Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00603 003528 18665931 na godz. na dobę w sumie
Szczęście zaczyna się w Twojej głowie! Uwolnij swój potencjał - książka
Szczęście zaczyna się w Twojej głowie! Uwolnij swój potencjał - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2103-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Czy wiesz, do czego jesteś zdolny?
To nie miejsce ani spełnienie jakiegoś warunku, ale sam umysł jest tym, co może czynić każdego szczęśliwym lub nieszczęśliwym
Roger L'Estrange

Motto tej książki może wydać Ci się dość kontrowersyjne. Bo czy to nie zbieg okoliczności sprawił, że znajdujesz się w tym, a nie innym miejscu? Czy to nie bliska Ci osoba powoduje, że rosną skrzydła u Twoich ramion? Czy to nie palec przeznaczenia wskazał Ci drogę życiową? Otóż nie!

To właśnie Ty jesteś początkiem i końcem wszystkiego. Aby zrozumieć świat, otaczającą Cię rzeczywistość i to, co Ci się przytrafia, musisz najpierw poznać siebie. Zobaczyć tę wyjątkową osobę, w której drzemie olbrzymi potencjał. Nauczyć się aktywować swoje zdolności i indywidualne predyspozycje. Zyskać wiarę i pewność siebie. Jeśli podejmiesz decyzję, by każdego dnia pójść odrobinę dalej, wyobraź sobie, gdzie będziesz już za miesiąc!

Drogowskazy do:

Sprawdź szkolenie 'Uwolnij swoje szczęście'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Szczęście zaczyna się w Twojej głowie! Uwolnij swój potencjał Autor: Katarzyna Olejniczak ISBN: 978-83-246-2103-3 Format: 122x194, stron: 120 Czy wiesz, do czego jesteœ zdolny? • Nauka samoakceptacji, szacunku i mi³oœci w³asnej • Dokonywanie wewnêtrznych zmian i automotywacja • Pobudzanie uœpionego potencja³u • Projektowanie indywidualnej wizji przysz³oœci • Realizacja wytyczonych celów • Kszta³towanie pozytywnych relacji miêdzyludzkich To nie miejsce ani spe³nienie jakiegoœ warunku, ale sam umys³ jest tym, co mo¿e czyniæ ka¿dego szczêœliwym lub nieszczêœliwym Roger L’Estrange Motto tej ksi¹¿ki mo¿e wydaæ Ci siê doœæ kontrowersyjne. Bo czy to nie zbieg okolicznoœci sprawi³, ¿e znajdujesz siê w tym, a nie innym miejscu? Czy to nie bliska Ci osoba powoduje, ¿e rosn¹ skrzyd³a u Twoich ramion? Czy to nie palec przeznaczenia wskaza³ Ci drogê ¿yciow¹? Otó¿ nie! To w³aœnie Ty jesteœ pocz¹tkiem i koñcem wszystkiego. Aby zrozumieæ œwiat, otaczaj¹c¹ Ciê rzeczywistoœæ i to, co Ci siê przytrafia, musisz najpierw poznaæ siebie. Zobaczyæ tê wyj¹tkow¹ osobê, w której drzemie olbrzymi potencja³. Nauczyæ siê aktywowaæ swoje zdolnoœci i indywidualne predyspozycje. Zyskaæ wiarê i pewnoœæ siebie. Jeœli podejmiesz decyzjê, by ka¿dego dnia pójœæ odrobinê dalej, wyobraŸ sobie, gdzie bêdziesz ju¿ za miesi¹c! Drogowskazy do: • zdobycia wiary w siebie, • obudzenia mi³oœci w³asnej, • aktywowania uœpionych mo¿liwoœci, • pozytywnego kszta³towania relacji z innymi, • poznania „sekretu Sokratesa”, • nawi¹zywania doskona³ej komunikacji, • wytyczania konkretnych celów, • zdobywania wymarzonych szczytów. Spis treści Wstęp 7 1 POCZĄTEK 11 2 WŁADCA ŻYCIA 23 3 WSZYSTKO MA SWOJE PRAWA 39 4 MIŁOŚĆ 55 5 POSŁUCHAJ SIEBIE 73 6 CEL 83 7 PRZYGOTOWANIE 93 8 SEKRET SOKRATESA 101 Zakończenie 109 P O S Ł U C H A J S I E B I E 73 ROZDZIAŁ 5. Posłuchaj siebie Gdy napisałam tę książkę, pierwsza osoba, która ją prze- czytała, uśmiechnęła się i powiedziała: Wiesz, jest tyle ważnych rzeczy, o których trzeba pamiętać, kierując swoim ży- ciem, ale gdybym miał wskazać tę najważniejszą, byłby to spo- sób, w jaki wyrażamy swoje myśli. Sposób, w jaki mówimy. Mowa jest sztuką, dzięki której wszystko staje się możliwe. Jeśli nie posiądziesz niezwykłej umiejętności wyrażanie swoich pra- gnień w taki sposób, by stały się one pragnieniem słuchacza, le- piej zamilknij. Milczenie jest złotem dla tych, którzy nie potrafią mówić! Jestem Ci wdzięczny, że poświęciłaś prawie dwa rozdziały sztuce, jaką jest mowa. Jak słusznie zauważył mój kolega w dalszej rozmowie, bardzo często przedstawiasz jakąś świeżą wizję, która jest wybawieniem i wspaniałym lekiem na jakiś problem, gdy w pewnej chwili orientujesz się, że każde Twoje słowo zostało zinterpretowane zupełnie inaczej, niż Ty je chciałeś przekazałeś. Tłumaczysz wszystko od nowa i oka- zuje się, że rezultat jest taki sam. W pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że to nie jest zbyt dobry pomysł, a już na pewno nie jest taki cudowny, jak myślałeś na 74 S Z C Z Ę Ś C I E Z A C Z Y N A S I Ę W T W O J E J G Ł O W I E! początku. Więc wracasz do domu i rozpoczynasz całą pra- cę od zera. Opracowujesz kolejny pomysł naprawy pro- blematycznej sytuacji. Po chwili dowiadujesz się, że już ktoś znalazł rozwiązanie, i tu Twoje wielkie zdziwienie, ponieważ po dokładnym zapoznaniu się z przyjętą pro- pozycją dostrzegasz, że jest to rozwiązanie, które Ty jakiś czas temu przedstawiałeś. Po Twoim wystąpieniu podobny pomysł został zaprezentowany przez inną osobę i przyjęty jako rewelacyjny. W takiej sytuacji zwykle większość osób dochodzi do wnio- sku, że pomysł został zaakceptowany od kogoś innego tylko dlatego, że tamta osoba jest pupilkiem szefa i ma plecy. Zapewne możesz mieć rację, choć wbrew ogólnej opinii bardzo często przyczyna jest zupełnie inna. Praw- dziwą przyczyną może być fakt, że ta druga osoba przedstawiła swój pomysł w sposób bardziej zrozumiały, dzięki czemu został odebrany zgodnie z założeniem mów- cy, czego w tej sytuacji nie można powiedzieć o Twoim wystąpieniu. Zapewniam Cię, że wierzę w Twoją poprawność wymowy i znajomość języka, jego gramatyki i stylistyki, pewnie nawet jest znacznie lepsza od mojej. W tej sytuacji chodzi bardziej o fakt, jak poszczególne przekazy zostaną zrozumiane przez umysł Twojego rozmówcy. Jest to znacznie ważniejsze niż poprawność gramatyczna samej wypowiedzi. P O S Ł U C H A J S I E B I E 75 Zdarza się, że wypowiadane słowa przynoszą zdecydo- wanie inne efekty, niż było to Twoim założeniem. Najpro- ściej będzie przytoczyć przykład, jednym z najbardziej znanych jest: — Nie myśl o różowym słoniu. A teraz zupeł- nie szczerze: o czym jeszcze przed chwilą pomyślałeś? Co pojawiło się w Twojej głowie w pierwszym momencie po przeczytaniu tego zdania? Ten bardzo prosty przykład pokazuje, że Twój umysł mi- mowolnie często robi zupełnie coś innego, niż powinien. Dzieje się tak, ponieważ umysł pracuje na dwu pozio- mach. Za pierwszy można uznać część świadomą, która odgrywa głównie rolę cenzora i odpowiada za logiczne wytłumaczenie każdej Twojej decyzji. Na przykład, je- śli decydujesz się na zakup jakiegoś artykułu, to decyzja o zakupie została podjęta na poziomie nieświadomym. Świadoma część zajęła się tylko dorobieniem wystarcza- jącego argumentu dotyczącego podjętej przez Ciebie de- cyzji. Nieświadoma część odpowiada za wszystkie podjęte przez Ciebie decyzje, a także za wszystkie nieświadome funkcje Twojego organizmu, takie jak oddychanie czy bicie serce. Jeśli zrozumiesz, w jaki sposób działa ludzki umysł, do- prowadzi to do sytuacji, w której wypowiadane przez Cie- bie słowa i zdania będą odbierane przez Twojego rozmów- cę dokładnie tak, jak to założyłeś na początku. Oznacza to, że język, którym zaczniesz mówić, będzie przenosił Twoje słowa wprost do nieświadomej części umysłu 76 S Z C Z Ę Ś C I E Z A C Z Y N A S I Ę W T W O J E J G Ł O W I E! rozmówcy, tym samym automatycznie przekonując go do Twojego pomysłu. Zostanie to zrobione w taki sposób, by Twoje słowa nie spotkały się ze sprzeciwem świadomej części. Kierowanie słów do nieświadomej części umysłu jest ważne z jeszcze jednego powodu. Dzięki tej nowej umiejętności Twoje słowa odbierane zostają jak własne myśli rozmówcy. Każda decyzja, jaką podjąłeś w swoim życiu, była zgodna z Twoimi myślami. Twoja własna myśl jest czymś, czemu sam nie zaprzeczysz. Możesz z nie- zwykłą lekkością zaprzeczyć myślom innych osób, ale nie własnej. Więc jeśli doprowadzisz do sytuacji, w której Twoje słowa zostaną odebrane jak własna myśl Twojego rozmówcy, masz wręcz gwarancję, że będą to słowa, któ- rym nie zaprzeczy i będzie im wierny, tak jak jest wierny własnym myślom. Cofnijmy się na chwilę do przykładu ze słoniem: Nie myśl o różowym słoniu. Już wiesz, że chociaż prosiłam, byś nie myślał o słoniu, Ty o nim pomyślałeś. Jeśli chcesz sprawdzić, czy magia działa też w innych sy- tuacjach, możesz teraz nie myśleć o tym, czego jeszcze się dowiesz z tej książki i jak wielkich rzeczy dokonasz dzięki niej. Teraz, gdy już w pełni jesteś przekonany, że magia za- przeczeń działa także w innych sytuacjach, także w tych niezwiązanych ze słoniami, zapewne zastanawiasz się, jak to działa? Otóż Twój nieświadomy umysł nie widzi zaprze- czeń ani kilku innych rzeczy. Ale o tym w dalszej części. P O S Ł U C H A J S I E B I E 77 Nieświadomy umysł jest odpowiedzialny za dostosowanie słyszanej treści w taki sposób, by świadomy umysł mógł ją zrozumieć. Ponieważ nie rozróżnia zaprzeczeń w try- bie rozkazującym, musi najpierw odnaleźć reprezenta- cję rzeczy, której ma zaprzeczyć. Samego zaprzeczenia dokonuje już świadoma część Twojego umysłu. A teraz jeszcze raz to samo, tylko na przykładzie: Nie myśl o niebieskim słoniu. Twój nieświadomy umysł słyszy: Myśl o niebieskim słoniu. Pomyślałeś o niebieskim słoniu, teraz pozostaje Ci przestać o nim myśleć. Zadanie to wykona już świadoma część umysłu. Jak już sam zauwa- żyłeś, nie ma możliwości nie pomyśleć o nim, ponieważ od usłyszenia zdania do jego zrozumienia musi minąć pewien czas. W czasowej luce, jaka powstaje od momen- tu usłyszenia do zrozumienia, dochodzi do efektu zupeł- nie odmiennego od Twojego założenia. Powyższa zasada działania słowa NIE działa dla słów wy- powiedzianych w trybie rozkazującym. W trybie oznaj- mującym zrozumienie jest dokładnie takie samo jak nadawany komunikat. Mając świadomość, w jaki sposób działa słowo NIE, naj- prościej jest wpływać na procesy myślowe, uczucia i do- piero później na zachowanie. Czyli jeśli już zasiejesz myśl i zostanie ona odebrana jako własna, czyli taka, której się nie zaprzecza, to kolejnym etapem jest wpły- nięcie na zachowanie, będące następstwem zasianej 78 S Z C Z Ę Ś C I E Z A C Z Y N A S I Ę W T W O J E J G Ł O W I E! myśli. Chodzi o to, że zrobisz coś dopiero po tym, jak o tym pomyślisz. Jeśli pomyślisz o tym Ty sam, zrobisz to natychmiast bez żadnych obiekcji; jeśli jest to myśl kogoś innego, możesz się opierać działaniu. Na tym poziomie wiedzy konieczne jest ćwiczenie no- wej umiejętności, dzięki której podczas jednego z moich szkoleń możesz okazać się niekwestionowanym wzorem do naśladowania. Teraz wykonaj poniższe ćwiczenie. ĆWICZENIE 5.1. Zapisz na kartce, co tak naprawdę usłyszy Twój nieświa- domy umysł, słysząc poniższe zdania. Zapisz po myślniku. • N I E D E N E R W U J S I Ę! • N I E M Y Ś L O N I E B I E S K I M S Ł O N I U! • N I E K R Z Y C Z! • N I E B I E G A J T A K S Z Y B K O! • N I E S M U Ć S I Ę! • N I E M Y Ś L, Ż E C I Ę L U B I Ę! Czy już zauważyłeś, jak wiele z wypowiadanych myśli jest odbieranych zupełnie inaczej niż chciałeś? Wykonaj te- raz kolejne ćwiczenie. P O S Ł U C H A J S I E B I E 79 ĆWICZENIE 5.2. Napisz 5 przykładów zdań z użyciem zaprzeczenia, wpły- wając na proces myślowy, czyli np. Nie myśl o różowym słoniu. Następnie napisz 5 zdań, które wpłyną na uczu- cia, np. Nie denerwuj się. Nim napiszesz zdanie, najpierw pomyśl nad jego celem. Jeśli już wiesz, jak działa zaprzeczenie i w jaki sposób wpływa ono na komunikację, wykonaj kolejne ćwiczenie. ĆWICZENIE 5.3. Podaj 5 przykładów zdań, jakie wypowiedziałeś w ciągu ostatniego miesiąca. Zapisz takie zdania, które zostały wypowiedziane w taki sposób, że przyniosły efekt odwrot- ny od zamierzonego. Wypisane zdania zapisz ponownie, tym razem tak, by wypowiedziane jeszcze raz przyniosły oczekiwany skutek. Teraz, gdy już w pełni rozumiesz znaczenie zaprzeczeń i ich wpływ na proces decyzyjny, trenuj je każdego dnia. Rób to codziennie i od czasu do czasu sprawdź swoje umiejętności podczas szkoleń przygotowanych specjalnie dla posiadaczy tej książki. W ten sposób niebawem osią- gniesz mistrzostwo. 80 S Z C Z Ę Ś C I E Z A C Z Y N A S I Ę W T W O J E J G Ł O W I E! Kolejnym świetnym narzędziem komunikacji jest znajo- mość działania słowa spróbuj. To słowo jest niczym zaklę- cie programujące porażkę. Być może właśnie w tej chwili bardzo się zdziwiłeś. Całym majstersztykiem komunikacji jest wykorzystywanie porażek w taki sposób, by przynosiły sukces. Czy już się zastanawiasz, w jaki sposób wykorzystać po- rażkę? Za chwilę przejdziemy do tego, ale teraz wróćmy do sposobów zastosowania słowa spróbuj. Na początek mały trening wyobraźni. Zamknij oczy i wy- obraź sobie, że próbujesz otworzyć drzwi. Co się stało? Co zobaczyłeś? Czy udało się otworzyć drzwi? Już zapew- ne w pełni zrozumiałeś, co miałam na myśli, mówiąc, że to słowo jest programatorem porażki. Używając tego słowa w sposób umiejętny, możesz na- prawdę bardzo wiele zyskać, np. wyobraź sobie, że pro- sisz swojego klienta, by spróbował się zapoznać z ofertą konkurencyjnej firmy. Klient dosłownie spróbuje zapo- znać się z nią. Jeśli nawet weźmie ją do ręki, to zacznie tylko przekładać mechanicznie strony, ale nie przyswoi zawartych w niej informacji. Sama wiedza merytoryczna, którą przed chwilą otrzy- małeś, nie jest wystarczająca, by osiągnąć cel. Dzięki nowo nabytej wiedzy możesz zdobyć nowe umiejętności. Tak się stanie, jeśli wystarczająco wiele razy wykonasz ćwiczenie. P O S Ł U C H A J S I E B I E 81 ĆWICZENIE 5.4. Napisz po myślniku, co stanie się w Twoim umyśle, gdy usłyszysz: • S P R Ó B U J U M Ó W I Ć S I Ę N A S P O T K A N I E J E S Z C Z E D Z I Ś. • • S P R Ó B U J Z N A L E Ź Ć W S P Ó L N Y J Ę Z Y K Z T E Ś C I O W Ą. S P R Ó B U J P O D P I S A Ć T Ę U M O W Ę W T Y M T Y G O D N I U. Kolejne ćwiczenie pozwoli Ci dostrzec, jak wiele razy podczas swoich rozmów sam sabotowałeś własne wysiłki. ĆWICZENIE 5.5. Podaj 5 przykładów zdań z zastosowaniem słowa spróbuj, używanych przez Ciebie w taki sposób, że przynoszą efekt odmienny od zamierzonego, a także 5 zdań, w których użyjesz słowa spróbuj w taki sposób, że zadziała ono ko- rzystnie i zgodnie z Twoim celem. Ostatnie 5 ćwiczeń dało Ci dość wyraźny pogląd na to, w jak prosty sposób można podnieść jakość komunikacji zawodowej. Natomiast gdy kolejny raz zasiądziesz do lek- tury tej książki, pomyśl już wtedy, w jaki sposób dzięki tej wiedzy możesz podnieść poziom komunikacji mał- żeńskiej lub pomiędzy Tobą a Twoimi dziećmi. Wysoka jakość zrozumienia prowadzi do zgody i harmo- nii w rodzinie. Czy jesteś już w pełni zdecydowany na 82 S Z C Z Ę Ś C I E Z A C Z Y N A S I Ę W T W O J E J G Ł O W I E! takie zmiany? Przepraszam za to pytanie, przecież o tak oczywistych rzeczach się nie mówi, to proste, całym swoim życiem kierujesz tak, by zostać zrozumianym przez jak największą liczbę ludzi, a przede wszystkim przez naj- bliższych. Jest jeszcze kilka ważnych wskazówek językowych, któ- rymi powinieneś się kierować, rozmawiając z ludźmi, ale te poznasz już podczas swojego pierwszego szkolenia, które będzie zorganizowane specjalnie dla czytelników tej książki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szczęście zaczyna się w Twojej głowie! Uwolnij swój potencjał
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: