Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 007638 18431195 na godz. na dobę w sumie
Sztuka zwycięstwa. Istota strategii i przywództwa według generała Douglasa MacArthura - książka
Sztuka zwycięstwa. Istota strategii i przywództwa według generała Douglasa MacArthura - książka
Autor: , Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0023-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sięgnij po doświadczenie wielkiego przywódcy
i wykorzystaj je w interesach i życiu osobistym

Generał Douglas MacArthur przeszedł niemal do legendy jako wybitny strateg i przywódca. Od początku swojej kariery wykazywał niezwykłe zdolności przywódcze, reorganizując akademię w West Point, formując i szkoląc wojsko na Filipinach i dowodząc armią podczas drugiej wojny światowej oraz wojny w Korei. Będąc szefem sztabu, zmodernizował i zreorganizował całą amerykańską armię. Generał MacArthur należał do najbardziej uhonorowanych oficerów w USA, a Winston Churchill nazwał go najlepszym amerykańskim dowódcą podczas drugiej wojny światowej.

Książka 'Sztuka zwycięstwa. Istota strategii i przywództwa według generała Douglasa MacArthura' przedstawia postać generała Douglasa MacArthura oraz zasady strategii i przywództwa, którymi się kierował. Pokazuje, że prawdziwe przywództwo jest oparte na zasadach etycznych, wizji i fachowości. Przywódca bez tych cech nie osiągnie sukcesu. Ucząc się od generała MacArthura, poznajemy prawdziwe znaczenie słów 'honor' i 'lojalność', często zapominanych w dzisiejszym świecie.

Ucz się zwyciężania i zarządzania
od jednego z najwybitniejszych strategów wszechczasów


'Książkę 'Sztuka zwycięstwa. Istota strategii i przywództwa według generała Douglasa MacArthura' musi przeczytać każdy, kto chce być przywódcą społecznym, dyrektorem generalnym, dowódcą wojskowym, dyplomatą, pedagogiem albo charyzmatycznym liderem. Zawarta tu kwintesencja życia i czasów generała MacArthura składa się na cenne lekcje dla wszystkich, którzy chcą i ośmielają się coś zmieniać.'
Fidel V. Ramos
były prezydent Filipin
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sztuka zwyciêstwa. Istota strategii i przywództwa wed³ug genera³a Douglasa MacArthura Autorzy: Theodore Kinni, Donna Kinni T³umaczenie: Dariusz Bakalarz, Paulina Sobaœ ISBN: 83-246-0023-X Tytu³ orygina³u: No Substitute for Victory: Lessons in Strategy and Leadership from General Douglas MacArthur Format: A5, stron: 320 Ucz siê zwyciê¿ania i zarz¹dzania od jednego z najwybitniejszych strategów wszechczasów (cid:129) Zdefiniuj cel i osi¹gnij go (cid:129) Wzbudzaj szacunek u ludzi (cid:129) Naucz siê delegowaæ odpowiedzialnoœæ Genera³ Douglas MacArthur przeszed³ niemal do legendy jako wybitny strateg i przywódca. Od pocz¹tku swojej kariery wykazywa³ niezwyk³e zdolnoœci przywódcze, reorganizuj¹c akademiê w West Point, formuj¹c i szkol¹c wojsko na Filipinach i dowodz¹c armi¹ podczas drugiej wojny œwiatowej oraz wojny w Korei. Bêd¹c szefem sztabu, zmodernizowa³ i zreorganizowa³ ca³¹ amerykañsk¹ armiê. Genera³ MacArthur nale¿a³ do najbardziej uhonorowanych oficerów w USA, a Winston Churchill nazwa³ go najlepszym amerykañskim dowódc¹ podczas drugiej wojny œwiatowej. Ksi¹¿ka „Sztuka zwyciêstwa. Istota strategii i przywództwa wed³ug genera³a Douglasa MacArthura” przedstawia postaæ genera³a Douglasa MacArthura oraz zasady strategii i przywództwa, którymi siê kierowa³. Pokazuje, ¿e prawdziwe przywództwo jest oparte na zasadach etycznych, wizji i fachowoœci. Przywódca bez tych cech nie osi¹gnie sukcesu. Ucz¹c siê od genera³a MacArthura, poznajemy prawdziwe znaczenie s³ów „honor” i „lojalnoœæ”, czêsto zapominanych w dzisiejszym œwiecie. (cid:129) Zrozumienie sytuacji (cid:129) Wykorzystywanie wszystkich dostêpnych œrodków (cid:129) Kreowanie w³asnego wizerunku i dawanie przyk³adu innym (cid:129) Sztuka przemawiania (cid:129) Umiejêtnoœæ realistycznego planowania (cid:129) Delegowanie zadañ na ni¿sze szczeble (cid:129) Rozwijanie relacji z ludŸmi „Ksi¹¿kê „Sztuka zwyciêstwa. Istota strategii i przywództwa wed³ug genera³a Douglasa MacArthura” musi przeczytaæ ka¿dy, kto chce byæ przywódc¹ spo³ecznym, dyrektorem generalnym, dowódc¹ wojskowym, dyplomat¹, pedagogiem albo charyzmatycznym liderem. Zawarta tu kwintesencja ¿ycia i czasów genera³a MacArthura sk³ada siê na cenne lekcje dla wszystkich, którzy chc¹ i oœmielaj¹ siê coœ zmieniaæ.” Fidel V. Ramos by³y prezydent Filipin Spis treści Podziękowania Przedmowa Wprowadzenie Część I Wielki dowódca Rozdział 1. MacArthur pod Inczon Rozdział 2. Przeznaczenie przywódcy Część II Zasady strategii Rozdział 3. Zdefiniowanie i osiąganie zwycięstwa Rozdział 4. Zrozumienie sytuacji Rozdział 5. Wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków Rozdział 6. Radzenie sobie z okolicznościami Rozdział 7. Wykorzystanie zaskoczenia Rozdział 8. Zwiększanie mobilności Rozdział 9. Trafiać tam, gdzie ich nie ma Rozdział 10. Zamiar osaczenia Rozdział 11. Koncentracja sił Rozdział 12. Elastyczność 11 13 17 23 25 40 69 71 75 79 84 89 93 97 101 105 109 8 Sztuka zwycięstwa Rozdział 13. Rekonesans w akcji Rozdział 14. Dostawy i wsparcie Rozdział 15. Agresywna defensywa Rozdział 16. Kiedy trzeba, działaj sam Część III Inspirujące przywództwo Rozdział 17. Ujednolicona władza Rozdział 18. Świecić przykładem Rozdział 19. Obecność Rozdział 20. Kreowanie wizerunku Rozdział 21. Porywające oracje Rozdział 22. Żądanie w razie konieczności Rozdział 23. Oczekuj najlepszego Rozdział 24. Pogłębianie więzi osobistych Część IV Zarządzanie à la MacArthur Rozdział 25. Zasady okupacji Rozdział 26. Rozważna ocena zmian Rozdział 27. Efektywna struktura Rozdział 28. Realistyczne planowanie Rozdział 29. Inwestowanie w szkolenia Rozdział 30. Rozwój niższych szczebli zarządzania Rozdział 31. Częste delegowanie Rozdział 32. Zarządzanie pozytywne 113 117 121 125 129 131 136 140 144 148 153 157 161 165 167 172 176 181 185 189 193 198 Spis treści 9 Rozdział 33. Zasady MacArthura Rozdział 34. Robić więcej, mając mniej Rozdział 35. Unikanie strat w ludziach Rozdział 36. Relacje z przełożonymi Część V Osobiste cechy przywódcy Rozdział 37. Życie w zgodzie z wartościami Rozdział 38. Dążenie do ideału Rozdział 39. Okazywanie odwagi Rozdział 40. Przejmowanie inicjatywy Rozdział 41. Zapobiegliwość to sukces Rozdział 42. Bezustanna nauka Rozdział 43. Rola historii Rozdział 44. Emanowanie pewnością siebie Rozdział 45. Kondycja fizyczna Rozdział 46. Mistrz sztuki komunikacji Rozdział 47. Wzmacnianie więzi emocjonalnych Rozdział 48. Korzystanie z medialności Rozdział 49. Innowacje Rozdział 50. Akceptacja ryzyka Rozdział 51. Umiłowanie pokoju Rozdział 52. Patriotyzm Źródła 203 206 210 215 219 221 226 230 234 238 242 246 250 254 258 262 266 271 275 280 284 288 10 Sztuka zwycięstwa MacArthur Memorial i Fundacja generała Douglasa MacArthura Skorowidz 294 298 Rozdział 3. Zdefiniowanie i osiąganie zwycięstwa W ten czy inny sposób każda organizacja zabiega o zwy- cięstwo. Może chodzić o zwycięstwo na wojnie, o prze- jęcie rynku lub zdobycie funduszy na jakiś cel. Nie- zależnie od tego, jak zwycięstwo zostanie zdefiniowane, każda skuteczna organizacja musi je osiągać. Podczas swej kariery MacArthur definiował zwycięstwo na różne sposoby. Na stanowisku nadinspektora West Point zwy- cięstwo oznaczało wypuszczanie z akademii nowych oficerów, którzy znają się na nowoczesnych metodach walki i dowodze- nia. Gdy był szefem sztabu wojskowego, zwycięstwo oznaczało dla niego utrzymanie gotowości bojowej wojsk lądowych i kor- pusu wojsk lotniczych. A na wojnie zwycięstwem było przeciw- stawienie się agresji i zmuszenie wroga do kapitulacji. Jednak zawsze pamiętał o jednej zasadzie: pierwszą rzeczą przy opraco- wywaniu strategii jest zdefiniowanie zwycięstwa. Właśnie definicja zwycięstwa w wojnie koreańskiej i idąca za nią strategia wojskowa stały się przyczyną, dla której prezydent Truman odwołał MacArthura. Administracja Trumana nigdy nie ustaliła jednoznacznie definicji zwycięstwa w Korei. Zmieniała ją w zależności od okoliczności. A po wkroczeniu do wojny 72 Sztuka zwycięstwa komunistycznych Chin definicją zwycięstwa dla administracji był defensywny impas. Biorąc pod uwagę, ile ofiar w ludziach pochłania wojna, wy- korzystywanie jej w ograniczonym zakresie według MacArthura nie miało sensu. Zwracając się do Kongresu 19 kwietnia 1951 roku, powiedział: Jeśli już jesteśmy zmuszeni do wojny, to nie ma innego wyjścia, jak tylko zastosować wszelkie dostępne środki, aby szybko dopro- wadzić do jej końca. Celem wojny jest zwycięstwo, a nie odkła- danie decyzji na później. Na wojnie nic nie zastąpi zwycięstwa. Niektórzy z różnych powodów chcą iść na ustępstwa z komuni- stycznymi Chinami. Zamykają oczy na lekcje, jakich udziela nam historia. A ona uczy z całym przekonaniem, że ustępstwa prowa- dzą wyłącznie do nowych i jeszcze krwawszych wojen. Nie ma ani jednego przykładu na to, że zastosowanie takiego środka było uza- sadnione, żeby ustępstwa doprowadziły do czegoś więcej niż do kruchego pokoju. Podobnie jak szantaż staje się podstawą do stawiania nowych i coraz większych żądań aż — również na podobieństwo szantażu — jedynym wyjściem pozostaje zastosowanie przemocy. Żołnierze zadawali mi pytanie, po co rezygnować z przewagi i od- dawać pole przeciwnikowi. Nie umiałem im odpowiedzieć. Jako głównodowodzący Truman musiał wygrać spór z Mac- Arthurem. Ten z kolei akceptował władzę i nigdy nie twierdził, że Truman odwołał go bezprawnie. Dwa lata później kosztem kolejnych dziesiątek tysięcy amerykańskich ofiar wojna zakoń- czyła się na 38. równoleżniku, czyli w miejscu wyjścia. Minęło ponad pięćdziesiąt lat, Korea nadal jest podzielona. Koreą Pół- nocną rządzi dyktator, który twierdzi, że ma broń jądrową i grozi jej użyciem, gdy chce uzyskać jakieś polityczne albo gospodar- cze ustępstwa. Nadal pozostaje pytanie, czy definicja zwycięstwa MacArthura zakładająca wystawienie wszystkich sił znajdują- cych się w dyspozycji kraju byłaby w ostatecznym rezultacie mniej czy bardziej kosztowna niż definicja ograniczenia wojny przyjęta przez Trumana. Zdefiniowanie i osiąganie zwycięstwa 73 Wyraźnie widać umiejętność, z jaką MacArthur koncentro- wał intencje organizacji na zwycięstwie. Podczas drugiej wojny światowej dowodził działaniami alianckimi na Oceanie Spo- kojnym. Mało prawdopodobne, aby Filipiny zostały wyzwolone przed końcem wojny, gdyby MacArthur nie skupił wysiłków ca- łego świata na tym celu. Japonia — podobnie jak Niemcy i Ko- rea — mogłaby zostać podzielona, gdyby nie jego jasno zdefi- niowane cele okupacji. Jedną z cech, dzięki której umiał skłonić swoich podwładnych do podobnej koncentracji, było jego bezkompromisowe podej- ście do definicji zwycięstwa. Ponadto bardzo skutecznie umiał prowadzić swoich podwładnych do wiktorii. W następnych lek- cjach zobaczymy, że potrafił wzbudzać u podwładnych także wolę zwyciężania. O umiejętności tej powiedział Williamowi Ganoe, szefowi sztabu w West Point, po tym jak profesor próbował przekony- wać, że w pewnych okolicznościach porażka drużyny futbolo- wej jest zwycięstwem. — Szefie — powiedział do Ganoe. — Nie można za pomocą retoryki z porażki robić zwycięstwa. Na zwycięstwo trzeba sobie zasłużyć konkretnymi osiągnięciami. Trzeba mieć tego ducha, tę wolę zwycięstwa, tę umiejętność wyrzeczenia się siebie i po- święcania do granic możliwości, bez względu na stawkę. Na- wet remis jest porażką. Stanowczości w dążeniu do zwycięstwa nie tracił do końca życia. W 1962 roku podczas pożegnalnej mowy w West Point opisywał szybkie zmiany, które zachodzą na świecie, i mówił kadetom: Pomimo rozwoju i wszystkich zachodzących przemian wasza misja pozostaje taka sama, jasno określona i nietykalna — wygrywać wojny. Wszystko inne w waszej karierze zawodowej jest podpo- rządkowane temu celowi. Pozostałe cele publiczne, pozostałe pro- jekty — duże i małe — mogą za was osiągać inni. Ale to wy zo- staliście wyszkoleni do walki. Waszą profesją jest bronić… 74 Sztuka zwycięstwa „Na wojnie nic nie zastąpi zwycięstwa.” Do przemyślenia: ■ W jaki sposób jest zdefiniowane zwycięstwo w Twojej organizacji? ■ Czy przekazujesz swoim podwładnym wolę zwyciężania?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sztuka zwycięstwa. Istota strategii i przywództwa według generała Douglasa MacArthura
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: