Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 005316 19045634 na godz. na dobę w sumie
Tajemnica światła - istnienie Boga - ebook/pdf
Tajemnica światła - istnienie Boga - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Ebookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-903-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Efekt kilkuletnich poszukiwań i łączenia elementów wielkiej układanki. Nie ostatnia publikacja w tym zakresie.
Książka nie jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Ukazuje fakty, wzory i prawa, rządzące naszym światem - prawa o których się nie mówi i nie uczy. Droga wskazana w publikacji nie jest drogą zamkniętą.
Częścią wielkiej tajemnicy jesteś ty sam.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

T A J E M N I C A Ś W I A T Ł A • R A D O S Ł A W G A W L I K • i s t n i e n i e b o g a T A J E M N I C A Ś W I A T Ł A - ISTNIENIE BOGA © Copyright by Radosław Gawlik e-bookowo.pl Cover graphic background by: www.pexels.com Pictures used in illustrations by: www.pexels.com ISBN 978-83-7859-903-6 Wydawca: e-bookowo.pl - wydawnictwo internetowe Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione. S P I S T R E Ś C I P R O L O G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 R O Z D Z I A Ł 1 : P R Z E B U D Z E N I E . . . . . . . . . . . . . . . . 4 R O Z D Z I A Ł 2 : C I Ą G F I B O N A C C I E G O . . . . . 2 3 R O Z D Z I A Ł 3 : K W E S T I A 4 4 0 H z . . . . . . . . . . . . . 3 8 R O Z D Z I A Ł 4 : L I C Z B A 2 1 6 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 N A P O C Z Ą T K U B Y Ł O S Ł O W O - N O W Y T E S T A M E N T E W A N G E L I A W G . Ś W . J A N A Ta książka nie jestodpowiedzią na wszystko.Wykazałem w niejniepodważalne fakty, wzory iprawa, rządzące naszymświatem - prawa o którychsię nie mówi i nie uczy.  Droga wskazana w publikacjinie jest drogą zamkniętą.Częścią wielkiej tajemnicyjesteś ty sam. Być możezainspiruję Cię do zgłębieniaczegoś więcej poza tąlekturą. Jeden człowiek niewystarczy.W Y D A W N I C T W O Z A N I M Z A C Z N I E S Z W S T Ę P Pamiętaj… jeśli twoja świadomość ma rozmiar orzecha włoskiego, twoje zrozumienie tematu również ma wielkość orzecha. Prosty przykład, jeśli postrzegasz świat jedynie poprzez jeden ze zmysłów (niech będzie to np. wzrok), masz świadomość orzecha. Przebudzając się w rozumieniu tej publikacji, odczujesz pobudzenie. Czytając wcześniej każdą inną interesująca Cię książkę, również je odczuwałeś, sam jego substytut wskazuje na podwalinę świadomości. Jednak jeśli rozszerzysz ze mną tę świadomość, będziesz czytał każdą książkę z znacznie szerszym zrozumieniem. Dlaczego? Otóż postaraj się, aby to co przeczytasz po kolejnym zdaniu, na chwilę głębiej pozostało w twoim umyśle. Przemyśl to dokładnie, niech będzie to myślą przewodnią w ciągu całej twojej lektury. Zdanie: Pamiętaj, gdy wtedy PATRZYSZ masz większą świadomość i gdy się BUDZISZ jesteś bardziej rozbudzony, ponieważ gdy czytasz, czytasz szeroko. O czym mowa? Czym jest ta szerokość? Jest to prawdziwa świadomość. W każdym z nas jest morze realnej świadomości. Jest tuż przy podstawie, źródle naszego umysłu i myśli. Istnieje też u źródła całej materii. p r o l o g o d a u t o r a R O Z D Z I A Ł 1 : P R Z E B U D Z E N I E T E N R O Z D Z I A Ł Z O S T A Ł P O Ś W I Ę C O N Y Ś W I A D O M O Ś C I , K R E A T Y W N O Ś C I O R A Z N A J W S P A N I A L S Z E M U N A R Z Ę D Z I U D A N Y M C Z Ł O W I E K O W I P R Z E Z S T W Ó R C Ę – N A S Z E M U M Ó Z G O W I .   S T R O N A 4 1 . 1 M a t e r i a P a m i ę t a j , n i e m a m a t e r i i j a k o t a k i e j . C a ł a p o c h o d z i i i s t n i e j e d z i ę k i n i e z ł o m n o ś c i s i ł y , k t ó r a s p r a w i a ż e c z ą s t k i a t o m u w i b r u j ą i u t r z y m u j ą j e g o m i k r o u k ł a d s ł o n e c z n y r a z e m . N i e j e s t p r a w d ą s t w i e r d z e n i e , i ż p o c z ą t k i e m w s z y s t k i e g o b y ł c h a o s , w y b u c h , e k s p l o z j a w f u n d a m e n t a l n y m z n a c z e n i u t e g o p o j ę c i a . O w s z e m , t o p o d s t a w o w a e n e r g i a j e s t p o c z ą t k i e m w s z y s t k i e g o , j e d n a k n a w e t w y b u c h m a s w ó j p o r z ą d e k . Z a t e m j e ś l i a t o m w i e w j a k i s p o s ó b w s p ó ł g r a ć z s w o i m u k ł a d e m s ł o n e c z n y m , a b y p o z o s t a ć „ m a t e r i ą ” , m u s i m y z a ł o ż y ć , ż e z a t ą s i ł ą i s t n i e n i a , s t o i ś w i a d o m y ( b y ć m o ż e t o z a m o c n e s ł o w o n a p o c z ą t k u k s i ą ż k i ) , z a t e m – i n t e l i g e n t n y , u p o r z ą d k o w a n y u m y s ł . T e n u m y s ł t o m a c i e r z w s z e l k i e j m a t e r i i i p o z o s t a j e o d p o w i e d z i a l n y z a j e j s t a ł ą t r a n s f o r m a c j ę . N a s z y m ś w i a t e m i w s z e c h ś w i a t e m n i e r z ą d z i p r z y p a d e k i c h a o s . Z a w s z y s t k i m i s t o i m a t e m a t y c z n y p o r z ą d e k . C o j e ś l i j e s t i n a c z e j ? K w e s t i a m a t e r i i t o d o b r e m i e j s c e , d o r o z p o c z ę c i a n a s z e j p o d r ó ż y . N o d o b r z e , a l e p r z y s t a j ą c n a c h w i l ę … m a t e r i a l n o ś ć ś w i a t a w y d a j e s i ę n i e p o d l e g a ć d y s k u s j i . Z a p o ś r e d n i c t w e m z m y s ł ó w i p r z e d m i o t ó w , k t ó r e m o ż n a z o b a c z y ć i d o t k n ą ć , t w o j e c i a ł o z a p e w n i a c i ę , ż e j e s t e ś c z y m ś r ó w n i e ż m a t e r i a l n y m . Zmiana stanu skupienia... R O Z D Z I A Ł 1 : P R Z E B U D Z E N I E S T R O N A 5 m i r a ż = n a s z a r z e c z y w i s t o ś ć O t ó ż f i z y c y t a c y j a k m . i n . A l b e r t E i n s t e i n ( s ą l e p s z e p r z y k ł a d y , a l e w m a i n s t r e a m o w y m s p o ł e c z e ń s t w i e t e n b ę d z i e n a j b a r d z i e j p o t w i e r d z o n y m i w i a r y g o d n y m ź r ó d ł e m d l a w i ę k s z o ś c i ) z a p e w n i l i n a s , ż e t a t r w a ł o ś ć i s t n i e j e j e d y n i e z p u n k t u w i d z e n i a n a s , i s t o t l u d z k i c h ( t r ó j w y m i a r o w y c h ) . W r z e c z y w i s t o ś c i j e s t t o t y l k o m i r a ż . C a ł a f i z y c z n a m a t e r i a , w s z y s t k o c o w o k ó ł n a s m a m y , t o e f e k t c z ę s t o t l i w o ś c i i o b e c n e g o s t a n u „ e n e r g i i ” w j a k i e j s i ę z n a j d u j e m y . T a k w i ę c o z n a c z a t o , ż e j e ś l i z w i ę k s z y m y l u b p o p r o s t u z m i e n i m y c z ę s t o t l i w o ś ć , z m i e n i s i ę t y m s a m y m s t r u k t u r a m a t e r i i . D O W Ó D 1 R E Z O N A N S 7 4 8 H Z S T R O N A 6 R O Z D Z I A Ł 1 : P R Z E B U D Z E N I E D A V I D M E H R A N I A I J I M M Y S E G U R A – „ P H Y S I C S A S T R O N O M Y A T T H E U N I V E R S I T Y O F S O U T H E R N C A L I F O R N I A ” z a o b s e r w o w a ć w y t w a r z a n i e s i ę n a r a n t a c h s z k l a n e g o n a c z y n i a k r o p l i c i e c z y . T a k o w y e k s p e r y m e n t z a d e m o n s t r o w a l i D a v i d M e h r a n i a i J i m m y S e g u r a – „ P h y s i c s A s t r o n o m y a t t h e U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n C a l i f o r n i a ” . D ź w i ę k t o c z ę s t o t l i w o ś ć , a s t a w i a j ą c k i e l i s z e k n a p r z e c i w s i l n e g o p o l a a k u s t y c z n e g o , m o ż e m y g o r o z b i ć . D z i e j e s i ę t a k n i e t y l k o z a s p r a w ą e n e r g i i m e c h a n i c z n e j w y g e n e r o w a n e j p o p r z e z f a l e d ź w i ę k o w e , a l e r ó w n i e ż d z i ę k i w p r a w i e n i u n a c z y n i a w r e z o n a n s . J e g o m a t e r i a u l e g a w ó w c z a s z m i a n i e . Z f o r m y d l a n a s s t a ł e j - s z k ł a , d o b a r d z i e j p ł y n n e j ( p o d d z i a ł a n i e m 7 4 8 H z ) , z a s p r a w ą o d d z i a ł y w a n i a w y s o k i c h c z ę s t o t l i w o ś c i . Ś w i a d e c t w e m t e g o s ą w s p o m n i a n e k r o p l e o r a z „ w y g i n a n i e s i ę ” n a c z y n i a , k t ó r e w k o ń c u p ę k a . P r z y o k a z j i , t a k i e z j a w i s k a l u d y p i e r w o t n e o k r e ś l a ł y m i a n e m m a g i i . D z i ś w i e m y , ż e s t o i z a t y m n a u k a , n i e m a g i c z n e s z t u c z k i , a r a c z e j o d d z i a ł y w a n i e n i e w i d z i a l n e j s i ł y . K o n t y n u u j m y … C i e k a w y m e k s p e r y m e n t e m p o t w i e r d z a j ą c y m p o n i e k ą d t ą t e o r i ę j e s t p r o s t e d o ś w i a d c z e n i e , k t ó r e j e s t e ś m y w s t a n i e w y k o n a ć s a m i . U s t a w i a j ą c k i e l i s z e k p r z e d d u ż y m g ł o ś n i k i e m i p o d d a j ą c g o w i b r a c j ą a k u s t y c z n y m , p o z a w y g i n a n i e m s i ę s z k ł a ( n i e m a l j a k o b y b y ł o z g u m y ) , m o ż e m y
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnica światła - istnienie Boga
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: