Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00255 007800 19971335 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny. Traktat. Wydanie kieszonkowe - książka
Sztuka wojny. Traktat. Wydanie kieszonkowe - książka
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4111-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chiński traktat zawierający zasady taktyki i strategii, skuteczne nie tylko w wojsku, ale również w interesach i życiu osobistym

Niewiarygodne, że zasady i metody konfrontacji z przeciwnikiem, pochodzące z odległej epoki i zupełnie innej cywilizacji, z powodzeniem znajdują zastosowanie również dzisiaj.

Oto zbiór zaleceń i rad dla każdego, kto dowodzi ludźmi, stawia czoła wyzwaniom oraz walczy o pozycję dla siebie i swoich podwładnych. Zawarta w tej książce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystępna dla każdego czytelnika, a o skuteczności ponadczasowych chińskich nauk wiedzą azjatyccy politycy, biznesmeni czy wojskowi od dwu i pół tysiąca lat. W XX wieku, po przegranej wojnie w Wietnamie, przekonały się o niej również Stany Zjednoczone, gdzie od kilkudziesięciu lat wykłada się wiedzę Sun Tzu na uczelniach wojskowych.

Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie tylko na wojnie, ale również na co dzień. Nauki Sun Tzu można zastosować przy windykacjach i obronie własnych interesów, w negocjacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencją oraz zarządzaniu ludźmi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu� orygina�u: The Complete Art of War T�umaczenie: Dariusz Bakalarz Redakcja: Rafa� �azarczyk Projekt ok�adki: Urszula Banaszewska ISBN: 978-83-246-4111-6 Copyright © 1996 by Ralf D. Sawyer First published in the United States by Westview Press, A Subsidiary of Perseus Books L.L.C. Translation copyright © 2004 by Wydawnictwo Helion. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2004, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrze�one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca�o�ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod� kserograficzn�, fotograficzn�, a tak�e kopiowanie ksi��ki na no�niku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki wyst�puj�ce w tek�cie s� zastrze�onymi znakami firmowymi b�d� towarowymi ich w�a�cicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION do�o�yli wszelkich stara�, by zawarte w tej ksi��ce informacje by�y kompletne i rzetelne. Nie bior� jednak �adnej odpowiedzialno�ci ani za ich wykorzystanie, ani za zwi�zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponosz� równie� �adnej odpowiedzialno�ci za ewentualne szkody wynik�e z wykorzystania informacji zawartych w ksi��ce. Drogi Czytelniku! Je�eli chcesz oceni� t� ksi��k�, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/arttwk Mo�esz tam wpisa� swoje uwagi, spostrze�enia, recenzj�. Wydawnictwo HELION ul. Ko�ciuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (ksi�garnia internetowa, katalog ksi��ek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treŁci 1. Wstďpna ocena 2. Prowadzenie wojny 3. Planowanie ofensywy 4. Rozmieszczenie wojsk 5. Strategiczna siķa wojskowa 6. PróŮnia i materia 7. Walka wojskowa 8. Dziewiďý zmiennych 9. Manewrowanie armiû 10. Uksztaķtowanie terenu 11. Dziewiďý terenów 12. Ataki ogniowe 13. Zatrudnianie szpiegów 14. Dziewiďý uksztaķtowaĹ i dwa pytania (Fragmenty z T’ung Tien) 7 13 17 23 27 31 37 43 49 57 63 75 79 85 13 Zatrudnianie szpiegów 80 SUN TZU i SZTUKA WOJN Y Sun Tzu rzekķ: JeŮeli wysyķasz na wojnď armiď zķoŮonû ze stu tysiďcy ludzi i jeŮeli maszeruje ona tysiûc kilometrów, to wydatki ponoszone przez zwykķych ludzi i nakķady domu rzûdzûce- go wynoszû tysiûc sztuk zķota dziennie. Za granicû i we- wnûtrz kraju kķopoty i problemy tych, których wyczerpaķa mďczûca droga i tych, którzy nie mogû jak zwykle upra- wiaý roli, dotknû siedmiuset tysiďcy rodzin. Armia pozostaje w gotowoŎci przez wiele lat, aby jed- nego dnia walczyý o zwyciďstwo, ale poniewaŮ dowódcy oszczďdnie rozdajû awanse i Ůaķujû stu sztuk zķota, nie znajû sytuacji przeciwnika. To skrajnie nieludzkie zacho- wanie. KtoŎ taki nie jest wodzem ludzi ani pomocnikiem wķadcy, ani tym, kto zadecyduje o zwyciďstwie. ### Mûdrzy wķadcy i przebiegli dowódcy pokonujû prze- ciwników i dokonujû wybitnych czynów, poniewaŮ z wy- przedzeniem zdobywajû wiedzď o wrogu. Takiej wiedzy nie uzyskuje siď od zjaw ani duchów, ani na podstawie wniosków wypķywajûcych z róŮnych zja- wisk, nie z obserwacji Nieba, ale od ludzi, poniewaŮ jest to wiedza o rzeczywistej sytuacji nieprzyjaciela. ### Istnieje piďý typów szpiegów: miejscowy, wewnďtrzny, nawrócony, czyli podwójny agent, martwy, czyli rozgķa- szajûcy, oraz Ůywy. JeŮeli wszystkich piďý typów wspóķpra- ZATRUDNI ANIE SZPI EGÓ W 81 cuje ze sobû i nikt nie zna ich Tao, to mamy do czynienia z „metodû duchów”. Dla wķadcy jest to istny skarb. Szpiedzy miejscowi to zatrudniani przez nas ludzie z lokalnego terenu. Szpiedzy wewnďtrzni to zatrudnieni przez nas ludzie, którzy piastujû stanowiska w kraju przeciwnika. Podwójni agenci to zatrudniani przez nas szpiedzy nieprzyjaciela. „Martwi”, czyli rozgķaszajûcy szpiedzy to ludzie za- trudnieni, aby poza granicami paĹstwa siaý dezinformacjď. Trzeba im podsuwaý faķszywe informacje, Ůeby do szpie- gów przeciwnika docieraķa nieprawda. ŭywi szpiedzy to tacy, którzy wracajû ze zdobytymi in- formacjami. PoŎród wszystkich spraw Trzech Armii najbliŮsze sto- sunki powinny ķûczyý je ze szpiegami. Dla szpiegów nie ma zbyt szczodrego wynagrodzenia. Nie ma tajniejszych spraw niŮ te, które dotyczû szpiegów. ### Kto nie posiada mûdroŎci Sage, nie umie korzystaý ze szpiegów. Kto nie jest dobroduszny i prawy, nie moŮe za- trudniaý szpiegów. Kto nie jest wnikliwy i bystry, nie po- trafi dostrzec treŎci w raportach wywiadowczych. Wni- kliwoŎý i jeszcze raz wnikliwoŎý! Nie ma krajów, w których nie zatrudnia siď szpiegów. 82 SUN TZU i SZTUKA WOJN Y ### JeŮeli misja wyjdzie na jaw jeszcze przed rozpoczď- ciem, trzeba zabiý szpiega i wszystkich, którym udzieliķ informacji. ### Generalnie w przypadku armii, którû chcesz zaatako- waý, miasta, na które chcesz przypuŎciý szturm, i ludzi, których chcesz zamordowaý, najpierw musisz poznaý imiona dowódcy obrony, jego zastďpców, sztabu, straŮni- ków i obsķugi. Musisz wysķaý szpiegów, Ůeby zdobyli te informacje. ### Trzeba poszukiwaý agentów przeciwnika, którzy przy- byli nas szpiegowaý. KuŎ ich zyskami, pouczaj i nie wy- puszczaj z rďki. W taki sposób pozyskuje siď podwójnych agentów. Dziďki zdobytej od nich wiedzy moŮesz rekru- towaý szpiegów lokalnych i wewnďtrznych. Dziďki zdoby- tej od nich wiedzy szpiedzy jednorazowi mogû rozgķaszaý faķszywe informacje i dezinformowaý przeciwnika. Dziď- ki zdobytej od nich wiedzy, gdy nadejdzie czas, bďdziesz mógķ zatrudniý Ůywych szpiegów. Wķadca musi znaý tych piďý aspektów dziaķalnoŎci wy- wiadowczej. Od takiej wiedzy zaleŮy nawracanie szpiegów; trzeba byý wiďc szczodrym dla podwójnych agentów. ZATRUDNI ANIE SZPI EGÓ W 83 ### W staroŮytnoŎci, gdy paĹstwo Yin rosķo w siķď, miaķo w Xia swojego Yi Chih. Gdy nastaķo paĹstwo Zhou, jego wķadca miaķ w Yin swojego Lu Ya. Mûdrzy wķadcy i roz- waŮni dowódcy, którzy potrafiû zdobywaý dobrze poin- formowanych szpiegów, zyskujû ogromnû przewagď. Oto kwintesencja dziaķaĹ wojskowych, od których zaleŮû po- suniďcia Trzech Armii.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny. Traktat. Wydanie kieszonkowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: