Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00423 006924 18460518 na godz. na dobę w sumie
Sztuka zarządzania sprzedażą - książka
Sztuka zarządzania sprzedażą - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0197-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sprzedaż
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wróżbita, psycholog i analityk finansowy
-- trzy wcielenia dyrektora sprzedaży

Książka to kompendium wiedzy potrzebnej dyrektorowi działu sprzedaży w każdej firmie. Są tu opisane najważniejsze czynności wykonywane przez dyrektora sprzedaży -- od określania celów działu do wyznaczania następcy na własne stanowisko. W tej książce znajdziesz nowe narzędzia analizy operacyjnej i strategicznej, dostosowane do potrzeb działu sprzedaży firmy w zmiennym i niepewnym otoczeniu rynkowym.

Dyrektor sprzedaży buduje pomost łączący wszystkich ludzi w firmie. Pracownicy całej organizacji są zależni od planu sprzedaży i uczestniczą w jego wykonaniu. Oprócz tego dyrektor sprzedaży jest szefem swojego działu: zarządza zespołem sprzedawców i odpowiada za przychody firmy. To trudna rola, wymagająca wysokich kwalifikacji i charakteru przywódcy. Jeśli właśnie ją objąłeś lub masz taki zamiar, przeczytaj tę książkę i dowiedz się:

Zbuduj i rozwijaj dział sprzedaży od A do Z

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka zarz¹dzania sprzeda¿¹ Autor: Robert A. Simpkins T³umaczenie: Aleksandra Podsiadlik (wstêp, rozdz. 1), Ewa Borówka (rozdz. 2 – 9) ISBN: 83-246-0197-X Tytu³ orygina³u: Secrets of Great Sales Management, The: Advanced Strategies for Maximizing Performance Format: A5, stron: 240 Wró¿bita, psycholog i analityk finansowy — trzy wcielenia dyrektora sprzeda¿y Ksi¹¿ka to kompendium wiedzy potrzebnej dyrektorowi dzia³u sprzeda¿y w ka¿dej firmie. S¹ tu opisane najwa¿niejsze czynnoœci wykonywane przez dyrektora sprzeda¿y — od okreœlania celów dzia³u do wyznaczania nastêpcy na w³asne stanowisko. W tej ksi¹¿ce znajdziesz nowe narzêdzia analizy operacyjnej i strategicznej, dostosowane do potrzeb dzia³u sprzeda¿y firmy w zmiennym i niepewnym otoczeniu rynkowym. Dyrektor sprzeda¿y buduje pomost ³¹cz¹cy wszystkich ludzi w firmie. Pracownicy ca³ej organizacji s¹ zale¿ni od planu sprzeda¿y i uczestnicz¹ w jego wykonaniu. Oprócz tego dyrektor sprzeda¿y jest szefem swojego dzia³u: zarz¹dza zespo³em sprzedawców i odpowiada za przychody firmy. To trudna rola, wymagaj¹ca wysokich kwalifikacji i charakteru przywódcy. Jeœli w³aœnie j¹ obj¹³eœ lub masz taki zamiar, przeczytaj tê ksi¹¿kê i dowiedz siê: (cid:129) jak synchronizowaæ cele firmy z wartoœciami cenionymi przez klientów; (cid:129) jak ³¹czyæ cele dzia³u sprzeda¿y z celami innych dzia³ów w organizacji; (cid:129) jak ustalaæ wymagania dla sprzedawców i pozyskiwaæ odpowiednich ludzi; (cid:129) jak rozwijaæ umiejêtnoœci przywódcze; (cid:129) jak korzystaæ z nowoczesnych narzêdzi informatycznych, przydatnych w sprzeda¿y; (cid:129) jak tworzyæ plany rozwoju kariery dla sprzedawców; (cid:129) jak poprawiaæ skutecznoœæ prognoz sprzeda¿y; (cid:129) jak mierzyæ i oceniaæ wykonanie planu sprzeda¿y; (cid:129) jak planowaæ szkolenia sprzedawców. Zbuduj i rozwijaj dzia³ sprzeda¿y od A do Z Wstęp .............................................................................13 I. PLANOWANIE ...........................................................21 Rozdział 1. Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą .................................................22 Oczekiwania wobec dyrektora sprzedaży ..................27 Uwzględnienie lokalnych uwarunkowań — analiza sytuacyjna ..................................................29 Konfrontacja stopnia efektywności firmy z potrzebami klientów ................................................34 Określenie kluczowych celów ...................................37 Rozdział 2. Planowanie — dziś i jutro .........................40 Wartość planowania ...................................................41 Rzut oka na „dzień dzisiejszy” ...................................42 Planowanie — scenariusz i symulacja .......................54 7 8 Sztuka zarządzania sprzedażą Określanie najważniejszych celów ............................58 Objaśnianie krótko-, średnio- i długoterminowych celów .........................................61 Określanie kierunków działania dla zespołu sprzedawców ...........................................64 Określanie wymagań zasobowych oraz dostępności ...67 Rozdział 3. Budowanie profesjonalnego zespołu sprzedawców ...................................................72 Określanie celów ........................................................73 Ustalanie celów oraz metod pomiaru efektywności ....74 Podnoszenie poprzeczki .............................................85 Wykorzystywanie nowych standardów efektywności w procesie rekrutacji ........86 II. PRZYGOTOWANIA ..................................................89 Rozdział 4. Wyszukiwanie talentów ............................90 Rekrutacja i proces zatrudnienia ................................92 Jak przeprowadzać rekrutację? ...................................99 Rozmowa kwalifikacyjna — najlepsze rozwiązania ...100 Prawne i etyczne konsekwencje rekrutacji i zatrudnienia ............................................................107 Rozdział 5. Doskonalenie zespołu sprzedawców ......112 Silni rosną w siłę ......................................................114 Łączenie procesów organizacyjnych ........................114 Wybór i wdrażanie kluczowych rozwiązań technologicznych ...............116 Ewolucja technologii ................................................117 Technologia jako kryterium różnicowania ..............124 Spis treści 9 Skuteczne inicjatywy dotyczące rozwoju i szkoleń ....126 Określanie mocnych i słabych stron poszczególnych członków zespołu ..........................128 Tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego ...............................................129 Pozyskiwanie wsparcia personelu ...........................131 Rozdział 6. Programy wynagrodzeń jako motor ponadprzeciętnych wyników ..................134 Wynagradzanie zespołu sprzedawców ....................136 Czy plan wynagrodzeń służy realizacji wytyczonych celów? ................................................140 Różne warianty planu wynagrodzeń .......................143 Negatywne skutki .....................................................148 Bieżące poprawki ......................................................153 Formułowanie sprawiedliwego planu .....................154 III. REALIZACJA ..........................................................157 Rozdział 7. Badanie efektywności i zarządzanie nią ...158 Prognozowanie sprzedaży ........................................160 Ocena efektywności ..................................................161 Zmiany w obrębie regionów sprzedaży i zmiany rynkowe wpływające na poziom efektywności .......170 Osobiste wyzwania ...................................................181 Identyfikacja wszystkich czynników wpływających na trafność prognoz ..........................182 Komunikowanie wyników przełożonym .................183 10 Sztuka zarządzania sprzedażą Rozdział 8. Coaching i działania doradcze ...............186 Sztuka coachingu ......................................................187 Umiejętności trenerskie zmierzające do poprawy efektywności ....................190 Sesje w terenie ..........................................................191 Sesja coachingowa na terenie firmy .........................197 Tworzenie środowiska motywacyjnego ...................205 Trudne sytuacje ........................................................206 Omawianie problemu z członkiem zespołu .............208 Profesjonalne podejście do problemu zwolnień ......209 Wątpliwości natury prawnej ....................................211 Rozdział 9. Spoglądając w przyszłość .......................214 Tworzenie planów rozwoju kariery dla zespołu sprzedawców .........................................217 Dopasowanie planu do celów ..................................217 Przygotowanie do rotacji ..........................................222 Planowanie sukcesji i dziedziczenia ........................223 Ciężar przywództwa .................................................226 Podsumowanie ............................................................231 Plan rozwoju umiejętności przywódczych ..............236 Wykaz czynników sukcesu ......................................238 Skorowidz ....................................................................241 ROZDZIAŁ 1. Nie przeciwstawiaj się siłom, które rządzą światem, lecz postaraj się je wykorzystać. — FULLER SHELTER (1032 R.) YJEMY W ŚWIECIE, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ nieustającymi i gwałtownymi zmianami rynko- wymi. Jak można oczekiwać, byś osiągnął wyzna- czone cele sprzedażowe, skoro nierównowaga rynko- wa stała się codziennością? Czasami fale tych zmian nadchodzą równomiernie, czasami zaskakują nas, wzbierając nagle. Nie wydaje się, by stagnacja kie- dykolwiek występowała. Często trudno jest uzmy- słowić sobie kierunek zmian i przewidzieć, dokąd zawiodą one Ciebie i Twój zespół. Tak duży stopień niepewności obarcza dyrektorów sprzedaży dodatko- wym brzemieniem odpowiedzialności. Możesz prze- ciwstawić się kolejnej sile tworzącej zmiany, ale mo- 23 24 Sztuka zarządzania sprzedażą żesz także spróbować wykorzystać ją do swoich celów, co pozwoli na zwiększenie zysków. Najpierw musisz jednak ustalić, jaka jest jej istota i kierunek. Jednym z najważniejszych czynników wywołujących zmia- ny jest postęp technologiczny. Jeszcze w niedalekiej przeszłości klienci dowiadywali się o produktach Twojej firmy bądź usługach świadczonych przez nią za pośred- nictwem wystaw, promocji lub bezpośrednich kontaktów ze sprzedawcami. Obecnie nowoczesna technologia umoż- liwia nabywcom korzystanie z produktów i usług firm z całego świata. Mając do dyspozycji takie bogactwo moż- liwości, potencjalni odbiorcy stają się coraz bardziej wy- magający w zakresie kontaktu z firmą i wszechstronno- ści jej oferty. Doprowadziło to do redukcji liczby sprze- dawców, eliminacji strategicznych sojuszy z dostawcami oraz zwiększenia nacisku na wychodzenie naprzeciw po- trzebom klientów. Interesują ich bowiem nie tyle kon- kretne właściwości i użyteczność Twojego produktu, co stopień, w jakim Twoja firma może pomóc im w rozwią- zaniu indywidualnych problemów. Kolejnym bodźcem wyzwalającym zmiany jest tempo pro- wadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę zwłaszcza dynamikę rozwoju handlu i szybkość zawie- rania transakcji, nie można sobie pozwolić, by spocząć na laurach. Ciągłe zmiany wymagań klientów w danym segmencie rynku prowadzą do szybkiej dezaktualizacji nowatorskich pomysłów i innowacyjnych koncepcji za- rządzania bazą klientów. Jeśli nie możesz bądź nie chcesz Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 25 wyjść naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom Two- ich odbiorców, zwrócą się oni do innego dostawcy, który zapewni im podobną jakość usług. Stanie się to tak szybko, że zanim się zorientujesz, stracisz wielu klientów. Ta swo- ista możność „przestawiania się” (ang. switchability) na innego dostawcę wymaga od firmy ciągłych zmian, które umożliwią jej dalsze funkcjonowanie. Należy również wspomnieć o procesach takich jak glo- balizacja, zaostrzająca się konkurencja, różnicowanie się stylów życia i struktur demograficznych, coraz większa mobilność pracowników i klientów, dostosowanie produk- cji masowej do potrzeb klienta (ang. mass customization), jednoosobowe rynki (ang. markets of one), całkowita per- sonalizacja oferty rynkowej (ang. addressable markets). Nie można także zapomnieć o rosnącym znaczeniu sprze- daży online oraz poprzez biura domowe. Jednocześnie przekształcenia w gospodarce oraz wyzwa- nia związane ze wzrastającą świadomością konieczności ochrony środowiska naturalnego doprowadziły do reor- ganizacji w strukturach biurokratycznych firm oraz do likwidacji elementów, które uznano za zbędne. W rezul- tacie wyeliminowano też poszczególne szczeble kadry zarządzającej, które zidentyfikowano jako „szczeble in- terpretacyjne”. Zadaniem osób zajmujących te stanowi- ska było głównie zbieranie informacji nadchodzących od przełożonych lub pracowników oraz przekładanie ich na język zrozumiały dla dalszych odbiorców. Ta przemiana pozwoliła na spłaszczenie hierarchicznej struktury orga- 26 Sztuka zarządzania sprzedażą nizacyjnej w firmie. Wiele potężnych korporacji zmniej- szyło w ten sposób liczbę szczebli kierowniczych z szesna- stu do czterech lub pięciu. Tak duże redukcje w struktu- rach organizacyjnych oznaczają jednak, iż ci z dyrektorów, którzy zachowali swoje stanowiska, muszą przejąć zada- nia związane z przekazywaniem bądź analizą informacji — pomimo tego, że czasami informacje te dotyczą dzie- dzin, które są im obce. Skutkiem powyższych zjawisk i procesów jest modyfikacja zakresu obowiązków dyrektora sprzedaży: obecnie poświę- ca on o wiele mniej czasu na szkolenie personelu bądź też na bezpośredni udział w procesie sprzedaży. Dziś skutecznym dyrektorem sprzedaży jest człowiek, który myśli i działa jak członek kadry zarządzającej firmą. Na podstawie rzeczywistych sytuacji dostarcza on konkret- ne dane osobom odpowiedzialnym za planowanie i po- dejmowanie decyzji, równocześnie modelując wymogi firmy tak, by mogli się do nich dostosować pracownicy mający kontakt z klientem. By sprostać tym wyzwaniom, skuteczny dyrektor sprzeda- ży musi nie tylko w sposób kompetentny wypełniać swoje obowiązki, lecz także, gdy zajdzie taka potrzeba, przyj- mować nowe funkcje, które pozwolą mu osiągnąć lepsze wyniki. Osobiste sukcesy osiągnięte w przeszłości na polu sprzedaży mają dla firmy mniejsze znaczenie niż umie- jętność analizy i konceptualizacji problemów oraz zdol- ność podejmowania strategicznych decyzji. Dziś dyrektor sprzedaży musi rozumieć zarówno wewnętrzne mecha- Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 27 nizm w firmie, jak i zasady rządzące zmieniającym się rynkiem, zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, specyfikę budowania relacji z dostawcami i funkcjonowania me- chanizmów dostaw, a także musi brać pod uwagę charak- terystyczne cechy osób ze swojego zespołu. Najważniejszą przesłanką działania powinna być dla niego misja i wizja firmy, ustalona przez zarząd. Innymi słowy, by stać się skutecznym dyrektorem sprzedaży, musisz być prymusem. Zastanówmy się, w jaki sposób możesz osiągnąć sukces na stanowisku dyrektora sprzedaży. Oczekiwania wobec dyrektora sprzedaży Jesteś z pewnością bardzo dumny i szczęśliwy w momen- cie, gdy zostajesz wybrany, by zarządzać personelem sprze- daży. Lata ciężkiej pracy, nadgodziny oraz dodatkowe zaję- cia przyniosły wreszcie owoc w postaci awansu: Twoje wynagrodzenie wzrosło, masz również większy wpływ na decyzje podejmowane w firmie. Zapewne zostałeś wy- różniony nie z powodu Twoich umiejętności handlowych, choć mogły one odegrać ważną rolę, lecz najprawdopo- dobniej zwrócono na Ciebie uwagę dzięki Twojej zdol- ności podejmowania trafnych decyzji, które współgrały z celami firmy. Co oznacza ten awans? Czego oczekuje się od Ciebie w tej nowej roli? W większości przypadków zakłada się, iż przyczynisz się do wzrostu przychodów firmy. Jednak oprócz zwięk- szenia sprzedaży powinieneś również osiągnąć inne cele, takie jak: 28 Sztuka zarządzania sprzedażą n wzrost zysku ze sprzedaży; n podniesienie kwalifikacji personelu; n skrócenie cyklu sprzedaży1; n efektywne wykorzystanie prognoz i analizy trendów rynkowych; n ekspansja geograficzna; n pogłębienie penetracji rynku; n rozwój relacji z klientem; n wzrost rozpoznawalności marki; n racjonalizacja procesu sprzedaży; n koordynacja celów z założeniami firmy; n planowanie ukierunkowane na zapewnienie firmie stabilności; n zrozumienie rynku; n umiejętność rozwiązywania bądź łagodzenia konfliktów z pracownikami; n współpraca międzyorganizacyjna; n wzrost konkurencyjności; n inne. 1 Z punktu widzenia tempa zawierania transakcji jest to bardzo ważny cel. Porównaj z: http://www.cxo.pl/news/39609.html — przyp. red. Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 29 Uwzględnienie lokalnych uwarunkowań — analiza sytuacyjna Pojęcie analizy sytuacyjnej oznacza po prostu analizę sy- tuacji. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dyrektor sprzedaży musi przeanalizować lokalne realia, by wybrać optymalny wariant działania. Konieczna jest również analiza skutków danego przedsięwzięcia. Umożliwia ona określenie jego wpływu na zaangażowanych w nim udzia- łowców, a także pozwala na ustalenie, czy i jakie dalsze posunięcia są konieczne. Dla osoby zajmującej stanowisko dyrektora sprzedaży szczególnie istotne są informacje dotyczące obszarów, takich jak: n branża; n firma; n jednostka, filia, autonomiczna jednostka gospodarcza, dział itp.; n personel sprzedaży; n poszczególni pracownicy; n produkt bądź usługa; n kanały dystrybucji; n dział marketingu; n międzyorganizacyjne zasoby niezbędne do osiągnięcia celów; 30 Sztuka zarządzania sprzedażą n specyfika rynku docelowego i branży Twoich klientów; n rynki docelowe głównych klientów firmy; n najważniejsi konkurenci; n najważniejsi konkurenci głównych klientów firmy; n otoczenie, w którym funkcjonuje firma. Prawdopodobnie najprostszym i najbardziej skutecznym narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie analizy czynników determinujących funkcjonowanie firmy jest analiza SWOT. Skrót ten pochodzi od czterech słów w języku angielskim: Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Stosując analizę SWOT, można uzyskać przejrzysty, lecz nie doskonale przejrzysty, obraz kluczowych elementów z otoczenia firmy, umożliwiający efektywne planowanie. Jako dyrektorowi sprzedaży nie wolno Ci podejmować decyzji bez zaznajomienia się z faktami na temat tych kluczowych elementów. Musisz także pamiętać, że wyniki analizy szybko się dezaktualizują, co oznacza konieczność ich ciągłej weryfikacji. Zmiany, którym podlega zarówno Twoja firma, jak też jej klienci, konkurenci, dostawcy oraz ogólnie pojęte środowisko handlowe wymagają do- stosowania Twoich planów do nowych realiów. Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 31 Przedmiotem analizy SWOT może być: n Twoja firma, dział lub filia (analiza może dotyczyć zarówno jednej jak wszystkich wymienionych pozycji); n personel sprzedaży, którym zarządzasz; n produkt lub usługi, za które odpowiadasz; n główny konkurent; n priorytetowi klienci lub dany segment rynku (zależnie od sytuacji). Opis poszczególnych elementów analizy SWOT: S: silne strony przedmiotu analizy. Analizowane za- gadnienia dotyczą obecnej sytuacji i obejmują zjawiska, na które przedmiot ma wpływ. Przykładowo o sile firmy może decydować rozbudowana i lojalna baza klientów, zdrowe finanse, zarejestrowane prawa autorskie lub opa- tentowana technologia. W: słabe strony przedmiotu analizy. Podobnie jak w przypadku analizy silnych stron, chodzi o grupę czynni- ków wewnętrznych, nad którymi przedmiot może spra- wować kontrolę. Przykładowo słabą stroną danego przed- siębiorstwa może być niefunkcjonalna sieć dystrybucji, przestarzałe produkty lub brak tożsamości marki. O: szanse, które mogą zaistnieć w przyszłości, po- zwalające przedmiotowi analizy osiągnąć sukces. Odnosi się to do zjawisk zewnętrznych, które z dużym prawdo- 32 Sztuka zarządzania sprzedażą podobieństwem pojawią się w przyszłości i na które przedmiot analizy nie ma wpływu. W przypadku firmy są to czynniki takie jak ekspansja na nowe rynki, domi- nacja marki czy rozszerzenie portfolio produktów dzięki przejęciu firm konkurencyjnych lub dostawców produk- tów niszowych. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie potencjalnych szans jest uwarunkowane przezwycięże- niem słabości firmy oraz umacnianiem jej silnych stron. T: obecne i przyszłe zagrożenia niezależne od przed- miotu analizy, wynikające w dużym stopniu z niewyko- rzystania posiadanych atutów i zlekceważenia własnych słabości. Zalicza się tutaj na przykład wrogie przejęcia, bankructwo oraz utratę udziału w rynku. Uwaga: analizę SWOT przeprowadza się, przyjmując punkt widzenia zewnętrznego konsultanta. Czynnikiem warunkującym jej skuteczność jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia: istotą analizy SWOT jest subiektyw- ne spojrzenie, co oznacza, że należy unikać oceny firmy lub zespołu na podstawie porównań z konkurencją. Taka perspektywa może dać fałszywy obraz własnej efektyw- ności na tle rywali i w rezultacie wypaczyć subiektywne spojrzenie, przyczyniając się do utraty klientów. Staraj się zachować niezależność w sposobie myślenia i unikaj tworzenia powiązań poszczególnych elementów z od- powiednimi elementami innych przedmiotów analizy. Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 33 Przykład analizy SWOT Główni klienci lub segment rynku docelowego Mocne strony Słabe strony portfolio produktu rezerwy gotówkowe zespół zarządzający dobra reputacja firmy silna identyfikacja marki ustalona pozycja rynkowa itp. · · · · · · · dezaktualizująca się baza klientów przestarzała technologia nieefektywna (niespójna) sieć dystrybucji dostrzegalnie niski poziom obsługi klienta zmniejszająca się marża globalna infrastruktura itp. · · · · · · · Szanse Zagrożenia · · · · · · dywersyfikacja linii produktów nowe inwestycje (sprzęt, przejęcia firm) pojawienie się nowych, młodszych rynków otwarcie na rynki międzynarodowe sojusze strategiczne zastosowanie modelu sprzedaży „pull-through”2 itp. · · · · · wypadnięcie z rynku konkurencja dysponująca nowocześniejszymi technologiami zerowa marża spowodowana zbyt dużą konkurencją międzynarodowa konkurencja dysponująca niskimi kosztami pracy itp. · 2 Model sprzedaży opracowany przez Johna Pattersona, polegający na kierowaniu oferty bezpośrednio do detalisty lub konsumenta poprzez wykreowanie odpowiedniej atmosfery do zakupu — przyp. red. 34 Sztuka zarządzania sprzedażą By zwiększyć wartość analizy, zakreśl pozycje po prawej stronie (słabe strony i zagrożenia). To właśnie na nich powinieneś się skoncentrować. Konfrontacja stopnia efektywności firmy z potrzebami klientów Analiza SWOT nie jest jedynym narzędziem służącym do badania otoczenia firmy: rezultaty przeprowadzonej anali- zy powinny zostać wykorzystane w szerszym kontekście oceny stopnia efektywności firmy. Konieczna jest tu bli- ska współpraca pomiędzy pracownikami działu marke- tingu a dyrektorem sprzedaży, która umożliwi integrację całościowej wizji rynku z konkretnym, nastawionym na sprzedaż podejściem do klientów. Metody, którymi dys- ponują marketerzy, takie jak badania ankietowe, grupy fokusowe, badania rynku oraz opinie konsultantów, jak też inne techniki analityczne pozwolą Ci uzyskać infor- macje niezbędne, by osiągnąć sukces. Spójrzmy teraz na przeprowadzoną wcześniej analizę SWOT, zwracając szczególną uwagę na zakreślone na czerwono pozycje zaklasyfikowane jako słabe strony i za- grożenia. Wybór jednego z dwóch wariantów analizy zależy od typu klientów firmy. Jeśli odbiorcami produktu bądź usług proponowanych przez firmę jest niewielka, lecz znacząca grupa osób, odpowiednim wariantem jest wariant pierwszy. Druga opcja dotyczy rozbudowanej bazy drobnych klientów. W obu przypadkach niezbędna jest umiejętność planowania. Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 35 Uwzględniając docelowych klientów czy też segment rynku, należy koncentrować się na przezwyciężaniu sła- bych stron tak, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia możli- wych zagrożeń. To postępowanie decyduje o przyszłych losach firmy i jej pracowników. Należy pamiętać, że Twoi potencjalni klienci są zainteresowani nie tyle jakością produktów lub usług oferowanych przez Twoją firmę, lecz przede wszystkim stopniem, w jakim mogą być one przydatne w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykają. Innymi słowy, potrzebują pomocy w eliminacji bądź reorganizacji pozycji, które w wykonanej przez Ciebie analizie zostały zakreślone na czerwono. Do momentu, w którym Ty — jako dyrektor sprzedaży — nie poznasz specyfiki danego segmentu rynku, nie jesteś w stanie przekazać tej informacji przełożonym, ani też stworzyć wykonalnego i opłacalnego planu działania. Zrozumienie zasad rządzących Twoim rynkiem docelo- wym pozwoli Ci na uzyskanie odpowiedniej perspekty- wy oceny stopnia konkurencyjności oferty Twojej firmy w obszarach kluczowych dla odbiorców. To z kolei umoż- liwi ustalenie priorytetów działania. Zobaczmy, w jaki sposób można odnieść uzyskane przez Ciebie uprzednio wyniki analizy do kwestii istotnych dla Twoich klientów. Krok 1: co uznasz w oparciu o przeprowadzą analizę SWOT, biorąc pod uwagę zwłaszcza słabe strony i zagro- żenia, za wartości, które Twoi klienci najbardziej sobie 36 Sztuka zarządzania sprzedażą cenią w ofercie swoich dostawców? Pamiętaj, że na obec- nym etapie analizy należy unikać myślenia kategoriami produktów bądź usług. Spróbuj przyjąć punkt widzenia klienta i uzmysłowić sobie, jakich rozwiązań poszukuje. Zanotuj także te przypadki, w których rozwiązaniu Twoje przedsiębiorstwo nie będzie mogło pomóc. Przykład Słabe strony: Zagrożenia: Rozwiązanie: Brak zintegrowanej technologii. Utrata udziału w rynku na rzecz konkurentów wykorzystujących Internet. Zaoferowanie kluczowym klientom możliwości składania zamówień przez Internet. Jakie działanie należy podjąć, by wyeliminować lub wzmocnić słabe strony? Sprzedawcy mający odpowiednią wiedzę i umiejętności techniczne Wspólne badania Forum edukacji technologicznej Itp. Jakie działania należy podjąć, by przeciwdziałać zagrożeniom? Stworzenie strony internetowej Ustalenie nowej pozycji na rynku Zawieranie sojuszy na skalę globalną Itp. Ocena Twojej firmy Ocena głównych konkurentów +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 37 Krok 2: skoncentrujmy się teraz na określeniu efek- tywności firmy. W jakim stopniu oferta Twojej firmy od- powiada oczekiwaniom i potrzebom kluczowych klien- tów (+ lub –)? Pamiętaj, że ocena oparta na porównaniu z konkurentami firmy niesie ze sobą niebezpieczeństwo uzyskania fałszywego obrazu stopnia własnej atrakcyjno- ści, a tym samym grozi utratą niezadowolonego klienta. Właściwie przeprowadzona analiza polega na niezależnej ocenie i może przybrać następującą postać: Określenie kluczowych celów Przeprowadzona analiza może nie być doskonała, ale z pewnością umożliwia zidentyfikowanie najważniejszych celów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na stanowi- sku dyrektora sprzedaży. Spróbuj zestawić rozwiązania stosowane przez klientów z działaniami sprzedawców. Przykładowo, wyniki Twojej analizy mogą wskazywać na brak dopasowania oferty firmy do potrzeb klientów w jed- nym lub w kilku z obszarach, takich jak: n średni czas reakcji; n rozwój istniejących produktów oraz tworzenie nowych; n profesjonalizm sprzedaży; n znajomość branży, produktu, usług lub ich zastosowań; n wymiana technologii; 38 Sztuka zarządzania sprzedażą n bezpieczeństwo lub jakość; n proces ustalania cen; n wysyłka i dostawa; n wsparcie marketingowe; n model dystrybucji; n źródła wartości dodanej; n transfer technologii; n zdolności integracyjne; n inne. Jak podkreślono na początku rozdziału, formuła zarządza- nia sprzedażą się zmieniła. Obecnie musisz brać pod uwa- gę wszystkie powyższe czynniki, wykazując się umiejęt- nością ustalania priorytetów i koncentrowania działań na osiąganiu celów, które zapewnią sukces firmie. Opierając się na czynnikach, które uznałeś za najistot- niejsze dla danej grupy klientów, wyznacz cele dla siebie i Twojego zespołu, by polepszyć wyniki firmy. Pamiętaj o tym, że jesteś obecnie członkiem kadry zarządzającej firmą i ponosisz odpowiedzialność za identyfikację pro- blemów oraz za stworzenie komunikacji umożliwiającej przekaz informacji w precyzyjny i szybki sposób. Twoim zadaniem jest zaprezentowanie przejrzystych, zwięzłych oraz wymiernych planów działania opartych na kon- kretnych realiach, w których funkcjonuje Twoja firma. Zmieniająca się formuła zarządzania sprzedażą 39 Podsumowanie rozdziału Pierwsza część rozdziału zajmuje się zmianami, którym muszą stawić czoła dyrektorzy sprzedaży, oraz ich głów- nymi przyczynami. Dodatkowo omówiony został wpływ zmian rynkowych na oczekiwania wobec dyrektora sprze- daży i jego zespołu. Przedmiotem dalszych części rozdziału jest zbadanie oto- czenia, w którym funkcjonuje firma. Jednym z najbardziej efektywnych narządzi analitycznych jest analiza SWOT pozwalająca zidentyfikować najważniejsze czynniki wpły- wające na Twoją firmą, dział, konkurentów i klientów. Ostatnia część poświęcona jest określeniu grupy kluczo- wych celów, które staną się podstawą do opracowania strategicznego planu sprzedaży. W oparciu o ten plan możesz zająć się szczegółowym planowaniem i przystąpić do podjęcia konkretnych działań.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka zarządzania sprzedażą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: