Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00508 008123 10737868 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna - ebook/pdf
Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 255
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7513-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem opracowania jest przedstawienie fundamentalnych zasad służących odczytaniu instytucji tajemnicy adwokackiej, zidentyfikowanie przesłanek aksjologicznych stojących za podstawowymi rozwiązaniami oraz ich znaczenia dla interpretacji szczegółowych regulacji. W następnej kolejności omówione zostaną kwestie relacji norm konstytucyjnych oraz ustawowych dotyczących tajemnicy, w tym kwestia dopuszczalności ograniczania tego prawa, relacji pomiędzy przepisami odzwierciedlającymi zasadę ochrony oraz wyjątkami od niej (lex generalis – lex specialis). Konieczne będzie także rozważenie znaczenia prawnego norm stanowionych przez adwokacki samorząd zawodowy dla kształtowania zakresu ochrony tajemnicy. Na podstawie tych rozważań zostanie omówiony zakres przedmiotowy ochrony tajemnicy adwokackiej (tj. rodzaj informacji podlegających ochronie) oraz zakres podmiotów zobowiązanych do jej zachowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Tajemnica adwokacka analiza konsTyTucyjna Wojciech MarchWicki Wydawnictwo c.h.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WOJCIECH MARCHWICKI • TAJEMNICA ADWOKACKA ANALIZA KONSTYTUCYJNA Polecamy inne nasze publikacje: Katarzyna Korczyńska, Radosław Baszuk ETYKA ADWOKACKA. WYBÓR ORZECZEŃ WYŻSZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO ADWOKATURY Aplikacje Prawnicze Wojciech Bergier, Jakub Jacyna ETYKA ZAWODU ADWOKATA. REGULAMIN WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA. KOMENTARZ PRAKTYCZNY, ORZECZNICTWO, WZORY I KAZUSY Metodyki Becka Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ORAZ ETYKA ZAWODOWA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl TAJEMNICA ADWOKACKA ANALIZA KONSTYTUCYJNA WOJCIECH MARCHWICKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Redakcja: Justyna Witas Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7512-0 ISBN e-book 978-83-255-7513-7 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Wstęp   ............................................................................................................................  Rozdział I. Znaczenie tajemnicy adwokackiej dla realizacji praw i wolności konstytucyjnych   ..............................................................................  § 1.  Wprowadzenie – konstytucyjne podstawy tajemnicy adwokackiej ....  § 2.  Pozycja stron w relacji adwokat – klient a ochrona tajemnicy .............  § 3.  Konstytucyjna pozycja adwokatury. Znaczenia terminu „zawód   zaufania publicznego” .................................................................................  § 4.  Zaufanie jako element niezbędny do należytego wykonywania   zadań adwokata ............................................................................................  § 5.  Prawo do sprawiedliwego procesu oraz prawo do obrony ....................  § 6.  Prawo do prywatności. Tajemnica jako sfera chronionej autonomii   jednostki ........................................................................................................  § 7.  Dobro wymiaru sprawiedliwości i interes publiczny a ochrona   tajemnicy .......................................................................................................  § 8.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział II. Znaczenie pozakonstytucyjnych regulacji dla prawidłowego określenia zakresu ochrony tajemnicy adwokackiej   ..................................  § 1.  Ustawowe ograniczenia konstytucyjnej zasady ochrony tajemnicy   adwokackiej  ..................................................................................................  § 2.  Status prawny Kodeksu etyki adwokackiej oraz norm   korporacyjnych  ............................................................................................            I.  Normy etyki adwokackiej a konstytucyjny system źródeł   prawa  ..................................................................................................  II.  Etyka zawodowa i wątpliwości dotyczące jej kodyfikacji  ..........  III.  Kodeks etyki jako akt prawa wewnętrznego ................................  I.  Odesłanie do norm pozaprawnych. Klauzula generalna ...........  .  Podsumowanie. Znaczenie kodeksów etyki zawodowej   i innych norm pozaprawnych .........................................................  Rozdział III. Zakres przedmiotowy ochrony tajemnicy adwokackiej w świetle Konstytucji RP i przepisów ustaw   ................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  II XI 1 13 13 20 24 38 49 61 74 80 85 85 109 109 114 120 128 139 143 143  Spis treści § 2.  Brak powszechnej znajomości informacji. Ograniczenia w dostępie  ...  § 3.  Związek z udzielaniem pomocy prawnej .................................................  § 4.  Źródło informacji  ........................................................................................  § 5.  Informacje przekazane przez adwokata klientowi. Treść porady   prawnej ..........................................................................................................  § 6.  Inne potencjalne kryteria wyróżniania chronionych informacji ........  § 7.  Podsumowanie. Określenie zakresu informacji chronionych   tajemnicą .......................................................................................................  Rozdział IV. Zakres podmiotowy ochrony. Osoby posiadające dostęp do informacji objętych tajemnicą   ...................................................................  § 1.  „Materialny” (przedmiotowy) charakter tajemnicy adwokackiej .......  § 2.  Współpracownicy adwokata ......................................................................  § 3.  Osoby trzecie ................................................................................................  § 4.  Konsultacje zawodowe. Inni prawnicy i adwokaci .................................  § 5.  Prawnicy zagraniczni ..................................................................................  § 6.  Dostęp do dokumentów i innych nośników informacji objętych   tajemnicą .......................................................................................................  § 7.  Podsumowanie .............................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  145 152 158 166 171 175 177 177 179 190 194 199 204 212 215 221 I Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC  ...................................   ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 ze zm.)  KK  ....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) Konstytucja RP  .............  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.  (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KPC  ................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK  ................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego  (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPSW  .............................  ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach  o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KSH  ................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KW  .................................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 487 ze zm.) PrAdw  ............................  ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 635 ze zm.) PrNot  ..............................  ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 164 ze zm.) PrPras  .............................  ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5,  poz. 24 ze zm.) RadcPrU  ........................  ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 637 ze zm.) Ustawa o funkcjach  konsulów  ........................  ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej  z 13.2.1984 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 389) Ustawa o ochronie  zdrowia psychicznego  ...  ustawa z 19.12.1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne- go (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) II Wykaz skrótów Ustawa o prawnikach  zagranicznych  ...............  ustawa z 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników  zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej  Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 134) Ustawa o zawodzie  lekarza  .............................  ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 r.  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464) Ustawa o zwalczaniu  prania pieniędzy  i terroryzmu  ..................  ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pienię- dzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 455 ze zm.) 2. Akty stanowione przez samorządy zawodowe CCEL  ..............................  Code of Conduct for European Lawyers (Kodeks Etyki  Prawników Europejskich) Kodeks etyki  adwokackiej  ...................  uchwała NRA z 10.10.1998 r. – Zbiór Zasad Etyki  Adwokackiej  i  Godności  Zawodu  (Kodeks  Etyki  Adwokackiej) ze zm., tekst ujednolicony: http://www. nra.pl/dokumenty.php (dostęp: 1.3.2015 r.) Kodeks etyki  lekarskiej  ........................  uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy  z 14.12.1991 r. – Kodeks Etyki Lekarskiej ze zm., tekst  ujednolicony: http://www.nil.org.pl/dokumenty/ko- deks-etyki-lekarskiej (dostęp: 1.3.2015 r.) Kodeks etyki  notarialnej  .....................  uchwała Krajowej Rady Notarialnej z 12.12.1997 r. – Kodeks  Etyki Zawodowej Notariusza ze zm., tekst ujednolicony:  http://www.rejent.poznan.pl/index.php/akty-prawne/60- kodeks-etyki-zawodowej (dostęp: 1.3.2015 r.) Kodeks etyki  radcowskiej  ....................  uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu  Radców Prawnych z 22.11.2014 r. w sprawie Kodeksu  Etyki Radcy Prawnego; obowiązujący od 1.7.2015 r.,  http://kirp.pl/etyka-wykonywanie-zawodu-i-orzeczni- ctwo-dyscyplinarne/ (dostęp: 1.3.2015 r.) MR  ..................................  Model Rules of Professional Conduct (Modelowe Zasady  Wykonywania Zawodu) III Wykaz skrótów Regulamin  wykonywania zawodu  ...  uchwała NRA z 12.9.2009 r. – Regulamin wykonywa- nia zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub  spółkach ze zm., tekst ujednolicony: http://www.nra. pl/dokumenty.php (dostęp: 1.3.2015 r.)  3. Organy i instytucje CCBE  ..............................  Le Conseil des barreaux européens (Rada Adwokatur  i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) ETPCz  ............................  Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS  .................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej:  Europejski Trybunał Sprawiedliwości) NBP  ................................  Narodowy Bank Polski NIK  .................................  Najwyższa Izba Kontroli NRA ................................  Naczelna Rada Adwokacka NSA  ................................  Naczelny Sąd Administracyjny OIRP  ...............................  Okręgowa Izba Radców Prawnych ONZ  ...............................  Organizacja Narodów Zjednoczonych ORA ................................  Okręgowa Rada Adwokacka SA  ...................................  Sąd Apelacyjny SD  ...................................  Sąd Dyscyplinarny (Izby Adwokackiej) SN  ...................................  Sąd Najwyższy TK  ...................................  Trybunał Konstytucyjny WKD  ..............................  Wyższa Komisja Dyscyplinarna (Adwokatury) WSD  ...............................  Wyższy Sąd Dyscyplinarny (Adwokatury) 4. Publikatory i czasopisma Biul. NRA  ......................  Biuletyn Naczelnej Rady Adwokackiej CzPKiNP ........................  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych  Dz.U.  ...............................  Dziennik Ustaw EP  ....................................  Edukacja Prawnicza  KPP  .................................  Kwartalnik Prawa Publicznego  KZS  .................................  Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP  ................................  Monitor Prawniczy NP  ...................................  Nowe Prawo OSA  ................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego IX Wykaz skrótów OSNAPiUS  ....................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna,  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC  .............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNKW  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Woj- skowa OSNP ..............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń  Społecznych i Spraw Publicznych OSNPG  ..........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Wydawnictwo Pro- kuratury Generalnej OSNSD  ...........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Dyscypli- narnych OSP  .................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OTK  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzę- dowy PiP  ..................................  Państwo i Prawo Pal.  ..................................  Palestra PPH  ................................  Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr.  .......................  Prokuratura i Prawo Prz. Sejm.  .......................  Przegląd Sejmowy PS  ....................................  Przegląd Sądowy  R. Pr.  ...............................  Radca Prawny Rej.  ..................................  Rejent Rzeczp.  ...........................  Rzeczpospolita SI  .....................................  Studia Iuridica 5. Pozostałe skróty art.  ...................................  artykuł dz. cyt.  ............................  dzieło cytowane Nr  ....................................  numer poz.  .................................  pozycja PRL  .................................  Polska Rzeczpospolita Ludowa t.j.  ....................................  tekst jednolity UE  ...................................  Unia Europejska USA  ................................  Stany Zjednoczone Ameryki ze zm.  .............................  ze zmianami X Bibliografia Abel R., Why Does the ABA Promulgate Ethical Rules?, Texas Law Review  Agacka-Indecka J., Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnię- 1981, Nr 59. cia sądów, Pal. 2005, Nr 7–8. sądów (II), Pal. 2005, Nr 9–10. Agacka-Indecka J., Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia  Amelung K., Zasady rządzące zakazami wykorzystania dowodów, [w:] P. Hofmań- ski, K. Zgryzek, Współczesny problemy procesu karnego i wymiaru sprawie- dliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Warszawa 2003. Augustynowicz A., Tajemnica zawodowa lekarza a współdziałanie z organami  ścigania, Prawo i Medycyna 2008, Nr 4. Bafia J., Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988. Bagiński W., O etyce zawodowej, kserokopiarkach i komputerowych edyto- rach tekstu, Pal. 2011, Nr 7–8. Baj A., Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym, R. Pr. 2007,  Bałaban A., Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2.4.1997 r., Prz. Sejm.  Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa  Basseches J., Korkis I., Ustrój adwokatury oraz zasady etyki adwokackiej, Lwów  Baszkowski E., Adwokat a tajemnica zawodowa w okresie dochodzenia i śledz- twa, Głos Sądownictwa 1937, Nr 12. Baszuk R., O tajemnicy adwokackiej w postępowaniu dyscyplinarnym raz jesz- cze, http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/o-tajemnicy-adwokackiej-w- postepowaniu-dyscyplinarnym-raz-jeszcze/ (dostęp: 1.3.2015 r.). Baszuk R., Tajemnica zawodowa w wyjaśnieniach obwinionego i zeznaniach  świadka składanych w postępowaniu dyscyplinarnym, http://www.adwo- katura.pl/ogolnoprawne/tajemnica-zawodowa-w-wyjasnieniach-obwinio- nego-i-zeznaniach-swiadka-skladanych-w-postepowaniu-dyscyplinarnym/  (dostęp: 1.3.2015 r.). Nr 5. 1997, Nr 5. 2009. 1938. XI Bibliografia Baszuk R., Tajemnica zawodowa w wyjaśnieniach obwinionego składanych  w postępowaniu dyscyplinarnym, Pal. 2014, Nr 3–4.  Bąkowski A., Czy książkę Fernanda Payena „O powołaniu adwokatury i sztuce  obrończej” można usunąć do lamusa?, Pal. 2011, Nr 3–4. Beauchamp T.L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyń- ski, Warszawa 1996. Nr 4. XII Nr 5–6. Bentham J., Traktat o dowodach sądowych, tłum. F. Rekłajtys, Gniezno 1935  (wydanie oryginalne: Rationale of Judicial Evidence, Specially Applied to  English Practice, 1827). Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej  Polskiej z 1997 r., Toruń 2013. Błaszczak A., Zawody godne zaufania Polaków, Rzeczp. z 12.4.2011 r., http:// www.rp.pl/artykul/642004.html (dostęp: 1.3.2015 r.). Bodio J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.7.2010 r., SDI 12/10, Pal. 2012,  Bogucka I., Kodeksy etyki zawodowej, [w:] Leksykon etyki prawniczej.  100 podstawowych pojęć, P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Warszawa 2013. Bogucka I., Zagadnienia tworzenia i stosowania etycznych standardów zawo- dów prawniczych, [w:] Prawo a wartości. Księga jubileuszowa prof. J. No- wackiego, I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Kraków 2003. Bohdan Ł., Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, Kraków 2000. Bojańczyk A., Czy zakaz przesłuchania w charakterze świadka obrońcy co do  faktów, o których się dowiedział, udzielając porady prawnej lub prowadząc  sprawę, obejmuje także obrońcę zagranicznego?, Pal. 2013, Nr 5–6. Bojańczyk A., Karnoprocesowe znaczenie zgody dziennikarza na składanie  zeznań co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową (wokół postano- wienia Sądu Najwyższego z 15.12.2004 r.), Pal. 2005, Nr 9–10. Bojańczyk A., Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscypli- narną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów  prawniczych), PiP 2004, Nr 9. Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania kar- nego. Komentarz, Warszawa 2012. Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001. Braciak J., Prawo do prywatności, Warszawa 2004.  Braciak J., Prawo do prywatności, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Kon- stytucji RP, B. Banaszak, A. Preisener (red.), Warszawa 2002. Brandeis L.D., Warren S.D., The Right to Privacy, Harvard Law Review 1890,  Bibliografia 2004. Breczko A., Prawo a moralność w teorii i praktyce. Wczoraj i dziś, Białystok  Brocławik K., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy osób świadczących  pomoc prawną, CzPKiNP 2000, Nr 1. Brocławik K., Czajka M., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodo- wej radcy prawnego. Część I – Zagadnienia materialnoprawne, R. Pr. 2001,  Nr 3. Brocławik K., Czajka M., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej  radcy prawnego. Część II – Zagadnienia procesowe, R. Pr. 2001, Nr 4. Buchała K., W sprawie sporu o tajemnicę adwokacką, Pal. 1969, Nr 2. Cederbaum H., Adwokatura w Królestwie Polskim, Warszawa 1911. Chojniak Ł., Prawo do obrony w dochodzeniu dyscyplinarnym adwokatów  – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Prawa o ad- wokaturze, Pal. 2015, Nr 3–4. Cieślak M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29.11.1962 r., I KO 61/62,  Cieślak M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.11.1964 r., II K 1018/61,  Cieślak M., Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego procesowe- PiP 1963, Nr 7. PiP 1966, Nr 3. go, NP 1966, Nr 3. Cieślak M., Recenzja pracy B. Kunickiej-Michalskiej „Ochrona tajemnicy za- wodowej w polskim prawie karnym”, PiP 1973, Nr 2. Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Kraków 2011. Cieślak M., Garlicki S., Kaftal A., Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej  Cieślak W., Kanty T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.7.2010 r.,  adwokata, Pal. 1964, Nr 3. SDI 12/10, Pal. 2012, Nr 5–6. Ciupa S., Klatka Z., Stecyk T., Stoga K., Zasady etyki zawodowej, [w:] Zawód  radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, A. Bereza  (red.), Warszawa 2010. Czapigo A., Dowody w nowym kodeksie postępowania karnego, [w:] Nowe  uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., P. Kru- szyński (red.), Warszawa 1999. Czerwiński M., Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uza- sadniony interes społeczny, Pal. 2013, Nr 11–12. Czerwiński S., Tajemnica zawodowa adwokatów i osób duchownych, Pal. 1927,  Nr 2. Czerwiński S., Zawodowa tajemnica lekarska, Lekarz Polski 1927, Nr 2. XIII Bibliografia Czeszejko Z., Tajemnica zawodowa – granice i spory, Gazeta Sądowa 1974,  Czeszejko Z., Krzemiński Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów,  Nr 20. Warszawa 1971. Czubik P., Ograniczenia funkcji i czynności notarialnych konsula RP w świe- tle polskiego prawa konsularnego na tle uregulowań prawa międzynaro- dowego publicznego, Rej. 1997, Nr 10. Dąbrowski S., Pietrzykowski J., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Ko- mentarz, Warszawa 1997. Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008. Dobosz I., Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona  w prawie cywilnym, Kraków 1989. Dominowska J., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.11.2004 r.,  SK 64/03, Pal. 2005, Nr 5–6. Dondi A., Hazard G., Jr., Legal Ethics. A Comparative Study, Stanford Uni- Dudka K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym,  versity Press, 2004. Lublin 1998. Dudek D., Kierepka B., Adwokatura w świetle obowiązującego prawa. Wpro- wadzenie. Przepisy. Orzecznictwo, Lublin 2000. Dyskusja na temat książki J. Sawickiego „Tajemnica zawodowa lekarza i dzien- nikarza”, PiP 1960, Nr 10. Działocha K., Komentarz do art. 8 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypo- spolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), Warszawa 2007, t. . Działocha K., Komentarz do art. 87 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypo- spolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), Warszawa 1999, t. I. Działocha K., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypo- spolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), Warszawa 2001, t. II. Działocha K., Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie  Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybuna- łu Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 2006. Dzienkowski J.S. (red.), Professional Responsibility Standards, Rules   Sta- tutes, West, 2012. Epstein E.S., The Attorney-Client Privilege and the Work Product Doctrine,  American Bar Association, 2007.  Ereciński T., Płachta M., Rola zeznań świadka na tle zasady swobodnej oce- ny dowodów, [w:] Świadek w procesie sądowym, S. Waltoś (red.), Warsza- wa 1985. XI Bibliografia Ettinger H., Tajemnica zawodowa adwokata, Gazeta Sądowa Warszawska 1908,  Ettinger H., Tajemnica zawodowa adwokata, Gazeta Sądowa Warszawska 1908,  Ettinger M., Tajemnica zawodowa. Prawo przeciwnika do dyskrecji, Pal. 1937,  Ettinger M., Wyjaśnienia adwokata we własnej sprawie dyscyplinarnej, Pal. 1937,  Nr 1. Nr 2. Nr 7. Nr 8–9. Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008. Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000. Fischel D.R., Lawyers and Confidentiality, The University of Chicago Law Re- view 1998, Nr 65.  Florkowski J., Tymecki B., Prawo o notariacie z komentarzem, Warszawa 1993. Frankenberg G., Critical Comparison: Re-Thinking Comparative Law, Ha- rvard International Law Journal 1985, Nr 26. Freedman M., Smith A., Understanding Lawyers’ Ethics, LexisNexis, 2010. Furmanek A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.6.1994 r., I KZP 5/94,  Gajewska M., Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, R. Pr. 1994,  Gajewska-Kraczkowska H., Tajemnica zawodowa, [w:] Etyka zawodów prawni- czych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2006. Gajewska-Kraczkowska H., Tajemnica zawodowa dziennikarza z art. 163 KPK,  Pal. 1997, Nr 5. Nr 3. PiP 1988, Nr 6. Garlicki L., Komentarz do art. 31 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospo- litej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), Warszawa 2003, t. III. Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsza- wa 1999 (t. I), 2001 (t. II), 2003 (t. III), 2005 (t. I) i 2007 (t. ). Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności. Komentarz, Warszawa 2010, t. I. Garlicki S. (red.), Przepisy o adwokaturze. Komentarz, Warszawa 1969. Garlicki S., W sprawie tajemnicy zawodowej, Pal. 1969, Nr 4 [w literaturze cy- towane również jako: S. Garlicki, Z. Krzemiński, Dwugłos na temat uchwały  Prezydium NRA z 3 sierpnia 1967 r., tamże]. Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym: teoria i praktyka, War- Gaberle A., Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16.6.1994 r.,  szawa 2010. I KZP 5/94, PiP 1995, Nr 4. X Bibliografia Gawryluk M., Prawo o adwokaturze. Komentarz, Warszawa 2012. Gerecka-Żołyńska A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.11.2002 r.,  I KZP 26/02, OSP 2004, Nr 1. van Gerven D. (red.), Professional Secrecy of Lawyers in Europe, Cambrid- ge 2013. 2003, t. I. Giezek J., O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na  jej ujawnienie, Pal. 2014, Nr 9. Gostyński Z. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa  Gostyński Z., Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w no- wym kodeksie postępowania karnego, PiP 1997, Nr 10. Gotkowicz K., Kosmus B., [w:] Prawo prasowe. Komentarz, B. Kosmus, G. Ku- czyński (red.), Warszawa 2011. Górecki P., Wiliński P., Zasada prawdy a zasada prawa do obrony, [w:] Zasada  prawdy materialnej, G. Arytmiak, Z. Sobolewski (red.), Kraków 2006. Grajewski J., Paprzycki L., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Ko- mentarz, Warszawa 2010, t. I. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011. Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957. Grzywo-Dąbrowski W., Tajemnica lekarska, Lekarz Polski 1927, Nr 2.  Grzywo-Dąbrowski W., Tajemnica lekarska, Nowiny Lekarskie 1926, Nr 10.  Guzik A., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, CzPKiNP  2000, Nr 1. Nr 1–2). Hansen E., Problem tajemnicy zawodowej, [w:] Socjologia zawodów, A. Sa- rapata (red.), Warszawa 1965.  Hansen E., Tajemnica zawodowa adwokata, Pal. 1962, Nr 9 (przedruk: Pal. 2004,  Hart H.L.A., Pozytywizm i oddzielenie prawa od moralności, [w:] H.L.A. Hart,  Eseje z filozofii prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 2002. Hazard G., A Historical Perspective on the Attorney-Client Privilege, Cali- Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komen- fornia Law Review 1978, Nr 66.  tarz, Warszawa 2011, t. I.  Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza, Prok. i Pr. 2001, Nr 6. Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, Warsza- wa 2006. XI Bibliografia Imwinkerlried, E.J., The New Wigmore. A Treatise on Evidence. Evidentiary  Privileges, Wolters Kluwer, 2009. Izdebski H., Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego, [w:] Etyka  zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.),  Warszawa 2006. Izdebski H., Zbieg standardów deontologii zawodowej, [w:] Etyka prawni- cza. Stanowiska i perspektywy, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warsza- wa 2008. Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy,  Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy  Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy  Warszawa 2008. 2, Warszawa 2011. 3, Warszawa 2013. nicza, Warszawa 2006. Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka praw- Jackowski M., Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. O tajemni- cy obrończej i adwokackiej – uwagi na tle wyroku TK w sprawie K 23/11,  Pal. 2014, Nr 11–12. Jacyszyn J., Pojęcie wolnego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny,  PPH 2000, Nr 10.  Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004. Janczewski S., Godność zawodu, Pal. 1959, Nr 6 (dokończenie tekstu Pal. 1959  w numerach 7–8, 9, 10, 11, 12, opublikowane następnie łącznie jako: S. Jan- czewski, Godność zawodu adwokackiego, Warszawa 1960). Janiszewska M., Osiemnastowieczny kodeks etyczny adwokatury polskiej,  Pal. 2008, Nr 1–2. Jankowski H., Kilka uwag na temat etyki zawodowej, Etyka 1994, Nr 27. Jankowski H., Prawo i moralność, Warszawa 1968. Jaworski Cz., Etyka adwokatów, [w:] Etyka prawnika. Etyka nauczyciela za- wodu prawniczego, E. Łojko (red.), Warszawa 2006. Jaworski Cz., Wystąpienie przed Sądem Najwyższym na posiedzeniu w dniu  16.4.1994 r. poprzedzającym wydanie uchwały składu siedmiu sędziów  (sygn. I KZP 5/94) w sprawie tajemnicy zawodowej adwokatów, Pal. 1994,  Nr 9–10. Jurzyk M., Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów  Zjednoczonych, Pal. 1998, Nr 5–6. XII Bibliografia Kaczmarek P., Kodeksy etyki zawodowej: w poszukiwaniu bezpieczeństwa mo- ralnego w czasach niepewności, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i per- spektywy 3, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2013. Kaftal A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14.2.2.1967 r., RAD 42/66,  Pal. 1967, Nr 11–12. Kaftal A., O niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej  adwokata podejrzanego w procesie karnym, Pal. 1963, Nr 4 (przedruk:  Pal. 2004, Nr 9–10). Kaftal A., Procesowe zagadnienia tajemnicy adwokackiej, Pal. 1970, Nr 1. Kaftal A., Recenzja pracy K. Łojewskiego „Instytucja odmowy zeznań w pol- skim procesie karnym”, PiP 1971, Nr 6. Kaftal A., W sprawie zwolnienia adwokata od zachowania tajemnicy zawo- Nr 8. dowej, Pal. 1965, Nr 7–8. Kalinowski S., Polski proces karny, Warszawa 1971. Kalinowski S., Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym, Pal. 1962,  Kalwas A., Ograniczenie tajemnicy zawodowej wolnych zawodów prawni- czych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Glosa 2004, Nr 6. Kański J., Prawo do prywatności, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy  korespondencji, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, R. Wieruszewski  (red.), Kraków 1991. Kaplow L., Shavell S., Legal Advice About Acts Already Committed, Interna- tional Review of Law and Economics 1990, Nr 10. Kaplow L., Shavell S., Legal Advice About Information to Present in Litigation:  Its Effects and Social Desirability, Harvard Law Review 1989, Nr 102. Kędzia Z., Horyzontalne działanie praw obywatelskich, [w:] Państwo. Prawo.  Obywatel, J. Łętowski, W. Sokolewicz (red.), Wrocław 1989. Klatka Z., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999.  Klejnowska M., Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie,  Kłaczyńska K., Kłaczyński M., Świadczenie przez prawników zagranicznych  pomocy prawnej w Polsce. Komentarz, Warszawa 2004. Kłak Cz.P., Ochrona tajemnicy notarialnej w polskim procesie karnym, Prok. i Pr.  Knoppek K., Prawo odmowy zeznań i odpowiedzi w procesie cywilnym, War- Kraków 2004. 2013, Nr 1. szawa 1984. Kojder A., Etyka – przedmiot i stanowiska, [w:] Etyka zawodów prawniczych.  Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2006. XIII Bibliografia Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w pro- cesie karnym, Warszawa 2010. Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego  (zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne 1972, t. 20.  Kostański P., Etyka zawodowa adwokatów. Stosunek adwokata do klienta.  Cz. 1, MoP 2005, Nr 23. Kotliński T.J., Redzik A., Historia Adwokatury, Warszawa 2012. Kozłowski T., Etyka zawodów prawniczych za granicą na przykładzie Anglii,  [w:] Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Sku- czyński (red.), Warszawa 2006. Kożuch M., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług prawnych przez praw- ników zagranicznych, KPP 2002, Nr 3. Krasnowolski A., Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wol- ne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, opracowanie Biu- ra Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, http://www.senat.gov.pl/gfx/ senat/pl/senat opracowania/56/plik/ot-625_.pdf. (dostęp: 1.3.2015 r.). Kroner J., Zaufanie jest jak ciąża: albo się je ma albo nie. Rozmowa z M. Bed- narkiewiczem, A. Kalwasem, Z. Krzemińskim, L. Paprzyckim, Rzeczp.  z 11.7.1994 r.. Kruk E., Skrętowicz E., O tajemnicy adwokackiej w procesie karnym, Anna- les UMCS 1996, t. 43. Krzemiński Z., Adwokat w procesie cywilnym, Kraków 1999. Krzemiński Z., Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Kraków  Krzemiński Z., Glosa do orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej  w N. z 10.9.1988 r., SD 13/88, Pal. 1990, Nr 6–7. Krzemiński Z., Glosa do uchwały Prezydium NRA z 3 sierpnia 1967 r., Pal. 1969,  Nr 4 [w literaturze cytowane również jako: S. Garlicki, Z. Krzemiński, Dwu- głos na temat uchwały Prezydium NRA z 3 sierpnia 1967 r., tamże]. Krzemiński Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.6.1994 r., EP 1994,  Krzemiński Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.6.1994 r., MoP 1994,  2008. Nr 11. Nr 10. wa 1971. Krzemiński Z., Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym, Warsza- Krzemiński Z., Prawo o adwokaturze. Komentarz, Warszawa 1998. Krzemiński Z., Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów  prawnych, Pal. 1959, Nr 10. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: