Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00344 005482 19039829 na godz. na dobę w sumie
Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet. Mądrość mistrza Sun Tzu w służbie podrywu - książka
Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet. Mądrość mistrza Sun Tzu w służbie podrywu - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3435-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mistrzowskie strategie uwodzenia


Musisz nauczyć się zasad gry. A potem musisz grać lepiej niż inni.
Albert Einstein

Sztuka wojny Sun Tzu to jedna z najcenniejszych książek w całej światowej literaturze, nic więc dziwnego, że jej egzemplarz znajduje się w biblioteczce każdego człowieka sukcesu. Czy wiesz jednak, że wojenne strategie Sun Tzu to również bezcenna lekcja w sztuce uwodzenia?

Podrywanie kobiet to najprawdziwsza wojna. Możesz powrócić z niej z tarczą... albo na tarczy. Jeśli do tej pory schodziłeś z pola bitwy pokonany przez lepiej przygotowanych taktycznie przeciwników, czas, by to wreszcie zmienić. Twoim największym sprzymierzeńcem na drodze do zwycięstwa zostanie mistrz Sun Tzu, który nie tylko ustalał zasady, strategie oraz metody pokonywania wrogów czy wygrywania wojen, ale udało mu się przy okazji opracować strategie zdobywania kobiet i zaciągania ich do sypialni. Jak się okazuje, istnieje bardzo niewiele różnic między podrywaniem kobiet a dokonywaniem zamachu stanu.

Poznaj i zastosuj najskuteczniejsze strategie zdobywania kobiet. W tym celu najpierw musisz dowiedzieć się, jak rozumuje i czego naprawdę potrzebuje płeć piękna, a także odkryć, jak kobiety postrzegają kwestię atrakcyjności. Kolejnym krokiem będzie opanowanie sztuki rozpoczynania rozmowy i czarowania słowem. I jeszcze rzecz najważniejsza: musisz nauczyć się rozpoznawać kobiety, których należy unikać, i zrozumieć, jak przyciągać do siebie Twój ulubiony typ dziewczyn.

Jeśli nie planujesz, spodziewaj się porażki!


Eric Rogell - jest twórcą strony TheBachelorGuy.com, źródła informacji dla wszystkich facetów, którzy chcą wyróżnić się na tle innych mężczyzn i pozbyć się łatki neandertalczyka bez konieczności stosowania kremu do opalania przed pójściem spać. Eric jest zasłużonym weteranem wojny płci, dwukrotnie pojmanym przez nieprzyjaciela (na szczęście za każdym razem udało mu się uciec).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany katalog Zapowiedzi Twój koszyk Twój koszyk Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka Cennik i informacje Cennik i informacje Zamów cennik Zamów cennik Zamów informacje Zamów informacje o nowościach o nowościach Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet. Mądrość mistrza Sun Tzu w służbie podrywu Autor: Eric Rogell ISBN: 978-83-246-3435-4 Tytuł oryginału: The Art of War for Dating: Master Sun Tzu’s Tactics to Win Over Women Format: 140 × 208, stron: 232 Mistrzowskie strategie uwodzenia • Jak zdobywać kobiety dzięki mądrości chińskiego taktyka? • Jak strategicznie przygotować się do miłosnych podbojów? • Jak oczarować, uwieść i zwabić do łóżka piękne kobiety? • Jak zostać jedynym zwycięzcą na placu boju i zgarnąć najcenniejsze łupy? Musisz nauczyć się zasad gry. A potem musisz grać lepiej niż inni. Albert Einstein Sztuka wojny Sun Tzu to jedna z najcenniejszych książek w całej światowej literaturze, nic więc dziwnego, że jej egzemplarz znajduje się w biblioteczce każdego człowieka sukcesu. Czy wiesz jednak, że wojenne strategie Sun Tzu to również bezcenna lekcja w sztuce uwodzenia? Podrywanie kobiet to najprawdziwsza wojna. Możesz powrócić z niej z tarczą… albo na tarczy. Jeśli do tej pory schodziłeś z pola bitwy pokonany przez lepiej przygotowanych taktycznie przeciwników, czas, by to wreszcie zmienić. Twoim największym sprzymierzeńcem na drodze do zwycięstwa zostanie mistrz Sun Tzu, który nie tylko ustalał zasady, strategie oraz metody pokonywania wrogów czy wygrywania wojen, ale udało mu się przy okazji opracować strategie zdobywania kobiet i zaciągania ich do sypialni. Jak się okazuje, istnieje bardzo niewiele różnic między podrywaniem kobiet a dokonywaniem zamachu stanu. Poznaj i zastosuj najskuteczniejsze strategie zdobywania kobiet. W tym celu najpierw musisz dowiedzieć się, jak rozumuje i czego naprawdę potrzebuje płeć piękna, a także odkryć, jak kobiety postrzegają kwestię atrakcyjności. Kolejnym krokiem będzie opanowanie sztuki rozpoczynania rozmowy i czarowania słowem. I jeszcze rzecz najważniejsza: musisz nauczyć się rozpoznawać kobiety, których należy unikać, i zrozumieć, jak przyciągać do siebie Twój ulubiony typ dziewczyn. Jeśli nie planujesz, spodziewaj się porażki! Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Spis treĂci PodziÚkowania .................................................. 7 WstÚp ................................................................ 9 ROZDZIA’ 1. WstÚpna ocena .................................................15 MÚĝczyěni, którzy poznajÈ zasady rzÈdzÈce sztukÈ wojennÈ, odniosÈ zwyciÚstwo. Ci, którzy tego nie zrobiÈ, wrócÈ do domu z niczym. Ponownie. ROZDZIA’ 2. Prowadzenie wojny ..........................................33 Czy jesteĂ przygotowany na podjÚcie wszelkich dziaïañ koniecznych do tego, aby wygraÊ? Ten obóz szkoleniowy nauczy CiÚ, w jaki sposób zdobywaÊ dziewczyny. ROZDZIA’ 3. Nie chodzi o to, w jaki sposób zaciÈgnÈÊ kobietÚ do ïóĝka… Chodzi o sztukÚ wyïÈczenia jej mechanizmów obronnych i o wygranie bitwy bez koniecznoĂci dobywania „miecza”. Schowany miecz ...............................................51 ROZDZIA’ 4. Taktyka, czyli zajmowanie pozycji ..................67 Odpowiednia taktyka oddali od Ciebie moĝliwoĂÊ poraĝki ʊ lub przynajmniej pozwoli Ci przebiÊ siÚ przez jej TarczÚ JÚdzy. ROZDZIA’ 5. Energia .............................................................79 Sun Tzu powiedziaï: „Zatem strategiczna siïa znawców walki polega na namierzaniu celu i precyzyjnym uderzeniu”. Dziewczyna stoi przed TobÈ i czeka na Twój ruch. Nie moĝesz tego zepsuÊ. ROZDZIA’ 6. Próĝnia i materia ............................................101 „A zatem armia nie moĝe ustaliÊ ĝadnej niezmiennej strategii rozmieszczania siï, bo podobnie jak woda nie ma ksztaïtu”. Naucz siÚ, w jaki sposób zamieniaÊ sïaboĂci w mocne strony, i zrozum, ĝe aby jÈ do siebie przekonaÊ, musisz zachowaÊ czujnoĂÊ. ROZDZIA’ 7. Walka wojskowa ............................................117 Nie graj w rosyjskÈ ruletkÚ swoimi mÚskimi atrybutami. ChcÈc znaleěÊ wïaĂciwÈ dziewczynÚ, zacznij myĂleÊ o „przyciÈganiu”, a nie o zabieganiu o jej wzglÚdy. ROZDZIA’ 8. DziewiÚÊ zmiennych ......................................137 Czasem nie wszystko idzie zgodnie z planem. Musisz byÊ czujny i elastyczny oraz wiedzieÊ, w jaki sposób radziÊ sobie z ciÈgle zmieniajÈcÈ siÚ sytuacjÈ, a takĝe z Blokerami, Matkami Kwokami, Biaïymi Rycerzami i Pijaczkami. ROZDZIA’ 9. Manewrowanie armiÈ .....................................147 ChoÊ wydaje siÚ to oczywiste, aby poznawaÊ kobiety, musisz chodziÊ tam, gdzie czÚsto bywajÈ. Poznaj mapÚ takich miejsc, a takĝe zapoznaj siÚ z listÈ rzeczy, o których trzeba pamiÚtaÊ, aby Twój obóz byï zawsze przygotowany na nocne manewry. ROZDZIA’ 10. Uksztaïtowanie terenu ...................................159 Nawet najlepsi wojownicy napotykajÈ opór. Poznaj metody pokonania najczÚĂciej wystÚpujÈcych form oporu, z którym spotkasz siÚ na polu bitwy. ROZDZIA’ 11. DziewiÚÊ terenów ...........................................177 Sun Tzu wskazaï na pewne sytuacje, których trzeba byÊ Ăwiadomym i które wpïywajÈ na zwyciÚstwo. Naucz siÚ, jak sobie z nimi radziÊ, a nigdy nie zostaniesz zaskoczony ʊ chyba ĝe w sypialni. ROZDZIA’ 12. Ataki ogniowe ................................................195 Kiedy Sun Tzu czuï, ĝe sytuacja wymaga czegoĂ wiÚcej niĝ strzelania z ïuku, decydowaï siÚ na zastosowanie ataków ogniowych. PrzypuszczajÈc atak ogniowy, pamiÚtaj o pewnych wyjÈtkowo podstÚpnych sztuczkach, metodach i wskazówkach. ROZDZIA’ 13. Zatrudnianie szpiegów ...................................215 James Bond wykorzystywaï Pussy Galore. Ty równieĝ powinieneĂ braÊ z niego przykïad. Podsumowanie ...............................................223 Sïowniczek .....................................................225 O autorze ........................................................231 6 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet R O Z D Z I A ’ 3 . Schowany miecz ZawdziÚczamy ¥redniowieczu dwa najgorsze wynalazki ludzkoĂci — romantycznÈ miïoĂÊ oraz proch. — ANDRE MAUROIS Niniejszy rozdziaï nie jest poĂwiÚcony gïoszeniu zalet bezpiecznego seksu, nie jest teĝ instrukcjÈ zakïadania prezerwatywy. (Chociaĝ jeĂli zamierzasz wykorzystaÊ tÚ informacjÚ, aby zdobyÊ pokaěnÈ kolekcjÚ „trofeów”, powinieneĂ juĝ dawno zrozumieÊ, ĝe bezpieczny seks jest koniecznoĂciÈ. ¿aden ĝoïnierz nie jest dobrym wojownikiem, majÈc zniszczonÈ broñ). Zamiast tego plan „Schowany miecz” dotyczy umie- jÚtnoĂci wygrywania walki bez koniecznoĂci dobywania miecza. Sun Tzu chciaï, aby jego generaïowie zrozumieli, ĝe „sto zwyciÚstw w stu bitwach nie jest szczytem osiÈgniÚÊ. Prawdziwym szczytem osiÈgniÚÊ jest podbicie armii wroga bez walki… NajwaĝniejszÈ umiejÚtnoĂciÈ w prowadzeniu wojny jest atakowanie planów przeciwnika”. I tego wïaĂnie pragniesz podczas nawiÈzywania kontaktu z celami. PamiÚtaj, ĝe kobiety to przebiegïe weteranki tej wojny. W wiÚkszoĂci sytuacji spoïecznych pojawiajÈ siÚ z uruchomionym systemem obron- nym, z gotowoĂciÈ do przystÈpienia do kontrataku w stosunku do kaĝdego faceta, który chce zrobiÊ jakiĂ ruch. Wszystkich tych rzeczy juĝ doĂwiadczyliĂmy: nawet niewinne „CzeĂÊ, mam na imiÚ…” moĝe zakoñczyÊ siÚ zestrzeleniem biednego gïupca, zanim uda mu siÚ postawiÊ nogÚ na ich terenie. Byïoby o wiele proĂciej zdobyÊ jÈ bez koniecznoĂci „dobywania miecza z pochwy”. (Co, jeĂli wszystko pójdzie dobrze, bÚdziesz robiï póěniej w swoim mieszkaniu). W jaki wobec tego sposób moĝesz przebiÊ siÚ przez jej TarczÚ JÚdzy i uniknÈÊ bycia po prostu kolejnym durniem w oczach tego, który zapyta jÈ o to, jakÈ kawÚ pija rano? To proste: musisz sprawiÊ, aby CiÚ pragnÚïa, aby postrzegaïa CiÚ jako kogoĂ bardzo pociÈgajÈ- cego. Nie chodzi tylko o to, aby kobieta porzuciïa swoje mechanizmy obronne, ale aby CiÚ pragnÚïa. Istnieje szereg cech, jakie posiadajÈ mÚĝczyěni, które sÈ w stanie uruchomiÊ w kobiecie mechanizmy przyciÈgania — i nie chodzi tutaj o wyglÈd, umiÚĂniony brzuch czy rozmiar portfela. I spoĂród wszystkich cech, które naprawdÚ interesujÈ kobiety, wymieniÊ naleĝy trzy gïówne, które zdecydowanie przebijajÈ wszystkie inne. Nie tylko ze wzglÚdu na to, ĝe skutecznie pomagajÈ budowaÊ atrakcyjnoĂÊ, ale ze wzglÚdu na to, iĝ ïatwo moĝna je naĂladowaÊ, nie wymagajÈ one caïkowitej zmiany osobowoĂci i moĝna je szybko zastosowaÊ w prak- tyce. PamiÚtaj wiÚc o nastÚpujÈcych cechach i nie zapomnij uciele- ĂniaÊ je, kiedy wychodzisz „w teren”, poniewaĝ cechy te sprawiÈ, ĝe kobieta zapomni o mechanizmach obronnych szybciej, niĝ zdoïaïa ĂciÈgnÈÊ majtki podczas balu maturalnego. Siïa Nie mówiÚ o tym, ile jesteĂ w stanie wycisnÈÊ. (Co, szczerze powie- dziawszy, robi wraĝenie jedynie na harcerzykach NFL. I jeszcze na tym facecie z siïowni, który nosi spodenki z lycry). Mam na myĂli trzy specyficzne rodzaje siïy, które moĝesz wykorzystaÊ, aby sprawiÊ, ĝe siedzÈca przy barze kobieta zacznie CiÚ pragnÈÊ: SiïÚ umysïu, SiïÚ spoïecznÈ oraz SiïÚ charakteru. 52 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet Schowany miecz Siïa umysïu PowiedzieliĂmy juĝ odrobinÚ o tej kwestii, ale jeĂli bÚdziesz trenowaï miÚĂnie umysïu, zdobÚdziesz umiejÚtnoĂÊ bycia kimĂ charyzma- tycznym, fascynujÈcym, interesujÈcym oraz zabawnym. Wspaniaïy wyglÈd moĝe zapewniÊ Ci poznanie kobiety lub dwóch, ale faceci, którzy sÈ tak bystrzy, jak woda w klozecie, nie zatrzymajÈ ĝadnej z nich przy sobie zbyt dïugo. WiÚkszoĂÊ kobiet potrzebuje stymulacji umysïo- wej tak samo jak stymulacji fizycznej, jeĂli nie bardziej. JeĂli potrafisz pobudziÊ jej umysï — i w zaleĝnoĂci od dziewczyny, którÈ obraïeĂ sobie za cel, moĝesz to zrobiÊ za pomocÈ humoru, fascynujÈcych opowieĂci, dyskusji na temat tego, które zespoïy grajÈce indie rock „sprzedaïy siÚ” establishmentowi, lub powaĝnych rozmów na temat wpïywu struktury spoïeczno-politycznej na zmniejszajÈcÈ siÚ klasÚ ĂredniÈ — moĝesz wyglÈdaÊ jak Pee Wee Herman, a ona i tak uzna, ĝe jesteĂ najgorÚtszym facetem w sali. Dowodów na to poszukaj w romansach, które dla dziewczyn sÈ czymĂ w rodzaju porno. Gdyby kobiety nie pragnÚïy umysïowej sty- mulacji, tego rodzaju powieĂci miaïyby zaledwie siedem lub osiem stron — Strona 1: spotkali siÚ w pociÈgu. Strony 2 – 7: uprawiali seks. Strona 8: kobieta z niechÚciÈ wróciïa do swojego mÚĝa-palanta. Koniec. Jednak zamiast tego ksiÈĝki te zapeïnione sÈ setkami stron zawierajÈcych fantazyjne opisy, dïugie, romantyczne dialogi oraz wszystkie drobne szczegóïy, jakie tylko moĝesz sobie wyobraziÊ. My, faceci, nie potrzebujemy tak duĝo umysïowej stymulacji, co sprawia, ĝe film pornograficzny moĝe mieÊ jednÈ fabuïÚ: napalony student i studentka zamawiajÈ pizzÚ z kieïbasÈ. Jednakĝe kobiety potrzebujÈ stymulacji umysïowej i to jeden z gïównych powodów, dla których kobiety uwielbiajÈ facetów, którzy sÈ doskonaïymi gawÚdziarzami. (O tym, jak zostaÊ zawodowcem, jeĂli chodzi o opowiadanie historii, opowiem w rozdziale 6.). _ 53 Siïa spoïeczna Siïa spoïeczna jest czymĂ niewiarygodnie potÚĝnym; w rzeczywisto- Ăci to jeden z najwaĝniejszych sposobów na przyciÈgniÚcie do siebie kobiety. Kiedy posiadasz siïÚ spoïecznÈ, zyskujesz uwagÚ wszystkich — nawet innych facetów. JesteĂ samcem alfa, który kontroluje sytuacjÚ w danym miejscu, nadaje bieg rozmowie i sprawia, ĝe inni zaczynajÈ siÚ ĂmiaÊ. Podchodzisz do poszczególnych grup i rozmawiasz z róĝ- nymi kobietami, budujÈc „dowód spoïeczny” w oczach ludzi znajdu- jÈcych siÚ w sali. Kobiety widzÈ, jak rozmawiajÈ z TobÈ inne kobiety i dobrze bawiÈ siÚ w Twojej obecnoĂci, i dochodzÈ do wniosku, ĝe musi byÊ jakiĂ powód, dla którego jesteĂ tak popularny w towarzy- stwie. ChcÈ CiÚ poznaÊ i natychmiast stajesz siÚ kimĂ pociÈgajÈcym — o wiele bardziej niĝ facet, który stoi w kÈcie i rozmawia jedynie ze swoimi kumplami, lub ten goĂÊ siedzÈcy przy barze i gapiÈcy siÚ w swojÈ whisky z colÈ. Sun Tzu mówi: „Dobrze traktujcie schwytanych jeñców, aby ich wykorzystaÊ dla siebie. Jest to nawiÈzanie do zasady »zwyciÚĝaj wroga i stawaj siÚ silniejszy«”. Musisz zrobiÊ to samo, aby zwiÚkszyÊ swojÈ siïÚ spoïecznÈ. Powiedzmy sobie szczerze: nie bÚdziesz wracaï do domu z kaĝdÈ poznanÈ kobietÈ. Podobnie nie kaĝda poznana kobieta bÚdzie CiÚ pociÈgaïa. Czy oznacza to, ĝe kiedy uĂwiadomisz sobie, iĝ nie ma szansy na maïe figo-fago, odstawiasz jÈ na bok lub rzucasz jakÈĂ obraěliwÈ uwagÚ na odchodne? Tylko jeĂli jesteĂ dupkiem. Stary Sun Tzu nie stosowaï siÚ do tej zasady i Ty równieĝ tego nie rób. Ta kobieta moĝe bowiem pomóc Ci wzmocniÊ TwojÈ siïÚ spoïecznÈ. Kiedy dziewczyna zauwaĝa, ĝe inna dziewczyna (lub dwie) roz- mawia z TobÈ i dobrze siÚ przy tym bawi, zaczyna myĂleÊ: „Kim jest ten koleĂ? MuszÚ go poznaÊ”. Podobnie jak dziecko widzÈce zabawkÚ, kiedy dziewczyna widzi, ĝe ktoĂ dobrze siÚ z TobÈ bawi, ona równieĝ pragnie bawiÊ siÚ z TobÈ. I zgadnij, kto na tym korzysta? 54 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet Schowany miecz Siïa charakteru Siïa charakteru polega na posiadaniu pewnoĂci siebie, siïy umysïu, odwagi oraz czegoĂ, co niektórzy nazywajÈ „zarozumiaïoĂciÈ”. To równieĝ cecha, którÈ wiÚkszoĂci facetów najtrudniej utrzymaÊ. Dla- czego? Poniewaĝ to jedna z cech, które kobiety atakujÈ, sprawdzajÈ, a nastÚpnie powoli umniejszajÈ jÈ i próbujÈ zdemaskowaÊ. I dokonujÈ tego za pomocÈ Shit Testu: zachowania polegajÈcego na tym, ĝe kobieta celowo mówi lub robi coĂ podïego po to tylko, aby zobaczyÊ TwojÈ reakcjÚ. W kobiecym Arsenale o nazwie „MiïoĂÊ to Wojna” ta technika to prawdziwy niszczyciel bunkrów. Wysadza wszystkie sïabe mury i dokonuje gïÚbokich zniszczeñ, udaremniajÈcych jakÈkolwiek szansÚ w kontaktach z tÈ kobietÈ. I, Mili Faceci — zwracam siÚ teraz do Was — to wïaĂnie dlatego wciÈĝ i bez przerwy dostajecie kosza. Kobiety, z którymi siÚ widujecie, nie chcÈ faceta, który przewróci siÚ na grzbiet, pokaĝe brzuch i bÚdzie gotów zrobiÊ wszystko, czego chcÈ. PragnÈ faceta, który jest pewny siebie, samodzielny i ma wïasne zdanie — oraz siïÚ charakteru, dziÚki której potrafi powiedzieÊ kobiecie, aby poszïa do diabïa, jeĂli sytuacja tego wymaga. Nie oznacza to, ĝe powinieneĂ byÊ gnojkiem, ale oznacza to, iĝ pïaszczenie siÚ przed dziewczynÈ, speïnianie jej rozkazów, kupo- wanie jej drinków oraz zgadzanie siÚ na wszystko, czego chce, ponie- waĝ Twoim zdaniem sprawi to, ĝe bÚdzie CiÚ „lubiïa”, jest Ămiertel- nym grzechem — i najszybszym sposobem na oblanie jej Shit Testu. JeĂli starasz siÚ zbyt mocno, aby zyskaÊ sympatiÚ dziewczyny, nie tylko pomyĂli ona, ĝe jesteĂ kompletnÈ ciotÈ (i sïusznie), ale natych- miast zda sobie sprawÚ z tego, iĝ próbujesz dobraÊ siÚ do jej majtek. Wszystkie te kobiety w okopach przekonaïy siÚ bardzo szybko, ĝe wiÚkszoĂÊ facetów uĝywa techniki „Na Miïego Faceta” jako sposobu na uzyskanie zaproszenia na przejaĝdĝkÚ kolejkÈ wiodÈcÈ do cudzo- ïóstwa. Traktuj technikÚ „Na Miïego Faceta” jako wspóïczesnÈ tech- nikÚ podrywu w stylu „Wobec tego spod jakiego jesteĂ znaku?” — tylko nie tak skutecznÈ. _ 55 Musisz zrozumieÊ, ĝe kobieta bÚdzie CiÚ sprawdzaïa za pomocÈ Shit Testów przez caïy wieczór, aby zobaczyÊ, jaka bÚdzie Twoja reak- cja. To zachowanie gïÚboko zakorzenione w jej zwojach nerwowych jako element wrodzonego instynktu przetrwania. Niektóre Shit Testy bÚdÈ oczywiste („Powaĝnie, kto wybraï Ci takÈ koszulÚ?” lub „Kup mi drinka”), niektóre z tych podchwytliwych pytañ bÚdÈ tak subtelne, ĝe moĝesz ich nie dostrzec („Czy moĝesz popilnowaÊ naszych tore- bek, kiedy bÚdziemy tañczyïy?”), ale pamiÚtaj, iĝ przez caïy wieczór bÚdzie zarzucaïa CiÚ tego rodzaju pytaniami, wydobywanymi zza Tarczy JÚdzy. Im wiÚcej bÚdziesz znosiï, tym mniejsza szansa na ugranie czegoĂ dla siebie. Zatem pokazanie jej, ĝe masz silny charak- ter — ĝe nie boisz siÚ wyraĝaÊ wïasnej opinii, ĝe masz inne zdanie, lub powiedzenie jej, ĝe jest sukÈ, kiedy rzeczywiĂcie jest sukÈ — pozwoli Ci odeprzeÊ niekoñczÈce siÚ natarcie Shit Testów i umoĝliwi Ci przejĂcie do etapu dalszego niĝ trzymanie swojego pytona miÚdzy nogami i „ugïaskiwanie” jej przez caïy wieczór. Nie jesteĂ pewien, czy Ty teĝ wpadasz w tÚ puïapkÚ, okazujÈc sïaby charakter? Oto kilka testowych stwierdzeñ, które pozwolÈ oceniÊ, czy moĝesz byÊ Miïym Facetem: ISTNIEJE PRAWDOPODOBIE”STWO, ¿E JESTE¥ MI’YM FACETEM, JE¥LI: x Dziewczyna mówi: „Mam ochotÚ na kolejnego drinka”, a Ty przepychasz siÚ przez tïum, aby kupiÊ jej kolejne appletini zamiast poprosiÊ jÈ, aby kupiïa Ci przy okazji coĂ zimnego, jeĂli i tak idzie do baru. x Pytasz jÈ o to, jakiego rodzaju muzyki lubi sïuchaÊ. Dziew- czyna mówi oschïym tonem: „Nie sïucham muzyki”, na co Ty odpowiadasz: „Jasne, ja teĝ nie sïucham muzyki, muzyka jest przereklamowana” zamiast powiedzieÊ coĂ w stylu: „Nie sïu- chasz muzyki?! JakÈ nudnÈ, pustÈ osobÈ trzeba byÊ, aby nie sïuchaÊ muzyki? Czy jesteĂ kwakierkÈ?”. 56 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet Schowany miecz x PoĂwiÚcasz wiÚcej niĝ dwie minuty na wysïuchiwanie jej bia- dolenia na temat tego, jak to jej byïy rzuciï jÈ dla „tej dziwki”, i zgadzasz siÚ z niÈ, kiedy mówi, ĝe wszyscy faceci to psy, Ăwinie, i uĝywa innych jeszcze metaforycznych porównañ mÚĝ- czyzn do zwierzÈt, próbujÈc oddaliÊ CiÚ od Twoich braci. x Mówisz jej, ĝe nie oglÈdasz programów sportowych, po to tylko, aby nie pomyĂlaïa, iĝ bÚdziesz spÚdzaï weekendy, siedzÈc na kanapie przed telewizorem zamiast zabieraÊ jÈ na gieïdÚ anty- ków — na wypadek jeĂli jednak zgodzi siÚ z TobÈ spotykaÊ. x Dziewczyna zachowuje siÚ w nieuprzejmy lub chamski sposób i nie przywoïujesz jej do porzÈdku, majÈc nadziejÚ, ĝe mimo wszystko uda Ci siÚ z niÈ przespaÊ. x Znasz jÈ krócej niĝ godzinÚ, a juĝ zgodziïeĂ siÚ, ĝe pomoĝesz jej we wszystkim, co wiÈĝe siÚ z: 1. podnoszeniem ciÚĝkich przedmiotów, 2. otworzeniem Twojego portfela, 3. moĝliwoĂciÈ przyjÚcia na siebie ciosu. ZajmÚ siÚ tym szczegóïowo przy okazji omawiania Kwalifikacji w rozdziale 6., ale na razie musisz zrozumieÊ, ĝe to wïaĂnie dlatego niektórzy faceci lubiÈ stosowaÊ technikÚ o nazwie „Neg”, spopulary- zowanÈ przez legendarnego artystÚ podrywu Mystery’ego, gwiazdÚ programu The Pickup Artist emitowanego na kanale VH1, opisanÈ w ksiÈĝce Neila Straussa pt. Gra. Technika ta jest odrobinÚ kontrower- syjna i ma zïÈ opiniÚ w niektórych krÚgach, gïównie ze wzglÚdu na to, ĝe niektórzy faceci posunÚli siÚ za daleko w jej stosowaniu, ale ogólnie mówiÈc, polega ona na wypowiedzeniu pod adresem dziew- czyny odrobinÚ niestosownej uwagi, zwïaszcza jeĂli jest naprawdÚ niezïa i zasïuguje na 9 lub 10. Neg to coĂ w stylu: „MyĂlÚ, ĝe sposób, w jaki poruszajÈ siÚ twoje nozdrza, kiedy siÚ Ămiejesz, jest naprawdÚ godny podziwu” lub „Kobieta, która ĂciÈgnie takÈ sukienkÚ, musi byÊ naprawdÚ odwaĝna”. Nega stosujesz po to, aby pokazaÊ jej, ĝe nie jesteĂ ani onieĂmielony, ani olĂniony jej urodÈ i w przeciwieñstwie do ĂliniÈcych siÚ mas facetów, którzy rzucali siÚ do jej stóp przez caïy _ 57 wieczór, nie stawiasz jej na piedestale. Pokazujesz jej, ĝe traktujesz jÈ jak kaĝdÈ innÈ dziewczynÚ i ĝe bÚdzie musiaïa udowodniÊ Ci, ĝe jest godna Twojej uwagi. To stÈpanie po niepewnym gruncie, ale tech- nika ta moĝe byÊ niezwykle skuteczna, jeĂli zostaje zastosowana we wïaĂciwy sposób. Musisz takĝe zrozumieÊ, ĝe Siïa Charakteru jest w duĝej mierze odpowiedzialna za to, ĝe tak wiele dobrych dziewczyn angaĝuje siÚ w zwiÈzki ze zïymi facetami. ½li faceci nie przyjmujÈ, nie tolerujÈ i nie nabierajÈ siÚ na ĝadne z babskich zagrywek. Kobiety czÚsto postrzegajÈ takie zachowanie jako typowe dla silnego samca alfa i to coĂ, co napÚdza ich mechanizmy przyciÈgania. Prawda moĝe wyglÈ- daÊ tak, ĝe ten facet to egoistyczny palant, któremu na niej nie zaleĝy, ale najwaĝniejsze jest to, ĝe nie bÚdzie jej ulegaï i nie pozwoli jej siÚ kontrolowaÊ. (Moĝesz myĂleÊ, ĝe kobiety lubiÈ sprawowaÊ kontrolÚ w zwiÈzku — jest to stereotyp utrwalany w serialach, w których poka- zywane sÈ pary w typie on: ograniczony, sïaby facet / ona: piÚkna, silna kobieta, to coĂ, co nazywam „Syndromem Jima Belushiego” — ale nie, one nie pragnÈ takiego modelu. PragnÈ faceta, który sprawuje nad wszystkim kontrolÚ i który nie pozwoli im wejĂÊ sobie na gïowÚ. Przepraszam, Jim). Kiedy wiÚc dziewczyna jest dla Ciebie podïa, trzy- maj fason. I nie dawaj przyzwolenia na jej zachowanie, stajÈc siÚ jej facetem „od przytakiwania”. To tylko obniĝa TwojÈ wartoĂÊ. LojalnoĂÊ W rozdziale 1. omówiliĂmy zasady bycia dobrym skrzydïowym. Jed- na z tych zasad brzmiaïa: Zawsze miej wsparcie kumpla. To zasada, którÈ naleĝy siÚ kierowaÊ, nie tylko kiedy udajesz siÚ na podryw, ale jest ona waĝna równieĝ podczas wzbudzania w kobietach zaintere- sowania. Kobiety sÈ mistrzyniami rekonesansu. Nieustannie obser- wujÈ sytuacjÚ i zbierajÈ informacje — i czÚĂciÈ danych na Twój temat, które kobieta chce zdobyÊ, sÈ informacje dotyczÈce Twojej lojalnoĂci 58 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet Schowany miecz i wiernoĂci wzglÚdem przyjacióï. W jaki sposób ich traktujesz? W jaki sposób zachowujesz siÚ w stosunku do nich? Co o nich mówisz, jeĂli nie ma ich w pobliĝu? Czy bÚdziesz obok, jeĂli trzeba bÚdzie ode- przeÊ ciosy? MÚĝczyzna, który jest lojalny wzglÚdem przyjacióï, rodziny, wspóïpracowników i kolegów z zespoïu, wydaje siÚ kobiecie seksowny, poniewaĝ wie ona, ĝe facet, który jest lojalny wzglÚdem ota- czajÈcych go ludzi, bÚdzie prawdopodobnie lojalny wzglÚdem niej. Kobieta wie takĝe bardzo dobrze, ĝe przebiegïe ïasice, które kïamiÈ, oszukujÈ i wbijajÈ nóĝ w plecy swoim przyjacioïom, nie zawahajÈ siÚ, aby zachowaÊ siÚ w taki sam sposób w stosunku do niej — bÚdzie wiÚc obserwowaïa, w jaki sposób traktujesz swoich przyjacióï, aby znaleěÊ wskazówki, które podpowiedzÈ jej, jaki bÚdziesz jako partner. Mili Faceci, jeĂli naprawdÚ chcecie pokazaÊ jej, ĝe jesteĂcie dobrymi facetami, zróbcie to, pokazujÈc jej, iĝ jesteĂcie lojalni w stosunku do otaczajÈcych Was ludzi, którzy na to zasïuĝyli. To bardzo waĝne. LojalnoĂÊ to coĂ, na co trzeba sobie zasïuĝyÊ. JesteĂcie lojalni wzglÚdem swoich kumpli, poniewaĝ uratowali Wam tyïek wiÚcej razy, niĝ stacja ESPN opisaïa przejĂcie na emeryturÚ Bretta Favre. I Wy, w zamian, osïanialiĂcie ich tyïki. ZasïuĝyliĂcie sobie na wzajemnÈ lojalnoĂÊ, ale ta dziewczyna jeszcze na niÈ nie zasïuĝyïa. Zatem, podczas gdy nie ma absolutnie nic zïego w przepychaniu siÚ przez tïum ludzi, aby dotrzeÊ do baru i kupiÊ kumplom kolejnÈ kolejkÚ, lub w zmianie opinii lub zdania na jakiĂ temat, aby wesprzeÊ kolegÚ w obronie jego punktu widzenia podczas dyskusji, to samo zachowanie jest nie do przyjÚcia, jeĂli chodzi o wykorzystanie go w celu zaciÈgniÚcia do ïóĝka dopiero co poznanej dziewczyny. I zaufaj mi, kobieta bÚdzie próbowaïa nastawiÊ CiÚ przeciwko Twoim braciom, aby zobaczyÊ, czy powiesz coĂ zïego na ich temat lub wyjawisz jakieĂ zawstydzajÈce informacje. Kobieta chce zobaczyÊ, czy Twoje pragnienie, aby CiÚ polubiïa, jest silniejsze niĝ Twoja lojal- noĂÊ wzglÚdem przyjacióï. To po prostu kolejny z jej Shit Testów. I jeĂli rzeczywiĂcie zwrócisz siÚ przeciwko swoim kumplom, myĂlÈc, ĝe to sprawi, iĝ CiÚ polubi, nie tylko przekona siÚ, jak wielkim zdrajcÈ jesteĂ, ale Twoi kumple równieĝ nie bÚdÈ z Ciebie dumni. Przysïowie _ 59 „Kumple na pierwszym miejscu” nie wydaje siÚ juĝ pustym okrzykiem czïonka bractwa, czyĝ nie? PamiÚtaj wiÚc o motcie amerykañskiej pie- choty morskiej: Semper Fidelis. Zawsze Wierny. Musisz byÊ lojalny wzglÚdem osób, które na to zasïuĝyïy, ponad wszystko. I upewnij siÚ, ĝe dziewczyna zdaje sobie sprawÚ z tego, ĝe teĝ musi na to zasïuĝyÊ. Na marginesie dodam, ĝe Sun Tzu miaï bardzo skuteczny sposób na budowanie lojalnoĂci wĂród swoich ludzi. Aby byli gotowi robiÊ wszystko, co konieczne podczas bitwy, mówiï: „Gdy wiÚc w bitwie zdobyto co najmniej dziesiÚÊ rydwanów, wynagroděcie tego, kto zdobyï pierwszy”. PostÚpuj w taki sam sposób ze skrzydïowymi. JeĂli znala- zïeĂ siÚ w secie i dobrze Ci idzie, zaproĂ skrzydïowego do rozmowy i przedstaw go dziewczynom, które wïaĂnie poznajesz. Dziel siÚ kobie- cymi ïupami. Faceci, którym nie idzie tak dobrze poznawanie kobiet, doceniÈ Twój gest i bÚdÈ zmotywowani, aby odwdziÚczyÊ siÚ za przy- sïugÚ. Kobiety równieĝ dostrzegÈ to, co zrobiïeĂ, co tylko podniesie TwojÈ wartoĂÊ w ich oczach — i bÚdzie podtrzymywaïo dziaïanie mechanizmów przyciÈgania. NieustraszonoĂÊ Mógïbym równie dobrze okreĂliÊ tÚ cechÚ wyraĝeniami typu „mieÊ odwagÚ”, „byÊ twardym” lub nawet „mieÊ jaja”. Kaĝde z tych okre- Ăleñ byïoby trafne. Zadaj sobie nastÚpujÈce pytanie: czy jesteĂ typem ryzykanta? Nie typem wariata skaczÈcego na gïówkÚ do kaïuĝy, ale facetem, który podejmuje obliczone ryzyko i robi rzeczy, których nie odwaĝyïoby siÚ zrobiÊ wiÚkszoĂÊ facetów. Dlaczego pytam? Poniewaĝ kobiety kochajÈ ryzykantów. PomyĂl o facetach, których kobiety uwielbiajÈ: to ĝoïnierze/poli- cjanci/straĝacy. Wiesz, co mam na myĂli, typowe zawody dla „gorÈ- cych facetów”, których póïnadzy przedstawiciele zdobiÈ co roku sek- sowne kalendarze. Jestem pewien, ĝe istnieje równieĝ spora grupa przystojnych specjalistów zajmujÈcych siÚ naprawÈ klimatyzacji, ale 60 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet Schowany miecz dziewczyny nie palÈ siÚ do zakupu kalendarzy przedstawiajÈcych napalonych kolesi z freonem. OczywiĂcie kobiety powiedzÈ, ĝe to dlatego, iĝ podobajÈ im siÚ faceci w mundurach, ale tak naprawdÚ chodzi o to, co reprezentuje ten mundur. WiÚkszoĂÊ ludzi ucieka od niebezpieczeñstw; ci faceci biegnÈ ku niebezpieczeñstwu. I ten codzienny pokaz odwagi w obliczu Ămierci sprawia, ĝe kobietom miÚknÈ kolana. (I dochodzi do pewnych reakcji równieĝ w obrÚbie innych czÚĂci kobiecego ciaïa). To równieĝ druga czÚĂÊ powodu, dla którego dziewczyny uwielbiajÈ zïych chïopców. Typowy twardziel niczego siÚ nie boi i podejmuje czÚste ryzyko. PomyĂl o Ărodku lokomocji, jaki wybierze zïy facet: bÚdzie to motocykl. To jeden z najbardziej niebezpiecznych pojazdów, jaki moĝna prowadziÊ, i kobiety uwaĝajÈ, ĝe jest niezwykle seksowny. Podobnie sytuacja wyglÈda, jeĂli chodzi o tatuaĝe. Wiele kobiet uznaje tatuaĝ za coĂ, czemu trudno siÚ oprzeÊ. Czy to dlatego, ĝe widok dobrze wykonanego smoka-tribala wprawia w drĝenie ich lÚděwia? Nie. To dlatego, ĝe typowe cechy osobowoĂci faceta z tatuaĝami — czyli buntowniczoĂÊ, impulsywnoĂÊ, wïasne zdanie, odwaga i skïon- noĂÊ do podejmowania ryzyka — sÈ tym, co nakrÚca ich pociÈg. Czy to oznacza, ĝe powinieneĂ kupiÊ harleya lub wytatuowaÊ sobie na ramieniu wyraz „Mama”? Bynajmniej. Moĝesz pokazaÊ kobiecie, ĝe masz jaja, nie tylko poprzez podejmowanie fizycznego ryzyka, ale poprzez podejmowanie spoïecznych wyzwañ. Na przykïad moĝe to polegaÊ po prostu na zaproszeniu dziewczyny do tañca na zatïoczony parkiet — kiedy jesteĂ trzeěwy, a obok stojÈ Twoi koledzy — lub nawet na podejĂciu do niezïej laski, która przebywa w swoim towa- rzystwie. To duĝe wyzwanie towarzyskie. Jedno z tych, których nie ma odwagi podjÈÊ wielu facetów. Moĝesz równieĝ podejmowaÊ ryzyko spoïeczne poprzez sposób, w jaki siÚ ubierasz, co zwane jest równieĝ „bïyskotekÈ”. Podobnie jak paw przyciÈga partnerkÚ, pokazujÈc ostentacyjnie ubarwienie piór, doĂwiadczeni artyĂci podrywu udadzÈ siÚ w teren ubrani w Ămieszny, przyciÈgajÈcy uwagÚ sposób: zakïadajÈ Ămieszne kapelusze, jaskrawo kolorowe koszule, mnóstwo biĝuterii, a nawet boa z piór. Ci mÚĝczyěni _ 61 twierdzili potem, ĝe dziewczyny zwracaïy na nich uwagÚ, poniewaĝ wyróĝniali siÚ i przykuwali wzrok. Co oczywiĂcie jest prawdÈ. Trudno pozostaÊ niezauwaĝonym w pubie sportowym, jeĂli masz na sobie cylinder i boa z piór, ale wejĂcie do pubu sportowego w cylindrze i boa z piór wymaga naprawdÚ duĝej odwagi. Kobiety, Ăwiadomie lub podĂwiadomie, wyczuwajÈ ten rodzaj spoïecznej nieustraszonoĂci. Kiedy bÚdziesz zastanawiaï siÚ, czy „bïyskoteka” jest czymĂ dla Ciebie, radzÚ Ci, abyĂ próbowaï celowo wyróĝniÊ siÚ z tïumu, kiedy gdzieĂ wychodzisz. JeĂli ubierasz siÚ tak jak inni ludzie, po prostu znikniesz w tïumie. Musisz sprawiÊ, aby kobiety CiÚ dostrzegaïy. Zatem, bez wzglÚdu na to, co sprawi, ĝe panie bÚdÈ oglÈdaïy siÚ za TobÈ, wykorzystaj to. Jaskraworóĝowa koszula? Niektórzy faceci mogÈ uznaÊ, ĝe wyglÈdasz jak baïwan. Kapelusz fedora? Dziewczyny lubiÈ facetów w kapeluszach — i zawsze podchodzÈ do nich i pytajÈ, czy mogÈ przymierzyÊ taki kapelusz. Moĝesz wykorzystaÊ biĝuteriÚ, pier- cing, skarpety w ciekawej kolorystyce, przyciÈgajÈce uwagÚ sprzÈczki do paska, cokolwiek, co Twoim zdaniem moĝe pomóc Ci siÚ wyróĝ- niÊ. Nawet wielki zegarek na rÚkÚ moĝe siÚ sprawdziÊ. Mam zega- rek, który kupiïem kiedyĂ na pchlim targu i który wyglÈda jak drogi markowy zegarek kupiony w Europie. Bez wzglÚdu na bar, w którym przebywam, na miasto, w którym jestem, kobiety podchodzÈ do mnie i pytajÈ, czy mogÈ go obejrzeÊ. Tak naprawdÚ to jeden z moich naj- lepszych otwieraczy. OPOWIE¥m WOJENNA: Karol, ïóĝko oraz gorÈce bliěniaczki. Sïyszaïem tÚ historiÚ podczas kursu uwodzenia, na jaki uczÚszczaïem w Miami: niedawno rozwiedziony facet tuĝ po piÚÊdziesiÈtce, którego nazwÚ „Karolem”, spÚdziï wïaĂnie wiÚkszÈ czÚĂÊ nocy na leĝaku, przy basenie, w towarzystwie nie jednej, ale dwóch niezwykle gorÈcych dwu- 62 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet Schowany miecz dziestopiÚciolatek. Wszyscy faceci biorÈcy udziaï w kursie byli zgodni co do tego, ĝe byïy to najgorÚtsze cele, jakie widzieli w tamten weekend. Karol zostaï wïaĂnie odrzucony po raz drugi lub trzeci i podszedï do jednego z instruktorów, aby powiedzieÊ mu, ĝe zakoñczyï próby pod- rywu tego wieczoru. Nie ïapaï tego wszystkiego i nie miaï ochoty znosiÊ kolejnych przykroĂci i upokorzeñ. W odpowiedzi instruktor zaciÈgnÈï go w stronÚ tych dwóch kobiet i dosïownie pchnÈï go na leĝak. Karol byï nie tylko znacznie starszy niĝ wiÚkszoĂÊ ludzi przy barze, ale byï takĝe niemal caïkiem ïysy, nie miaï najlepszej kondycji, a jego skóra miaïa blady odcieñ. W dodatku jego styl ubierania moĝna byïo okreĂliÊ jako „rozsÈdne zakupy na wyprzedaĝach”, co sprawiaïo, ĝe w obliczu modnie ubranych, atrakcyjnych tïumów z South Beach byï trochÚ nie- pewny siebie. Poza tym nie byï na randce od ponad dwudziestu lat i zostaï wïaĂnie odrzucony przez jakieĂ dwie lub trzy Ărednio atrakcyjne kobiety. Moĝna powiedzieÊ, ĝe byï odrobinÚ zdenerwowany. I oto nagle znalazï siÚ na leĝaku pomiÚdzy dwiema gorÈcymi bliě- niaczkami, które wïaĂnie zajÚte byïy rozmowÈ. Nie jestem pewien, kto byï bardziej zaskoczony: one czy on. Jednak zadaï jedno z pytañ o opiniÚ rozpoczynajÈcych konwersacjÚ (co wyjaĂniÚ w rozdziale 4.) i zaczÈï z nimi rozmawiaÊ. Ostatecznie uspokoiï siÚ, kiedy uĂwiadomiï sobie, ĝe nie tylko byïy zainteresowane tym, co miaï do powiedzenia, ale dobrze siÚ z nimi rozmawiaïo pomimo ich wyglÈdu na miarÚ supermodelek. Nie czujÈc onieĂmielenia, rozmawiaï z nimi dïugo po tym, jak zamkniÚto bar znajdu- jÈcy siÚ przy basenie. Caïa trójka wstaïa, aby siÚ poĝegnaÊ, kiedy jedna z nich wziÚïa jego rÚkÚ i zapytaïa, czy chciaïby pójĂÊ do jej pokoju, aby „kontynuowaÊ rozmowÚ”. NajgorÚtsza dziewczyna, jakÈ Karol dotychczas widziaï — nie mówiÈc o rozmowie — zaprosiïa go wïaĂnie do pokoju hotelowego, podczas gdy dziesiÈtki mÚskich modeli spacerowaïy po hotelowym hallu samotnie. Chciaïbym móc powiedzieÊ, ĝe Karol udaï siÚ z niÈ do jej pokoju, gdzie spÚdziï takÈ noc, na której myĂl wydawca magazynu „Penthouse Forum” popïakaïby siÚ z radoĂci, ale nie mogÚ tego powiedzieÊ. Karol odmówiï. Nie byï z kobietÈ „w ten sposób”, nie liczÈc eksĝony, od ponad dwudzie- stu lat i martwiï siÚ z powodu „lÚku przed sprawdzeniem siÚ” oraz baï siÚ oĂmieszenia, co caïkowicie rozumiem i dajÚ mu plusa za przyznanie _ 63 siÚ do tego. JeĂli chodzi o mojÈ opiniÚ, samo bycie zaproszonym przez najgorÚtszÈ dziewczynÚ na sali do jej pokoju jest wystarczajÈcym zwy- ciÚstwem. W jaki wobec tego sposób ten ïysiejÈcy, blady, przeciÚtnie wyglÈda- jÈcy starszy facet, który nie posiadaï wielkiego konta w banku, skïoniï naj- gorÚtszÈ kobietÚ na South Beach do tego, aby otworzyïa przed nim drzwi do swojego hotelowego pokoju — nie mówiÈc o innych rzeczach? To proste. Wykazaï siÚ nieustraszonoĂciÈ, bÚdÈc jedynym facetem w ciÈgu caïego wieczoru, który miaï doĂÊ odwagi, aby podejĂÊ do niej. Gdyby Karol okazaï siÚ kimĂ takim, jak kaĝdy normalny dupek, który podchodzi do tego typu gorÈcej laski, przysiadïby obok niej i nawiÈzaïby rozmowÚ, nie majÈc przy tym nic do powiedzenia czy zaoferowania. Jednak Karol miaï tak naprawdÚ wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i to on nadawaï bieg rozmowie. Wykazywaï mnóstwo siïy umysïu i dziew- czyny to doceniaïy. Nie mówiÈc o tym, ĝe pokazaï ogromnÈ siïÚ cha- rakteru, bo nie podrywaï ich ostentacyjnie, nie zgadzaï siÚ na wszystko, co mówiïy, i nie przytakiwaï za kaĝdym razem, i nie wspominajÈc o tym, ĝe zrelaksowaï siÚ i nie powtarzaï im do znudzenia, jak bardzo sÈ piÚkne lub ĝe nie moĝe uwierzyÊ, iĝ naprawdÚ z nimi rozmawia (co natych- miast obniĝa TwojÈ wartoĂÊ. WiÚcej na ten temat znajdziesz w roz- dziale 7.). I oto masz przepis na udanÈ misjÚ. I zaufaj mi, jeĂli Karol potrafi budziÊ zainteresowanie dziewczyn ot tak, wïÈczaÊ wszystkie przyciski przyciÈgania, Ty równieĝ moĝesz to zrobiÊ. Prawo atrakcyjnoĂci WïaĂciwie wykorzystywana atrakcyjnoĂÊ bÚdzie TwojÈ najpotÚĝniej- szÈ broniÈ. Tak potÚĝnÈ, ĝe, w przeciwieñstwie do „otwieraczy” oraz typowych technik podrywu, dziewczyna nie bÚdzie nawet Ăwiadoma tego, ĝe jej uĝywasz. Nie bÚdzie zdawaïa sobie sprawy z tego, ĝe ulega jej — oraz Tobie. Twój miecz pozostaje schowany, jej mecha- 64 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet Schowany miecz nizmy obronne sÈ wyïÈczone i bitwa moĝe zostaÊ wygrana bez jed- nego strzaïu — co oznacza takĝe mniejsze prawdopodobieñstwo bycia zastrzelonym. Sun Tzu mówi: „Kto zna wroga i zna siebie, temu nic nie grozi, choÊby w stu bitwach. Kto nie zna wroga, a zna siebie, czasami odnosi zwyciÚstwo, a czasami ponosi klÚskÚ. Kto nie zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klÚskÚ w kaĝdej walce”. Zanim otworzyïeĂ tÚ ksiÈĝkÚ, nie wiedziaïeĂ byÊ moĝe niczego o kobietach, co je pociÈga oraz jakich strategii uĝywaÊ, aby ominÈÊ ich mechanizmy obronne, nie mówiÈc o tym, jakim typem faceta musisz byÊ, aby widzieÊ rezul- taty. Ze wzglÚdu na to, ĝe nie znaïeĂ ani wroga, ani siebie, nie odno- siïeĂ prawdopodobnie zbyt wielu sukcesów. Na tym etapie powinieneĂ juĝ znaÊ siebie i wiedzieÊ co nieco na temat wroga, ale wciÈĝ nie wiesz dostatecznie duĝo, aby wygrywaÊ za kaĝdym razem. Samo tylko bycie „atrakcyjnym” to za maïo; bÚdziesz musiaï zastosowaÊ kilka innych strategii i chwytów, jeĂli naprawdÚ chcesz poznaÊ kobiety, z którymi masz do czynienia. Nie bój siÚ wiÚc wyników tych stu bitew. _ 65 x JeĂli chcesz wygraÊ bitwÚ bez dobywania z pochwy miecza (i bez uaktywniania jej Tarczy JÚdzy), waĝne jest, aby zaprezentowaÊ Trzy Najwaĝniejsze MÚskie Cechy, które napÚdzajÈ jej Silnik Zainteresowania: x Siïa: ta siïa nie ma nic wspólnego z siïÈ fizycznÈ. Cho- dzi o trzy bardzo specyficzne rodzaje siïy: 1. Siïa umysïu: to umiejÚtnoĂÊ bycia CharyzmatycznÈ, FascynujÈcÈ, InteresujÈcÈ i ZabawnÈ osobÈ. 2. Siïa spoïeczna: niewiarygodnie potÚĝna. Podobnie jak dziecko widzÈce zabawkÚ, jeĂli kobieta widzi, ĝe inne kobiety czerpiÈ radoĂÊ z „bawienia siÚ” z TobÈ, ona równieĝ pragnie tego doĂwiadczyÊ. 3. Siïa charakteru: Zadzierasz nosa? Kobiety uwiel- biajÈ faceta, który jest pewny siebie i ma odwagÚ. Nie faceta, który pïaszczy siÚ przed nimi. Lub ulega ich Shit Testom. To wïaĂnie w tej kwestii „ginie” wiÚkszoĂÊ „Miïych Facetów”. I to takĝe czÚĂciowy powód, dla którego grzeczne dziewczyny ulegajÈ zïym facetom. x LojalnoĂÊ: dziewczyna chce siÚ przekonaÊ, jak lojalny jesteĂ wzglÚdem swojego kumpla. I czy go wspierasz. Chce bowiem wiedzieÊ, czy obronisz jÈ, jeĂli bÚdzie groziïo jej niebezpieczeñstwo. Jednak na lojalnoĂÊ trzeba sobie zasïuĝyÊ. Twoi kumple zasïuĝyli na niÈ i ona równieĝ bÚdzie musiaïa na niÈ zasïuĝyÊ. A kiedy juĝ sobie na niÈ zasïuĝy, moĝesz staÊ siÚ Miïym Facetem. x NieustraszonoĂÊ: kobiety uwielbiajÈ ryzykantów i tych, którzy majÈ odwagÚ oraz umiejÈ je chroniÊ. Nie musisz skakaÊ z samolotu, aby pokazaÊ, ĝe jesteĂ nieustraszony. Moĝesz to zrobiÊ, podejmujÈc ryzyko spoïeczne. R A P O R T Z E S Z K O L E N A I 66 _ Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka wojny w uwodzeniu kobiet. Mądrość mistrza Sun Tzu w służbie podrywu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: