Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00302 007640 18431146 na godz. na dobę w sumie
Sztuka pokoju - książka
Sztuka pokoju - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1154-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inspirujące nauki z mów i pism wojownika pokoju

Czym jest życie? To fascynująca, ale pełna wyzwań i niespodziewanych zakrętów ścieżka, na której trudno nie zbłądzić. Każdego dnia zmagamy się z własnymi wyborami i niespodziankami, które przyszykował dla nas los. Szukamy złotego środka, który pozwoli nam na pogodzenie ciała i umysłu, ofiarowując wyciszenie, równowagę i siłę, dzięki którym staniemy się wojownikami pokoju. Jeśli nie chcesz ścigać gnającego donikąd świata, a Twoim marzeniem jest zwolnienie tempa, wsłuchanie się w siebie i innych ludzi, poznaj inspirujące nauki japońskiego O'Sensei.

Podążaj ścieżką najwłaściwszą dla siebie

Morihei Ueshiba był nie tylko twórcą japońskiej sztuki walki Aikido. Ofiarował on swym uczniom coś może nawet cenniejszego -- Sztukę pokoju. To wyzwalająca i twórcza metoda dyscyplinowania ciała i umysłu. Z jej pomocą nabierzesz biegłości w sztuce radzenia sobie z agresją oraz odnajdziesz drogę sprzyjającą rozwojowi nieustraszoności, mądrości i przyjaźni. Kontakty zawodowe, osiąganie zamierzonych celów, transakcje i interesy, interakcje z osobami nam bliskimi oraz zupełnie obcymi nabiorą nowego, pełnego i harmonijnego wymiaru.

Wsłuchaj się w słowa apostoła pokoju


'Lubię ludzi uduchowionych. Jeżeli chcecie się poświęcić pomaganiu innym, ulepszaniu świata, możecie zostać moimi uczniami. Jednak nie wolno Wam praktykować tej Ścieżki bez przekonania -- albo realizujecie ją w pełni, albo w ogóle.'
Morihei Ueshiba
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka pokoju Autor: Morihei Ueshiba T‡umaczenie: Magdalena Zamorska ISBN: 978-83-246-1154-6 Tytu‡ orygina‡u: The Art of Peace Format: A5, stron: oko‡o 110 Inspiruj„ce nauki z m(cid:243)w i pism wojownika pokoju (cid:149) Sztuka wojny kontra sztuka pokoju (cid:149) M„dre wyciszanie agresji (cid:149) Dyscyplina cia‡a i ducha Czym jest ¿ycie? To fascynuj„ca, ale pe‡na wyzwaæ i niespodziewanych zakrŒt(cid:243)w (cid:156)cie¿ka, na kt(cid:243)rej trudno nie zb‡„dzi(cid:230). Ka¿dego dnia zmagamy siŒ z w‡asnymi wyborami i niespodziankami, kt(cid:243)re przyszykowa‡ dla nas los. Szukamy z‡otego (cid:156)rodka, kt(cid:243)ry pozwoli nam na pogodzenie cia‡a i umys‡u, ofiarowuj„c wyciszenie, r(cid:243)wnowagŒ i si‡Œ, dziŒki kt(cid:243)rym staniemy siŒ wojownikami pokoju. Je(cid:156)li nie chcesz (cid:156)ciga(cid:230) gnaj„cego donik„d (cid:156)wiata, a Twoim marzeniem jest zwolnienie tempa, ws‡uchanie siŒ w siebie i innych ludzi, poznaj inspiruj„ce nauki japoæskiego O(cid:146)Sensei. Pod„¿aj (cid:156)cie¿k„ najw‡a(cid:156)ciwsz„ dla siebie Morihei Ueshiba by‡ nie tylko tw(cid:243)rc„ japoæskiej sztuki walki Aikido. Ofiarowa‡ on swym uczniom co(cid:156) mo¿e nawet cenniejszego (cid:150) SztukŒ pokoju. To wyzwalaj„ca i tw(cid:243)rcza metoda dyscyplinowania cia‡a i umys‡u. Z jej pomoc„ nabierzesz bieg‡o(cid:156)ci w sztuce radzenia sobie z agresj„ oraz odnajdziesz drogŒ sprzyjaj„c„ rozwojowi nieustraszono(cid:156)ci, m„dro(cid:156)ci i przyja(cid:159)ni. Kontakty zawodowe, osi„ganie zamierzonych cel(cid:243)w, transakcje i interesy, interakcje z osobami nam bliskimi oraz zupe‡nie obcymi nabior„ nowego, pe‡nego i harmonijnego wymiaru. Ws‡uchaj siŒ w s‡owa aposto‡a pokoju (cid:149) flyj odwa¿nie i tw(cid:243)rczo. (cid:149) Poczuj w sobie energiŒ wprawiaj„c„ w ruch wszech(cid:156)wiat. (cid:149) Poznaj niezwyk‡„ (cid:132)poezjŒ Drogi(cid:148). (cid:132)LubiŒ ludzi uduchowionych. Je¿eli chcecie siŒ po(cid:156)wiŒci(cid:230) pomaganiu innym, ulepszaniu (cid:156)wiata, mo¿ecie zosta(cid:230) moimi uczniami. Jednak nie wolno Wam praktykowa(cid:230) tej (cid:156)cie¿ki bez przekonania (cid:150) albo realizujecie j„ w pe‡ni, albo w og(cid:243)le.(cid:148) Morihei Ueshiba Spis treści Przedmowa I Morihei Ueshiba — apostoł sztuki pokoju II Sztuka wojny versus sztuka pokoju III Sztuka pokoju 9 13 43 55 II Sztuka wojny versus sztuka pokoju SZTUKA WOJNY VERSU S SZTUK A POKOJU 45 M ORIHEI CZĘSTO WSPOMINAŁ, że sztuka walki postrzegana jako coś fizycznego zdecydowanie różni się od tej pojmowanej duchowo. (Japońskie słowa, których używał, to haku, czyli coś „fizycznego” i kon — coś „duchowego”). Nie podobała mu się idea przewodnia Bushido, a przynajmniej sposób, w jaki militaryści ją interpretowali. Jak już zostało wspomniane, Morihei nauczał, że „Bushido nie uczy tego, jak umierać, ale jak żyć”. Krytykował również to, że szoguni podżegali do wojny: „Nie ma nic szlachetnego w uży- waniu broni i stosowaniu sztuki prowadzenia wojny, by kierując się czystą zachłannością, zająć cudze włości”. Potępiał fałszywą ideę „honoru”, która prowadzi do niekończącej się wendety i bulwersowała go stosowana przez samurajów-bandytów popularna niegdyś prak- tyka tsuji-giri — rozmyślne prowokowanie walki po to tylko, by wy- próbować jakość nowego ostrza. Morihei opisał różnicę między fizycznym a duchowym pozio- mem sztuki walki: Fizyczna sztuka walki jest ściśle związana z materialnymi obiektami. Ten rodzaj sztuki walki jest źródłem niekończących się sporów, ponieważ jej podstawą jest konflikt dwóch sił. Natomiast w du- chowej sztuce walki postrzega się rzeczy na wyższym poziomie. Jej podstawą jest miłość, a rzeczy są widziane jako całość; jako coś bezkształtnego, co nie próbuje sobie znajdować wrogów. Jak pokazuje biografia zamieszczona w części I tej książki, Mori- hei intensywnie trenował fizyczne sztuki walki, głównie japońskie, lecz znał też zachodnie sztuki walki. Ten apostoł pokoju poddał się wielu próbom na polach walki stwarzanych przez samo życie i trudno byłoby go nazwać rozmarzonym idealistą. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że Morihei ostatecznie stał się mistrzem dzięki przekro- czeniu samego pojęcia „sztuka walki”. 46 MORIHEI UESHIBA ♦ SZTUK A POKOJU Ludzie pytają mnie: „Dlaczego twoje Budo tak bardzo różni się od innych sztuk walki? Gdzie się uczyłeś sztuki Aikido?”. Odpowia- dam: „Uczyłem się wielu sztuk walki, ale ponieważ wszystkie one są niedoskonałymi systemami stworzonymi przez niedoskonałe istoty ludzkie, żadna z nich nie potrafiła mi dać odpowiedzi na moje pytanie »Co jest prawdziwym celem Budo?«. Musiałem od- kryć prawdę samodzielnie, spoglądając w głąb siebie. Dawniej sztuki walki były mylnie uważane za sposób, w jaki można mor- dować czy pozbawiać ludzi życia. W przeciwieństwie do tego Ai- kido pozwala zachowywać i pielęgnować ludzkie życie, jest środ- kiem, który pozwala zapobiec okaleczeniom i rozlewowi krwi”. A następnie dodał: By zbudować niebo na ziemi, potrzebujemy takiego Budo, które- go duch jest czysty i które jest pozbawione nienawiści i chciwości. Musimy przestrzegać naturalnych zasad i doprowadzić do har- monii pierwiastek materialny z duchowym. Aikido znaczy nie zabi- jaj. Chociaż prawie wszystkie wyznania przykazują, by nie odbie- rać życia, większość z nich usprawiedliwia zabijanie z takich czy innych powodów. Natomiast w Aikido próbujemy całkowicie unikać zabijania, nawet jeżeli dotyczy to bardzo złej osoby. Morihei potępiał zabijanie każdej żywej istoty, nawet muchy. Jego podejście bardzo przypominało to, które prezentował wielki fech- mistrz i mistrz zen Tesshu Yamaoka (1836 – 1888). W przeciwień- stwie do wielu spragnionych krwi adeptów sztuk walki był on bar- dzo dumny z tego, że nigdy nie zabił żadnej istoty ludzkiej, choć wielokrotnie bywał wyzywany do walki przez uzbrojonych po zęby przeciwników. (Pewnego razu Tesshu, podobnie jak Morihei, prze- szedł nietknięty pod gradem kul). Podczas gdy większość adeptów sztuk walki w Japonii na swojego świętego patrona wybiera sobie gniewne i świetnie uzbrojone bóstwo Fudo Myo-o, zarówno Tesshu, SZTUKA WOJNY VERSU S SZTUK A POKOJU 47 jak i Morihei woleli Kannon, boginię współczucia. Morihei faktycz- nie mówił, że wszystkie techniki stosowane w Takemusu Aiki to spo- sób, w jaki manifestuje się miłosierdzie Kannon. Przez całe życie dbałem o rozwój Aikido i wciąż wiele przede mną, ale wiem, że jest to Droga, której celem jest niesienie lu- dziom miłości i dobroci. W żaden sposób nie wolno nam kalać pamięci naszych dawnych wielkich mistrzów i powinniśmy być wdzięczni za pozostawione nam dziedzictwo, a równocześnie mu- simy podążyć za ich przykładem, by stworzyć nowe Budo, które działa zgodnie z nakazem niebios, jest wolne od wstydu i bezu- stannie manifestuje swoją świeżość i żywotność. Świat zawsze będzie przechodził dramatyczne przemiany, ale konflikty zbrojne i woj- na mogą nas całkowicie zniszczyć. Tym, czego nam trzeba, są tech- niki pomagające osiągać harmonię, a nie te, które służą prowa- dzeniu sporów. Potrzeba nam Sztuki Pokoju, a nie Sztuki Wojny. Aikido to Budo nowego milenium: Aikido jest prawdziwą sztuką walki, ponieważ wyłania się z prawdy wszechświata. Ponieważ jego jądrem jest uniwersalna jedność, Aiki- do postrzega wszystko w kosmosie jako część jednej rodziny i ja- ko wyraz ostatecznej harmonii i prawdziwego pokoju. Bazując na tej uniwersalnej wizji, Aikido nie powinno być postrzegane jako nic innego, jak sztuka walki o miłość. Nigdy nie może wiązać się z przemocą. Aikido jest ucieleśnieniem Boskiego Stwórcy, prawdziwego majestatu. Jest ono praktykowane jako pokojowe połączenie nieba i ziemi. Celem Aikido jest nauczanie ludzi, jak unikać przemocy i wprowadzanie ich na wyższy poziom ścieżki du- chowej. Jest to środek, dzięki któremu można zaprowadzić po- wszechny pokój. Jeżeli zjednoczymy wszystkie narody, zniknie potrzeba zbrojeń atomowych, a ten świat stanie się miejscem, w którym można dobrze i przyjemnie żyć. 48 MORIHEI UESHIBA ♦ SZTUK A POKOJU W przypadku Aikido nie ma miejsca na spory ani zorganizowaną rywalizację, ponieważ nie jest to sport. Adepci kolejno stają się „zwycięzcami” i „przegranymi” i starają się przekroczyć linię mety, podając sobie dłonie: Sport jest w dzisiejszych czasach bardzo powszechny i jako ćwi- czenia fizyczne jest czymś bardzo korzystnym. Również w Aiki- do trenujemy nasze ciało, ale równocześnie używamy tego ciała jako narzędzia do trenowania naszego umysłu, uspokajania ducha, a także poszukiwania pewnej jakości i piękna, których to wymiar w sporcie nie istnieje. Dzięki ćwiczeniu Aikido pielęgnu- jemy męstwo, szczerość, wierność, wielkoduszność i piękno, a rów- nocześnie wzmacniamy i uzdrawiamy ciało. W Aikido uczymy się nie tego, jak wygrywać, ale jak zwyciężać w każdej sytuacji. Jednakże Morihei mówił o jednym rodzaju dążenia do wspaniałej nagrody. Używał wyobrażeń sintoistycznych bogów-stwórców, Izanagi, czyli „tego, który zachęca” i Izanami, czyli „tej, która zachęca” — ich akt seksualny stworzył świat — by zobrazować niepohamowane pragnienie zjednoczenia, nieustanne dążenie do zbliżenia, które to adepci Aikido powinni naśladować w trakcie własnych poszuki- wań jedności z wszechświatem. Morihei również pouczał swoich uczniów, by głęboko rozważyli stapianie się tych dwóch twórczych energii, męskiej i żeńskiej, reprezentowanych w postaci Izanagi i Izanami1. Jego ezoteryczne wyjaśnienie, jak to stanowisko wykorzy- stać w Aikido, jest następujące: Materia jest żeńska, to klinga. Duch jest męski, to grot. Lewa stopa (noga) jest męska, wspiera się o niebo. Prawa stopa (noga) jest żeńska i wspiera się o ziemię. Wasze ciało reprezentuje centralny 1 Taki typ myślenia można dostrzec również we współczesnych technikach Aikido i ich podziale na omote i ura — przyp. red. SZTUKA WOJNY VERSU S SZTUK A POKOJU 49 filar stworzenia. Prawa stopa jest podstawą, lewa stopa natomiast reaguje na nieskończenie wiele sposobów. Lewa reprezentuje ma- sakatsu (prawdziwe zwycięstwo) i zasadę męską, prawa natomiast agatsu (zwycięstwo indywidualne) i zasadę żeńską; ich zjednoczenie to katsuhayabi (zwycięstwo tu i teraz), narodziny wszelkiej metody. Morihei opisał metody wykorzystywane w Aikido w następujący sposób: Wszystkie metody wykorzystywane w Aikido muszą być powiązane z uniwersalnymi zasadami. Te, które nie są powiązane z najwyż- szymi zasadami, odwrócą się przeciwko Tobie, uszkadzając Two- je ciało. W przypadku Aikido zmiana jest sednem metody. W Ai- kido nie ma żadnych form. Ponieważ nie ma ustalonych form, Aikido polega na studiowaniu ducha. Nie daj się usidlić for- mom; jeżeli sobie na to pozwolisz, przeoczysz wszystkie subtelne różnice, które pojawiają się podczas wykonywania poszczegól- nych układów. W przypadku Aikido duchowa przenikliwość stoi na pierwszym miejscu, a odnowa serca — na drugim. Szczere my- ślenie jest podstawą prawdziwej metody. Wykorzystaj swoje ciało, by poprzez fizyczną formę zamanifestować ducha. W późniejszych latach swojego nauczania Morihei zwykle uczył jedynie podstawowych technik i czasami któryś z młodszych i śmiel- szych uczniów skarżył się: „Sensei, przerabiamy tę samą technikę od godziny. Prosimy cię, pokaż nam coś innego”. „Idioto! — wykrzy- kiwał Morihei. — Każda bez wyjątku była różna. Dopiero w momencie, gdy potrafisz dostrzec różnicę, zaczniesz robić postępy w Aikido”. Jeżeli ktoś prosił, by mu pokazać „tajemną technikę”, otrzymywał podobną odpowiedź. „Każda technika zawiera w sobie wszystkie ta- jemnice, których kiedykolwiek będziesz potrzebował”. Często Mo- rihei w takiej sytuacji wymagał zaprezentowania techniki zwanej tai- nohenko (zwrot ciała), najprostszego z wszystkich ruchów. Albo mawiał: 50 MORIHEI UESHIBA ♦ SZTUK A POKOJU „Jeżeli choć raz uda ci się prawidłowo wykonać shiho-nage («rzut w czte- rech kierunkach», podstawowa technika, ćwiczona podczas każdej sesji), będziesz bliski mistrzostwa w Aikido”. Jeżeli uczeń prosił o to, by mu ponownie pokazać pracę stóp w danym układzie, Morihei grzmiał: „Nie uczę cię, jak masz ruszać stopami; nauczam, jak poruszyć swój umysł!”. Inny uczeń pewnego razu powiedział: „Gdy jesteś z nami tu, w dojo, potrafię wykonywać poszczególne układy całkiem poprawnie, ale gdy cię nie ma, nie potrafię sobie niczego przypomnieć”. Morihei wytłumaczył: „Dzieje się tak, ponieważ łączę twoje ki z moim i w niedo- strzegalny sposób cię prowadzę. Jeżeli kiedykolwiek masz wątpliwości czy problemy, pomyśl o mnie, a ja ci będę towarzyszył”. Nauki Moriheia były w znacznym stopniu podobne do tych, któ- rymi posługują się mistrzowie zen, wykorzystujący koany, czyli specy- ficzne łamigłówki; za ich pomocą, dając sprzeczne polecenia, dopro- wadzają swoich uczniów do stanu wzmożonej czujności. Morihei mawiał niektórym uczniom: „Podstawą wszystkich układów Aikido jest miecz; niech walka mieczem stanie się podstawą twojego treningu”. Jednak inni słyszeli coś wręcz przeciwnego: „Trzymaj się z daleka od miecza, dopóki się nie nauczysz wykorzystywać własnego ciała”. Albo: „Nigdy nie dopuszczaj do tego, by twój przeciwnik zastosował na tobie mocny chwyt”, a równocześnie: „Jeżeli chcesz nabrać sił, po- zwól, by twój przeciwnik mocno cię chwycił i staraj się go poruszyć”. Odnośnie metod Morihei wygłosił ten celny komentarz: W rzeczywistości Aikido nie uznaje żadnych form, żadnych usta- lonych wzorców. Jest czymś w rodzaju niewidzialnej fali energii. Ponieważ jednak ludziom jest zbyt trudno pojąć tego rodzaju fe- nomen, doraźnie stosujemy pewne formy po to, by móc to wyja- śnić i wykorzystać w praktyce. W gruncie rzeczy każdy ruch może stać się metodą w Aikido, więc patrząc z takiej perspektywy, można powiedzieć, że błędy nie istnieją. Moja rada brzmi: naucz się i za- pomnij! Naucz się i zapomnij! Niech metody staną się częścią twojej istoty! SZTUKA WOJNY VERSU S SZTUK A POKOJU 51 Podobnie, jeżeli uczeń pytał: „Jak się nazywa ten układ?”, Morihei odpowiadał: „Nazwij to po swojemu. Dzięki temu stanie się on dla ciebie bliższy”. Później stwierdził: Nie możesz naśladować tego, co ja robię. Każdy układ bez wyjątku jest wyjątkowym, ostatecznym doświadczeniem. Moje układy po- jawiają się swobodnie, tryskając jak fontanna. Zamiast usiłować naśladować to, co robię, słuchaj tego, co mówię. W tym właśnie tkwi sedno wszystkich metod. Kiedyś to pojmiesz. SZTUKA WOJNY VERSU S SZTUK A POKOJU 53 Ai-ki-do, „Sztuka pokoju”, podpisane „Morihei” 54 MORIHEI UESHIBA ♦ SZTUK A POKOJU Yu, „Ukryte”
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka pokoju
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: