Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00421 008136 11003650 na godz. na dobę w sumie
Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 330
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-344-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia przedstawia zagadnienie praw i obowiązków syndyka masy upadłościowej - zarówno w aspekcie procesowym jak i materialnoprawnym. W kontekście sytuacji prawnej syndyka omówiono poszczególne etapy postępowania upadłościowego, związane z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, sprawowaniem zarządu oraz likwidacją majątku upadłego, a także podziałem funduszów masy upadłości i zakończeniem postępowania. Przedstawiono również aspekty procesowe związane z udziałem syndyka w innych postępowaniach.
Publikacja prezentuje poglądy doktryny w omawianym zakresie, w szczególności teorię przedstawicielstwa (określana mianem reprezentacji), teorię organu, teorię urzędową (zastępcy pośredniego), funkcjonariusza publicznego oraz teorie mieszane. Przedstawiając poszczególne stanowiska literatury, autorka zwraca szczególną uwagę na zagadnienie rodzaju i zakresu odpowiedzialności syndyka.
Monografia, ze względu na swoje prawnoporównawcze i kompleksowe podejście do prezentowanej tematyki jest szczególnie cenną pozycją na rynku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagad- nienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników po- szukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. W opracowaniu dokonano analizy praw i obowiązków syndyka (za- równo w aspekcie procesowym, jak i materialnoprawnym) w ramach poszczególnych etapów postępowania upadłościowego, związanych z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, sprawowaniem zarządu oraz likwidacją majątku upadłego, podziałem funduszów masy upadłości i zakończeniem postępowania. Przedstawiono także sposoby pozwalające syndykowi na ochronę masy upadłości przed działaniami upadłego zmierzającymi do pokrzyw- dzenia wierzycieli. Odrębnie omówiono zagadnienie bezskuteczności względnej czynności upadłego, jak i czynności bezskutecznych z mocy prawa. Monografia zawiera analizę występujących w literaturze stanowisk określających sytuację prawną syndyka. Przedstawiono w szczególności teorię przedstawicielstwa (określaną mianem reprezentacji), teorię or- ganu, teorię urzędową (zastępcy pośredniego), funkcjonariusza pub- licznego oraz teorie mieszane. Zaprezentowano w publikacji poglądy w zakresie sytuacji prawnej syndyka, w kontekście rodzaju i zakresu odpowiedzialności syndyka masy upadłości. , absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- Dr Izabella Gil sytetu Wrocławskiego, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Radca prawny. www.sklep.beck.pl, e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 33 77 600, fax: 022 33 77 601 ISBN 83–7483–344–0 ISBN 978-83–7483–344–8 9 7 8 8 3 7 4 8 3 3 4 4 8 Cena: 49,00 z³ I C Œ O £ D A P U Y S A M A K Y D N Y S A N W A R P A C A U T Y S J L I G . I k c e B . H . C MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPAD£OŒCI IZABELLA GIL Wydawnictwo C. H. Beck Monografie Prawnicze jest to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagad- nienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników po- szukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. W opracowaniu dokonano analizy praw i obowiązków syndyka (za- równo w aspekcie procesowym, jak i materialnoprawnym) w ramach poszczególnych etapów postępowania upadłościowego, związanych z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, sprawowaniem zarządu oraz likwidacją majątku upadłego, podziałem funduszów masy upadłości i zakończeniem postępowania. Przedstawiono także sposoby pozwalające syndykowi na ochronę masy upadłości przed działaniami upadłego zmierzającymi do pokrzyw- dzenia wierzycieli. Odrębnie omówiono zagadnienie bezskuteczności względnej czynności upadłego, jak i czynności bezskutecznych z mocy prawa. Monografia zawiera analizę występujących w literaturze stanowisk określających sytuację prawną syndyka. Przedstawiono w szczególności teorię przedstawicielstwa (określaną mianem reprezentacji), teorię or- ganu, teorię urzędową (zastępcy pośredniego), funkcjonariusza pub- licznego oraz teorie mieszane. Zaprezentowano w publikacji poglądy w zakresie sytuacji prawnej syndyka, w kontekście rodzaju i zakresu odpowiedzialności syndyka masy upadłości. , absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- Dr Izabella Gil sytetu Wrocławskiego, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Radca prawny. www.sklep.beck.pl, e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 33 77 600, fax: 022 33 77 601 ISBN 83–7483–344–0 ISBN 978-83–7483–344–8 9 7 8 8 3 7 4 8 3 3 4 4 8 Cena: 49,00 z³ I C Œ O £ D A P U Y S A M A K Y D N Y S A N W A R P A C A U T Y S J L I G . I k c e B . H . C MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPAD£OŒCI IZABELLA GIL Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IZABELLA GIL • SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPAD£OŒCI Polecamy nasze publikacje z tej serii: Monika Drela W£ASNOŒÆ ZABYTKÓW Rados³aw Flejszar PRZEDSIÊBIORCA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM ROZPOZNAWCZYM Mateusz Plich DOBRA WIARA W KONWENCJI O UMOWACH MIÊDZYNARODOWEJ SPRZEDA¯Y TOWARÓW £ukasz Wêgrzynowski NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE JAKO ŒRODEK OCHRONY S£ABSZEJ STRONY UMOWY OBLIGACYJNEJ Anna Stêpieñ PRZEKSZTA£CENIA SPÓ£EK HANDLOWYCH Cezary WoŸniak U¯YTKOWANIE WIECZYSTE Tomasz Szanci³o FORMY PROWADZENIA DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE Katarzyna Anna Dadañska DZIA£ANIE OSOBY PRAWNEJ Ma³gorzata Bednarek, Przemys³aw Drapa³a, Ewa £êtowska UMOWY ODNOSZ¥CE SIÊ DO OSÓB TRZECICH Piotr Machnikowski SWOBODA UMÓW WED£UG ART. 3531 KC www.sklep.beck.pl SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPAD£OŒCI IZABELLA GIL Redakcja: Aneta Flisek ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7483-344-0 ISBN 978-83-7483-344-8 Spis treœci Przedmowa............................................................................................................... Spis treœci Spis treœci IX Wykaz skrótów ....................................................................................................... XIII Literatura................................................................................................................... XXI Rozdzia³ I. Powo³anie syndyka i objêcie przez niego maj¹tku .. § 1. Powo³anie syndyka..................................................................................... I. Wymogi stawiane kandydatom powo³ywanym na syndyka........................................................................................... II. Podmioty uprawnione do pe³nienia funkcji syndyka......... III. Kryteria decyduj¹ce o powo³aniu syndyka ............................. § 2. Obowi¹zki syndyka w zwi¹zku z przejêciem maj¹tku nale¿¹cego do upad³ego ......................................................................... I. Podmioty zobowi¹zane do przekazania maj¹tku syndykowi............................................................................................ II. Przejêcie przez syndyka uprawnieñ zwi¹zanych z zarz¹dem maj¹tkiem upad³ego stanowi¹cego masê upad³oœci ............................................................................................ III. Ustalenie przez syndyka sk³adników maj¹tku upad³ego stanowi¹cego masê upad³oœci...................................................... § 3. Obowi¹zki upad³ego umo¿liwiaj¹ce syndykowi objêcie maj¹tku.......................................................................................................... I. Obowi¹zki upad³ego w zakresie udzielania wyjaœnieñ syndykowi............................................................................................ II. Zakaz opuszczania przez upad³ego terytorium Rzeczypospolitej ............................................................................... § 4. Skutki odmowy wydania i przekazania maj¹tku syndykowi ...... I. Wprowadzenie w posiadanie....................................................... II. Œrodki przymusu wobec upad³ego............................................. III. Zakaz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej ...................... Rozdzia³ II. Zakres uprawnieñ i obowi¹zków syndyka po objêciu maj¹tku upad³ego ........................................................................ § 1. Czynnoœci syndyka zmierzaj¹ce do ustalenia stanu czynnego masy upad³oœci ............................................................................................ I. Zabezpieczenie maj¹tku upad³ego............................................. 1 1 2 3 6 8 8 13 16 21 24 25 26 27 29 31 39 39 40 V Spis treœci II. Spis inwentarza ................................................................................. III. Oszacowanie maj¹tku. .................................................................... IV. Sporz¹dzenie sprawozdania finansowego .............................. V. Sprawozdanie syndyka z dokonywanych czynnoœci............ § 2. Czynnoœci syndyka zmierzaj¹ce do ustalenia stanu biernego masy upad³oœci ........................................................................................... I. Weryfikacja przez syndyka wierzytelnoœci zg³aszanych do masy................................................................................................. II. Sporz¹dzenie listy wierzytelnoœci.............................................. III. Sporz¹dzenie planu podzia³u funduszów masy..................... § 3. Œrodki s³u¿¹ce syndykowi do ochrony masy upad³oœci przed dzia³aniami upad³ego dokonanymi z pokrzywdzeniem wierzycieli.................................................................................................... I. Dochodzenie roszczeñ przez syndyka w przypadku bezskutecznoœci wzglêdnej czynnoœci upad³ego zdzia³anych z pokrzywdzeniem wierzycieli .......................... II. Dzia³ania syndyka w przypadku czynnoœci upad³ego 48 52 54 58 60 60 67 77 79 80 bezskutecznych z mocy prawa .................................................... 102 § 4. Czynnoœci syndyka dokonywane w celu likwidacji masy upad³oœci ...................................................................................................... I. Zarz¹d maj¹tkiem upad³ego.......................................................... II. Likwidacja maj¹tku .......................................................................... III. Sprzeda¿ sk³adników maj¹tku upad³ego .................................. 1. Sprzeda¿ przedsiêbiorstwa i jego zorganizowanej czêœci, nieruchomoœci oraz statków morskich wpisanych do rejestru okrêtowego................................................................. 2. Sprzeda¿ ruchomoœci oraz przejêcie przez zastawnika ruchomoœci obci¹¿onej................................................................. IV. Œci¹gniêcie nale¿noœci od d³u¿ników upad³ego.................... V. Realizacja przez syndyka innych praw maj¹tkowych upad³ego ............................................................................................. § 5. Czynnoœci syndyka zwi¹zane z zakoñczeniem postêpowania upad³oœciowego ......................................................................................... I. Podzia³ funduszów masy upad³oœci ........................................... II. Obowi¹zki syndyka w zwi¹zku z zakoñczeniem postêpowania..................................................................................... Rozdzia³ III. Status prawny syndyka masy upad³oœci ..................... § 1. Pojêcie syndyka ........................................................................................... § 2. Teorie okreœlaj¹ce status prawny syndyka ........................................ I. Teoria urzêdowa................................................................................ II. Teoria zastêpstwa.............................................................................. III. Teoria funkcjonariusza ................................................................... VI. Teoria organu ..................................................................................... 117 118 123 126 126 132 135 137 138 138 142 149 149 150 151 152 160 163 VI Spis treœci Rozdzia³ IV. Stanowisko procesowe syndyka w sprawach dotycz¹cych masy upad³oœci.......................................................................... § 1. Umocowanie syndyka do wystêpowania w procesach po og³oszeniu upad³oœci ......................................................................... I. Legitymacja procesowa syndyka ................................................ II. Fród³a legitymacji procesowej syndyka ................................... III. Skutki braku legitymacji procesowej syndyka....................... § 2. Prawnoprocesowe skutki wytoczenia powództwa przeciwko upad³emu po og³oszeniu upad³oœci.................................................... § 3. Udzia³ syndyka w procesach o wy³¹czenie mienia wchodz¹cego w sk³ad masy upad³oœci .............................................. I. Czynnoœci syndyka w zwi¹zku z ¿¹daniem osób trzecich wydania rzeczy .................................................................................. II. Dzia³ania syndyka wobec ma³¿onka upad³ego ...................... Rozdzia³ V. Wynagrodzenie syndyka......................................................... § 1. Zasady wynagradzania syndyka............................................................. § 2. Charakter prawny wynagrodzenia nale¿nego syndykowi........... § 3. Prawnopodatkowe aspekty wynagrodzenia syndyka ................... Rozdzia³ VI. Odwo³anie syndyka masy upad³oœci i zasady jego odpowiedzialnoœci ............................................................................................... § 1. Odwo³anie syndyka.................................................................................... § 2. Zasady odpowiedzialnoœci syndyka..................................................... Rozdzia³ VII. Podsumowanie ......................................................................... 167 167 168 179 184 187 196 198 206 225 225 231 238 251 251 255 271 Indeks rzeczowy.................................................................................................... 281 VII Przedmowa Przedmowa Przedmowa Wejœcie w ¿ycie ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze1 stawia przed doktryn¹ i praktyk¹ orzecznicz¹ wyzwanie w zakresie wyjaœ- nienia sensu nowych rozwi¹zañ prawnych, jak te¿ okreœlenia roli poszcze- gólnych podmiotów uczestnicz¹cych w postêpowaniu upad³oœciowym. Ni- niejsze opracowanie stanowi próbê okreœlenia sytuacji prawnej syndyka masy upad³oœci tak¿e poprzez porównanie obecnych regulacji prawnych z rozwi¹zaniami dotychczas obowi¹zuj¹cego prawa upad³oœciowego. Za- gadnienie niewyp³acalnoœci przedsiêbiorców normowa³o rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe2 oraz rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postê- powaniu uk³adowym3. Przyjête w powo³anych rozporz¹dzeniach konstruk- cje prawne nie w pe³ni realizowa³y prawa wierzycieli i samego przedsiêbior- cy, który sta³ siê niewyp³acalny. W zwi¹zku z tym, ¿e oba te akty prawne by³y uchwalone jeszcze w okresie przedwojennym, wiele uregulowanych w nich instytucji nie przystawa³o do obecnych realiów spo³eczno-gospodarczych. Z tych te¿ wzglêdów niezbêdnym by³o stworzenie jednego aktu prawnego, który regulowa³by dochodzenie przez wierzycieli roszczeñ od niewyp³acal- nych przedsiêbiorców, skutki og³oszenia upad³oœci, tryb postêpowania oraz zasady zaspokojenia roszczeñ wierzycieli. W efekcie intensywnych prac legi- slacyjnych uchwalona zosta³a ustawa okreœlaj¹ca zasady wspólnego docho- dzenia roszczeñ przez wierzycieli od niewyp³acalnych d³u¿ników, bêd¹cych przedsiêbiorcami, a tak¿e zasady postêpowania naprawczego wobec przed- siêbiorców zagro¿onych niewyp³acalnoœci¹. W pracach nad now¹ ustaw¹ uwzglêdniono doœwiadczenia innych pañstw oraz rozwi¹zania przyjête we wspó³czesnych systemach prawnych. Wykorzystano m.in. wzorce wypraco- 1 Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) wesz³a w ¿ycie z dniem 1.10.2003 r., z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych pra- wa upad³oœciowego i naprawczego w przypadku przedsiêbiorców, którzy z³o¿yli wnioski na zasadach okreœlonych w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu na rynku pracy (ustawa z 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiêbiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, Dz.U. Nr 213, poz. 1800 ze zm.), które wesz³y w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia ustawy. 2 T.p. Dz.U. Nr 93, poz. 834 (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). 3 Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm. IX Przedmowa wane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, zw³aszcza w zakresie koncepcji postêpowania naprawczego1. W systemie amerykañskiego prawa upad³oœciowego przewidziano bowiem, postêpowanie restrukturyzacyjne, natomiast prawa upad³oœciowego nie traktowano tylko jako egzekucji o cha- rakterze uniwersalnym, lecz jako system œrodków prawnych, umo¿liwia- j¹cych wyjœcie zad³u¿onego przedsiêbiorstwa z kryzysu poprzez restruktury- zacjê jego zobowi¹zañ. Warto podkreœliæ, ¿e choæ nowa ustawa wzorowana jest tak¿e na rozwi¹zaniach przewidzianych w innych systemach prawnych, to wprowadza tak¿e w³asne oryginalne rozwi¹zania, pozwalaj¹ce na unikniê- cie wadliwoœci, które zosta³y dostrze¿one w innych pañstwach w trakcie sto- sowania prawa upad³oœciowego2. Wprowadzenie nowej regulacji w zakresie postêpowania upad³oœciowe- go wynika³o z koniecznoœci stworzenia skutecznych instrumentów praw- nych, okreœlaj¹cych tryb i zasady postêpowania wobec przedsiêbiorców, którzy stali siê niewyp³acalni. Uregulowanie zagadnieñ niewyp³acalnoœci ma s³u¿yæ zabezpieczeniu zarówno interesów ogólnospo³ecznych, jak i in- teresów indywidualnych kontrahentów niewyp³acalnego przedsiêbiorcy. Przyjête rozwi¹zania maj¹ przede wszystkim przyczyniæ siê do utrzymania substratu maj¹tkowego przedsiêbiorcy oraz dotychczasowych miejsc pracy. W za³o¿eniach systemowych postêpowanie normuj¹ce stan niewyp³acalno- œci przedsiêbiorców powinno zarówno s³u¿yæ zaspokojeniu wierzycieli nie- wyp³acalnego d³u¿nika, jak i zapobiegaæ powstawaniu stanów niewyp³acal- noœci przedsiêbiorców. Ustawa – Prawo upad³oœciowe i naprawcze diametralnie zmienia dotych- czasowe rozwi¹zania prawne dotycz¹ce postêpowania w przypadku nie- wyp³acalnoœci d³u¿nika przy zachowaniu wielu istniej¹cych konstrukcji, zw³aszcza tych, które w praktyce nie nasuwa³y w¹tpliwoœci interpretacyj- nych, a odpowiada³y nowym za³o¿eniom zawartym w ustawie. Nowa ustawa wprowadza rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ce zmiany zachodz¹ce w substracie maj¹tkowym upad³ego w trakcie postêpowania, co przy jednoczesnej do- puszczalnoœci zmiany trybu postêpowania, pozwala na zaspokojenie wie- rzycieli przy zachowaniu przedsiêbiorstwa d³u¿nika. Przewidziano dwa alternatywne sposoby prowadzenia postêpowania upad³oœciowego w ra- 1 Por. Nowy rozdzia³ w dziejach prawa upad³oœciowego, GP 2003, Nr 229, s. 20, rozmowa z prof. dr. hab. F. Zedlerem. 2 Przyk³adowo w Stanach Zjednoczonych mo¿na wyst¹piæ o plan naprawczy, za pomoc¹ którego przeprowadza siê restrukturyzacjê przedsiêbiorstwa, w przypadku niewyp³acalnoœci przedsiêbiorcy. Natomiast w PrUpN przewidziano, ¿e postêpowa- nie naprawcze bêdzie móg³ prowadziæ, jedynie podmiot, który jest zagro¿ony nie- wyp³acalnoœci¹. Przy czym, stosownie do przepisu art. 492 § 2 PrUpN, przedsiêbiorca jest zagro¿ony niewyp³acalnoœci¹, je¿eli pomimo wykonywania swoich zobowi¹zañ, wed³ug rozs¹dnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywiste, ¿e w nied³ugim czasie stanie siê niewyp³acalny. X Przedmowa mach jednego systemu. Postêpowanie upad³oœciowe mo¿e byæ prowadzone w dwojaki sposób, w zale¿noœci od oceny sytuacji ekonomicznej d³u¿nika, a mianowicie jako postêpowanie z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu (restruktu- ryzacyjnego lub likwidacyjnego)1 lub postêpowanie obejmuj¹ce likwidacjê maj¹tku upad³ego. Przy czym, istnieje mo¿liwoœæ dokonania konwersji jed- nego postêpowania w drugie. W myœl przepisu art. 16 PrUpN, s¹d mo¿e zmie- niæ postanowienie o og³oszeniu upad³oœci obejmuj¹cej likwidacjê maj¹tku d³u¿nika na postanowienie o og³oszeniu upad³oœci z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu, je¿eli podstawy przeprowadzenia takiego postêpowania ujawni³y siê dopiero w toku postêpowania. Natomiast w przepisie art. 17 ust. 1 PrUpN przewidziano, ¿e s¹d mo¿e zmieniæ postanowienie o og³oszeniu upad³oœci z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu na postanowienie o og³oszeniu upad³oœci obejmuj¹cej likwidacjê maj¹tku d³u¿nika, je¿eli podstawy przeprowadzenia takiego postêpowania ujawni³y siê dopiero w toku postêpowania. W przy- padku og³oszenia upad³oœci obejmuj¹cej likwidacjê maj¹tku upad³ego d³u¿- nika s¹d upad³oœciowy powo³uje syndyka, który od tego momentu zamiast upad³ego sprawuje zarz¹d maj¹tkiem d³u¿nika, wchodz¹cym w sk³ad masy upad³oœci. Syndyk ma istotny wp³yw na przebieg postêpowania upad³oœciowego, gdy¿ czynnie uczestniczy w postêpowaniu zmierzaj¹cym do likwidacji masy upad³oœci. Okreœlenie roli, jak¹ pe³ni syndyk w postêpowaniu upad³oœcio- wym jest istotne, zw³aszcza w aspekcie ustalenia rodzaju oraz zakresu odpo- wiedzialnoœci syndyka za podejmowane przez niego dzia³ania w toku postê- powania upad³oœciowego. Analiza strukturalna ustawy prowadzi do wniosku, ¿e za uczestników po- stêpowania upad³oœciowego nale¿y uwa¿aæ d³u¿nika oraz wierzycieli. Tym sa- mym, obecna regulacja prawna nie pozwala zaliczyæ syndyka do uczestników postêpowania upad³oœciowego2. Jednak¿e nadal pozostaje otwarta kwestia, jak¹ funkcjê pe³ni syndyk w postêpowaniu upad³oœciowym. Rozwa¿enia wy- maga czy syndyk oprócz dokonywania czynnoœci prawnych i faktycznych, zwi¹zanych z zarz¹dem mas¹ upad³oœci, pe³ni równie¿ funkcje jurysdykcyjne, b¹dŸ wykonawcze. Nale¿y zatem ustaliæ, czy syndyk jest organem postêpo- wania upad³oœciowego (orzeczniczym, wykonawczym lub pomocniczym), funkcjonariuszem publicznym, czy jedynie zarz¹dc¹ maj¹tkiem. Dotychczasowe przepisy nie regulowa³y jednoznacznie pozycji prawnej syndyka masy upad³oœci. Powodowa³o to w¹tpliwoœci, co do statusu prawne- go syndyka. Rozbie¿noœci, które pojawi³y siê zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie, dotyczy³y zw³aszcza okreœlenia rodzaju odpowiedzialno- œci syndyka masy upad³oœci za dokonywane czynnoœci. Istniej¹ce w tym za- 1 Por. F. Zedler, Prawo upad³oœciowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004, s. 33. 2 Odmiennie A. G. Harla, Organy postêpowania upad³oœciowego a organy postê- powania cywilnego w ujêciu systemowym, PPH 2006, Nr 4, s. 26. XI Przedmowa kresie w¹tpliwoœci, mia³o usun¹æ przyjête przez ustawodawcê rozwi¹zanie, ¿e w sprawach dotycz¹cych masy upad³oœci syndyk wprawdzie dokonuje czynnoœci na rachunek upad³ego, lecz w imieniu w³asnym. Niestety regula- cja taka (zawarta w art. 160 ust. 1 PrUpN), wobec braku korelacji z zasadami odpowiedzialnoœci syndyka, nie rozwia³a istniej¹cych w¹tpliwoœci odnoœnie statusu prawnego syndyka. Opisu sytuacji prawnej syndyka masy upad³oœci dokonano w literaturze1 jedynie na tle dotychczasowych przepisów reguluj¹cych postêpowanie upad³oœciowe. Nie ma monograficznego opracowania poœwiêconego wy- ³¹cznie syndykowi, jego roli w poszczególnych etapach postêpowania upad- ³oœciowego oraz aspektom procesowym zwi¹zanych z udzia³em syndyka masy upad³oœci w innych postêpowaniach. Wprawdzie ukaza³o siê kilka opracowañ, w których opisane zosta³y prawa i obowi¹zki syndyka, ale przed- stawiono je tylko porównawczo przy omawianiu organów oraz uczestników postêpowania upad³oœciowego. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ tematyki objêtej ramami niniejszego opracowa- nia, nie poruszono w nim zagadnieñ zwi¹zanych ze skutecznoœci¹ poszcze- gólnych czynnoœci prawnych podejmowanych przez syndyka w postêpowa- niu upad³oœciowym, a w szczególnoœci skutków og³oszenia upad³oœci, co do zobowi¹zañ upad³ego w przypadku og³oszenia upad³oœci obejmuj¹cej likwi- dacjê maj¹tku upad³ego. Powy¿sze zagadnienie powinno stanowiæ odrêbny przedmiot rozwa¿añ prawnych. Opracowanie ma charakter prawnoporównawczy, poniewa¿ zawiera po- równanie instytucji wystêpuj¹cych na gruncie dotychczas obowi¹zuj¹cego prawa upad³oœciowego uregulowanego przepisami rozp. – Prawo upad³o- œciowe z obecnym stanem prawnym. Dokonanie porównania nie ma wy- ³¹cznie aspektu historycznego, poniewa¿ do postêpowañ, w których og³osze- nie upad³oœci nast¹pi³o przed dniem wejœcia w ¿ycie (tj. przed 1.10.2003 r.) ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze maj¹ zastosowanie przepisy dotychczasowe. W pracy podjête zosta³y rozwa¿ania w zakresie ustalenia, jak¹ funkcjê pe³ni syndyk, z jakiego rodzaju legitymacji korzysta syndyk, jako podmiot do- konuj¹cy czynnoœci w postêpowaniu upad³oœciowym, czy i na jakich zasa- dach ponosi odpowiedzialnoœæ za dokonywane czynnoœci, a tak¿e czy syn- dyk, wykonuj¹c powierzone mu obowi¹zki dzia³a, jako swoisty zastêpca po- œredni? Opracowanie chcia³abym zadedykowaæ najbli¿szym w podziêkowaniu za wyrozumia³oœæ, promotorowi oraz recenzentom w podziêce za cenne i rze- czowe uwagi do pracy, a tak¿e wszystkim przyjacio³om za przychylnoœæ. Autorka 1 Por. M. Koenner, Syndyk masy upad³oœci, Sopot 1999. XII Wykaz skrótów 1. (cid:13)ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów CzynKomR .......................... KH .......................................... KC .......................................... KK .......................................... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 9.3.1968 r. w sprawie czynnoœci komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.). rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM ......................................... ustawa z 1.12.1961 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. KomS¹dU ............................. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) Konstytucja RP .................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospo- KP ........................................... KPA ........................................ KPC ........................................ KRO ....................................... KRS ........................................ KSH ........................................ KWU ...................................... litej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. – o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. – o ksiêgach wieczystych i hi- potece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 ze zm.) XIII KZ ........................................... OrdPU ................................... PPU ........................................ PrBank .................................. PrCzek .................................. PrNot ..................................... PrPrywM .............................. PrSpó³dz ............................... PrUk³ ..................................... PrUp ...................................... Wykaz skrótów rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ustawa z 25.9.1981 r. – o przedsiêbiorstwach pa- ñstwowych (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz. 91 ze zm.) ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzy- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (t.j. Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postêpowaniu uk³ado- wym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) PrUpN ................................... PrWeksl ................................ PWKC .................................... PrUpZm ................................ ustawa z dnia 31.7.1997 r. o zmianie rozporz¹dze- nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upad³oœciowe i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 751) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Prawo upad³oœciowe (Dz.U. Nr 93, poz. 835 ze zm.) ustawa z dnia 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie (Dz.U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) papierami wartoœciowymi PWPrUp ............................... PWU ...................................... XIV RachU ................................... UbezpU ................................ Wykaz skrótów ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) ustawa z dnia 28.7.1990 r. o dzia³alnoœci ubezpie- czeniowej (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) VATU ..................................... ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) VATUn ................................... 2. Czasopisma i organy publikacyjne AUW ....................................... Acta Universitatis Wratislaviensis Bezp.Bank ............................ Bezpieczny Bank Biul.SN................................... Biuletyn S¹du Najwy¿szego CzPiE...................................... Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne GP............................................ Gazeta Prawna GS ............................................ G³os S¹downictwa GSP ......................................... Gdañskie Studia Prawnicze KPP ......................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ......................................... Krakowskie Studia Prawnicze MoP ........................................ Monitor Prawniczy MoPod ................................... Monitor Podatkowy NP ........................................... Nowe Prawo NPN ........................................ Nowy Przegl¹d Notarialny OJ ............................................ Official Journal ONSA ..................................... Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- nego OSA ......................................... Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSG ........................................ Orzecznictwo S¹dów Gospodarczych OSN ........................................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNAP................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Admini- stracyjna i Pracy ONSAPiUS ............................ Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- nego Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC ..................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCP................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Pracy XV Wykaz skrótów Palestra Problemy Egzekucji S¹dowej Pañstwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego Prawo Bankowe OSP ......................................... Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK ........................................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. .......................................... PES .......................................... PiP........................................... PiZS ........................................ POP......................................... PB ............................................ Pr.Gosp. ................................ Prawo Gospodarcze Prok. i Pr. .............................. Prokuratura i Praworz¹dnoœæ Pr.Przed. ............................... Prz.S¹d. ................................. PN ........................................... PPC ......................................... PPE ......................................... PPG ......................................... PPH......................................... PPHZ ...................................... PPiA ....................................... PS ............................................ PUG ........................................ R.Pr. ........................................ Radca Prawny Rej. .......................................... Rejent RPEiS...................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ............................................ S³.Prac. ................................... SP............................................. TPP.......................................... Transformacje Prawa Prywatnego Wok. ....................................... Wokanda Zb.Orz. SN ............................ Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego Zbiór Urzêdowy S¹du Najwy¿szego Zb.Urz. ................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZNUJ ...................................... ZNU£ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego Prawo Przedsiêbiorcy Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Notarialny Polski Proces Cywilny Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego Przegl¹d Prawa Gospodarczego Przegl¹d Prawa Handlowego Prawne Problemy Handlu Zagranicznego Przegl¹d Prawa i Administracji Prawo Spó³ek Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Studia Cywilistyczne S³u¿ba Pracownicza Studia Prawnicze 3. Organy KDPW.................................... Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych KNB........................................ Komisja Nadzoru Bankowego XVI Wykaz skrótów KPWiG................................... Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d KRS ......................................... Krajowy Rejestr S¹dowy NBP......................................... Narodowy Bank Polski NSA ......................................... Naczelny S¹d Administracyjny SA ............................................ SkP .......................................... SN............................................ SN(7)...................................... SN(IC).................................... SN(IPiUS) ............................. S¹d Apelacyjny Skarb Pañstwa S¹d Najwy¿szy S¹d Najwy¿szy w Sk³adzie Siedmiu Sêdziów S¹d Najwy¿szy Izba Cywilna S¹d Najwy¿szy Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz- nych S¹d Najwy¿szy w Pe³nym Sk³adzie Izby Cywilnej S¹d Okrêgowy S¹d Rejonowy S¹d Wojewódzki SN(PSIC)............................... SO............................................ SR ............................................ SW ........................................... TK ........................................... Trybuna³ Konstytucyjny 4. Piœmiennictwo M. Allerhand, Prawo upad³oœciowe. Komentarz ........................... M. Allerhand, Prawo upad³oœciowe. Komentarz, orzecznictwo, w opracowaniu B. Kurzêpy, Biel- sko-Bia³a 1999 D. Czajka, Przedsiêbiorstwo w kryzysie............................. D. Czajka, Przedsiêbiorstwo w kryzysie, upad- ³oœæ lub uk³ad, Warszawa 2000 S. Gurgul, Prawo upad³oœciowe...................... S. Gurgul, Prawo upad³oœciowe i uk³adowe. Ko- mentarz, Warszawa 2000 A. Jakubecki, [w:] Jakubecki, Zedler, Prawo..................................... A. Jakubecki, [w:]Jakubecki , Zedler, Prawo upad³oœciowe i naprawcze, Kraków 2003 J. Korzonek, Prawo upad³oœciowe...................... J. Korzonek, Prawo upad³oœciowe i Prawo o po- stêpowaniu uk³adowym, Wroc³aw 1992 XVII Wykaz skrótów R. Kowalkowski, [w:] Prawo upad³oœciowe...................... B. Jasinkiewicz, R. Kowalkowski, Z. KoŸma, A. Lewandowski, M. O¿óg, Prawo upad³oœciowe i uk³adowe. Komentarz. Wzory pism, Gdañsk 2001 E. Marsza³kowska-Krzeœ, [w:] Postêpowanie cywilne.................................. E. Marsza³kowska-Krzeœ, [w:] Postêpowanie cy- wilne, praca zbiorowa, H. M¹drzak (red.), War- szawa 2003 H. M¹drzak, [w:] Postêpowanie cywilne.................................. H. M¹drzak, [w:] Postêpowanie cywilne, praca zbiorowa, H. M¹drzak (red.), Warszawa 2003 A. Ohanowicz, [w:] System prawa............. A. Ohanowicz, [w:] System prawa cywilnego, Tom I. Czêœæ III K. Piasecki, [w:] Piasecki, Kodeks....... K. Piasecki, Kodeks postêpowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1996 K. Piasecki, Prawo upad³oœciowe...................... K. Piasecki, Prawo upad³oœciowe, Prawo o postê- powaniu uk³adowym, bankowe postêpowanie ugodowe wraz z komentarzem, Bydgoszcz 1994 Z. Œwieboda, Komentarz do prawa upad³oœciowego................. Z. Œwieboda, Komentarz do prawa upad³oœcio- wego i prawa o postêpowaniu uk³adowym, War- szawa 1999 Z. Œwieboda, Prawo upad³oœciowe i naprawcze.......................... Z. Œwieboda, Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2003 A. Wolter, Prawo cywilne, Zarys..................... A. Wolter, Prawo cywilne, Zarys czêœci ogólnej, Warszawa 1977 F. Zedler, [w:] Jakubecki, Zedler, Prawo..................................... XVIII F. Zedler, [w:]Jakubecki , Zedler, Prawo upad- ³oœciowe i naprawcze, Kraków 2003
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sytuacja prawna syndyka masy upadłości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: