Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 003805 18669533 na godz. na dobę w sumie
Tajemnice szczęśliwie zamężnych kobiet. Zdobądź na zawsze serce męża - książka
Tajemnice szczęśliwie zamężnych kobiet. Zdobądź na zawsze serce męża - książka
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1617-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak być szczęśliwą w małżeństwie?

Każdej kobiecie przyda się zrozumienie tego, jak wydobyć z mężczyzny to, co w nim najlepsze
John Gray, autor książki Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus

Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię... sięgnę po niezawodną instrukcję obsługi męża!

Jak to się dzieje, że niektóre kobiety potrafią tworzyć szczęśliwe małżeństwa z mężczyznami, którym daleko do ideału, podczas gdy inne czują się nieszczęśliwe w harmonijnych związkach? Czy winą należy obarczać mężczyzn, zajętych przede wszystkim sobą, swoją pracą i własnymi zainteresowaniami? Czy jednak to kobiety ponoszą odpowiedzialność za zgrzyty, ponieważ nie potrafią zrozumieć swojego męża i oczekują, że będzie czytał im w myślach? A może przyjmiemy zasadę odpowiedzialności zbiorowej...

Dziewczyno, kobieto, babko! Nie staraj się zmieniać swojego męża na własną modłę -- to zrodzi tylko frustrację. Naucz się oddziaływać na niego tak, by sam chciał stać się lepszy. Sfera uczuciowa Twojego mężczyzny, tak jak i jego sposób postrzegania świata są nakręcane za pomocą zupełnie innej sprężynki niż w Twoim przypadku. Weź w rękę dobry śrubokręt i rozpracuj ten mechanizm. Ta książka jest solidną instrukcją obsługi, która pozwoli Ci naoliwić wszystkie trybiki, by pracowały bez zarzutu. Podpowie Ci ona również, jak konserwować tę zawodną maszynerię.

Każda kobieta wiedzieć powinna, że jej mężczyzna:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Tajemnice szczŒ(cid:156)liwie zamŒ¿nych kobiet. Zdob„d(cid:159) na zawsze serce mŒ¿a Autor: Scott Haltzman M. D., Theresa Foy DiGeronimo T‡umaczenie: Monika SzczŒsny ISBN: 978-83-246-1617-6 Tytu‡ orygina‡u: The Secrets of Happily Married Women: How to Get More Out of Your Relationship by Doing Less Format: A5, stron: 224 Jak by(cid:230) szczŒ(cid:156)liw„ w ma‡¿eæstwie? (cid:149) Poznaj swojego mŒ¿a (cid:149) Zrozum jego prawdziw„ naturŒ (cid:149) Wykorzystaj tŒ wiedzŒ Ka¿dej kobiecie przyda siŒ zrozumienie tego, jak wydoby(cid:230) z mŒ¿czyzny to, co w nim najlepsze John Gray, autor ksi„¿ki MŒ¿czy(cid:159)ni s„ z Marsa, a kobiety z Wenus Zn(cid:243)w siŒ zepsu‡e(cid:156) i wiem, co zrobiŒ(cid:133) siŒgnŒ po niezawodn„ instrukcjŒ obs‡ugi mŒ¿a! Jak to siŒ dzieje, ¿e niekt(cid:243)re kobiety potrafi„ tworzy(cid:230) szczŒ(cid:156)liwe ma‡¿eæstwa z mŒ¿czyznami, kt(cid:243)rym daleko do idea‡u, podczas gdy inne czuj„ siŒ nieszczŒ(cid:156)liwe w harmonijnych zwi„zkach? Czy win„ nale¿y obarcza(cid:230) mŒ¿czyzn, zajŒtych przede wszystkim sob„, swoj„ prac„ i w‡asnymi zainteresowaniami? Czy jednak to kobiety ponosz„ odpowiedzialno(cid:156)(cid:230) za zgrzyty, poniewa¿ nie potrafi„ zrozumie(cid:230) swojego mŒ¿a i oczekuj„, ¿e bŒdzie czyta‡ im w my(cid:156)lach? A mo¿e przyjmiemy zasadŒ odpowiedzialno(cid:156)ci zbiorowej(cid:133) Dziewczyno, kobieto, babko! Nie staraj siŒ zmienia(cid:230) swojego mŒ¿a na w‡asn„ mod‡Œ (cid:150) to zrodzi tylko frustracjŒ. Naucz siŒ oddzia‡ywa(cid:230) na niego tak, by sam chcia‡ sta(cid:230) siŒ lepszy. Sfera uczuciowa Twojego mŒ¿czyzny, tak jak i jego spos(cid:243)b postrzegania (cid:156)wiata s„ nakrŒcane za pomoc„ zupe‡nie innej sprŒ¿ynki ni¿ w Twoim przypadku. We(cid:159) w rŒkŒ dobry (cid:156)rubokrŒt i rozpracuj ten mechanizm. Ta ksi„¿ka jest solidn„ instrukcj„ obs‡ugi, kt(cid:243)ra pozwoli Ci naoliwi(cid:230) wszystkie trybiki, by pracowa‡y bez zarzutu. Podpowie Ci ona r(cid:243)wnie¿, jak konserwowa(cid:230) tŒ zawodn„ maszyneriŒ. Ka¿da kobieta wiedzie(cid:230) powinna, ¿e jej mŒ¿czyzna: Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl (cid:149) potrzebuje uznania dla swoich wysi‡k(cid:243)w; (cid:149) ma problem z werbalizowaniem mi‡o(cid:156)ci i ¿alu; (cid:149) musi mie(cid:230) racjŒ i poczucie kontroli nad sytuacj„; (cid:149) chce, by siŒ nim opiekowa(cid:230) i o niego troszczy(cid:230); (cid:149) woli dzia‡a(cid:230), zamiast m(cid:243)wi(cid:230). Spis treĂci PodziÚkowania WstÚp 1 Poznaj swojego mÚĝa 2 Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 3 Walcz skuteczniej 4 Mniej mów 5 Uprawiaj duĝo seksu 6 Zadbaj o swoje szczÚĂcie 7 Uzdrów siebie 7 9 15 53 71 113 137 173 203 Epilog: Kiedy Mama jest szczÚĂliwa, wszyscy sÈ szczÚĂliwi 221 O autorach 223 2 Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje W poprzednim rozdziale przyjrzeliĂmy siÚ typowemu mÚĝczyě- nie — jego wrodzonej naturze i spoïecznym uwarunkowa- niom. W rzeczywistoĂci ĝaden mÚĝczyzna nie jest „typowy”; jedynie Ty znasz prawdziwÈ naturÚ Twojego mÚĝczyzny. Aby zaspokoiÊ jego wrodzone potrzeby i pomóc mu lepiej zrozumieÊ Twoje, bÚdziesz musiaïa okreĂliÊ, które mÚskie cechy kierujÈ jego zachowaniem i wpïywajÈ na jego poglÈd ĝyciowy. To nie jest ïatwe, poniewaĝ... cóĝ, on jest mÚĝczyznÈ, a Ty nie. W mojej ksiÈĝce The Secrets of Happily Married Men popro- siïem mÚĝczyzn, by sïuchali swoich ĝon, aby lepiej zrozumieÊ ich potrzeby. I tutaj równieĝ, w tej ksiÈĝce dla kobiet szczÚĂliwych w swoim maïĝeñstwie, chciaïbym podkreĂliÊ, ĝe najlepszÈ drogÈ do zrozumienia natury swojego mÚĝa i zdobycia wiedzy o tym, jak za- spokoiÊ jego potrzeby, jest zadanie mu pytania: „Jakiej czÚĂci Twojej natury nie rozumiem?”. Niestety w wielu domach ta strategia nie zadziaïa. WiÚkszoĂÊ mÚĝczyzn ma bowiem trudnoĂci w werbalizowaniu swoich potrzeb (jeĂli w ogóle o nich myĂlÈ). Zatem spytanie mÚĝa o to, czego po- trzebuje, na nic siÚ nie zda. Musisz sama siÚ domyĂliÊ, jakie to sÈ potrzeby — bez pomocy Twojego mÚĝa Ale dziÚki umiejÚtnoĂci 54 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET przekïadania dziaïañ Twojego mÚĝa na sïowa, umiejÚtnoĂciom ko- munikacyjnym i empatycznym z pewnoĂciÈ poradzisz sobie z odgad- niÚciem potrzeb swojego mÚĝczyzny. Przeanalizowanie kilku czÚstych wÈtków, które przewijajÈ siÚ w Waszych rozmowach, bÚdzie dobrym punktem wyjĂcia. Z pewno- ĂciÈ udaje Ci siÚ sprostaÊ jakimĂ potrzebom Twojego mÚĝa, ale te, które wciÈĝ pozostajÈ niezaspokojone, prawdopodobnie stanowiÈ przy- czynÚ nieustajÈcych kïótni. I kiedy Twój mÈĝ próbuje utrzymaÊ swoje status quo, moĝesz odnieĂÊ wraĝenie, ĝe jego podejĂcie stoi w kon- flikcie z tym, czego Ty pragniesz. To dlatego wïaĂnie wiele sprzeczek koñczy siÚ tym, ĝe w rozdraĝnieniu podnosisz rÚce w górÚ i krzyczysz: „Ty siÚ nigdy nie zmienisz!”. JeĂli ěródïem konfliktu jest cecha zakorzeniona w naturze mÚĝ- czyzny lub uksztaïtowana przez jego wychowanie (której Ty nie ro- zumiesz), to masz racjÚ — to siÚ nie zmieni. Nie zmieni siÚ, jeĂli Ty nie zmienisz swojego podejĂcia do tego, czego potrzebujesz — na takie, które bierze pod uwagÚ naturÚ Twojego mÚĝa. PamiÚtaj: nie nauczysz foki, by ĝonglowaïa piïeczkÈ na swoim nosie, jeĂli bÚdziesz jÈ ciÈgle strofowaÊ. Przedstawiony poniĝej test odkryje ěródïa dobrych i zïych stron natury Twojego mÚĝczyzny i pomoĝe Ci poradziÊ sobie z tymi irytu- jÈcymi cechami, które mogÈ staÊ na drodze do Waszego szczÚĂcia maïĝeñskiego. Z TwojÈ pomocÈ Twój cudowny mÚĝczyzna nauczy siÚ, jak kierowaÊ swojÈ naturÈ, abyĂcie obydwoje nie zapominali o tym, co sprawiïo, ĝe siÚ w sobie zakochaliĂcie. Test na lepsze poznanie Twojego mÚĝczyzny Ten test, odnoszÈcy siÚ do typowych mÚskich potrzeb, które zostaïy omówione w poprzednim rozdziale, pomoĝe Ci zidentyfikowaÊ na- turÚ Twojego mÚĝczyzny. Z pewnoĂciÈ nie wszyscy mÚĝczyěni majÈ Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 55 takie same potrzeby, wiÚc poĂwiÚÊ trochÚ czasu na okreĂlenie tych potrzeb, które zauwaĝasz w swoim mÚĝu. O wiele ïatwiej jest zro- zumieÊ jego potrzeby, jeĂli siÚ wie, jakie one sÈ. Oceñ kaĝde z poniĝszych zdañ w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, ĝe zupeïnie nie zgadzasz siÚ z tym zdaniem, natomiast 5 oznacza, ĝe dane zdanie jest caïkowitÈ prawdÈ! 1. MÚĝczyzna, który potrzebuje opieki _____ Kiedy mój mÈĝ zachoruje, leĝy caïy czas w ïóĝku i potrzebuje opieki. _____ Kiedy rozmawiam przez telefon albo siedzÚ przy komputerze, mój mÈĝ staje siÚ ponury i snuje siÚ po domu bez celu. _____ Kiedy w domu jest baïagan, mój mÈĝ denerwuje siÚ, dopóki nie zacznÚ sprzÈtaÊ. _____ Mój mÈĝ mówi, ĝe uspokaja go to, kiedy go przytulam. _____ Jego wynik 2. MÚĝczyzna, który potrzebuje uznania dla swoich wysiïków _____ Mój mÈĝ staje siÚ milczÈcy, jeĂli nie pochwalÚ go za pracÚ w domu. _____ Jak tylko mój mÈĝ wraca do domu, zaraz musi mi opowiedzieÊ o tym wszystkim, czego udaïo mu siÚ dokonaÊ tego dnia w pracy. _____ Kiedy koñczy pracÚ w ogrodzie, musi pokazaÊ mi dokïadnie wszystko, co zrobiï. _____ Kiedy mój mÈĝ ubiera nowe ubranie, które sam sobie kupiï, to chodzi po domu z nadÚtÈ minÈ, dopóki nie zauwaĝÚ nowego nabytku. _____ Jego wynik 56 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET 3. MÚĝczyzna, który ma problemy z werbalizowaniem miïoĂci i ĝalu _____ Mój mÈĝ nie mówi mi „kocham ciÚ” zbyt czÚsto; kiedy jednak sïyszÚ te sïowa od niego, to jest on bardzo zmieszany. _____ Kiedy próbujÚ porozmawiaÊ z mÚĝem o moich uczuciach, robi siÚ podenerwowany. _____ Mój mÈĝ rzadko mówi „przepraszam”. _____ Mój mÈĝ nie rozumie, dlaczego przepraszam moich przyjacióï, i twierdzi, ĝe „nie mam za co ich przepraszaÊ”. _____ Jego wynik 4. MÚĝczyzna, który musi chroniÊ swojÈ rodzinÚ _____ Mój mÈĝ denerwuje siÚ, kiedy przyjaciele dzwoniÈ do mnie i zwierzajÈ mi siÚ ze swoich problemów. _____ Kiedy wybieramy siÚ w dïugÈ podróĝ, mój mÈĝ sprawdza, czy z samochodem jest wszystko w porzÈdku — sprawdza benzynÚ, pïyn hamulcowy i wentylacjÚ. _____ Kiedy pada Ănieg, mój mÈĝ wstaje wczeĂnie rano i odgarnia Ănieg z podjazdu lub chodnika albo czyĂci mój samochód. _____ Mój mÈĝ zadbaï o ubezpieczenie na ĝycie i ubezpieczenie wy- padkowe (w razie gdyby coĂ mu siÚ staïo). _____ Jego wynik 5. MÚĝczyzna, który musi mieÊ racjÚ i kontrolÚ nad sytuacjÈ _____ Kiedy mój mÈĝ oglÈda sport w telewizji razem ze swoimi przy- jacióïmi, kïóci siÚ o to, czy sÚdzia podjÈï sïusznÈ decyzjÚ. _____ Kiedy nie zgadzam siÚ ze zdaniem mojego mÚĝa, staje siÚ on posÚpny lub zïy. Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 57 _____ Mój mÈĝ przechwala siÚ lub mówi: „A nie mówiïem ci”, kiedy wïaĂciwie przewidziaï jakieĂ zdarzenie. _____ Kiedy oglÈdamy razem telewizjÚ, mój maĝ musi mieÊ przez caïy czas pilota w rÚku. _____ Jego wynik 6. MÚĝczyzna, który potrzebuje dziaïania _____ Mój mÈĝ nie znosi byÊ w miejscach, gdzie przez dïuĝszy czas musi siedzieÊ spokojnie. _____ Mój mÈĝ regularnie uprawia sport lub jest zaangaĝowany w jakieĂ hobby bÈdě dziaïalnoĂÊ spoïecznÈ. _____ Mój mÈĝ jest najbardziej zrelaksowany wtedy, kiedy razem uprawiamy sport. _____ Kiedy przychodzimy w odwiedziny do rodziny, mój mÈĝ zwykle znajduje sobie coĂ do zrobienia albo robi coĂ razem z innymi mÚĝczyznami z rodziny. _____ Jego wynik 7. MÚĝczyzna, który ma ogromnÈ sïaboĂÊ do kobiet _____ Mój mÈĝ uwielbia oglÈdaÊ zdjÚcia kobiet w magazynach dla mÚĝczyzn, takich jak „American’s Top Model”, a nawet prze- glÈdaÊ katalogi „Victoria’s Secret”. _____ Kiedy jesteĂmy na plaĝy, mój mÈĝ nie zwraca na mnie uwagi, bo nieustannie oglÈda siÚ za innymi kobietami. _____ Kiedy rozbieram siÚ, mój mÈĝ patrzy na mnie poĝÈdliwie. _____ Kiedy wychodzimy na kolacjÚ do restauracji, mój mÈĝ próbuje oczarowaÊ miïÈ kelnerkÚ. _____ Jego wynik 58 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET Podliczanie wyników Twojego Szybkiego Testu Jaki jest werdykt? Podlicz wynik caïkowity z kaĝdej kategorii i za- notuj go poniĝej. MÚĝczyzna, który potrzebuje opieki MÚĝczyzna, który potrzebuje uznania dla swoich wysiïków ____ Jego wynik ____ Jego wynik MÚĝczyzna, który ma problemy ____ Jego wynik z werbalizowaniem miïoĂci i ĝalu MÚĝczyzna, który musi chroniÊ swojÈ rodzinÚ ____ Jego wynik MÚĝczyzna, który musi mieÊ racjÚ ____ Jego wynik i kontrolÚ nad sytuacjÈ MÚĝczyzna, który potrzebuje dziaïania MÚĝczyzna, który ma ogromnÈ sïaboĂÊ do kobiet ____ Jego wynik ____ Jego wynik 15 lub wiÚcej: To jego punkt zapalny! W której kategorii mÚskich cech Twój mÈĝ miaï najwyĝszy wynik? Cechy, za które otrzymaï 15 punktów lub wiÚcej, sÈ jego draĝli- wymi miejscami. JeĂli zdasz sobie sprawÚ z tego, ĝe te potrzeby silnie wpïywajÈ na zachowania Twojego mÚĝa, ïatwiej bÚdzie Ci znaleěÊ prawdziwe szczÚĂcie w maïĝeñstwie. PomiÚdzy 12 a 15: Moĝe byÊ powaĝnie JeĂli wynik koñcowy mieĂci siÚ w przedziale pomiÚdzy 12 a 15 punktów, warto zwróciÊ uwagÚ na danÈ cechÚ. To mogÈ byÊ silne atrybuty Twojego mÚĝczyzny i poznanie ich pomoĝe Ci lepiej zin- terpretowaÊ jego dziaïania i komentarze. Jednak te cechy nie sÈ sztywnymi wyznacznikami zachowañ i nie powinnaĂ zakïadaÊ, ĝe Twój mÈĝ jest w tych obszarach nieelastyczny. Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 59 PomiÚdzy 8 a 12: Obszar wspólnego porozumienia Wyniki, które oscylujÈ pomiÚdzy 8 a 12, wskazujÈ, ĝe Twój mÈĝ ma jakieĂ cechy w tej kategorii, ale nie sÈ one gïównymi motywato- rami. To daje Ci szansÚ na znalezienie porozumienia ze swoim wspóïmaïĝonkiem — w wielu przypadkach Ty i on moĝecie zapro- ponowaÊ nawet takie samo rozwiÈzanie sytuacji. Mniej niĝ 8: Nie ma powodu do obaw JeĂli wynik jest mniejszy niĝ 8, prawdopodobnie ta kategoria oso- bowoĂciowa nie stanowi gïównego ěródïa konfliktu w Waszym domu. Nie ma sensu poĂwiÚcaÊ czasu ani wkïadaÊ wysiïku w zrozumienie i kultywowanie tej mÚskiej cechy. Nie wpïywa ona na zachowanie Twojego mÚĝa. PamiÚtaj, w tym teĂcie nie ma zïych i dobrych wyników; niektóre kobiety w pewnych kategoriach odnotowaïy wynik wyĝszy niĝ 15! A Ăwiadczy to tylko o tym, ĝe ich mÚĝowie urodzili siÚ z tymi cechami, rozwinÚli je w trakcie wychowania lub wtedy wïaĂnie je zdobyli. To sÈ elementy natury Twojego mÚĝa, które czyniÈ go takim, jakim on jest — mÚĝczyznÈ, którego poĂlubiïaĂ. PamiÚtaj o tych ce- chach i kontynuuj czytanie ksiÈĝki, aby dowiedzieÊ siÚ, co moĝesz zrobiÊ, by lepiej kochaÊ swojego mÚĝa, wykorzystujÈc jego wrodzone moĝliwoĂci do zaspokojenia jego potrzeb. 3-STOPNIOWY PLAN PrzyglÈdajÈc siÚ ěródïom najwaĝniejszych cech Twojego mÚĝczyzny, moĝesz zauwaĝyÊ, ĝe niektóre z tych cech byïy tymi, które zwróciïy TwojÈ uwagÚ jako pierwsze: jego sposób bycia, umiejÚtnoĂÊ zapano- wania nad trudnÈ sytuacjÈ, jego opanowanie i spokój. Jednak z cza- sem te same atrybuty mogÈ staÊ siÚ denerwujÈce. Ale to one wïaĂnie 60 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET ZAPAMI}TAJ Przeksztaïcona Modlitwa Spokoju Kiedy zidentyfikujesz potrzebÚ zakorzenionÈ w naturze Twojego mÚĝa, a jest to potrzeba, która wywoïuje konflikt w Waszym maïĝeñstwie, przypomnij sobie ModlitwÚ Spokoju: „Boĝe, daj mi spokój, abym zaakceptowaï rzeczy, których nie mogÚ zmieniÊ, odwagÚ, bym zmieniï te, które mogÚ, i mÈ- droĂÊ, by odróĝniÊ jedno od drugiego”. To zdanie pomaga spojrzeÊ na ĝycie z dystansu, ale w przy- padku kobiety szczÚĂliwej w swoim maïĝeñstwie ta modlitwa moĝe wyglÈdaÊ w ten sposób: „Boĝe, daj mi spokój, bym mogïa zaakceptowaÊ aspekty natury mojego mÚĝa, których nie mogÚ zmieniÊ, odwagÚ, by pokierowaÊ jego instynktami w sposób, który przyniesie obu- stronne zadowolenie, i mÈdroĂÊ, bym lepiej zrozumiaïa to, jaki on jest naprawdÚ”. Dobrze, moĝe nie brzmi ona tak piÚknie jak oryginalna Mo- dlitwa Spokoju... ale wiesz juĝ, o co chodzi. czyniÈ Twojego mÚĝa takim, jakim jest. I na szczÚĂcie, jak odkryïo to wiele szczÚĂliwych mÚĝatek, istniejÈ trzy proste sposoby na za- spokojenie jego potrzeb i jednoczeĂnie równieĝ Twoich. 1. Zrozum jego potrzeby. 2. Zaspokój jego potrzeby. 3. Negocjuj te potrzeby. Przyjrzyjmy siÚ, w jaki sposób dziaïa ten plan. Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 61 Krok pierwszy: zrozumienie Aby zrozumieÊ naturÚ mÚĝczyzny, czÚsto trzeba trochÚ bardziej siÚ zagïÚbiÊ w istotÚ sprawy, jak odkryïa to 48-letnia Carla, kiedy pró- bowaïa zinterpretowaÊ zachowanie swojego mÚĝa, Dave’a, który jest od niej o 10 lat starszy. „KiedyĂ myĂlaïam, ĝe Dave jest jakimĂ jaskiniowcem! — powie- dziaïa mi Carla, potrzÈsajÈc gïowÈ ze Ămiechu. — Nie mogÚ uwie- rzyÊ w to, ĝe tak ěle zinterpretowaïam jego zachowanie”. „KïóciliĂmy siÚ za kaĝdym razem, kiedy chciaïam kupiÊ jakiĂ sprzÚt elektroniczny — iPoda, telewizor plazmowy, telefon komór- kowy z róĝnymi gadĝetami lub komputer kieszonkowy Blackberry. »Nie potrzebujemy tego« — odpowiadaï. SÈdziïam, ĝe w ten sposób chce mi zakomunikowaÊ: »Mam za maïo pieniÚdzy«. Teraz czujÚ siÚ okropnie, ĝe wtedy nie zrozumiaïam we wïaĂciwy sposób jego sïów”. Tydzieñ póěniej poprosiïem CarlÚ, aby powiedziaïa mi o innych sytuacjach, w których Dave okazaï siÚ skÈpy; Carla nie wiedziaïa, co ma mi odpowiedzieÊ. Okazaïo siÚ, ĝe Dave wydaje pieniÈdze na wiele rzeczy, na przykïad samochody czy wyjazdy wakacyjne; w rze- czywistoĂci kupiï jej ostatnio przepiÚkny naszyjnik, poniewaĝ zauwa- ĝyï go w sklepie i wiedziaï, ĝe bardzo siÚ on Carli spodoba. Dla mnie nie wyglÈdaï on na czïowieka, który liczy kaĝdy grosz. ZakïadajÈc, ĝe Dave nie byï jaskiniowcem i ĝe mieli oni w domu instalacjÚ wodno-kanalizacyjnÈ i telewizor, zapytaïem CarlÚ, czy mogÈ byÊ jakieĂ inne powody, dla których Dave nie chciaï kupowaÊ sprzÚ- tów elektronicznych. „Nie mogÚ go rozgryěÊ — przyznaïa. — Nie chciaï, ĝebyĂmy mieli w domu kuchenkÚ mikrofalowÈ — tïumaczyï to jakimĂ promienio- waniem — ale kiedy mój ojciec kupiï nam mikrofalÚ na rocznicÚ naszego Ălubu, Dave nie miaï nic przeciwko. PoczÈtkowo zïoĂciï siÚ, ĝe coĂ zostaïo zrobione nie po jego myĂli, ale teraz korzysta z kuchenki mikrofalowej prawie caïy czas. Mój syn kupiï nam odtwarzacz DVD, z którego bardzo siÚ cieszyliĂmy. Ale mój mÈĝ sam by tego nie kupiï”. 62 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET „Czy to moĝliwe — zapytaïa Carla — ĝe mój mÈĝ musi mieÊ nad wszystkim kontrolÚ?”. „Och, absolutnie!” — rozeĂmiaïa siÚ. „Czy moĝe byÊ tak, ĝe nie chce kupowaÊ elektronicznych sprzÚ- tów — zastanawiaïem siÚ gïoĂno — poniewaĝ obawia siÚ, ĝe nie bÚdzie wiedziaï, jak z nich korzystaÊ, i oĂmieszy siÚ przed dzieÊmi?”. „Wydaje mi siÚ, ĝe tak — przyznaïa Carla, uĂmiechajÈc siÚ deli- katnie. — On nie zna siÚ na technicznych nowinkach. Nie umie za bardzo obsïugiwaÊ komputera; kiedy potrzebujemy jakichĂ informacji albo kiedy chce wiedzieÊ, jakie sÈ notowania na gieïdzie, to zawsze prosi dzieci, ĝeby mu pomogïy. Czasami zïoĂci mnie to, ĝe nie potrafi zrobiÊ tego sam, ale moĝe nie wie jak. Wow! Dlaczego nie przyszïo mi to wczeĂniej do gïowy?! Powinnam wiedzieÊ o tym, jakie to jest dla niego zawstydzajÈce, ĝe musi poruszaÊ siÚ w tym Ăwiecie zaawan- sowanej technologii, nad którym nie ma ĝadnej kontroli”. Carla poczÈtkowo nie zauwaĝyïa, ĝe niechÚÊ Dave’a do zakupu sprzÚtu elektronicznego byïa spowodowana tym, ĝe chciaï siÚ on czuÊ jak ekspert w danej dziedzinie, który kontroluje sytuacjÚ — natomiast ona szukaïa przyczyny problemu w zïym miejscu. Z natury Dave nie jest skÈpy, ale ma swoje poczucie dumy. Problem leĝaï w jego wy- obraĝeniu o sobie jako mÚĝczyěnie, który wie, o czym mówi — który nie gapi siÚ bezmyĂlnie na przenoĂny komputer, nie majÈc pojÚcia, jak siÚ nim posïugiwaÊ i do czego on sïuĝy. Poznawszy prawdziwe ěródïo problemu, Carla przestaïa dener- wowaÊ siÚ „skÈpstwem” Dave’a; teraz uczy go, jak obsïugiwaÊ nowe gadĝety. W tym tygodniu poĝyczyïa od przyjacióïki przenoĂny kom- puter, ĝeby „pobawiÊ siÚ” nim przez chwilÚ, a potem wciÈgnÚïa w tÚ zabawÚ Dave’a. Pod koniec tygodnia poprosi go, by razem z niÈ po- szukaï w komputerze notowañ gieïdowych i w ten sposób uczyï siÚ od niej, jak to siÚ robi. Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 63 Wyjawienie sekretu „Wzajemne poznawanie swoich Ăwiatów” Zamiast skupiaÊ siÚ na biologicznie uwarunkowanych róĝnicach (a jestem zdania, ĝe wiele z nich jest waĝnych), wolaïabym skoncentrowaÊ siÚ na unikalnoĂci: co motywuje kaĝdego z nas, co sprawia, ĝe ĝyjemy, co wyczerpuje naszÈ energiÚ. Warto wejĂÊ w Ăwiat drugiej osoby i spojrzeÊ na rzeczy z jej punktu widzenia, byÊ przy tym ciekawym, a nie osÈdzajÈcym, zadawaÊ otwarte pytania, aby dowiedzieÊ siÚ, co czuje i myĂli druga strona. — Andrea, lat 45, mÚĝatka od 15 lat Co waĝniejsze, jej empatyczne podejĂcie pomoĝe jej lepiej zro- zumieÊ, dlaczego przekonywanie na siïÚ Dave’a do sprzÚtów elek- tronicznych — na przykïad kupienie mu iPoda na urodziny — nie uszczÚĂliwi go, tylko wprawi w zakïopotanie, a nawet rozzïoĂci. Zrozumienie tego, ĝe natura Twojego mÚĝa moĝe byÊ powodem tych wszystkich dziwacznych zachowañ, które doprowadzajÈ CiÚ do szaleñstwa, jest ogromnym krokiem w kierunku udanego maïĝeñstwa. Krok drugi: zaspokojenie Powiedzenie „dostajesz, ile dajesz” prawdopodobnie po raz pierwszy zostaïo wypowiedziane przez jakÈĂ szczÚĂliwÈ parÚ maïĝeñskÈ, która z biegiem lat nauczyïa siÚ, ĝe jeĂli obdarowujesz kogoĂ gïÚbokim szczÚ- Ăciem poprzez dbanie o jego potrzeby (nawet jeĂli w peïni siÚ z nimi 64 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET nie zgadzasz albo ich nie rozumiesz), to jest o wiele bardziej praw- dopodobne, ĝe to szczÚĂcie i uprzejmoĂÊ powrócÈ do Ciebie. A kiedy Twój mÈĝ pojmie, ĝe maïĝeñstwo opiera siÚ na chÚci wzajemnego zrozumienia i okazywania sobie szacunku, szybko zapragnie obda- rzyÊ CiÚ tym samym — czyniÈc Twoje ĝycie o wiele ïatwiejszym. Okazywanie empatii pomaga równieĝ uniknÈÊ nieporozumieñ w sytuacjach, kiedy kobiecy sposób patrzenia na ĝycie koliduje z mÚ- skim punktem widzenia. Te wïaĂnie nieporozumienia sprowadziïy do mnie SheilÚ i Kena. Ken jest typem mÚĝa, który lubi pomagaÊ w domu. CzÚsto robi pranie, zanim jeszcze Sheila obudzi siÚ w sobotni poranek. Po poïu- dniu kosi trawnik i zabiera dzieci na lody, ĝeby Sheila miaïa trochÚ czasu tylko dla siebie. Sheila jest szczÚĂliwa w swoim maïĝeñstwie, ale przez dïugi czas zachowanie mÚĝa jÈ irytowaïo i nie potrafiïa doceniÊ jego wysiïków. Wyjawienie sekretu „On moĝe uwaĝaÊ, ĝe jestem denerwujÈca!” Nie oczekujÚ od niego, ĝe bÚdzie perfekcyjny, i jeĂli dobrze sobie radzi z waĝnymi rzeczami, to inne sprawy, które mnie irytujÈ, sÈ maïo istotne. Od mÚĝa nauczyïam siÚ jednej bardzo waĝnej rzeczy: nigdy nie pomyĂlaïam o tym, ĝe JA mogÚ go denerwowaÊ! Kiedy o tym pamiÚtam, od razu nabieram innej perspektywy. — Lynn, mÚĝatka od 7 lat Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 65 „Tak, on Ăwietnie wykonuje te wszystkie domowe prace — Sheila przyznaje podczas naszego spotkania — ale wieczorem psuje miïÈ atmosferÚ swoim nadÈsaniem. Zawsze rzuca pod moim adresem takÈ uwagÚ: »Jestem naprawdÚ zmÚczony robieniem prania, kosze- niem trawnika i opiekowaniem siÚ dzieÊmi«. To takie irytujÈce. Czy jemu siÚ wydaje, ĝe powinien dostaÊ medal za to, ĝe robi to, co naleĝy do jego obowiÈzków jako ojca i mÚĝa?”. Cóĝ… tak jakby. Ken najwyraěniej jest mÚĝczyznÈ, który ma gïÚboko zakorzenionÈ potrzebÚ uznania — stara siÚ, jak moĝe, wiÚc zasïuguje na nagrodÚ. Czyĝ z punktu widzenia kobiety takie zacho- wanie nie jest denerwujÈce? Z perspektywy kobiety, która dba o ro- dzinÚ przez caïy tydzieñ i nie oczekuje w zamian ĝadnej gratyfikacji? OczywiĂcie, ĝe tak. Ale mÚĝczyzn takich jak Ken nagroda motywuje do dziaïania, wiÚc jeĂli tego potrzebujÈ do wykonania swojej pracy (i uïatwienia ĝycia swoim ĝonom), to czemu im tego nie daÊ? Ken pragnie, by pochwalono go za to, ĝe jest dobrym mÚĝem. WiÚc (po przewracaniu oczami z powodu tej „gïupiej” potrzeby) She- ila zdecydowaïa, ĝe spróbuje to zrobiÊ. NastÚpnego tygodnia za kaĝ- dym razem, kiedy Ken zrobiï dla niej coĂ miïego, Sheila wyraĝaïa sïowa uznania dla jego wysiïków: „DziÚkujÚ ci za odebranie dzieci z zajÚÊ sportowych; dziÚki temu mogïam spokojnie przygotowaÊ kolacjÚ”. Kiedy w nastÚpnÈ sobotÚ zabraï dzieci do parku, powiedziaïa mu: „Te dwie godziny bez dzieci w domu byïy dla mnie wspaniaïym pre- zentem. DziÚkujÚ ci”. Sheila zaspokajaïa potrzebÚ swojego mÚĝa dotyczÈcÈ uznania. W bardzo prosty sposób sprawiaïa, ĝe czuï siÚ szczÚĂliwy, a docenia- jÈc jego wysiïki, zmierzajÈce ku temu, by jÈ zadowoliÊ, mogïa byÊ pewna, ĝe pod koniec dnia Ken nie bÚdzie w zïym humorze i nie zepsuje im obojgu wieczoru. Oboje sÈ teraz szczÚĂliwi. Ale tutaj czÚĂÊ moich czytelniczek moĝe powiedzieÊ: „A co z ĝonami i ich czÚĂciÈ »robienia mniej«? Schlebianie naturze mÚĝczyzny jest dobrym pomysïem, ale taki plan moĝe 66 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET przynieĂÊ teĝ zupeïnie odwrotny skutek, jeĂli mój mÈĝ nie odwza- jemni siÚ zaspokajaniem moich potrzeb i ich zrozumieniem. Nie wydaje mi siÚ, ĝeby Ken doceniaï to wszystko, co Sheila robi dla jego poczucia szczÚĂcia. Czy nie skoñczy siÚ tym, ĝe Sheila poczuje siÚ uraĝona?”. OczywiĂcie, tak moĝe siÚ staÊ. Kobiety czÚsto podchodzÈ z rezerwÈ do pomysïu, by zaspokajaÊ potrzeby mÚĝczyzny. Jedna z kobiet, Karen, w bardzo bezpoĂredni sposób odpowiedziaïa na mój newsletter, w którym zachÚcaïem kobiety do chwalenia swoich mÚ- ĝów za wszystko, co robiÈ w domu, i napisaïa w ten sposób: „ProszÚ nie mówiÊ nam, ĝebyĂmy »dopieszczaïy mÚskie ego«. To brzmi jak rada z lat 60. pod tytuïem »jak zatrzymaÊ przy sobie mÚĝczyznÚ«. JeĂli ego mojego mÚĝczyzny nie bÚdzie wystarczajÈco duĝe jeszcze przed Ălubem, to po Ălubie nawet najwiÚksze pochwaïy na Ăwiecie tego nie zmieniÈ. To on sam musi zadbaÊ o to, ĝeby czuÊ siÚ bez- piecznie, pewnie i postrzegaÊ siebie jako seksownego mÚĝczyznÚ. To praca nad samym sobÈ. NajwiÚksze efekty odnosimy, pracujÈc nad sobÈ, a nie nad naszym partnerem!”. Cóĝ, Karen, moim zdaniem nie moĝesz zrzucaÊ wszystkiego na jednÈ stronÚ. JeĂli oboje partnerzy mówiÈ: „Nie dam ci wiÚcej, niĝ ty mi dajesz”, to nie bÚdÈ szczÚĂliwi w tym zwiÈzku. SzczÚĂliwe maï- ĝeñstwo to takie, w którym oboje partnerzy pragnÈ obdarowywaÊ drugÈ stronÚ, bez wystawiania za to rachunku. Co wiÚcej, polega na chÚci szukania sposobów, poprzez które partner wyraĝa swoje uczu- cia, nawet jeĂli te sposoby sÈ zakamuflowane. To moĝe byÊ uĂmiech rzucony przez mÚĝa w TwojÈ stronÚ, kiedy wchodzi do pokoju, pra- wie niezauwaĝalne dotkniÚcie, kiedy przechodzi obok Ciebie, umycie pucharków po lodach, kiedy Ty oglÈdasz telewizjÚ, pocaïunek na dzieñ dobry i na dobranoc. To wszystko sÈ przejawy obdarowywania drugiej osoby. Czasami bywa to ciÚĝka praca — kiedy dajesz i masz wraĝenie, ĝe nie otrzymujesz nic w zamian — ale jak pokazuje przykïad Sheili, uraza rozkrÚca negatywne uczucia i w efekcie koñczy siÚ tym, ĝe do- Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 67 stajesz mniej, niĝ byĂ pragnÚïa. A zaspokajajÈc potrzeby Kena, Sheila zachÚca go do okazywania miïoĂci w sposób, w jaki on potrafi. I kaĝdy wygrywa! SzczÚĂliwa para maïĝeñska wie, ĝe szczÚĂcie nie jest czymĂ, nad czym kaĝdy z partnerów pracuje osobno — to coĂ, czym oboje part- nerzy obdarowujÈ siÚ kaĝdego dnia przez caïe wspólne ĝycie. Krok trzeci: negocjowanie PojawiÈ siÚ sytuacje, kiedy potrzeby Twojego mÚĝa bÚdÈ kolidowaÊ z Twoimi, a wykonanie jakiejĂ rzeczy w sposób, jaki zaproponuje Twój mÈĝ, bÚdzie nie do przyjÚcia. Ale raczej bÚdzie niewiele takich przy- padków, w których nie moglibyĂcie obydwoje znaleěÊ porozumienia, tak jak byïo to w przypadku Jane. Carl, w przeciwieñstwie do swoich kolegów, ma bzika na punk- cie porzÈdku. „UjmujÈc do delikatnie — mówi jego ĝona Jane. — Ojciec Carla byï zwiÈzany z wojskiem i dlatego teraz wszystko do- okoïa musi byÊ na swoim miejscu, zanim Carl usiÈdzie i zacznie siÚ relaksowaÊ. WiÚc kiedy wraca do domu po pracy, to zanim zacznie cieszyÊ siÚ wieczorem, robi coĂ, co nazywam »inspekcjÈ biaïej rÚ- kawiczki«. W poczÈtkowym okresie naszego maïĝeñstwa utrzymanie porzÈdku w domu nie byïo problemem. Nawet podobaïo mi siÚ to, ĝe mój mÈĝ nie jest typowym flejtuchem, który zostawia swojÈ bieliznÚ porozrzucanÈ po podïodze. Ale teraz, kiedy mamy dwójkÚ dzieci, które nieustannie robiÈ w domu baïagan, jego potrzeba czystoĂci doprowadza mnie do szaleñstwa!”. Jane rozumie, ĝe czysty dom jest dla Carla waĝny, ale utrzyma- nie nieskazitelnego porzÈdku, kiedy w domu sÈ dzieci, jest po prostu niemoĝliwe. Carl bÚdzie musiaï spuĂciÊ trochÚ z tonu. Podczas spokojnej rozmowy po poïoĝeniu dzieci do ïóĝek Carl i Jane szukali rozwiÈzania problemu: „Nie mogÚ juĝ utrzymaÊ domu w takim porzÈdku, jak ty byĂ sobie ĝyczyï” — Jane rozpoczÚïa roz- mowÚ od bezpoĂredniego stwierdzenia, bo wiedziaïa, ĝe w ten sposób 68 TAJEMNICE SZCZ}¥LIWIE ZAM}¿NYCH KOBIET zwróci uwagÚ mÚĝa. „Rozumiem twojÈ potrzebÚ, by w domu panowaï ïad, i podziwiam ciÚ za to. Ale teraz przy dwójce dzieci, biegajÈcych po caïym domu i robiÈcych ogromny baïagan szybciej, niĝ ja mogÚ go posprzÈtaÊ, utrzymanie standardów czystoĂci, jakie wyznaczyïeĂ, jest dla mnie zbyt stresujÈcym zadaniem. Musisz iĂÊ na pewne ustÚpstwa i proponujÚ nastÚpujÈce rozwiÈzanie: pokoje na dole bÚdÈ lĂniïy czystoĂciÈ, kiedy wrócisz z pracy, ale pokój zabaw na poddaszu i po- koje chïopców na górze nie zawsze bÚdÈ wysprzÈtane. Umowa stoi?”. W tej rozmowie Jane stworzyïa szansÚ, by kaĝde z nich mogïo powiedzieÊ o swoich potrzebach. DziÚki swoim doskonaïym umiejÚt- noĂciom werbalnym doceniïa naturÚ mÚĝa i wyjaĂniïa swoje uczucia — posïugujÈc siÚ bezpoĂrednim jÚzykiem, do jakiego Carl jest przy- zwyczajony. ChwalÈc jego silny charakter i oferujÈc rozwiÈzanie bÚdÈce zïotym Ărodkiem, znalazïa klucz do udanych negocjacji i szczÚ- Ăliwego maïĝeñstwa. Jane potrafiïa zrozumieÊ potrzeby Carla, zaspo- koiÊ je do pewnego stopnia i negocjowaÊ resztÚ. Poznanie i zaspokajanie natury Twojego mÚĝczyzny jest wspa- niaïym sposobem na to, by wziÈÊ z maïĝeñstwa to, czego pragniesz, ale to nie znaczy, ĝe w Waszym zwiÈzku nie pojawiÈ siÚ kïótnie czy nieporozumienia. Nie, nawet szczÚĂliwe mÚĝatki i mÚĝowie od czasu do czasu miewajÈ sprzeczki. W kolejnym rozdziale przyjrzymy siÚ temu, w jaki sposób niektóre kobiety potrafiÈ walczyÊ i kochaÊ jed- noczeĂnie. Zadbaj o jego potrzeby — i o swoje 69 Jak robiÊ mniej Zrozumienie prawdziwej natury Twojego mÚĝa i wïaĂciwe postÚpowanie, zamiast podejmowania siÚ interpretowania sytuacji od strony zewnÚtrznej, rozkrÚci spiralÚ zupeïnie nowych sposobów interakcji z mÚĝem, kiedy ten zapyta CiÚ: „Co bÚdzie na obiad?”. Nie jest ĝadnÈ tajemnicÈ, ĝe odpowiadajÈc mÚĝowi: „Nie bÈdě taki leniwy; sam sobie zrób coĂ do jedzenia”, nie zagwa- rantujesz sobie szczÚĂcia w maïĝeñstwie. WiedzÈc, ĝe Twój mÚĝczyzna porozumiewa siÚ z TobÈ raczej za pomocÈ dziaïañ, a nie poprzez sïowa, zrozumiesz, ĝe niekoniecznie mówi do Ciebie: „ChcÚ, ĝebyĂ poczekaïa na mnie z obiadem”. Moĝe po prostu staraÊ siÚ zbudowaÊ z TobÈ silnÈ wiÚě, zaangaĝowaÊ CiÚ w swoje ĝycie, podzieliÊ siÚ z TobÈ czymĂ, z czym czuje siÚ zwiÈzany. Kiedy to zrozumiesz i bÚdziesz sama lub razem z nim (byÊ moĝe on czeka na sygnaï, by zrobiÊ sobie kanapkÚ i zjeĂÊ jÈ razem z TobÈ) pracowaÊ nad zaspokojeniem jego potrzeb, o wiele ïatwiej bÚdzie mu potem skoncentrowaÊ siÚ na Twojej liĂcie „wymarzonych zadañ”. W ten wïaĂnie sposób robisz mniej — mniej narzekasz, mniej siÚ kïócisz i masz mniej pracy, bo teraz on przejmie czÚĂÊ obowiÈzków.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tajemnice szczęśliwie zamężnych kobiet. Zdobądź na zawsze serce męża
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: