Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00791 017829 16017809 na godz. na dobę w sumie
Tcl-Tk. Programowanie - książka
Tcl-Tk. Programowanie - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-969-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Język programowania Tcl (Tool Command Language) należy do licznej rodziny interpretowanych języków skryptowych. Interpreter Tcl może zostać uruchomiony pod kontrolą wielu systemów operacyjnych, między innymi Linuksa i Windows. Aplikacja Tcl jest niemal w pełni niezależna od wyboru platformy systemowej. Tcl pozwala między innymi na uruchamiania wielu procesów (programów), korzystanie z przekierowań wejścia-wyjścia, tworzenie potoków poleceń i tworzenie gniazd sieciowych do komunikacji TCP/IP. Rozszerzeniem Tcl o trudnym do przecenienia znaczeniu jest pakiet narzędziowy Tk. Dzięki poleceniom Tk tworzenie i manipulowanie okienkami składającymi się na graficzny interfejs użytkownika (GUI) jest niezwykle proste.

Jeśli potrzebny jest Ci wygodny język skryptowy, w którym można szybko tworzyć niezależne od systemu operacyjnego aplikacje o rozbudowanym interfejsie użytkownika, Tcl/Tk może okazać się wymarzonym narzędziem do tego celu.

Książka 'Tcl/Tk. Programowanie' to wyczerpujący i kompletny podręcznik tego języka programowania, wzbogacony wieloma przydatnymi przykładami.

W książce omówiono między innymi:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TCL-TK. Programowanie Autor: Dariusz Chrobak ISBN: 83-7197-969-X Format: B5, stron: 272 Jêzyk programowania Tcl (Tool Command Language) nale¿y do licznej rodziny interpretowanych jêzyków skryptowych. Interpreter Tcl mo¿e zostaæ uruchomiony pod kontrol¹ wielu systemów operacyjnych, miêdzy innymi Linuksa i Windows. Aplikacja Tcl jest niemal w pe³ni niezale¿na od wyboru platformy systemowej. Tcl pozwala miêdzy innymi na uruchamiania wielu procesów (programów), korzystanie z przekierowañ wejġcia-wyjġcia, tworzenie potoków poleceñ i tworzenie gniazd sieciowych do komunikacji TCP/IP. Rozszerzeniem Tcl o trudnym do przecenienia znaczeniu jest pakiet narzêdziowy Tk. Dziêki poleceniom Tk tworzenie i manipulowanie okienkami sk³adaj¹cymi siê na graficzny interfejs u¿ytkownika (GUI) jest niezwykle proste. Jeġli potrzebny jest Ci wygodny jêzyk skryptowy, w którym mo¿na szybko tworzyæ niezale¿ne od systemu operacyjnego aplikacje o rozbudowanym interfejsie u¿ytkownika, Tcl/Tk mo¿e okazaæ siê wymarzonym narzêdziem do tego celu. Ksi¹¿ka „Tcl/Tk. Programowanie” to wyczerpuj¹cy i kompletny podrêcznik tego jêzyka programowania, wzbogacony wieloma przydatnymi przyk³adami. W ksi¹¿ce omówiono miêdzy innymi: • Podstawy Tcl, ġrodowisko pracy programisty • Polecenia, zmienne, wykonywanie obliczeñ, instrukcje steruj¹ce, procedury i inne elementy sk³adni jêzyka • Struktury danych: ³añcuchy i wyra¿enia regularne, listy i tablice • Korzystanie z plików, potoków i gniazd sieciowych • Pakiety i biblioteki, dostêp do baz danych • Tworzenie interfejsu u¿ytkownika z wykorzystaniem Tk • Obs³ugê zdarzeñ • Kontrolki dostêpne w Tk, tworzenie menu aplikacji Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 9 Rozdział 1. Instalacja środowiska ...................................................z................... 11 Środowisko ...................................................1...................................................1......11 Powłoka tclsh ...................................................1...................................................1...13 Rozdział 2. Podstawy Tcl...................................................z................................ 15 Polecenia i zmienne ...................................................1.............................................15 Polecenia...................................................1...................................................1....15 Zmienne...................................................1...................................................1.....16 Tworzenie zmiennych ...................................................1....................................16 Usuwanie zmiennych...................................................1......................................17 Pobieranie wartości zmiennej ...................................................1..........................17 Przytaczanie, lewy ukośnik, komentarze ...................................................1................18 Przytaczanie łańcuchów...................................................1..................................18 Przytaczanie poleceń...................................................1......................................18 Lewy ukośnik...................................................1................................................19 Polecenie subst ...................................................1..............................................19 Komentarze...................................................1...................................................120 Obliczenia...................................................1...................................................1........20 Wyrażenia Tcl ...................................................1...............................................20 Funkcje matematyczne ...................................................1...................................21 Operatory...................................................1...................................................1...22 Przykłady...................................................1...................................................1...24 Dzielenie ...................................................1.................................................24 Mnożenie...................................................1.................................................24 Dodawanie i odejmowanie ...................................................1........................24 Porównywanie liczb i łańcuchów ...................................................1...............25 Operator warunkowy...................................................1................................25 Polecenie eval...................................................1................................................25 Instrukcje sterujące ...................................................1..............................................26 Instrukcja warunkowa if ...................................................1.................................26 Instrukcja warunkowa switch...................................................1..........................27 Instrukcja sterująca while...................................................1................................28 Instrukcja sterująca for...................................................1...................................28 Instrukcja sterująca foreach ...................................................1............................29 Procedury ...................................................1...................................................1........29 Definiowanie i wywoływanie procedur ...................................................1............29 Stos wywołań ...................................................1................................................31 4 Tcl-Tk. Programowanie Programowanie zdarzeniowe...................................................1.................................33 Polecenie vwait...................................................1..............................................34 Polecenie after...................................................1...............................................34 Niektóre zmienne specjalne i polecenia systemowe Tcl ..............................................35 Zmienne specjalne...................................................1..........................................35 Polecenia systemowe...................................................1......................................37 Rozdział 3. Struktury danych ...................................................z.......................... 43 Łańcuchy i wyrażenia regularne ...................................................1............................43 Polecenia string...................................................1..............................................43 Polecenia: append, format, scan ...................................................1......................49 Wyrażenia regularne...................................................1.......................................52 Listy...................................................1...................................................1................56 Tworzenie list...................................................1................................................56 Operacje dotyczące list...................................................1...................................57 Tablice...................................................1...................................................1.............60 Tworzenie tablic ...................................................1............................................60 Polecenia array ...................................................1..............................................61 Przestrzenie nazw ...................................................1................................................64 Procedury i zmienne...................................................1.......................................65 Importowanie poleceń ...................................................1....................................67 Polecenia odłożone...................................................1.........................................67 Inne polecenia namespace...................................................1...............................68 Rozdział 4. Wymiana danych..................................................z............................ 71 Pliki...................................................1...................................................1.................71 Polecenia file ...................................................1.................................................71 Polecenie glob ...................................................1...............................................77 Dostęp do plików...................................................1.................................................78 Polecenia open i close...................................................1.....................................79 Konfiguracja kanału IO ...................................................1..................................80 Polecenia IO oraz polecenia: tell, seek i eof...................................................1......82 Wykorzystanie poleceń IO ...................................................1..............................83 Zdarzenia IO i polecenie fileevent ...................................................1...................85 Procesy, przekierowania i potoki ...................................................1...........................87 Uruchamianie podprocesów, polecenie exec ...................................................1.....87 Przechwytywanie błędów ...................................................1...............................90 Wymiana danych między procesami ...................................................1................91 Gniazda ...................................................1...................................................1...........92 Polecenie socket ...................................................1............................................93 Komunikacja z serwerem www...................................................1.......................95 Rozdział 5. Pakiety i biblioteki skryptów ...................................................z......... 97 Ścieżki dostępu...................................................1...................................................1.97 Biblioteki ...................................................1...................................................1.........97 Pakiety ...................................................1...................................................1............99 Dostęp do baz danych ...................................................1........................................101 Rozdział 6. Wprowadzenie do Tk ...................................................z................... 103 Aplikacja Tk ...................................................1...................................................1..103 Kontrolki ...................................................1...................................................1.......106 Tworzenie i usuwanie kontrolek...................................................1..........................107 Zarządcy rozkładów...................................................1...........................................108 Wymiana informacji...................................................1...........................................109 Spis treści 5 Rozdział 7. Konfiguracja kontrolek ...................................................z................ 111 Opcje i plik zasobów...................................................1..........................................111 Rozmiary ...................................................1...................................................1.......114 Krawędzie...................................................1...................................................1......115 Kolory ...................................................1...................................................1...........115 Kursor myszki ...................................................1...................................................1117 Kursor wprowadzania tekstu...................................................1...............................118 Czcionki ...................................................1...................................................1........119 Tekst i obrazki...................................................1...................................................1122 Tekst ...................................................1...................................................1.......122 Obrazki ...................................................1...................................................1....123 Obrazek typu bitmap ...................................................1..............................124 Obrazek typu photo...................................................1................................126 Polecenia związane z obrazkami...................................................1....................127 Wykorzystanie...................................................1.............................................129 Rozdział 8. Rozkłady...........................................z............................................. 131 Zarządca geometrii pack...................................................1.....................................131 Wybór strony upakowania ...................................................1............................132 Wypełnianie obszarów ...................................................1.................................133 Marginesy wewnętrzne...................................................1.................................133 Marginesy zewnętrzne...................................................1..................................134 Opcje –expand i –anchor ...................................................1..............................135 Kolejność kontrolek ...................................................1.....................................135 Pozostałe polecenia pack ...................................................1..............................136 Rozkład położeniowy...................................................1.........................................137 Położenie i rozmiar ...................................................1......................................137 Względne położenie i względny rozmiar ...................................................1........139 Pozostałe polecenia place...................................................1..............................139 Rozkład siatkowy...................................................1...............................................139 Opcje polecenia grid...................................................1.....................................140 Pozycjonowanie względne ...................................................1............................142 Konfiguracja kolumn i wierszy...................................................1......................143 Pozostałe polecenia grid ...................................................1...............................144 Rozdział 9. Obsługa zdarzeń...................................................z.......................... 147 Zdarzenia ...................................................1...................................................1.......148 Typy zdarzeń...................................................1...............................................148 Szczegóły...................................................1...................................................1.149 Modyfikatory...................................................1...............................................149 Powiązania...................................................1...................................................1.....150 Pola zdarzeń...................................................1...................................................1...151 Zdarzenia wirtualne...................................................1............................................152 Skupienie ...................................................1...................................................1.......154 Polecenie grab ...................................................1...................................................1155 Polecenie tkwait..................................................1..................................................156 Rozdział 10. Proste kontrolki Tk ...................................................z..................... 157 Klasa Frame ...................................................1...................................................1...157 Opcje...................................................1...................................................1.......157 Metody ...................................................1...................................................1....158 Właściwości ...................................................1................................................158 Klasa Toplevel...................................................1...................................................1159 Opcje...................................................1...................................................1.......159 Metody ...................................................1...................................................1....160 Właściwości ...................................................1................................................160 6 Tcl-Tk. Programowanie Klasa Label ...................................................1...................................................1....160 Opcje...................................................1...................................................1.......160 Metody ...................................................1...................................................1....161 Właściwości ...................................................1................................................161 Klasa Button ...................................................1...................................................1..161 Opcje...................................................1...................................................1.......162 Metody ...................................................1...................................................1....163 Właściwości ...................................................1................................................163 Klasa Checkbutton...................................................1.............................................164 Opcje...................................................1...................................................1.......164 Metody ...................................................1...................................................1....166 Właściwości ...................................................1................................................166 Klasa Radiobutton...................................................1..............................................167 Opcje...................................................1...................................................1.......167 Metody ...................................................1...................................................1....169 Właściwości ...................................................1................................................169 Klasa Message...................................................1...................................................1170 Opcje...................................................1...................................................1.......170 Metody ...................................................1...................................................1....171 Właściwości ...................................................1................................................171 Klasa Scale...................................................1...................................................1.....171 Opcje...................................................1...................................................1.......171 Metody ...................................................1...................................................1....173 Właściwości ...................................................1................................................174 Rozdział 11. Menu aplikacji ...................................................z............................ 177 Klasa Menu...................................................1...................................................1....177 Opcje...................................................1...................................................1.......177 Metody ...................................................1...................................................1....178 Właściwości ...................................................1................................................181 Klasa Menubutton...................................................1..............................................183 Opcje...................................................1...................................................1.......183 Metody ...................................................1...................................................1....184 Właściwości ...................................................1................................................184 Polecenie tk_popup...................................................1............................................186 Polecenie tk_optionMenu ...................................................1...................................186 Rozdział 12. Złożone kontrolki Tk ...................................................z................... 189 Klasa Entry ...................................................1...................................................1....189 Opcje...................................................1...................................................1.......190 Metody ...................................................1...................................................1....191 Właściwości ...................................................1................................................193 Klasa Listbox ...................................................1...................................................1.196 Opcje...................................................1...................................................1.......196 Metody ...................................................1...................................................1....197 Właściwości ...................................................1................................................200 Klasa Scrollbar ...................................................1..................................................202 Opcje...................................................1...................................................1.......202 Metody ...................................................1...................................................1....203 Właściwości ...................................................1................................................203 Klasa Text..................................................1...................................................1.......204 Opcje...................................................1...................................................1.......204 Metody ...................................................1...................................................1....206 Spis treści 7 Właściwości ...................................................1................................................209 Markery ...................................................1................................................212 Znaczniki...................................................1...............................................213 Wbudowane okienka ...................................................1..............................216 Wbudowane obrazki ...................................................1...............................217 Klasa Canvas...................................................1...................................................1..218 Opcje...................................................1...................................................1.......218 Metody ...................................................1...................................................1....219 Właściwości ...................................................1................................................225 Obiekty graficzne...................................................1.........................................228 Łuk (arc) ...................................................1...............................................229 Mapa bitowa (bitmap)...................................................1.............................231 Obrazek (image)...................................................1.....................................232 Linia (line)...................................................1.............................................232 Elipsa (oval)...................................................1...........................................234 Wielokąt (polygon)...................................................1.................................235 Prostokąt (rectangle)...................................................1...............................236 Pole tekstowe (text)...................................................1................................237 Kontrolka (window)...................................................1................................238 Rozdział 13. Pozostałe polecenia Tk ...................................................z............... 241 Zarządca okien platformy systemowej ...................................................1.................241 Informacje o okienkach...................................................1......................................244 Polecenia send i dde...................................................1...........................................247 Polecenia i procedury tk ...................................................1.....................................250 Rozdział 14. Aplikacja ...................................................z.................................... 255 Trochę fizyki ...................................................1...................................................1..255 Program...................................................1...................................................1.........255 Prezentacja programu...................................................1.........................................259 Skorowidz...................................................z................................... 261 Rozdział 6. Wprowadzenie do Tk Tk (Tool kit) jest pakietem narzędziowym rozszerzającym standard Tcl o dodatkowe po- lecenia służące do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Elementy GUI to kontrolki Tk. W dalszej części książki kontrolki będą często nazywane okienkami. Pakiet narzędziowy Tk, oprócz poleceń tworzących kontrolki, dostarcza również pole- cenia służące do rozmieszczania kontrolek kontenerów (mogą nimi być inne kontrolki). Właściwie są to zbiory poleceń nazywane najczęściej zarządcami geometrii lub za- rządcami rozkładu. Istnieją również, a może przede wszystkim i takie polecenia, dzięki którym aplikacja Tk jest w stanie odpowiadać na różne zdarzenia generowane przez jej otoczenie. Dzięki temu kliknięcie przyciskiem myszki, gdy kursor znajduje się nad obszarem ekranu, zaj- mowanym przez określoną kontrolkę, może spowodować oczekiwaną (zaprogramowa- ną) przez użytkownika reakcję aplikacji. Inną zaletą pakietu Tk jest wysoki stopień niezależności kodu aplikacji od wyboru plat- formy systemowej. Czy będzie to popularny system Windows, czy nieco bardziej wyma- gający X Window System dla platformy Linux, kontrolki Tk będą funkcjonowały niemal tak samo. Występujące drobne różnice nie powinny mieć większego wpływu na jakość tworzonego GUI. Bieżący rozdział wprowadza niezbędne pojęcia związane z programowaniem przy uży- ciu pakietu narzędziowego Tk, pokazując przy tym współdziałanie oraz zależności po- między poszczególnymi elementami graficznego interfejsu użytkownika. Aplikacja Tk Aplikacja Tk to wykonywany przez powłokę wish skrypt Tcl wzbogacony poleceniami pakietu narzędziowego Tk. Na skrypt Tcl-Tk składają się dwie zasadnicze części: część inicjująca graficzny interfejs użytkownika — GUI; procedury obsługi zdarzeń. 104 Tcl-Tk. Programowanie Po wykonaniu poleceń inicjujących GUI, aplikacja Tk oczekuje na zdarzenia genero- wane przez jej otoczenie. Na zajście zdarzenia aplikacja może odpowiedzieć wykona- niem odpowiedniej procedury obsługi. Uruchomienie powłoki wish spowoduje pojawienie się głównego okna aplikacji. W sys- temie Windows dodatkowo pojawi się konsola (rysunek 1.3), okienko umożliwiające po- rozumiewanie się z programem powłoki. Główne okno aplikacji to pewien wyróżnio- ny obszar ekranu, wokół którego zarządca okien utworzy „trójwymiarowe” krawędzie oraz doda pasek tytułowy wraz z kilkoma przyciskami, umożliwiającymi zmianę rozmia- rów czy też zamknięcie okna. To ostanie działanie jest równoznaczne z zakończeniem działania aplikacji. Wygląd głównego okna aplikacji jest uzależniony od rodzaju plat- formy systemowej, na której uruchomiono powłokę wish. Po uruchomieniu powłoki poleceniem YKUJ (w systemie Linux) lub YKUJGZG (w sys- temie Windows) można wydać kilka poleceń, tworząc prosty GUI (rysunek 6.1). DWVVQPDVGZV] COMPKLQMKGPMQ_EQOOCPF]FGUVTGQ[_ D RCEMDRCFZRCF[ Rysunek 6.1. Konsola i przycisk w głównym oknie aplikacji Powyższy przykład pokazuje hierarchiczną strukturę kontrolek aplikacji Tk. W głów- nym oknie aplikacji pojawiło się okienko wewnętrzne (przycisk), którego kliknięcie spowoduje zakończenie działania programu. Proszę zwrócić uwagę na nazwę przycisku: D. Podstawową cechą okienek wewnętrznych jest to, że nie mogą być wyświetlane poza obszarem okienka, w którym się pojawiły. Można to łatwo sprawdzić, zmieniając myszką rozmiar głównego okna aplikacji. Kolejnym rodzajem okienek Tk są tak zwane okienka wysokiego poziomu. Jedno z nich, utworzone poleceniem VQRNGXGNC C zostało pokazane na rysunku 6.2. Okienka wysokiego poziomu tym różnią się od okienek wewnętrznych, że wyświetlane są niezależnie od głównego okna aplikacji. Podobnie też są traktowane przez zarządcę okien platformy systemowej. Zniszczenie głównego okna aplikacji spowoduje zniszczenie okienek wysokiego poziomu, ale nie odwrotnie. Aplikację Tk można uruchomić jednym z poniższych poleceń. Dla systemu Windows będzie to polecenie: YKUJGZG!PCYC2NKMW!!QRELG!!CTICTICTI! Dla systemu Linux polecenie to będzie miało następującą formę: YKUJ!PCYC2NKMW!!QRELG!!CTICTICTI! Rozdział 6. ♦ Wprowadzenie do Tk 105 Rysunek 6.2. Główne okno aplikacji wraz z okienkiem wysokiego poziomu Argument PCYC2NKMW jest nazwą skryptu Tcl-Tk. Spośród kilku dostępnych opcji wspomnę o jednej: ŌIGQOGVT[IGQOGVTKC Opcja ta pozwala określić początkowe położenie i rozmiar głównego okna aplikacji. Argument IGQOGVTKC powinien mieć następujący format: UGTQMQħèZY[UQMQħè±Z±[ Wszystkie wielkości podawane są w jednostkach ekranu (piksele, punkty, milimetry, centymetry, cale). Znak Z (Z) oznacza odległość lewej (prawej) krawędzi okienka od lewej (prawej) krawędzi ekranu. Podobnie [ ([) oznacza odległość górnej (dolnej) krawędzi okienka od górnej (dolnej) krawędzi ekranu. Argumenty CTICTI stanowią listę wartości przekazywanych do aplikacji. Powło- ka wish, rozpoczynając wykonywanie skryptu, tworzy pięć zmiennych: CTIE CTIX Jest to liczba całkowita określająca ilość argumentów przekazywanych do skryptu. W przypadku ich braku wartością CTIE jest liczba 0. Jest to łańcuch znaków zawierający, oddzielone spacjami, argumenty skryptu. Jeżeli ich nie podano, łańcuch CTIX jest pusty. CTIX Jest to łańcuch zawierający nazwę uruchomionego skryptu. W przeciwnym razie łańcuch CTIX jest pusty. IGQOGVT[ Ten zapis oznacza, że zmiennej przypisywana jest wartość opcji ŌIGQOGVT[. VENAKPVGTCEVKXG Ta zmienna przyjmuje wartość 1, jeżeli interpreter został uruchomiony w trybie interaktywnym, bez specyfikacji nazwy skryptu. W przeciwnym razie zmienna przyjmuje wartość 0. 106 Tcl-Tk. Programowanie Kontrolki Kontrolki Tk to okienka posiadające charakterystyczne właściwości, w tym charakte- rystyczne cechy graficzne. Kontrolki podzielone są na klasy. Nazwa klasy rozpoczy- na się od dużej litery, np. $WVVQP (przycisk) i jest zwracana przez polecenie YOENCUUMQPVTQNMC gdzie MQPVTQNMC jest nazwą kontrolki. Na przykład po tworzeniu pola wejściowego poleceniem GPVT[G G kolejne polecenie zwróci nazwę klasy: YOENCUUG  PVT[ Kontrolki należące do tej samej klasy charakteryzują się tym samym zestawem opcji konfiguracyjnych, dzięki którym możliwe jest nadanie im indywidualnego wyglądu i spo- sobu działania. Na przykład każda kontrolka wspomnianej już klasy $WVVQP może wy- świetlać jeden z elementów: tekst, bitmapę lub obrazek (rysunek 6.3) i może w różny spo- sób reagować, powiedzmy na kliknięcie przyciskiem myszki. Rysunek 6.3. Indywidualne cechy wyglądu kontrolek klasy Button Lista standardowych klas kontrolek dostarczanych w pakiecie narzędziowym Tk jest wystarczająco obszerna, by móc tworzyć nawet skomplikowane GUI. W dalszych roz- działach książki opisane zostaną następujące klasy kontrolek: $WVVQP (przycisk) (TCOG (ramka) CPXCU (płótno) JGEMDWVVQP (pole wyboru) PVT[ (pole wejściowe) +OCIG (element graficzny) .CDGN (etykieta) .KUVDQZ (lista wyboru) /GPW (pasek menu) /GPWDWVVQP (przycisk menu) Rozdział 6. ♦ Wprowadzenie do Tk 107 /GUUCIG (wiadomość) 4CFKQDWVVQP (pole opcji) 5ECNG (skala) 5ETQNNDCT (pasek przewijania) 6GZV (pole tekstowe) 6QRNGXGN (okno wysokiego poziomu) Jak już wspomniano, okienka aplikacji Tk zorganizowane są w sposób hierarchiczny. Na szczycie znajduje się główne okno aplikacji. Jest ono rodzicem (kontenerem) dla wszystkich pozostałych kontrolek (nawet okienek wysokiego poziomu), które z kolei również mogą być rodzicami innych okienek. Ta struktura odbija się w sposobie identy- fikacji kontrolek. Można mówić o ścieżkach nazw lub drzewiastej strukturze kontro- lek aplikacji Tk. Zapis CDE oznacza, iż okienko E jest dzieckiem okienka D, którego rodzicem jest okienko C, będące bezpośrednim potomkiem głównego okna aplikacji . Ścieżki nazw, chociaż mogą nasuwać porównania z techniką programowania obiekto- wego (C++, Java), nie mają z nią nic wspólnego. Określają kontener dla kontrolek usy- tuowanych w hierarchii o jeden szczebel niżej. Tworzenie i usuwanie kontrolek Polecenie o nazwie takiej samej jak nazwa klasy, ale rozpoczynające się od małej lite- ry jest nazwą polecenia tworzącego kontrolkę. Ogólna postać takiego polecenia jest następująca: MNCUCMQPVTQNMC!QRELCYCTV! Argument MNCUC odpowiada klasie kontrolki Tk. Argument MQPVTQNMC jest ścieżką na- zwy kontrolki, a argumenty QRELC i YCTV są odpowiednio przełącznikiem opcji konfi- guracyjnej i jej wartością. Przełącznik opcji (dalej opcja) jest konstrukcją składającą się z myślnika i nazwy opcji (np.: DCEMITQWPF). Polecenie zwraca nazwę kontrolki. Interesujące jest to, że ścieżka nazwy utworzonej kontrolki sama staje się nazwą pole- cenia. Wynika stąd, że kontrolki posiadają własne zestawy poleceń, których postać jest następująca: MQPVTQNMCCTI!CTI! Argument CTI, nazywany modyfikatorem, jest obowiązkowy, ponieważ definiuje ope- rację wykonywaną przez lub na kontrolce MQPVTQNMC. Analogicznie do konstrukcji obiektowych można powiedzieć, że modyfikator określa metodę obiektu reprezentują- cego kontrolkę. Polecenie MQPVTQNMCEIGVQRELC zwraca aktualną wartość opcji QRELC kontrolki MQPVTQNMC, a polecenie 108 Tcl-Tk. Programowanie MQPVTQNMCEQPHKIWTG!QRELC!!YCTVQRELCYCTV! umożliwia zmianę wartości wybranej opcji, czy też zwraca aktualną wartość jednej lub wszystkich opcji. Wypróbujmy: DWVVQPDŌVGZV]-NKMPKLOPKG_ D DEIGVŌVGZV -NKMPKLOPKG Usunięcie jednej lub kilku kontrolek jest równie proste, jak ich tworzenie. Wystarczy wykonać polecenie FGUVTQ[ z argumentem będącym listą ścieżek nazw kontrolek prze- znaczonych do usunięcia: FGUVTQ[MQPVTQNMC!MQPVTQNMC! Możemy teraz usunąć przycisk z ostatniego przykładu: FGUVTQ[D DEIGVŌVGZV KPXCNKFEQOOCPFPCOGD Rzeczywiście, przycisk został zniszczony, o czym świadczy reakcja powłoki wish na próbę pobrania wartości jednej z opcji konfiguracyjnych (VGZV). Zarządcy rozkładów O ostatecznych rozmiarach i położeniach kontrolek w obszarze GUI decydują zarząd- cy rozkładu (rysunek 6.4). Każdy z nich w charakterystyczny dla siebie sposób roz- mieszcza grupę kontrolek w ich kontenerze. Zarządca RNCEG jest najprostszy i wyma- ga jawnego określenia takich parametrów, jak: szerokość, wysokość, a także współrzędne lewego górnego rogu kontrolki. Kolejny zarządca, RCEM, stara się upakować kontrolki, minimalizując ich rozmiary. Jego działanie jest konsekwencją narzucenia pewnych warunków, na przykład takiego, który nakazuje umieszczenie kontrolki przy lewej krawędzi dostępnego obszaru. Ostatnim standardowym zarządcą geometrii jest ITKF, grupujący kontrolki w komórkach siatki. Rysunek 6.4. Efekt rozmieszczenia trzech przycisków przez zarządców: place, pack i grid Rozdział 6. ♦ Wprowadzenie do Tk 109 Wymiana informacji Aplikacja Tk wymienia dane z użytkownikiem, innymi aplikacjami, a także z zarządcą okien platformy systemowej. Prawie zawsze zamierzona praca aplikacji wymaga współ- działania pomiędzy poszczególnymi jej elementami — kontrolkami. Użytkownik generuje zdarzenia, korzystając z urządzeń peryferyjnych: myszki lub klawiatury. Źródłem zdarzenia staje się ta z kontrolek aplikacji, której bezpośrednio dotyczy operacja wykonana myszką lub klawiaturą (typ zdarzenia). Z każdym typem zdarzenia oraz jego źródłem można poleceniem DKPF powiązać procedurę obsługi wy- konywaną w odpowiedzi na zajście zdarzenia. Na tym właśnie polega tak zwane zda- rzeniowe oprogramowanie GUI. Użytkownik generuje zdarzenia, po czym aplikacja odpowiada wykonaniem dedykowanej procedury obsługi. O ile do zajścia zdarzenia związanego z myszką wystarcza wprowadzenie jej kursora nad obszar kontrolki (zdarzenie typu PVGT ), o tyle reakcja na zdarzenia klawiatury uzależniona jest od tego, która z kontrolek aplikacji posiada skupienie (focus). W da- nej chwili, w odpowiedzi na zdarzenia klawiatury, mogą być wykonywane skrypty obsługi powiązane tylko z jedną kontrolką, tą właśnie która aktualnie posiada skupie- nie. Sposób zmiany skupienia uzależniony jest od klasy kontrolki. Dla okienek z klas PVT[ lub 6GZV wystarczy kliknięcie nad ich obszarem lewym przyciskiem myszki, a dla kontrolek z klas $WVVQP czy JGEMDWVVQP konieczne jest użycie kombinacji klawiszy Tab lub Shift+Tab. Inne z kontrolek, na przykład należące do klasy (TCOG, mogą przyjmować skupienie tylko w wyniku wykonania polecenia HQEWU. Czasem zachodzi potrzeba ograniczenia reakcji na zachodzące zdarzenia tylko do jed- nego drzewa kontrolek. Mechanizm ten, realizowany przez polecenie ITCD, jest najczę- ściej wykorzystywany do budowy okienek dialogowych. Inny sposób interakcji użytkownika z aplikacją polega na wykorzystaniu opcji EQOOCPF kontrolek należących do takich klas, jak: $WVVQP, JGEMDWVVQP i 4CFKQDWVVQP. Opcja EQOOCPF umożliwia, bez konieczności korzystania z polecenia DKPF, zdefinio- wanie skryptu wykonywanego po kliknięciu lewego przycisku myszki nad obszarem wybranego okienka. Wymieniać informacje mogą również dwie działające niezależne od siebie aplikacje. Polecenie UGPF wysyła skrypt Tcl do innej aplikacji, gdzie jest wykonywany. Następnie wynik zostaje zwrócony do aplikacji wysyłającej. W ten sposób pewne zadania infor- matyczne można przydzielić do wykonania kilku programom. Specyficznym oddziaływaniem pomiędzy aplikacją Tk, a jej otoczeniem jest wykorzy- stanie zarządcy okien platformy systemowej do zmiany geometrii głównego okienka aplikacji oraz okienek wysokiego poziomu. Korzystając ze zbioru poleceń YO, można dodatkowo sprecyzować szereg innych parametrów kontrolek wysokiego poziomu. Jak wspomniano wyżej, współpraca pomiędzy samymi okienkami również nie należy do wyjątków. Kontrolki klas CPXCU, PVT[, .KUVDQZ, 6GZV można łączyć z paskami przewijania (5ETQNNDCT). W tym przypadku położenie suwaka na pasku przewijania jest odwzorowywane na widzialny obszar powiązanego z nim okienka.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tcl-Tk. Programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: