Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00485 007402 19974069 na godz. na dobę w sumie
Szema Israel. Modlitwa ze Świętą Rodziną - ebook/epub
Szema Israel. Modlitwa ze Świętą Rodziną - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 117
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061303 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy rodzina z Nazaretu, żyjąca w tak odległych czasach, w innej kulturze, może być dla nas wzorem do naśladowania? Czy próba budowania relacji rodzinnych w oparciu o naukę Jezusa ma obecnie szansę powodzenia? Czy praktyki modlitewne wywodzące się z tradycji żydowskiej mogą być dla nas przydatne? Czego możemy się nauczyć od ludzi, którzy funkcjonowali w całkowicie odmiennych realiach?

Paule Lagrange udowadnia, że Święta Rodzina cały czas pozostaje niewyczerpanym źródłem inspiracji. Analizując różne postawy modlitewne Maryi, Józefa i Jezusa, sięgając po teksty żydowskich modlitw, którymi się na co dzień posługiwali, zachęca nas do wzbogacenia osobistej relacji z Bogiem. Zbiera rozsiane po Ewangelii wypowiedzi Jezusa na temat rodziny, pomaga określić jej rolę i wartość we współczesnym społeczeństwie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...Czy rodzina z Nazaretu, żyjąca w tak odległych czasach, w innej kultu- Czy rodzina z Nazaretu, żyjąca w tak odległych czasach, w innej kultu- rze, może być dla nas wzorem do naśladowania? Czy próba budowania rze, może być dla nas wzorem do naśladowania? Czy próba budowania relacji rodzinnych w oparciu o naukę Jezusa ma obecnie szansę powo- relacji rodzinnych w oparciu o naukę Jezusa ma obecnie szansę powo- dzenia? Czy praktyki modlitewne wywodzące się z tradycji żydowskiej dzenia? Czy praktyki modlitewne wywodzące się z tradycji żydowskiej mogą być dla nas przydatne? Czego możemy się nauczyć od ludzi, któ- mogą być dla nas przydatne? Czego możemy się nauczyć od ludzi, któ- rzy funkcjonowali w całkowicie odmiennych realiach? rzy funkcjonowali w całkowicie odmiennych realiach? Paule Lagrange udowadnia, że Święta Rodzina cały czas pozostaje Paule Lagrange udowadnia, że Święta Rodzina cały czas pozostaje niewyczerpanym źródłem inspiracji. Analizując różne postawy modli- niewyczerpanym źródłem inspiracji. Analizując różne postawy modli- tewne Maryi, Józefa i Jezusa, sięgając po teksty żydowskich modlitw, tewne Maryi, Józefa i Jezusa, sięgając po teksty żydowskich modlitw, którymi się na co dzień posługiwali, zachęca nas do wzbogacenia którymi się na co dzień posługiwali, zachęca nas do wzbogacenia osobistej relacji z Bogiem. Zbiera rozsiane po Ewangelii wypowiedzi osobistej relacji z Bogiem. Zbiera rozsiane po Ewangelii wypowiedzi Jezusa na temat rodziny, pomaga określić jej rolę i wartość we współ- Jezusa na temat rodziny, pomaga określić jej rolę i wartość we współ- czesnym społeczeństwie. czesnym społeczeństwie. Paule Lagrange, teolog i katechetka, teolog i katechetka, postanowiła poświęcić swoje życie postanowiła poświęcić swoje życie Bogu i zaangażowała się w pracę na rzecz Bogu i zaangażowała się w pracę na rzecz Stowarzyszenia Świętej Rodziny w Bordeaux. Stowarzyszenia Świętej Rodziny w Bordeaux. Obecnie żyje we wspólnocie świeckich, którzy na co dzień Obecnie żyje we wspólnocie świeckich, którzy na co dzień wspierają się w życiu wiarą. Jest autorką książek: wspierają się w życiu wiarą. Jest autorką książek: Nazaret Nazaret, , droga ludzkości droga ludzkości i Rodzina Boga, rodzina ludzi Rodzina Boga, rodzina ludzi. Patronat medialny Patronat medialny e BOOK BOOK cena det. 19,90 zł cena det. 19,90 zł ISBN 978-83-7906-126-6 www.wdrodze.pl www.wdrodze.pl L L E E A A R R S S I I A A M M E E Z Z S S e g n a r g a L e l u a P Paule Lagrange SZEMA ISRAEL SZEMA ISRAEL MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ SZEMA ISRAEL Autor Paule Lagrange SZEMA ISRAEL MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ Przełożyła Małgorzata Jarosiewicz Tytuł oryginału Prier avec la Sainte Famille © Yves Briend Éditeur S.A./Éditions Salvator – Paris 2015 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2017 Redaktor Lidia Kozłowska Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Projekt okładki do serii Radosław Krawczyk Opracowanie okładki i stron tytułowych Justyna Nowaczyk Ilustracja na okładce Bartolomé Esteban Murillo, Święta Rodzina z ptaszkiem (1645–1650) https://commons.wikimedia.org ISBN 978-83-7906-130-3 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl Wprowadzenie Czy w czasie, gdy papież Franciszek zaprasza wszystkie rodziny do refl eksji na temat wartości i roli rodziny w spo- łeczeństwie, nie byłoby wskazane zwrócić się ku pierwszej rodzinie chrześcijańskiej, tej, w której żył sam Chrystus, nazywanej tradycyjnie Świętą Rodziną? „Boże, mój Boże, szukam Ciebie od świtu” (Ps 62,1)1. Gdzie Cię znaleźć? Ciebie, który zamieszkujesz niedostępną światłość? Jak mogę Cię zobaczyć? „Chodź i patrz”. Idź za Mną aż do Nazaretu w Galilei, wioski, w której mieszkałem przez trzydzieści lat. Wejdź do mojego domu. Jeżeli zdecydujesz się przebywać w nim przez dłuższy czas, stopniowo uda ci się odkryć w życiu rodzinnym jego mieszkańców Tego, którego tak rozpaczliwie szukasz. Tego, którego kochasz, nie widząc Go. Bo tutaj Bóg, który jest „ponad wszystko”, uczynił się bliskim ponad wszelką wyobrażalną bliskość. 1 Wszystkie cytaty z Biblii, jeżeli nie zaznaczono inaczej, za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opracował Zespół Biblistów Pol- skich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2009 – przyp. tłum. 7 SZEMA ISRAEL – MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ Będziemy się więc modlili wraz z Rodziną z Nazaretu. Pozwolimy jej uczyć nas modlitwy. Przyjrzymy się, w opar- ciu o to, co mówią Pisma, w jaki sposób modlił się każdy z jej członków: sama Maryja, sam Józef, małżonkowie Ma- ryja i Józef, Jezus, a potem wszyscy razem, jako rodzina hebrajska, członkowie narodu wybranego, naznaczeni bez wątpienia przez obecność Jezusa. Wreszcie, zbierzemy prze- kazane nam w ewangeliach wypowiedzi Jezusa odnoszące się do rodziny. Prawdziwa modlitwa pozostaje zawsze sprawą osobistą, na zakończenie każdego rozdziału proponujemy jednak kilka tekstów, jako jego modlitewne streszczenie. Rozdział siódmy Modlić się z rodziną Jezusa Modliliśmy się z rodziną żydowską z Nazaretu tak, jak mu- siało się to odbywać w obecności Jezusa od momentu Jego bar micwy1. Jezus na pewno został ukształtowany przez modlitwę swojego ludu. Podziw dla najdrobniejszych rzeczy istniejących we wszechświecie i błogosławienie ich Autora było dla Jego duszy tym, czym oddech dla ciała: „Popatrzcie na polne kwiaty. Przyjrzyjcie się ptakom”. „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi…” A poza tym starał się zawsze przestrzegać nakazów Tory, woli Bożej: „Zawsze robię to, co Mu się podoba”. Czy, gdy stał się dorosły, Jego obecność zmieniła coś w codziennej modlitwie Jego rodziny? Nic na to nie wska- zuje, odpowiedź jest raczej przecząca. Uderzająca jest na- tomiast jedna rzecz: podczas gdy większość mistrzów du- chowych pozostawia swoim uczniom jedną (albo więcej) formuł modlitwy, które stanowią w pewien sposób syntezę 1 W judaizmie obchody towarzyszące osiągnięciu dojrzałości reli- gijnej przez chłopców (trzynaście lat) – przyp. tłum. 85 SZEMA ISRAEL – MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ ich duchowości (jak to było w przypadku Jana Chrzciciela i wielu innych przed nim i po nim), Jezus, jak się wyda- je, nawet o tym nie myślał! Dopiero, gdy Jego uczniowie zobaczyli, jak się modli, jeden z nich, nieco sfrustrowany i prawdopodobnie głęboko wstrząśnięty otaczającą Go aurą, odważył się poprosić: „Mistrzu, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów”. Dopiero wtedy Jezus zdecydował się podać im formułę modlitwy, koniec końców zresztą mało oryginalną. Powtarza ona zwroty istniejące już w modlitwie żydowskiej, szczególnie w Kadisz, recytowanym prawie całkowicie w języku aramejskim na zakończenie każdego nabożeństwa w synagodze. Ta anegdota opowiedziana przez Łukasza (11,1) jest cenną wskazówką co do postawy Jezu- sa wobec modlitwy: formuły właściwie Go nie interesują. Powie na ten temat: Mt 6,5.7: „Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie”. Nie stawajcie do modlitwy „w synagogach i miej- scach publicznych, aby zwrócić na siebie uwagę”. „Gdy ty się modlisz, wejdź do swojego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu”. J 4,21.23: Żadne specjalne miejsce nie jest konieczne. Nie jest nim ani Jerozolima, ani góra Garizim2, ani góra Athos. Adorować Ojca należy w Duchu i w prawdzie. Formuły czy miejsca mają drugorzędne znaczenie, celem modlitwy jest spotkanie sercem w serce z Bogiem. Łk 18,10–14: Módlcie się w prawdzie waszej kondycji, to znaczy z pokorą. 2 Święta góra judaizmu i święte miejsce Samarytan, niedaleko Nablus, obecnie na terenie Autonomii Palestyńskiej – przyp. tłum. 86 MODLIĆ SIĘ Z RODZINĄ JEZUSA Mk 11,25: „A kiedy przystępujecie do modlitwy, prze- baczajcie, jeśli macie coś przeciw komu…”. Inaczej mó- wiąc, modlitwa jest miejscem nawrócenia serca. W kon- sekwencji musimy czuwać i modlić się, abyśmy nie ulegli pokusie. „Duch wprawdzie gorliwy, ale ciało słabe” (Mk 14,38). Powinniśmy „zawsze się modlić i nie zniechęcać się” (Łk 18,1–8). Przy modlitwie wspólnotowej formuły pozostają ko- nieczne. Dla Jezusa nie mają one jednak większego zna- czenia. Co więc z modlitwą Ojcze nasz, którą nam zostawił? Na czym polega jej oryginalność? Grek Łukasz przekazuje słowa Jezusa w ten sposób: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze…”. Co do Żyda Mateusza, pisze on, krytykując tych, którzy mówią dużo przy modlitwie: „Nie naśladujcie ich (…). Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz…” (Mt 6,9). Zatrzymajmy się przy formule Mateusza i porównajmy ją z Kadiszem (K), z którego zaczerpnęła ona większość wy- rażeń3: Mt – Ojcze nasz, który jesteś w niebie… K – Oby były przyjęte modlitwy i błagania całego Domu Jisraela przez ich Ojca, który jest w niebie. Mt – niech będzie uświęcone Twoje imię. K – Niech będzie wywyższone i uświęcone Jego wielkie Imię w świecie, który stworzył według Swojej woli. (…) Święty, Święty, oznacza Zupełnie Inny4. Mt – Niech przyjdzie Twoje królestwo. 3 Tekst Kadiszu, o ile nie zaznaczono inaczej, cytowany za: Sidur Pardes Lauder. Modlitewnik… 4 Tłumaczenie własne z jęz. francuskiego – przyp. tłum. 87 SZEMA ISRAEL – MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ K – Niech Jego królestwo nastanie za waszego życia (…) i za życia całego Domu Jisraela, prędko, w bliskim czasie5. Mt – niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. K – Oby było Twoją wolą, Haszem (…), że wdrożysz nas w Twoją Torę i przywiążesz nas do Twoich przykazań. Mt – Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. K – Pobłogosław nam, Haszem, nasz Boże, dobrem ten rok i wszystkie jego plony. I nasyć nas Twoim dobrem. – Karmiący żyjących poprzez dobroć, przez wielkie miłosierdzie wskrzeszający umarłych, podtrzymujący upadających, leczący chorych, uwalniający związa- nych. Kto jest jak Ty, Panie potężnych czynów? Mt – I daruj nam nasze winy, jako i my darowaliśmy na- szym winowajcom. K – Wybacz nam nasze grzechy, tak jak my wybaczamy tym wszystkim, którzy spowodowali nasze cierpienie6. Mt – I nie dopuszczaj do nas pokusy. K – Nie prowadź nas ku grzechowi ani ku odstępstwu czy wykroczeniu, ani na próby, ani na pogardę. I oby nie rządziła nami zła skłonność. Mt – Ale nas wybaw od złego. K – Zobacz naszą nędzę, opowiedz się za nami i wybaw nas szybko, przez wzgląd na Twoje Imię, Ty bowiem jesteś potężnym Wybawicielem. Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Wybawiciel Jisraela. Bóg Izraela, wiemy to, pozostaje zasadniczo Bogiem, który uwalnia z niewolnictwa, z opresji (zob. Wj 14,30; Pwt 24,16). 5 Jw. 6 Liturgia Wielkiego Wybaczenia: Yom Kippur, przekład własny z jęz. francuskiego – przyp. tłum. 88 MODLIĆ SIĘ Z RODZINĄ JEZUSA * * * * * * Podobieństwa są uderzające. Afi rmacja Boga jako Ojca jest rzeczą zwyczajną. Bezpośrednie wezwania adresowane do Boga, naszego Ojca, są mniej częste, a przede wszystkim indywidualne. Tym niemniej pozostaje oczywiste, że wszyst- kie elementy modlitwy Ojcze nasz znajdują się już w mo- dlitwie żydowskiej. No więc na czym polega jej nowość? Można pomyśleć, że spośród licznych modlitw żydowskich Jezus wybrał i przekazał tę właśnie, jako najlepiej oddającą najgłębsze nastawienie Jego serca, przez co nadał jej naj- wyższą wartość. Jednak sama jej formuła nie ma w sobie nic oryginalnego. Jezus bez wątpienia nie wprowadzał zmian do modlitwy swoich rodziców. Tyle że modląc się obok niego, Maryja i Józef musieli dostrzegać coś w rodzaju Obecności, która stawała się wyraźnie wyczuwalna. Zwykłe słowa nabierały szczególnej gęstości. Z jakąż czułością Jezus zwracał się do Boga, do tego stopnia, że niekiedy wymykało się z Jego ust aramejskie słowo (liturgicznie niepoprawne) „Abba”, wypowiadane przez małe dzieci, ale także przez dorosłych, gdy zwracają się do swoich ojców. Określenie poufałe, używane w rodzinie i przepojone uczuciem. W obecności Jezusa nieprzekraczalny dotąd dystans pomiędzy Bogiem, Nienazwanym poza ramami liturgii, i człowiekiem, wydaje się zanikać. Zachwyceni Jego modlitwą, bliscy prosili Go: „Naucz nas się modlić”. Jezus odpowiedział: „Gdy się modlicie, mówcie: »Ojcze…«” (Łk 11,2). Mateusz wpisuje modlitwę pozostawioną przez Jezusa w ramy Kazania na górze, a więc w ramy dydaktyczne Nowego Prawa: „Dlatego wy tak się 89 SZEMA ISRAEL – MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ módlcie: »Ojcze nasz…«”. Literalnie: „Ojcze nas, Pater êmôn” (Mt 6,9). Ojcze was wszystkich, którzy Mnie słu- chacie. Aż dotąd nic specjalnie nowego dla żydów przyzwy- czajonych zwracać się do Boga: „nasz Ojcze, nasz Królu”. Warto jednak zwrócić uwagę na niezwykle szeroki zasięg tego „my”. Gdy natomiast rozważamy tę odpowiedź w kon- tekście znacznie bardziej spontanicznym, o którym opowiada Łukasz, nabiera ona zaskakującego wyrazu. Istotnie, Jezus się modli. Po zakończeniu modlitwy jeden z Jego uczniów, niezwykle zdumiony emanującą od Niego aurą i spragniony poznania Jego tajemnicy, prosi: „naucz nas się modlić”, w podtekście „tak, jak Ty”. „Kiedy się modlicie, mówcie: »Ojcze nas«”. Czy to „Ojcze nas” nie znaczy: Ojcze was, moi przyjaciele, was, moi uczniowie i mój? „Zabiorę was do siebie, włączę w moją zażyłość z Ojcem, abyście byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). A gdzie On jest, jeśli nie na łonie Ojca? Zachwycające! Oto Jezus wprowadza nas w swoją najgłębszą intymność. Włącza do swojego dialogu wiecznej miłości z Ojcem. Jeżeli przyłączymy się do Niego, Ojciec nie będzie już mógł pocałować Syna, nie całując nas! Bo On przyszedł specjalnie po to, aby objawić nam odwieczne pragnienie Ojca: uczynić każdego z nas swoim najukochań- szym synem, swoją najukochańszą córką. Na tym polega niesłychana nowość tego „nasz Ojcze”, którego nauczał i które przeżywał Jezus. Przez Niego, z Nim i w Nim „ten sam pocałunek, który łączy wiecznie Ojca i Syna w łonie Świętej Trójcy, łączy z Nimi także nas”7. Właśnie Duch Święty, mieszkający w naszych sercach powoduje, że 7 Blaise Arminjon SJ, La cantate de l’Amour [Kantata miłości], DDB, Paryż 1993. Autor odwołuje się tu do św. Bernarda. 90 MODLIĆ SIĘ Z RODZINĄ JEZUSA „w Nim wołamy: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15). Słowa zmar- twychwstałego Jezusa skierowane do Marii Magdaleny: „Wstępuję do mojego Ojca i waszego Ojca…” (J 20,17) interpretuje się często jako zaznaczenie dystansu między Nim a nami. Oczywiście Bóg Ojciec nie będzie nigdy na- szym Ojcem w taki sam sposób, w jaki jest od zawsze Oj- cem Jezusa. Ale może być Ojcem, jak pisze św. Bernard, „w sposób jeżeli nie identyczny, to przynajmniej bardzo podobny i bardzo realny, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim”. Jak zaakceptować to ograniczenie znaczenia słów Jezusa, skoro właśnie chwilę wcześniej nazwał nas dosłownie „swoimi braćmi”? Dziećmi Ojca jesteśmy (zob. 1 J 3,1). Z Jezusem u boku pozwalamy sobie mówić do Boga, z pewnością nie bez pewnej zuchwałości, ale z bra- wurą małych dzieci: „Ojcze nas”. Jezus naprawdę dał nam wszystko. Nie tylko swoje życie, ale też to, do czego był przywiązany najbardziej: miłość Ojca dla Niego. „Objawi- łem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś i abym Ja był w nich” (J 17,26). Niewyobrażalne! Czy pierwszymi słuchaczami nauczania Jezusa na temat modlitwy nie byli Jego najbliżsi? Obecność Jezusa u boku Maryi i Józefa doprowadziła z pewnością do ich „nawrócenia się”, zmiany nastawienia, innej postawy wobec Wiekuistego, Tego, którego nazywali już „nasz Ojciec, nasz Król”. Stojąc obok Jezusa, odkrywali poprzez Niego, że Bóg jest nie tylko tym, który ich kocha, jak najlepszy z ojców (zob. Ps 103,13), ale że przez samą obecność Syna manifestuje pragnienie wprowadzenia każdego człowieka w swoje własne Życie, w swoją Miłość, jednym słowem – chce uczynić go rzeczy- wiście swoim najukochańszym synem, swoją najdroższą 91 SZEMA ISRAEL – MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ córką. Od tej chwili stawali się braćmi i siostrami Jezusa. Będąc w istocie braćmi, mogli powiedzieć razem: „Ojcze nas!”. Do tego olśnienia przyniesioną przez Jezusa dobrą nowiną Jego rodzice powinni mieć pierwszeństwo. Modląc się do Ojca u boku Jezusa, Maryja i Józef musieli w nie- których momentach mieć wrażenie, że wchodzą do alkowy Boga! Niewysłowione doświadczenie, wpisane w Księgę Życia. Nie ma żadnych wątpliwości, że pierwsze chrze- ścijańskie „Ojcze nasz” rozbrzmiało w swojej oryginalnej czystości w domu w Nazarecie. Modlić się z rodziną Jezusa, ze Świętą Rodziną, to wejść skrycie w Bożą prywatność, w trynitarną komunię. To przejść od rodziny ziemskiej do Rodziny niebieskiej. Zresztą nawet na co dzień, poza uprzywilejowanymi momentami wspólnej modlitwy, Maryja i Józef doskonale dostrzegali pełną miłości koncentrację Jezusa na tajemniczej Obecności, niewidocznej, lecz realnej. Niczego nie robił, niczego nie mówił, bez odniesienia się do niej. Pewnego dnia zdradzi im sekret tej bardzo intymnej komunii: „Ja i Ojciec jesteśmy jedno” (J 10,30). W formule „Ojcze nasz” pozostawionej przez Jezusa nie ma nic oryginalnego w prostym znaczeniu tego słowa. To, co absolutnie nowe, to sam Jezus. Formuła może pozo- stać prawie identyczna, natomiast jej sens staje się zupełnie nowy. Tę nową jakość i ciężar gatunkowy nadaje jej osoba Jezusa. Odmawianie modlitwy Ojcze nasz z Nim i w Nim zmienia wszystko. 92 MODLIĆ SIĘ Z RODZINĄ JEZUSA Wyciągnijmy z tego kilka wniosków. * * * * * * Modlić się do Boga „nasz Ojcze” w cieniu Jezusa to iść na spotkanie Tego, który jest zakochany w człowieku, w każdym człowieku, a więc także we mnie, do tego stopnia, że chce nam rzeczywiście przekazać swoje własne Życie, otoczyć nas swoją Miłością (zob. Łk 15,20). Warunek jest jeden: zgodzić się na to, abyśmy pozwolili się kochać, zanim zaczniemy chcieć kochać. Przy Jezusie nasze „ja” stopniowo przestaje koncentrować się na sobie samym i otwiera na Źródło wszelkiej miłości. Serce Ojca staje się moim wybra- nym miejscem odpoczynku, powrotu do źródeł. Nie jestem już sierotą błądzącym po ziemi w poszukiwaniu swojego Początku. Jednym słowem – mam Ojca. Podobnie jak embrion otrzymuje całe życie od matki, tak Jezus żyje „w łonie Ojca” (J 1,18). Jest człowiekiem najbar- dziej zależnym od Ojca. To skierowane do nas wezwanie, abyśmy także pozwolili się zrodzić Ojcu. Jak? Starając się, jak Jezus, odpowiedzieć miłością na miłość, zaakceptować dobre zamiary Ojca. „Uroczyście zapewniam cię: Żaden człowiek nie może zobaczyć królestwa Bożego, jeżeli nie narodzi się na nowo” (J 3,3). Inna konsekwencja: mając rzeczywiście Boga za Ojca i żyjąc najbardziej, jak to możliwe, w zgodzie z Jego pragnieniami, powinniśmy pod Jego opieką ważyć się na wszystko. Nasz Ojciec jest najpotężniejszy! Wreszcie nie można być rzeczywiście dzieckiem Ojca, nie będąc bratem Jezusa, a poprzez Niego bratem wszystkich 93 SZEMA ISRAEL – MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ ludzi. To dlatego Izraelita Mateusz mógł włożyć w usta Je- zusa, jako kryteria oceny podczas Sądu Ostatecznego, te dobrze znane słowa: „Wszystko, co zrobiliście [lub nie] dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście [lub nie] dla Mnie” (Mt 25,40). Bo sformułowanie Jezusa „Ojciec nas” nie wyklucza absolutnie nikogo. Jest zaproszeniem do wprowadzenia do naszej modlitwy i do naszego życia wszystkich ludzi bez wyjątku. Abyśmy znaleźli się przy rodzinnym stole w Jego królestwie. Gigantyczne zadanie. Biorąc pod uwagę wszystkie implikacje określenia Boga jako „Ojca nas [wszystkich]”– bez uwzględniania próśb, które następują potem w Ojcze nasz – dochodzimy do wnio- sku, że, jak niedawno potwierdzono: „Wyznanie, że Bóg jest »naszym Ojcem« jest streszczeniem wiary chrześcijańskiej”. „Tych zaś, którzy Je [Słowo, Syna Człowieczego i Syna Bożego] przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12). Taki jest niewyobrażalny dar przyniesiony ludziom przez Jezusa. Ale o ile fakt, że Bóg nam go zaofi a- rował, nie zależy od nas, o tyle, przynajmniej częściowo, zależy od nas, czy ten dar stanie się naszym. Jest jeden je- dyny warunek, konieczny i wystarczający: zgodzić się na to, aby kochał nas Ten, który ma tylko jedno pragnienie: „Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów” (Jr 3,19). Modlitwy Ożywiony tym Duchem, z Jezusem u boku, „proś twojego Ojca, który jest tu, w ukryciu”, na przykład wolno powta- rzając wraz z Nim: „Ojcze nas wszystkich” albo odmawiając następującą modlitwę: 94 MODLIĆ SIĘ Z RODZINĄ JEZUSA I Mój Ojcze, Ojcze Jezusa Chrystusa, kocham Cię, Boże, mój Boże, mój Ojcze, chroń mnie zawsze, błagam Cię, od rozpaczy czy choćby zwątpienia. Chroń mnie zawsze od pogardy dla samego siebie, która odbiera mi odwagę rzucenia się w Twoje ramiona i sprawia, że wobec Ciebie czuję się zawstydzony! Niech trwa we mnie łaska, którą mnie obdarzyłeś! Obym zawsze rozumiał, tak, jak teraz, że czcić Cię to nie bać się Ciebie! Nie chodzi o to, żebym był zarozumiały. Powinienem bać się, mieć obawy i wytłumaczyć sobie, że przez codzienną modlitwę muszę zyskać kontynuację tej łaski (…). Ojcze, Ojcze, jesteś Ojcem, moim Ojcem. Będę sobie to powtarzał w ciągu dnia. Ojcze, Ojcze (…) ja, Twoje dziecko. I kropka: to wspaniałe!8 8 Auguste Valensin, La joie dans la foi [Radość wiary], Aubier–Mon- taigne, kolekcja „Wiara żywa”, Paryż 1967, s. 284. 95 SZEMA ISRAEL – MODLITWA ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ II Modlitwy rodziców zjednoczonych z Jezusem za ich małe dzieci „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało” (Mt 11,25). Prosimy Cię, najlepszy Ojcze, zachowaj w naszych małych dzieciach serce czyste, „przejrzyste jak źródło”. Nich w ich szkole odnajdziemy nasze serce dziecka, otwarte na zaufanie, życie, na zadziwienie i na bliźniego. Za większe dzieci Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za tych, których nam powierzyłeś. Należeli do Ciebie, a Ty powierzyłeś ich nam. To za nimi się modlimy, ponieważ należą do Ciebie. Odrodzili się z wody i z Ducha Świętego. Strzeż ich w Imię Twoje, Ojcze. Czuwaliśmy nad nimi, przekazaliśmy im Twoje słowo. Oni je przyjęli. 96 MODLIĆ SIĘ Z RODZINĄ JEZUSA Daliśmy im poznać Twoje imię Ojca i robimy to nadal, aby miłość, którą nas miłujesz, była także w nich, dla ich większego szczęścia. Ojcze, nie prosimy, żebyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł przed złem. Uświęć ich poprzez prawdę, którą jest Twoje słowo. Prosimy Cię nie tylko za nimi, ale za wszystkimi młodymi. Aby wszyscy byli jedno w Tobie, Ojcze, aby świat uwierzył w Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa, i abyśmy razem, pewnego dnia, mogli kontemplować Twoje oblicze (zob. J,17). Ojcze nas wszystkich, Tobie chwała. Amen. Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Modlić się z Maryją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2. Modlić się z Józefem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Modlić się z Maryją i Józefem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4. Modlić się z Jezusem (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5. Modlić się z Jezusem (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6. Modlić się wraz z rodziną z Nazaretu . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 7. Modlić się z rodziną Jezusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 8. Jezus i rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szema Israel. Modlitwa ze Świętą Rodziną
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: