Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00361 007158 14075777 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny - książka
Sztuka wojny - książka
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-338-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj chińskie zasady taktyki i strategii
skuteczne w interesach i życiu osobistym

Niewiarygodne, że zasady i metody konfrontacji z przeciwnikiem znane w odległej epoce i zupełnie innej cywilizacji z powodzeniem znajdują zastosowanie również dzisiaj.

'Sztuka wojny' Sun Tzu i 'Metody wojskowe' Sun Pina przedstawiają zbiór zaleceń i rad dla każdego, kto dowodzi ludźmi, stawia czoła wyzwaniom i walczy o pozycję dla siebie i swoich podwładnych.

Zawarta w tej książce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystępna dla każdego czytelnika. Słowa chińskich mędrców opatrzone zostały komentarzami zawierającymi wyjaśnienia trudniejszych fragmentów, opisami kontekstu sytuacyjnego i propozycjami zastosowania ich interpretacji w sytuacjach życia codziennego.

O skuteczności ponadczasowych chińskich nauk wiedzą azjatyccy politycy, biznesmeni i wojskowi od dwu i pół tysiąca lat. W XX wieku, po przegranej wojnie w Wietnamie, przekonały się o niej również Stany Zjednoczone, gdzie od kilkudziesięciu lat wykłada się wiedzę Sun Tzu i Sun Pina na uczelniach wojskowych.

Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie tylko na wojnie, ale również na co dzień. Nauki Sun Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie własnych interesów.

Te traktaty uczą zwyciężać

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Sztuka wojny KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autorzy: Sun Tzu, Sun Pin T³umaczenie: Dariusz Baka³arz ISBN: 83-7361-338-2 Tytu³ orygina³u: The Complete Art of War Format: B5, stron: 312 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Poznaj chiñskie zasady taktyki i strategii skuteczne w interesach i ¿yciu osobistym Niewiarygodne, ¿e zasady i metody konfrontacji z przeciwnikiem znane w odleg³ej epoce i zupe³nie innej cywilizacji z powodzeniem znajduj¹ zastosowanie równie¿ dzisiaj. „Sztuka wojny” Sun Tzu i „Metody wojskowe” Sun Pina przedstawiaj¹ zbiór zaleceñ i rad dla ka¿dego, kto dowodzi ludĥmi, stawia czo³a wyzwaniom i walczy o pozycjê dla siebie i swoich podw³adnych. Zawarta w tej ksi¹¿ce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystêpna dla ka¿dego czytelnika. S³owa chiñskich mêdrców opatrzone zosta³y komentarzami zawieraj¹cymi wyjaġnienia trudniejszych fragmentów, opisami kontekstu sytuacyjnego i propozycjami zastosowania ich interpretacji w sytuacjach ¿ycia codziennego. O skutecznoġci ponadczasowych chiñskich nauk wiedz¹ azjatyccy politycy, biznesmeni i wojskowi od dwu i pó³ tysi¹ca lat. W XX wieku, po przegranej wojnie w Wietnamie, przekona³y siê o niej równie¿ Stany Zjednoczone, gdzie od kilkudziesiêciu lat wyk³ada siê wiedzê Sun Tzu i Sun Pina na uczelniach wojskowych. Opanowanie skutecznych strategii przydaje siê nie tylko na wojnie, ale równie¿ na co dzieñ. Nauki Sun Tzu nadaj¹ siê do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencj¹, zarz¹dzaniu ludĥmi i obronie w³asnych interesów. Te traktaty ucz¹ zwyciê¿aæ Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa Przybliżona chronologia okresów dynastycznych Wstęp Sun Tzu Sztuka wojny 1. Wstępna ocena 2. Prowadzenie wojny 3. Planowanie ofensywy 4. Rozmieszczenie wojsk 5. Strategiczna siła wojskowa 6. Próżnia i materia 7. Walka wojskowa 8. Dziewięć zmiennych 9. Manewrowanie armią 10. Ukształtowanie terenu 11. Dziewięć terenów 12. Ataki ogniowe 13. Zatrudnianie szpiegów 14. Dziewięć ukształtowań i dwa pytania (Fragmenty z T’ung Tien) 9 15 17 57 59 65 69 75 79 85 93 99 105 113 119 129 133 139 6 S P I S T R E Ś C I Sun Pin Metody wojskowe 149 1. Pojmanie P’ang Chüana 2. Audiencja u króla Wei 3. Pytania króla Wei 4. T’ien Chi pyta o fortyfikacje 5. Dobór żołnierzy 6. Wojna pod księżycem 7. Osiem formacji 8. Skarby terenu 9. Przygotowanie strategicznej siły 10. Charakter armii 11. Dobór 12. Zabijanie oficerów 13. Wzmacnianie chi 14. Posterunki 15. Wzmacnianie armii 16. Dziesięć rozlokowań 17. Dziesięć pytań 18. Dowodzenie pancernymi 19. Odróżnianie gościa od gospodarza 20. Biegli 21. Pięć nazw, pięć szacunków 22. Wady armii 23. Wodzowska rzetelność 24. Cnota wodza 25. Klęski wodza 26. Straty wodza 27. Miasta męskie i żeńskie 151 155 159 167 171 175 179 185 189 195 199 203 207 215 221 225 231 239 241 247 251 255 261 265 269 273 277 S P I S T R E Ś C I 7 28. Pięć kryteriów, dziewięć korzyści 29. Zwartość i rozproszenie 30. Klasyczne i nieklasyczne 31. Pięć instrukcji 32. Dowodzenie kawalerią (Dodatek z T’ung Tien) 33. Atakowanie serca (Fragment T’ai-p ing Yü-lan) 283 287 293 299 303 307 1 Wstępna ocena 6 0 S U N T Z U ♦ S Z T U K A W O J N Y Sun Tzu rzekł: Wojna jest największą sprawą państwa, podstawą życia i śmierci, Tao przetrwania lub zagłady. Trzeba ją uważnie rozważyć i przeana- lizować. ### A zatem należy podzielić ją na pięć wymienionych poniżej ele- mentów, każdy z nich ocenić na podstawie rozpoznania i określić ich prawdziwą naturę. Pierwszy nazywa się Tao, drugi Niebo, trzeci Ziemia, czwarty generałowie, a piąty prawa organizacji i dyscypliny wojskowej. Tao sprawia, że lud w pełni popiera władcę. Będą więc z nim umierać, żyć z nim i nie będą lękać się niebezpieczeńsłtw. Niebo zawiera w sobie yin i yang, zimno i ciepło oraz warunki wywołane porami roku. Ziemia obejmuje tereny dalekie i bliskie, trudne i łatwe, rozległe i ograniczone, a także zgubne i łatwe do obrony. Generałów cechuje mądrość, wiarygodność, dobroć, odwaga i su- rowość. Prawa organizacji i dyscypliny wojskowej obejmują regulaminy, zorganizowanie, Tao dowodzenia oraz logistykę. Nie ma generałów, którzy nie słyszeliby o tych pięciu czynni- kach. Ci, którzy je rozumieją, będą zwycięzcami. Ci, którzy nie ro- zumieją — przegrają. ### A zatem, gdy dokonujesz poprzedzonego dokładnym rozpozna- niem porównania i określasz prawdziwą naturę poszczególnych ele- mentów, zadaj pytania: Który władca posiada Tao? Który generał ma większe umiejętności? Kto zdobył przewagę Nieba i Ziemi? Czyje prawa i rozkazy są skuteczniej przestrzegane? Czyje siły są większe? W S T Ę P N A O C E N A 6 1 Czyi oficerowie i żołnierze są lepiej wyszkoleni? Czyj system nagród i kar jest bardziej klarowny? Na podstawie tej wiedzy poznaję, kto zwycięży, a ktło przegra! ### Dowódca, który przestrzega moich metod oceny i korzysta z nich, na pewno odniesie zwycięstwo i to jego powinno się nająć. Jeżeli powołałeś dowódcę, który nie przestrzega moich metod oceny, wiedz, że zostanie on pokonany — odpraw go. ### Po oszacowaniu pozytywnych stron, zgodnie z tym, co tu usły- szałeś, zastosuj tę wiedzę wraz ze strategią siły, uzupełnioną o takty- kę terenową, aby reagować na czynniki zewnętrzne. Strategiczna siła polega na takim kontrolowaniu taktycznej nierównowagi sił, aby zdobyć korzyści dla siebie. ### Wojna jest Tao wprowadzania w błąd. Jeśli zatem jesteś zdolny, udawaj mało zdolnego. Gdy podrywasz swoje wojska do działania, udawaj bierność. Jeżeli twój cel jest bliski, zachowuj się tak, jakby był odległy. A gdy jest odległy, udawaj, że jest bliski. ### Zwabiaj przeciwnika pozornymi zyskami. Wywołuj i wykorzystuj chaos w jego szeregach. Jeśli siły przeciwnika są znaczne, przygotuj się na starcie. Jeśli jest on bardzo silny, unikaj go. Jeżeli jest zdenerwowany, jeszcze bardziej pomieszaj mu szyki. Bądź uległy, aby wzbudzić jego arogancję. Jeżeli jest wypoczęty, skłoń go do wysiłku. Jeżeli jest jednomyślny, spraw, aby się podzielił. Atakuj, gdy jest nieprzygotowany. Idź tam, gdzie się ciebie nie spodziewa. 6 2 S U N T Z U ♦ S Z T U K A W O J N Y Te strategie wojskowe prowadzą do zwycięstw. Ale nie można ich do końca przewidzieć. ### Kto przed walką uznaje w świątyni przodków, że zostanie zwy- cięzcą, doszedł do wniosku, że większość czynników działa na jego korzyść. Kto przed walką uznaje w świątyni przodków, że poniesie klęskę, odkrył, że na jego korzyść działa niewiele cłzynników. Jeżeli ten, kto odkrył, że większość czynników działa na jego ko- rzyść, odniesie zwycięstwo, a ten, kto odkrył, że niewiele czynników działa na jego korzyść, poniesie klęskę, to co dopiero z tym, kto od- krył, że nic nie działa na jego korzyść? Oceniając z takiej perspektywy, można określić, kto poniesie po- rażkę, a kto zwycięży. Komentarz Najistotniejsza myśl tego rozdziału — niepomierna doniosłość wojny — została już omówiona we wstępie. Jednak tutaj dowiadujemy się o rzeczy jeszcze ważniejszej, a mianowicie o konieczności starannego przygotowania, uważnego rozpatrywania różnych wersji rozwoju wypadków i podejmowania tylko takich kroków, które mają realną szansę powodzenia. Określenie takich kroków wymaga wnikliwych analiz. Jednak nawet najbardziej szczegółowe nie zawsze wystarczają, ponieważ mimo szerokiego i szczegółowego rozpoznania wroga (lub konkurentów albo potencjalnych klientów) i tak pozostaje jeszcze wiele niewiadomych. Generalnie Sun Tzu opowiada się za drogą świadomego determinizmu, a nie intuicji, wychodząc z założenia, że ocena szans na przeżycie i powodzenie wynika z prawdziwej mądro- ści, którą daje tylko wnikliwa wiedza. Rozdział ten zawiera również dwie słynne koncepcje Sun Tzu. Pierwsza z nich głosi, że wprowadzanie w błąd jest istotą wojny; we- dle drugiej jest ono ogólną zasadą manipulowania wrogiem. Kon- cepcje te potępiali obłudni uczeni, którzy kryli się pod płaszczykiem konfucjanizmu, chociaż w codziennym życiu dworskim sami gorli- wie stosowali techniki podstępu. Jednak w całej Sztuce wojny Sun Tzu W S T Ę P N A O C E N A 6 3 podkreśla konieczność ponoszenia jak najmniejszych kosztów przy obronie majątku, ratowaniu życia i walce o zwycięstwo. A zatem wprowadzanie wroga w błąd jest podstawą, o czym współczesne ar- mie przekonały się dopiero w minionym wieku. Poza tym wywoła- nie dezorientacji leży u podstaw manipulowania wrogiem, wykorzy- stywania jego słabości, bazowania na jego pragnieniach, poznawania jego oczekiwań i atakowania, gdy jest on zmęczony oraz zdezorgani- zowany. Wprawdzie w wielu sferach życia kwestie moralne zniechęcają do stosowania podstępu, jednak w samoobronie i w sporcie wprowa- dzanie przeciwnika w błąd i wykonywanie mylących posunięć sta- nowi podstawę zwycięstwa i przetrwania. Nawet w biznesie zmylenie konkurenta (ale nie kontrahenta lub klienta) nie zasługuje na potę- pienie, chociaż takie praktyki bywają bardzo skomplikowane ze względu na ewentualny negatywny wpływ na strategię i pozycję mar- ketingową. Niemniej jednak trzeba brać pod uwagę to, że konkurent albo oponent ma w zanadrzu sprytny fortel i zawsze należy uwzględ- niać taką ewentualność w analizach sytuacyjnych. Na koniec trzeba zauważyć, że sentencja „Atakuj, gdy jest nie- przygotowany. Idź tam, gdzie się ciebie nie spodziewa” stała się nie tylko mottem chińskiej nauki o wojskowości, ale stała się także ele- mentem języka używanego na co dzień — znał ją dosłownie każdy Chińczyk żyjący w minionym tysiącleciu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: