Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 005768 14062036 na godz. na dobę w sumie
Szczęście przez samodzielność. Umiesz liczyć, licz na siebie - książka
Szczęście przez samodzielność. Umiesz liczyć, licz na siebie - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1196-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Egoiści też chcą być szczęśliwi

Indywidualność w dziewięciu lekcjach

Czujesz, że ktoś Tobą manipuluje? Otoczenie wywiera na Ciebie presję? Media kształtują Twoje opinie na każdy temat? Rodzina wie lepiej, co dla Ciebie dobre? Zawsze pamiętaj, że dysponujesz własną tajną bronią. Posiadasz wolę oraz własne zdanie i nie zawahasz się ich użyć!

Wszystko zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Najpierw musimy dopasować się do środowiska, bo tego oczekują od nas dorośli. Potem szkoła temperuje nas przez długie lata, byśmy wyrośli na zdrowych i przewidywalnych obywateli. Wreszcie samodzielne życie, praca i konieczność zarabiania na życie mają ostatecznie złamać nasz charakter.

Nie pasujesz do tego modelu? Nie masz ochoty być przeciętniakiem? Zdaje się, że chcesz się wyłamać... Możesz przecież żyć pełnym i szczęśliwym życiem. Nic nie stoi na przeszkodzie. Posiadasz inteligencję, charakter, silną wolę, nie boisz się przygód. Potrzebujesz tylko kilku cennych wskazówek. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie tę książkę. Dostarczy Ci motywacji, gdy zacznie jej brakować, i skutecznych technik w bitwie o szczęście. Wskaże także problemy, które mogą pojawić się na Twojej drodze.

Znajduj czas dla siebie -- każdego dnia

Egoiści też chcą być szczęśliwi

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl SzczŒ(cid:156)cie przez samodzielno(cid:156)(cid:230). Umiesz liczy(cid:230), licz na siebie Autor: Josef Kirschner T‡umaczenie: Ewa Klej ISBN: 978-83-246-1196-6 Tytu‡ orygina‡u: Hilf dir selbst sonst hilft dir keiner Format: A5, stron: 208 Egoi(cid:156)ci te¿ chc„ by(cid:230) szczŒ(cid:156)liwi (cid:149) do(cid:156)wiadczaj rado(cid:156)ci bycia sob„ (cid:149) nie poddawaj siŒ manipulacji (cid:149) we(cid:159) szczŒ(cid:156)cie we w‡asne rŒce Indywidualno(cid:156)(cid:230) w dziewiŒciu lekcjach Czujesz, ¿e kto(cid:156) Tob„ manipuluje? Otoczenie wywiera na Ciebie presjŒ? Media kszta‡tuj„ Twoje opinie na ka¿dy temat? Rodzina wie lepiej, co dla Ciebie dobre? Zawsze pamiŒtaj, ¿e dysponujesz w‡asn„ tajn„ broni„. Posiadasz wolŒ oraz w‡asne zdanie i nie zawahasz siŒ ich u¿y(cid:230)! Wszystko zaczyna siŒ we wczesnym dzieciæstwie. Najpierw musimy dopasowa(cid:230) siŒ do (cid:156)rodowiska, bo tego oczekuj„ od nas doro(cid:156)li. Potem szko‡a temperuje nas przez d‡ugie lata, by(cid:156)my wyro(cid:156)li na zdrowych i przewidywalnych obywateli. Wreszcie samodzielne ¿ycie, praca i konieczno(cid:156)(cid:230) zarabiania na ¿ycie maj„ ostatecznie z‡ama(cid:230) nasz charakter. Nie pasujesz do tego modelu? Nie masz ochoty by(cid:230) przeciŒtniakiem? Zdaje siŒ, ¿e chcesz siŒ wy‡ama(cid:230)(cid:133) Mo¿esz przecie¿ ¿y(cid:230) pe‡nym i szczŒ(cid:156)liwym ¿yciem. Nic nie stoi na przeszkodzie. Posiadasz inteligencjŒ, charakter, siln„ wolŒ, nie boisz siŒ przyg(cid:243)d. Potrzebujesz tylko kilku cennych wskaz(cid:243)wek. W‡a(cid:156)nie dlatego przygotowali(cid:156)my dla Ciebie tŒ ksi„¿kŒ. Dostarczy Ci motywacji, gdy zacznie jej brakowa(cid:230), i skutecznych technik w bitwie o szczŒ(cid:156)cie. Wska¿e tak¿e problemy, kt(cid:243)re mog„ pojawi(cid:230) siŒ na Twojej drodze. Znajduj czas dla siebie (cid:150) ka¿dego dnia (cid:149) Pragnienie bycia sob„ (cid:150) zacznij je uwalnia(cid:230). (cid:149) Z‡e rzeczy siŒ zdarzaj„ (cid:150) przygotuj siŒ na nie. (cid:149) S‡owa mog„ czyni(cid:230) cuda (cid:150) sprawd(cid:159), jak to dzia‡a. (cid:149) Uczucia i rozum (cid:150) odkryj, jak je pogodzi(cid:230). (cid:149) Si‡a strachu (cid:150) nie daj siŒ obezw‡adni(cid:230). Egoi(cid:156)ci te¿ chc„ by(cid:230) szczŒ(cid:156)liwi Spis treĂci O autorze Dlaczego lepiej jest wziÈÊ swoje wychowanie we wïasne rÚce, zamiast przez caïe ĝycie zezwalaÊ na wymuszanie na nas woli innych ZapïaciïeĂ za tÚ ksiÈĝkÚ — wyciÈgnij z niej jak najwiÚksze korzyĂci dla siebie. Kilka wskazówek na ten temat LEKCJA PIERWSZA Dlaczego czasem nie udaje nam siÚ byÊ takimi, jakimi chcemy byÊ PrzejĂcie do ĝycia kierowanego przez siebie zaczyna siÚ przy 20 oddechach wykonywanych kaĝdego poranka To zadziwiajÈce, ile szalonych myĂli moĝna mieÊ w ciÈgu trzech minut. Nie sÈdzisz? Zanim zaczniesz czytaÊ dalej LEKCJA DRUGA Wieczna nadzieja, ĝe nie przydarzy siÚ nam nic zïego, oraz jej zgubne skutki Jak przygotowaÊ siÚ na niemiïe niespodzianki, ĝeby po szoku nie nastÚpowaïa bezradnoĂÊ Cztery praktyczne wskazówki, które powinieneĂ znaÊ, zanim przejdziesz do rozwijania swoich wyobraĝeñ ĝyciowych „Po czterdziestce zaczyna siÚ ĝycie, po piÚÊdziesiÈtce wolnoĂÊ, a po szeĂÊdziesiÈtce chciaïbym byÊ mÈdry” Zanim zaczniesz czytaÊ dalej 9 11 14 19 20 24 30 33 35 36 40 44 48 51 6 SZCZ}¥CIE PRZEZ SAMODZIELNO¥m LEKCJA TRZECIA Nie zastanawiaj siÚ godzinami nad „treningiem autogenicznym” — po prostu go wypróbuj ObojÚtne, jak nauczysz siÚ treningu autogenicznego, o wiele waĝniejsze jest, jak dïugo bÚdziesz go stosowaÊ SzeĂÊ praktycznych kroków, dziÚki którym moĝesz nauczyÊ siÚ treningu autogenicznego „Przez trzy tygodnie musiaïem siÚ do tego zmuszaÊ, dziĂ czegoĂ mi brakuje, gdy nie wykonam tego treningu” Zanim zaczniesz czytaÊ dalej LEKCJA CZWARTA Jak trzy sïowa mogÈ zdziaïaÊ niewiarygodne rzeczy — Tobie teĝ moĝe siÚ to udaÊ PiÚtnaĂcie niezawodnych formuï bÚdÈcych dla Ciebie wskazówkÈ do sformuïowania wïasnych wyobraĝeñ O tym, jak dziÚki formule „papierosy sÈ mi obojÚtne” odzwyczaiïem siÚ od palenia Dobra rada — naucz siÚ treningu autogenicznego, a po nim kilku nastÚpnych kroków Zanim zaczniesz czytaÊ dalej 53 54 57 60 67 70 73 74 78 82 86 91 LEKCJA PIkTA 93 Dlaczego waĝne jest myĂlenie o zdrowiu zamiast o chorobie 94 ZadziwiajÈca historia czïowieka, z którego wszyscy powinniĂmy braÊ przykïad Jak udaïo siÚ mnie, laikowi, pokonaÊ zapalenie pÚcherzyka ĝóïciowego mojej ĝony Zanim zaczniesz czytaÊ dalej 104 111 99 LEKCJA SZÓSTA Dlaczego moĝesz coĂ zrobiÊ dla swojego ciaïa dopiero wtedy, gdy staniesz siÚ Ăwiadomy 113 114 SPIS TRE¥CI Czy myĂlaïeĂ juĝ o tym, czego oczekujesz od swojego ciaïa PiÚÊ czynników, które przedïuĝyïy ĝycie kanclerza Otto von Bismarcka o 18 lat Zanim zaczniesz czytaÊ dalej LEKCJA SIÓDMA Dlaczego nie powinniĂmy baÊ siÚ wïasnych uczuÊ oraz przeceniaÊ wïasnego rozumu Cztery kroki do pogodzenia uczuÊ z rozumem oraz zerwania z wyrzutami sumienia Dlaczego prawie zawsze koñczy siÚ rozczarowaniem, gdy dwoje ludzi buduje swój zwiÈzek jedynie na „wielkiej miïoĂci” PiÚÊ waĝnych warunków maïĝeñstwa, aby nie zmarnowaÊ swoich uczuÊ Zanim zaczniesz czytaÊ dalej LEKCJA ÓSMA Odkryj dzieñ i moment jako waĝne czÚĂci Twojego ĝycia, zamiast daÊ siÚ porwaÊ poĂpiechowi „Ten, kto nie upora siÚ z ĝyciem kaĝdego dnia, nie zrobi tego równieĝ za sto lat” Cztery proste zasady przeïamywania siÚ do codziennego dziaïania Zanim zaczniesz czytaÊ dalej LEKCJA DZIEWIkTA Odrobina mniej strachu moĝe stanowiÊ ogromny krok naprzód w wolne ĝycie Dlaczego nie powinniĂmy nigdy wiÚcej mówiÊ: „Nie mam czasu dla siebie” Nie zapominaj: nasza wolnoĂÊ zaczyna siÚ od maïych czynnoĂci, a nie od wielkich frazesów Zanim odïoĝysz tÚ ksiÈĝkÚ 7 118 121 138 141 142 145 154 159 171 173 174 178 182 189 191 192 195 200 203 Dlaczego lepiej jest wziÈÊ swoje wychowanie we wïasne rÚce, zamiast przez caïe ĝycie zezwalaÊ na wymuszanie na nas woli innych O d pierwszej chwili naszego ĝycia jesteĂmy zdani na ludzi, którzy chcÈ coĂ z nami zrobiÊ. PowinniĂmy byÊ grzecznymi dzieÊmi, pilnymi uczniami, wiernymi maïĝonkami, dobrymi obywatelami, bezkrytycznymi konsumentami, wiernymi wy- borcami i naiwnymi gïupcami, którymi moĝna dowolnie ma- nipulowaÊ. StarajÈ siÚ nas wychowaÊ za pomocÈ wszystkich moĝliwych Ărodków. Wychowanie oznacza zrobienie z nas kogoĂ innego, niĝ tak naprawdÚ jesteĂmy lub kim chcemy byÊ. Ich zamia- ry oznaczajÈ zatem wyparcie siÚ siebie pod presjÈ innych. W gruncie rzeczy jesteĂmy do koñca naszych dni manipulo- wani za pomocÈ starego jak Ăwiat Ărodka w taki sposób, abyĂmy byli tacy, jak chcÈ tego inni. ¥rodkiem tym jest wymuszanie. To formuïa wychowawcza, którÈ sïyszeliĂmy juĝ tysiÈc ra- zy: „Jeĝeli nie zrobisz tego, czego od ciebie wymagamy, zo- staniesz ukarany. Jeĝeli to zrobisz, zostaniesz pochwalony”. To, jak tworzy siÚ karÚ i pochwaïÚ, wiemy wïaĂciwie z wïa- snego doĂwiadczenia. MogÈ to byÊ kary cielesne, ignorowanie, brak miïoĂci czy odebranie kieszonkowego. Dorosïych karze siÚ, stawiajÈc przed nimi ich gorliwych kolegów za wzór i mó- wiÈc: „Wysilcie siÚ, aby byÊ równie pilni, wierni i dzielni jak oni”. W taki sam sposób rodzice wychowujÈ swoje dzieci. Z kolei szkoïa dysponuje legalnÈ metodÈ wymuszania, którÈ zdÈĝyïa juĝ rozwinÈÊ, a pañstwo opanowaïo jÈ do perfekcji. To, co 12 SZCZ}¥CIE PRZEZ SAMODZIELNO¥m moĝna robiÊ w pañstwie, tym bardziej moĝna w ĝyciu zawo- dowym. Istnieje tyle sztuczek i wariacji „wychowania za po- mocÈ wymuszenia”, ile samych wychowawców. Nie ma fazy czy obszaru naszego ĝycia, w którym bylibyĂmy wolni od pre- sji pojawiajÈcej siÚ przy kaĝdej nadarzajÈcej siÚ okazji. Kim sÈ wychowawcy, o których tu mowa? Rozejrzyj siÚ, sÈ wszÚdzie: x Rodzice, którzy wciÈĝ chcÈ, abyĂmy stali siÚ tacy, jak im siÚ zamarzyïo. x Nauczyciele, którzy nie chcÈ mieÊ z nami problemów. x Biurokraci i wszyscy, którzy wciÈĝ groĝÈ nam aparatem administracji pañstwowej. x Ludzie propagandy, którzy robiÈ z nas wiÚkszoĂÊ oraz chcÈ wykorzystaÊ nas jako swych zwolenników. Obo- jÚtne, czy powinniĂmy wybraÊ ich partiÚ, czy kupiÊ ich produkt. x Wszelkiej maĂci autorytety, od lekarzy aĝ do technokra- tów, naukowców i przeïoĝonych. x OczywiĂcie chcielibyĂmy wychowaÊ sobie równieĝ part- nerów i maïĝonków, aby byli tacy, jakich sobie wyma- rzyliĂmy. Jak widzisz, wszyscy w jakiĂ sposób naleĝÈ do tej czy innej grupy wymuszajÈcej. JesteĂmy jednoczeĂnie wychowawcami i ofiarami. Metody, których uczymy siÚ od wychowawców jako ofiary, wykorzystamy póěniej w celu wychowania innych ofiar, bÚdÈc juĝ w roli wychowawcy. Nic nowego. Nic, czego byĂmy nie wiedzieli. PopularnÈ wymówkÈ tïumaczÈcÈ to, ĝe od dzieciñstwa za- biera siÚ nam naszÈ samodzielnoĂÊ, kieruje naszÈ fantazjÚ na wskazany tor jest rzekome wspólne dobro. Tak zwany interes ogóïu usprawiedliwi wszystko. SZCZ}¥CIE PRZEZ SAMODZIELNO¥m 13 Wedïug potrzeby kaĝdy niewygodny indywidualizm za- bijany jest tym mglistym argumentem. Niezaleĝnie od tego, kim sÈ ludzie, którzy ciÈgle nas wy- chowujÈ i zmieniajÈ, oraz jakich argumentów uĝywajÈ, robiÈ to naszym kosztem. MajÈ racjÚ, a my jej nie mamy. Czy istnieje szansa na unikniÚcie tego legalnego wymu- szania trwajÈcego przez caïe ĝycie? OczywiĂcie, ĝe tak. Jednak tylko dla ludzi, którzy sÈ gotowi powziÈÊ kilka podstawowych decyzji oraz zdaÊ siÚ na przygodÚ. PodkreĂlam to, poniewaĝ miliony ludzi juĝ pogodziïo siÚ z tym, ĝe prowadzÈ tylko takie ĝycie, na jakie pozwalajÈ im inni. Przyzwyczaili siÚ do bycia przeciÚtnymi luděmi. Nic nie wydaje im siÚ bardziej warte przeĝycia jak iluzoryczna pewnoĂÊ na Ărodku skali. Brak ryzyka czy niepodpadanie, trzymanie tego, co siÚ zdo- byïo, takĝe wtedy, gdy z tego powodu musimy siÚ prostytu- owaÊ. Zawsze podÈĝaÊ za wiÚkszoĂciÈ i robiÊ to, co ona robi. To zasady ĝycia wiÚkszoĂci, milczÈcej masy, której najwyraě- niej ktoĂ wmówiï, ĝe ma w rÚkach caïÈ moc. Ten, kto chciaïby wykorzystaÊ krótkie ĝycie, które ma do dyspozycji, do tego, aby zdobyÊ dla siebie moĝliwie jak najwiÚ- cej radoĂci, sukcesów, szczÚĂcia czy wolnoĂci, nie ma prawa oczekiwaÊ, ĝe ktoĂ mu w tym pomoĝe. Nie powinno nas to zdziwiÊ. Jeĝeli zatem jesteĂmy samo- dzielni i szczÚĂliwi, wolni i pewni siebie, jeĝeli nie dajemy siÚ juĝ zmuszaÊ do niczego ani zastraszaÊ, nie musimy byÊ juĝ zdani na swoich wychowawców. Nie bÚdÈ oni mieÊ juĝ podstaw do robienia z nami tego, co chcieliby zrobiÊ dla swojej korzyĂci. Po tym nadejdÈ nasze wïasne decyzje zamiast podÈĝania za ich radami. Chociaĝ wydarcie siÚ ze strefy wpïywów naszych wycho- wawców i zyskanie moĝliwie jak najwiÚkszej samodzielnoĂci nie jest ïatwe, jest na pewno wielu ludzi, którzy za tym tÚskniÈ. 14 SZCZ}¥CIE PRZEZ SAMODZIELNO¥m ByÊ moĝe do teraz brakowaïo im ku temu powodów. Lub przeceniajÈ trudnoĂci, nie doceniajÈc siebie. KsiÈĝka ta jest próbÈ przekazania kaĝdemu zainteresowa- nemu powodu i motywacji, pokazania trudnoĂci oraz technik czy metod, które prowadzÈ do celu. Jest obszernym progra- mem samowychowania. ZapïaciïeĂ za tÚ ksiÈĝkÚ — wyciÈgnij z niej jak najwiÚksze korzyĂci dla siebie. Kilka wskazówek na ten temat K siÈĝka ta nie jest podrÚcznikiem wychowania, raczej jego przeciwieñstwem. Autorzy podrÚczników wychodzÈ z zaïo- ĝenia, ĝe ludzie z ich pomocÈ wychowujÈ siÚ na tych, których inni akceptujÈ. Z kolei ta ksiÈĝka zajmuje siÚ przede wszyst- kim tym, jak moĝemy siÚ sami wychowaÊ, aby przestaÊ byÊ zaleĝnym od innych. Ten, kto ufa wychowawcy — niewaĝne, czy to wïaĂnie nauczyciel, czy moĝe jakaĂ instytucja — szuka kogoĂ, kto powie mu, co ma myĂleÊ i w co moĝe wierzyÊ. W razie potrzeby moĝe zrzuciÊ odpowiedzialnoĂÊ na au- torytet, któremu ulegï. OdpowiedzialnoĂÊ, którÈ powinien ponieĂÊ sam. Moĝe szukaÊ pomocy i dostanie jÈ szybko. CenÈ jest podporzÈdkowanie siÚ. WyglÈda na to, ĝe ĝyjemy w czasach, w których potrzeba pozornej pewnoĂci oraz szukania ochrony przez wspólnotÚ jest bardzo duĝa. PewnoĂÊ jest pozorna, poniewaĝ w tej wspól- nocie jest o wiele wiÚcej sprzecznoĂci niĝ wspólnoty. Tylko marzycielom moĝe wydawaÊ siÚ, ĝe jest inaczej. SZCZ}¥CIE PRZEZ SAMODZIELNO¥m 15 Z drugiej strony, sÈ to równieĝ czasy, w których pokazuje siÚ publicznie sïaboĂci przywódców, autorytetów i instytucji. Zaznacza siÚ, ĝe Ci, którzy zawsze mówiÈ o tym, jak bardzo troszczÈ siÚ o nasze dobro oraz prowadzÈ do naszego szczÚ- Ăcia i pokoju, sami sÈ peïni niepewnoĂci. KsiÈĝka ta jest napisana przede wszystkim dla tych, którzy nie chcÈ doczekaÊ tego, ĝe bÚdÈ czyniÊ sobie wyrzuty, ĝe nie zrobili nic, aby pomóc sobie samym. Nie chcÈ doĝyÊ dnia, gdy bÚdÈ musieli stwierdziÊ, ĝe ci, na których pomoc liczyli, zawiedli ich. KsiÈĝka podzielona jest na dziewiÚÊ lekcji. W kaĝdej z nich mowa o dziedzinie, która moĝe nas poprowadziÊ o krok dalej w samowychowaniu. Chodzi przede wszystkim o to, abyĂ pod- czas czytania rozumiaï omawiany problem oraz zauwaĝyï pokazane zaleĝnoĂci. Ponadto w kaĝdej czÚĂci oferujÚ rozwiÈ- zania praktyczne. Waĝne, aby rozumieÊ od poczÈtku, ĝe nie chodzi o dobre rady, od czego i w jaki sposób siÚ odzwyczaiÊ. O wiele bardziej chodzi tu o program obejmujÈcy wszystkie waĝniejsze dzie- dziny naszego ĝycia. Jeĝeli dopasujesz go do swoich potrzeb, bÚdziesz w stanie sobie pomóc. Jeĝeli zatem opanujesz podstawy samowycho- wania, nie powinno byÊ dla Ciebie trudne znalezienie wïa- snych rozwiÈzañ problemów, takich jak: x rzucenie palenia, x stworzenie nowych fundamentów maïĝeñstwa lub byÊ moĝe podjÚcie decyzji o rozstaniu, x przeïamanie strachu przed egzaminami, x zaplanowanie swojego ĝycia na te lata, które Ci jeszcze pozostaïy. I jeszcze wiele innych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szczęście przez samodzielność. Umiesz liczyć, licz na siebie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: