Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00535 009945 17908117 na godz. na dobę w sumie
Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Sandomierzu w latach 1839-1906 - ebook/pdf
Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Sandomierzu w latach 1839-1906 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 85
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7639-031-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Fascynująca opowieść o dziejach szkolnictwa rzemieślniczego w Sandomierzu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

∀#∃ #∋(#     !       !∀#∃       ∀∋()∗ +,              !     ∀  # ∃ ∋ (( )      ) ∗+, −  . /+∋  0∀ 1 ∃ 2  ) 34 1 4  ) 35 ∃66 13 73 8  ) 9 ) ∋ :: ),):     ) ; + 7 1 4   = ? ∃ ∃6 46? 63 7  −(222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2222≅ #,∀!1∃1 ∀∋#+,,∀# 222222222222222222 2222222222 ∀+!##4 −,#6!#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ +∋022: ∆ ∋0,∀∀#!+#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ 2222222222222222222 29 3 ∋∀#!+#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ 22222222222222229: Β ∋#+∋∀ #!+#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ 22222222222222222222222 2 ∆∋#∀∀2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222 Ε8∋#∀222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 222222222: Α∀∗ ∀45∀22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222:: +222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222222222222222222: Α∀4,+ ∋#+∋∀ ∀#!+#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ ,∀# 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 22222 ∗ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2≅    +∋0∋# 0∀∀45∀∀ #! #,∀Χ ∀∋# ∀#∀ ,∀# ∀∋#!∀−,45∀∋# 4(∋∀2∃5,∋46 #!∋0#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ +∋06 ∀ ∀,∗∀∀ ∀ ,Φ ΓΗ,2∀2(∋∋06#5Ι∀/∀ #8∀4.  6∀Φ  (∋∀∋0 +∋#/∋+∋0 Χ 4 4∀ (2 ∀ ∋∋#+#+   Ι∀ Α#. 4 ∗∀,∀ ∀!∗.∋#+ Φ ∗ #∋#+#+) #8∀42∃5,∋# #,∀Χ ∀∋# ∀#∀  ,∀# # / ∀− +   2 ,45∀∀   ( 2   ∀! Ι∋∀∀4 ∀ Ε+4,  Ι!∋∀42 ∀+, (∋∀,  (∋ ,4∀ +  ∀ +∋#/∋ #,∀! ∀ 0 ,∀# 2 Ε4∀∀ #∀/###!/#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ /∀#!+ ,6∀(6∗+∋#( /∋+2 + ,∀∋#. #!#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ ,∀# ∀∀!   2Β−(∀#!(##!∋ ∀∋#  +   !+∋0. 6 5 ∋!+  +∗ ∋0 ∃+Χ∀2 +∋#/∋#!+#,∀Χ ∀∋# ∀#∀ #∋0 !+∀−∋0∀ , 8+,,∀ #(  2Ι∋∀∀.     .ϑΚ  .(22,∀∋#.2∃∃∃2.( 2Ι2Ι!∋∀4.# .2 ≅ ;ΛΕ2Ι!∋∀.     ! ∀. ϑΚ   . ( 2 2 ,∀∋#. 2 ∃∃∃2. ( 2  Ι2 Ι!∋∀4. #  . 2 : :92 ,∀+∋∀# 2 #+∋#+,+ #  ;/+−∗∀∗+,(#+∋∀Μ(∋ ∀+42 ≅Ν. (#!  / #(# ∀ ,Φ   ΓΗ ,∀−#+ ∀+,∀ ∋0 ,−∀ #!+  , Μ(∋ ∀ +42 ≅ ∃∃∃ ∃Ο. ≅; ∃ Ο∃∃. ∃. ≅:;Ν2 ∃5 ,∋ +∋#/∋ #!+ #,∀Χ ∀∋# ∀#∀  # / ∀− 6∀Φ  #(   Ι∀ ,∀# (#∋0++,∋0∀ , 8+,,∀# Μ+42 :;.  .  9. ; Ν2 Π6! +∋#/∋  #!+ / #∋#∀∗4# :2.(∋∀∀5,∋/ Φ ∗Φ#2 , (#+∗ ∀Φ∀ #4∀8 #∀/#+∋0 # 5 ∋ ∀, #!+ #,∀Χ ∀∋# ∀#∀  ,∀# ,6∀  #,∀!  ,∀Χ∋∀ ∀ ( ∀+− !# #4 −,4+( ( ∋6Χ∀+∋02 #∀ ∀∀∋++ ∋0,∀∀#!+Φ 5 ∋∀ (## ∋!+  #∀! Χ∋∀2 Ε(# ∀ #∀/# # (∋/  ∋#+∋∀ ∀.  6∀Φ  (∗ ,+ #!∋∀,!#∀Φ+∀+ ∋∀2 ∋6,∀!# #∀ # (!∀∀∀#+## #!+ , (## ∋#∀6 ,∀ /∋+∋0  ,6 ###+∋0 ∋∋0∋0#,∀Χ ∀∋#+∋02  ( ∗ ∀∋∀ / #,∀#∋#  ∀ ∗∀4,+ ∋#+∋∀ ∀ ∋#/∋+∋0   #  # #∀∀ ++∋##/∋∀− ∋#∀62  Ε,∀+ (!∋# 4(∋# #∋0#/∋  #∀,∀∋0 6  ∀4(!++∀2 4 ∀  2 (## ,∀∀ (∀∀ # ∃  ∃   ∃  ∋ ( # (( ∀ Θ / #,∀Χ ∀∋#/Ρ2∆,∀!∋ )+Χ∀ −(∀ ) ∋  ∃∋      ∃ ∋ ()      ∋ ) ∗)+ ,  ! ∃−−−2!!∀−#;≅+ !6.6∗+!+# (∀−∋∀ ∋#−Χ∋∀∋0 Μ#+∋0 + !,∀Ν ΘΣ #−#∀  #+∋0Ρ.ΘΣ ∋#∀∋0Ρ.ΘΣ∋# ∀∋0Ρ.ΘΣ,∋0Ρ.Θ # (∀+46 Ρ92 ∀∀4∀∋#+!#∋#+,(∀ +∋0 ∋# (#+∀  ∋∋0.  ∀ #,∀#+!  ∀ #4,#8#,∀Χ ∀∋#+∋0(!+∋0,∀∋+∋0 ∋∋062Σ∋+ !,∀−#+/4∀#∋/∋∋0/. #∀/∋/∀−#/ ∋∀2 6+∋0 ,∀ ∗+ ∀ Ε∋0+∋0∋#++, #4 ∋#8. ∋# ∀. , ∀ (#∀ #, #,∀Χ ∀∋#+,. ###∀ #4,#∀∋0 #,∀Χ ∀∋#+∋0. +!/∋#ΧΗ #!∋∀ #42 ∗+ #Η ,,  Φ! ∗+Η (∀ ∋#∀,. (6Γ∀ ∋# ∀∀, ∀ ∗+Η  (+ ∀−6∀2 Β−(∀ # ∀, +# ∀ ∀∀/Φ∋#/ #,∀Χ ∀∋#/ #4!∀Η ∀−  #− #+∋0 ∋ , + ∀(∋+.6,∀!∗+Η(#++∀∋∀(## 6∋0,∀#62 ∀ Χ (!++ 2 ∀∋0. . /# ∃  ∃   ∃  ∋ (0 1 ∃ −.Θ∀ ∋∀ ∀∀+∋#Ρ.29 ;.2 2 #+,+!+ !,(∀#+(##(∀∀−4∀ #4,#∀∀+( ,+# ∀2 #,∀! ∗+! Φ+, Γ6!, #+,∀ ,∀# 8∋6 6  ∀42 Ε,! ∀− ∀, ∀ + ΧΗ#,∀#!,∀∋0. ∀∀2Χ6 ∀/∋+∋0∀−#,∀!,,∀# ,Φ+6Φ∀Η −( /∋ ∗Φ ∀ ∀∋#∗− #,∀Χ ∀62 Χ6 #,∀Χ ∀6∗Φ+(Φ+∋#+−( ∀#Γ∀∋+.(∀#. ,!+#Λ ∗Φ+ ,  . Χ #. #. ∗ ∋0#Λ∗Φ+Θ∗  #Ρ, #. #. # #. ∋∀Χ . ∗#.  ,∋0∀ ∀!#∀Λ ∗Φ−#∀Φ ! 4/(# ∀#∋+.∋+. ∋#(∀∋+.∋#Λ6#/+,#. Χ∀#Λ(∋+#+/ #4,∀#∀#!∀∋+Λ( ∀45∀∋#/∀ ∀4#+2 ,∀# ≅246!,∗+! #,∀Χ ∀62 Ε ∀∋#∗+∀−∋∗+!#∋6Μ9 Ν.∋6Μ;+, 9?+6Ν., #+ΜΝ.(∀#+Μ +,?+Ν.#Γ∀6 Μ≅+, ?+6Ν.∋#(∀6Μ≅?+6Ν.∋#+Μ:Ν. ∀. #+. ∗#+ Μ( Ν. ∋∀Χ ∀. +,#+ Χ #+. ∀ ∀ 46Μ(9Ν∀!#∀ΜΝ2 : 2 ∀∋#∗#,∀Χ ∀6 +∀! 2#,∀Χ ∀∋+(# ∀−( /∋(5  #∋+ Μ9Ν. ∋+ ΜΝ.  # ΜΝ. , #. ,!+#Μ(Ν. .∋∀Χ .#Γ∀∋+Μ(:Ν.(∀#Μ;Ν. +,#Μ Ν.Χ #.∀ ∀4#+.# #. Χ∀#Μ( 9Ν.#!∀.∗ ∋0#.#, #.#4,∀#Μ(Ν∀∀Μ9Ν2  (6∀   ≅ 2 #∋#∀ #! ∀∋#∗ #,∀Χ ∀6 Φ+∀∋0 # 9  .  #, ! ∋0#Χ∋∀8∀∋0#≅ 2 2!/∋#∀#,∀Χ ∀6 ∗+!  2  (#∋#46 +∋0 #6 #,∀!  Φ ∀ #∋+Μ9Ν.∋+Μ9 Ν.(∀#.#Γ∀∋+Μ( Ν.,!+# Μ≅Ν., #ΜΝ. Μ:Ν.∋∀Χ Μ;Ν.∗#.∋#(∀∋+. # # Μ( Ν. +,#. Χ #. ∀ ∀4#+. #!∀∋+. Χ∀#Μ(9Ν. ,∋0.∗ #Μ(Ν2; ,Φ.2 92 .Ι.+#,6,∀# !Φ+9 , ≅2.  ≅2,∀# Θ #,+!#,∀Χ ∀∋#+9: 4!−#∀∋0(#∀9 (∋∀6,∀+∋0Μ, 6Ν2 Β ∀∋#∀∀ / #∋+ Μ; Ν. #Γ∀∋+ Μ Ν. ∋+ Μ Ν.∋∀Χ Μ9:Ν.(∀#Μ9Ν. ΜΝ. #Μ≅Ν.∀ ∀4#+Μ;Ν2∃#,∀!,/9 (#∀∋∀ ∀2 ∀∋0 ∀∋#∗∀(+,+Φ;∀ ∀46Ρ2: +∀##∋ +∋0∗ ∀∋#8(#(#+∋0 (## −  / #,∀! ,∀∀  ∋0 ≅ ;∗+!Γ6!, #+,∀ ∀  (∋ ,∀#8∋6 ,∀ ∀, ! # 2 ≅   Τ2 Β,∀ ≅ 2 ! 4 #∋ +∋0 ∗ ∀∋#8 #,∀! ∗+! Γ6!, #+,∀   !  Τ ,∀#8∋6 ,∀2 Ε,∀+4(∋6  ∀4(∀∋1∃1 ∀ (∋#/ 11 2 (#∀!+  #,∀#∀  ∀ #,∀!∀+ ,∀# 2 ∀ 9 (Γ#∀∀ ≅,∀# Θ #/#  ∋∋0+Ρ ! 4 +∋0 (#(∀62 Ε4,#∀ #,∀Χ ∀∋#,4!+(Η,∀∋0.6+∋0 ∀∋#∗ #,∀Χ ∀64# #,∀!+∀! .Χ ∀ ∗+! ,∀#  ,4 ∀ ∀− !/∋#+Η  #4,#8 #,∀Χ ∀∋#+∋0  ∀+∋0 ,∀∋02 ∆# ∀, (∀∀. #4,#8 #,∀Χ ∀∋#+∋0 #∀. +42:;2.2 ∗2.∀∋#∗,6,∀# #∀: ≅4 ∀ : 2. +42  9. 2  ∗Λ #∋     2 ∃. +! ∀!2,∋#+.∀ ∋9 ;.29 9;2   3 ( )      ) !   4 !.21.# .29 2 #+, /∋  , +∀ ∋ 2  . 5   !  ∃   ! . Μ,#+(∀ (∋+ ,4∀∀Ν ∀ ∋ :.2; #2∗,.∋ 4 ) )16 − ∃   ∃∃  ) 7  ∋   4 4  8) . ∀ ∋  . 2:9 : . #2 Φ  (∋ /∋+ #,∀Χ ∀,∀! #+,∀ :6∗,Φ#∋ ∗ ∀∋#+Η ∀∋#∗− Χ∋∀ ,∀ #+, /∋ ∀− ##,∀!2   ≅ 2 46!, #,∀Χ ∀6 ∗+!2 ∀∋#∗ ,∀#8∋6 ,∀   ! ∀   ≅ 2 ∀/4−! : .    ≅ 2 )  2 ∀∋#∗ 6∗ #+, /∋+∋0 ∀− ##,∀!  ∀∋#∗+,∀#8∋6# ≅2+∀! Τ2 #Γ∀∋∀., ∀. ∀.∋∀∀∗∀2Υ, )#4,#∀ ∀) #; ∀( ≅2. 4+Φ(∀∀ ##,∀#∀∀+∋0,∀,∀ ∀ ΦΗ  #4,#∀  #∀2 Ι∀ +∗ ∀ #+∋0 ∀ (#+∋0 #4,#8. 6#+ ∀ ∀ #4,#∀,∀(###∋0 2  ∗#∀ ,∀∀, ∀−∋ #4,#8  #  #∀ )  ∀  ,∀# ) 2 +∋0 ,∀∋0 #!+ (6Γ∀  #!+ #,∀Χ ∀∋# ∀#∀ .#∀Μ 2Ν∀,∀# Μ 2Ν2  # ,∀∋ #,!+ (#+∀∋ ) ;. 6. Σ∀.∃∀.Ε∀∋0)( . !∀∋.!6)(9. ΣΦ6. ∀,6.Α4∀)(2Β∀6#+,∀∋+ #,∀Χ ∀∋+ (#+!/∋#+ ∀ ∀−  #4,#8 #+∋0 ∀+∋0,∀∋02#∀) ,∋0∀.4∗#. ∋+.  ∀∀∋+. (6Γ∀ +,# ∀ ∀ #Λ (#+∀∋+) Χ∀#ΛΕ∀∋0Χ∋∀)∋∀Χ 2≅ #,∀Χ ∀∋+,∀#/∋+∀∀,4 ∀−(Η #4,#8 #,∀Χ ∀∋#+∋0. ∀ #(∀+Η ∀ +# Η ∋#∀6 # (#+,Η  (∋+ ∋# ∀62  ∀∀ ,∀∀ #   2 )  +Χ∀! +(, ,∀#/(−#+∋0∀ ∀∋∀2∀( ∀   2 ) #∋∀/4! ∀− +   (5 ∀6 # ,∀#!+∋0,∀Χ∋∀2 :2 #,∀# #4,#∀ ∀∋∀2 /(∀!  ∀4 : ,6 ) ∋0#Χ∋∀ ∀: ) ?+62 ∀∀ ,∀∀ #   2 #∀! 4∀∋#∀  ∀4∀  (#+,∀  #4,#8 #,∀Χ ∀∋#+∋02 Ι∀, 4 (#+ +∋#/∋ ∀∋#∗∀ 9 ∋6 Φ+∀∋0    2 ∀ # ∀4 #4,#∀2 ∀∋ ∋##∀+∋0#∀/#∀ 4! #4,#∀ ∋#+. 4+Φ  (∀ ∀ ∗+!  (∀−#.#+,∀( ,∀ ∀2 :2∀∀! 2 .5  ς.2; ; 2 ,Φ.2;;2 ,∀# #4,#∀,!+∀. 2(#!+ 5 ∋Η #4,#∀ ,!+∀ ∀ (∀∀.  ,∀#4,#∀ ∀!/∋#+ ∀Χ #2 ,Φ.2; ;≅2        Ε4∀ # , ,∀∀ #   2 Θ∋Ρ !#,#!4∀∋#2 ∋#+∋∀ ∀+∋0 ∋∀,64!(#∋∀/ΦΗ ∋#∀,∀/(∋/2Θ# ∀8,+∋0Ρ,64!4+ + Φ+Η.∀ ∀ (!+!#∀∗+∀ ∀#,∀!2Ι∗+! #∗∀/#+ (Η ∋#∀∀ 96 ∋ : 7+ :)  !  7   ∋  ∋    ∋ : 2 ∀!+(#(∀+4+∗∀# ∋#∀ 96 ) ) ∃∋ ∃ )   ∋ :  ∃   :  )  ∃ ∃  ∃   7+ ) 4∋ ) +  )2 Σ∗∀/# ∋#∀ ∀− ∋#+∀ ∀ (∀∀ (##  ,∀6(##4Η,∀!,∀4#,∀∋+.6 (#++# ∀ ,∀∋# ∀∗9∀ ∋  ∋ ,∋∃∃   7∋  ∃ )  7 ∃    ∗ ∃ )  ∃ ∋) ∃ )∃ )+∋+2 ∀#/4+( ( ∋6− ∋0,∀! :2. #∀ 4,∀∀ 4 ∀∋∀  Β+,Ω∀∋∀.∀ Α) ∋#+∋∀ −#+5∋ ∀4# +#∀! 2 ∃∀∋, 4 (#∀−#∀−∋∀ ∗+! ,  Α4 ,∀! ∀. #∗ 4 ∀∋∀42#!+4+( 5 ∋!+(∋∀ #∋#46!(#(∀+#9 (Γ#∀ Θ#∀∀ 6  ∀4Ρ.∃Ο.29 992 ,Φ.29≅ 9 2 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Sandomierzu w latach 1839-1906
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: