Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00698 011963 17892947 na godz. na dobę w sumie
Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała - ebook/pdf
Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8503-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-65%), audiobook).

Gérauld de Cordemoy należy do mniej znanych francuskich uczonych XVll stulecia, których życie i działalność przypadają na okres między aktywnością Descartes’a i Malebranche’a. Jego pozycja i oddziaływanie nie budzą wątpliwości, gdy chodzi o ich ocenę oraz znaczenie dla rozwoju kartezjanizmu, ale nie tylko. De Cordemoy zapisał się twórczo w obszarach prawa, polityki, historii, a także nauk o wychowaniu. Łączył przekonania wywodzące się z Biblii, prawodawstwa, polityki, historii, filozofii, w tym teorii języka, jak również religii i obyczajowości. Chociaż właśnie Rozróżnienie duszy i ciała zwróciło uwagę Malebranche’a czy Leibniza, to z pewnością całokształt twórczości filozofa ujawnia istnienie niezależnej od tego wybiórczego spojrzenia, stale i wszędzie w jego dziełach obecnej, rozpoznawalnej ciągłości stylu. Jest to rys charakterystyczny dla uczonych, którzy nie wyspecjalizowali się w wąsko pojętych badaniach, lecz interesowali się ich wielowątkowością. Widzimy to w przedstawionej przez Géraulda de Cordemoy koncepcji jedności substancji, w pojmowaniu różnicy między znakiem a znaczeniem, wreszcie zaś w teorii jedności państwa i tworzącej go wielości indywiduów, która jest doskonałym przykładem konstytuowania jedności w wielości. W końcu cały Wszechświat, rozkładalny na niepoliczalne części, znajduje u paryskiego uczonego zasadę swej jedności w Bogu, który zarządza nim, spajając każdy z elementów w jednolite ciało, posłuszne Jego woli.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tomasz Stegliński – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Filozofii, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5 RECENZENT Jerzy Kopania PRZEKŁAD Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO, OPRACOWANIE I PRZYPISY Tomasz Stegliński REDAKTOR INICJUJĄCY Beata Koźniewska SKŁAD I ŁAMANIE Jerzy Reszetko KOREKTA Ewa Poradecka KOREKTA TECHNICZNA Leonora Wojciechowska PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/agsandrew Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Tomasz Stegliński, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07772.16.0.M Ark. druk. 8,0 ISBN 978-83-8088-502-8 e-ISBN 978-83-8088-503-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SPIS TREŚCI Słowo wstępne ................................................................................................................. 9 1. Gérauld de Cordemoy ― prawnik, filozof, historyk i pedagog ............................... 9 2. Rozróżnienie duszy od ciała .................................................................................. 16 Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała ................................................. 35 Do Króla .................................................................................................................... 35 Przedmowa ................................................................................................................ 37 Rozprawa pierwsza: O ciele i materii ........................................................................ 43 Rozprawa druga: O ruchu oraz spoczynku ciał.......................................................... 53 Rozprawa trzecia: O maszynach naturalnych i sztucznych ........................................ 65 Rozprawa czwarta: O pierwszej przyczynie ruchu ..................................................... 77 Rozprawa piąta: O unii umysłu i ciała ....................................................................... 87 Rozprawa szósta: O rozłączności ciała od duszy ....................................................... 93 Bibliografia .................................................................................................................. 127 Niniejszym bardzo dziękuję Pani Ewelinie Zwolan-Gottfreund z Lyonu za pomoc okazaną przy zdobywaniu materiałów do tej książki. Słowo wstępne 1. Gérauld de Cordemoy ― prawnik, filozof, historyk i pedagog Gérauld de Cordemoy należy do mniej znanych francuskich uczonych XVII stulecia, których życie i działalność zawierają się w okresie między aktywnością Descartes`a i Malebranche’a1. Jego pozycja oraz oddziaływanie nie budzą wątpliwości, gdy chodzi o ich ocenę i znaczenie dla rozwoju kartezjanizmu, ale nie tylko. Cordemoy zapisał się twórczo w obszarach prawa, polityki, historii, jak również nauk o wychowaniu. Jego stosunek do wielu dziedzin praktycznych był odmienny od poglądu, jaki żywił w tej sprawie Descartes, mimo że w filozo- fii to za jego zasadami autor ten postępował. Dla niego samego historia oraz polityka stanowiły oś zainteresowań. Objawiało się to choćby jego uczestnic- twem w tak zwanym Małym Zgromadzeniu (Le Petit Concile), założonym przez Bossueta2, gdzie wraz z takimi uczonymi, jak Fenelon, Fléchier, Fleury, Mabil- lon, La Bruyére, Huet, oddawał się wspólnej refleksji na temat państwa, form sprawowania w nim władzy i kultu religijnego. Efektem tych spotkań były napi- sane przez Cordemoy Divers petits Traités sur l’Histoire et la Politique (Różne małe traktaty o historii i polityce), zawarte w wydaniu jego prac z 1704 r., z którego korzystamy. Są to teksty na temat dziejów Francji oraz roli wychowa- nia księcia, jak również planu odnowy państwa, jak to jest choćby w przypadku najważniejszej spośród znajdujących się tam pozycji o tej tematyce, a mianowi- cie: De la réformation d’un Etat (O odnowie państwa). Rozprawa, nazywana utopią, ukazuje opinie Cordemoy odnośnie do rządzenia jako wyniku przyzna- nia całkowitego pierwszeństwa rozumowi. To właśnie wspomniana praca, we- dle wszelkiego prawdopodobieństwa, przyczyniła się do tego, iż autor otrzymał posadę wykładowcy i wychowawcy syna króla Ludwika XIV, spełniając się 1 F. Ablondi nazywa go najbardziej oryginalnym z naśladowców Descartes`a, ale jednocześnie największym heretykiem kartezjanizmu. Zob. F. Ablondi, Gérauld de Cordemoy: Atomist, Occa- sionalist, Cartesian, Milwaukee 2005, s. 10. 2 Jacques-Bénigne Bossuet (1627–1704), urodzony w rodzinie prawniczej w Dijon. Po przeprowadzeniu się do Paryża był uprzywilejowanym urzędnikiem dworu Ludwika XIV. Du- chowny, biskup, teolog, myśliciel polityczny i państwowy. Utrzymywał korespondencję z Leibni- zem oraz z Arnauldem. Był zwolennikiem historyczno-filozoficznego uzasadnienia władzy mo- narchii absolutnej. Podobnie jak Cordemoy i Fénelon on również był wychowawcą syna króla Francji. Jak zapewniają wydawcy dzieł Cordemoy, znajomość obydwu zaczęła się wraz z ukaza- niem się Rozpraw na temat rozróżnienia duszy i ciała oraz Rozprawy fizykalnej o mowie, czyli w latach 1666–1668. Bossuet przeczytał te książki i uznał ich wartość. Podzielał również zaintere- sowanie filozofią Descartes`a, co łączyło go z Cordemoy. To on wywarł wpływ na Cordemoy i odwiódł go od filozofii, kierując ku historii i polityce. Na ten temat zob. Gérauld de Cordemoy, Œuvres philosophiques, Edition critique présenté par Pierre Clair et François Girbal, Paris 1968, s. 47. 10 również jako pedagog3. Jego misji edukacyjnej towarzyszyło opracowanie pierwszej partii wielkiego zamierzenia, jakim miała być Historia Francji, której niestety nie dokończył z racji swej śmierci. Na polecenie samego króla badania kontynuował syn filozofa, Louis-Gérauld. W roku 1684, w formie, w jakiej po- zostawił ją jego ojciec, zawierała całą część dotyczącą Galów oraz pierwszych dynastii Franków, aż po czasy Karola Wielkiego. Tom ukazał się drukiem w 1685 r., kolejny zaś cztery lata później4. W uznaniu naukowych zasług dla Monarchii, w dniu 25 listopada 1675 r. włączono Cordemoy do grona członków Akademii Nauk, której następnie został dyrektorem. Nie będąc profesjonalnym filozofem, autor nasz wykazywał dodatkowo duże zainteresowanie nową fizyką. Dotyczyło to okresu jego działalności naukowej i badawczej, którą w pełni nadzorował, a którą zwieńczyła publikacja jego naj- ważniejszej pracy w tym zakresie, jaką było interesujące nas Sześć Rozpraw, których pierwotny tytułu, w roku 1666 brzmiał: Le Discernement du Corps et de l’Ame en six discours pour servir à l’établissement de la physique, czyli: Roz- różnienie duszy i ciała w sześciu rozprawach, służące ustanowieniu fizyki5. Przypomnieniu tego dziełka sprzyja fakt, iż w ostatnich latach kilku specjali- stów powracało do twórczości Cordemoy, uprzystępniając ją szerokiemu krę- gowi osób zainteresowanych myślą naukową doby nowożytnej. Zaczynając od początku minionego stulecia, należy wspomnieć o opracowaniu Josepha Prosta: Essai sur l atomisme et l occasionalisme dans la philosophie cartésienne, Paris 1907. W dalszej kolejności trzeba wskazać pozycję, z której pochodzi więk- szość przydatnych dla nas informacji oraz tekstów, a mianowicie wydanie kry- tyczne rozpraw filozoficznych Cordemoy, przygotowane przez Pierre’a Clair i François Girbala, z 1968 r. Zawiera ono następujące pisma uczonego (uwzględ- niające wspominane wyżej wydanie z 1704): Le Discours physique de la pa- role6; Six discours sur la distinction et l’union du corps et de l’âme7; La lettre écrite au R.P. Cossart8; Deux petits traités de métaphysique et un extrait de De la Réformation d’un État9. 3 Bossuet desygnował Cordemoy jako wykładowcę, którego głównym przedmiotem były lek- cje historii. Nominacja nastąpiła 21 marca 1673 r. i była podpisana przez Ludwika XIV. Zob. tamże, s. 49–50. 4 Histoire de France, Par M. De Cordemoy Conseiller du Roy, lecteur ordinaire de Monsei- gneur le Dauphin, de l’Académie Française, Tome I, A Paris chez Jean-Baptiste Coignard, Impri- meur du Roy, ruë S. Jacques, à la Bible d’or. MDCLXXXV. Avec Privilège du Roy, côte BNF: R 132 300. 5 W naszym opracowaniu używamy zamienne i skrótowo tytułów: Rozróżnienie oraz Sześć rozpraw, z uwagi na fakt, iż mowa jest o tym samym tekście. 6 Zob. G. de Cordemoy, Rozprawa fizykalna o mowie, tłum. J. Kopania i B. Głowacka, War- szawa 1993. 7 Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała, będące przedmiotem poniższego prze- kładu. 8 Osobliwy, ale interesujący jest ów List do P. Cossarta, poruszający kwestię zgodności sys- temu Pana Descartes’a z Biblią (1668), w którym czytamy: „Jedyna różnica, jaką tu znajdziecie, polega na tym, że Pan Descartes opisuje rzeczy bardziej szczegółowo i celem umożliwienia ich poznania w nich samych, w miejsce czego, Mojżesz pisze niczym historyk, który rozprawia 11 Warto nadmienić, że to Rozprawa fizykalna o mowie, a nie Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała, stała się najbardziej rozpowszechnioną z publikacji filozofa. Oprócz wydań francuskojęzycznych, została przełożona na angielski, co ułatwiło zapoznanie się z nią szerszemu gronu odbiorców i bada- czy. W 1973 r. ukazała się książka George’a Boas, Cordemoy and Malebranche, jak również opracowanie Jean-François Battaila, L’avocat philosophe Gérauld de Cordemoy. W Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych swą publikację przedstawił Andréas Scheib, Zur Theorie individueller Substanzen bei Gérauld de Cordemoy, Editions P. Lang, Frankfurt am Main, New York 1997. W końcu, już w latach dwutysięcznych pojawiła się pozycja autorstwa Freda Ablondi, Gérauld de Cordemoy: Atomist, Occasionalist, Cartesian, Milwaukee, Marqu- ette University Press, 200510. Zupełnie ostatnio ukazało się krytyczne opracowa- nie Sześciu Rozpraw w angielskojęzycznym wydaniu dzieł de Cordemoy11. Na marginesie warto wspomnieć, iż o Cordemoy pisał Noam Chomsky w swej La linguistique cartésienne, Paris 1969. Gdy zaś chodzi o grunt polski, na należytą uwagę zasługuje przekład Rozprawy fizykalnej o mowie i jej opracowanie autor- stwa Jerzego Kopani. Praca nad niniejszą translacją Rozróżnienia, powodowana jest potrzebą uczynienia kolejnego kroku w celu rozszerzania oddziaływania w naszym kraju pism prawnika-filozofa, którym był Gérauld de Cordemoy. o Naturze wyłącznie tyle, ile trzeba, by wzbudzić w nas zachwyt nad Mocą jej Autora. W ten spo- sób jeden porusza wyłącznie zasadnicze zagadnienia, a drugi zmierza w stronę największego detalu. Jednak cały ów widzialny detal nie jest niczym innym, jak ujawnieniem pewnej rozciągło- ści oraz skutkiem owych rzeczy zasadniczych, na temat którego Mojżesz czyni opowieść w spo- sób tak piękny, tak zwięzły, tak śmiały i tak prawdziwy”. Gérauld de Cordemoy, Œuvres…, s. 78–79. Cordemoy wykorzystuje ponadto fragment przekazu biblijnego do tego, by zamanifesto- wać zbieżność poglądu kartezjańskiego z nim. W tym przykładzie chodzi równocześnie o pokaza- nie, iż to, co odróżnia duszę od ciała, jest także tym, co odróżnia człowieka od zwierzęcia. Wszystko to da się sprowadzić do hebrajskiego pojęcia umysłu lub myśli. Por. tamże, s. 93. 9 Te ostatnie, to Dwa małe traktaty metafizyczne oraz wyciąg z Traktatu o naprawie państwa. De la Réformation d’un État (O naprawie Państwa) zostało wydane po śmierci Cordemoy z inicjatywy syna uczonego. Cały ówczesny zbiór prac filozofa zawierał: Część pierwszą, a w niej: Six discours sur la distinction et l’union du corps et de l’âme, Część drugą: Le discours physique de la parole, La lettre sur la conformité du système de M. Descartes avec le premier Chapitre de la Genèse oraz Traité de métaphysique en deux parties. Część trzecią: Les Observations sur l’histoire d’Hérodote, ponadto dziełko : De la nécessité de l’histoire, de son usage; et de la manière, dont il y faut mêler les autres sciences, en la faisant lire à un Prince, puis De la Réformation d’un état, następnie opracowanie: Des moyens de rendre un État heureux, i wreszcie Les Maximes tirées de l’histoire, enfin le Discours au Roi sur la mort de la Reine. 10 To godna odnotowania książka, której autor dokonuje pogłębionej analizy twórczości Corde- moy. Jej wieloaspektowość i filozoficzny charakter czynią z niej doskonałe kompendium wiedzy na temat paryskiego filozofa. Znajdujemy tu wiele zestawień jego filozofii z elementami nauki Descartes`a, La Forge’a, Geulincxa, Malebranche’a i innych. 11 Zob. Six discourses on the distinction between the body and the soul and Treatises on meta- physics, translated with an introduction by Steven Nadler, Oxford 2015. W porównaniu do książki Ablondi, Nadler nie wychodzi poza ustalenia Claire’a i Gribala, wydawców prac Cordemoy z 1968 r., jednak można to zrozumieć, ponieważ jego publikacja, w przeciwieństwie od opracowa- nia Ablondi, jest jedynie reedycją Sześciu rozpraw oraz dwóch Małych traktatów metafizycznych Cordemoy. 12 Gérauld de Cordemoy urodził się w stolicy Francji, gdzie 6 października 1626 r. został ochrzczony, co odnotowano wpisem do rodzinnego rejestru. Zmarł 15 października 1684 r., przeżywszy pięćdziesiąt osiem lat. Należał do zamożnego rodu szlachciców Owernii. Wpływ na atmosferę dzieciństwa i mło- dości oraz na profil późniejszego wykształcenia uczonego wyznaczała profesja jego ojca ― wykładowcy Uniwersytetu Paryskiego, w którym około roku 1620 piastował stanowisko profesora lingwisty12. Wiadomo również, że w kolejnych latach wykonywał on zawód urzędnika miejskiego, gdyż od 1636 r. był kontro- lerem podatkowym w Langres, a późniejsze dokumenty (z r. 1667) określają go mianem adwokata w Parlamencie Paryża. Podobną drogą co ojciec, poszedł młody Cordemoy. Po zdobyciu zawodu prawnika, on także znalazł zatrudnienie w tej samej instytucji miasta stołecznego. Status adwokata nie wystarczał mu jednak, gdyż pomimo uznania, jakim cieszył się w palestrze, z większym zapa- łem zaangażował się w życie naukowe. Umożliwiała to dyskusja, tocząca się wówczas w licznych salonach, skupiających przybliżonych do Dworu możnych szlachciców francuskich13. Warto podkreślić, iż chociaż pisarze, tacy jak Cordemoy nie byli głównymi twórcami nauki nowożytnej, to jednak ich żywe odnoszenie się do zawartej w niej problematyki legitymizowało ich pozycję i działania, a nawet utrwalało ich miejsce w historii14. Jako autor Cordemoy cechował się niezwykłą dbałością o kulturę słowną, zarówno w odniesieniu do przewodów sądowych, jak również 12 Precyzyjnie: „précepteur et professeur de langues humaines”. Informacje na temat życia filo- zofa znajdujemy przede wszystkim w uwspółcześnionym wydaniu dzieł Cordemoy, jak również w opracowaniu Jeana-François Battaila, L’avocat philosophe Gérauld de Cordemoy, La Haye 1973. Zob. też: J. Kopania, Wstęp, [w:] G. de Cordemoy, Rozprawa fizykalna…, s. 7–17. 13 G. de Cordemoy był bywalcem kilku zgromadzeń uczonych, zwanych również Akademiami. Należeli do nich Mersenne, Gassendi, Montmort, Pascal, Huygens, czy Rohault, ale nie tylko. Na liczne kontakty tego typu wskazuje w swoim opracowaniu J. Kopania. Zob. tamże, s. 8. Co intere- sujące, opisując pogrzeb Wielkiego Descartes`a, jego biograf, Andrien Baillet, wymienia wśród kilku obecnych na uroczystości pochówku kartezjan, również samego Cordemoy. Zob. A. Baillet, La vie de Monsieur Descartes, Paris 1691, t. II, s. 442. 14 Podkreśla to Nadler w angielskojęzycznym wydaniu dzieł de Cordemoy. Zob. Six discourses on the distinction between the body and the soul…, s. 1–13. Wymienia on całe środowisko filozo- fów charakteryzując kartezjańską dekadę. Wspomina o Malebranche’u, Claubergu, Geulincx’ie, Desgabets’ie, Rohault’cie, Régis’ie, La Forge’u. Dodajmy, że dziełko Cordemoy warto czytać i porównywać z Traktatem o umyśle ludzkim L. de la Forge’a, w tym bowiem przypadku: „[…] dochodziło do spotkań, rozmów, a nawet przyjaźni z Gérauldem de Cordemoy, z którym lekarz nawiązywał kontakt w kwestii przyczyn okazjonalnych. Ten ostatni opublikował swoje dzieło pt. Discernement de l`ame et du corps w tym samym roku, w którym ukazał się Traktat La Forge`a”. L. de la Forge, Traktat o umyśle ludzkim, jego władzach, czynnościach oraz jego związku z cia- łem, tłum. T. Śliwiński, Kęty 2011, s. 10. Jest niemal pewne, że pisząc na początku Rozprawy piątej następujące słowa: „[…] niektórzy moi przyjaciele, którym komunikowałem wiele razy moje myśli w tym temacie, od jakichś siedmiu czy ośmiu lat […]” Cordemoy ma na myśli de la Forge’a. Na ten temat zob. Six discourses on the distinction between the body and the soul…, s. 44. W tej pozycji Nadler omawia również wpływy Cordemoy na innych myślicieli tego czasu. Zob. tamże, s. 45–49. Podobne, ale rozszerzone zestawienie zawiera książka Ablondi, por. F. Ablondi, dz. cyt., s. 87–115. 13 do pozostałych dziedzin, którymi się zajmował. Podobnie jak w przypadku wy- kształcenia i zawodu, również zainteresowanie językiem oraz zjawiskiem mowy mógł on zawdzięczać swemu rodzicowi. W duchu, jaki odnajdujemy wcześniej u Descartes`a, uznawał samo posługiwanie się nią za symptom pozwalający poznać podmiotowość innych i uznać ich za istoty obdarzone myśleniem. Nie byli zatem tylko „automatami ubranymi w czapki”, lecz takimi samymi ludźmi jak ten, który snuł refleksję na ich temat15. Badania nad językiem miały również inne jeszcze znaczenie. W kolejnym kroku, na co zwracali uwagę towarzysze filozofa z kręgu Małego Zgromadzenia, zjawisko komunikacji werbalnej przy- czyniło się do powstania społeczności i do możliwości istnienia polityki, było zatem narzędziem władzy i medium w procesie wychowania, który interesował Cordemoy. Co tyczy się samej filozofii, uczony postrzegał ją jako pozbawioną precyzji i cechującą się wieloznacznością. Głównej przyczyny braku pozytywnych efek- tów w nauce tamtego czasu, upatrywał w dowolności i mieszaniu zakresu zna- czeniowego używanych w niej pojęć. Dążył zatem do tego, by wszelką wypo- wiedź upraszczać i klarownie przedstawiać warunki, na jakich przechodzimy w niej od początku ku zwięzłemu końcowi16. Dowodzi tego przykład kluczo- wego problemu jego teorii, a mianowicie kwestia rozłącznego ujmowania sa- mych substancji oraz wyjaśnienia wzajemnych oddziaływań pomiędzy nimi, które to wątki stanowią zasadnicze pytania jego metafizyki17. Jego metodologia była w znacznej mierze równa zasięgiem językoznawstwu, remedium bowiem na ten i inne problemy stanowić miała analiza badanego terminu i wyrokowanie na jej podstawie o jego dopuszczalnych zastosowaniach oraz zakresie jego przedmiotowej ważności. Zaznajamiało to czytelnika z obszarem możliwego poznania, ściśle zależnym od treści znaczeniowej używanych słów18. 15 Zagadnienie znane z Medytacji drugiej, zob. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, t. I, Warszawa 1958, s. 40. 16 Obecność tego nakazu widać zarówno w Rozprawie fizykalnej o mowie [1668, 1995 (reedycja)], jak i zwłaszcza w Rozróżnieniu duszy i ciała (1666). Oba teksty następują w zamyśle Cordemoy jeden po drugim. Zakończenie Rozróżnienia zawiera odwołanie do dalszych części rozważań, które odnajdujemy w Rozprawie fizykalnej o mowie. Owo powiązanie jest jeszcze wskazywane przez naszego autora w Liście dedykacyjnym do Króla, zamieszczonym przed tekstem Rozprawy oraz w Przedmowie do Rozróżnienia. 17 Oto jak rozumiał to Cordemoy: „Bez wątpienia nie jest trudniej pojąć działanie umysłów na ciała lub działanie ciał na umysły, niż pojąć działanie jednego ciała na drugie. To zaś, co czyni nam bardziej niepojętym pierwsze niż drugie, to to, że chcemy zrozumieć jedno przez drugie; bez uwzględnienia, że każda rzecz, działając zgodnie ze swoją naturą, sprawia, iż nigdy nie pojmiemy działania jednego czynnika, kiedy będziemy chcieli go zbadać z udziałem pojęć, jakie mamy na temat drugiego, którego natura jest całkowicie inna”. Gérauld de Cordemoy, Œuvres…, s. 149. 18 Badanie pojęć zaleca metoda kartezjańska: „Będąc pewny, że nie mogę dojść do żadnego po- znania tego, co istnieje poza mną, jak tylko za pośrednictwem idei, które mam w sobie, dlatego starannie wystrzegam się odnoszenia mych sądów bezpośrednio do rzeczy i przypisywania im czegokolwiek pozytywnego, czego bym uprzednio nie ujął w ich ideach, z drugiej strony jednak sądzę, że to wszystko, co się w tych ideach znajduje, znajduje się także z koniecznością w rze- 14 Ostatni wątek jest o tyle ważny, iż zdaniem Cordemoy, znaczenie myśli ujawnianych w języku, wyrażane jest w zewnętrznej i zmysłowo danej formie znaków, które powstają w sposób konwencjonalny i dlatego ich odpowiedniość oraz pewność, że są jednakowo rozumiane przez wielu rozmówców, decyduje o jakości wiedzy19. Pogląd ten spotykamy u wielu ówczesnych autorów, ale przede wszystkim w kompendium poświęconemu zasadom myślenia i przed- stawiania wypowiedzi, jakim była Gramatyka oraz Logika Port-Royal20. Corde- moy postępował zatem w swoim dziele jak racjonalista i apriorysta, który w przeglądzie samych myśli, z uwzględnieniem zwłaszcza parametru ich jasno- ści, odnajdował warunki dające pewność i gwarancję zasadności wyników ana- lizy21. Ten aprioryzm i immanentyzm łączyły go oczywiście przede wszystkim z Descartes`em, choć już w jednej z pierwszych recenzji po wydaniu Rozróżnie- nia, zauważono, że jego twórca odchodzi w swoich niektórych ustaleniach od poprzednika22. czach. [...] nie możemy mieć żadnej znajomości rzeczy inaczej jak tylko poprzez pojmowanie ich idei; a zatem powinniśmy sądzić o rzeczach tylko wedle tych idei, a co więcej ― powinniśmy uważać, iż wszystko, co się tym ideom sprzeciwia, jest całkowicie niemożliwe i pociąga za sobą sprzeczność”. R. Descartes, List do O. Gibieuf`a z 19 stycznia 1642 r., [w:] J. Kopania, Szkice kartezjańskie, Kraków 2009, s. 207–208, tłum. J. Kopania. Podobne stanowisko wyraża Corde- moy, mówiąc o duszy: „Zawiera ona w sobie wszystko to, co może dać jej zadowolenie i by zna- leźć się w stanie nieporównanej z niczym radości, może ona poprzestać na refleksji nad tym, czym sama jest. Musi ona dobrze zbadać doskonałe pojęcia, jakie dał jej Bóg, już to, aby poznać samą siebie, już to w celu zapoznania się z ciałem, które ona porusza, już to, by dowiedzieć się, na czym polega ów cudowny związek, jaki tworzy całą ich unię. Z pomocą tego samego środka może ona zrozumieć (co najmniej o tyle, o ile jest to dla niej użyteczne) wszystkie pozostałe części tworzące cały ten Wszechświat. W końcu, dzięki tym [wewnętrznym] światłom, może ona poznać samego Boga i to poznać Go na tyle, aby kochać Go bardziej od pozostałych rzeczy”. Gérauld de Cordemoy, Œuvres…, s. 89. 19 W Rozprawie fizykalnej o mowie pisał: „[…] mówienie nie jest, ogólnie rzecz biorąc, niczym innym jak dodawaniem znaków (signes) do swego myślenia […]”. G. de Cordemoy, Rozprawa fizykalna…, s. 27. Dalej dodawał: „[…] w mowie zawsze istnieją dwa elementy, mianowicie wydawanie głosu, który pochodzi wyłącznie od ciała oraz znaczenie, czyli idea z nim połączona, która może pochodzić wyłącznie od duszy”. Tamże, s. 29. Mowę oraz litery, którymi się posłu- gujemy uważał on za wyraz tego samego: „Tak więc, jeśli istnieje jakaś rzeczywista różnica mię- dzy pisaniem a mówieniem, to tylko ta, że mówiąc posługujemy się głosem, podczas gdy pisząc używamy liter, które rzeczywiście są całkiem odmiennymi znakami; jednak w obu tych przypad- kach wyrażamy się poprzez znaki zewnętrzne i cielesne, którym mocą ustanowienia każemy oznaczać to, o czym myślimy ― to jest w ogólności tym, co nazywamy mówieniem”. Tamże, s. 41. Swą teorię znaku przedstawia Cordemoy od strony 60 wspominanej Rozprawy, gdzie doko- nuje podziału znaków na naturalne i z ustanowienia właśnie. 20 Zwraca na to uwagę J. Kopania. Zob. tamże, s. 39. Co do Descartes`a, można zauważyć, iż wyraża on ten sam pogląd. Por. R. Descartes, Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, Warszawa 1960, cz. I, art. 74. s. 48. 21 Cordemoy mówi o „oczywistości ujęcia” tego, co badane. Por. G. de Cordemoy, Rozprawa fizykalna…, s. 33. Pogląd Descartes`a natomiast polegał na tym, że: „Przyrodzone światło rozumu, czyli zdolność poznawania dana nam przez Boga nie może nigdy uchwycić żadnego przedmiotu, który by nie był prawdziwy, o ile tylko został uchwycony przez nią samą, tzn., o ile ujęty został jasno i wyraźnie”. R. Descartes, Zasady…, art. 30, s. 22. 22 Jak informują redaktorzy wydania dzieł Cordemoy: „Rozróżnienie ciała i duszy w sześciu rozprawach, służące rozjaśnieniu fizyki, wydane w Paryżu przez Florentin Lamberta (adnotacja 15 Mimo różnic dzielących jego naukę od kartezjańskiej, Cordemoy bez wąt- pienia pozostawał kartezjaninem: „Można go tak określić nie tylko, i nie przede wszystkim, że sam się za kartezjanina uważał, lecz dlatego, iż uznawał bez za- strzeżeń fundamentalne »dogmaty« kartezjanizmu: skrajny dualizm duszy i cia- ła, mechanistyczną metodologię wyjaśniania naukowego oraz natywistyczną teorię umysłu”23. Wiemy dodatkowo, że tym, co cechowało umysłowość jed- nego i drugiego uczonego, było umiłowanie i szacunek, z jakim studiowali ma- tematykę i domagali się jej stosowania na gruncie studiów przyrodoznaw- czych24. Omawiane przez nas Rozprawy są tego najlepszym przykładem, głów- nym bowiem ich zadaniem, oprócz doprecyzowania pojęć duszy i ciała, rzecz jasna, było wyjaśnianie zjawisk mających miejsce w przyrodzie na podstawie samej tylko ilościowej ich charakterystyki. Tak jak Descartes, Cordemoy uzna- wał w fizyce wyłącznie geometryczne cechy przedmiotów oraz jedyną formę ruchu, jaką jest ruch lokalny, polegający na zmianie miejsca. Jednak zupełnie niezależnie od swego poprzednika oraz od kilku znanych autorów, paryski filo- zof stworzył oprócz tego podwaliny pod teorię przyczyn okazjonalnych, której jego stanowisko filozoficzne było bezpośrednim wyrazem. Przyjął w nim rów- nież odmienne od kartezjańskich tezy o niepodzielności materii i możliwości próżni, co zbliżało go do stanowiska chociażby Gassendiego25. w dniu 16 stycznia 1666 roku), było pierwszym dziełem G. de Cordemoy, jakie ukazało się dru- kiem. Dziennik uczonych [Le Journal de Savants] w dniu 7 czerwca 1666 roku, po analizie książki, wniósł następującą recenzję: »wszystko, co dotyczy ciała naturalnego oraz ciała ożywio- nego w szczególności, jest bardzo uczenie wyjaśnione […] Autor postępuje zwyczajnie według zasad pana Descartes`a, ale nie trzyma się ich tak bardzo, by nie odejść od nich w kilku kwe- stiach. […] Wszystkie te rzeczy są wyjaśnione z taką ścisłością i elegancją, że lektura tego jest nie mniej przyjemna, co użyteczna«”. Gérauld de Cordemoy, Œuvres…, s. 33. Ablondi wymienia Kartezjańskie zasady, które łamie Cordemoy. Pierwszą jest teoria plenum materii we Wszech- świecie, która uznaje całą rzeczywistość stworzoną za pozbawioną próżni i w sumie za jedno ciało i jednorodną substancje. Drugą jest nieskończona podzielność materii ze względu na rozciągłość, która nigdy nie pozostaje niezdolna do podziału. Trzecią jest nieuznawanie przez Descartes`a próżni. Zob. F. Ablondi, dz. cyt., s. 22. J. Prost zwraca uwagę, że do przyjęcia teorii atomistycznej mógł Cordemoy nakłonić niejaki Emmanuel Maignan, sam będący atomistą. Zob. J. Prost, Essai sur l atomisme et l occasionalisme dans la philosophie cartésienne, Paris 1907, s. 59–62. 23 J. Kopania, Wstęp, [w:] G. de Cordemoy, Rozprawa fizykalna…, s. 10. Na temat podstawo- wych zgodności i różnic filozofii Descartes`a i de Cordemoy, zob. też: T. Śliwiński, Kartezjańskie i pozakartezjańskie elementy filozofii Géraulda de Cordemoy, [w:] Inspiracje i kontynuacje pro- blemów filozofii XVII wieku, red. J. Żelazna, Toruń 2013, s. 35–68. 24 Tę informację znajdujemy dzięki synowi filozofa, Louisowi-Gérauldowi de Cordemoy, który będąc autorem Histoire de France (1689) charakteryzował w niej swego ojca. Za: Gérauld de Cordemoy, Œuvres…, s. 26. 25 Jak zauważają wydawcy dzieł Cordemoy: „[…] wszystko przebiega tak, jakby G. de Corde- moy poszukiwał teorii uzgadniającej jego stanowisko z przeciwnikami mechanicyzmu kartezjań- skiego, to znaczy z grupą perypatetyków i gassendystów. Co się tyczy pierwszych, odsyłamy do uwag Jacquesa Rohault w jego Entretiens sur la philosophie oraz do uwag P. Rochon, domniema- nego autora znamienitego listu, Lettre d’un philosophe à Cartésien de ses amis. Co do pozosta- łych, po uwzględnieniu spontanicznej reakcji Desgabets’a, obwiniającej G. de Cordemoy o wi- doczne wzmacnianie odłamu Gassendiego, powiedzieliśmy, że w oczach adwersarzy Nowej Filo- zofii, definicja ciała, taka jak ją ustanowił Descartes, praktycznie mieszała się z tą, jaką posłużył
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sześć rozpraw o rozłączności oraz unii duszy i ciała
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: