Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00675 010495 10724835 na godz. na dobę w sumie
Szkolny słownik angielsko-polski, polsko-angielski - ebook/pdf
Szkolny słownik angielsko-polski, polsko-angielski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-536-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Szkolny słownik angielsko-polski, polsko-angielski' to obowiązkowa książka w twojej biblioteczce. Każda część słownika zawiera około 2200 haseł. Dodatkowo wyposażony jest on w liczne ciekawostki o historii i kulturze krajów anglojęzycznych, a także w rozmówki z przydatnymi zwrotami. Na końcu słownika znajdziesz wykaz liczebników, miesięcy, dni tygodnia, kolorów, kontynentów, wybranych krajów i narodowości. Słownik pomoże ci w nauce języka angielskiego, a zabawne ilustracje ułatwią zapamiętywanie słówek. Przy każdym haśle w części angielskiej podana jest uproszczona wymowa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SZKOLNY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI POLSKO-ANGIELSKI Tekst słownika: Justyna Kawałko Ilustracje: Maciej Maćkowiak Zdjęcia na okładce: Fotolia.com: © pressmaster, © issumbosi, © samott, © Bohanka, © alisonhancock Korekta: Natalia Kawałko, Elżbieta Wójcik Opracowanie typograficzne, skład, przygotowanie do druku i projekt okładki: Jolanta Ugorowska Copyright © SBM Sp. z o.o., Warszawa 2013 Copyright © for the illustrations by SBM Sp. z o.o., 2013 Wydanie I Wydrukowano w Polsce Wstęp Mamy nadzieję, że ta książka pomoże ci w nauce języka angielskiego. Podstawową umiejętnością przy posługiwaniu się słownikiem jest znajomość alfabetu, gdyż wyrazy w słowniku uszeregowano alfabetycznie. W książce umieściliśmy alfabet, który powi- nien ci pomóc w wyszukiwaniu wyrazów. W każdej z części znajdziesz około 2200 haseł. Zdarza się, że w języku angielskim forma rzeczownika w liczbie mnogiej tworzona jest inaczej niż przez dodanie końcówki -s. Takie nieregularne formy znajdziesz zapisane w nawiasie przy rzeczowniku w liczbie pojedynczej. Są one oznaczone skrótem pl, np.: mouse (pl mice) mysz Podobnie, w nawiasie, umieściliśmy informację o tym, jak wygląda przymiotnik w stopniu wyż- szym i najwyższym oraz jakie formy przeszłe mają czasowniki nieregularne. small (smaller, smallest) mały drink (drank, drunk) pić Jeśli wyraz może być jednocześnie dwiema różnymi częściami mowy (na przykład rzeczowni- kiem i czasownikiem, co w języku angielskim jest bardzo częste), oznaczamy to rozróżnienie czarną kropką •, np.: iron 1. żelazo; 2. żelazko; • prasować Czarną kropką wyróżnione są także stałe połączenia wyrazów, np.: heart serce; • by heart na pamięć; Największe trudności może ci sprawić angielska wymowa wyrazów. Towarzyszy ona każdemu hasłu w części angielskiej (zapisana w nawiasie kwadratowym). Żeby jednak ci pomóc, w na- szym słowniku zastosowaliśmy uproszczony zapis wymowy. Wszystkie znaki, które będą ci potrzebne do odczytywania słów, znajdziesz w części Objaśnienia znaków wymowy. Na początku każdej grupy haseł, zaczynających się na daną literę, zamieściliśmy ciekawostkę o kulturze krajów anglojęzycznych. Na końcu książki znajdziesz spis liczebników głównych i porządkowych, a także miesięcy, dni tygodnia, kolorów, kontynentów, wybranych krajów i narodowości. Do słownika dołączyliśmy rozmówki z przydatnymi zwrotami. Dzięki nim dowiesz się, jak w języku angielskim podawać godzinę i datę, jak zapytać o drogę albo jak się przedstawić. 3 Wstęp Objaśnienia znaków wymowy ʹ æ ʌ ǝ ǝː ɪ ː aɪ au ou eǝ eɪ ɪǝ ʃ ʧ ʒ ʤ ð θ ŋ – poprzedza sylabę akcentowaną. – dźwięk pośredni między polskim a i e. – krótkie a. – zanikowe, słabe e. – długi dźwięk pośredni między polskim e i y. – dźwięk pośredni między polskim i oraz y. – po samogłoskach sygnalizuje ich długość. – dwugłoski wymawiane łącznie. – miękko wymawiane polskie sz. – miękko wymawiane polskie cz. – miękko wymawiane polskie ż. – miękko wymawiane polskie dż. – dźwięczne. – bezdźwięczne. – dźwięk nosowy występujący przed k i g. table [ʹteɪbl] cat [cæt] bus [bʌs] about [ǝʹbaut] girl [gǝːl] sit [sɪt] blue [bluː], feel [fiːl] like [laık] cow [kau] road [roud] bear [beǝ] they [ðeı] here [hɪǝ] sheep [ʃɪp] cheese [ʧɪːz] measure [meʒǝ] jacket [ʹʤækɪt] then [ðen] thin [θɪn] long[loŋ] Alfabet angielski Alfabet polski a eɪ b biː c siː d diː e iː f ef g ʤiː h eıʤ i aɪ j ʤeɪ k keɪ l el m em en ou piː kjuː aː es tiː juː viː n o p q r s t u v w ʹdʌbljuː x eks y waɪ z zed a ą b c ć d e ę f g h r s ś t u w y z ź ż i j k l ł m n ń o ó p Część angielsko-polska a, an A above [ǝʹbʌv] nad; ponad; above the clouds ponad chmurami; above sea level nad poziomem morza abroad [ǝʹbroːd] 1. za granicę; to go abroad wyjeżdżać za granicę 2. za granicą (w innym kraju); to live abroad mieszkać za granicą absent [ʹæbsǝnt] nieobecny; absent from school nieobecny w szkole absent-minded [æbsǝnt ʹmaɪndɪd] roztargniony academy [ǝʹkædǝmɪ] akademia; an academy of music akademia muzyczna akcent [ʹæksǝnt] akcent; the akcent on the second syllable akcent na drugiej sylabie; to speak with a French akcent mówić z francuskim akcentem accident [ʹæksɪdǝnt] wypadek; a car accident wypadek samochodowy; • by accident przypadkiem accuse [ǝʹkjuːz] oskarżać; to accuse of cheating oskarżać o oszustwo o acrobat [ʹækrǝbæt] akrobata; a circus acrobat akrobata cyrkowy id across [ǝʹkros] 1. przez; a bridge across the th river most przez rzekę 2. na drugą stronę; swim across! przepłyń na drugą stronę! 3. po drugiej stronie; a shop across the road sklep po drugiej stronie ulicy act [ækt] grać (w sztuce teatralnej, w filmie) a, an [ǝ, ǝn] 1. jeden; a friend of mine jeden z moich przyjaciół; give me a pen, please proszę, daj mi długopis; this is an apple to jest jabłko 2. jakiś; pewien; a boy came up to me podszedł do mnie jakiś chłopiec 3. za; na; sixty pence a kilogram sześćdziesiąt pensów za kilogram; two dolars a metre dwa dolary za metr; twice a day dwa razy dziennie able to [ʹeɪbl tu]: be able to móc, potrafić; will you be able to come to my birthday party? czy będziesz mógł przyjść na moje przyjęcie urodzinowe?; I’m not able to read, it’s too dark here nie mogę czytać, tu jest za ciemno aboard [ǝʹboːd] 1. na pokładzie (statku, łodzi, samolotu); welcome aboard! witajcie na pokładzie! 2. na pokład (statku, łodzi, samolotu); all aboard! wszyscy na pokład! about [ǝʹbaut] 1. o; a story about planets opowiadanie o planetach 2. około; about fifteen people około piętnastu osób; what about a co z; a co powiesz na; • what about Tom? a co z Tomkiem? what about going to the cinema? może byśmy poszli do kina? 6 ahead activities [æktɪvǝʹtiz] zajęcia; classroom activities zajęcia szkolne aerial [ʹeǝrɪǝl] antena; TV aerial antena telewizyjna actor [ʹæktǝ(r)] aktor actress [ʹæktrǝs] aktorka add [æd] dodawać; add 5 and 7 dodaj 5 i 7; „I like you” – she added „lubię cię” – dodała; add some sugar to your tea! dosyp sobie jeszcze trochę cukru do herbaty! addition [ǝʹdɪʃn] dodawanie address [ǝʹdres] adres; home address adres domowy; to write the address on the envelope napisać adres na kopercie, zaadresować kopertę admire [ǝʹdmaɪǝ(r)] podziwiać, zachwycać się; I admire his courage podziwiam jego odwagę adult [ʹædʌlt] dorosły; a film for adults only film tylko dla dorosłych adventure [ǝʹdvenʧe(r)] przygoda; the adventures of Robin Hood przygody Robin Hooda; a story of adventure opowieść o przygodach; adventure playground plac zabaw advertisement [ǝʹdvǝːtɪsmǝnt] 1. reklama; an advertisement on TV reklama w telewizji; an advertisement for a new car reklama nowego samochodu 2. ogłoszenie; to put an advertisement in the paper zamieścić ogłoszenie w gazecie advice [ǝʹdvaɪs] 1. rada; take my advice! Posłuchaj mojej rady; could you give me a piece of advice? Mógłbyś mi coś doradzić? 2. porada; the doctor’s advice porada lekarska aeroplane [ʹeǝrǝpleɪn] samolot ot afraid [ǝʹfreɪd]: to be afraid bać się; are bać się; are you afraid of the dentist? (czy) boisz się dentysty?; there’s nothing to be afraid of nie ma się czego bać after [ʹaːftǝ(r)] 1. po; day after day dzień po dniu; after breakfast po śniadaniu 2. za; shut the door after you! zamknij za sobą drzwi! afternoon [aːftǝʹnuːn] popołudnie; on Sunday afternoon w niedzielę po południu; in the afternoon po południu; • good afternoon! dzień dobry (po południu) afterwards [ʹaːftǝwǝdz] potem; później again [ǝʹgen] jeszcze raz, znowu; say it again! powiedz to jeszcze raz!; try again! spróbuj jeszcze raz!; my brother is home again mój brat znów jest w domu against [ǝʹgenst] 1. przeciw; to fight against the enemy walczyć z wrogiem 2. o; to lean against the wall opierać się o ścianę age [ʹeɪʤ] wiek; what’s his age? w jakim on jest wieku?, ile on ma lat?; old age starość ago [ǝʹgou] temu; two years ago dwa lata temu; a long time ago dawno temu agree [ǝʹgriː] zgadzać się; do you agree with me? (czy) zgadzasz się ze mną? ahead [ǝʹhed] 1. na przedzie; she went ahead of the others ona poszła przodem 2. naprzód; look ahead! patrz przed siebie 7 aim aim [eɪm] celować; he aimed at the tiger celował w tygrysa; • cel; to have an aim in life mieć cel w życiu air [eǝ(r)] powietrze; fresh air świeże powietrze; • by air samolotem; to travel by air podróżować samolotem airline [ʹeǝlaɪn] linia lotnicza; Polish Airlines Polskie Linie Lotnicze alone [ǝʹloun] sam; the children were alone in the house dzieci były same w domu along [ǝʹloŋ] wzdłuż; along the fence wzdłuż płotu; along the seashore wzdłuż brzegu morza aloud [ǝʹloud] 1. na głos; to read aloud czytać na głos 2. głośno; to cry aloud głośno krzyczeć airmail [ʹeǝmeɪl] poczta lotnicza; to send a letter by airmail wysyłać list pocztą lotniczą alphabet [ʹælfǝbǝt] alfabet; the English alphabet angielski alfabet airport [ʹeǝpoːt] lotnisko alarm clock [ǝʹlaːm klok] budzik; set the alarm clock! Nastaw budzik! alike [ǝʹlaɪk] 1. podobny; they are very much alike oni są bardzo do siebie podobni 2. tak samo; podobnie; he treats everybody alike on traktuje wszystkich tak samo alive [ǝʹlaɪv]: to be alive żyć; być żywym all [oːl] 1. wszyscy; all the boys wszyscy chłopcy; all of us my wszyscy 2. wszystko; take all of it! weź wszystko!; we ate it all wszystko zjedliśmy; • cały; it was raining all day przez cały dzień padał deszcz; all the time cały czas; • all right w porządku, dobrze; to be all right dobrze się czuć allow [ǝʹlau] pozwalać; will your parents allow you to come? czy twoi rodzice pozwolą ci przyjść?; they don’t allow dogs in the house oni nie wpuszczają psów do domu almost [oːlmoust] prawie; almost always prawie zawsze; almost ready prawie gotowy; almost midnight prawie północ 8 already [oːʹredɪ] już; I’ve already had my breakfast już zjadłem śniadanie; we’ve seen it already już to widzieliśmy also [ʹoːlsou] także, też; have you also read this book? czy ty też czytałeś tę książkę?; I can also swim well umiem także dobrze pływać although [oːlʹðou] pomimo że, chociaż; although it was very late, we went for a walk pomimo że było bardzo późno, poszliśmy na spacer always [ʹoːlweɪz] zawsze; you’re always y late zawsze się spóźniasz am [æm, ǝm] zobacz be a.m. [eɪ ʹem] rano, przed południem; niem; at 10 a.m. o dziesiątej rano ambulance [ʹæmbjǝlǝns] karetka pogotowia among [ǝʹmʌŋ] między, pomiędzy; among the trees pomiędzy drzewami; mother divided the cake among the children mama podzieliła ciasto pomiędzy dzieci amount [ǝʹmaunt] ilość, suma; a large amount of money duża suma pieniędzy an [ǝn] zobacz a and [ænd, ǝnd] i; Mary and I Marysia i ja; a pen and a pencil długopis i ołówek angel [ʹeɪnʤǝl] anioł angle [ʹæŋgl] kąt; a right angle kąt prosty; a sharp angle kąt ostry; • łowić (ryby) na wędkę angry [ʹæŋgrɪ] (angrier, angriest) zły, rozgniewany; an angry look rozgniewane spojrzenie; don’t be angry with him! nie bądź na niego zły; it made me angry to mnie bardzo rozgniewało animal [ʹænɪml] zwierzę another [ǝʹnʌðǝ(r)] 1. jeszcze jeden; another cup of cocoa? Jeszcze jedną filiżankę kakao? 2. inny; another way (w) inny sposób; another time innym razem answer [ʹaːnsǝ(r)] odpowiadać; to answer a question odpowiadać na pytanie; to answer a letter odpisać na list; to answer the phone odebrać telefon; to give an answer odpowiedzieć ant [ʹænt] mrówka any [ʹenɪ] 1. trochę; have you got any sugar? czy masz trochę cukru?, czy masz cukier? any questions? czy są pytania? 2. każdy; any boy can do that każdy chłopiec to potrafi; at any moment w każdej chwili 3. żaden; there aren’t any children here tu nie ma żadnych dzieci; I haven’t got any bread nie mam chleba anybody [ʹenɪbodɪ], anyone [ʹenɪwʌn] 1. każdy; anybody can ride a bicycle każdy potrafi jeździć na rowerze 2. ktoś; has anyone seen this picture? czy ktoś widział aren’t ten obrazek?; anybody home? czy jest ktoś w domu? 3. nikt; there wasn’t anyone there tam nikogo nie było anything [ʹenɪθɪŋ] 1. wszystko; take anything you want weź wszystko, co chcesz 2. coś; are you doing anything now? czy coś teraz robisz?; did you see anything interesting? czy zobaczyłeś coś ciekawego? 3. nic; I don’t know anything about it nic o tym nie wiem anywhere [ʹenɪweǝ(r)] 1. wszędzie; I can go anywhere I want mogę chodzić, gdzie chcę 2. gdzieś; did you go anywhere after dinner? Czy poszedłeś gdzieś po obiedzie? 3. nigdzie; I can’t find it anywhere nigdzie nie mogę tego znaleźć apologise [ǝʹpolǝʤaɪz] przepraszać; he apologized to her for being late przeprosił ją za spóźnienie appear [ǝʹpɪǝ(r)] ukazywać się, pojawiać się; to appear on the stage pojawiać się na scenie apple [ʹæpl] jabłko; apple pie szarlotka apricot [ʹeɪprɪkot] morela April [ʹeɪprǝl] kwiecień architect [ʹaːkɪtekt] architekt are [aː(r)] zobacz be area [ʹeǝrɪǝ] 1. powierzchnia; what’s the area of this field? jaka jest powierzchnia tego pola? 2. okolica; in the Warsaw area w okolicy Warszawy; in this area w tej okolicy aren’t [aːnt] = are not zobacz be 9 arm arm [aːm] ramię, ręka armchair [ʹa:mʧe(r)] fotel army [ʹaːmɪ] 1. wojsko; to join the army pójść do wojska 2. armia; the Polish army armia polska; wojsko polskie around [ǝʹraund] dookoła; a wall around the house mur dookoła domu; to look around patrzeć dookoła; to turn around kręcić się dookoła arrange [ǝʹreɪnʤ] ułożyć; to arrange books on the shelf ułożyć książki na półce arrival [ǝʹraɪvl] przyjście, przyjazd, przylot; the arrival of guests przyjście gości; the arrival of the train przyjazd pociągu; the arrival of the plane przylot samolotu sister as welI przyprowadź także swoją siostrę ashamed [ǝʹʃeɪmd] zawstydzony; I felt ashamed było mi wstyd; it’s nothing to be ashamed of nie ma się czego wstydzić ask [aːsk] 1. pytać; „what’s your name?” – she asked „jak masz na imię?” – zapytała 2. prosić; he asked me to leave the room poprosił mnie, żebym wyszedł z pokoju 3. zapraszać; to ask to tea zapraszać na podwieczorek; • to ask for prosić o; she asked for a cake poprosiła o ciastko asleep [ǝʹslip]: to be asleep spać; to fall asleep zasnąć astronaut [ʹæstrǝnoːt] astronauta arrive [ǝʹraɪv] przychodzić, przyjeżdżać, przylatywać; to arrive at somebody’s house przyjść do czyjegoś domu; to arrive by train przyjechać pociągiem; to arrive by plane przylecieć samolotem ri at [æt, ǝt] 1.w; at school w szkole; at home w domu; at night w nocy 2. o; at five o’clock o piątej (godzinie) 3. na; at the bus stop na przystanku autobusowym; at the airport na lotnisku arrow [ʹærou] strzała ate [et, eɪt] zobacz eat art [aːt] sztuka; an art lesson zajęcia son zajęci plastyczne attention [ǝʹtenʃn] uwaga; to pay attention uważnie słuchać artist [ʹaːtɪst] artysta artificial [ʹaːtɪfɪʃl] sztuczny; artificial flowers sztuczne kwiaty; artificial respiration sztuczne oddychanie as [æz, ǝz] 1. kiedy, gdy; as I was going home, I saw Betty gdy szedłem do domu, zobaczyłem Betty 2. ponieważ; as it was raining, I didn’t go out ponieważ padał deszcz, nie wyszedłem na dwór 3. as… as… tak… jak…; as tall as his father tak wysoki jak jego ojciec; • as well także; bring your 10 audience [ʹoːdɪǝns] publiczność; there was an audience of 100 było 100 osób na widowni August [ʹoːgǝst] sierpień aunt [aːnt] ciotka auntie [ʹaːntɪ] ciocia author [ʹoːθǝ(r)] autor; who is the author of this book? kto jest autorem tej książki?, kto napisał tę książkę? automatic [oːtǝʹmætɪk] automatyczny autumn [ʹoːtǝm] jesień; in autumn jesienią; last autumn zeszłej jesieni avenue [ʹævǝnjuː] aleja, ulica average [ʹævrɪʤ] przeciętny, średni; the average number of pupils przeciętna ,liczba uczniów; an average height przeciętny wzrost awake [ǝʹweɪk]: to be awake nie spać; bake „is your brother asleep?” – „no, he’s awake” „czy twój brat śpi?” – „nie, nie śpi” award [ǝʹwoːd] nagroda away [ǝʹweɪ]: three miles away trzy mile stąd; go away! idź stąd! awful [ʹoːfl] straszny, okropny; an awful accident straszny wypadek; awful weather okropna pogoda B the back of the house na tyłach domu; back to front tył na przód 3. w tył, do tyłu; to move back cofnąć się 4. z powrotem; put it back on the table połóż to z powrotem na stole; to come back wracać bad [bæd] (worse, worst) zły, niedobry; a bad dog zły pies; a bad boy niegrzeczny chłopak; bad weather brzydka pogoda; bad language brzydkie wyrazy badminton [ʹbædmɪntǝn] badminton; to play badminton n grać w badmintona bag [bæg] torba, torebka; a shopping bag torba na zakupy; a paper bag papierowa torebka bake [beɪk] piec; to bake a cake piec ciasto; to bake potatoes piec ziemniaki 11 baby [ʹbeɪbɪ] małe dziecko, niemowlę; a four-month-old baby czteromiesięczne niemowlę; a newborn baby noworodek back [bæk] 1. plecy; lie down on your back! połóż się na plecach! 2. tył; in the back of the car na tylnym siedzeniu samochodu; at baker baker [ʹbeɪkǝ(r)] piekarz; at the baker’s w piekarni balcony [ʹbælkǝnɪ] balkon bald [boːld] łysy; to go bald łysieć ball [boːl] 1. piłka; to play a ball bawić się piłką; grać w piłkę; a tenis ball piłka tenisowa 2. bal; a fancy dress ball bal kostiumowy ballpoint (pen) [boːlpoɪnt (pen)] długopis ballet [ʹbæleɪ] balet balloon [bǝʹluːn] balon; to travel in a balloon podróżować balonem banana [bǝʹnaːnǝ] banan band [bænd] 1. wstążka; she tied her hair with a band związała włosy wstążką 2. zespół muzyczny bandage [ʹbændɪʤ] bandaż; • bandażować banjo [ʹbænʤou] bandżo basic [ʹbeɪsɪk] podstawowy; basic knowledge of English podstawowa znajomość (języka) angielskiego basket [ʹbaːskɪt] kosz, koszyk; a wastepaper basket kosz na śmieci; a shopping basket koszyk na zakupy basketball [ʹbaːskɪtboːl] koszykówka; to play basketball grać w koszykówkę bat [bæt] 1. nietoperz 2. rakietka do ping- -ponga bath [baːθ] 1. wanna; there’s a bath in my bathroom w mojej łazience jest wanna 2. kąpiel; to have a bath wykąpać się bathe [beɪð] kąpać się (w morzu, rzece) bathroom [ʹbaːθrum] łazienka battery [ʹbætrɪ] 1. bateria; this toy car takes four batteries do tego samochodziku potrzeba czterech baterii 2. akumulator; you can’t start a car without a battery nie można uruchomić samochodu bez akumulatora bank [bæŋk] 1. brzeg; the banks of the Vistula brzegi Wisły 2. bank; to keep money in a bank trzymać pieniądze w banku battle [bætl] bitwa bay [beɪ] zatoka bar [baː(r)] 1. bar; a snack bar bar szybkiej obsługi 2. tabliczka, baton; a bar of chocolate tabliczka czekolady barber [ʹbaːbǝ(r)] fryzjer męski; at the barber’s u fryzjera barefoot [ʹbeǝfut] boso; to go barefoot chodzić boso bark [ba:k] szczekać 12 be [biː] (was/were, been) być; I’d like to be a pilot chciałbym być pilotem; I am ja jestem; you are ty jesteś; you aren’t = you are not ty nie jesteś; he is on jest; he isn’t = he is not on nie jest; I was byłem; I wasn’t = I was not nie byłem; you were byłeś; you weren’t = you were not nie byłeś; he’s been here before on już tu kiedyś był beach [biːʧ] plaża; let’s go to the beach! chodźmy na plażę! beam [biːm] 1. belka; a wooden beam drewniana belka 2. promień; a beam of light promień światła; • uśmiechać się radośnie, promienieć bean [biːn] fasola bear [beǝ(r)] niedźwiedź; a teddy bear pluszowy miś beard [bɪǝd] broda; to grow a beard zapuścić brodę; a grey beard siwa broda beat [biːt] (beat, beaten) 1. bić; to beat a drum bić w bęben 2. pobić; to beat a record pobić rekord beaten [ʹbiːtn] zobacz beat beautiful [ʹbjuːtǝfl] piękny; a beautiful dress piękna sukienka became [bɪʹkeɪm] zobacz become because [bɪʹkoːz] ponieważ; I’m smiling because I’m happy uśmiecham się, ponieważ jestem szczęśliwy; I’m late because I missed the bus spóźniłem się, ponieważ nie zdążyłem na autobus; • because of z powodu; because of you z twojego powodu, przez ciebie become [bɪʹkʌm] (became, become) 1. stać się; he became rich (on) stał się bogaty; to become angry rozgniewać się; it became dark ściemniło się 2. zostać; to become an engineer zostać inżynierem; he became president (on) został prezydentem bed [bed] łóżko; a comfortable bed wygodne łóżko; to go to bed pójść do łóżka, kłaść się spać; to make the bed posłać łóżko belly bedtime [ʹbedtaɪm] pora snu; a bedtime story bajka na dobranoc bee [biː] pszczoła been [biːn] zobacz be before [bɪʹfoː(r)] 1. przed; I came before you did przyszedłem przed tobą 2. przedtem; I’ve heard this story before słyszałem już przedtem tę historię began [bɪʹgæn] zobacz begin begin [bɪʹgɪn] (began, begun) 1. zaczynać; to begin a lesson zaczynać lekcję; I begin to learn English zaczynam się uczyć angielskiego; the child began to cry dziecko zaczęło płakać 2. zaczynać się; the performance begins at eight przedstawienie zaczyna się o ósmej beginning [bɪʹgɪnɪŋ] początek; at the beginning na początku; from the beginning od początku begun [bɪʹgʌn] zobacz begin behave [bɪʹheɪv] zachowywać się; he behaved like a baby zachowywał się jak małe dziecko; to behave well dobrze się zachowywać; behave yourself! bądź grzeczny! behind [bɪʹhaɪnd] z tyłu, za; behind the tree za drzewem; behind the house za domem, na tyłach domu believe [bɪʹliːv] wierzyć; I believe you wierzę ci; I don’t believe it nie wierzę w to bell [bel] dzwon, dzwonek; church bells dzwony kościelne; a doorbell dzwonek u drzwi bedroom [ʹbedruːm] sypialnia belly [bʹelɪ] brzuch 13 belong to belong to [bɪʹloŋ tu] należeć do; this purse belongs to me ta portmonetka należy do mnie; to belong to a football club należeć do klubu piłki nożnej błąd; the biggest city in Poland największe miasto w Polsce bike [baɪk] zobacz bicycle below [bɪʹlou] 1. pod; below the surface pod powierzchnią 2. poniżej; boys below the age of ten chłopcy poniżej dziesięciu lat bill [bɪl] rachunek; electricity bill rachunek za elektryczność; to ask for a bill prosić o rachunek belt [belt] pas, pasek; a leather belt skórzany pasek; a seat belt pas bezpieczeństwa bench [benʧ] ławka; to sit on a bench in the park siedzieć na ławce w parku binoculars [bɪʹnokjulǝz] lornetka biology [baɪolǝʤɪ] biologia; a biology lesson lekcja biologii gii bird [bǝːd] ptak bend [bend] (bent, bent) zginać (się); to bend a wire zgiąć drut; bend your arm! zegnij rękę!; bend your knees! uklęknij! birth [bǝːθ] urodzenie; date of birth data urodzenia; a birth certificate świadectwo urodzenia bent [bent] zobacz bend beside [bɪʹsaɪd] obok, przy; sit beside me! usiądź przy mnie! best [best] zobacz good better [ʹbtǝ(r)] zobacz good between [bɪtʹwiːn] pomiędzy, między; between seven and eight o’clock między godziną siódmą i ósmą; between London and Warsaw między Londynem i Warszawą; between meals między posiłkami beyond [bɪʹjond] po drugiej stronie, za; beyond the bridge po drugiej stronie mostu, za mostem bicycle [bʹaɪsɪkl], bike rower; r; to ride a bicycle jeździć na rowerze big [bɪg] (bigger, biggest) duży, wielki; a big boy duży chłopiec; a big mistake duży 14 birthday [ʹbǝːθeɪ] urodziny; my tenth birthday moje dziesiąte urodziny; a birthday party przyjęcie urodzinowe; happy birthday! wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! biscuit [ʹbɪskɪt] herbatnik bit [bɪt] kawałek, kawałeczek; a bit of chocolate kawałek czekolady; bits of paper kawałeczki papieru; • a bit trochę; I’m a bit tired jestem trochę zmęczony; speak a bit louder! mów trochę głośniej! bite [baɪt] (bit, bitten) gryźć; this animal won’t bite you to zwierzę cię nie ugryzie; I’ve been bitten by a dog ugryzł mnie pies bitten [ʹbɪtn] zobacz bite b bitter [ʹbɪtǝ(r)] (bitterer, bitterest) gorzki; b bitter taste gorzki smak b black [blæk] (blacker, blackest) czarny; both a black skirt czarna spódniczka; black clouds czarne chmury blackboard [ʹblækboːd] tablica szkolna blade [bleɪd] ostrze; the blade of a knife ostrze noża blanket [ʹblæŋkɪt] koc; a warm, woollen blanket ciepły, wełniany koc boil [boɪl] 1. gotować się; the water’s boiling woda się gotuje 2. gotować; to boil e 2. gotować; to rice gotować ryż bone [boun] kość book for childr book [buk] książka; a book for children książka dla dzieci; a book about travels książka podróżnicza; a painting book książeczka do malowania blew [bluː] zobacz blow bookcase [ʹbukkeɪs] regał na książki blind [blaɪnd] ślepy; blind kittens ślepe kocięta; a blind man niewidomy block [blok] blok; block of flats blok mieszkalny; • building blocks klocki blood [blʌd] krew; blood group grupa krwi blouse [blauz] bluzka blow [blou] (blew, blown) 1. wiać; the wind is blowing wieje wiatr 2. dmuchać; to blow out candles zdmuchnąć świeczki; • blow your nose! wydmuchaj nos! blown [bloun] zobacz blow blue [bluː] (bluer, bluest) błękitny; niebieski; dark blue ciemnoniebieski; a blue sky błękitne niebo; paint it blue! pomaluj to na niebiesko! boast [boust] chwalić się; he boasts that he’s the best chwali się, że jest najlepszy boat [bout] łódź, łódka, statek; to go by boat płynąć statkiem; a fishing boat łódź rybacka; a sailing boat żaglówka body [ʹbodɪ] ciało; a human body ciało człowieka booking office [ʹbukɪŋ ofɪs] kasa biletowa bookshop [ʹbokʃop] księgarnia boot [buːt] 1. (wysoki) but; winter boots zimowe buty 2. bagażnik; is there a big boot in your car? czy twój samochód ma duży bagażnik? border [ʹboːdǝ(r)] granica; the border between Poland and Germany granica pomiędzy Polską a Niemcami boring [ʹboːrɪŋ] nudny; it was a boring story to było nudne opowiadanie born [boːn]: to be born urodzić się; „when were you born?” – „I was born on April the third, 1983” „kiedy się urodziłeś?” – „urodziłem się trzeciego kwietnia 1983 roku” borrow [ʹborou] pożyczać (od kogoś); „may I borrow your pen?” „(czy) mogę pożyczyć od ciebie ołówek?”; to borrow a book from a library wypożyczyć książkę z biblioteki both [bouθ] obaj, obie, oboje, oba, obydwaj, obydwie, obydwoje, obydwa; both boys were asking questions obaj chłopcy zadawali pytania; they are both teachers obydwaj są nauczycielami; I like both pictures podobają mi się obydwa obrazki; 15 both • both… and… zarówno… jak i…; she is both nice and clever ona jest zarówno miła, jak i mądra brakes in my bicycle mam dobre hamulce w rowerze; • hamować; to brake suddenly nagle zahamować bottle [ʹbotl] butelka; a bottle of milk butelka mleka; a plastic bottle plastikowa butelka bottom [ʹbotǝm] spód, dno; at the bottom of my bag na dnie mojej torby; from top to bottom od góry do dołu; the river bottom dno rzeki; to the bottom na dno bought [boːt] zobacz buy bow [bou] 1. łuk; a bow and arrows łuk i strzały 2. smyczek; to play the violin without a bow grać na skrzypcach bez smyczka 3. kokarda; to tie the ribbon in a bow zawiązać wstążkę na kokardę; • kłaniać się; you should bow to this lady! powinieneś ukłonić się tej pani!; he bowed his head skinął głową bowl [boul] miska, miseczka; a fruit bowl miska na owoce; a sugar bowl cukiernica; a bowl of milk miseczka mleka box [boks] pudełko, pudło; a box of matches pudełko zapałek; • boksować się boxing [ʹboksɪŋ] boks; a boxing match mecz bokserski boxer [ʹboksǝ(r)] bokser boy [boɪ] chłopiec; a little boy chłopczyk bracket [ʹbrækɪt] nawias brain [breɪn] 1. mózg; a human brain mózg człowieka 2. rozum; use your brain! rusz głową! branch [brænʧ] gałąź brave [breɪv] (braver, bravest) odważny, dzielny; a brave soldier dzielny żołnierz bread [bred] chleb; bread and butter chleb butter chleb z masłem; a loaf of bread bochenek henek chleba; brown bread ciemny chleb; hleb; a slice of bread kromka chleba a break [breɪk] (broke, broken) 1. złamać; 1. złamać; Mary broke her leg Marysia złamała nogę 2. stłuc, rozbić; I’ve broken the glass stłukłem szklankę 3. stłuc się, rozbić się, pęknąć; the rope broke lina pękła; the plate broke talerz się rozbił; • przerwa; a lunch break przerwa na lunch; without a break bez przerwy breakfast [ʹbrekfǝst] śniadanie; I always have eggs and a glass of milk for breakfast zawsze jem jajka i wypijam szklankę mleka na śniadanie breath [breθ] oddech; a deep breath głęboki wdech; hold your breath! wstrzymaj oddech! breathe [briːð] oddychać; to breathe deeply oddychać głęboko brick [brɪk] cegła; a brick wall mur z cegły, ściana z cegły bridge [brɪʤ] most; a bridge across the river most przez rzekę; a railway bridge most kolejowy briefcase [ʹbrɪːfkeɪs] teczka brake [breɪk] hamulec; I have good briefs [brɪːfs] figi, majtki 16 bright [braɪt] (brighter, brightest) 1. jasny; a bright light jasne światło 2. bystry, inteligentny; a bright boy bystry chłopak bring [brɪŋ] (brought, brought) przynieść; Ann brought me some flowers yesterday Ania przyniosła mi wczoraj kwiaty; • bring back odnieść, przynieść z powrotem; don’t forget to bring back my book! nie zapomnij oddać mi mojej książki!; • bring up wychowywać; to bring up children wychowywać dzieci; she was brought up by her aunt wychowywała ją ciotka broad [broud] (broader, broadest) szeroki; a broad river szeroka rzeka; a broad smile szeroki uśmiech; three centimetres broad szeroki na trzy centymetry broke [brouk] zobacz break broken [ʹbroukǝn] zobacz break brother [ʹbrʌðǝ(r)] brat; Tom is my younger brother Tomek jest moim młodszym bratem; we are brothers (my) jesteśmy braćmi brought [broːt] zobacz bring brown [braun] brązowy; brown hair brązowe włosy; brown in the face opalony na twarzy; to be dressed in brown być ubranym na brązowo brush [brʌʃ] 1. szczotka; to clean with a brush czyścić szczotką 2. pędzel; to paint with a brush malować pędzlem; • szczotkować, czyścić szczotką; brush your hair! wyszczotkuj włosy!; brush your teeth! wyczyść zęby! bubble [bʌbl] pęcherzyk, bańka; soap bubbles bańki mydlane; bubble gum balonowa guma do żucia bush bucket [ʹbʌkɪt] wiadro; a bucket of water wiadro wody build [bɪld] (built, built) budować; to bulid houses budować domy; birds build nests ptaki budują gniazda; this bridge was built in 1980 ten most zbudowano w 1980 (roku) building [ʹbɪldɪŋ] budynek; the highest building in the town najwyższy budynek w mieście built [bɪlt] zobacz build uild bulb [bʌlb] żarówka a bull [bul] byk bunch [bʌnʧ] 1. bukiet; a bunch of flowers bukiet kwiatów 2. grupa; a bunch of girls grupa dziewcząt bunny [bʌnɪ] króliczek burn [bǝːn] (burnt, burnt lub burned, burned) 1. palić się; look, the house is burning! popatrz, dom się pali! 2. palić; to burn old papers palić stare gazety burnt [bǝːnt] zobacz burn burst [bǝːst] (burst, burst) 1. wybuchnąć; to burst into laughter wybuchnąć śmiechem; to burst into tears wybuchnąć płaczem 2. pęknąć; a tyre burst pękła opona bus [bʌs] autobus; to go by bus jechać autobusem; to get on the bus wsiąść do autobusu; to get off the bus wysiąść z autobusu; a bus station dworzec autobusowy; a bus stop przystanek autobusowy bush [buʃ] krzak; a rose bush krzak róży 17 busy busy [ʹbɪzɪ] (busier, busiest) 1. zajęty; „I can’t play football today, I’m very busy” „nie mogę dzisiaj grać w piłkę nożną, jestem bardzo zajęty” 2. ruchliwy; a busy street ruchliwa ulica but [bʌt] ale; „it was very dark but I wasn’t afraid” „było bardzo ciemno, ale się nie bałem” butcher [ʹbuʧǝ(r)] rzeźnik; to buy meat at the butcher’s kupować mięso u rzeźnika butter [ʹbʌtǝ(r)] masło butterfly [ʹbʌtǝflaɪ] motyl button [bʌtn] 1. guzik; I have to do up my buttons muszę zapiąć guziki; to sew a button on przyszyć guzik 2. przycisk; push the button and the lift will come down naciśnij przycisk, a winda zjedzie na dół buy [baɪ] (bught, bought) kupować; I often buy pencils in this shop często kupuję ołówki w tym sklepie; my father has bought a new car mój ojciec kupił nowy samochód by [baɪ] 1. przez; to reserve the tickets by phone rezerwować bilety przez telefon; this letter was written by my friend ten list napisał mój przyjaciel 2. koło, przy; sit by me! usiądź koło mnie!; to stand by the door stać przy drzwiach 3. przed; be home by five o’clock! bądź w domu przed piątą!; • to fly by air lecieć samolotem; to go by train jechać pociągiem; I’ll go by car pojadę samochodem C cabbage [ʹkæbɪʤ] kapusta cable [ʹkeɪbl] 1. lina; cable railway kolejka linowa 2. kabel; a telephone cable kabel telefoniczny; cable television telewizja kablowa cafe [kǝʹfeɪ] kawiarnia cage [keɪʤ] klatka; a bird cage klatka dla ptaków; the animals in the zoo live in cages zwierzęta w zoo mieszkają w klatkach cake [keɪk] ciasto, ciastko, tort; a piece of 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Szkolny słownik angielsko-polski, polsko-angielski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: