Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 006369 13875734 na godz. na dobę w sumie
Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815-1914 - ebook/pdf
Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815-1914 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 301
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7950-092-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815-1914, Polityka oświatowa władz wobec szkolnictwa elementarnego. Centralne i terenowe władze oświatowe. Główne kierunki polityki władz państwowych względem oświaty elementarnej. Nadzór nad szkolnictwem w świetle rozporządzeń władz. Polityka władz względem nauczycieli. Organizacja szkół elementarnych. Męskie szkolnictwo elementarne. Żeńskie szkolnictwo elementarne. Szkolnictwo zawodowe. Szkolnictwo wyznaniowe. Środki na utrzymanie szkół elementarnych. Proces dydaktyczny. Programy nauczania. Organizacja zajęć i metody nauczania. Podręczniki. Nadzór nad szkołami. Lokale szkół i ich wyposażenie. Budynki i lokale szkół. Wyposażenie. Nauczyciele. Liczba nauczycieli. Wykształcenie. Pochodzenie, stan rodziny, wyznanie i wiek. Przebieg kariery zawodowej. Status materialny i społeczny. Rola w środowisku. Katecheci. Uczniowie. Stan liczebny uczniów w klasach i szkołach. Pochodzenie społeczne i terytorialne. Wyznanie. Wiek. Frekwencja. Rezygnacje z nauki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Sławiński Szkolnictwo elementarne Szkolnictwo elementarne Sandomierza Sandomierza w latach 1815-1914 w latach 1815-1914 Armoryka - Spichlerz Piotr Sławiński Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815-1914 Piotr Sławiński Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815-1914 Sandomierz 2012 Seria: BIBLIOTEKA TRADYCJI SANDOMIERSKIEJ NR 15 Seria objęta patronatem przez Fundację Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi” w Sandomierzu. Redaktor serii: Andrzej Sarwa Redaktor tomu: dr Piotr Sławiński Projekt okładki: Juliusz Susak Korekta: Renata Anna Dajnowska Recenzent: prof. UG dr hab. Franciszek Nowiński Na okładce: Miejska Męska Szkoła Elementarna przed 1910 r. Fot. ks. Józef Rokoszny. Ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu Copyright © 2012 by Piotr Sławiński Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27-600 Sandomierz tel +48 15 833 21 41 e-mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.pl/ i Sandomierskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Spichlerz” ISBN 978-83-7950-092-5 ISBN 978-83-60084-22-9  ........................................................................................................................... 7 ............................................................................................................................... 9       ELEMENTARNEGO ................................................................................................. 21 ........................................................ 21 ! # $ ! ( $) #!$ * + ,# -,# .$ #/,# ! ( .!01 $ /23 (4 5 6 $) #!/ elementarnej............................................................................................................. 26 ...................... 35 ! (+ ! 1(,$ #2 6 ) # $(.$ (7 (0 ! ( $ #/,! ! ( (4 5 6 !-2(/2# # ............................................................ 39  *8  9  : ............................................. 47 ..................................................................... 47 951,# 1(,$ #2 $ 6! .................................................................... 52 ;01,# 1(,$ #2 $ 6! Szkolnictwo zawodowe ....................................................................................... 54 Szkolnictwo wyznaniowe ................................................................................... 59 .................................................. 65 $ ,# ! - (/6!# 1(,+ 6! /23  PROCES DYDAKTYCZNY ................................................................................... 87 Programy nauczania .............................................................................................. 87 ............................................................ 92 4!#(!2 ! (! 5= # 6$ / !-2(!#! $ 52(#,# ! (+ ! 1(,$ !6# ............................................................................................................ 100 ......................................................................................... 106 5       ........................................................................................ 113   ! Remonty .................................................................................................................. 120 ......................................................................................................... 132 ...................................................... 113 #$  NAUCZYCIELE ........................................................................................................ 141 Liczba nauczycieli ............................................................................................... 141 ....................................................................................................... 143  Pochodzenie, stan rodziny, wyznanie i wiek .............................................. 145 Przebieg kariery zawodowej ............................................................................ 147 .......................................................................... 149  ( #  .............................................................................................. 154 ) *() Katecheci ................................................................................................................ 159  UCZNIOWIE ............................................................................................................... 169 .............................................. 169  + !) ) ,   , ............................................................ 175 , #  ( ( Wyznanie ................................................................................................................ 178 Wiek ......................................................................................................................... 180 Frekwencja ............................................................................................................. 181 Rezygnacje z nauki ............................................................................................. 184 ........................................................................................................ 189 -  SUMMARY ELEMENTARY EDUCATION IN SANDOMIERZ BETWEEN 1815-1914 ............................................................................................. 193 ./012/ 34546738/ 95:6:;4 43= 2:.4 ? @A@B BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 205 ANEKSY ....................................................................................................................... 215 SPIS TABEL ................................................................................................................ 287 INDEKS NAZWISK ................................................................................................. 289 - @C@D E =4F .... 199 G H I ................................................................................... 297 6 ecenia Publicznego    ! # $    ! #  wnych APR    APS     gen.  gub. gubernia karta k. KEN Komisja Edukacji Narodowej KRSWDiOP i KRSWiOP Publicznego KRWRiOP Publicznego    !# ( #  ruble  )    miesz. praw. rb Radomska Dyrekcja Szkolna RDS rec. recenzja rz-kat. strona s. rzymskokatolickie ! ) ) - ) # ) *#) *#) +)( ) ,) WON # ()  ZS ./## ) 0 1 (# 2 # - ) erzu Sandomier ) 3 7 8 Najpierw wym  nictwa elementarnego w Sandomierzu  ecza. o-       a      ! #  o ymi. W      $     w aktach ujednolicenia terminologii, nazw, jakie elementarne. Nazewnictwo takie naukowych. W wydanych dotychczas opracowaniach, a    $    , nieza  okre       ! pracy jako  w pracach   , jednak celem   ( o-      $  )  *    * owiedzi. W niniejszym opracowaniu u     oraz poruszono !  z nauczaniem na poziomie elementarnym omawiane    *      ,  * dwie oraz   +   ymi. Jednak w Sandomierzu enedyktynek przeznaczona dla yka Hildebranda. Ze      -  !   * $    ementarnej i  , w osobno w rozbiciu   )  *  .   +      ,      * )   .    na b wiemy stosunkowo najmniej. Do szkolnictwa elementarnego zakwalifikowana #    / o ana  -niedzielna i dodatkowo kursy dla  *   elementarnego dodatkowo   !* $  . Przy omawianiu szkolnictwa   o      + / omawianego okresu !   ntarnych oraz chedery.    9  w Sandomierzu pozwala        nych enie polityki              z- owej lnych     pozwala ocen Zakres chronologiczny niniejszej   ! -1914.   rosyjskiego. zaboru do #  i   $  W $ $  $    $ $   (           $  nie pozwala na $  kompleksowe zaprezentowanie szkolnictwa elementarnego w Sandomierzu     a polityka, a wydane Brak dosta na ci $ Kontynuowana   ym. )   $   i stwem, $       $ + i nym niniejszego opracowania.  + , -      *  , zgodnie z rosyjskim prawodaw- 1. Sandomierskie b Rosji z- 15 r. w $ $     pod zaborem rosyjskim. przemiany,           . jakie elementarnej. Edukacja            /   $ stanowe oraz klasowe.    0  . awansu spo   zczan    l- 1   $   nictwa administracyjnych kraju oraz zmiany terytorialne samego miasta.    decyzje polityczne,  #    $ $ przedmiotu. Jednak problematyka szkolnictwa elementarnego  w Sandomierzu nie posiada monograficznego opracowania. Wydana niedawno du 1 23 245678 Gajkowskiego , Sandomierz podczas wojny 1914- A BCDEF7G CGHFIJ7KLM87KN OPQR 9:9; = ?@ -1984, t. 4, s. 205-211, 213-222. le dziennika ks. Jana 10 czterotomowa monografia miasta pt. Dzieje Sandomierza pod red. Henryka Samsonowicza2 lny3.     elementarnego w Sandomierzu       , cennych informacji    Kartki z     4. () !#*+,#$ !-)./ 01 - #$ 23, )0 #4!5 67      Jana Gajkowskiego5 i Anny Szylar6. Dzieje opracowania: ks. 8   9  o- 9 : ; micznych w Sandomierzu7 przygotowanej z okazji nadania szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jednak w tej pracy wiele istotnych informacji 34/ ! #$ # ().5 2!- . =-), ek w pracy ! #$ ! #$ !#$ i     8.    w swoich publikacjach autor niniejszej rozprawy, a dotycz ctwem elementarnym porusza  nej w Sandomierzu, nauczania religii -niedzielnej9.   8 zagad   9  w   :   9   ?          8     7    @  8 A  B  C i         2 Dzieje Sandomierza, pod red. Henryka Samsonowicza, t. 1-4, Warszawa 1993-1994. 3 Warszawa NONPQ RS TQ UVW XYWS Z[[ ]S ][^Y_`aYbV , Dzieje Sandomierza 1795- DE FGHIJKLMJ NOOTQ cVde`aY fVg[XhieRgV jaeRVXi_hYQ kflXUXYeemQ eeS Nnop qDHrJs , tnik omierskich w latach 1616-1865, h WhaY‚ƒg WhaeaY‚ehY‚ UVgehY_„Y‚ okrzyski, Kielce 1931, s. 288-292. eh`V^i …†e`aY‚ -187, rec. [XR`a FHtuvrJwxLMJy z{{|p }E ~p LE z€ 4 A. P[atkowski]., w Sandomierzu, [w:] 5 J. Gajkowski, Benedyktynki sandomierskie, Sandomierz 1917. 6 A. Szylar, Lublin 2002. 7 S. Mazurek, i ˆha[^[dV‰Š V‰ga[RVg[ ‹YYWi`RiY` e[W c[…a†Ra` ‡ga†R , [w:] . Tradycje Sandomierzu. Œ[Xie WhaY‚ƒg ŒYeUV^l h`ƒ^ Ž`VV…a_hi_„ g [WV…aYXhl Œ[Xie WhaY‚ƒg ŒYeUV^l h`ƒ^ Ž`VV…a_ , pod red. S. Mazurka, Sandomierz 1994. Œ[Xie WhaY‚ƒg ŒYeUV^l h`ƒ^ Ž`VV…a_hi_„ g WhaY WhaeaY‚ehi fX[Wi_‚Y a WhaY WhaeaY‚ehi 8 DE FGHIJKLMJ i WhaY WhaeaY‚ehiQ YW[`_‚[ ^[gV…aX ][hlXY` Sandomierz 1994, ss. 183 9 w gmachu kolegium pojezuickiego w Sandomierzu, [w:] Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli Sudomiria 2007. - ›œ gXhY‰a[ ›n XV`l g ž Ÿa_Yl… cym Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Sandomierz 2007, s. 111-125; p q’wL“”}” FHtuvrJwxLMJwy •uH–w— ’F˜ z{{|p tx ~p LE |™ šYX`aYg eh`Vd[ USgS ‡gS ]a`V^[‚[ šlWVRgƒX_i ][RYXa[^i eYe‚a [l`VgY‚ VW‹iRY‚ g Wa[_„ ›N ^VgV geR†UY [‹a[ ]^VWV‘YaY_Q znych w Sandomierzu. Tradycje DE FGHIJKLMJ -58, rec. , s , , UV^Y_hV‰Š XVei‚e`[ g [WV…aYXhl , ZS 2005, nr 20/21, s. 40-46. [ UV_h¡R`l ¢¢ gaY`lS £ OS XV_ha_†  bƒdV`ehR[^_¡ , DE FGHIJKLMJ ‹aY‘YeRg[ 11 P. benedyktynek11. go10 i   o katechumenkach w szkole              o o w prac      -    i Zyg .   #  $  ponadto  lnych iatowych np. 12, owstaniowym !       #   obecnie w Polsce. Podczas ostatniej wojny, po upadku powstania warszaw- skiego,       !#    Naukowego (WON)    #  szczebla ministerialnego. Nie dziwi zatem brak komplet     (     ) rzu, WON od 1872 r.13     #    a     e- ora esu (dalej RDS), a ten  !    *+,-        .  / )  z kolei kuratorowi WON zku   !  a      Radomiu e    o      #  0 Seminarium Duchownego w Sandomierzu oraz Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu a- nych przez benedyktynki i nauczania religii w 1   0     !  #   #  2 Pa  .    .  / )      (   nim znaj        na terenie guberni radomskiej o      Archiwum acy, 10 , 34 56789:; = ?@A B C=DBEFGH I JBHKH=LB CFMJ?NBH C BHL I ? OHCBH O=PJQI RDF (1820-1830) , Przygotowanie kandydatek do chrztu przez benedyktynki sandomierskie Z []^9] 3_9`^967abc deefZ g4 hiZ ^4 jkl -266. r 54 5mn8o; SJFNF TU VWO=AXC BHY? 11 w latach 1821-1825 12 , u4 379q]v^;o Z [p789qo;o r`7s7to89q7 wxIBFEF B C= ?GMBKEI? I yOQGHCEIBH T? iczo-niedzielne, t. 2, Warszawa - u]q7qo89q`c deilZ g4 lskim 1831- 4, z. 4, s. 117-130. B MFJ=BHBU = ?@A O=HNBHxGM O=HNBHxGMBK=? niedzielna w Lublinie 1819-1864 13 - MBHJ=BHGMAK‚ MF ~WRHGC=K=AƒMBH , Lublin ˆFG F KFOFEW =H C= ?@P D?GC P I yOQGHCEIBH T?GC BN ƒOQJ@?IHZ 5:Œm_Z …^g„ o 7„_]87…]qo` u]_7s 379q]v^;o z{|}U ~FEF =NFYFX jkkd g`q€` ?=IQL C= Q@ e - NBHxGMBK=? deil g`q€` = ?@F O= w latach 1831- , Warszawa 1993, s. 5. z{‰ŠU ‹FEHOBF@A Z [p79„_]…: 9 †9o`nm… ‡a…o]g:c deieZ g4 j4 12 skiej  1-klasowej  !   Sandomierzu (1865- -   -1865), ywatnej St. Rostek (1906-1908), -klasowej -   (1867-   # $       (1899-  ej PP. Benedyktynek (1825-1850) - #   -  - #   -   -niedzielnej  # r - .) / () * +,# + -   ,  -# # #0 -,  - - # 1#, j + 2   # - -- , ) -, -,   (1839- * - 2  - # -  #) 3 2 jednostki archiwalne generalii i ponad 21 jednostek archiwalnych specjalii. r-  567 2  8-- 92 4  - , nialnego Radomskiego Opieki nad Trz 0  :  5 + 92 #+ 5 ) W w Sandomierzu ;  2#- 3 + 7 6 + omierskiego klasztoru . Benedyktynek 2 -) =   - ,  # ** Sandomierskich (1615-1903). Jest on opracowany i posiada opisowe sygnatury. y-   - -  3  - #     , -, 2 - wane przez sandomierski konwent. Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu przechowuje m -  i- -  #+ ,0 - # 2 - -  # ) 7-     - + -  0 , +  , #  #- -  w odniesieniu do ami.     o ;  * -  7   # , -,     - +    - ) =   - ;- - 7  jednostki archiwalne z in  # ,     -   , # ,  +  ) ?   kich wnej pod  # 2 - - -  #+  parafii rzymskokatolickich: katedralnej i ) *    ) ;   . 3 - , @ABCD EFG B GHFICJ dokumenty do szkolnej oraz Ple @ABCD LMCA B DLNOBI K -Pawlakowej. K lokalizacja cerkwi Wandy -   Ponadto cenne dane uzyskano z Archiwum Kurii Metropolii Prawo- Biblioteki dotycz  3 Narodowej     tajnego nauczania.   13              ! #!$ ()$* +,-),+. go. , / 0#$* 120$3# 4, 5 67 #+#) 89:; = ?; @A =@;BC DE:F GB;HBCI :J =KDLEMJ A ;=NAJOP 8QBJ?REB? SE:T B GB;HBCI ANA UKDLEANA V ;=NBOP W 8X Y Z [ OP 8QBJ?REB? SE:T B ]B^AJI A_ `=LD;E:OP abcdefg hidjkjhc blhfminc oipendfeq rlsjohc  Y  tdmiug Sandomierza: aihpencodfere vldfere wolxfi X    y y wykorzystane czasopisma: 8z {OP 8| z OP a O 8}  opracowania }     Y i wydawnictwa Kamilli Mrozowskiej,   y      skiego przedstawia ~   z | € 15. Y   14.        W {  ‚‚  zY ~  z  | II o centralnych XY      Y . Przed 16  18 odno- 19 a- orycy: w- Y    „ z   |      Y        P ƒ }     ienia szkolnictwa w  Y z    ~ o17 20 ,   zY ~ … ƒ | skim z  z P [ z   n 21 … †‡ˆ‰ ’“ Žˆ‘Œ °•§• — ¢•±¨œš¨ª£§ª ²¡ª£¨ª¨© ”•–—˜™š ›œ—žš Ÿž ¡¢£¤ ¥—˜—¢¢£¤ — Warszawa Š‹ˆŒ‰ ¦£¢£˜•§¢š¨© ¡ªœš™•¨© «œ ž ¬ ­‹®†‡ˆ‰ ­ˆ‹‘¯ˆ‰ˆ Š‹ˆŒ‰ Žˆ‘Œ ’“ w dobie Komisji Edukacji Narodowej 14 K. Mrozowska, Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na 1985; terenie Korony w latach 1783-1793, Wro K. Mrozowska, Komisji Edukacji Narodowej 1787-1793 1981; K. Mrozowska, na terenie Korony ¬ ­‹®†‡ˆ‰ ³´µ¶· 15 °•§• ¨•˜•™±¸ 16 T. Manteuffel, /1808-1915/, Warszawa 1929. 17 18 E. Suchan, Historyczny zarys organizacji szkolnictwa elementarnego w Polsce od Kom[misji]. E 19 J. Kucharzewski, 20 , Kongresowego 1807-1831, Warszawa 1960. 21 R. Kucha, Ж—• –•«ª£¡ª¨œ—¡«•¼ À—«š —²¡ª•™š ›œ—§¢ª¨™¡— £§£Â£¢™•˜¢£ ¥«ªÆ«™¡• °•˜«œ•¡«ª£¦— ª ¥˜ §£«™¡• ºÃ±•¨¤ªÄ¼ ŕ˜Ã—º—¡£¤Ä¼ –— º—»Æ —»£¨¢Ç¬ ȋ¯ÉÊË Ìˆ ÈÍοÉÏ ¹£¢™˜•§¢£ ¡ž•ºœ£ —²¡ª•™—¡£ ¢• ™£˜£¢ª£ »¼ ¥˜ §£«™¡• ¥—¢¦˜£« À—«š «œ—§¢ª¨™¡• ¡ ¥˜ §£«™¡ª£ Á—§«ªÂ w latach 1864-1914, Lublin 1982. , Warszawa 1906. ­· Š®‹®½¾‘Œ¿ Ñ· Ò®Î‹‘Œˆ , Warszawa- 1914. Š‹ˆŒ‰ owego 1938. , Ó²¡ª•™• £§£Â£¢™•˜¢• ¡ ¥˜ §£«™¡ª£ Á—§«ªÂ 14        do 1866 r., Edmund Sta                !     24 22 23  szkolnictwem 25 sprawami acowania 26 i Stefana   # # $  Kurdybachy28. Mo 27 oraz praca zborowa pod redakcj  Przy opracowywaniu niniejszego tematu bardzo p    29      ( ) )  o szkolnictwie elementarnym w obwodach kieleckim i olkuskim do 1862 r., Mariana Banaszka30 Cabana31   #  # i wi o  #  #  #   #  przede o szkol- 32    *+,- ! .  nictwie lubelskim, Witolda Jemielity33 Janusza Lipca34    stochowskiego o o      22 , lskim 1831- /0 123456789 :; = ? = @ABCDE=F? C GHIDJ@? =J KC LMNOP Q ? AR S T = E UA=J=P KHAJVWUC @X@?JRW @ABCDE=F? = XFYC E= GHIDJ@? =J KCD@B=R w latach 1831-1839, t. 1, Warszawa E GHIDJ@? =J -Warszawa- Polskim w 1862 r. a bc2de5f 23 , KCD=?XB C; = ?C F H ?W GHIDJ@? =J KCD@B=R Z[[] ^_4`_ /c58gf Reforma szkol h0 i^573j6789 (od powstania 1968. owej), Warszawa 1968. , , de5f 1966. m0 n9o72 i0 w0 n2`x`_6 q0 bc2d3j6789 -1945, Warszawa 1996. w latach 1815-1915, rA=JlJ C; = ?X sCD@B=Jl Ltuv pABCDE=F? C A CUC J GHIDJ@? =J KCD@B=R @?XFAE=C JSC UC k ClEX ; = ? 24 Wro 25 26 S. Kot, Historia wychowania, T II, wyd. III, Warszawa 1996. 27 , Historia wychowania, t. 2, Sandomierz 2006. 28 Historia wychowania 29 A. Arytmiak, Studia i CDBW@B=R ClJ IUA? BH BC @B=JSC LMLN 30 M. Banaszek, G=JDJFFAX‚E=J w latach 1815-1915 31 W. Caban, Szkolnictwo elementarne na ziemi kielecko-radomskiej (1809-1862), Kielce ndomierskim w € UA=JlI @ABI E=JUA=JDEXFY = =JFACHC XFY E a ƒ1c3_„…ox †97^2cjd342 a y2x c_x0 z0 /{cxj|5d}j E U Y=@?CH=~ @ABCDE=F? JDJRJ ^_4`_a pABCDE=F? C JDJRJE? HEJ ClJ IUA? =J @ - ‡ˆf95^2fj‰ Š‹Œa 4c 0 ntarnego w obwodach kieleckim , t. 2, Warszawa 1968. z 498 f9^28c3j789‰ Š‘‘a ^0 Œ] -niedzielne guberni radomskiej w latach 1833-1862, CBHJ@=J UA=  E= W@? X @ABCDEJl A LMŽŽ HPa ƒq2d -Warszawa- /c58gf a bc2de5f 1964. -1862/ Š‹] e „…ox †97^2cjd342 ^_4`_a pABCX HAJR=J;DE=FAC ƒ1c3 32 , Galicji 1795-1809 m0 ’2|c356789 - ‡ˆf95^2fj‰ Š‹[a 4c 0 pABCX DWVJD@B=J E ?DJ W@?H= FB=Jl sCD=?XB= @ABCDEJl a “{|…94 Š”Š] ^_4`_a €J @?WU=I E U @ABCDE= 1968. Zachodniej ctwem elementarnym QWVJD@AFAXAEX s=JH @AJl sCC =J •k• =JBWa bc2de5f 33 W. Jemielity, 34 J. Lipiec, i pABCDE=F? C SWVJHE= CR–XT@B=Jl — WFA E=J @ABC FY JDJRJE? HEXFY G@=˜@? ™ H@A @B=JSC , LMŽš ›@?WU= E U :BH˜S=JR œA˜@?CFYC @B=R GHIDJ@? KCD@B=JSC , Warszawa 1994. w latach 1807- owa 1993. ž37^2d} 15 do 1830 r.,  Marty Sikorskiej-Kowalskiej40  ,37 Adama Massalskiego i 35 i Barbary Gierszewskiej36, Zygmunta 38, Joanny Matejko39, elementarnych, odzi i Barbary o szkolnictwie elementarnym powiatu kieleckiego po powstaniu     o nauczycielach   o 41     Szabat42 styczniowym. Wykorzystano wybranych kwestii np.: inteligencji w XIX i XX w. Rastenis43     !  Ryszardy Czepulis- Izabeli ndomierskich 47, nych instytucji w Sandomierzu # $   44  Adama Massalskiego45 i Bogdana Stanaszka46       ( )   Y/-01 5@671-.:6 35 W. Caban, *+,-./-01230 4 5.367+-8 12191:;+ :/-8 4 = 215;401 ?625309 w , [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX @01 45.1A @676401 BCB 4013, i A. Szwarca, t. 2, Warszawa 1995. i BB 4013,D EF0 5;,G0 4H IJK LMKN ON PQLRJSTUVMW 36 B. Gierszewska, ?6./-A+ 5@671-.:+ :+,-./-01213 5.3 7 12191:;+ :/-8 X,F1 :0 radomskiej w latach 1864-1915, [w:] lnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1915, pod red. M. Adamczyka i A. Notkowskiego, Kielce 37 N ]Q^M_UV i w - @67,G:0646 45-86G:01A powstaniowym 1832-1862, Kielce 1990. 38 A. Massalski, M. Sabat, w latach 1848- w Kielcach 39 J. Matejko, mi dzypowstaniowym, [w:] a 40 M. Sikorska-Kowalska, cdef @ .1. 36905Aa @6467+:` 4 +9+-8 g.367/ h/i5.1A j1+2:1A *+,-./-0121 5.3 7 12191:;+ :/-8 :+ y,F125.-./z:01 0 ?6G2+50, 4 g@671-.1{5;46 = 215;4+ ?625301X6 h0.1 ,:13 36F01;/ 7 G.301A @ .176 9, BCB 0 BB 4013, bX.+90:/ :+ :+,-./-0120 5.3 7 @6-.`;364/-8 @ .1@ 64 @67,G:0, - 4 63 1501 90aG./ - 3,2;, +2:1 6Z 6G3 4 263+ N oJpVQ qMKQrJrVUQ Ml qTs_tJpJrVQu vwxwN -.aZ-0 = 215;4+ ?625301X6 , t. 1, Warszawa 1963. .`G64/-8 5.3 7 Warszawa 1993. rsitas Lodziensis 12191:;+ :/-8 H kO_lQ mRVnM *+,-./-0121 okresie adzone :+ , , [ 2001. N qJKr}LTUQ |}K~ 41 42 B. Szabat, Kielce 1983. 43 R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1973. 44 , , g.362:0-;46 12191:;+ :1 €6G.0 g.362:0-;46 @6-.`;3641 =012- w latach 1808-1914 1966. i powiatu kieleckiego w latach 1864-1915, H |}K~ =2+55+ ,9/5764+‚ƒ C:;12 i X1:-A+ = 215;4+ ?625301X6 1832-1862, -o „N …LQTV†TUQ omie XIX i XX w. Z40+;641 9015.3+{- 4 90+5; 0 90+5;1-.13 X,F1 :0 +G6 =, +;6 0+ ‡@0130 :+G ˆ .1z46Z-0` y,G64` 4 2+;+-8 cdfd -1914 i ich mskiej, 4@7/4 :+ i/-01 3,2;, +2:6 kOp‰QRQ_t ŠVTlJLs_‹Rsu vwwwH lN vŒ lQH ˆ64+ ./5;4+ ; .1z46Z-0 4 = 215;401 ?625309 :+ @ .17 45 A. Massalski, 1773-1914, t. 2, Sandomierz 2002. 46 B. Stanaszek, Lublin 1999. 47 W ’6221X0,9 “65;690+:,9D g.367+ Z 1G:0+ 4 g+:G6901 ., od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. H k]MKs_sRQ ŽJSJslRQuH ‘H lN vvH ‹N vN omierskiej w latach 1918-1939, ”,-86401{5;46 G01-1.A0 5+:G ˜G+9 ? 65@1 ™, ./{530 •N –V—RVMSTUV 5;,21;:0` 6-.:0-a Z901 -0H ]QLV}SUQ vwwŒ lMRM =+;+26X @ +7+; 4 0 3+:6:03 4 w latach , 16 Brzeskiej49 szkolnych   Antoniego Mironowicza50 y Adrianek48 i Marii Strycharskiej- ego51; echa53;   Renaty Pawelskiej52 i   szkolnictwa elementarnego A. Syski54, Jerzego Zuba oraz zagad  W. Cabana55 i Artura Eisenbacha56   asopism. rskich 58. u atowej    biogramy,          !     # ! #$ a     zaprezentowania # ! a-     $ m. in.: Dzieje Sandomierza, monografia miasta autorstwa ks. Melchiora    (    )  57, Przewodnik po Sandomierzu       odbicie w niniejszej publikacji. Praca liczy * $ #+   loka  #    i ich rzeczowo-chronologiczny.   oraz . k ) #$ ,    -./01 23 4456 32 4786 9: ; 3=/ ? @ -A BCD/E FG @CH32I/ 9-./ A 23 4J54 32  ! sandomier 1866 r., Radom 1928. 48 M. Adrianek, i B9RM -ENC S2M-./ Q2T UVWXYZ[] ^_`abWcdXeb 49 M. Strycharska-Brzeska, S2M-.2AO=G0=H D2 - fgh_iabhcj klmln d 9O0=H/./ 3MC .MC-G o -=.2FG M I HEC9H A 39 .2NCH Q9C?3CH.L: PG3CH/C NC9-=CN-./ = =p/29RN K .-/L?.C01 M I HEC9HG01 N 0=C-C01 B-/O-ENC PC9-=CN-./ Q2 M2q-./ A N B9C.2N/ T rW isth 2006. 2006. B2u0/RF D9CN2-FCNHG N S2M-0 T v_iwc`abs zI HEC9= D9CN2-FCN ndomierzu i okolicy, Warszawa 2008. ny w Sandomierzu, Sandomierz kll{| aYe}Y ~= I/2-F2 / 1CH3 M N @CH32I/ 9= w latach 1815-1864, WSP Kielce N B9RM -EN/ S2M-./I Biblioteki Jagiel 50 A. Mironowicz, 51 , Vn xwih_y`s_ S9CN2-FCN/ N @C 52 Pawelska R., 1995 [maszynopis]. 53 S. Wiech, -1914, Kielce rudnia 1816 r. Ustawa ~= I/ uMH/0G ICFG01 I/C-E 0= . Q p 9H/ ./ M 0./ A 45€ ‚K 9=L3= H/ 9= I/2-Fƒ . H-=ERN / D92„ -A/… = †4 Q eYjT kllŠT an k‹n T UrhiWai kll| aYe}Y z ‡S9RpC 20 HGˆT Ur_Y[Yds_Y xa‰]_i ^_`abWcd 54 A. Syski, Nasze szkolnictwo elementarne 55 W. Caban, elemen Instytutu Historycznego w Polsce 56 A. Eisenbach, i szkice, Warszawa 1983. 57 58 J. Rokoszny, Przewodnik po Sandomierzu, wyd. 2, Sandomierz 1920. , Monografija miasta Sandomierza, Warszawa 1879. EC9H Q2 / -=.RF 9= I/ uMH/0=G01 N MCEC01 454 ’ 3=/ ARN M 3H2u0/ ?G32N-./ A N S2 “n v‰[_y`s_ j kl{mT eW Ž -4. l  3H2u ?G32N-.C Q p 9H/ 9C32I-./ A N2p 0 9=L32N Q2 -=.2MH/0ENC T Uv_‰[Yace ‘c]bh`s_YZb -1862 e_s ŒYb[bZ_dXecjT klŽT Xn lsce w XVIII i XIX wieku. Studia 4. 17       najlepszy. Jednak wymusza . ego       a o .     inne wymagania i inny zakres posiadanej przez nich wiedzy. Podobnie      nego    !         #   $     dego              $     $            $     $  ! y- wydawnictw zamieszczonych w tabe- publikacji san-          W bibliografii nie   $ $  lach, to domierskich nauczycieli.   go awiono w nich w formie tabelarycznej, zebrane dane   go opracowania       $ ($  )              e-         po W pracy zawarto   $    *         sz i w   * licznych danych liczbowych odno- norodny o- o-  jakiego rodzaju dane statystyczne w odniesieniu do liczby uczennic. Pierw-             wyc Z   i  czenia nauki w  danych, zawartych w towych. W       y       !  $  innych a-   $   $      o  e poje !     a- W       $     .  $ zapis daty dziennej dotyczy kalendarza przypadkach kalendarza gregoria skiego.  )             owych eniach nczy w   $ 18             poda 59.            omego pcji 60 napisanej  !  # $                 ( ! i )   !  * +          ar         i pomoc przy kwerendzie. jej hab . u 59 I. Dulewicz, ,-./01-2345. 6 7-./08679-.45. :2-.; : -=02 60 , H;1=8/647:= 989I9/7.-/9 6 J-9K Kielce 2002, mps w Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. ? @ABCDEFGD jskich, Warszawa 1981. nie w Sandomierzu w latach 1815-1914, 19      SZKOLNICTWA ELEMENTARNEGO    ! #!$ ()#*+,- (. #!*( /!01 12)-03 41,()5# * ! 3)3 3 tarnego w latach 1815- (1(4*!/(. # w 1+5!)3 5 :+/+ 13 #4+ ! 53 o . # !?4* ( wej 6768 5#3 4 (49: ( #5 ; (, 3 nadal (:( # 1=$ 3 su n- . Jego , mimo zmian 13.5#3$4132( @ A /+ + *3 4 + !B5#3 #0( 153 1 /!41 1! o- ( 1 *,! C ( ! #!532( (, 34=@ A +5#,= (4*!*5#32( (1:#( = D!50 mierz znala 1/ 4#- (:41! 13 1!:( = !=4* #! ,#32( (, 3.)!532( #!53 E!)# $! F! C(05#!@ D1,()5# * ( *+ C *3 359 (0)32!/( 9 1!4 G@ # H@ i- I!$ + 413$ J+ 3, $# D1,()53$ H !,( #3@ A#1+*!*( 3 41,9/ :+/ H!1 mierz Wohlfeil e- K ,*9 + 4 ! ( !/ *- L=5, $- 9 5#3 ( 1 *,( + (, ego61. Dekretem cesarza Napoleona 4#3 H4#-4* ! A! 41! 4,# 1 68 4*+ 15#! 6MNO @ =4*!5( #(5! 1!4*!/! H( #4$! P1 01 ! Q 5! 13)5! /!01! H4#-4* ! A! 41! 4,#32(@ A 05#= RS stycznia 1807 @ $!,( ( 2!5 /!01+ (. #!*( 3$ ( (/!5( T1:- U0=,! +$5 poprzez rozszerzenie tzw. eforatu, czyli Dozoru Szkolnego, ustanowionego 5!0!5#3 = /!01+ 5!0 tocki, , Onufry zy Izbach 131 V =4!,9 0)! W# 3= ! 41! 4,#32( !/+ 41,()5# * 3 , !$= a 1/(5,! # :+)# @ #5@ ,4@ D*!5#4/! D*!41# K D! =3) X(2= #/ W#503 @ V 31343 T1:+ 1(4*!/ D*!5#4/! V( . W , i 62 6MNO @ =* ( 1(5( +01#!/+ 30=,! +$53 #5#4* ! +$5+ C@ J( # C ,( 3*35 $# 5!)3 !/( =* 1+ !5#3 (001#3)53$ ,!4+ L=50=41= 30=,! +$532( ( !1 +15! 135#3 ,(54+)#! 1!K (0 ,*9 32( dozo 3 #!/+ 4#- 15!$0( !; 41+4*,#3 41,(/+ 03 ! *! 35 #3@ H(54*+*= $! H4#-4* ! A! 41! 4,#32( (0 #4!5! J 3B5#3 RR )# ! 6MNO @ 5#3 /+5-/! :31 (. 305#( 5! 3( 2!5#1! $- T1:+ przez Napoleona H( 1+?4,# Ad w 61 E. Suchan, 62 T. Manteuffel, YZ[]^_`ab_c , s. 86. , s. 9. deb^fgbe hifjaec 21 e         w pewnym stopniu nad dozo- o      r       !   # #    $     prefekt63 w        ! Narodowej. Izba pod zmie  #     $   ( ) # i Dyrekcji, w organiza  #  # )       Z  przez Rosjan, utrud +   ,  cyjnej. zasady towej.     -   # a- *$  I w dniu 20 czerwca 1815 r. a- ipca 1815 r. o-        *      +*  -    . / -   ( n-  0     * # o ja Rz   i 1 2 Publicznego (KRWRiOP) +*  3 . n- 4   5  *      *   i ewangelickiego. Administracyjnej64.   (  0   .  #      ego ministerstwa. Zgodnie z           65. W latach 1815- 3      *  3    szkolnej roli uniwersytetu jako zkich eniu Bezpo- *  #    (         nad *  * #   # 6   (! 4  jego przeciwnicy abowskim (od 16 grudnia 1820 r.)    4  7 # #   2..+    anie jej  )    #    # 3    4       a Dyrekcji Wychowania ami. Na 8  (  )  #  #    63 64 T. Manteuffel, JKLFMHNLK GOHPQKI 65 , YQZK[KI , Szkolnictwo elementarne Ksi R: S@ TUVWABX 9: ; = ?@ABC , s. 14-16. , s. 12-14. DEFGHI , s. 47. 22      a- Nowosilcow, przeciwnik    wszystkiego, co polskie i zwolennik rygoru wojskowego w szkolnictwie. W szkolnictwie elementarnym polityka ta  N   !      dzia 66. #  # i 0 tnieniu o znych, eniu arakter o  $    $ ano ##   ( ) * ministra S. Grabowskiego Pu i $ -     ,  +  $# Zgodnie ze Statutem Organicznym  . / ada Administracyjna  !    (    !         12 3451 ($(    $#   (  $ ##   6($ 7 #    38 3455  #  #  ( $#    ($   67.   *         -1821 fun  # # # 3438 wydzia       #  #    $    #   *  administra- obwodach W 1837 r. w ramach reorganizacji admi- znych ,  #  # # zkolnictwa. Pewne uprawnienia   (  $ i   #  # publicz Publicznego (KRSWiOP) i     66 W. Caban, 67 Aleksander Strogonow (1832-1834), gen. Jewgienij Go giej Szypow (1837-1840), Zob.T. Manteuffel, HIJKLMNJOPQ RSTUHQVW XIYQZ [K] ^_`Ka SObMKcMJObde oNpQ 9:; = ?@AB C=CDC AEF C E :?CD?G , s. 40-41. qC AFE= C BrEs:CG (III- fg hijklm noL] eJ] (1834-1937) i gen. Sier- , s. 28, 30-31, 58-67. 23        w wo  68.      ze szkolnictwem Rosji i-     ! #  $     ( ) #    $      N uniew (1839-1850) i $      (  * ./ (1850- +,   () - $ 0  , *   $ mczasowa Rada 1  $  + 2  3 Wychowania (1861-862) i Rada Wychowania (1863-1867)69.       w dobie reform Aleksandra Wielopolskiego. Ukazem carskim z 26 marca +   ( )    ecenia Publicznego. Na jej czele 1 / 1  (  4   2   +             + + 0 ,2 5      5    1   1 Hube (XI 1861-VI 1862) i Kazimierz Krzywicki (VI-VIII 1862). Namiest- e-     wicz, a po dymisji Wielopolskiego gen. Fiodor Berg   5  * 0 ,2     )     + . Stanowisko -XI    (  2 -     $ * 6$ 2   1 1( 078 1863). o )   $      2   $      2     3 2   Grabowskiego , a w lutym 1864 r. nieobsa- ,    (   #    d-   5   *  1 92 : ; $  dzone syn Aleksandra ministracji 24 czerwca 1864 r. L. Dembowski dyrektora g       i  2   1 1( $    (  e- 68 A. Massalski J., Orzechowski, /1773-1950/ t. 12, z. 3/4, s. 9-10. 69 J. Kucharzewski, 66-68. noKJDp = ?@?ABCDEFD ? GABCHF AIJKL@M @D N?OLOEEIMP@?O Q RSTUVWXYZ []^X]VZY _]`abcdTWea fa]^gYcX] h]UdaWeai jklmQ , s. 217-226; T. Manteuffel, , s. 59-64, qO@BCDL@O rsD=IOp 24 Naukowego, Teodor Witte reformy Wielopolskiego70.      ania           z              y w War-    !   szawie  #$ # (  )   *+ #   , - ./   )  (     /0 #   (   . (    N lestwa. ) (  1    2 K         )   2    3/  3 / !   4    ono rstwu lskiego # 5   3 6   . 71 3/  7  7 6    #8  2( 9  2  6 2 adali       3 oni za sprawy szkolne na terenie dyrekcji naukowych, 9   2 72.  2  # 5    2 7 anej ukazem Pierwszym naczelnikiem Radomskiej Dyrekcji Szkolnej Timofiej Pristiuk73. Po rozszerzeniu z 30 sierpnia w 1872 r. ustawy rosyjskiej o gimnazjach i progimnazjach na teren Kongre- ora :## / # 7      7 /    , 36( # 5     7      2( 2   70 I. Ihnatowicz, ; = ? @A? =B C = D E = FGHIBJGK LML G LL NG OA , , s. 282.  74. , t. 2, Warszawa a bBJ? c PQRPS TU PRVW XU YZ[]^T_` 71 Kuratorami byli kolejno: Teodor Witte (1867-1879), Aleksander Apuchtin (1879-1897), Walerian Ligin (1897- (1900-1901), Aleksander Szwarc (1902- (1905-1911), Grzegorz Lewicki (1911-1915), , PQddeS fg[hiZg[ j]hihg kjlihge PQdmeS noZp[`q`hg[ r`hs]thu hu]_yoZu]zeU {U |]}hy~~ hs {]qxhS TU ƒm XZshtzq` ]„[hs`_]q` …zs`† |`„‡]`o ˆ`hp„[`„ vu] _T`wxh Xyg]_` s. 45-50, 68-69. 72 73 k Zp P q]g„] P‰ŠQ gUeS |`_Zo]t Woliaminow (1871), Teofil Lebiedincew (1873-1875), Wasilij Dobrowolskij (1885-1888), (1889-1893), Siemen Stiefanowicz (1894-1899), Gleb Stankiewicz (1906-1910), Iwan Riewiersow (1912), Siergiej EIJ €E N =‚ c (1915- -46. , ‹`_Zo]t n`hs`_]u (1903- Sirotki (1913), Pietr Wasiliew PQdmeS ‹`_Zo]t {hZpZgZu`„[ kPQPƒeS ŒŽ‘’Ž “’”•–Ž —Ž˜™š–™› œžŸ ’ i ”¡ 914. P‰Rd ¢P 74 A. Massalski J. Orzechowski, Administracja ¢S TU PdU 25                 !    # $  75. W 1874 r. z w kompetencji WON zosta i  !  a-gubernatora. Wprow #       wzmocniono      a  !     (     nny76.  )     *+,-./ 01/23.01 45617801 -+9:; 49 =7-5-8 ? -;@6A:/B 5C-1978 elementarnej .  u- o- Izba Edukacyjna D       E   (  ! # !     F   # #  prow  #     G H  I tycznej         i #   !   # J   K # LK ) G  MNOPQR NS TUVWPXWYOZ[Q         (    ]P^NPO_YO `Pa[b cYOd`aYWe Y QYOd`aYWe OZOcO_fU]_XWe   L g   #( F   n-   #     F  z  F F   #  J F      F J   h#   e-     #    H F    # # (     (F    i  LL # j g(   J      !  wchodzili przedstawiciele sfer obywatelskich oni nad  k           F   (  (     #    J   z     !         (    D J # Regu- !     ane 75 T. Manteuffel, , s. 49. 76 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1983, s. 298. lmnopqrnm stquvmw 26 skich i miejskich elementarnych  iej     ! #$ # $ ($ ! $ ) #$ #* i *! (. / *$ , # 01 2$ #! ) #$ W trakcie dyskusji nad statutem komisji S. K. Potocki  i- lne77. ci +! ,- i Potockiego. #$! ! #$ # +#$ 3+ #  4,*1! # 0, +1 $ ($ 5 4 +! 6$ # $   5 # 4$ 7 $ rcza Ksawerego Druckiego- atek #$ 451 ($ !1! #$$* * # Lubeckiego 894,4 $ . 0 :$ ;#$ ! :! 5 #    # * #! $ 5 : $ 41: ! : +$ o (4 $ 49 0 4  : $+ # ! ! 78. nych 5:5#, #$, *$ 5,4, 6 45  # ! +$ 0! + 0$ +$ * $+ 05 : 0 :4 r- 0! *$ 49 (  $ 4 = )#1#$ = r- #! *+   0! +! # 5 $   ? @  5 45 # +$ #4* 49 # ! 0 0 l- ach 0 :$ + A !$ 0 # 0 :B # 0 #5,449 +5,$ # $0 4 ($ 49 7   #41 (4 0 :$ wych w # ;#$ 5 45, +#$ 2 $ 4* ##$ # ! +! #1 $+ czyli okr +#!49 1*  $ * :! # ! y . #! #$ # 49 79. ak 5! o- z 12 lipca 1817 ;#$ szawskim przewidzianych w mieszczan )# * # 4 ! # 5 04  $4 ($ 5 gen. C 6 35,4 ! D +#$ ) #$ #* rozpo , #,4 Decyzja ta spowodowa 0 , ! (4 !4 #! # 5 ! ! $ 6# # !   ! ($ +$5 24* 0! $ 4 z powodu 9+  5   #45 # 40 4 na wsiach, gdzie lnej. a 5,4 =! ($ 49 ! #1 1# (4 #  #$ 0 #$ ! (4 #   !4 #! # #1 #!+ #+ # ! 80. i J. K. Szaniaw- *! +5# 4# , , , FG HIJKLMNOP 40 # ! = 4,* #14 4 ! (4 2 E0 #* !#4 5#49 skiego 77 powstania listopadowego, [w:] Dzieje szkol praca zbiorowa pod red. S. Michalskiego, t. 1, Warszawa 1982, s. 125-126. 78 W. Caban, Szkolnictwo elementarne na ziemi 79 Warszawa 1866, s. 109; A. Arytmiak, 80 st[c` j`a^j[ZcX URb[g[Z]`UViWgiVu Y`cd^Z]XU efdZT[^vfn _iRa[Uw xhX[ , Szkolnictwo elementarne Ksi , s. 9-10. op NG qr y]SR[Uz , s. 70. -41. FG HIJKLMNOP QRSTUVWU X YZ[]X[^ _U`ZaUXZT[b [ X Y`cd^Z]X[^ efdZT[b g[V]XU [ fhX[U]i gU XZ[ jfdZT[^W Rf klkm `n ecenia, t. 1, do , ]XUz 27  powstania listopadowego na cz i Lelewel, hr. Aleksander i ponownie J. Lelewel to    ! #$ !  $ ( # a- )         #  i         przekazania miesz- ) $ *   + +  dnej i- 81. Takie posu- a- ) !     +     )    *, ,       +    rzystw szkolnych. Upa      $ c-    +  )    ,    monar ochro ) !        +  )  ,  $ z- +      # )    - . Paskiewicz (1832- .  . , a po jego /0123$ +  ( #  * -  W roku szkolnym 1831/18 akow.82  $   $ *  83   6$    * ) * 45   *$ rskie o    /  / 045 ) .) ) 7  pomieszczenia szkolne od kwat  $     *     +)    ) 8 +  84. W tym o- .     (  W Petersburgu opracowano projekt i po drobnych zmianach dokonanych jskiego) car owych + 9 : )  + z   D OBOEOF= PFQRSJ RGQBD T P UD BFQRS ? VPIBO =?DO WMB KDE) - ; = ?@ AB CDEF GHI?J GKIL MN?MA  ,    ,  ) 81 1833 r. na rok do Komisji XYZ[ Z][ ^_`_abcdb[ ef^`g hijX[ Ydekl mlkdend Zopqlr_n sZdtY rskiego z 5 maja 1831 r., nr 1958. ]owo_^uxlrl ob^bq`d_`db ylcdvfzd l{rdbvlr_n lza_e| kd}qofylrevb`dlr_^l ep sln_ruqovrb ]b`qlkd_ 82 lkurdl`_ r yabwf ~g m|w 83 84 W. Caban, mg Ylo`b‡ezd , ˆ‰Š‹„Œ„ ‹ Žƒ‚‹‘ŒŠ‚… , t. 1, s. 13-17. , s. 55. ’Žƒ‚‹‘ŒŠ‚ ““”“Œ„•“ „ Ž‹“”‹… arzewski, €‚ƒ„…† 28        a           natomiast   $    $    wych       w   (#  $      86. Rada Administracyjna na wniosek !   ##     85 $    KRSWDiOP d $      #)        *          *   t  War-  * + * , * #-     $ ania        $ *  $  jednak o zespolenie go pod wzgl dem  $  $  .$  i systemu wychowania ze szkolnictwem rosyjskim.  *  W usza Uwarowa. Ustawa dla odowych i elementarnych dnolicenia ustroju i programu   ?;@A1B C5B;=9D1= E5@:659:;2D1= a   $            )/      *  0* *       Zgodnie z postanowieniem Rady Administracyjnej od 1847 r. tylko e  * $    $    e     *      $    ,         finansowe gromadzono w Banku Polskim88 aczone 123456789 2 :6;8 = 9 ego87. kurator F             $         ementarnych G         $   uszczuplanie sk w czycieli, czy zakup pomocy naukowych) spoczy   *    $    $ H  I  .  $   $ lne. J         $   $   Po wydarzeniach 1848- )-   $ *    . K /  L   H  I  85 86 J. Kucharzewski, Epoka 87 W. Caban, 88 APR, RDS, generalia, sygn. 251, Pismo kuratora ONW do RGR z 13/25 listopada 1847 r., nr 9851. , XYZ[] [ ^_`abc[d]Zae k_`abc[d]Za lblmlc] cl c _[lm[e cesarsk , t. 1, s. 42-55. MN OPQRSTUVW fg UN hijN , s. 67-68. 29 zostali zwolnieni z obo       acenia            lnych, oraz                    !     #     szkolnych, a w konsekwencji spow anie89.   z  arzystw $        p  )*+   w ,-./012340 56/1748         ( Ustawy o wychowaniu publicznym Aleksandra Wielopolskiego, 91. Ustawa 90 y    9: ;                !    m    !     pod warunkiem po ak preferowano szko    :    9         przygo-    postanowiono        : Wielopolskiego  !   ! =    !     92    przepisy dla szkolnictwa elemen szkolnictwo elemen =       !  ak 93.  :    o . any ;       ich przez N Polskiego. Spowodo  W dniu     )? @  )*+A          eniowego ; -ekonomicznej kraju. B(  @))  )*+A  9      C     w o       ! D , EF GHIHJKLMNO 89 90 J. Korzeniowski i ghUO^e^]OW ijkcOeV]^dHF g[IWeHUWY [IH_^NJ MVNHc]OeJUW ^c^a^]JWI]^dHZ hI^ i lVNHYK mYXU]^_F 91 dyrektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskie UOVKJWJHI MVNXYZ [X]O^_ `KI^NJHI GHaOM_O EKV]WL b^cOdO_]Kef dniego , s. 17-18. PQRST lF iIVKMJWLMNO dH O n^h]OeJUW U oWIKaH]eO^ ego. [IVKdHJHUWY [IH_^NJ MVNHc]OeJUW J^ef]OeV]^dH O WdIH]HaOeV] 92 93 , pqrQstuT GF iHV]WLMNO , vF w]`^IXU]W xysuzS Q{z|u}S ~€Qzq z ‚sƒ~qR}z|q „Q~R…|t , s. 134-142. e †
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815-1914
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: