Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 004153 18668625 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny dla kobiet - książka
Sztuka wojny dla kobiet - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2050-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wojowniczka w bitwie uczuć

Czy w miłości można stosować strategie wojskowe? Jeżeli prawdę mówi hiszpańskie przysłowie, według którego na wojnie i w miłości wszystkie chwyty są dozwolone, jest to jak najbardziej wskazane. Bo czy istnieje coś bardziej skomplikowanego od intymnego związku? A ile razy - samotnie lub z przyjaciółkami - zdarzyło Ci się opracowywać wymyślne triki oraz planować różne drobne podstępy, mające sprawić, że druga strona oszaleje z miłości?

Musisz jednak wiedzieć, że istnieją taktyki mniej lub bardziej nadające się do osiągnięcia konkretnego celu. Nie chodzi przecież o użycie siły fizycznej, tylko zastosowanie inteligentnych forteli, które pomogą Ci jak najlepiej wykorzystać wszystkie Twoje atuty, a przy okazji skrzętnie omijać to, co mogłoby Ci zaszkodzić. Większość z nas, kobiet, intuicyjnie i zupełnie nieświadomie wciąż posługuje się tą sztuką - sztuką strategii mających na celu zwabienie, uwiedzenie, zdobycie czy oczarowanie mężczyzn. To właśnie ta umiejętność stosowania odpowiednich taktyk jest tematem Sztuki wojny, traktatu przypisywanego chińskiemu generałowi Sun-Tzu, który jednak - jak twierdzi Valerie Tasso w przedmowie do tej fascynującej książki - z powodzeniem mógłby okazać się... kobietą.

Zapoznając się z tą nową wersją klasycznego tekstu Sun-Tzu, przekonasz się, że spryt, odpowiednie przygotowanie, planowanie, umiejętność oceny tego, kiedy lepiej jest zaczekać, a kiedy ruszyć do ataku - to broń, która sprawi, iż Twój miłosny przeciwnik skapituluje i pokonany legnie u Twych stóp.

Przekonaj się, czy rozwiązania taktyczne sprawdzone w tysiącu bitew będą równie skuteczne w Waszym namiętnym starciu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka wojny dla kobiet Autor: Adriana Ortemberg T³umaczenie: Katarzyna Jachimska-Ma³kiewicz ISBN: 978-83-246-2050-0 Tytu³ orygina³u: El Arte de la Guerra para Mujeres (The Art of War for Women) Format: 122x194 , stron: 96 Wojowniczka w bitwie uczuæ Czy w mi³oœci mo¿na stosowaæ strategie wojskowe? Je¿eli prawdê mówi hiszpañskie przys³owie, wed³ug którego na wojnie i w mi³oœci wszystkie chwyty s¹ dozwolone, jest to jak najbardziej wskazane. Bo czy istnieje coœ bardziej skomplikowanego od intymnego zwi¹zku? A ile razy – samotnie lub z przyjació³kami – zdarzy³o Ci siê opracowywaæ wymyœlne triki oraz planowaæ ró¿ne drobne podstêpy, maj¹ce sprawiæ, ¿e druga strona oszaleje z mi³oœci? Musisz jednak wiedzieæ, ¿e istniej¹ taktyki mniej lub bardziej nadaj¹ce siê do osi¹gniêcia konkretnego celu. Nie chodzi przecie¿ o u¿ycie si³y fizycznej, tylko zastosowanie inteligentnych forteli, które pomog¹ Ci jak najlepiej wykorzystaæ wszystkie Twoje atuty, a przy okazji skrzêtnie omijaæ to, co mog³oby Ci zaszkodziæ. Wiêkszoœæ z nas, kobiet, intuicyjnie i zupe³nie nieœwiadomie wci¹¿ pos³uguje siê t¹ sztuk¹ – sztuk¹ strategii maj¹cych na celu zwabienie, uwiedzenie, zdobycie czy oczarowanie mê¿czyzn. To w³aœnie ta umiejêtnoœæ stosowania odpowiednich taktyk jest tematem Sztuki wojny, traktatu przypisywanego chiñskiemu genera³owi Sun-Tzu, który jednak – jak twierdzi Valerie Tasso w przedmowie do tej fascynuj¹cej ksi¹¿ki – z powodzeniem móg³by okazaæ siê... kobiet¹. Zapoznaj¹c siê z t¹ now¹ wersj¹ klasycznego tekstu Sun-Tzu, przekonasz siê, ¿e spryt, odpowiednie przygotowanie, planowanie, umiejêtnoœæ oceny tego, kiedy lepiej jest zaczekaæ, a kiedy ruszyæ do ataku – to broñ, która sprawi, i¿ Twój mi³osny przeciwnik skapituluje i pokonany legnie u Twych stóp. Przekonaj siê, czy rozwi¹zania taktyczne sprawdzone w tysi¹cu bitew bêd¹ równie skuteczne w Waszym namiêtnym starciu. Spis treĂci Przedmowa ..................................................................................5 WstÚp ...........................................................................................9 1. Planowanie .........................................................................17 2. Prowadzenie wojny ............................................................23 3. Strategia ..............................................................................27 4. Taktyki ................................................................................33 5. Strategiczna siïa .................................................................37 6. Sïabe i mocne punkty ........................................................41 7. Manewrowanie armiÈ ........................................................47 8. Zmiana taktyki ...................................................................53 9. Wojsko w ruchu .................................................................57 10. Teren ...................................................................................65 11. DziewiÚÊ sytuacji ...............................................................71 12. Atak ogniowy ......................................................................81 13. Korzystanie z pomocy szpiegów .......................................85 Epilog .........................................................................................91 2 Prowadzenie wojny 1 Sun Tzu rzekï: jeĝeli w dziaïaniach wojennych prowadzo- nych na danym terenie ma siÚ do dyspozycji tysiÈc szybkich rydwanów, tysiÈc ciÚĝkich wozów pomocniczych, sto tysiÚcy ĝoïnierzy w zbrojach oraz zapasy wystarczajÈce, ĝeby sprawnie posuwaÊ siÚ do przodu, to nakïady na kampaniÚ zewnÚtrznÈ oraz koszty wïasne, sumy wydane na opïacenie doradców oraz przyjmowanie goĂci, drobne wydatki na rzeczy takie jak klej, laka, a równieĝ na utrzymanie rydwanów i zapewnienie wy- posaĝenia wojska wyniosÈ dziennie tysiÈc sztuk zïota. Taki jest koszt zmobilizowania stutysiÚcznej armii22. 2 Kiedy ruszasz do boju, a zwyciÚstwo dïugo nie nadchodzi, tÚpieje broñ ĝoïnierzy i gaĂnie ich zapaï. Gdy bÚdziesz oblegaÊ miasto, wojsko powoli traciÊ bÚdzie siïÚ23. 22 Jeĝeli tylko osiÈgniÚcie naszego celu nie bÚdzie wymagaïo jakiegoĂ specjalnego wydatku (takiego jak zakup jakiejĂ nowej kiecki, czy teĝ odnowienie zawartoĂci szuflady z bieliznÈ), caïy potrzebny nam ka- pitaï — to kapitaï intelektualny. 23 Nasze dziaïania majÈce na celu zdobycie ukochanego mÚĝczyzny nie powinny niepotrzebnie siÚ przedïuĝaÊ, gdyĝ moĝe siÚ to przyczyniÊ do tego, ĝe siÚ zniechÚcimy. Poza tym któraĂ z naszych rywalek mo- gïaby wykorzystaÊ sytuacjÚ na swÈ korzyĂÊ, co mogïoby bardzo po- waĝnie osïabiÊ naszÈ pozycjÚ. 24 Sztuka wojny dla kobiet 3 Powtarzam raz jeszcze: jeĝeli kampania bÚdzie siÚ przedïu- ĝaÊ, zasoby pañstwa zostanÈ wystawione na ciÚĝkÈ próbÚ. 4 Gdy twoja broñ stÚpieje, a twój duch upadnie, gdy zmalejÈ twe siïy i skurczÈ siÚ zasoby zïota, pojawiÊ siÚ mogÈ inni do- wódcy pragnÈcy wykorzystaÊ niekorzystne poïoĝenie, w jakim siÚ znalazïeĂ. Nawet najmÈdrzejszy generaï nie jest w stanie uchroniÊ siÚ przed tragicznymi konsekwencjami, jakie pociÈga za sobÈ tego rodzaju sytuacja24. 5 Tak wiÚc, chociaĝ nieraz sïyszy siÚ o gïupocie poĂpiechu w prowadzeniu wojny, nikt nigdy nie wspomina, ĝeby opieszaïa kampania niosïa ze sobÈ coĂ mÈdrego. 6 ¿aden kraj nie skorzystaï nigdy na przedïuĝajÈcej siÚ wojnie. 7 Tylko ci, którzy biorÈ pod uwagÚ niebezpieczeñstwa zwiÈ- zane z prowadzeniem wojny, sÈ w stanie dokïadnie poznaÊ najkorzystniejszy sposób jej prowadzenia. 8 Wyszkolony dowódca nie ma potrzeby ogïaszania drugiego poboru, nie musi teĝ dwa razy transportowaÊ zapasów. 9 Zabierz caïy sprzÚt wojskowy z domu, ale ĝywnoĂÊ zagarniaj z terytoriów wroga. W ten sposób wojsko zawsze bÚdzie dys- ponowaÊ wystarczajÈcÈ iloĂciÈ prowiantu, ĝeby siÚ wyĝywiÊ25. 24 Patrz wyĝej. 25 Li-Quan, autor komentarzy do oryginalnego tekstu, zaznacza w tym miejscu: „Jeĝeli posiadasz wïasnÈ broñ i moĝesz zabraÊ zapasy nie- przyjacielowi, niczego ci nie zabraknie, nawet gdyby walki toczyïy siÚ daleko”. W naszym wypadku cytowana „broñ wïasna” to nasz spryt, inteligencja, uwodzicielska moc i pewnoĂÊ siebie, jak równieĝ inne atuty, które mogïyby rozbroiÊ, wycieñczyÊ i pozbawiÊ Ărodków obronnych nawet najbardziej odpornego kochanka (w ten sposób „zagarniamy zapasy wroga”). 25 Prowadzenie wojny 10 Armia zubaĝa skarb pañstwa, gdy transportuje prowiant daleko. Od przewoĝenia prowiantu na duĝe odlegïoĂci bied- nieje lud. 11 BliskoĂÊ stacjonujÈcego wojska sprawia, ĝe ceny ĝywnoĂci idÈ w górÚ, a wysokie ceny wyczerpujÈ zasoby finansowe ludu. 12 Kiedy zasoby siÚ koñczÈ, wieĂniacy zostanÈ obciÈĝeni nowymi, ciÚĝkimi do spïaty podatkami. 13 i 14 Gdy zmaleje siïa ludzi i skurczy siÚ ich majÈtek, domy w kraju opustoszejÈ i zniknÈ trzy dziesiÈte wpïywów pañstwa; w tym czasie koszty poniesione przez wïadcÚ na zniszczone ry- dwany, wyczerpane konie, heïmy i napierĂniki, ïuki i strzaïy, dzidy i tarcze ochronne, kolczugi, woïy pociÈgowe i ciÚĝkie wozy wzro- snÈ do czterech dziesiÈtych caïkowitych dochodów pañstwa26. 15 Tak wiÚc mÈdry dowódca stara siÚ pozyskiwaÊ zapasy od wroga. Jeden wóz ĝywnoĂci zdobytej od wroga równa siÚ dwu- dziestu naszym. Podobnie, jeden jedyny pikul jego paszy jest wart dwudziestu pochodzÈcym z naszego magazynu. 16 Dlatego teĝ, gdy w bitwie pomiÚdzy rydwanami zdoby- tych zostanie dziesiÚÊ lub wiÚcej rydwanów wroga, wynagrodziÊ naleĝy tego ĝoïnierza, który zdobyï pierwszy z nich. ChorÈgwie wroga zastÈpiÊ naleĝy wïasnymi i w ten sposób zdobyte wozy wykorzystane byÊ mogÈ na równi z naszymi rydwanami. Dobrze traktujcie i chroñcie schwytanych jeñców27. 26 Patrz wyĝej. 27 W miarÚ jak opanowywaÊ bÚdziemy coraz wiÚksze poïacie terenu, mu- simy szczegóïowo rozwaĝaÊ, jakie elementy nowo zaistniaïej sytuacji (na przykïad zaufanie nieprzyjaciela, które wïaĂnie udaïo nam siÚ pozy- skaÊ) moĝemy wykorzystaÊ, ĝeby zwiÚkszyÊ naszÈ moc. W komentarzu autorstwa Jo-Yanxi czytamy na ten temat, co nastÚpuje: „Jeĝeli bÚdziesz umiaï wykorzystaÊ siïÚ wroga do pokonania go — bÚdziesz silny, gdziekolwiek byĂ siÚ nie znalazï”. 26 Sztuka wojny dla kobiet 17 Sïuszne powiedzenie gïosi: wykorzystuj pokonanego wro- ga, ĝeby staÊ siÚ silniejszym28. 18 Tak wiÚc, niech twoim gïównym celem w wojnie bÚdzie zwyciÚstwo, a nie przedïuĝajÈce siÚ dziaïania. 19 W ten sposób moĝe okazaÊ siÚ, ĝe dowódca wojskowy jest panem losu ludu, czïowiekiem, od którego zaleĝy, czy naród ĝyÊ bÚdzie w pokoju, czy teĝ znajdzie siÚ w niebezpieczeñstwie. 28 Patrz wyĝej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny dla kobiet
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: