Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00522 008936 18403356 na godz. na dobę w sumie
Szkoła macierzyństwa - ebook/pdf
Szkoła macierzyństwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379060849 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mama rezygnująca z pracy zawodowej, na rzecz wychowania dzieci („mama domowa”) – wbrew obiegowym opiniom – może i powinna być kobietą spełnioną. Rola mamy wzbogaca kompetencje osobiste i kształtuje osobowość. Nie zubaża i nie zawęża horyzontów, wręcz przeciwnie – rozwija umiejętności organizacji czasu z dzieckiem u boku i uczy pokonywania codziennego stresu. Szkoła macierzyństwa podpowiada, jak radzić sobie z trudnościami natury emocjonalnej (krzyk, depresja okołoporodowa) oraz logistycznej (propozycja biznesplanu dla mam). Zawiera także krótkie ćwiczenia do samodzielnego wykonania, pomagające w uporządkowaniu wewnętrznego świata i poznaniu na nowo siebie jako kobiety i mamy jednocześnie.

„Co zmienia w tobie realizacja niepowtarzalnego projektu, jakim jest wychowanie dziecka? […] Chciałabym, aby mamy poczuły, że macierzyństwo to najpiękniejszy dar, że dzięki niemu stały się w pełni osobami – kobietami i udało im się wydobyć z siebie najwartościowsze cechy”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Magdalena Wegner-Jezierska (cid:127) odpowiedzią na trudne czasy (cid:127) wskazówką dla poszukujących (cid:127) rozwiązaniem dla zabieganych (cid:127) zaufanym towarzyszem drogi Mama domowa – wbrew obiegowym opiniom – może i powinna być kobietą spełnioną. Rola mamy wzbogaca kompetencje osobiste i kształtuje osobowość. Nie zubaża i nie zawęża horyzontów, wręcz przeciwnie – rozwija umiejętności organizacji czasu z dzieckiem u boku i uczy pokonywania codziennego stresu. „Szkoła macierzyństwa” podpowiada, jak radzić sobie z trudnościami natury emocjonalnej (krzyk, depresja okołoporodowa) oraz logistycznej (propozycja biznesplanu dla mam). Zawiera także krótkie ćwiczenia do samodzielnego wykonania, pomagające w uporządkowaniu wewnętrznego świata i poznaniu na nowo siebie jako kobiety i mamy jednocześnie. „Co zmienia w tobie realizacja niepowtarzalnego projektu, jakim jest wycho- wanie dziecka? […] Chciałabym, aby mamy poczuły, że macierzyństwo to naj- piękniejszy dar, że dzięki niemu stały się w pełni osobami – kobietami i udało im się wydobyć z siebie najwartościowsze cechy”. Od autorki Magdalena Wegner-Jezierska jest doktorem nauk humanistycznych, psychologiem i mediatorem rodzinnym. Wykłada w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Przez wiele lat współpracowała z poznańską szkołą rodzenia „Dobry Początek”, przygotowując adeptów rodzicielstwa do podjęcia zadań wychowawczych. W praktyce psycholo- gicznej specjalizuje się w pomocy rodzinie i dzieciom. Prywatnie szczęśliwa żona i mama pięciorga dzieci. Patronat medialny: cena det. 00,00 zł l M a g d a e n a W e g n e r - J e z i e r s k a l S z k o a m a c i e r z y n s t w a © Copyright by Magdalena Wegner-Jezierska, 2016 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2016 Redaktor Paulina Jeske-Choińska Skład i łamanie Stanisław Tuchołka ● panbook.pl Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Projekt okładki i stron tytułowych Radosław Krawczyk Fotografi a na okładce Joanna Zielińska ISBN 978-83-7906-084-9 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o. o. Wydanie I, 2016 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Mojemu ukochanemu mężowi Marcinowi oraz naszym dzieciom – wspaniałym nauczycielom macierzyństwa Od autorki Od autorki Szkoła macierzyństwa została zainspirowana praktyką pracy psychologicznej z młodymi mamami, które właśnie wkro- czyły na drogę macierzyństwa lub odbywały przygotowania do tej roli w szkole rodzenia. Podjęcie zadań mamy małe- go dziecka często oprócz radości młodych kobiet niosło ze sobą wiele trudności natury psychologicznej. Mamy skar- żyły się, że nie są w stanie zadowolić wszystkich sposobem realizowania macierzyństwa. Czasami były przygniecione krytyką, niezależnie od tego, w jaki sposób postępowały. Pracując w domu i opiekując się dzieckiem, czuły się niedo- ceniane, gdy zaś powracały do pracy zawodowej – bywało, że krytykowano je i uważano za wyrodne matki. Wielka ra- dość wynikająca z przyjścia na świat wymarzonego maleń- stwa mieszała się z lękiem o własny rozwój, trudnościami związanymi z wahaniami nastroju, niewiarą w siebie i za- gubieniem w nowej roli. Wyjątkowo ważna w pracy nad książką była konfronta- cja wiedzy psychologicznej z moim osobistym doświadcze- niem związanym z urodzeniem i wychowaniem pięciorga dzieci na przestrzeni kilkunastu lat. Każdy z maluszków, 7 Szkoła macierzyństwa przyjmowany z miłością i radością, jednocześnie znacząco wpływał na wiele aspektów codziennego życia, od jego ryt- mu, po charakter podejmowanej przeze mnie pracy zawo- dowej. Pod wpływem doświadczeń zmianom uległy także moje wyobrażenia o roli macierzyńskiej. Setki codziennych obserwacji samej siebie w procesie stawania się mamą, pró- by łączenia życia domowego z zawodowym, okresy budo- wania siebie jako kobiety domowej, a także te, kiedy praca zawodowa wysuwała się na pierwszy plan, pozwoliły mi z rzetelnością i odpowiedzialnością postawić tezę, iż to wła- śnie macierzyństwo jest zadaniem o ogromnym potencjale dla rozwoju osobistego kobiety. Warto, aby mamy wychowywały swoje dzieci z peł- ną świadomością wartości tej roli i jej wpływu na własny rozwój, w takich obszarach jak wzbogacanie kompetencji osobistych, kształtowanie osobowości czy rozwijanie umie- jętności organizacyjnych. Szkoda, że tak wiele młodych ko- biet gubi się w tym procesie i jako szansę na rozwój wła- snej osoby widzi jedynie karierę zawodową lub realizację hobby. Powtarzają mity, iż macierzyństwo zubaża i zawęża horyzonty. Nie dostrzegają złożoności i bogactwa tej roli. Sądzą, że rola mamy stoi w opozycji do samorozwoju, po- zytywnego wizerunku aktywnej bizneswoman czy osoby inwestującej w siebie. Między innymi przez taką perspek- tywę adaptacja do nowego trybu życia jest dla wielu z nich niezwykle trudna. Czasami kobiety potrzebują wsparcia, aby umiały oprzeć się silnej presji lub niechęci szczególnie tych osób, które nie zdecydowały się na urodzenie dziecka lub podjęły się 8 Od autorki pracy zawodowej, uciekając od zadań macierzyńskich. Inne młode mamy potrzebują się określić i zrozumieć, czy bycie mamą to wyłącznie ich prywatna sprawa, czy też mają pra- wo oczekiwać specjalnego traktowania. „Napisanie nowej historii o sobie samej” w tej szczególnej roli to zadanie każ- dej świeżo upieczonej mamy małego dziecka. Chciałabym, aby ta książka pomogła mamom czerpać ogromną radość z macierzyństwa, była tarczą przy realiza- cji ich życiowej roli i wskazówką dla ich rozwoju osobi- stego, w czasie kiedy wychowują dziecko. Aby wyraźnie poczuły i mogły z pełnym przekonaniem stwierdzić, że macierzyństwo to najpiękniejszy dar, że dzięki niemu stały się w pełni osobami – kobietami i udało im się wydobyć z siebie najwartościowsze cechy osobowości, doskonalić umiejętności i w szczególny sposób wzbogacić swoją oso- bę i swoje życie. WstępWstęp Stojąc u progu macierzyństwa, mamy małych dzieci otrzy- mują wiele informacji o tym, co je czeka podczas porodu, w jaki sposób mogą przygotować się od strony fi zycznej do tego ważnego wydarzenia. Z momentem przyjścia na świat dziecka uwaga przesuwa się na maleństwo, na jego potrze- by i rozwój. Wszelkie otrzymywane wsparcie służy przede wszystkim czynnościom pielęgnacyjnym poświęconym dziecku, trosce o to, aby kobieta poradziła sobie z wyzwa- niami, jakie stawia przed nią nowy człowiek. Tymczasem mama znajduje się w zupełnie nowej sytuacji. Jej dotych- czasowy świat, funkcjonowanie, a nawet sposób myślenia o sobie samej może zmienić się diametralnie. Potrzeba cza- su oraz celowego działania, aby na nowo się zorganizować w wymagającej codzienności, a także aby na nowo zbu- dować siebie w sensie psychologicznym. Niepogodzenie się lub poczucie nieprzystosowania do roli rodzicielskiej, borykanie się z trudnościami w odnalezieniu się w nowej sytuacji może negatywnie odbić się na jakości opieki nad dzieckiem oraz na wartościowaniu samego macierzyństwa. Szkoła macierzyństwa to propozycja dla kobiet, które z różnych przyczyn podjęły się pracy w domu, związanej 11 Szkoła macierzyństwa z wychowywaniem dzieci. Współcześnie bycie mamą peł- noetatową nie jest sytuacją oczywistą, czasami jest wy- borem przejściowym z racji przebywania na urlopie ma- cierzyńskim lub wychowawczym, innym razem stanowi decyzję podjętą na kilka, kilkanaście lat, a nawet na całe życie. Myśląc o macierzyństwie jako o drodze z wyboru, często zapomina się, że ta doniosła rola została kobiecie przypisana przez naturę. Kobiety chcące realizować się jako matki wymagają wszelkiego wsparcia w tym zadaniu, za- równo od ojca dziecka i rodziny, jak i ze strony rozwiązań systemowych i ekonomicznych, a nie namowy, aby rolę tę porzucić lub przekazać do realizacji innym, traktując jako jałową, gorszą czy niegodną inteligentnej kobiety. Czas spędzony z dzieckiem w domu nie powinien być rozumiany jako poświęcanie się dla dziecka ani jako rezy- gnacja z siebie, ale właśnie jako wybór trudnego, często wyczerpującego zadania, jakim jest kształtowanie nowego człowieka. Jest to droga życiowa wynikająca ze świadome- go podjęcia decyzji o posiadaniu dziecka, angażująca bez reszty i wielokrotnie bardziej wyczerpująca niż angaż w fi r- mie na wysokim stanowisku. To ogromna praca i odpowie- dzialność za bezpieczeństwo i rozwój dziecka, ale też za jego osobowość i psychologiczne konsekwencje własnego wpływu na potomka. Próżno szukać równie ważnego zada- nia poza tym obszarem. Jednak w świadomości wielu ludzi osoba, która wyko- nuje pracę nauczyciela, lekarza czy księgowego – rozwi- ja się, natomiast kobieta, która sprawuje opiekę nad wła- snymi dziećmi i zajmuje się organizacją życia domowego 12 Wstęp – poświęca się. Mało kto znosi fakt wieloletniego „poświę- cania się” i rezygnacji z siebie, a myślenie o sobie w ten sposób podcina skrzydła niejednej mamie. Co gorsza, czę- sto sugeruje się młodym mamom, iż pozostając w domu z maluszkiem, zaczną cofać się w rozwoju. A przecież to, czy rozwijamy się, pracując zawodowo, czy pracując w domu, nie jest wynikiem samego zajęcia jako takiego, ale skutkiem naszego do niego podejścia. Okres macierzyństwa i pracy w domu to fantastyczna szansa na rozwój osobowości przez wejście w nową, pa- sjonującą rolę oraz wypracowanie i doskonalenie szeregu kompetencji osobistych. Świadomość odnoszonych korzy- ści nie tylko dla dziecka, lecz także dla siebie samej, w kon- tekście rozumienia i akceptacji wszelkich idących w parze z tą rolą niedogodności, są fundamentem budowania nowej siebie w dobrym wydaniu. W Szkole macierzyństwa nie znajdziesz analizy metod wychowawczych ani sposobów na trudne lub zdolne dziec- ko. Nie dowiesz się, jak pielęgnować maluszka i jak dbać o jego rozwój. Przyjrzysz się natomiast sobie samej jako matce, będziesz miała okazję spróbować świadomie zbudo- wać swoją nową rolę oraz ukształtować swoje macierzyń- skie mocne strony. W książce zawarłam liczne propozycje krótkich ćwi- czeń zatytułowanych: „Przyjrzyj się sobie”, które pomogą ci w skonfrontowaniu danego tematu z własnym doświad- czeniem, pozwolą na pogłębienie refl eksji lub przyjrzenie się zagadnieniu z innej perspektywy. Dadzą ci też okazję do zapoznania się z doświadczeniami innych kobiet. 13 Szkoła macierzyństwa W Szkole macierzyństwa zapoznasz się z metodami orga- nizacji życia domowego połączonego z opieką nad małym dzieckiem w formie „biznesplanu mamy domowej”. Ma on na celu w taki sposób pomóc zorganizować codzienność, aby stała się dla ciebie polem do rozwoju osobistego i dzię- ki osiąganiu zamierzonych celów przynosiła jak najwięcej osobistej satysfakcji. Z lektury książki dowiesz się także, w jaki sposób opieka nad dzieckiem wpływa na stałe podnoszenie twoich kompe- tencji osobistych i które z umiejętności możesz trenować, aby pewniej poczuć się w roli matki. Poznasz metody ra- dzenia sobie ze stresem, nauczysz się, jak oddziaływać na swoje emocje, aby wyeliminować te negatywnie wpływają- ce na twoją codzienność. Będziesz też miała okazję zmie- rzyć się z tematem depresji okołoporodowej. Kobieta silna i pewna wartości swoich macierzyńskich zadań jest w stanie podejmować dobre decyzje dotyczą- ce własnego dziecka, w sytuacjach codziennych oraz tych trudniejszych. Taka mama może wychować szczęśliwego człowieka, dając mu to, co najważniejsze: miłość i zaanga- żowanie matki o silnym poczuciu własnej wartości, która opiekę nad potomstwem traktuje jako ważne zadanie. Ma ona ogromne szanse na zbudowanie pięknej i wartościowej relacji ze swoim dzieckiem. Szkoła macierzyństwa, choć jest zaadresowana do mło- dych mam, z równym powodzeniem może zainspirować ojców na ich rodzicielskiej ścieżce, babcie i dziadków zaj- mujących się wnukami na pełen etat oraz każdą inną osobę, która podjęła się opieki nad małym dzieckiem. Spis treści Spis treści Od autorki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Mama domowa – twoja nowa rola . . . . . . . . . . . . . . 2. Twoje dawne i nowe relacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Stymulowanie rozwoju dziecka przez mamę 7 11 15 49 i mamy przez dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4. Emocje i stres w opiece nad dzieckiem . . . . . . . . . . 104 5. Mama domowa asertywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6. Macierzyństwo zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 7. Kiedy mama wymaga wsparcia specjalisty . . . . . . . 158 8. Biznesplan mamy domowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 9. Twoje cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 10. Szczególny cel: chcę być dla dziecka . . . . . . . . . . . . 228 11. Czas na działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkoła macierzyństwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: