Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00324 004729 20008524 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wiernej miłości - ebook/epub
Sztuka wiernej miłości - ebook/epub
Autor: , Liczba stron: 212
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061617 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sztuką jest kochać wiernie i przeżyć udaną miłość aż do końca. Para francuskich seksuologów z długim małżeńskim stażem i tysiącami godzin spędzonych na doradzaniu małżonkom dzieli się swoim doświadczeniem kochania oraz na przykładzie prawdziwych historii swoich pacjentów ukazuje pułapki miłości.

Książka:

– uczy dostrzegać schematy, utarte przekonania, które przeszkadzają prawdziwie poznać drugą osobę,

– określa minimum dojrzałości, które pozwala na zbudowanie solidnych fundamentów związku,

– podpowiada, jak odróżnić miłość od zakochania,

– rozwija temat intymności małżeńskiej i przyjaźni w miłości,

– odpowiada na pytanie, jak dobrze przeżyć okres płodny,

– dotyka poważnych problemów w związkach – kłótni, kryzysów, zdrad czy homoseksualizmu jednego z małżonków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...OKL_Sztuka wiernej milosci_DRUK.indd 1 OKL_Sztuka wiernej milosci_DRUK.indd 1 10-06-2017 15:14:46 10-06-2017 15:14:46 Sztuka wiernej miłości Marie-Noël Florant Olivier Florant Sztuka wiernej miłości Przełożyła Justyna Wilga-Lombard Tytuł oryginału Aimer après la foudre et l’orage. Les secrets bien gardés de la fi délité © Les Éditions du CERF, 2015 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo W drodze, 2017 Redaktor prowadzący: Ewa Kubiak Redakcja: Paulina Jeske-Choińska Korekta: Agnieszka Czapczyk, Paulina Jeske-Choińska Redaktor techniczny: Justyna Nowaczyk Skład i łamanie: Joanna Dąbrowska Projekt okładki, stron tytułowych i layoutu: Joanna Dąbrowska Na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu Ventzislava Piriankova W ogrodzie kwitnącej wiśni. ISBN 978-83-7906-1(cid:23)(cid:18)-(cid:24) Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Dla naszych dzieci: Marie-Alix i Laurenta, Jeana-Baptiste’a i Élodie, Benoît-Marie OP, Martina i Alix, Nicolasa i Agnieszki, Hong-Th ao i Stéphane’a. I dla naszych wnuków. Dla wszystkich par, które spotykamy i którym towarzyszymy. Przedmowa W iele pytań zadanych podczas szkolenia przyszłych dorad- ców małżeńskich dotyczyło kwestii relacji i  fuzji, charak- terystycznej dla „związków symbiotycznych”. Trzeba wiedzieć, że „fuzja” jest wyrażeniem kontrowersyjnym wśród doradców mał- żeńskich. Zaproponowaliśmy im inną interpretację tego pojęcia, ponieważ fuzja nie jest jedynie problemem zatracenia tożsamości indywidualnej, ale także, w fi zyce, procesem generującym olbrzy- mią ilość energii, nie tylko w reaktorach jądrowych lub w procesie powstawania życia poprzez fuzję gamet, w których zresztą elemen- ty pochodzące od matki i ojca pozostaną rozpoznawalne. Broni- my zatem idei zjednoczenia bez pomieszania, według wyrażenia używanego przez teologów od zarania Kościoła, by wyrazić to, co rozumiemy z jedności natury Boga w trzech Osobach. Unia bez po- mieszania, spotkanie natury ludzkiej i boskiej w człowieku Jezusie Chrystusie i w każdym człowieku, jak mówił kiedyś św. Ireneusz, a w XX wieku św. Jan Kronsztadzki1. 1 Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Éd. du Cerf, coll. „Sagesses Chrétiennes”, Paris 2001. Św. Jan z Kronsztadu, Moje życie w Chrystusie, Wydawnictwo M, Kraków 2015. 8 Sztuka wiernej miłości W momencie redagowania tych paru linii przedmowy i ostat- nich poprawek naszego tekstu przyszło nam do głowy, że pisanie książki na cztery ręce jest bardzo konkretnym przeżyciem jedno- ści bez pomieszania. Jeden duch, lecz tyle słów, które dzielą. Każdy z nas musi odstąpić, wyrzekając się takiego czy innego sformuło- wania, które wybrał i dopracował, lecz które nie zyskało aprobaty drugiej osoby. Taka czy inna dygresja, która wydaje się genialna jej autorowi, drugiemu może wydać się banalna! Pomruk niezadowo- lenia… Lecz co tam, zostawmy to, nie napinajmy się. Tekst poniż- szej książki jest, po kilku redakcyjnych burzach, świadectwem dro- gi wiernej pary, która wie, dokąd zmierza: do Miłości przez Drogę, jaką jest Życie. W Prawdzie. Sztuka wiernej miłości. Pomimo przeciwnych wiatrów napoty- kanych niekiedy na wspólnej drodze. Unia bez pomieszania. Dwoje w jednym, złączeni na dobre i na złe. Wierni, to znaczy, że nic ani nikt, ani żadne zmartwienie nie może długotrwale nas rozłączyć. Skąd pomysł tej książki? M oja pierwsza książka, Nie psujcie sobie przyjemności, jest świę- ta!, wyrastała z  mojego oburzenia na powszechną krytykę wiary chrześcijańskiej lub raczej „moralności judeochrześcijań- skiej”, która miałaby być główną przeszkodą do szczęścia istot ludz- kich1. Cytuje się nieustannie zdanie z Nietzschego, przekonujące, że chrześcijaństwo „zatruło” przyjemność. Ja i moja żona nie podzielaliśmy tej wizji chrześcijaństwa, które jest dla nas wielkim szczęściem bycia w grupie wierzących w mi- łość bezwarunkową, mimo że spędzamy wiele czasu z  osobami cierpiącymi z powodu braku miłości lub nieumiejętności kochania. Pierwsza książka stała się więc propozycją alternatywną w stosun- ku do współczesnej wizji miłości i przyjemności, tak głęboko zako- rzenionej w cielesności. Zwracałem się w niej do par małżeńskich lub do tych, które przygotowują się do małżeństwa. Tekst spotkał się z żywym przyjęciem i wiele par dzieliło się ze mną radością jego przeczytania, często przeczytania go wspólnie. Inne pary przyszły do mnie po pomoc. Mówiły o trudnościach w odnalezieniu drogi 1 Olivier Florant, Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. Pour une liturgie de l’orgasme, Presses de la Renaissance, Paris 2006. 10 Sztuka wiernej miłości wyzwolenia wewnętrznego, osobistego i małżeńskiego, drogi zapo- mnienia o sobie samym, które daje pokój. Miałem szczęście spotykać pary i  towarzyszyć im poprzez wykłady, rekolekcje i marsze po drogach św. Jakuba do Santiago de Compostela oraz na pustyni wraz z moją żoną Marie-Noël. Za każdym razem spotkania te wzbogacały nas dzięki braterskiemu dzieleniu się doświadczeniami, ale także dzięki kreatywności ko- chających się osób, które chciały kochać jeszcze bardziej. Regular- nie proponowaliśmy im drobne ćwiczenia, by mogły pójść razem jeszcze dalej. Na przestrzeni kilku ostatnich lat metodologiczne obserwacje pożycia małżeńskiego unieważniły wiele teorii dotyczących związ- ków, które wydawały się oczywiste w latach siedemdziesiątych. Pierwsze metody doradztwa małżeńskiego, które pojawiły się we Francji w latach sześćdziesiątych, opierały się na przekonaniu, że aktywne słuchanie, wywodzące się z  terapii indywidualnych, głównie ze szkoły Carla Rogersa lub terapii psychoanalitycznych, jest propozycją dostosowaną do potrzeb par. Jednakże we Francji nie przeprowadzono żadnych badań naukowych, a gdy stało się to w Stanach Zjednoczonych, wyniki okazały się zniechęcające2. W 2009 roku znany amerykański terapeuta otworzył kongres doradców małżeńskich wykładem zatytułowanym prowokacyjnie: 2 John Gottman, amerykański specjalista doradztwa małżeńskiego i założyciel labo- ratorium badań nad małżeństwem i rodziną, cytuje wyniki przedstawiające jedy- nie 17 par zadowolonych z terapii trzy lata po jej odbyciu. 11 Skąd pomysł tej książki? „Jak terapia może zaszkodzić zdrowiu waszego związku?3”. Inni au- torzy również zakwestionowali efekt terapii dla przyszłości związku. John Gottman w swej książce Siedem zasad udanego małżeń- stwa stwierdza, że terapie par pochodne od terapii indywidualnych (rogeriańskich, psychoanalitycznych itd.) nie są zbyt skuteczne4. Z pewnością bierze się to z faktu, że skupiają one bardziej każdego na samym sobie i na poszukiwaniu własnego szczęścia niż na zna- lezieniu szczęścia w związku. Krótko mówiąc, czterdzieści lat po przyjęciu naszej pierwszej klientki i  odbyciu wielu szkoleń w  bardzo różnych kierunkach, nadal poszukujemy najlepszych środków umożliwiających pomoc parom w trudnościach, gdy znajdują się na najcięższym odcinku wspólnej drogi. Gdy nie czerpią już przyjemności z bycia razem. Przyjemność! Czy to nie ona pcha nas do działania, czasem aż do utraty sensu? Kwestia przyjemności i pragnienia została omó- wiona w  mojej poprzedniej książce. Wiele osób powiedziało lub napisało nam, że jej lektura przyniosła im ukojenie i pomogła od- zyskać nadzieję. Jeszcze innym nasza propozycja wydała się zbyt elitarna. Oczywiście, spotykamy się z sytuacjami nieodwracalnymi! Lecz również z takimi, które wydawały się beznadziejne, a z któ- rych udało się wydźwignąć. Niniejsza pozycja ma za zadanie przynieść konkretne odpowie- dzi na wiele pytań, które zostały nam zadane albo w listach, albo w formie pytań pisemnych w trakcie konferencji. 3 William Doherty, „How therapy can be hazardous to your marital health”, konfe- rencja „Smart Marriages”, 3 lipca 1999, PhDFamily Social Science Department, University of Minnesota. 4 John Gottman, Siedem zasad udanego małżeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014. 12 Sztuka wiernej miłości Pragnęliśmy podpisać tę książkę wspólnie, bo o  ile pierwsza była owocem prac uniwersyteckich i naszych rozmów, o tyle nad obecną pracowaliśmy oboje, zarówno pod względem doboru treści, jak i redakcji. Wyrażona tu idea powstawała stopniowo, w codzien- nym wysiłku. Nadal docieramy się po czterdziestu pięciu latach małżeństwa i prawie tylu spędzonych na towarzyszeniu cierpiącym parom. By przedstawić naszą wypowiedź w konkretnym świetle, przy- toczyliśmy tu część prawdziwych historii par, z którymi pracowali- śmy. W poszanowaniu ich prywatności imiona oraz szczegóły, któ- re pozwoliłyby rozpoznać osoby, zostały zmie nione. Spis treści PRZEDMOWA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 SKĄD POMYSŁ TEJ KSIĄŻKI?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 WSTĘP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13 O wierności w miłości małżeńskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14 Skrzyżowanie wierności i niewierności? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Związek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wyłączność związku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ślub cywilny, kościelny, obyczajowy, wolny związek – jaki wspólny mianownik, jeśli właśnie nie związek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18 Dlaczego kochanie miałoby być sztuką? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24 Co nowego w sztuce kochania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27 Książka ta rozwinie sześć etapów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28 Być gotowym do zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 Jak więc pomóc parom w trudnościach, dać im nadzieję i moc do wspólnego odnalezienia się? . . . . . . . . . . . . . .   30 Zmienić swoje przekonania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46 1. KOCHAĆ: ZROZUMIEĆ NAJPIERW SIEBIE SAMEGO, BY MÓC ZROZUMIEĆ DRUGĄ OSOBĘ . . . . . . . . . . . . . . . . .   53 Jaki sens ma dla was świat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   53 210 Sztuka wiernej miłości 2. WARUNKI DOJRZAŁOŚCI NIEZBĘDNE DO WSTĄPIENIA W ZWIĄZEK . . . . . . . . . .   63 Opuści człowiek ojca i matkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 Kochać siebie samego, by móc kochać innych – czy aby na pewno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66 Dojrzałość przychodzi również w momencie, gdy stajemy się zdolni do wolnego podjęcia ryzyka zależności, co jest właściwe każdej relacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68 Czy życie może mieć sens inny niż transcendentny? . . . . . . . . . . .   70 Dlaczego powoływać się na Abrahama Masłowa? . . . . . . . . . . . . . .   73 3. UCZUCIE ZAKOCHANIA NIE JEST MIŁOŚCIĄ  . . . . . . . . 77 Emocje miłosne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Spodobać się raz i kochać zawsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   85 4. BLISKOŚĆ LUB PRZYJAŹŃ MAŁŻEŃSKA . . . . . . . . . . . . . .   93 Bliskość cielesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   94 Bliskość emocjonalna i uczuciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bliskość w rozrywce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Bliskość społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Bliskość intelektualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Bliskość duchowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5. MIŁOŚĆ I PŁODNOŚĆ: BĄDŹCIE PŁODNI, ABYŚCIE ZALUDNILI ZIEMIĘ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Encyklika wydana w trudnym kontekście fi lozofi cznym i politycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Akt seksualny, będąc świętą dziedziną życia, ma się odbywać w warunkach sacrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Prawo naturalne, pojęcie źle zrozumiane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Odnowione spojrzenie na seksualność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 211 Spis treści Ulepszyć seksualność, by dojść do wystarczającej harmonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Na pytanie, czemu służy seksualność, nasi współcześni odpowiadają, że służy ona rozmnażaniu i przyjemności. Czy tylko? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Przekroczyć naturę, by wejść na poziom nadnaturalny . . . . . . . . . . 139 Dobrowolna wstrzemięźliwość dla Królestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6. SOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Zażalenia, wyrzuty i sceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Wdzięczność i upodobanie życzliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kłótnia sama w sobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Zdrada małżeńska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Homoseksualizm a związek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienie seksualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 POSŁOWIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 DZIĘKUJEMY!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 TEST UZALEŻNIENIA OD CYBERSEKSU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wiernej miłości
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: