Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00365 009871 11019556 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej - ebook/pdf
Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1892-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Tematyka dotycząca tajemnicy prawnie chronionej w działalności bankowej nie doczekała się do tej pory opracowania, w którym wyczerpująco przedstawiono by te zagadnienia, mimo że obowiązek zachowania informacji konfidencjonalnych – w szczególności tajemnicy bankowej – jest jedną z fundamentalnych zasad stosowanych w bankowości. Celem niniejszej pracy było przedstawienie prawidłowej wykładni zasad przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną przez podmioty wykonujące działalność bankową, w tym także w ramach outsourcingu. Równocześnie aby rozwiązać problem naukowy dotyczący kwestii należytego wyważenia proporcji pomiędzy, jak by się mogło wydawać, przeciwstawnymi wartościami – prawem do prywatności klientów banków, swobodą kontraktowania banków oraz interesem państwa w dążeniu do uchylenia lub ograniczenia tajemnicy bankowej – wyznaczony został umowny „złoty środek”. Efektem pracy jest umieszczony na końcu tabelaryczny zestaw propozycji zmian de lege ferenda. Prezentowana monografia zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego, w którym partnerem wydawniczym było Wydawnictwo C. H. Beck.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic- twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Tematyka dotycząca tajemnicy prawnie chronionej w działalności ban- kowej nie doczekała się do tej pory opracowania, w którym wyczerpu- jąco przedstawiono by te zagadnienia, mimo że obowiązek zachowania informacji konfidencjonalnych – w szczególności tajemnicy bankowej – jest jedną z fundamentalnych zasad stosowanych w bankowości. Celem niniejszej pracy było przedstawienie prawidłowej wykładni za- sad przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę prawnie chro- nioną przez podmioty wykonujące działalność bankową, w tym także w ramach outsourcingu. Równocześnie aby rozwiązać problem nauko- wy dotyczący kwestii należytego wyważenia proporcji pomiędzy, jak by się mogło wydawać, przeciwstawnymi wartościami – prawem do prywatności klientów banków, swobodą kontraktowania banków oraz interesem państwa w dążeniu do uchylenia lub ograniczenia tajemni- cy bankowej – wyznaczony został umowny „złoty środek”. Efektem pracy jest umieszczony na końcu tabelaryczny zestaw propo- zycji zmian de lege ferenda. Prezentowana monografia zdobyła I nagro- dę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego, w którym partnerem wydawni- czym było Wydawnictwo C. H. Beck. Jan Byrski – dr nauk prawnych, adwokat. Wykładowca studiów pody- plomowych UJ „Społeczeństwo Informacyjne” oraz starszy wykładow- ca i kierownik bloku „e-administracja” w Zakładzie Administracji Pub- licznej w PWSZ w Tarnowie. Autor lub współautor kilkudziesięciu prac z zakresu problematyki prawnej ochrony informacji, prawa nowych technologii (IT) oraz prawa szeroko pojętego rynku finansowego. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1892-9 I I C Ś O N L A Ł A I Z D W A N O N O R H C E I N W A R P A C N M E J A T I J E W O K N A B I K S R Y B . J MONOGRAFIE PRAWNICZE TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ JAN BYRSKI Cena: 79,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JAN BYRSKI · TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIA£ALNOŒCI BANKOWEJ Polecamy nasze publikacje z serii Monografie Prawnicze: E. Mazurczak-Jasińska ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z MIANOWANIA D. Chrapoński WYŁĄCZENIA Z MASY UPADŁOŚCI M. Gutowski WZRUSZALNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ A. Chełchowski TRWAŁY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI A. Raczyński SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ T. R. Smus SPEŁNIANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZA POMOCĄ PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO M. Kuliński REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ P. Wajda ROLA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W NADZORZE NAD POLSKIM SYSTEMEM FINANSOWYM P. Zawadzka FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH www.sklep.beck.pl TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIA£ALNOŒCI BANKOWEJ JAN BYRSKI Redakcja: Dagna Kordyasz ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1892-9 Spis treści Bibliografia   ...........................................................................................................   XIII Wykaz skrótów   ....................................................................................................  XXII Wprowadzenie   .....................................................................................................   1 Rozdział I. Znaczenie ekonomiczne informacji konfidencjonalnych oraz pojęcia wykorzystywane w aktach prawnych dotyczących przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną w działalności bankowej  .........................................................................   § 1.  Ekonomiczne znaczenie informacji stanowiących tajemnicę  prawnie chronioną w działalności bankowej...............................   § 2.  Konwergencja rynku finansowego na przykładzie usługi  9 9 bancassurance  ........................................................................................   17 § 3.  Zakresy pojęć wykorzystywanych w aktach prawnych   dotyczących przetwarzania informacji objętych tajemnicą   prawnie chronioną  ................................................................................   I.  Tajemnica prawnie chroniona .................................................       II.  Działalność bankowa...................................................................     III.  Tajemnica bankowa .....................................................................   1. Aspekt przedmiotowy i podmiotowy tajemnicy   bankowej ...................................................................................   2.  Zakres czasowy tajemnicy bankowej ..............................     I.  Dane osobowe ................................................................................     .  Tajemnica ubezpieczeniowa  ...................................................   § 4.  Wzajemny stosunek poszczególnych tajemnic (informacji)  przetwarzanych w działalności bankowej wchodzących   w skład pojęcia „tajemnica prawnie chroniona” .........................   § 5.  Zasady jednoczesnego stosowania ustaw ustanawiających  określone tajemnice prawnie chronione .......................................   § 6. Podsumowanie ..........................................................................................   Rozdział II. Źródła prawa określające zasady przetwarzania tajemnic prawnie chronionych w działalności bankowej  .........................................................................   21 21 29 37 38 43 47 51 54 56 59 61  Spis treści § 1.  Prawo polskie ............................................................................................   I.  Ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe ...............................   II.  Ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe...............................       61 63 65 1.  Ustawa z 1.4.2004 r. nowelizująca ustawę – Prawo  bankowe ....................................................................................   67 2.  Ustawa z 26.1.2007 r. zmieniająca ustawę – Prawo  bankowe ....................................................................................   68 3.  Ustawa z 4.9.2008 r. nowelizująca ustawę – Prawo  bankowe ....................................................................................   4.  Ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych  5.  Ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ..   § 2.  Prawo wspólnotowe ...............................................................................   69 70 73 74 75     I.  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego   i Rady z 24.10.1995 r.  w sprawie ochrony   osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych  osobowych i swobodnego przepływu tych danych .......   II.  Pozostałe akty Parlamentu Europejskiego   i Rady dotyczące przetwarzania danych osobowych  ....   79   III.  Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego   i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie podejmowania   i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe    § 3.  Prawo ponadnarodowe  ........................................................................       I.  Uregulowania Europejskiego Komitetu Nadzorców  Bankowych (CEBS) dotyczące outsourcingu  w działalności bankowej ............................................................   II.  Dokument dotyczący outsourcingu w Zakresie Usług  Finansowych (Outsourcing in financial services)   wydany przez Wspólne Forum (The Joint Forum) ...........     III. Konwencja Nr 108 Rady Europy z 1981 r. o ochronie   osób ze względu na automatyczne przetwarzanie   danych o charakterze osobowym oraz zalecenia   Rady Europy dotyczące ochrony danych osobowych   wykorzystywanych na potrzeby operacji finansowych   i innych operacji z nimi związanych .....................................   § 4.  Podsumowanie .........................................................................................   Rozdział III. Obowiązki dotyczące przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną nałożone na podmioty wykonujące działalność bankową  .......................   § 1.  Obowiązek zachowania w dyskrecji informacji objętych   81 84 85 89 93 95 97 tajemnicą prawnie chronioną w działalności bankowej ..........   97 I Spis treści   I.  Podmioty obowiązane do zachowania tajemnicy   bankowej ..........................................................................................   1.  Podmioty „pierwotnie” obowiązane do zachowania  dyskrecji ....................................................................................   97 98 2.  Podmioty uczestniczące we „wtórnym obiegu   informacji” ................................................................................   103   II.  Podmioty obowiązane do zachowania   danych osobowych ......................................................................   110   III.  Podmioty obowiązane do zachowania tajemnicy  ubezpieczeniowej .........................................................................   116 § 2.  Podstawy legalności przetwarzania informacji objętych   tajemnicą prawnie chronioną i obowiązek informacyjny  ......   119 I.  Uwagi wprowadzające ................................................................   119     II.  Przesłanki prawne dopuszczalności przetwarzania   tajemnicy prawnie chronionej ................................................   121 1.  Zgoda podmiotu danych  .....................................................   122 2.  Uprawnienie lub obowiązek wynikający   z przepisu prawa  ...................................................................   125 3.  Realizacja umowy, gdy osoba, której dane dotyczą,   jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia  działań przed zawarciem umowy ....................................   128 4.  Wykonanie określonych prawem zadań   realizowanych dla dobra publicznego  ..........................   130 5.  Prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez  administratora danych albo odbiorcę danych  ...........   131 6.  Odrębności w zakresie przesłanek legalizujących  wynikające z ustawy Prawo bankowe i ustawy  o działalności ubezpieczeniowej .....................................   133   III.  Obowiązek poinformowania podmiotu danych  o przysługujących mu prawach ...............................................   136 § 3.  Obowiązek szczególnej staranności przy przetwarzaniu   informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną  ........   141   I.  Zasada legalności przetwarzania tajemnicy prawnie   chronionej .......................................................................................   142   II.  Zasada celowości przetwarzania tajemnicy prawnie   chronionej .......................................................................................   143   III.  Zasada adekwatności i merytorycznej jakości  przetwarzania tajemnicy prawnie chronionej ..................   147   I.  Zasada czasowości przetwarzania tajemnicy   prawnie chronionej .....................................................................   154 II Spis treści § 4.  Podział czynności związanych z przekazaniem tajemnic   prawnie chronionych przez instytucje bankowe w ramach   tzw. wtórnego obiegu informacji ......................................................   160 § 5.  Podsumowanie .........................................................................................   164 Rozdział IV. Powierzenie czynności dotyczących działalności bankowej (outsourcing w działalności bankowej) w świetle przepisów statuujących obowiązek zachowania tajemnicy prawnie chronionej  ...............................   167 § 1.  Uwagi wprowadzające ...........................................................................   167 § 2.  Zakres podmiotowy powierzenia .....................................................   173   I.  Strona powierzająca i strona wykonująca czynności    outsourcingowe  ...........................................................................   174 II.  Outsourcing łańcuchowy ..........................................................   179 § 3.  Zakres czasowy powierzenia ..............................................................   185 § 4.  Zakres przedmiotowy i wyłączenie określonych   czynności z prawnie dopuszczalnego powierzenia ...................   187   I.  Czynności bankowe wyliczone w art. 6a ust. 1   pkt 1 lit. a–j PrBank ......................................................................   188   II.  „Inne czynności” w rozumieniu art. 6a ust. 1 pkt 1   lit. k PrBank .....................................................................................   192   III.  „Czynności faktyczne związane z działalnością   bankową”, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 2 PrBank    195   I.  Powierzenie czynności z zakresu technologii  informatycznych oraz windykacji wierzytelności   bankowych w świetle art. 6a–6d PrBank ............................   202 1.  Powierzenie czynności z zakresu technologii  informatycznych ....................................................................   202 2.  Powierzenie czynności związanych z procesem   windykacji wierzytelności .................................................   209   .  Wyłączenie określonych czynności z zakresu   dopuszczalnego prawnie outsourcingu  ..............................   212 § 5.  Obowiązki banku i przedsiębiorców wykonujących   powierzone czynności w ramach outsourcingu związane  z przetwarzaniem informacji stanowiących tajemnice   prawnie chronione .................................................................................   216   I.  Obowiązki przed zawarciem umowy   outsourcingowej ...........................................................................   216   II.  Obowiązki w trakcie realizacji umowy   outsourcingowej ...........................................................................   225 III Spis treści § 6.  Outsourcing bankowy związany z przetwarzaniem   informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną   wykonywany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  albo przez przedsiębiorcę zagranicznego ......................................   227 § 7. Regulacje dotyczące outsourcingu związanego   z przekazywaniem informacji objętych tajemnicą   prawnie chronioną przez inne podmioty niż banki   krajowe, z ustawy – Prawo bankowe ...............................................   234   I.  Banki zagraniczne, oddziały banków krajowych   za granicą .........................................................................................   234 II.  Instytucje kredytowe, instytucje finansowe .....................   236     III.  Instytucje utworzone na podstawie art. 105   ust. 4 PrBank  ..................................................................................   242   I.  Biura informacji gospodarczej  ...............................................   246   .  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe...............   248   I.  Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności   publicznej „Poczta Polska” ........................................................   251   II.  Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych  i agenci rozliczeniowi .................................................................   258 III. Banki hipoteczne i banki spółdzielcze .................................   267 § 8. Podsumowanie ..........................................................................................   271 Rozdział V. Udostępnianie przez podmioty wykonujące działalność bankową informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną osobom trzecim  .......................   273 § 1.  Udzielanie lub ujawnianie informacji stanowiących   tajemnicę bankową .................................................................................   274   I.  Wyłączenie określonych przypadków spod   obowiązku zachowania tajemnicy bankowej ....................   276   II.  Ujawnianie tajemnicy bankowej na podstawie   pisemnego upoważnienia do przekazania   określonych informacji  .............................................................   278   III.  Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę   bankową uprawnionym ustawowo organom ....................   283 1.  Obowiązek udzielania informacji wynikający   z art. 105 ust. 1 pkt 1 PrBank .............................................   286 2.  Udzielenie informacji na żądanie  uprawnionychpodmiotów (art. 105 ust. 1 pkt 2   lit. a–r PrBank) .........................................................................   288   A. Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej   Komisja Nadzoru Bankowego) ..........................................   289 IX Spis treści   B. Sąd lub prokurator .............................................................   291   C. Organy Służby Celnej i Generalny Inspektor   Kontroli Skarbowej ...............................................................   298   D. Prezes Najwyższej Izby Kontroli ..................................   299   E. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu   Gwarancyjnego .......................................................................   300   F. Biegły rewident ...................................................................   301   G. Służby ochrony państwa, Agencja Wywiadu,   Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja,   Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba  Więzienna w zakresie przeprowadzenia   postępowania sprawdzającego .........................................   302   H. Policja .....................................................................................   303 I. Komornik sądowy ...............................................................   307     J. Wydawcy elektronicznych instrumentów  płatniczych niebędący bankami ......................................   308   K. Generalny Inspektor Ochrony Danych   Osobowych ..............................................................................   311   L. Koordynator w związku z wykonywaniem   przez niego nadzoru uzupełniającego   nad konglomeratem finansowym ....................................   312   M. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego .............   313   N. Właściwa władza nadzorcza, z którą Komisja   Nadzoru Finansowego (dawniej: Komisja Nadzoru  Bankowego) zawarła porozumienie w związku  z wykonywaniem przez tę władzę nadzoru  skonsolidowanego .................................................................   315   O. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji   i Konsumentów .......................................................................   316 3.  Udzielenie informacji organom podatkowym oraz   organom kontroli skarbowej .............................................   317 4.  Ujawnianie informacji Zakładowi Ubezpieczeń   Społecznych .............................................................................   323 5.  Udzielanie informacji Narodowemu Bankowi   Polskiemu oraz innym bankom uprawnionym   do pośredniczenia w dokonywaniu przekazów  pieniężnych za granicę ........................................................   323 6.  Ujawnianie informacji podmiotom utworzonym  na podstawie art. 105 ust. 4 PrBank, biurom   informacji gospodarczej oraz instytucjom   finansowym .............................................................................   326 X Spis treści § 2.  Udostępnianie danych osobowych przez podmioty   wykonujące działalność bankową .....................................................   329   I.  Udostępnianie danych osobowych w celu innym   niż włączenie do zbioru .............................................................   331 1. Udostępnianie obligatoryjne ...............................................   333 2. Udostępnianie fakultatywne  .............................................   334   II.  Udostępnianie danych osobowych w celu włączenia  do zbioru danych ..........................................................................   337   III.  Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów  meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji   wydanych i utraconych dowodów osobistych  .................   341 § 3.  Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę  ubezpieczeniową przez podmioty wykonujące   działalność bankową  .............................................................................   343   I.  Udostępnianie tajemnicy ubezpieczeniowej na   podstawie przepisów prawa ....................................................   344   II.  Udostępnianie tajemnicy ubezpieczeniowej na   podstawie udzielonej zgody .....................................................   352 § 4. Podsumowanie  .........................................................................................   354 Rozdział VI. Nadzór nad instytucjami bankowymi sprawowany przez uprawnione organy w zakresie przetwarzania tajemnicy prawnie chronionej i odpowiedzialność za niezgodne z prawem jej ujawnienie lub wykorzystanie ........................................................................................   357 § 1.  Nadzór wykonywany przez Komisję Nadzoru Finansowego   w stosunku do podmiotów prowadzących działalność   bankową związaną z outsourcingiem oraz przetwarzaniem  informacji stanowiących informacje konfidencjonalne  .........   358 § 2.  Ocena wprowadzenia nadzoru zintegrowanego nad   sektorem finansowym w aspekcie przetwarzania tajemnic  prawnie chronionych ............................................................................   365 § 3.  Nadzór Generalnego Inspektora Ochrony Danych   Osobowych w stosunku do podmiotów wykonujących   działalność bankową ..............................................................................   371 § 4.  Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego związane  z przetwarzaniem informacji stanowiących tajemnicę  ubezpieczeniową przez podmioty wykonujące działalność  bankową ......................................................................................................   374   I.  Uprawnienia wynikające z ustawy o działalności  ubezpieczeniowej .........................................................................   375 XI Spis treści   II.  Uprawnienia wynikające z ustawy o pośrednictwie  ubezpieczeniowym ......................................................................   377   III.  Uprawnienia wynikające z ustawy o nadzorze  uzupełniającym .............................................................................   378 § 5.  Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania   informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione .........   379   I.  Odpowiedzialność cywilna ......................................................   379 1.  Bezwględne prawa podmiotowe ......................................   379 2.  Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca   z przepisów szczególnych  .................................................   382 II.  Odpowiedzialność karna ...........................................................   386   1.  Sankcje karne za przetwarzanie tajemnicy   bankowej ...................................................................................   386 2.  Sankcje karne za przetwarzanie tajemnicy  ubezpieczeniowej ..................................................................   391 3.  Sankcje karne za przetwarzanie danych   osobowych ...............................................................................   392 § 6.  Podsumowanie .........................................................................................   394 Zakończenie  ...........................................................................................................   397 Propozycje de lege ferenda  ...........................................................................   405 Indeks rzeczowy  .................................................................................................   415 XII Bibliografia A. Adamek, K. Bittner-Przybylska, M. Brożyna, M. Chudzik, A. Frań, I. Karasek, K. Kohutek, K. Korus, R. Kwaśnicki, J. Lachner, J. Molis, M. Olczyk, K. Płończak, P. Podlasko, M. Porzycki, A. Rataj, D. Rogoń, M. Rusinek, M. Spyra, T. Spyra, S. Szuster, P. Tereszkiewicz, A. Wacławik, F. Wejman, M. Wyrwiński, F. Zoll, Prawo bankowe. Komentarz. Tom I i II, F. Zoll (red.), Kraków 2005. A. Adamski,  Przestępstwo  nielegalnego  przetwarzania  danych  osobowych,  [w:] Przetwarzanie i ochrona danych, G. Szpor (red.), Katowice 1998. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000. M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2002. M. Aleksandrowicz, M. Grzybowski,  Sekurytyzacja  wierzytelności  banko- wych – zagadnienia prawne i podatkowe, Glosa 2004, Nr 12. P. Arnal, Analysis and prospects of the French bancassurance market, Cancun  2002. P. Babiarz, Udostępnienie przez bank danych klientów, MoP 2000, Nr 5. P. Babiarz,  Dopuszczalność  zlecania  przez  bank  wykonywania  niektórych  czynności podmiotom zewnętrznym, MoP 2000, Nr 10. W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa 2005. P. Bałasz, K. Szaniawski,  Ustawa  o  pośrednictwie  ubezpieczeniowym.  Komentarz, Kraków 2005. Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, J. Mojak, L. Ogiegło, M. Pazdan, J. Pietrzy- kowski, K. Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska- -Bocian, J. Szałuchowicz, K. Zaradkiewicz, K. Zawada,  Kodeks  Cywilny.  Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2005. J. Bańka, T. Białek, Przetwarzanie przez banki informacji o wygasłych zobo- wiązaniach konsumentów, PB 2005, Nr 10. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz,  Ochrona  danych  osobowych.  Komentarz, Kraków 2007. J. Barta, J. Błeszyński, M. Czajkowska-Dąbrowska, T. Grzeszak, S. Grzy- bowski, M. Kępiński, R. Markiewicz, A. Nowicka, M. Późniak-Niedzielska, J. Preussner-Zamorska, E. Traple, A. Wojciechowska, E. Wojnicka, System  prawa  prywatnego.  Tom  13.  Prawo  autorskie,  J. Barta (red.),  Warszawa  2007. J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998. P. Barta, M. Byczkowski, J. Byrski, A. Drozd, P. Fajgielski, A. Kaczmarek, A. Kołodziej, X. Konarski, A. Mednis, G. Sibiga,  W. Zimny,  Ochrona  da- nych  osobowych.  Aktualne  problemy  i  nowe  wyzwania,  X. Konarski, G. Sibiga (red.), Warszawa 2007. XIIIXIII Bibliografia P. Barta, P. Litwiński, Dane objęte tajemnicą zawodową w działalności pro- mocyjnej, [w:] Prawo reklamy i promocji, E. Traple (red.), Warszawa 2007. P. Barta, P. Litwiński,  Ustawa  o  ochronie  danych  osobowych.  Komentarz,  Warszawa 2009. M. Bączyk,  Czy  w  umowie  może  być  umieszczone  upoważnienie  przewi­ dziane w art. 104 ust. 2 prawa bankowego?, PB 2000, Nr 10. M. Bączyk,  Instytucja  kuratora  bankowego  w  polskim  sektorze  bankowym, [w:]  Studia  z  prawa  cywilnego  i  gospodarczego.  Księga  pamiątkowa  de- dykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków 2000. M. Bączyk,  Zagadnienie  dostępu  pełnomocnika  do  informacji  objętych  tajemnicą bankową, PB 1999, Nr 2. M. Bączyk, Zarys prawa bankowego, cz. I, Toruń 2000. M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł,  Prawo  bankowe. Komentarz, Warszawa 2007. P. Bendor-Samuel,  Lou  Dobbs:  Here’s  Why  You’re  WRONG,  Outsourcing  Journal, sierpień 2004. U. Bie,  Offshore  Outsourcing:  Consequences  and  Challenges  for  America,  Denmark’s Nationalbank. A. Bierć, Tajemnica bankowa, PiŻ 1998, Nr 23–24. S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] Pra- wo Unii Europejskiej – zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.), Warszawa  2002. B. Bierzanek,  Miękkie  prawo  międzynarodowe,  Sprawy  Międzynarodowe  1987, Nr 1. P. Bodył Szymala, Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy od- biorcy usług banków, Poznań 2005. P. Bodył Szymala, Pranie pieniędzy praktyczne konsekwencje legislacyjnych  zaniechań, Rzeczpospolita z 2.10.2008 r. P. Bodył Szymala, Ryzyko prawne w działalności banków, Poznań 2006. P. Bodył Szymala, Ustawowy bełkot nie może być źródłem prawa, Rzeczpos- polita z 17.7.2008 r. M. Bodzioch,  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  13.11.2007  r.  w sprawie  usług  płatniczych  w  ramach  rynku  wewnętrznego,  PB  2008,  Nr 3. G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks Karny. Komentarz. Tom I, A. Zoll (red.), Kraków  2007. G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks Karny. Komentarz. Tom II, A. Zoll (red.), Kraków  2006. J. Borowicz, Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji oso- bowej i organizacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, PiZS 2001,  Nr 3. A. E. Boyle, Some Reflections on the Relantionship of Treaties and Soft Law,  International and Comparative Law Quarterly 1999. XI Bibliografia Z. M. Brown, E. P. M. Gardener,  Bancassurance  and  the  european  banking  strategies: An exploratory analysis using idea of the concept ant treatment  of relative efficiency, Institute of European Finance, University of Wales,  Research papers in banking and finance, 95/20. S. Buczkowski, Prawo bankowe, Warszawa 1949 (skrypt). H. Bunte,  AGB-Banken  und  Sonderbedindungen  mit  AGB-Sparkassen  und  AGB-Postbank. Kommentar, Monachium 2007. J. Byrski,  Czy  rzeczywiście  liczy  się  tylko  e-mail?,  IT  w  Administracji  2008,  Nr 8. J. Byrski, Forma elektroniczna ze znacznikiem czasu, PUG 2005, Nr 2. J. Byrski, Outsourcing IT w telekomunikacji i bankowości, Prawo Teleinfor- matyczne 2007, Nr 2. J. Byrski, Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych na tle dy- rektywy  w  sprawie  usług  płatniczych  w  ramach  rynku  wewnętrznego,  PPH 2009, Nr 9. J. Byrski,  Tajemnica  bankowa  a  outsourcing  działalności  bankowej.  Rozwa- żania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii in- formatycznych, PUG 2006, Nr 4. J. Byrski, Zakres oraz zasady udzielania przez bank uprawnionym organom  informacji stanowiących tajemnicę bankową na tle proponowanych zmian  w ustawie Prawo bankowe, PB 2007, Nr 11. J. Byrski,  Zakres  pojęcia  „tajemnica  prawnie  chroniona”  w  ustawie  Prawo  bankowe, PB 2007, Nr 6. Ch. Callies, Kohärenz und Konvergenz beim europäischen Individualrechts- schutz, NJW 2002. C.W. Canaris, Bankvertragsrecht, Monachium 1991. T. F. Chapman, Leadership Forum, Commerce Club Atlanta, April 7, 2004. M. Chudzik, A. Frań, A. Grzywacz, K. Korus, M. Spyra, Prawo handlu elektro- nicznego, Bydgoszcz 2005. J. Czabański, M. Chruściak,  Outsourcing  czy  inna  usługa,  Rzeczpospolita  z 22.11.2004 r. T. Czech, Obowiązek denuncjacji na podstawie art. 106a prawa bankowego,  PB 2007, Nr 2. T. Czech,  Powołanie  agenta  konsorcjum  kredytowego  w  świetle  przepisów  o outsourcingu czynności bankowych, MoP 2005, Nr 4. T. Czech, Recenzja. Marcin Olszak. Outsourcing w działalności bankowej, PB  2006, Nr 6. T. Czech,  Zasada  swobody  outsourcingu  działalności  bankowej,  MoP  2008,  Nr 17. T. Czech, Zastosowanie art. 6a–6d Prawa bankowego do oddziałów instytucji  kredytowych (cz. I), PB 2006, Nr 7–8. T. Czech, Zastosowanie art. 6a–6d Prawa bankowego do oddziałów instytucji  kredytowych (cz. II), PB 2006, Nr 9. X Bibliografia T. Czech, A. Werner,  Outsourcing  działalności  bankowej  wykonywany  poza  granicami Polski w świetle Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,  PUG 2005, Nr 11. J. Czekaj, Zarządzanie informacją jako funkcja przedsiębiorstwa, [w:] T. Bor- kowski,  A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec.  W  kręgu  zarządzania.  Spojrzenie mulitdyscyplinarne, Kraków 2000. D. Daniluk, J.K. Solarz, J. Zombirt, Integracja europejska a krajowe banki ko- mercyjne, Warszawa 1999. A. Daszkiewicz, M. Maliszewska, R. Potrzeszcz, S. Rogowski,  B. Wolińska,  Prawo ubezpieczeń ustawy z komentarzem, S. Rogowski (red.), Warszawa  2004. I. Dąbrowska, J. Kube,  Zasada  państwa  prawnego  w  orzecznictwie  NSA,  Warszawa 1997. P. Derleder, K. O. Knops, H. G. Bamberger, Handbuch zum deutschen und eu- ropäischen Bankrecht, Berlin–Heidelberg–New York 2004. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2001. J. Dobrucki, Problemy z zachowaniem tajemnicy przez doradcę podatkowe- go, Przegląd Podatkowy 2002, Nr 6. A. Drozd, Glosa do wyroku z 19 grudnia 2001 r., II SA 2869/00, PS 2004, Nr 3. A. Drozd,  Ustawa  o  ochronie  danych  osobowych.  Komentarz.  Wzory  pism   i przepisy, Warszawa 2006. A. Drozd, Zabezpieczenie danych osobowych, Wrocław 2008. A. Drozd, Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, PiP 2003, z. 2. P. F. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, Warszawa 1999. T. Dukiet-Nagórska, O ujawnieniu tajemnicy bankowej raz jeszcze, PB 2004,  Nr 3. T. Dukiet-Nagórska,  Rodzaje  umów  outsourcingowych  zawieranych  przez  banki, PB 2004, Nr 11. M. Dygas,  Oblicza  bancassurance,  Gazeta  Bankowa  26  marca  –  1  kwietnia  2007. F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa–Wrocław 2001. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępo- wania  cywilnego.  Część  pierwsza.  Postępowanie  rozpoznawcze.  Tom  1, Warszawa 2002. P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej – Prawne aspekty groma- dzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007. B. Fischer, Pewne jak w banku, PiŻ 1999, Nr 10. B. Fischer, D. Karwala,  Przekazywanie  danych  osobowych  do  państw  trze- cich, PiP 2007, z. 1. R. Fischer, T. Klanten, Bankrecht. Grundlagen der Rechtspraxis, Köln 2000. B. Fischer, W. Świerczyńska-Głowina, Dostęp do informacji ustawowo chro- nionych, zarządzanie informacją. Zagadnienia podstawowe dla dziennika- rzy, Kraków 2006. S. Flejterski, I. Romiszewska, Niemiecki System Bankowy, Warszawa 2004. XI Bibliografia I. Flores, T. Czech, Działalność transgraniczna instytucji kredytowych w Polsce,   PB 2006, Nr 4. E. Fojcik-Mastalska, Biegli rewidenci a tajemnica bankowa, PB 2005, Nr 10. E. Fojcik-Mastalska, Czy tajemnica zawodowa biegłego rewidenta pozostaje  w opozycji do przepisów prawa bankowego?, PB 2000, Nr 4. E. Fojcik-Mastalska, Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie  nowelizacji Prawa bankowego, PB 2001, Nr 5. E. Fojcik-Mastalska, J. Jennings, Integracja nadzoru nad rynkiem finansowy  w Wielkiej Brytanii, PB 2000, Nr 12. E. Fojcik-Mastalska, J. Sokalski, Dyrektywa 2000/12/EC z 20.3.2000 r. w spra- wie  podejmowania  i  prowadzenia  działalności  przez  instytucje  kredyto- we, PB 2002, Nr 7–8. D. Frey, Konta chronione tajemnicą bankową, Rzeczpospolita z 3.8.2009 r. D. Frey, Marketing polityczny w SMS, Rzeczpospolita z 6.8.2004 r. D. Frey, Za przesyłkę z BIK nie trzeba płacić, Rzeczpospolita z 31.7.2009 r. J. Gliniecka, Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym, Sopot 1997. J. Gliniecka, Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i fun- kcjonalne, Bydgoszcz–Gdańsk 2007. J. Gliniecka, J. Harasimowicz,  R. Krasnodębski,  Polskie  prawo  bankowe  (1918–1996), Warszawa 1996. Z. Goik, Forma udostępnienia (i odmowy udostępnienia) danych osobowych,  RP 2000, Nr 1. P. Gola, R. Schomerus, C. Klug, BDSG – Bundesdatenschutzgesetz. Kommen- tar, Monachium 2007. J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004. J. Grodzicki, Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny – różnice i cechy wspól- ne, Glosa 2001, Nr 4. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2006. S. M. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957. H. Hilgenberg, A Fresh Look At Soft Law, European Journal of International  Law 1999. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgrzytek, Kodeks postępowania karnego. Tom II,  Warszawa 2004. M. Jackowski, Glosa do wyroku NSA z 28 listopada 2002 r., PiP 2004, z. 10. A. Janiak, Bank jako instytucja zaufania publicznego, Glosa 2003, Nr 2. A. Janiak, Przywileje bankowe w prawie polskim, Kraków 2003. M. Jasiakiewicz, Wokół dopuszczalności cesji niektórych wierzytelności kon- sumenckich, PPH 2005, Nr 8. T. Jasudowicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Podręcznik akademicki, Warszawa  2007. R. Jay, A. Hamilton, Data protection – law   practice, London 1999. A. Jończyk, Nowa tajemnica bankowa, Przegląd Podatkowy 1998, Nr 6. R. Juchno, R. W. Kaszubski,  Outsourcing  w  działalności  bankowej,  Glosa  2001, Nr 6. XII Bibliografia A. Jurkowska, Tajemnica bankowa jako środek ochrony prawa do prywatno- ści, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XIII, 2005. T. Justyńska, Ochrona obywatela i konsumenta w świetle niemieckiej ustawy  o ochronie danych osobowych, PiP 1998, z. 3. M. Kalina,  Ochrona  danych  osobowych  konsumenta  usługi  ubezpieczenio- wej,  Zeszyty  Prawnicze  Uniwersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  z. 4.2., Warszawa 2004. W. Kamlah, Das  Schufa-erfahren  und  seine  datenschutzrechtliche  Zulässigkeit, MMR 1999. L. Kański,  Prawo  do  prywatności, [w:] Prawa  człowieka  –  Model  prawny,  Warszawa 1991. K. Karczewski, Ochrona danych osobowych użytkownika pojazdu przewłasz- czonego na rzecz banku, PB 2007, Nr 1. R. W. Kaszubski,  Funkcjonalne  źródła  prawa  bankowego  publicznego,  Kra- ków 2006. W. J. Katner, Cesja niektórych wierzytelności konsumenckich. Glosa do wy- roku NSA z  6.6.2005, Glosa 2006, Nr 1. W. J. Katner, Zakazać dzikiej windykacji, Rzeczpospolita z 9 i 10.2.2005 r. M. Kłaczyński, Tajemnica bankowa w outsourcingu, TPP 2002, Nr 3. H. Kociemska, Usługa bancassurance dla jednostek samorządu terytorialne- go, Warszawa 2006. H. Kociemska-Pociecha, Usługi bancassurance i inne usługi banku na rynku  ubezpieczeniowym, [w:] Innowacyjne usługi banku, D. Korenik, Warszawa  2006. W. J. Kocot, Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004. X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  Warszawa 2002. X. Konarski,  Marketing  bezpośredni  w  świetle  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych cz. II, Ochrona Danych Osobowych. Biuletyn Administratora  Bezpieczeństwa Informacji 2000, Nr 7. X. Konarski,  Wybrane  problemy  wtórnego  wykorzystania  danych  osobo- wych,  [w:]  Ochrona  danych  osobowych.  Aktualne  problemy  i  nowe  wy- zwania, X. Konarski, G. Sibiga (red.), Warszawa 2007. X. Konarski, G. Sibiga, Nierozerwalny związek, Rzeczpospolita z 19.4.2004 r. X. Konarski, G. Sibiga, Ochrona danych osobowych w marketingu, [w:] Pra- wo reklamy i promocji, E. Traple (red.), Warszawa 2007. X. Konarski, G. Sibiga,  Zasady  przekazywania  danych  osobowych  do  pań- stwa trzeciego w prawie polskim i Unii Europejskiej, [w:] Ochrona danych  osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, X. Konarski, G. Sibiga (red.), Warszawa 2007. A. Kopff, Koncepcja praw intymności i prywatności życia osobistego (zagad- nienia konstytucyjne), SC 1972, t. XX. D. Korff, Data protection laws in the European Union, FEDMA 2005. M. Kosiarski,  Firmy  słono  zapłacą  za  brak  ochrony  danych,  Rzeczpospolita  z 11.12.2007 r. XIII Bibliografia K. Korzeniowski, M. Rosiński,  Czy  stać  nas  na  zmarnowanie  szansy,  Rzeczpospolita z 25.6.2004 r. R. Kosmalski,  Dostęp  do  tajemnicy  bankowej  organów  podatkowych  oraz  kontroli skarbowej, PB 1999, Nr 3. E. Kostro, Prawo bankowe, cz. I. – Ustawy. Komentarz, Warszawa 1992. O. Kowalewski, Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwo- ju, przyczyny powstania, BiK 1999, Nr 10. A. Krasuski, D. Skolimowska, Dane osobowe w przedsiębiorstwie, Warszawa  2007. M. Krzemiński,  Tajemnica  ubezpieczeniowa,  Gazeta  Ubezpieczeniowa  on- line z 8.11.2005 r. Z. Krzemiński, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Warszawa 1998. M. Krzysztofek, Bankowy tytuł egzekucyjny, Warszawa 2003. M. Krzysztofek, Dostęp sądu i prokuratora do informacji stanowiących tajem- nicę bankową po nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, PB 2004, Nr 7–8. M. Krzysztofek, Outsourcing a tajemnica bankowa. Stan aktualny i postulaty  de lege ferenda, PB 2003, Nr 9. B. Krzyżagórska-Żurek,  Dopuszczalność  przetwarzania  danych  osobowych  w wykonaniu umowy przelewu wierzytelności konsumenckiej, MoP 2005,  Nr 14. J. Krzyżewski, Tajemnica bankowa, RP 1994, Nr 2. A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005. E. Kulesza, Celnik ma pisać i uzasadniać, Rzeczpospolita z 18.1.2000 r.  E. Kulesza, W bankowym rejestrze, Rzeczpospolita z 12.6.2000 r. B. Kunicka-Michalska,  Przestępstwa  przeciwko  ochronie  informacji  i  wy- miarowi sprawiedliwości, Warszawa 2000. E. Lehmann, M. Helfrich, Datenschutzrichtlinie. Kurzkommentar, Köln 1999. G. Leśniak,  Banki  usuwają  informacje  o  klientach  dopiero  po  dwunastu  la- tach, Rzeczpospolita z 6.3.2007 r. I. Leśnik, Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi, Warszawa  2003. I. Lewandowska, Nie  można  naruszać  czci  kredytobiorcy,  Rzeczpospolita  z 17.9.2008 r. I. Lewandowska, Podwójna satysfakcja dla poszkodowanego, Rzeczpospolita  z 25.9.2008 r. I. Lipowicz, Zasady  administracyjnoprawnej  ochrony  danych  osobowych,  [w:] Przetwarzanie i ochrona danych, G. Szpor (red.), Katowice 1998. M. Lisiecki, Warunki żądania udostępnienia wiadomości objętych tajemnicą  bankową w postępowaniu karnym, PiP 1999, Nr 2. P. Litwiński, Obrót prawny bazami danych osobowych, PPH 2003, Nr 9. P. Litwiński,  Ochrona  prywatności  i  tajemnicy  telekomunikacyjnej  w  no- wym  Prawie  telekomunikacyjnym, [w:] ademecum  nowego  Prawa  Telekomunikacyjnego, Warszawa 2004. P. Litwiński, Przelew wierzytelności konsumenckiej a udostępnienie danych  osobowych, Glosa 2004, Nr 12. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: