Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 003615 18779849 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w służbie płci pięknej - książka
Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w służbie płci pięknej - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1676-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook (-79%), audiobook).

Opanuj strategie Sun Tzu. Zobacz to, czego nie widzą inni, i usłysz to, czego oni nie słyszą...

Nadszedł czas rządów kobiet -- Sztuka wojny dla kobiet pokazuje nam, jak się za nie zabrać
dr Lois Frankel
Wiem dokładnie, jak to jest żyć i pracować w męskim świecie... Książka ta pokazuje, w jaki sposób zmienić swoje marzenia w rzeczywistość, niezależnie od tego, z jakim trudnościami przyjdzie się nam zmierzyć.
Chaka Khan

Bądź kobietą i po kobiecemu sięgaj szczytów w życiu osobistym i zawodowym Sztuka wojny Sun Tzu to niewątpliwie najwybitniejsza książka o strategii, jaką kiedykolwiek opublikowano. Jest przy tym dziełem uniwersalnym, docenianym w każdej kulturze i na całym świecie. Do tej pory korzystali z niej głównie mężczyźni, a jednak to lektura wprost idealna dla kobiety takiej jak Ty.

Rady Sun Tzu prowadzą do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów przy jak najmniejszej liczbie konfliktów. A to przecież kobieca specjalność -- dążyć do rozwiązywania problemów na drodze kompromisu, tak by obie strony na tym zyskiwały. Ponadto każda ze strategii opisywanych przez tego filozofa opiera się na głębokim zrozumieniu ludzi, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Szczególny nacisk kładzie również na Twoją wyjątkową osobowość i talenty, które są niezbędnym elementem na drodze do realizacji marzeń.

Możesz zostać mistrzynią strategii, niezależnie od tego, czy Twoim pragnieniem jest awansować na stanowisko dyrektora generalnego, prowadzić własną firmę, czy też być nauczycielką, maklerem, specjalistką ds. marketingu, astronautką, dobrą matką albo szczęśliwą osobą. Sztuka wojny pomoże Ci przemienić własne wady w zalety i wytłumić niepotrzebne lęki. Pokaże także, jak wygrywać bez walki i osiągać cele, które sobie wyznaczyłaś.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w służbie płci pięknej Autor: Chin-Ning Chu T³umaczenie: Agnieszka Ni¿niowska ISBN: 978-83-246-1676-3 Tytu³ orygina³u: The Art of War for Women: Sun Tzu s Ancient Strategies and Wisdom for Winning at Work Format: A5, stron: 224 Opanuj strategie Sun Tzu. Zobacz to, czego nie widz¹ inni, i us³ysz to, czego oni nie s³ysz¹… • Odnieœ sukces bez ³amania swojego kodeksu etycznego • Opanuj bezcenn¹ sztukê strategicznego myœlenia • Stañ siê bardziej innowacyjna i kreatywna • Przejmij pe³n¹ kontrolê nad swoim ¿yciem osobistym i zawodowym Nadszed³ czas rz¹dów kobiet — Sztuka wojny dla kobiet pokazuje nam, jak siê za nie zabraæ dr Lois Frankel Wiem dok³adnie, jak to jest ¿yæ i pracowaæ w mêskim œwiecie… Ksi¹¿ka ta pokazuje, w jaki sposób zmieniæ swoje marzenia w rzeczywistoœæ, niezale¿nie od tego, z jakim trudnoœciami przyjdzie siê nam zmierzyæ. Chaka Khan B¹dŸ kobiet¹ i po kobiecemu siêgaj szczytów w ¿yciu osobistym i zawodowym Sztuka wojny Sun Tzu to niew¹tpliwie najwybitniejsza ksi¹¿ka o strategii, jak¹ kiedykolwiek opublikowano. Jest przy tym dzie³em uniwersalnym, docenianym w ka¿dej kulturze i na ca³ym œwiecie. Do tej pory korzystali z niej g³ównie mê¿czyŸni, a jednak to lektura wprost idealna dla kobiety takiej jak Ty. Rady Sun Tzu prowadz¹ do osi¹gniêcia jak najlepszych rezultatów przy jak najmniejszej liczbie konfliktów. A to przecie¿ kobieca specjalnoœæ — d¹¿yæ do rozwi¹zywania problemów na drodze kompromisu, tak by obie strony na tym zyskiwa³y. Ponadto ka¿da ze strategii opisywanych przez tego filozofa opiera siê na g³êbokim zrozumieniu ludzi, z którymi na co dzieñ mamy do czynienia. Szczególny nacisk k³adzie równie¿ na Twoj¹ wyj¹tkow¹ osobowoœæ i talenty, które s¹ niezbêdnym elementem na drodze do realizacji marzeñ. Mo¿esz zostaæ mistrzyni¹ strategii, niezale¿nie od tego, czy Twoim pragnieniem jest awansowaæ na stanowisko dyrektora generalnego, prowadziæ w³asn¹ firmê, czy te¿ byæ nauczycielk¹, maklerem, specjalistk¹ ds. marketingu, astronautk¹, dobr¹ matk¹ albo szczêœliw¹ osob¹. Sztuka wojny pomo¿e Ci przemieniæ w³asne wady w zalety i wyt³umiæ niepotrzebne lêki. Poka¿e tak¿e, jak wygrywaæ bez walki i osi¹gaæ cele, które sobie wyznaczy³aœ. S P I S T R E Ś C I PRZEDMOWA WSTĘP ROZDZIAŁ 1. Ji (Planowanie): Elementy strategii 1.1 Tao (Słuszność). Jak podejmować trafne decyzje 1.2 Tien (Synchronizacja). Od uniwersalnej do osobistej 1.3 Di (Zaradność). Przekształć swoje wady w zalety 1.4 1.5 Fa (Zarządzanie). Liczy się jakość wykonania 1.6 Podstęp: Sprawiaj wrażenie słabej, kiedy jesteś silna Jiang (Przywództwo). Stan umysłu ROZDZIAŁ 2. Bitwa: Szybkie zwycięstwo 2.1 Zjedz to, co zabijesz 2.2 Jak najszybciej zawrzyj umowę ROZDZIAŁ 3. Strategia: Poznaj siebie i innych 3.1 Pięć kroków do poznania siebie i innych 3.2 Stwórz oryginalny życiorys, żeby dobrze się sprzedać 3.3 Pięć podstaw zwycięstwa 7 11 19 22 29 31 38 41 42 45 46 50 55 57 65 69 ROZDZIAŁ 4. Dyspozycja: Najpierw wygraj, potem walcz 4.1 Wygraj, zanim staniesz do walki 4.2 Wygraj w szklanych pantofelkach albo w wojskowych butach ROZDZIAŁ 5. Impet: Użyj synchronizacji, żeby zaatakować z impetem 5.1 Dwudziesty pierwszy wiek wiekiem kobiet 5.2 Sześć sposobów na polepszenie własnej synchronizacji ROZDZIAŁ 6. Prawda i fałsz: Iluzja jest drugą stroną rzeczywistości 6.1 Przejęcie władzy przez kobiety 6.2 Przejęcie władzy przez Ciebie: Pozwól, żeby Twój styl wspierał Twoją karierę ROZDZIAŁ 7. Konflikt: Nie pokazuj ręki 7.1 Strategie zapobiegania biurowej zazdrości 7.2 „Skop mu tyłek”: Walka z molestowaniem ROZDZIAŁ 8. Wyobraźnia: Zobacz rzeczy, których nikt inny nie widział 8.1 Twoja muza 8.2 Kobiety są z Wenus… Marsa, Księżyca i Ziemi ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie oddziałami: Podstawy zarządzania grupą 9.1 Podstawy zarządzania organizacją 9.2 Umiejętności potrzebne w życiu rodzinnym i w pracy wzajemnie się uzupełniają 73 75 79 89 90 94 101 102 110 117 118 125 133 134 141 151 152 154 4 | Sztuka wojny dla kobiet Spis treści ROZDZIAŁ 10. Teren: Zachowuj się tak, jak ludzie z Twojego otoczenia 10.1 Jak bez większego wysiłku zdobyć awans 10.2 Sześć sposobów, żeby być złym kierownikiem ROZDZIAŁ 11. Dziewięć pól walki: Bądź bardziej konkurencyjna, robiąc mniej 11.1 Dziewięć pól walki o awans osobisty bądź marketing firmy 11.2 Zaadaptuj najlepsze męskie i żeńskie cechy ROZDZIAŁ 12. Atakuj i chroń siebie 12.1 Odradzanie z popiołu 12.2 Wytrwałość: Chroń siebie siłą wody ROZDZIAŁ 13. Szpiegostwo 13.1 Szpiegostwo: Wstęp 13.2 Oszuści i ich ofiary PODSUMOWANIE PODZIĘKOWANIA 161 162 169 175 176 186 191 192 197 205 206 210 217 219 | 5 R O Z D Z I A Ł 3 Strategia Poznaj siebie i innych Na firmowym polu bitwy Twoim konkurentem może być jedna osoba — rywal w Twojej firmie — albo setki tysięcy osób — pracownicy konkurencyjnych firm. Niezależnie od liczb osób, na polu bitwy liczą się tylko dwie strony: Ty i oni. Oczywiste jest to, że chcesz wiedzieć, jaki ruch planuje druga strona. Jeżeli zaatakuje, musisz być gotowa do obrony. Jeżeli wpro- wadzi na rynek nowy produkt, Ty będziesz musiała kontratakować. Zanim to jednak nastąpi, musisz zrobić olbrzymi krok do tyłu. Zrozumienie motywów wroga jest drogą do zrozumienia siebie. Dlaczego? Ponieważ sama filtrujesz wszystkie informacje o innych. Twoje myśli i doświadczenia mogą jednak wpływać na sposób, w jaki je odbierasz. W tym rozdziale poznasz zarówno pozytywne, jak i negatywne tego przykłady. Lao Tzu, na którego filozofii oparł swoje poglądy Sun Tzu, po- wiedział: „Poznanie innych jest mądrością; poznanie siebie to praw- dziwe oświecenie”. Jeżeli nie znasz siebie, wszystkie dane na temat innych zostaną źle zinterpretowane, zniekształcone, a może nawet będą wadliwe, a to stawia Cię w bardzo niekorzystnej sytuacji na samym początku bitwy. Są jeszcze dwa powody, dla których powinnaś poznać siebie, zanim poznasz innych. To, jak dobrze znasz świat dookoła Ciebie, jest wprost proporcjonalne do tego, jak dobrze znasz siebie. Po pierwsze, jak już wspominałam, filozofia Sun Tzu jest holi- styczna; w jego opinii wszystkie czyny we wszechświecie są ze sobą powiązane. Ponieważ wszystko pochodzi z tego samego źródła, samozrozumienie pomoże Ci zrozumieć innych. Po drugie, jeżeli znasz swoje wady (np. wiesz, że szybko się de- nerwujesz, jesteś zazdrosna, wątpisz we własne siły albo boisz się popełnić błąd), będziesz bardziej wyrozumiała, kiedy te cechy zoba- czysz u innych. Sprawiają one, że jesteśmy ludźmi. Ponieważ są one tak popu- larne, następnym razem, kiedy będziesz z kimś rozmawiać, spróbuj czytać z wyrazu twarzy, żeby określić jego albo jej stan emocjonalny, dzięki czemu będziesz mogła się właściwie zachować. Prawdopo- dobnie będziesz wiedziała, jak on albo ona się czuje, zanim wypo- wie jakiekolwiek słowo. Dlaczego? Ponieważ sama doświadczyłaś podobnych emocji. 56 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia 3.1 Pięć kroków do poznania siebie i innych Znając siebie i sobie podobnych, nawet po stu bitwach nie poczujesz, że zostałaś schwytana ani że jesteś w niebezpieczeństwie. Jeżeli nie masz pojęcia o Tobie podobnych, ale znasz siebie, Twoja szansa na zwycięstwo wynosi 50 . Jeżeli nie znasz wroga ani siebie, na sto stoczonych bitew poniesiesz sto klęsk. W dzisiejszym świecie biznesu „Tobie podobni” to: Twój szef, personel, dostawcy, klienci, dystrybutorzy, członkowie zarządu, inwestorzy, rywale oraz każdy, kto stanowi cześć Waszej umowy biznesowej. W Twoim życiu osobistym uwzględnić tu można Twojego męża lub partnera, dzieci, rodziców, krewnych i przyjaciół. Niezależnie od tego, z kim zawierasz umowę, jeżeli nie znasz siebie, Twoje interakcje z innymi będą pełne wad. Mogą być to małe albo duże wady, ale mogę zagwarantować, że jeżeli ich nie znasz, wszystkim Twoim interakcjom będzie czegoś brakowało. Bez samo- świadomości radzenie sobie z innymi ludźmi jest jak strzelanie do celu w kompletnych ciemnościach. Jak możesz nie znać siebie? To proste Pozornie pomysł, że mogłabyś nie znać siebie, brzmi śmiesznie. Ale może to być prawdą. Nie mówimy tu o powierzchownych rzeczach, takich jak Twoja fryzura albo ulubiona muzyka. „Prawdziwa Ty”, o jakiej tu mówię, oznacza sposób, w jaki reagujesz na trudne sytuacje, to, czym się martwisz i jak patrzysz na świat — rzeczy, które pomagają Ci albo ranią Cię, zarówno w Twoim życiu osobistym, jak i zawodowym. | 57 Jeżeli nie znasz prawdziwej siebie, jesteś narażona na popełnia- nie tych samych błędów; możliwe, że wkrótce zostanie doklejona do Ciebie kolejna etykieta: „ofiara zawodowa”. Znasz ten typ ludzi, którzy mówią „świat jest zawsze dla mnie taki okrutny”, bez zasta- nawiania się nad własnym zachowaniem. Anette jest bankierem inwestycyjnym. Zbiera pieniądze na pro- jekty filmowe. Jest chronicznym kłamcą, ale nie myśli o sobie w takich kategoriach. Nie uważa nawet, że jest kłamcą. Dla niej jej kłamstwa są sprytnym manewrowaniem. Jeżeli obieca Ci dziesięć rzeczy, w najlepszym razie dotrzyma jednej z nich. Jeżeli chodzi o resztę, zachowuje się tak jak inteligentny pisarz, opowiadając bardzo skomplikowane historie, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie dotrzymała słowa. Nigdy się do tego nie przyznaje. Najlepszym rozwiązaniem dla kogoś takiego jest nieangażowanie się w tyle różnych spraw. Jednak dlatego, że Anette nie zdaje sobie sprawy ze swoich skłonności do kłamstwa, nigdy się jej to nie uda. W rezultacie nadal kłamie, żeby wytłumaczyć, z jakiego powodu czegoś nie zrobiła i zawsze jest zdziwiona, że osoby, które w prze- szłości prowadziły z nią interesy nie wierzą w to, że dotrzyma słowa. Jest bankierem i jej słowa muszą być na wagę złota. Musi być szczera mówiąc o tym, co jest w stanie zrobić, a czego nie. Po rocznej współpracy z nią mój klient odszedł z jej banku z wraże- niem, że była oszustką. Uważam, że to nieprawda, ale ma ona skłonność do „brania na siebie zbyt wielu rzeczy na raz”. Nie zmienia to jednak faktu, że dopóki nie przyjrzy się dokładnie swojemu postępo- waniu, jej biznesowi partnerzy nadal będą mieć o niej złe zdanie. Czy kobiety potrafią poznawać siebie? Z mojego doświadczenia wynika, że kobiety są bardziej wrażliwe od mężczyzn, bardziej polegają na własnej intuicji, szybciej zauważają wady innych (zwłaszcza małżonków!). Jeżeli jednak chodzi o praw- dziwe zrozumienie siebie, nie zawsze mierzymy tak wysoko. 58 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia Nie oznacza to, że mężczyźni są od nas lepsi. W rzeczywistości większość z nas, mężczyzn i kobiet, nie jest dobra w tej dziedzinie. Nic w tym dziwnego; przez całe lata uczono nas czytania, pisania, arytme- tyki, ale nie tego, jak poznać siebie. Obecnie jest to podstawa efektyw- ności w dziedzinie biznesu. Najwyższy czas, żeby się tego nauczyć. Pozwól, że użyję tu ekstremalnego przykładu. Jeżeli sprzedaw- czyni, która nie rozumie siebie, jest za każdym razem odrzucana, może dojść do wniosku, że coś jest z nią nie tak. Oczywiście to nie- prawda. Odrzucenie to część sprzedaży. Jeżeli dobra sprzedawczyni słyszy dwadzieścia skarg na sprzedawany przez nią towar, nie pod- daje się, mówi po prostu: „W takim razie mój towar sprzedam dwu- dziestemu pierwszemu klientowi”. Jeżeli jednak nie rozumiesz tego, że klienci, którzy nie kupują Twojego towaru, nie odrzucają Ciebie osobiście — jeżeli nie odróż- niasz przyjaciół, którzy Cię odrzucają, od klientów, którzy zacho- wują się w taki sam sposób — przez cały czas spędzony w pracy bę- dziesz czuła się zraniona. Poznanie siebie ułatwia życie. Jesteś lepiej wyposażona, żeby in- terpretować wydarzenia i zachowania innych osób. Jesteś w stanie odróż- nić prawdziwe problemy od tych, które pojawiają się jedynie w Twojej wyobraźni. Zrozumiesz, że ludzie odrzucają Twoje starania, ponieważ nie potrzebują Twojego produktu, a nie dlatego, że jesteś złą osobą. Większość z nas w szkole średniej desperacko chce być „popularna”, ale tylko niewielu z nas się to udaje. W rezultacie czujemy się zra- nione i odrzucone. To, że klient mówi „nie”, wywołuje w nas te same uczucia. Mimo tego, że czujemy się tak samo, dzieje się to z innego po- wodu. Klient może nie być zainteresowany Twoimi firmowymi cze- koladkami ze względu na to, że jest na diecie. Intelektualnie wiemy, że klient, który odrzuca nasz towar, nie odrzuca nas osobiście. Jednak zrozumienie tego emocjonalnie nie jest takie proste. Jeżeli znasz siebie i rozumiesz, dlaczego ta konkretna sytuacja wywołuje tak głębokie uczucie odrzucenia i bólu, łatwiej jest Ci poradzić sobie z taka sytuacją. | 59 Zobacz to, czego nie widzą inni Biznesmen na stanowisku kierowniczym wie, czego pragną klienci, nawet, jeżeli nie są oni w stanie tego wyrazić. Dobra matka jest w stanie wyczuć, że coś złego dzieje się z jej dzieckiem. Uważna kobieta może wywnioskować, czy jej mąż miał dobry dzień w pracy. Nie może zawsze polegać na tym, co powiedzą inni. Często nie po- trafią powiedzieć, czego pragną, ponieważ nie znają siebie, albo nie żyją w zgodzie ze swoimi uczuciami. Skąd możesz jednak wiedzieć, czego chce Twój klient, kolega albo małżonek, jeżeli nie wiesz, czego Ty chcesz? Nie możesz nawet myśleć o kierowaniu innymi, dopóki sama nie będziesz w stanie kierować sobą. Oto pięć kroków, które pomogą Ci w lepszym zrozumieniu siebie: 1. Musisz pragnąć poznać siebie. Większość ludzi nie widzi takiej potrzeby aż do czasu, kiedy coś im się stanie. Ta kosztowna lekcja może być dla Ciebie znakiem ostrzegawczym. Po jej zakończeniu, przy odrobinie szczęścia, przekonasz się, że musisz zrozumieć, co Cię powstrzymuje. Oto przykład. Moja znajoma, Mariann, bardzo chciała się od- chudzić. Zapisała się na siłownię i zaczęła właściwie się odżywiać. Po trzech albo czterech dniach źle się poczuła. Wtedy przestała ćwi- czyć, zjadła ogromny, tłusty posiłek z Johnem, a potem wybrała się na film z Abby. Mariann stwierdziła, że chce mieć lepsze życie. Nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, jak bardzo była przyzwyczajona do dawnych nawyków. Dopóki tego nie zrozumie, nic się nie zmieni. 2. Sama dla siebie bądź detektywem. Będąc detektywem dla siebie samej, odkryjesz to, kim naprawdę jesteś. Tak właśnie zrobiła Mariann. Kiedy przyjrzała się swojemu zachowaniu, zauważyła pewną prawidłowość. To była wina Johna, że rzuciła dietę, kiedy tylko za- prosił ją na obiad. Wina Abby polegała na tym, że zaprosiła ją na film, 60 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia którego projekcja odbywała się o tej samej godzinie, co jej lekcje tańca. Mariann nie przyznała się do tego, że jej nowe nawyki zostały wy- parte przez stare. Jeżeli ciągle robisz coś, co hamuje Twoje cele, musisz dowiedzieć się, co jest tego powodem. Np. jeżeli w dzieciństwie kazano Ci być miłą dla wszystkich, możesz rezygnować z własnego dobra, byle tylko postępować zgodnie z tą zasadą. Ta cecha może towarzyszyć Ci przez całe życie. Możesz być nie- śmiała, kiedy przychodzi do wydawania rozkazów, dyscyplinowania pracowników albo podejmowania decyzji, który z dwóch potencjal- nych projektów wybrać. Jak często doświadczałaś wewnętrznej debaty pomiędzy Twoimi emocjami i logiką: „Tak, powinnam tak zrobić … ale nie czuję się dobrze, postępując w ten sposób”? I jak często zastanawiałaś się, co jest podłożem takiego konfliktu? Jeżeli odpowiedź brzmi „rzadko” albo „nigdy”, musisz zrobić to w tej chwili. Dlaczego ludzie nie chcą poznać samych siebie mimo tego, że wiedzą, jakie to jest ważne? Odpowiedź brzmi: większość osób — przynajmniej pod względem emocjonalnym — nie chce się do tego przyznać. Boją się tego, czego mogą się dowiedzieć o sobie. W końcu, kto naprawdę chce wiedzieć, że może być nieśmiały albo chciwy? Musimy zrozumieć siebie, żeby zrozumieć innych. Tak więc bycie detektywem dla samej siebie może pomóc Ci „po- zostać u steru”. Każdy z nas ma takie dni, kiedy wszystko dobrze nam wychodzi. Musimy się zatrzymać i zastanowić się, dlaczego wszystko poszło tak dobrze. Ignorancja nie jest zaletą, jest raczej za- grożeniem. Musimy odkryć wszystkie nasze obawy i wady, żeby je pokonać. Możemy również nauczyć się czegoś, co sprawi, że sta- niemy się lepsi. Pomyśl o Twoim umyśle jak o detektywie. Jeżeli wystarczająco długo się sobie przyglądasz, odkryjesz Twoją ukrytą naturę. Tak do- chodzimy do kolejnego kroku. | 61 3. Poznaj siebie dogłębnie. W każdym z nas jest pierwotny stan samopoznania. Po prostu musimy go odnaleźć. Kiedyś w czasie wakacji na Florydzie bardzo zdenerwowałam się na moją przyjaciółkę, która posypywała czerwonym pieprzem pizzę, którą zamówiłyśmy wspólnie. Ta mało znacząca czynność tak mnie zdenerwowała, że wyszłam z restauracji. Mimo mojego zachowania, wiedziałam, że moja złość nie miała nic wspólnego z pizzą, bo nawet nie byłam głodna. Musiałam od- kryć, co mnie tak naprawdę zdenerwowało. Położyłam się więc na ławce w ogrodzie przed restauracją i wpatrywałam się w gwieździste zimowe niebo, rozmyślając. Zajęło mi to godzinę, ale nareszcie znalazłam odpowiedź. Wła- śnie zaczęłam pracę nad wielkim projektem. Wszyscy twierdzili, że będzie on niezwykle ważny dla mojej kariery, a ja nigdy nie czułam się dobrze pracując z tym konkretnym klientem. Przekonałam jed- nak samą siebie, że powinnam przyjąć to zlecenie. Leżąc na ławce i wpatrując się w gwiazdy, zdałam sobie sprawę z tego, że zdenerwowałam się, ponieważ w głębi ducha wiedziałam, że podjęcie się tego projektu było błędem. Kiedy otworzyłam się na moją wewnętrzną „szefową”, cała moja furia zniknęła. Ogarnął mnie spokój i pewność. Następnym razem, kiedy coś mało istotnego wyprowadzi Cię z równowagi, znajdź ciche miejsce, gdzie będziesz mogła zastanowić się nad tym, co Cię tak naprawdę denerwuje. Dzięki temu zajrzysz w głąb siebie i dotrzesz do wiedzy, o jakiej istnieniu nawet nie wiedziałaś. Ten rodzaj cichej refleksji jest najszybszym sposobem na zajrzenie do twojego wnętrza, gdzie królują pokój, samoświadomość i intuicja. 4. Spójrz na siebie oczami kogoś innego. Często inni widzą nas lepiej niż my sami. Znajdź kogoś, kto dobrze Cię zna, kogoś, komu rzeczy- wiście zależy na Twoim dobru i zapytaj, jak on albo ona Cię widzi. Bądź jednak ostrożna wybierając osobę, która ma być Twoim lu- strem. Jeżeli lustro jest pęknięte, odbicie będzie zniekształcone. Oto przykład prawidłowego działania tego „zabiegu”. 62 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia Kiedy Denise, dyrektor generalny jednej z firm z listy Fortune 500, rozwodziła się ze swoim pierwszym mężem, dyrektorem generalnym innej firmy, stwierdziła, że musi tak postąpić, ponieważ ostatnią rzeczą, jaką chciała robić po powrocie do domu, była rozmowa o sprawach służbowych. Kiedy rozpadło się jej drugie małżeństwo (tym razem jej mąż był poetą), powiedziała, że to dlatego, że chciał, żeby każdą noc spędzała w domu, a ona musiała pracować do późna i często odbywała podróże służbowe. Kiedy w rozmowach z Jan Denise narzekała na swoich eksmę- żów, Jan odpowiadała: „Możesz wiedzieć, jak zarabiać miliony dla Twojej firmy i dla siebie, ale nie masz pojęcia o życiowych partne- rach. Nie wiesz, czego szukasz u męża, nie wiem nawet, czy w ogóle chcesz mieć męża”. Reakcja Denise? „Nie mogę w to uwierzyć. Masz rację. To oczywi- ste, ale ja nie mogłam tego wcześniej zauważyć!”. Była tak zajęta ob- winianiem swoich eksmężów, że nigdy nie pomyślała o błędach, które sama popełniała jako żona. Posiadanie przyjaciółki, która może być dla nas lustrem i odbić nasze prawdziwe „ja”, jest niezwykle pomocne. W pracy taki mentor lub kolega jest wręcz niezbędny. Spróbuj zapytać kogoś, komu ufasz, o Twój styl pracy. Co podziwia ta osoba? Czy ma jakieś suge- stie na temat tego, co należy poprawić? Jej odpowiedź może Cię zadziwić. 5. Bądź aktorką i reżyserem. Żyj tak, jakbyś była zarówno aktorką, jak i reżyserem filmu pt. Moje życie. Oto, co mam na myśli. Jeżeli aktorka nie gra dobrze na próbach, dyrektor zatrzymuje scenę i rozmawia z nią o tym, w jaki sposób może poprawić swoją grę. Potem powtarza scenę. Historia Lisy pokazuje, w jaki sposób można się tego nauczyć. Lisa jest menadżerem ds. projektów. Jej budżet wynosi trzy mi- liony dolarów. Dokładnie planuje swoje prezentacje i ćwiczy, dopóki nie przyswoi całego materiału. Jednak za każdym razem, kiedy ma przeprowadzać prezentację, jąka się. Lisa-aktorka miała problemy. | 63 Zwróciła się do swojego wewnętrznego reżysera, żeby dowiedział się, dlaczego tak jest. Kiedy tak uczyniła, odkryła, że źródłem jej strachu przed przemówieniami publicznymi była jej głęboka chęć do zaimponowania szefowi. Desperacko chciała, żeby uznał ją za osobę, której należy się awans. Wewnętrzny reżyser powiedział jej, żeby nie martwiła się o to, czy zaimponuje szefowi: „Po prostu skup się na przekazaniu danych”. Próbowała nie przejmować się reakcją szefa w czasie następnej prezentacji, ale to nie poskutkowała, ponieważ nadal nie wiedziała „jak przestać się martwić”. Jej umysł mówił jej, żeby się nie przej- mowała, ale nie potrafiła zrobić tego na poziomie emocjonalnym. Była dumna z materiału, który prezentowała i chciała być rozpo- znawalna. Po kolejnych rozmowach ze swoim wewnętrznym reżyserem, za- częła wyobrażać sobie, że jej kolejna prezentacja będzie jej ostatnią. Przekonywała siebie, że odejdzie z firmy do lepszej pracy, więc reak- cja na tę prezentację — ostatnią przedstawioną przed tym szefem — nie ma znaczenia. Poskutkowało to wspaniale. Użyła tego „zabiegu” w kilku kolej- nych prezentacjach i wkrótce awansowała. To, co czuła Lisa, czuje wiele osób. Jak wiele z nas popełnia błę- dy w obecnej pracy, ponieważ skupia się na tym, co się stanie póź- niej? Każdy dzień w pracy przeżywaj tak, jakby miał to być Twój ostatni dzień w tym miejscu, a zdziwisz się tym, jak skupiona i pewna siebie będziesz! Wszystko zależy od tego, jak dobrze znasz siebie i innych Poznanie siebie jest najważniejszym zadaniem w całym Twoim życiu. To, jak dobrze znasz świat wokół siebie jest bezpośrednio związane z tym, jak dobrze znasz siebie. 64 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia 3.2 Stwórz oryginalny życiorys, żeby dobrze się sprzedać Utalentowany wojownik podbija oddziały wroga bez użycia broni, zdobywa miasta bez oblężenia i niszczy kraje bez prowadzenia długotrwałych działań wojennych. Jak już powiedziałam, biznes to wojna, a nasi rywale są naszymi wrogami. Znając liczbę i możliwości naszych wrogów, nie możemy walczyć z nimi głowa w głowę. Byłoby to zbyt meczące. Dlatego też musimy ich przechytrzyć, kiedy tylko jest to możliwe. Możemy być na tyle mądre, że wróg podda się bez walki. Stworzenie wyjątkowego życiorysu jest jednym ze sposobów, który nam to zagwarantuje. Sun Tzu dobrze o tym wiedział. Pamiętaj, że swoją Sztukę wojny napisał jako życiorys, który miał mu zapewnić pracę w królestwie Wu. Słowa, których użył, były bardzo śmiałe: „Przywódca, który wyko- rzysta moją strategię na pewno wygra. Ja mu będę wtedy służył. Przywódca, który nie przyjmie proponowanych przeze mnie strategii na pewno poniesie klęskę”. Sun Tzu w swoim życiorysie był bardzo pewny siebie, podkreślał, jak bardzo jest ważny, i to poskutkowało. Tak samo może być w Twoim przypadku. Jeżeli zrozumiesz swoją wyjątkowość, możesz stworzyć nieprzeciętne strategie, które należy naśladować, żeby zdobyć przewagę nad innymi. Twój życiorys powinien zawierać całą Twoją wiedzę, mądrość, aspiracje, wizje i osiągnięcia, które mówią, kim naprawdę jesteś. Nie mówię tutaj o tradycyjnym jedno- albo dwustronicowym ży- ciorysie. Jak można Cię uznać za wyjątkową, skoro Twój życiorys jest taki sam jak kogoś innego? | 65 Taki jedno- lub dwustronicowy życiorys jest dobry i potrzebny na poszczególne rozmowy kwalifikacyjne. Nie mówię tu jednak o zwy- kłym kawałku kartki, który pokazuje się potencjalnemu pracodawcy. Mówię o tym, co towarzyszy prezentowanemu przez Ciebie kawał- kowi papieru. „Mój życiorys” W 1987 r. pracowałam jako konsultantka w Portland, w Oregonie. Jednym z moich głównych klientów były władze stanu Oregon, który szukał sposobu, żeby pomóc firmom mieszczącym się w Oregonie w sprzedaży ich produktów w Chinach. Praca sprawiała mi wiele przyjemności do czasu, kiedy ktoś mniej doświadczony został wybrany do kontrolowania całych stosunków oregońsko-chińskich. Ku mo- jemu niezadowoleniu, wydawało się, że osoba ta chciała wykluczyć mnie z pracy nad tym projektem. Każdego dnia wracałam do domu z płaczem. Okazuje się jednak, że im bardziej jesteś raniona, tym więcej się uczysz. Nagle dotarło to do mnie. Dlaczego mam tak bardzo starać się o utrzymanie tej posady jak wielka ryba w niewielkim stawie? Jeżeli jestem taka dobra jak mi się wydaje, powinnam wypłynąć na ocean, żeby to sobie udowodnić. Ponieważ nie mogłam sześciu godzin dziennie poświęcać na tłumaczenie każdemu potencjalnemu klientowi jak powinien pro- wadzić interesy z Chinami — nikt by mi za to nie zapłacił — posta- nowiłam napisać książkę na ten temat, która mogłaby być również moim życiorysem. (Podświadomie mogłam pożyczyć ten pomysł od Sun Tzu). Nie miałam najmniejszego pojęcia, jak tworzy się książkę, ale doszłam do wniosku, że najlepszym sposobem było rozpoczęcie pisania. Tak też zrobiłam. W rezultacie powstała moja pierwsza książka The Chinese Mind Game, którą sama wydałam. 66 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia Zamierzałam wysłać ją do potencjalnych klientów. Ale zanim to zrobiłam, udostępniłam kilka egzemplarzy i poprosiłam o ich recen- zję. (Nigdy nie obciążaj siebie, kiedy ktoś inny może zrobić to za Ciebie!). Miałam szczęście. Książka dostała entuzjastyczne recenzje od „The San Francisco Chronicle”, a później od brytyjskiego „Financial Times”. Nagle firmy z całego świata zaczęły do mnie dzwonić, prosząc o kopię książki i konsultacje. Agenci literaccy zaczęli pukać do moich drzwi, w końcu ktoś sprzedał książkę jednemu z głównych wydawców w Nowym Jorku. Dzięki temu rozpoczęła się moja kariera pisarska. Wyjątkowy życiorys wymaga tego, żeby zajrzeć w głąb swojej duszy Stworzenie wyjątkowego życiorysu wymaga od Ciebie tego, żebyś zajrzała w głąb Twojej duszy (poprzedni rozdział powinien powiedzieć Ci, jak to uczynić), aby dowiedzieć się, co sprawia, że jesteś wyjąt- kowa. Które z Twoich umiejętności pozwalają Ci się wyróżnić? Tylko Ty wiesz, jakie to są umiejętności. Ale je masz. Nikt nie patrzy na świat tak samo jak Ty. Nawet jeżeli jesteś dwudziestoczterolatką i przez dwa lata pra- cowałaś jako asystentka, masz umiejętności. Możesz powiedzieć Twojemu przyszłemu pracodawcy to, co pewna młoda kobieta: „Najszybciej na świecie roznoszę kawę”. Jej poczucie humoru — oraz fakt, że była dumna z wykonywania prac, o które ją poproszono — pomogły jej w znalezieniu lepszej posady. Jeżeli już zidentyfikowałaś przymioty / umiejętności / cechy charakteru, które czynią Cię wyjątkową, spisz je w formie notatki, raportu albo książki — jeżeli właśnie tego potrzebujesz. Sporządzenie takich notatek jest ważne z dwóch powodów: 1. Nikt nie widzi tego, co jest w Tobie. 2. Nikt przez czterdzieści godzin dziennie nie będzie słuchał Twoich genialnych pomysłów. | 67 Dlatego musisz je pokazać. Stwórz portfolio Twoich dawnych projektów, żeby pokazać je w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, za- łącz przykłady Twojej pracy, o ile to możliwie. Dokładnie napisz to, co robiłaś, zamiast używać słów takich, jak: „energetyczna”, „kom- petentna”, „biegła w danej dziedzinie”. Naucz się, jak mówić o sobie i o swoich osiągnięciach. Sprzedaj się! Chodzi o stworzenie wyjątkowego życiorysu Nie ma niczego złego w tradycyjnym życiorysie. Nie opisuje on jednak dokładnie tego, kim jesteś. Jeżeli chcesz jak najlepiej wykonywać Twoją pracę, musisz pokazać Twoim potencjalnym pracodawcom, jak jesteś kreatywna i niezwykła. Możesz to zrobić, zaciekawiając ich Twoim życiorysem. Pamiętaj o tym, że jest on tak samo ważny dla Ciebie, jak i dla Twoich potencjalnych pracodawców. Tekst i ćwiczenia zawarte w tej książce mogą Ci pomóc w odkry- ciu siebie. Tworząc Twój wyjątkowy życiorys tak naprawdę sprzeda- jesz siebie. PRZEMYŚLENIA Już teraz zacznij tworzyć Twój wyjątkowy życiorys! Zapisz te pomysły, które kiełkują w Twoim sercu — Twoje poglądy, aspiracje, działania — których nikt prócz Ciebie nie widział. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 68 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia 3.3 Pięć podstaw zwycięstwa Oto pięć zasad zwycięstwa: • Ten, kto wie, kiedy walczyć, wygrywa. • Ten, kto wie, kiedy użyć dużo, a kiedy mało oddziałów, wygrywa. • Ten, kto ma wsparcie we własnych oddziałach, wygrywa. • Ten, kto potrafi wykorzystać nadarzającą się okazję, wygrywa. • Ten, kto potrafi uchronić się przez ingerencją zwierzchników, wygrywa. Tak brzmi pięć podstawowych zasad zwycięstwa wg Tao. Kiedy Sun Tzu miał wsparcie króla Wu, miał wszystkie pięć zasad pod kontrolą. Mógł śmiało podejmować decyzje. Jak przewidział w tym cytacie, jego armie wygrywały toczone przez siebie bitwy. Mimo tego, po śmierci starego króla i przejęciu władzy przez jego syna, Sun Tzu zaczął tracić swoją pozycję. Nie można zawsze kontrolować wszystkich wyznaczników zwy- cięstwa — zachcianek Twoich pracodawców, kierunku, w jakim zmierza Twoja firma, stanu przemysłu czy sytuacji ekonomicznej. Nawet Sun Tzu nie mógł kontrolować czynników zewnętrznych, takich jak: środowisko, pogoda, klimat polityczny. Musisz jednak próbować przejąć kontrolę nad taka ilością z nich, nad jaką jesteś w stanie. | 69 Zagłębianie się w siebie Każdą z tych zasad omówimy osobno, żebyś mogła lepiej zrozu- mieć, jak mogą wpłynąć na Twój zwykły dzień w pracy. Janet, młoda bizneswoman, napisała biznesplan, który zakładał stworzenie niedrogiego dziennego spa dla pracujących kobiet. Nie tylko ceny miały być niższe, ale zabiegi kosmetyczne twarzy i masa- że nie trwałyby tak długo, jak w tradycyjnym spa przeznaczonym dla niepracujących kobiet, które mają cały dzień na pielęgnowanie swo- ich ciał. Dyrektorowi generalnemu, Robertowi, spodobał się ten pomysł i zasugerował, że Janet powinna pracować z architektem spoza firmy, który pomógłby jej przekształcić jej wizję w rzeczywistość. Janet sądziła, że praca z innymi nad udoskonaleniem jej projektu nie będzie żadnym problemem. Myliła się. Zatrudniła Jona, architekta, z którym jej firma już w przeszłości współpracowała. Janet i Jon prawie ukończyli projektowanie nowego spa, kiedy Robert stwierdził, że musi się bardziej zaangażować w cały projekt. Po jednej krótkiej rozmowie dotarło do nich, że Robert miał zupełnie inną wersję. Janet próbowała połączyć wszystkie wersje w jeden spójny plan, ale jej idealny pomysł pomału zanikał. Zobaczmy, w którym miejscu popełniła błąd. Początek jej pro- jektu był wspaniały. Był zgodny z czterema zasadami: wykorzysty- wał nadarzającą się okazję — potrzebę spa, z którego mogłyby ko- rzystać pracujące kobiety. Pominęła jednak druga zasadę Sun Tzu, która mówi o zapewnieniu sobie zwycięstwa. Nie miała wystarczają- cej kontroli nad ilością oddziałów, które miały zostać wykorzystane. Jak to ujęła Janet: „W kuchni było zbyt wiele kucharek”. Myślę, że możesz odnieść się do historii Janet. Jeżeli w projekt zaangażowanych jest zbyt wiele osób, ich dobre intencje wywołują więcej zamętu niż się to pozornie może wydawać. Jednak nie zawsze będziesz mieć kontrolę nad tym, ile osób zaangażowanych 70 | Sztuka wojny dla kobiet Strategia jest w Twój projekt. Co więc powinnaś zrobić, kiedy znajdziesz się na miejscu Janet? Zapamiętaj pierwszą zasadę: „Ten, kto wie, kiedy walczyć, wygrywa”. Ponieważ Janet ma podpisany kontrakt ze swoja firmą, walka nie wchodzi w grę. Musi zrobić to, czego chce od niej szef, nawet, jeżeli na nią spadnie cała wina za to, że spa okaże się niewypałem. Jedyną rzeczą, którą może zrobić, jest podążanie za ogólną wizją i nadzieja na to, że w przyszłości nie popełni tego samego błędu. Próbowała wykorzystać czwartą zasadę: „Ten, kto potrafi wyko- rzystać nadarzającą się okazję, wygrywa”. Wiedząc o tym, że ostatnie słowo nie będzie należało do niej, Janet próbowała włączyć najlepsze pomysły innych do swojego projektu, poszerzając swoją wizję i mając nadzieję, że następnym razem bę- dzie lepiej. W taki sposób dochodzimy do znaczenia ostatniej zasady: „Ten, kto potrafi uchronić się przez ingerencją zwierzchników, wygrywa”. Następnym razem, kiedy będzie to możliwe, Janet musi walczyć na początku, żeby zdobyć zgodę na jej wizję projektu. Będzie ko- nieczne, żeby jej szef wyraził na to zgodę jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jeżeli nie dostanie takiej zgody, będzie musiała jeszcze raz przemyśleć, czy chce być zaangażowana w to przedsięwzięcie. Jak możesz zdobyć siłę przebicia, która zagwarantuje Ci, że Twoja wizja stanie się rzeczywistością? Pamiętaj o trzeciej zasadzie: „Ten, kto ma wsparcie we własnych oddziałach, wygrywa”. W przypadku Janet jej firma chciała, żeby spa odniosło finanso- wy sukces. Jeżeli potrafiłaby przekonać innych, że jej plan ma szansę się udać, mogłaby dostać wsparcie, którego potrzebowała. Janet wiedziała, że jest to odpowiednia pora na zbudowanie tego wyjątkowego, niedrogiego spa dla pracujących kobiet. Badania, które przeprowadziła, potwierdziły, że jest takie zapotrzebowanie na rynku. Ponieważ czasami szansa rzeczywiście nie puka do drzwi dwa razy, kobieta nie może teraz tracić czasu na walki z Robertem. Musi sprawnie działać, żeby najlepsze pomysły Roberta i Jona po- wiązać z własną wizją. | 71 Zasady Możliwe, że nie zawsze będziesz mogła kontrolować wszystkie pięć zasad, choć Sun Tzu na początku mógł. Jeżeli jesteś panią kilku z nich, masz duże szanse na zwycięstwo. Ten, kto potrafi wykorzystać nadarzającą się okazję, wygrywa. PRZEMYŚLENIA PRZYKŁAD Cel długoterminowy: opublikować pracę. Plan działania: Nie pomoże Ci wysłanie Twojego rękopisu do dziesięciu Twoich ulubionych autorów z błaganiem o ich pomoc. Dlaczego ma on być dla nich tak ważny? Jeżeli naprawdę chcesz pomocy, najpierw napisz do autora, którego podziwiasz i wyjaśnij mu, że pomożesz mu wypro- mować książkę w Twoim mieście przez skontaktowanie go z księgarzami, miejscowymi stowarzyszeniami, przedstawicielami izby handlowej, lo- kalnymi firmami i poprowadzenie grupy dyskusyjnej albo założenie klubu czytelnika jego książek. Pilnuj, żeby autor albo autorka byli poinformowani o Twoich dynamicznych działaniach. Wtedy zdobędziesz zaufanie i uznanie autora. W tym momencie posuwasz się o krok do przodu i jedną nogą wchodzisz do przemysłu księgarskiego. Cel długoterminowy: ________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Plan działania: ______________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 72 | Sztuka wojny dla kobiet
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny dla kobiet. Genialne strategie Sun Tzu w służbie płci pięknej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: