.. hab.. Eugeniuszowi Kowalewskiemu. oraz. Panu. prof.. dr.. hab.. Andrzejowi Kochowi. za. wnikliwe. recenzje. pracy. oraz. niezwykle. cenne. uwagi,. a. tak­ że. Panu. dr.. Marcinowi Orlickiemu. za. wprowadzenie. w. krąg. spraw. i. lu­ dzi. świata. ubezpieczeń. oraz. inspirujące. rozmowy. w. trakcie. pracy.. badawczej. XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne DzUbezpU............................... ustawa.z.22.5.2003.r..o.działalności.ubezpiecze­ niowej.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.11,.poz..66) KC.............................................. ustawa. z. 23.4.1964. r.. –. Kodeks. cywilny. (Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) KPC............................................ ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cy­ wilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KP............................................... ustawa. z. 26.6.1974. r.. –. Kodeks. pracy. (t.j.. Dz.U.. z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) KSH............................................ ustawa. z. 15.9.2000. r.. –. Kodeks. spółek. handlo­ wych.(Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) KZ.............................................. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. –. Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) PrUpN...................................... ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.na­ prawcze. (t.j.. Dz.U.. z. 2009. r.. Nr. 175,. poz.. 1361.. ze.zm.) SwobDziałGospU.................. ustawa.z.2.7.2004.r..o.swobodzie.działalności.go­ spodarczej.(t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.155,.poz..1095. ze.zm.) UbezpObU............................. ustawa. z. 22.5.2003. r.. o. ubezpieczeniach. obo­ wiązkowych,.Ubezpieczeniowym.Funduszu.Gwa­ ran.cyjnym.i.Polskim.Biurze.Ubezpieczycieli.Ko­ munikacyjnych.(Dz.U..Nr.124,.poz..1152.ze.zm.) 2. Czasopisma i publikatory DP............................................. Dalloz.Périodique Dz.U.......................................... Dzienik.Ustaw Gl............................................... Glosa KPP........................................... Kwartalnik.Praw.Prywatnego MOP.......................................... Monitor.Prawniczy NP............................................. Nowe.Prawo OSA........................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSN.......................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego XIIIXIII Wykaz skrótów OSNC....................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNCP..................................... Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. Izba. Cywilna. oraz.Izba.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitra­ żowych PA.............................................. Prawo.Asekuracyjne Pal.............................................. Palestra PiP............................................. Państwo.i.Prawo PPH........................................... Przegląd.Prawa.Handlowego PS............................................... Przegląd.Sądowy PUG.......................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego Rej............................................. Rejent RPEiS........................................ Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny Rzeczp..................................... Rzeczpospolita SC.............................................. SPE............................................ Wok.......................................... Wokanda ZNUJ.PP.................................. Zeszyty. Naukowe. Uniwersytetu. Jagiellońskiego. Studia.Cywilistyczne Studia.Prawno­Ekonomiczne Prace.Prawnicze ZNUMK................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Mikołaja.Koper­ nika ZPUKSW................................. Zeszyty. Prawnicze. Uniwersytetu. Kardy.nała. Ste­ fana.Wyszyńskiego 3. Organy i instytucje PBUK........................................ Polskie.Biuro.Ubezpieczycieli.Komunikacyjnych RPO.......................................... Rzecznik.Praw.Obywatelskich SA.............................................. SN.............................................. TK............................................. Trybunał.Konstytucyjny UFG........................................... Ubezpieczeniowy.Fundusz.Gwarancyjny WSA.......................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny Sąd.Apelacyjny Sąd.Najwyższy 4. Inne skróty art.............................................. C.c............................................. Code.civil m.in........................................... między.innymi n................................................. następny.(­a) Nr.............................................. numer artykuł XIV Wykaz skrótów OC............................................. odpowiedzialność.cywilna pkt............................................. punkt por............................................. porównaj poz............................................ pozycja r.................................................. s.................................................. t.................................................. t.j................................................ ust............................................. ustęp zd............................................... zdanie ze.zmianami ze.zm........................................ zobacz zob............................................ związek zw.............................................. z................................................. zeszyt zdanie zd............................................... rok strona tom tekst.jednolity XV Wykaz literatury 150.lat.ubezpieczeń.w.Polsce,.cz..1, Warszawa.1958 B. Atallah,.Le.droit.propre.de.la.victime.et.son.action.directe.contre.l’assu­ reur.de.la.responsabilité.automobile.obligatoire, Paris.1967 E. Bagińska,. Nowe. unormowanie. odpowiedzialności. cywilnej. za. produkt, PS.2000,.Nr.9 B. Balas-Noszczyk, K. Malinowska,. W. sprawie. dopuszczalności. spełnienia. świadczenia.z.umowy.ubezpieczenia.w.formie.restytucji.naturalnej.(przy­ wrócenia.stanu.poprzedniego),.PA.1998,.Nr.4 M. Bączyk,.Odpowiedzialność.cywilna.poręczyciela,.Toruń.1982 M. Bednarek,. Umowa. o. świadczenie. na. rzecz. osoby. trzeciej. (art.. 393. KC), [w:]. Umowy. odnoszące. się. do. osób. trzecich, E. Łętowska, P. Drapała, M. Bednarek, Warszawa.2006 M. Bednarek,. Umowa. o. świadczenie. na. rzecz. osoby. trzeciej. (art.. 393. KC), [w:]. System. Prawa. Prywatnego,. t.. V,. Prawo. zobowiązań. –. część. ogólna. pod.red..E. Łętowskiej,.Warszawa.2006. B. Beignier,.Droit.du.contrat.d’assurance, Paris.1999. G. Bieniek,.Cywilnoprawna.problematyka.ubezpieczenia.OC.posiadaczy.po­ jazdów.mechanicznych.na.tle.nowych.uregulowań, PS.2004,.Nr.5 G. Bieniek,.Odpowiedzialność.cywilna.za.wypadki.drogowe, Warszawa.2006 G..Bieniek (red.),.Komentarz.do.KC..Księga.trzecia..Zobowiązania,.t..I,.War­ szawa.2006 G. Bieniek (red.),.Komentarz.do.KC..Księga.trzecia..Zobowiązania, t..II, War­ szawa.2006 B. Błażejczak,.Czy.Ubezpieczeniowy.Fundusz.Gwarancyjny.jest.poborcą.nie­ należnych.świadczeń?, Pal..1994,.Nr.5–6 E. Borkowska-Bagieńska,. B. Lesiński,. Historia. prawa. sądowego, Poznań. 1995 Z. Brodecki.(red.),.Prawo.o.kontraktach.w.ubezpieczeniach, Kraków.2003 Z. Brodecki, K. Malinowska,.Wewnętrzny.rynek.ubezpieczeń.a.harmonizacja. kontraktu.ubezpieczeniowego, ZPUKSW.2004, z. 4.2. Z. Brodecki,.M. Serwach.(red.),.Prawo.ubezpieczeń.gospodarczych..Komen­ tarz, Kraków.2005 M. Burdowicz,.Ubezpieczenie.od.odpowiedzialności.cywilnej.(OC), Przegląd. Ubezpieczeniowy.1922,.z..2 F. Chapuisat,.Que.sais­je?.Le.droit.des.assurances,.Paris.1995 A. Cieśliński,.Wspólnotowe.prawo.gospodarcze,.Warszawa.2003 XVIIXVII Wykaz literatury W. Czachórski,. [w:]. System. Prawa. Cywilnego.. Prawo. Zobowiązań. –. część. ogólna, pod.red..Z. Radwańskiego,.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk,. Łódź.1981 W. Czachórski,. Odpowiedzialność. kontraktowa. i. jej. stosunek. do. odpowie­ dzialności.deliktowej.wg.KC, NP.1964,.Nr.10 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian,.Zobowiąza­ nia..Zarys.wykładu, Warszawa.2004 K. Czerwińska, M. Ilnicki, W. Kowalski,.Nowe.prawo.ubezpieczeniowe..Ko­ mentarz, Warszawa.2003 S. Dmowski, S. Rudnicki,.Komentarz.do.KC..Księga.pierwsza..Część.ogólna,. Warszawa.2006 L. Domański,.Instytucje.kodeksu.zobowiązań, Warszawa.1936 G. Dybała,. Glosa. do. wyroku. SN. z. 15.4.2004. r.,. IV. CK. 232/03,. MoP. 2005,. Nr.13 T. Dybowski,.[w:].System.Prawa.Cywilnego..Prawo.Zobowiązań.–.część.ogól­ na, pod. red.. Z. Radwańskiego,. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź.1981 T. Dybowski,. Adekwatny. czy. konieczny. związek. przyczynowy?, Pal.. 1961,. Nr.6 C. Eliashberg,.Risques.et.assurances.de.responsabilité.civile,.Paris.2002 T. Ereciński,.Problemy.procesowe.na.tle.dochodzenia.roszczeń.z.tytułu.obo­ wiązkowych.ubezpieczeń.komunikacyjnych, Pal..1971,.Nr.6 T. Ereciński,.Sądowe.dochodzenie.roszczeń.z.tytułu.obowiązkowych.ubezpie­ czeń.komunikacyjnych, Warszawa.1976 A. Favre Rochex,.G. Courtieu,.Le.droit.du.contrat.d’assurance.terrestre, Paris. 1998 D. Fuchs,. Podstawy. prawne. działalności. ubezpieczeniowej. na. Europejskim. Rynku.Wewnętrznym.a.projekt.dyrektywy.o.umowie.ubezpieczenia, Rej.. 1997,.Nr.10 D. Fuchs,.Refleksje.o.dopuszczalności.umownego.wprowadzania.klauzul.de­ terminujących. odpowiedzialność. ubezpieczyciela. w. ubezpieczeniu. OC. w.świetle.przepisów.o.przedawnieniu.roszczeń.majątkowych,.Rozprawy. Ubezpieczeniowe.2008,.Nr.2 D. Fuchs,.Właściwość.sądu.i.właściwość.prawa.w.europejskich.ubezpiecze­ niach.gospodarczych,.PA.2008,.Nr.2 S. Garlicki,.Odpowiedzialność.cywilna.za.nieszczęśliwe.wypadki, Warszawa. 1971 S. Garlicki,.Odpowiedzialność.in.solidum, NP.1961,.Nr.4 S. Garlicki,. Związek. przyczynowy. przy. szkodzie. na. osobie. (I), NP. 1957,. Nr.10 B. Gawlik,.Glosa.do.uchwały.SN.z.18.11.1994.r.,.III.CZP.146/94,.OSP.1995,. Nr.7–8 J. Ghestin.(red.),.Traité.de.droit.civil..Les.effets.du.contrat, Paris.2001 J. Gierke,.Versicherungsrecht.unter.Ausschluss.der.Sozialversicherung, Stutt­ gart.1947 XVIII Wykaz literatury B. Gnela,. Odpowiedzialność. za. szkodę. wyrządzoną. przez. produkt. niebez­ pieczny, Kraków.2000 E. Gniewek,.S. Prutis,.Glosa.do.wyroku.SN.z.26.9.1969.r.,.II.CR.495/69,.PiP. 1971,.z..7 H. Goik,. Umowa. przewozu. przesyłek. w. transporcie. lądowym. jako. rodzaj. umowy.o.świadczenie.na.rzecz.osoby.trzeciej,.Katowice.1975 W. Górski,.Problematyka.obowiązkowego.ubezpieczenia.następstw.nieszczę­ śliwych. wypadków. i. odpowiedzialności. cywilnej. z. ruchu. pojazdów. me­ chanicznych, PiP.1962,.z..4. W. Górski,.Z.historii.ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej.z.ruchu.po­ jazdów.mechanicznych, Wiadomości.Ubezpieczeniowe.1961,.Nr.11 H. Groutel,.Le.contrat.d’assurance, Paris.1995 S. Grzybowski,.[w:].System.Prawa.Cywilnego..Część.ogólna, pod.red..S. Grzy- bowskiego,.Wrocław.1985 S. Grzybowski,. [w:]. System. Prawa. Cywilnego.. Prawo. zobowiązań. –. część. ogólna, pod.red..Z. Radwańskiego,.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź.1981 F. Hacke, Die.Rechtssprechung.der.Reichsgerichts,.des.Reichsobersicherung­ srecht,.Berlin.1910 B. Hełczyński,.Ubezpieczenie.na.cudzy.rachunek,.Kraków.1927 M. Huget,.Ubezpieczenia.przewozów.morskich,.Gdańsk.1960 J. Iwulski,. Glosa. do. uchwały. SN. z. 18.11.1994. r.,. III. CZP. 146/94,. OSP. 1995,. Nr.7–8 A. Jakubecki.(red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego..Praktyczny.komentarz, Kraków.2005 A. Jakubecki,.F. Zedler,.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze, Kraków.2003 Ch. Jamin,.La.notion.d’action.directe, Paris.1991 P. Janusz,. G. Dybała,. Odpowiedzialność. ubezpieczyciela. za. szkody. na. oso­ bie. wyrządzone. pomiędzy. współposiadaczami. pojazdu. mechanicznego, Gazeta.Komunikacyjna.–.dodatek.specjalny.do.Gazety.Ubezpieczeniowej. z.14.12.2004.r.,.Nr.50.(297) G. Jędrejek,.Odpowiedzialność.zakładu.ubezpieczeń.z.tytułu.ubezpieczenia. OC. posiadaczy. pojazdów. mechanicznych. za. szkody. wyrządzone. współ­ małżonkowi, MoP.2006,.Nr.15 B. Just,. Polskie. Biuro. Ubezpieczeń. Komunikacyjnych. w. Systemie. Zielonej. Karty, PA.1996,.Nr.4 P. Kaczanowski,.Ubezpieczenie.OC.posiadaczy.pojazdów.samochodowych, [w:]. Ubezpieczenia. w. Unii. Europejskiej, J. Monkiewicz (red.),Warszawa. 2002 M. Kaliński,.Praktyka.ubezpieczycieli.jest.prawidłowa, Rzeczp..z.26.8.2006.r. M. Kaliński,.Szkoda.na.mieniu.i.jej.naprawienie,.Warszawa.2008 M. Kaliński,. Zasada. odszkodowania. w. ubezpieczeniach. gospodarczych. (cz..1),.PA.2002,.Nr.1 A. Kamela,.Konwencja.europejska.o.obowiązkowym.ubezpieczeniu.komuni­ kacyjnym, Wiadomości.Ubezpieczeniowe.1974,.Nr.4 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: