Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 005120 15196021 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny. Wydanie III - książka
Sztuka wojny. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 340
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6391-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Traktaty, które uczą zwyciężać

Sztuka wojny Sun Tzu i Metody wojskowe Sun Pina to kanon literatury militarystycznej. Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją ponadczasowością i walorami poznawczymi. Z każdego odtworzonego i przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza mająca zastosowanie nie tylko na prawdziwym polu bitwy, ale także w wielu innych sferach życia - w walce o rynek toczonej między przedsiębiorstwami, w motywowaniu ludzi do wydajniejszej pracy czy w rozwiązywaniu osobistych problemów. To wszystko dzięki dualnemu charakterowi rad udzielanych przez tych dwóch wielkich strategów - dosłownemu i metaforycznemu. Dlatego współcześni czytelnicy nie muszą znać historii starożytnej chińskiej wojskowości, aby skorzystać z potencjału, jaki kryją w sobie myśli dwóch wielkich przedstawicieli rodziny Sun.

Dzięki temu poprawionemu i poszerzonemu o elementy dodatkowe wydaniu każdy może odświeżyć swoją znajomość Sztuki wojny, a także zagłębić się bardziej w kulturę Państwa Środka poprzez lekturę 36 forteli. Nie są one sformalizowanym dziełem, lecz stanowią swoisty zbiór powiedzeń wywodzących się z myśli politycznej i militarystycznej lub z nią powiązanych. Funkcjonujące współcześnie jako wyrażenia idiomatyczne są dowodem na przetrwanie tej myśli do czasów obecnych. Ich znaczenie jest równie istotne co kiedyś, a Chińczycy często posługują się nimi w celu opisania różnych podstępów, wybiegów i zmyłek. To prawdziwa gratka zarówno dla koneserów, jak i dla osób, które dopiero pierwszy raz sięgną po Sztukę wojny.

Cenisz Sztukę wojny? Powiedz o tym na Facebooku!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Complete Art Of War Redakcja: Bartosz Oczko na podstawie „Sztuka wojny” w tłumaczeniu Dariusza Bakalarza Konsultacja sinologiczna: Piotr Plebaniak (36 forteli) Projekt okładki: Magdalena Stasik ISBN: 978-83-246-6391-0 Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Copyright © 1996 by Ralph D. Sawyer All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this book may be reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. First published in the United States by Basic Books, A Subsidiary of Perseus Books L.L.C. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/artwa3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci 7 13 19 23 31 37 43 51 57 63 71 77 87 91 97 111 115 119 127 133 137 143 149 Przedmowa SUN TZU Sztuka wojny Prowadzenie wojny Planowanie ofensywy Rozmieszczenie wojsk Strategiczna siïa militarna 1 WstÚpna ocena 2 3 4 5 6 Materia i jej brak 7 Walka wojskowa 8 DziewiÚÊ zmiennych 9 Manewrowanie armiÈ 10 Uksztaïtowanie terenu 11 DziewiÚÊ terenów 12 13 14 DziewiÚÊ uksztaïtowañ i dwa pytania SUN PIN Metody wojskowe Ataki ogniowe Zatrudnianie szpiegów Pojmanie P’ang Chüana Audiencja u króla Wei Pytania króla Wei T’ien Chi pyta o fortyfikacje 1 2 3 4 5 Dobór ĝoïnierzy 6 Nocne dziaïania wojenne 7 Osiem formacji 8 Skarby terenu Biegli w sztuce wojny Pięć nazw, pięć wyrazów szacunku 9 10 11 Dobór w praktyce 12 Zabijanie oficerów 13 Wzmaganie ch’i 14 Stanowiska, część I 15 Wzmacnianie armii 16 Dziesięć sposobów rozmieszczenia 17 Dziesięć pytań 18 Dowodzenie rozproszonymi oddziałami 19 Odróżnianie gościa od gospodarza 20 21 22 Wady armii 23 24 25 26 27 Miasta męskie i żeńskie 28 29 30 31 32 Dowodzenie kawalerią 33 Pięć kryteriów, dziewięć zagarnięć Zwarte i rozproszone Konwencjonalne i niekonwencjonalne Pięć instrukcji Prawość wodza Cnoty dowódcy Klęski wodza Straty wodza SZTUKA WOJNY Przygotowanie strategicznej siły Charakter armii Atakowanie serca Trzydzieści sześć forteli Bibliografia Przybliżona chronologia okresów dynastycznych Nizina Chińska i obszary przyległe 6 153 159 163 167 171 181 189 193 201 209 211 217 221 227 233 237 241 245 249 255 259 265 273 279 283 285 317 319 320 SZTUKA WOJNY 5 Strategiczna siïa militarna 37 SUN TZU SUN TZU RZEK’: Dowodzenie duĝÈ armiÈ przypomina dowodzenie niewielkim oddzia- ïem. Sprowadza siÚ to do podziaïu liczby ĝoïnierzy. Walka z duĝÈ licz- bÈ wojsk u boku jest podobna walce z niewielkÈ liczbÈ. To tylko kwestia rozmieszczenia wojsk i zajmowanych pozycji. Tym, co sprawia, ĝe ĝoïnierze Trzech Armii sÈ w stanie niezmiennie stawiaÊ opór, sÈ metody konwencjonalne i niekonwencjonalne. Gdziekolwiek armia atakuje, jest jak kamieñ rzucony w jajko — dziaïa na zasadzie dopeïniajÈcych siÚ przeciwieñstw. Generalnie, nawiÈzujÈc walkÚ, korzysta siÚ z metod konwencjonalnych, a zwyciÚstwo odnosi siÚ dziÚki metodom niekonwencjonalnym. Ci, którzy doskonalÈ siÚ w metodach niekonwencjonalnych, sÈ niestrudze- ni jak Niebo i nieograniczeni jak Jangcy i ¿óïta Rzeka. SÈ jak sïoñce i ksiÚĝyc, które wschodzÈ i zachodzÈ. Jak cztery pory roku, które na- stÚpujÈ po sobie. PiÚÊ jest podstawowych děwiÚków, ale nie sposób wysïuchaÊ wszyst- kich uïoĝonych z nich melodii. PiÚÊ jest kolorów, ale wszystkich od- cieni nie moĝna zobaczyÊ. PiÚÊ jest smaków, lecz nie sposób spróbowaÊ wszystkich ich kombinacji. Strategiczne ukïady siï dzieli siÚ tylko na konwencjonalne i niekonwencjonalne, ale wszystkich przemian, które te ukïady przechodzÈ, nie da siÚ zliczyÊ. Konwencjonalne rodzi nie- konwencjonalne — i odwrotnie, przechodzÈc z jednego w drugie w nie- koñczÈcym siÚ cyklu. Któĝ zdoïa wyczerpaÊ wszystkie moĝliwoĂci? 38 SZTUKA WOJNY Strategiczny ukïad siï widaÊ w napïywie spiÚtrzonej masy wody, która toczy gïazy. Uderzenie we wïaĂciwym czasie widaÊ w ataku drapieĝnego ptaka, który ïamie koĂci swej ofiary. Zatem strategiczna siïa biegïych w sztuce wojny podlega dokïadnemu ukierunkowaniu i uderzeniu we wïaĂciwym czasie. To strategiczne ukierunkowanie przypomina napi- nanie kuszy, a uderzenie we wïaĂciwym czasie — zwalnianie spustu. Chociaĝ walka wyglÈda na bezïadnÈ i burzliwÈ, oni dziaïajÈ w sposób zdyscyplinowany. W zamieszaniu i chaosie zbijajÈ siÚ w krÈg i nie moĝna ich pokonaÊ. Symulowany chaos bierze siÚ z opanowania, zïudzenie strachu — z od- wagi, pozorna sïaboĂÊ — z siïy. PorzÈdek lub nieporzÈdek to tylko kwe- stia liczb. Odwaga i strach to tylko kwestia rozmieszczenia wojsk. Kto zatem doskonali siÚ w manipulowaniu wrogiem, dokonuje takiego rozkïadu siï, ĝe przeciwnik musi zareagowaÊ. Podsuwa mu coĂ, co ten musi zdobyÊ. Zmusza wroga do posuniÚÊ, mamiÈc go korzyĂciami, lecz w zanadrzu ma solidnie przygotowane wojska. A zatem biegïy w sztuce wojennej odnosi zwyciÚstwo, polegajÈc na strategicznym ukïadzie siï, a nie uzaleĝniajÈc siÚ od efektywnoĂci dziaïañ swoich ludzi. Potrafi wybraÊ ludzi i wykorzystywaÊ strate- gicznÈ przewagÚ. Kto wykorzystuje przewagÚ strategicznÈ, dowodzi luděmi w bitwie tak, jakby toczyï bale lub kamienie. Drewno i kamieñ z natury swej zacho- wujÈ spokój, gdy stojÈ nieruchomo, a zsuwajÈ siÚ na pochyïym gruncie. Gdy sÈ kanciaste, zatrzymujÈ siÚ, gdy okrÈgïe — poruszajÈ. Zatem strategicznÈ przewagÚ kogoĂ, kto doskonali siÚ w dowodzeniu armiÈ, moĝna porównaÊ do spychania okrÈgïych gïazów z niebotycznej góry. Oto strategiczny ukïad siï. 39 SUN TZU KOMENTARZ W tym rozdziale padïy wstÚpne sformuïowania kilku waĝnych koncep- cji taktycznych, miÚdzy innymi wspóïistnienia metod „konwencjonal- nych i niekonwencjonalnych” oraz strategicznej przewagi wynikajÈcej z ukïadu siï, omawianych szerzej we wstÚpie. Jednak podstawa realizacji kaĝdej strategii zawsze opiera siÚ na skutecznym dowodzeniu i kontroli, a armie staroĝytnych Chin ĂciĂle przestrzegaïy hierarchicznej organi- zacji opartej na wielokrotnoĂci liczby piÚÊ — od druĝyny po brygadÚ i armiÚ. Ponadto ĂciĂle zdefiniowana organizacja umoĝliwia dowódcy dowodzenie ĝoïnierzami tak, jakby dowodziï jednym czïowiekiem, co jest godnÈ odnotowania analitycznÈ koncepcjÈ w erze Sun Tzu. (Obec- nie, nie liczÈc organizacji wojskowych, hierarchiczne struktury dowo- dzenia — kojarzone z instytucjonalnymi molochami i pionowÈ hierar- chiÈ — ustÚpujÈ miejsca podziaïowi odpowiedzialnoĂci, redukcjom, pracy w maïych grupach zadaniowych i niezaleĝnoĂci. Nawet teoria wojskowoĂci podlega cyklicznym zmianom i chociaĝ ogólnie sprowa- dza ĝoïnierza do roli maszyny, czasami podkreĂla wagÚ jego inicjatywy i elastycznoĂci dziaïania). TworzÈc bïyskawicznie reagujÈcÈ armiÚ, moĝ- na zastosowaÊ wiele Ărodków maskujÈcych do manipulowania wro- giem, aby postawiÊ go w niekorzystnej sytuacji lub zabiÊ go, gdy jest to nieuniknione. Przez dïugi czas na Zachodzie pogardzano stosowaniem taktyk nie- konwencjonalnych, co czÚsto skutkowaïo wieloma ofiarami zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. O ile dla wielu niekonwencjonalne Ărodki sÈ atrakcyjne, a nawet fascynujÈce, u generaïa wzbudzajÈ naiwne po- czucie „postÚpowania nie fair”, które zupeïnie nie pasuje do wojennych okolicznoĂci. Jednak wedïug myĂli taoistycznej zestawienie „konwen- cjonalny i niekonwencjonalny” to tylko dwie dopeïniajÈce siÚ strony tego samego medalu, bez pozytywnych czy negatywnych konotacji. Niekon- wencjonalne Ărodki uĝyte w nieodpowiedni sposób prowadzÈ do po- raĝki, stosujÈ je teĝ zïoczyñcy do nikczemnych celów, ale nie moĝna po- tÚpiaÊ przez to samych Ărodków. Niekonwencjonalne Ărodki i koncepcja dopeïniania siÚ „konwencjonalnego z niekonwencjonalnym” umoĝli- wiajÈ raczej spojrzenie na niekorzystne strony — np. na przewagÚ 40 SZTUKA WOJNY liczebnÈ wroga, wïasnÈ sïaboĂÊ, brak obiegu informacji, niedostateczne doĂwiadczenie — z perspektywy umoĝliwiajÈcej znalezienie alterna- tywnych sposobów odwrócenia sytuacji na wïasnÈ korzyĂÊ. W najprostszej sytuacji na polu bitwy, gdy jedna strona ma znacznie mniej wojska od drugiej, zastosowanie konwencjonalnych Ărodków po- legaïoby na poĂpiesznym ustanowieniu obszaru, który jest broniony w peïni, lecz niewielkimi siïami — z nadziejÈ, ĝe zaciekïÈ walkÈ uda siÚ odeprzeÊ atak wroga. (Warto przypomnieÊ, ĝe dawniej obroñcy uwa- ĝali przewagÚ trzy do jednego za znoĂnÈ, pod warunkiem ĝe nie byli nieudolni lub wyczerpani). Do najpowszechniejszych niekonwencjo- nalnych metod stosowanych w takich sytuacjach w Chinach naleĝaïo budowanie prowizorycznych fortyfikacji, na przykïad stawianie wy- raěnie dostrzegalnych palisad, a tym samym zniechÚcanie przeciwnika do bezpoĂredniego ataku, zwodzenie go co do rzeczywistej liczby wojsk poprzez stawianie kukieï, wzniecanie kurzu i uĝywanie innych pro- stych Ărodków. Póěniej koncentrowano siïy na sïabym punkcie wroga, aby doprowadziÊ do wyïomu w jego szeregach, a nastÚpnie do chaotycz- nej walki. PoĂpieszna rejterada i chaos w bitwie moĝe byÊ podstÚpem, aby pociÈgnÈÊ za sobÈ wroga na pole taktycznie przygotowane do kontr- ataku wspieranego najczÚĂciej przez ataki z flanki albo na tyïach przez niewielkie jednostki, którym w pyle bitewnym i ogólnym zamÚcie udaïo siÚ oddzieliÊ. (Szczególnie znanym przykïadem takiej strategii jest oczy- wiĂcie zastosowanie przez T’ien Tana pïonÈcych woïów do przepro- wadzenia ucieczki pod osïonÈ nocy, o czym szerzej mówimy w naszej publikacji pt. Ancient Chinese Warfare oraz wspominamy pokrótce w ksiÈĝce Sto niekonwencjonalnych strategii). Taktyka jest niewaĝna, a o mistrzostwie stosowania niekonwencjonalnych metod decyduje umiejÚtnoĂÊ znajdowania alternatywnych, nietuzinkowych rozwiÈzañ w kaĝdej sytuacji. 41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: