Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00311 007038 19024360 na godz. na dobę w sumie
Techniki fotografii wieloujęciowej. Od inspiracji do obrazu - książka
Techniki fotografii wieloujęciowej. Od inspiracji do obrazu - książka
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2710-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tak jak technologie fotograficzne nie stoją w miejscu, tak również i Ty stale rozwijasz swoje umiejętności. Twoje poprawne technicznie, piękne zdjęcia w końcu przestają Cię zadowalać. Marzysz o robieniu magicznych, oryginalnych fotografii, które na długo zapadną w pamięć odbiorców... Techniki wieloujęciowe otwierają przed Tobą zupełnie nowe, zaskakujące możliwości, pozwalające tworzyć obrazy o fenomenalnej rozdzielczości i niesamowitej głębi ostrości. To fotografie o nieprzeciętnym zasięgu, zwiększonym zakresie dynamiki oraz znacznie ulepszonym mikrokontraście. Z chwilą, gdy zaczniesz z nimi eksperymentować, poczujesz zew prawdziwej zabawy obrazem!

Twoim przewodnikiem po świecie nowych fotograficznych eksploracji będzie praktyczny podręcznik z bestsellerowej serii 'Od inspiracji do obrazu'. Jego autorzy, ograniczając teorię do niezbędnego minimum, na serii przykładowych zdjęć przejrzyście i skutecznie wyjaśniają, jak efektywnie korzystać z każdej przedstawionej tu techniki. Dzięki temu zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające m.in. fotografować w superrozdzielczości, używać fokus-stackingu, stosować HDRI, sklejać zdjęcia oraz łączyć wszystkie te metody dla uzyskania niepowtarzalnych efektów. Krok po kroku poznasz także zasady pracy z takimi narzędziami, jak Photoshop, PhotoAcute, Photomatix Pro, FDRTools, CombineZM, DOP Detail Extractor i Helicon Focus. Gdy wzbogacisz tę wiedzę o swoją kreatywność, fotografia cyfrowa nie będzie już stawiała przed Tobą żadnych ograniczeń!

Książka zawiera wyczerpujące wyjaśnienia następujących zagadnień:

Rozwiń wachlarz swoich umiejętności i poznaj najpotężniejsze techniki udoskonalania fotografii cyfrowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Techniki fotografii wieloujêciowej. Od inspiracji do obrazu Autorzy: Jürgen Gulbins, Rainer Gulbins T³umaczenie: Dominika Kurek ISBN: 978-83-246-2710-3 Tytu³ orygina³u: Multishot-Techniken in der digitalen Fotografie Format: 200×230, stron: 240 (cid:129) Fotografuj w superrozdzielczoœci (cid:129) Zwiêkszaj zasiêg i zakres dynamiki zdjêcia (cid:129) Maksymalizuj g³êbiê ostroœci (cid:129) Ulepszaj mikrokontrast Tak jak technologie fotograficzne nie stoj¹ w miejscu, tak równie¿ i Ty stale rozwijasz swoje umiejêtnoœci. Twoje poprawne technicznie, piêkne zdjêcia w koñcu przestaj¹ Ciê zadowalaæ. Marzysz o robieniu magicznych, oryginalnych fotografii, które na d³ugo zapadn¹ w pamiêæ odbiorców… Techniki wieloujêciowe otwieraj¹ przed Tob¹ zupe³nie nowe, zaskakuj¹ce mo¿liwoœci, pozwalaj¹ce tworzyæ obrazy o fenomenalnej rozdzielczoœci i niesamowitej g³êbi ostroœci. To fotografie o nieprzeciêtnym zasiêgu, zwiêkszonym zakresie dynamiki oraz znacznie ulepszonym mikrokontraœcie. Z chwil¹, gdy zaczniesz z nimi eksperymentowaæ, poczujesz zew prawdziwej zabawy obrazem! Twoim przewodnikiem po œwiecie nowych fotograficznych eksploracji bêdzie praktyczny podrêcznik z bestsellerowej serii „Od inspiracji do obrazu”. Jego autorzy, ograniczaj¹c teoriê do niezbêdnego minimum, na serii przyk³adowych zdjêæ przejrzyœcie i skutecznie wyjaœniaj¹, jak efektywnie korzystaæ z ka¿dej przedstawionej tu techniki. Dziêki temu zdobêdziesz wiedzê i umiejêtnoœci pozwalaj¹ce m.in. fotografowaæ w superrozdzielczoœci, u¿ywaæ fokus-stackingu, stosowaæ HDRI, sklejaæ zdjêcia oraz ³¹czyæ wszystkie te metody dla uzyskania niepowtarzalnych efektów. Krok po kroku poznasz tak¿e zasady pracy z takimi narzêdziami, jak Photoshop, PhotoAcute, Photomatix Pro, FDRTools, CombineZM, DOP Detail Extractor i Helicon Focus. Gdy wzbogacisz tê wiedzê o swoj¹ kreatywnoœæ, fotografia cyfrowa nie bêdzie ju¿ stawia³a przed Tob¹ ¿adnych ograniczeñ! Ksi¹¿ka zawiera wyczerpuj¹ce wyjaœnienia nastêpuj¹cych zagadnieñ: (cid:129) Organizacja pracy wieloujêciowej (cid:129) Praca z programami wykorzystywanymi w technikach wieloujêciowych (cid:129) Technika fotografowania w superrozdzielczoœci (cid:129) Focus-stacking – maksymalizacja g³êbi ostroœci (cid:129) Sklejanie – zwiêkszanie zasiêgu zdjêcia (cid:129) HDRI – zwiêkszanie zakresu dynamiki (cid:129) Zwiêkszanie mikrokontrastu (cid:129) Techniki s³u¿¹ce do redukowania szumu oraz ogólnej optymalizacji zdjêæ wieloujêciowych Rozwiñ wachlarz swoich umiejêtnoœci i poznaj najpotê¿niejsze techniki udoskonalania fotografii cyfrowych! Spis treści 1. Wstęp 1.1. Po co używać superrozdzielczości i innych technik wieloujęciowych? 1.2. Do kogo skierowana jest ta książka? 1.3. Konwencje używane w tej książce 2. Organizacja pracy wieloujęciowej 2.1. Wspólne etapy pracy ze zdjęciami wieloujęciowymi 1. Wykonanie sekwencji zdjęć 2. Przygotowanie do obróbki 3. Łączenie zdjęć w jedno 4. Optymalizacja połączonego obrazu 2.2. Jaki aparat? Jakie ustawienia? 2.3. Jakiego formatu plików używać? 2.4. O programach używanych w tej książce Komendy Scal jako HDR i Photomerge w Photoshopie PhotoAcute FDRTools Photomatix Pro CombineZM Helicon Focus DOP Detail Extractor 2.5. Konwertowanie plików RAW na DNG z użyciem programu Adobe DNG Converter 2.6. Instalowanie wtyczek, fi ltrów i skryptów Photoshopa 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli 3.1. Technika fotografowania w superrozdzielczości 3.2. Przygotowanie zdjęć do użycia w PhotoAcute 3.3. PhotoAcute — podstawowa obsługa Rejestracja Ustawienia 3.4. Tworzenie zdjęć w superrozdzielczości 3.5. Dodatkowe funkcje korekcji obrazu w PhotoAcute Correct image geometry — korygowanie zniekształcenia obiektywu Fix color fringing — korygowanie aberracji chromatycznych Redukowanie szumu Usuwanie ruszających się obiektów 3.6. Przetwarzanie grupowe 7 8 13 14 17 18 18 19 23 23 24 24 27 27 28 29 29 29 30 30 31 33 37 38 39 40 40 40 42 47 48 49 50 51 53 4 Spis treści 3.7. Formaty importu i eksportu 3.8. Dalsza obróbka zdjęć Alternatywne metody zwiększania rozdzielczości zdjęcia 4. Focus stacking — maksymalizacja głębi ostrości 4.1. Po co używać techniki focus stacking? 4.2. Co rozważyć przy wykonywaniu zdjęć? 4.3. Fotografowanie do focus stacking Obróbka wstępna 4.4. Focus stacking z użyciem Photoshopa 4.5. Focus stacking z użyciem PhotoAcute 4.6. Maksymalizacja głębi ostrości z użyciem CombineZM 4.7. Focus stacking z użyciem Helicon Focus Helicon Focus pod Windows 4.8. Półautomatyczny focus stacking z użyciem Photoshopa CS4 4.9. Focus stacking — podsumowanie 5. Sklejanie — zwiększanie zasięgu zdjęcia 5.1. Techniki fotografi czne stosowane do sklejania zdjęć A. Używanie statywu B. Uzyskiwanie poprawnej ekspozycji C. Spójne ustawienia odległości D. Nakładanie się zdjęć E. Środek optyczny — znajdowanie punktu bez paralaksy F. Poruszające się obiekty 5.2. Wstępna obróbka zdjęć 5.3. Typy panoram (formy projekcji) 5.4. Łączenie zdjęć z użyciem komendy Photomerge w Photoshopie Panoramy pionowe i korekcja perspektywy Panoramy wielorzędowe Układy funkcji Photomerge w Photoshopie 5.5. Zbliżanie do siebie ludzi — panoramy grupowe 5.6. Inne programy do sklejania 6. HDRI — zwiększanie zakresu dynamiki 6.1. Zdjęcia o szerokim zakresie dynamiki i mapowanie tonów 6.2. Techniki robienia zdjęć HDR 6.3. Proste techniki łączenia w Photoshopie Łączenie dwóch ujęć o różnej ekspozycji Zastępowanie tradycyjnego fi ltra gradientowego 6.4. Tworzenie zdjęć HDR z użyciem PhotoAcute 54 55 56 59 60 62 64 66 67 72 78 85 90 97 100 103 104 105 107 107 108 110 111 112 113 115 124 127 131 134 136 141 142 145 147 147 149 152 Spis treści 5 6.6. HDR z użyciem Photomatix Pro Formaty plików HDRI Przetwarzanie i optymalizacja obrazów HDR Mapowanie tonów na zdjęciach HDR Optymalizacja procesów HDRI Tworzenie zdjęć HDR z użyciem Photomatix Pro Mapowanie tonów metodą Tone Compressor Mapowanie tonów metodą Details Enhancer Funkcja Exposure Blending w Photomatix Pro Przetwarzanie grupowe w Photomatix Pro 6.5. Tworzenie zdjęć HDR za pomocą funkcji HDR w Photoshopie 155 159 160 162 167 168 169 171 172 176 179 182 185 190 197 198 199 201 6.7. HDRI z użyciem FDRTools Faza tworzenia HDRI Faza Tone Mapping w FDRTools Powrót do okna projektu Przetwarzanie grupowe 6.8. Który program jest właściwy? Dalsza obróbka 7. Zwiększanie mikrokontrastu 7.1. Narzędzia do zwiększania mikrokontrastu Zwiększanie mikrokontrastu za pomocą fi ltra USM lub konwertera RAW Zwiększanie mikrokontrastu za pomocą wtyczki Akvis Enhancer Ulepszanie mikrokontrastu za pomocą wtyczki DOP Detail Extractor Zwiększanie mikrokontrastu na zdjęciach monochromatycznych 7.2. Dalsza obróbka Kontrolowanie siły działania Selektywne ograniczanie efektów Wyostrzanie Używanie fi ltrów z obiektami inteligentnymi Łączenie warstw w jedną — spłaszczanie obrazu A. Odwołania i linki A.1. Książki A.2. Zasoby internetowe Skorowidz 203 204 204 205 210 215 219 219 220 221 222 223 225 225 225 231 Superrozdzielczość — więcej pikseli 3 Czasami potrzebne jest zdjęcie z wyjątkowo dużą rozdzielczością. Chociaż producenci aparatów nieustannie rywalizują ze sobą w próbach tworzenia matryc o jak największej rozdzielczości, nie zawsze jest ona przydatna. Zwiększenie liczby pikseli na matrycy zawsze redukuje wiel- kość jej pojedynczego elementu, co sprawia, że jest ona coraz bardziej wrażliwa na szum na zdjęciu. Alternatywą dla rosnącej rozdzielczości aparatu jest korzystanie z oprogramowania takiego jak PhotoAcute, które łączy kilka ujęć w jedną fotografi ę o rozdzielczości większej niż którykol- wiek z oryginałów. Technika ta ma wiele zastosowań praktycznych, ale nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, które można stosować do wszyst- kich zdjęć ze zbyt małą rozdzielczością. Wykonanie tego rodzaju łączonego zdjęcia wymaga sporego wysiłku, ale daje liczne możliwości: 1. Można użyć do tego niemal dowolnego aparatu, łącznie z aparatami hybrydowymi i kompaktowymi. 2. Techniki tej można używać nie tylko do zwiększania rozdzielczości, ale też (opcjonalnie) do redukowania szumu na zdjęciu. 3. Jeśli łączysz zdjęcia z różną ekspozycją, jako skutek uboczny możesz uzyskać efekt DRI (tj. zwiększenie zakresu dynamiki). W tym rozdziale opisaliśmy wszystkie przygotowania i zasadnicze kroki, jakie trzeba poczynić, by uzyskać zdjęcie z superrozdzielczością. Omówimy też ogólne zastosowanie programu PhotoAcute. 38 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli 3.1. Technika fotografowania w superrozdzielczości Podobnie jak w przypadku fotografowania panoram i obrazów HDRI przy wykony- waniu poszczególnych ujęć do zastosowania techniki superrozdzielczości trzeba pa- miętać o kilku kwestiach. Ostre, dobrze naświetlone zdjęcia to idealny punkt wyjścia. Podobnie jak w przypadku HDRI, kiedy tworzymy jeden obraz wysokiej roz- dzielczości z kilku prawie identycznych ujęć, każde poruszenie obiektów na sce- nie może spowodować problemy. Istnieją algorytmy, które pozwalają tego unik- nąć, ale nie można całkowicie usunąć rozmazania, dlatego istotne jest, aby wyko- nywać zdjęcia możliwie jak najszybciej po sobie. Przydaje się aparat z wbudowa- nym trybem poklatkowym, który pozwala wykonać sekwencję zdjęć po prostu przez naciśnięcie i przytrzymanie spustu. Jako że podstawowym celem nie jest zwiększenie zakresu dynamiki, należy używać małych odstępów długości czasu naświetlania w bracketingu z aparatem ustawionym na tryb Av (albo ręczny) + AEB. Z doświadczenia wynika, że idealna jest różnica 1/2 kroku EV20. Mniejsze odstępy również można wykorzystać przy wykonywaniu dłuższej sekwencji. Zakres kontrastu w scenie odgrywa pewną ro- lę przy określaniu, jakich parametrów użyć w bracketingu: scena o dużym kontra- ście wymaga nieco większych różnic w czasie naświetlania, natomiast sceny o ma- łym kontraście — mniejszych. Jeśli używany aparat jest w stanie uchwycić cały za- kres kontrastu sceny, można po prostu pominąć procedurę bracketingu. Niewiel- kie różnice (albo ich brak) mają tę zaletę, że unika się dłuższych czasów naświe- tlania i  związanego z  nimi ryzyka poruszenia aparatu. Jeśli nie interesuje Cię szczególnie zwiększenie zakresu dynamiki zdjęcia, w zupełności wystarcza tryb poklatkowy, który może pomóc wykonywać dłuższe sekwencje. Wiele współcze- snych aparatów DSLR potrafi wykonywać w bracketingu sekwencje tylko trzech ujęć. Nowsze, zaawansowane aparaty często są w stanie uchwycić ich więcej21. Jako że PhotoAcute jest w stanie przy łączeniu obrazów redukować szum (przez uśrednianie), możliwe jest pracowanie z wartościami ISO od 400 do 800, a dzięki temu z krótszym czasem naświetlania, większym tempem fotografowa- nia i zmniejszonym ryzykiem poruszenia aparatu. Najlepsza wartość ISO zależy od tego, jak dobrze dany aparat radzi sobie z szumem. PhotoAcute korzysta przy łączeniu zdjęć z kilku technologii i tworzy obraz nie tylko o wyższej rozdzielczości, ale też większym zakresie dynamiki (podob- nie do DRI). Program ten uśrednia wartości ekspozycji zawartych ujęć i może dzięki temu zredukować też szum w ostatecznym obrazie. Większość aplikacji do HDRI wymaga fotografowania ze statywu w  celu uniknięcia różnic pomiędzy ujęciami. PhotoAcute umożliwia wykonywanie se- kwencji SR z ręki, co może być bardzo przydatne w praktyce. 20 EV — Exposure Value (wartość ekspozycji), tj. używany czas naświetlania lub przesłona. W tym przypadku mówimy o czasie naświetlania. AEB — Auto Exposure Bracketing (automatyczny bracketing ekspozycji). Przy tym ustawieniu aparat automatycznie różnicuje czas naświetlania zależnie od ustawionego odstępu. 21 Między innymi Nikon D200, D300, D700 i Canon 1Ds Mark III. 3.2. Przygotowanie zdjęć do użycia w PhotoAcute 39 Jak dużą rozdzielczość można tak naprawdę uzyskać dzięki PhotoAcute i procesowi superrozdzielczości? Program podwaja rozdzielczość zarówno na osi X, jak i Y, na skutek czego uzyskujemy obraz cztery razy większy niż oryginały. Z tego powodu producent zaleca używanie co najmniej czterech ujęć jako pod- stawy nowego obrazu, chociaż można stosować mniej, jeśli tylko tyle jest dostęp- nych. W tym wypadku ilość przekłada się jednak na jakość, a użycie pięciu lub sześciu oryginałów może dać lepsze rezultaty. Wprowadzenie do PhotoAcute Kolejne podrozdziały dotyczą ogólnej obsługi PhotoAcute: nie tylko tworzenia ob- razów SR, ale też innych funkcji programu. W dalszych częściach książki będzie- my powracać do tych informacji. 3.2. Przygotowanie zdjęć do użycia w PhotoAcute W zależności od tego, czy fotografujesz w formacie RAW, czy JPEG, nieco inaczej będziesz przygotowywać materiał do przetwarzania w PhotoAcute. Jedyny format RAW, który dobrze współpracuje z tym programem, to DNG. Jako że bardzo niewie- le aparatów umożliwia zrobienie zdjęcia bezpośrednio w formacie DNG22, koniecz- na jest wstępna obróbka i konwersja na ten format, jeśli wykonujesz zdjęcia RAW. W zależności od tego, jakiego konwertera RAW używasz, masz trzy podsta- wowe możliwości: A) Możesz użyć programu Adobe DNG Converter, aby przekonwertować plik RAW z aparatu na DNG (patrz podrozdział 2.5). B) Możesz skorzystać ze swojego konwertera RAW, aby wykonać podstawową wstępną obróbkę i wyeksportować zdjęcie jako 16-bitowy plik TIFF. Jeśli sto- sujesz tę metodę, pamiętaj, by użyć ustawień (kompensacji ekspozycji, balan- su bieli, kadrowania, obracania itd.) z najlepszego obrazu także do wszystkich innych w sekwencji. To, jak to zrobić, zależy od używanego konwertera RAW. Opisaliśmy już krótko ten proces dla programów Adobe Camera RAW i Ado- be Lightroom w podrozdziale 2.1 (strona 22). C) Możesz pozostawić pliki zdjęć w ich oryginalnym formacie RAW i zaimpor- tować je bezpośrednio do PhotoAcute. Wymaga to jednak tego, aby: 1) mieć lokalnie zainst alowaną kopię programu Adobe DNG Converter, 2) konwerter DNG obsługiwał ten konkretny format RAW, 3) PhotoAcute był skonfi gurowany w taki sp osób, by rozpoznawać ścieżkę do pro- gramu Adobe DNG Converter. PhotoAcute otwiera automatycznie plik RAW w DNG Converter i automatycznie wczytuje rezultat w post aci pliku DNG. Jeśli zdjęcia źródłowe są w formacie nieobsługiwanym przez PhotoAcute, za- lecamy konwertowanie ich na format TIFF do celów obróbki, chociaż program obsługuje też format JPEG. 22 Aparaty Leica to jedne z bardzo nielicznych, które fotografują w formacie DNG. 40 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli 3.3. PhotoAcute — podstawowa obsługa Jeśli po raz pierwszy używasz PhotoAcute, musisz najpierw przeprowadzić konfi - gurację i rejestrację. Rejestracja Po pierwszym uruchomieniu PhotoAcute trzeba go aktywować albo przez podanie kodu rejestracyjnego, albo wybranie trybu próbnego. Zacznij od wybrania preferencji programu (PhotoAcute/Preferences — preferencje). W pojawiającym się oknie dialogowym kliknij Registra- tion (rejestracja). Otworzy się okno pokazane na rysunku 3.1. Możesz wtedy podać swoje nazwisko i kod rejestracyjny albo po prostu kliknąć przycisk Trial/Reg (wersja próbna), a następnie OK, żeby przejść dalej. W ramce Licensed (licencja) jest wskazana wersja, która została za- rejestrowana (istnieje również wersja programu przeznaczona specjalnie do aparatów telefonów komórkowych, ale ona nas nie interesuje). Stan- dardowa wersja programu obsługuje tylko aparaty kompaktowe. W następnych akapitach została opisana wersja Pro. Ustawienia Na początek należy dostosować ustawienia programu do swojego środowiska pra- cy (PhotoAcute/Settings — ustawienia). General (ogólne) — tutaj trzeba ustawić opcję Scratch Folder (folder roboczy), aby wskazać miejsce, gdzie program może przechowywać pliki tymczasowe. Domyśl- nym ustawieniem jest główny dysk twardy, ale jeśli brakuje na nim miejsca, nale- ży zmienić opcję na inny dysk lub partycję. Upewnij się, że ścieżka w pozycji Location of Adobe DNG Converter (lokali- zacja programu Adobe DNG Converter) jest ustawiona poprawnie, lub jeśli trze- ba, użyj przycisku Browse (przeglądaj), aby znaleźć właściwy folder. Podpowiedzi, które wyskakują automatycznie przy włączaniu programu, mogą być na początku użyteczne, ale po jakimś czasie stają się irytujące. Możesz je wyłączyć, usuwając zaznaczenie pozycji Show tips at startup (pokazuj porady przy włączaniu). Należy zachować domyślne ustawienia JPEG. View (widok) — w zakładce View są obsługiwane ustawienia interfejsu (patrz ry- sunek 3.3). Start program in tiled mode (otwieraj program w trybie kafelkowym) umożliwia kontrolowanie zachowania miniatur podglądów. Z pewnością trzeba wyłączyć opcję Show welcome page (pokazuj stronę powitalną) po jej zobaczeniu. Sekcja View interpolation (interpolacja widoku) pozwala wybrać algorytm, według którego PhotoAcute skaluje podglądy, aby zaprezentować je na monitorze (co nie ma nic wspólnego ze skalowaniem samego zdjęcia). Nearest neighbor (najbliższy sąsiad) to najszybsza metoda, Bicubic (dwusześcienna) i Background bicubic (dwu- sześcienna w tle) wymagają nieco więcej mocy procesora i są wolniejsze. Rysunek 3.1. Podczas pierwszego uruchomienia PhotoAcute trzeba podać klucz licencyjny albo wybrać tryb Trial/Reg Rysunek 3.2. Standardowe ustawienia w zakładce General Rysunek 3.3. Ustawienia przeglądania w PhotoAcute 3.3. PhotoAcute — podstawowa obsługa 41 Background bicubic początkowo wyświetla obraz po normalnej interpolacji, a jednocześnie wykonuje interpolację dwusześcienną w celu dalszego wyświetla- nia. Właśnie tej opcji będziemy używać. Camera (aparat) — użyj tej zakładki do wybrania ulubionej kombinacji aparatu i obiektywu (patrz rysunek 3.4 A). Jest ona przydatna tylko wtedy, gdy PhotoAcu- te nie może znaleźć odpowiednich danych EXIF w plikach zdjęć — niektóre star- sze obiektywy nie przekazują danych obiektywu do aparatu, pewne adaptery obiektywów mają tę samą wadę. Trzeba zmienić te ustawienia, jeśli PhotoAcute obsługuje Twój aparat, ale nie ma profi lu dla obiektywu użytego do zrobienia kon- kretnego zdjęcia. Dobrym pomysłem jest też włączenie opcji Autodetect camera type from EXIF (automatycznie wykrywaj typ aparatu z danych EXIF; B). Dane EXIF są za- zwyczaj automatycznie osadzane przez aparat w pliku zdjęcia i zawierają infor- macje o użytym typie aparatu, czułości ISO, zastosowanym obiektywie (jeśli wy- mienny obiektyw przekazuje te informacje) oraz ustawieniach ogniskowej. Włą- czymy więc także opcję sczytywania danych EXIF (patrz rysunek 3.4 B) Advanced (zaawansowane) — użyj opcji a w zakładce Advanced (patrz rysunek 3.5), aby program wykorzystywał profi l RAW z aparatu, nawet jeśli pliki źródłowe są w formacie JPEG albo TIFF. Zazwyczaj daje to efekt lepszej korekcji obrazu. Opcja B pozwala na kontrolowanie eksportu informacji o ekspozycji z da- nych EXIF do pliku zdjęcia. Zawsze należy mieć ją włączoną. Opcja C pozwala na ograniczenie wielkości plików wyjściowych do maksy- malnej wartości w pikselach. Zalecamy wyłączenie tej opcji. PhotoAcute automatycznie lekko wyostrza obraz wyjściowy. Suwaka D można użyć do kontrolowania, w jakim stopniu. Jego opis jest jednak nieco my- lący — przesunięcie go w lewo zwiększy efekt wyostrzania, natomiast przemiesz- czenie skrajnie w prawo zredukuje wyostrzanie prawie do zera. Domyślne usta- wienie Normal (normalnie) powinno w większości przypadków dać satysfakcjo- nujące efekty. About (o programie) — zakładka About (patrz rysunek 3.6) zawiera informacje o używanej wersji programu i statusie rejestracji i licencji. Następnie kliknij OK, a powrócisz do głównego okna programu. Niektóre z pokazanych opcji (na przykład te dotyczące aparatu i obiektywu) można zna- leźć też w oknie Settings (ustawienia) poszczególnych procesów łączenia. Tymi opcjami zajmiemy się później. Rysunek 3.4. Użyj tej zakładki do określenia kombinacji aparatu i obiektywu, której najczęściej używasz, oraz tego, czy informacje o aparacie i obiektywie powinny być wydoby- wane z danych EXIF (jeśli są dostępne) Rysunek 3.5. Określanie profi li używanych do przetwarzania zdjęć i stopnia, w jakim PhotoAcute wyostrza wyniki Rysunek 3.6. Tutaj znajdują się informacje o wersji PhotoAcute oraz statusie rejestracji i licencji 42 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli Wyświetlanie podglądów PhotoAcute oferuje dwa tryby wyświetlania miniatur podglądów zdjęcia wyjścio- wego. W trybie Tiled (kafelkowym) są wyświetlane wszystkie aktualnie używane zdjęcia, rozłożone w oknie aplikacji. W drugim przypadku program pokazuje tyl- ko jedną fotografi ę z listy. Używamy trybu Tiled w większości scenariuszy z wielo- ma zdjęciami, ale możesz przechodzić między tymi dwoma trybami, włączając lub wyłączając opcję Tiled w ustawieniach View (patrz rysunek 3.7 B). Opcja superrozdzielczości PhotoAcute działa tylko wtedy, kiedy program rozpoznaje Twój aparat i obsługuje go za pomocą odpo- wiedniego profi lu. Aparat jest rozpoznawany albo na podstawie danych EXIF zdjęcia, albo dzięki ustawieniom wybranym w zakładce Camera okna ustawień programu. 3.4. Tworzenie zdjęć w superrozdzielczości Chociaż PhotoAcute jest w stanie jednocześnie wykonywać kilka operacji optyma- lizacyjnych, jak opisaliśmy w  podrozdziale 2.4, zaczniemy od zwiększania roz- dzielczości i ustawień związanych z tą funkcją. Logika samego łączenia powinna stać się oczywista w czasie poznawania tego procesu. Pierwszym krokiem jest otwarcie zdjęć, z którymi chcesz pracować, jedną z metod oferowanych przez PhotoAcute. Rysunek 3.7. Okno aplikacji PhotoAcute ze zdjęciami wczytanymi w trybie Tiled. Można użyć przycisku Settings, aby zmienić dla bieżącego procesu te ustawienia, które w innym przypadku zmieniałoby się w oknie Preferences 3.4. Tworzenie zdjęć w superrozdzielczości 43 A) Przejdź do File/Open (plik/otwórz) lub kliknij przycisk Open w oknie Photo- Acute i w pojawiającym się oknie dialogowym wybierz folder zawierający pli- ki źródłowe. Zamiast otwierać każdy plik z osobna, możesz otworzyć ich wie- le naraz, przytrzymując klawisz k (Mac: Â) przy ich zaznaczaniu albo kla- wisz Q podczas zaznaczania całej grupy. B) Chwyć i przeciągnij wymagane pliki do okna PhotoAcute bezpośrednio z Eks- ploratora Windows albo Findera na macintoshu. C) Przeciągnij zdjęcia z przeglądarki do zdjęć, która działa metodą „przeciągnij i upuść” (na przykład Adobe Bridge), i upuść je w oknie PhotoAcute. Przeprowadzenie tego procesu może wymagać cierpliwości, ponieważ Pho- toAcute wolno obsługuje duże obrazy. Po przetworzeniu zdjęcia pojawią się w ka- felkach podglądu (zazwyczaj przycięte), jak pokazano na rysunku 3.7. Zwykle trzeba ustawić proporcje wyświetlania na najmniejszą war- tość (25 ), aby zdjęcia były odpowiednio pokazywane. Ustawienie Fit (dopasowanie; można je znaleźć w menu A) skaluje zdjęcia, aby dopaso- wać je do poszczególnych kafelków, ale rozciąga je tak, że podgląd jest często bezużyteczny. Za pomocą myszy można przesunąć w oknie nawi- gacji wyświetlany detal zdjęcia, który będzie pokazywany razem z dany- mi EXIF (takimi jak wartość przesłony, czas naświetlania i ogniskowa; patrz rysunek 3.7). Podczas pracy z plikami RAW nie należy się irytować bezbarwnymi i nieciekawymi miniaturami. Jest to kolejny mankament systemu podglą- dów PhotoAcute. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie fotografi i, które chcesz połączyć, z użyciem pola wyboru przy nazwie każdego zdjęcia. Przetworzone zo- staną tylko wskazane obrazy. Ostatnie zaznaczone zdjęcie jest automa- tycznie wybierane jako zdjęcie preferowane i oznaczane na szaro. Będzie ono zdjęciem odniesienia podczas pracy z innymi zdjęciami sekwencji, zatem istotne jest zaznaczenie fotografi i o najlepszym zakresie tonalnym. Wyjściowy, połączony obraz zostanie zapisany w nowym pliku, a orygi- nały nie ulegną zmianie. Jeśli wybrane wcześniej ustawienia nie pasują do aktualnej sytuacji, kliknij Settings. Pojawi się znane okno dialogowe (patrz opis na stronie 41). Teraz możesz dowolnie dostosować ustawienia. Następnie kliknij Start. W wyskakującym oknie dialogowym (patrz rysunek 3.9) możesz wybrać w menu A przygotowany wcześniej proces łą- czenia albo ręcznie dobrać ustawienia. Rysunek 3.8. Należy ręcznie wybrać zdjęcia do połączenia. d k l b d ł Na niebiesko jest zaznaczone zdjęcie odniesienia 44 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli Rysunek 3.9. Tutaj określa się, jak będą przetwa- rzane zdjęcia. Ustawienia można zapisać jako nowy szablon i wybierać później w menu A Ręczne ustawienia wybiera się głównie w  menu B (patrz rysunek 3.10), w którym można określić główny cel łączenia: r łączenie zdjęć źródłowych w jeden obraz o podwójnej rozdzielczości, r łączenie zdjęć źródłowych w jeden obraz o normalnej rozdzielczości ze zredu- kowanym szumem, r prostowanie i wyświetlanie zdjęć źródłowych (bez łączenia). W pierwszym przykładzie użyjemy czterech zdjęć do utworzenia jednego obrazu w superrozdzielczości. Wybieramy zatem pierwszą pozycję z menu. Mo- glibyśmy też jedynie zredukować szum na zdjęciach lub wyprostować je i wyeks- portować w celu dalszego przetwarzania (na przykład w Photoshopie). W menu C (patrz rysunek 3.11) znajdują się dodatkowe, specjalne opcje, któ- re można zastosować do zdjęć: r brak specjalnego przetwarzania, r usuwanie ruchomych obiektów ze sceny, r usuwanie ruchomych obiektów tylko z pierwszego zdjęcia, r łączenie zdjęć źródłowych z użyciem techniki focus stacking. W naszym pierwszym przykładzie nie potrzebujemy specjalnej obróbki, wy- bieramy więc pierwszą opcję. Następnie w  menu D określamy sposób prostowania zdjęć w  sekwencji (patrz rysunek 3.12): r normalne prostowanie (to standardowy wybór), r tylko małe przesunięcia (do zastosowania do zdjęć wykonywanych ze statywu), Rysunek 3.10. Tutaj wybiera się proces R k 3 10 T i j bi łączenia k 3 11 T R ż ć Rysunek 3.11. Tego menu można użyć do wybrania dodatkowych, specjalnych ż opcji przetwarzania k 3 12 T t j k śl R Rysunek 3.12. Tutaj określa się sposób prosto- t wania zdjęć źródłowych przed łączeniem ób i 3.4. Tworzenie zdjęć w superrozdzielczości 45 r duże zniekształcenia (zalecane do zdjęć wykonywanych z ręki), r brak prostowania (zazwyczaj przydatny tylko w przypadku zdjęć wykonanych z użyciem mikroskopu). Jako że ujęcia w naszym przykładzie były wykonywane z ręki, ale z oparciem o solidną podstawę, użyjemy pierwszej opcji — normalnego prostowania. Na końcu należy zaznaczyć opcje z menu E, które dotyczą innych korekcji zdjęcia. Do wyboru jest kilka możliwości (patrz rysunki 3.13 – 3.15): Auto-crop output (autokadrowanie wyniku) — zalecamy zaznaczanie tej opcji. Po- woduje automatyczne kadrowanie ostatecznego obrazu tak, aby obejmował tylko część znajdującą się na wszystkich zdjęciach źródłowych. Radzimy zatem robienie zdjęć z dużym marginesem, aby skompensować te fragmenty, które mogą zostać potem automatycznie obcięte. Correct image geometry (korekcja geometrii zdjęcia) — PhotoAcute używa tej opcji, aby skorygować błędy (zniekształcenia) obiektywu. Z opcji tej można sko- rzystać tylko wtedy, gdy program ma profi l dla aparatu i obiektywu, których użyto do wykonania oryginału zdjęcia (więcej informacji w podrozdziale 3.5). Fix color fringing (naprawianie obwódek barwnych) — zaznaczenie tej opcji po- woduje, że program koryguje przed połączeniem aberracje chromatyczne zdjęć źródłowych. Ta funkcja również wymaga odpowiedniego profi lu dla aparatu i obiektywu. Expand dynamic range (zwiększanie zakresu dynamiki) — program łączy warto- ści tonalne poszczególnych zdjęć źródłowych, aby rozszerzyć zakres dynamiki ob- razu wyjściowego (DRI). Jest to szczególnie skuteczne, kiedy zdjęcia źródłowe są z jednolitej sekwencji. Rezultatem zastosowania tej opcji jest jednak zdjęcie LDR (a nie HDR), chociaż od wersji 2.8 program pozwala też na zapisywanie prawdzi- wych zdjęć HDR. Zdjęcie LDR jest zapisywane w formacie 16- albo 8-bitowym23. Equalize brightness (wyrównanie jasności) — obliczana jest jasność zdjęcia wyj- ściowego przez uśrednienie wartości poszczególnych zdjęć źródłowych. PhotoAcu- te redukuje szum w cieniach, aby uwidocznić w nich detale. Nasze eksperymenty z tą funkcją czasami dawały niezadowalające wyniki, ale warto ją wypróbować. Lattice density (gęstość siatki) — program ustala granice gęstości elastycznej siat- ki zniekształcenia w algorytmie prostowania. Wysokie wartości sprawiają, że moż- liwe staje się kompensowanie bardziej złożonych zniekształceń (związanych na przykład z użyciem obiektywu typu „rybie oko” lub efektami wizualnymi unoszą- cego się gorącego powietrza), ale mogą prowadzić do powstawania artefaktów i niepoprawnego dopasowywania, jeśli w scenie występują ruchome obiekty. 23 Więcej informacji o różnicy pomiędzy zdjęciami HDR i LDR w rozdziale 6. Rysunek 3.13. Opcjonalne korekcje, które Rysunek 3 13 Opcjonalne korekcje które można zastosować podczas łączenia k 3 14 T R Rysunek 3.14. Ten parametr kontroluje gęstość elastycznej siatki zniekształcenia k l j w algorytmie prostowania 46 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli Rysunek 3.15. Ten parametr pozwala kontrolować precyzję, z jaką PhotoAcute wyszukuje ruchome obiekty Rysunek 3.16. PhotoAcute oferuje kilka różnych formatów, w których można zapisać zdjęcie wyjściowe. Jeśli pliki źródłowe były w formacie RAW, formatem wyjściowym powinien być DNG Mask precision (precyzja maskowania) — ten parametr dotyczy kontrolowania precyzji obszarów ostrości i wykrywania ruchomych obiektów. Ustawienie wyso- kich wartości powoduje wydłużenie czasu przetwarzania, ale można dzięki temu uzyskać lepsze rezultaty. Zazwyczaj dobrze sprawdza się opcja Medium (średnie). Ustawienia te można zapisać jako szablon (wybierz Save Preset — zapisz sza- blon — w menu A). Będą się wtedy pojawiały jako osobna pozycja w rozwijanym menu a pod nadaną im nazwą (patrz rysunek 3.9). Można używać stosunkowo długich nazw szablonów, aby precyzyjnie opisać ustawienia. Jest też opcja poda- nia skróconego opisu, który będzie się później pojawiał w rozwijanym menu A. W sekcji H (patrz rysunek 3.9 na stronie 44) PhotoAcute wyświetla informa- cje o aparacie i obiektywie użytych do zrobienia zdjęcia oraz o ogniskowej (jeśli wykorzystano makroobiektyw). Pochodzą one z danych EXIF zdjęcia odniesie- nia albo z preferencji ustawionych przez użytkownika. Kliknięcie OK rozpoczyna przetwarzanie. Na dole okna znajduje się pasek postępu, który bywa powolny, jeśli pracujesz z wieloma zdjęciami lub przeprowa- dzasz dużo skomplikowanych korekcji. Wynikiem będzie nowy obraz, przechowywany początkowo w pamięci pod- ręcznej komputera i wyświetlany w oknie podglądu wraz z informacją o rozmia- rze (mierzonym w pikselach). Program automatycznie utworzy nazwę nowego zdjęcia, składającą się z jego tytułu, odniesienia i przyrostka. Można zobaczyć ten wirtualny wynik w oknie nawigacji wraz ze zdjęciem odniesienia. Nieciekawy podgląd (RAW) nie powinien Cię niepokoić. Obróbka w konwerterze RAW lub w Photoshopie może zdziałać cuda. Jeśli wynik jest zadowalający, należy zapisać go pod unikatową na- zwą pliku (sugerowaną bądź wymyśloną przez siebie). PhotoAcute oferu- je kilka formatów eksportowania (patrz rysunek 3.16). Jeśli pliki źródło- we były w formacie DNG albo RAW, należy je wyeksportować do DNG, aby mieć większe możliwości podczas późniejszej obróbki. Chociaż ist- nieje taka opcja, nie zalecamy korzystania w  PhotoAcute z  konwersji DNG na pliki TIFF i JPEG ani używania żadnego innego formatu wyj- ściowego poza DNG. Przy tworzeniu zdjęcia w superrozdzielczości różnica między plika- mi źródłowymi a  wyjściowymi może być na początku trudna do wy- chwycenia. Plik jest większy, ale zmiany rozdzielczości i inne szczegóły będą widoczne dopiero po wydrukowaniu. Za pomocą PhotoAcute nie można sprawić, że pojawią się detale, których nie było na zdjęciach źródłowych. Połą- czone zdjęcie zawsze jednak ma wyraźnie lepszą teksturę, kiedy zostanie zinter- polowane w celu wydrukowania z użyciem Photoshopa lub innego podobnego narzędzia. Na rysunku 3.17 pokazano dwa powiększone detale zdjęć: to po lewej było drukowane bezpośrednio ze zdjęcia źródłowego, a to po prawej jest rezulta- tem wprowadzenia superrozdzielczości w PhotoAcute. 3.5. Dodatkowe funkcje korekcji obrazu w PhotoAcute 47 Rysunek 3.17. Fotografi a po lewej stronie to połączone zdjęcie w superrozdzielczości. Środkowe zdjęcie zawiera detal z jednego ze zdjęć źródłowych. Na zdjęciu po prawej widoczny jest detal ze zdjęcia w superrozdzielczości Podczas łączenia zdjęć można zastosować też inne korekcje, które opiszemy w następnych podrozdziałach. Są one stosowane do zdjęć źródłowych przed ich połączeniem i nie modyfi kują plików źródłowych. Najważniejszą z nich jest re- dukowanie szumu na fotografi i. 3.5. Dodatkowe funkcje korekcji obrazu w PhotoAcute Jak wspomnieliśmy wcześniej, PhotoAcute przeprowadza pewne automatyczne korekcje przed połączeniem zdjęć. Funkcje te obejmują usunięcie (lub, mówiąc precyzyjniej, redukcję) aberracji chromatycznych i korekcję zniekształcenia obiek- tywu. Niestety program nie potrafi korygować winietowania. Wszystkie te korekcje są oparte na profi lach — właściwości aparatu i obiekty- wu są mierzone w porównaniu do specjalnych ekspozycji testowych i przechowy- wane w profi lu. Profi le te nie mają nic wspólnego z konwencjonalnymi profi lami kolorystycznymi ICC. Dane z nich są potem używane do wprowadzania odpowied- nich poprawek na zdjęciach. Aby ta procedura była skuteczna, konkretna kombina- cja aparatu i obiektywu, której używasz, musi mieć swój własny, unikatowy profi l24. Jeśli Twój aparat (albo obiektyw) nie jest obsługiwany, producent programu (Almalence Incorporated) utworzy dla Ciebie profi l za darmo i udostępni innym użytkownikom w internecie. W tym celu trzeba wykonać serię zdjęć testowych i wysłać je do Almalence. Dokładna procedura jest opisana pod adresem interne- towym podanym na marginesie. 24 Listę aktualnie dostępnych profi li dla aparatów i obiektywów można znaleźć pod adresem http://www.photoacute.com/studio/download.html#profi les_list. Opis tego, jak utworzyć profi l dla konkret- nego aparatu i obiektywu, można znaleźć pod adresem http://www.photoacute.com/ studio/download.html#profi les_list. 48 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli Correct image geometry — korygowanie zniekształcenia obiektywu W szczególności obiektywy szerokokątne i zmiennoogniskowe mają tendencję do tworzenia zniekształceń (zwłaszcza używane z najkrótszą albo najdłuższą ognisko- efekty zniekształ- wą). Daje to zazwyczaj poduszkowate cenia linii prostych. Stopień zniekształcenia zależy od używanego obiektywu (albo ogniskowej) i odległości do celu. Im bliżej obiektu się znajdujesz, tym bardziej wi- doczne będzie zniekształcenie. Istotna jest również odległość pomiędzy obiektem zdjęcia a środkiem obiektywu — im dalej od środka zdjęcia znajduje się linia pro- sta, tym bardziej uwidoczni się zniekształcenie. albo beczkowate Tego rodzaju zniekształcenia są zwykle ledwie widoczne na większości zdjęć krajobrazowych, ale mogą być uciążliwe w fotografi i architektury i innych obiek- tów zawierających wyraźne proste krawędzie (patrz rysunek 3.19). Większość dzisiejszych wysokiej jakości programów do edycji zdjęć pozwa- la na korygowanie tego rodzaju aberracji. W Photoshopie od wersji CS2 dostępny jest fi ltr Lens Correction (Korekcja obiektywu; Filter/Distort — Filtr/Zniekształca- nie), ale wymaga on znalezienia odpowiednich ustawień z użyciem okna podglą- du oraz metody prób i błędów. Bardziej eleganckie rozwiązanie, oparte na profi - lach, oferowane jest przez inne programy, takie jak DXO Optics Pro [35], PTLens [15] czy LensFix [16]. Programy te oferują dodatkową, ręczną korekcję błędów dla kombinacji apa- ratu i obiektywu, które nie mają jeszcze profi li, podczas gdy PhotoAcute pozwa- la tylko na poprawki oparte na profi lach. Aby przeprowadzić w PhotoAcute korekcje opisane na stronach 44 – 46, wy- wołaj okno Processing (obróbka) i zaznacz opcję Correct image geometry (patrz ry- sunek 3.18). Na rysunku 3.19 można zobaczyć efekty takiej korekcji. Użyliśmy zdję- cia, które nie jest szczególnie atrakcyjne, ale na którym wyraźnie widać ślady zniekształcenia obiektywu. Korekcje większości zdjęć będą o wiele subtelniejsze. Tego rodzaju korekcje (podobnie jak inne, które opiszemy później) można zastosować do pojedynczych albo połączonych zdjęć, a także do zdjęć już prze- Rysunek 3.18. Opcji Correct image geometry można użyć do skorygowania zniekształcenia obiektywu Rysunek 3.19. Na zdjęciu po lewej widoczne jest wyraźne zniekształcenie wywołane przez ustawienie szerokiego kąta w obiektywie zmiennoogniskowym. Na zdjęciu po prawej widać efekty wykorzystania korekcji zniekształcenia w PhotoAcute. Jest tu trochę przesadnej kompensacji, nie zostało też poprawione zniekształcenie perspektywy 3.5. Dodatkowe funkcje korekcji obrazu w PhotoAcute 49 tworzonych z użyciem innych narzędzi, takich jak Photoshop, Photomatix Pro, Helicon Focus, CombineZM czy FDRTools. W przypadku aplikacji, które nie oferują korekcji zdjęć opartej na profi lach, można użyć PhotoAcute do wstępne- go przetworzenia. Po prostu wczytaj zdjęcia do PhotoAcute, wybierz odpowied- nie korekcje i zaznacz w menu B opcję Output individual aligned images (wyeks- portuj indywidualne wyprostowane zdjęcia), jak pokazano na rysunku 3.20. Ta operacja wymaga posiadania profi lu dla używanej przez Ciebie kombinacji apa- ratu i obiektywu oraz wczytania do przetwarzania co najmniej dwóch zdjęć. PhotoAcute czasem przesadza z kompensacją przy wykonywaniu korekcji geometrii, dlatego zalecamy dokładne upewnianie się, jak program radzi sobie z daną kombinacją aparatu i obiektywu. Jeśli PhotoAcute nie działa w odpowied- ni sposób, radzimy skorzystać ze stosunkowo niedrogiego PTLens [15], który jest łatwy w użyciu, obsługuje dużą liczbę aparatów i kosztuje tylko około 70 zł. Rysunek 3.20. Ta opcja pozwala wyeksporto- wać poprawione zdjęcia bez ich łączenia k Rysunek 3.21. Opcja Fix color fringing zredu- d kuje aberracje chromatyczne na zdjęciu l f Fix color fringing — korygowanie aberracji chromatycznych Termin „aberracje chromatyczne” określa obwódki barwne, które są skutkiem usterek w budowie obiektywu — różne długości fal świetlnych odbijane są pod nieco innymi kątami przez elementy obiektywu, co powoduje, że przybierają po- stać nierównego wzoru na matrycy aparatu. Ten rodzaj aberracji jest najlepiej wi- doczny na częściach fotografi i o wysokim kontraście oraz na wyraźnych krawę- dziach. Zwiększenie wartości przesłony przy fotografowaniu pomaga ograniczyć ten niepożądany efekt. Termin „obwódki barwne”, używany w PhotoAcute, jest poprawny, ale bywa też (dość myląco) używany do określenia efektu zwanego bloomingiem, który po- jawia się, kiedy piksele składające się na jasny obszar zdjęcia stają się nieodwracal- nie prześwietlone. Tutaj piszemy wyłącznie o aberracjach chromatycznych. Uruchomienie opcji Fix color fringing w  PhotoAcute redukuje aberracje chromatyczne. Ta funkcja nie ma żadnych dodatkowych ustawień i działa po- prawnie tylko wtedy, kiedy używany jest właściwy profi l aparatu i obiektywu. Rysunek 3.22. Mocno powiększone detale: na zdjęciu po lewej (źródłowym) widać różowawe obwódki pomiędzy cherubinem a ciemnym tłem. Po prawej znajduje się przetworzone zdjęcie, na którym efekt ten został wyraźnie zredukowany. Włączyliśmy też w trakcie obróbki opcję Equalize brightness. Obraz końcowy został złożony z trzech zdjęć źródłowych 50 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli Jeśli obwódki barwne nie znikną całkowicie po obróbce, można wykonać później dodatkowe korekcje w konwerterze RAW25. Większość dobrych konwerterów RAW (w tym Adobe Camera Raw, Lightroom i Capture One) oferuje tego rodzaju opcje, ale nie są one zwykle oparte na profi lach. PhotoAcute nie posiada jeszcze wystarczającej funkcjonalności, aby wyko- nać opisane korekcje (zniekształceń, aberracji chromatycznej itd.) na pojedyn- czych zdjęciach, które można potem osobno zapisać do plików, na przykład jako komponenty sekwencji do panoramy. Program wymaga, aby za każdym razem wczytywać co najmniej dwa zdjęcia. Inne programy lub wtyczki, takie jak PTLens [15] czy LensFix [16], i konwertery RAW, takie jak Bibble [57] i DXO [35], mogą ko- rygować zdjęcia na podstawie profi li, a potem eksportować poprawioną fotogra- fi ę. Jeśli fotografujesz aparatem DSLR Canon, możesz też wykonać tego rodzaju korekcje w programie DPP (Digital Photo Pro) tej fi rmy. Redukowanie szumu Im mniejsza jest matryca aparatu, im większa rozdzielczość, im starszy aparat i im wyższa czułość ISO, tym większa ilość szumu będzie widoczna na zdjęciu. Foto- grafi e rozjaśniane po wykonaniu również będą miały zwiększoną ilość szumu, szczególnie w ciemniejszych obszarach. Szum objawia się w postaci rozbieżności w jasności i kontraście pomiędzy są- siadującymi pikselami, spowodowanych technicznymi niedoskonałościami foto- grafi i cyfrowej, a  nie prawdziwymi artefaktami znajdującymi się na obiekcie zdjęcia. Wyróżnia się szum kolorowy i szum luminancji, większość konwerterów RAW oferuje redukcję obu rodzajów. Istnieje wiele sposobów redukowaniu szu- mu, nawet w samym aparacie. Poza przypadkiem używania wyjątkowo długich czasów naświetlania woli- my redukować szum nie w aparacie, ale później, w związku z mocą procesora i większą kontrolą, jaką daje nam w tym zakresie komputer. Redukowanie szumu na zdjęciu zawsze wymaga znalezienia kompromisu pomiędzy poziomem obec- nego szumu a ostrością zdjęcia wyjściowego. Uruchomienie redukcji szumu podczas fotografowania może również znacz- nie zmniejszyć prędkość wykonywania zdjęć. Procesor aparatu potrzebuje po prostu czasu, żeby go zredukować, a w większości technik wieloujęciowych wy- magana jest duża szybkość fotografowania. Wiele z proponowanych technik pozwala na redukcję szumu w stosunkowo naturalny sposób. W obrazach DRI oraz HDRI i tak są wykorzystywane tylko te części zdjęć, które są odpowiednio naświetlone, chociaż niektóre narzędzia do mapowania tonalnego (opisane w podrozdziale 6.1) mogą pogłębiać efekt szumu przy zwiększaniu mikrokontrastu. PhotoAcute redukuje szum przez uśrednianie wartości ekspozycji pikseli w zdjęciach źródłowych, w ten sposób prawie elimi- nując losowe odstępstwa, które go wywołały. W tym przypadku im więcej zdjęć się użyje — najlepiej bez poruszeń — tym lepszy będzie efekt. 25 Oczywiście tylko wtedy, kiedy formatem wejściowym zdjęcia jest RAW, a wyjściowym DNG. Kilka z narzędzi, które będziemy omawiać, umożliwia redukowanie szumu przez uśrednia- nie pikseli znajdujących się w wielu ujęciach tej samej sceny. Metoda Fusion (fuzja) w Photo- matix Pro oferuje opcję Average (uśrednij), FDR- Tools także posiada opcję uśredniania. Oba pro- gramy omawiamy dokładnie w rozdziale 6. 3.5. Dodatkowe funkcje korekcji obrazu w PhotoAcute 51 Aby uruchomić tę funkcję, użyj menu B (patrz zdjęcia 3.23 i 3.9) i wybierz opcję Combined 1x output (no superresolu- tion, noise reduction only) — połączony wynik 1x (bez super- rozdzielczości, tylko redukcja szumu). Możesz dodatkowo wy- brać opcję Equalize brightess z menu E (patrz rysunek 3.24). Na rysunku 3.25 przedstawiono dwa detale zdjęć uwidaczniające różnicę po- między zdjęciem źródłowym a zdjęciem po aktywnej redukcji szumów w Photo- Acute. Fotografi a wyjściowa została wykonana z połączenia sześciu osobnych ujęć. Jeśli wybierzesz DNG zarówno jako format importu, jak i eksportu, będziesz w stanie przeprowadzić później większą redukcję szumów (jeśli będzie to ko- nieczne) z użyciem konwertera RAW. Możesz również dalej redukować szum we wszystkich innych formatach za pomocą Photoshopa (Filter/Noise Filter/Reduce Noise, Filtr/Szum/Redukcja szumu). Aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty, możesz użyć specjalnych wtyczek do Photoshopa, takich jak Neat Image [36], Noise Nin- ja [37], Noiseware [38] albo Dfi ne fi rmy Nik Soft ware [23]. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, zdjęciom wykonywanym z du- żą czułością ISO zawsze wyjdzie na dobre zastosowanie opcji redukcji szumów w PhotoAcute. k 3 23 A t Rysunek 3.23. Automatyczna redukcja szumów jest elementem podsta- R wowych procesów PhotoAcute, ale można ją też uruchomić samodzielnie d k j ó j d t t t l t Rysunek 3.24. Kiedy zaznaczona jest ta R k 3 24 Ki d t t j opcja, PhotoAcute uśrednia wartość jasności pikseli we wszystkich zdjęciach źródłowych Rysunek 3.25. Po lewej widać jeden z plików źródłowych. W prawym górnym rogu znajduje się powiększony detal z tego zdjęcia, a w prawym dolnym — detal zdjęcia ze zredukowanym szumem. Sześć zdjęć wykonano Nikonem D200 z ISO 1600 i połączono w PhotoAcute Usuwanie ruszających się obiektów Nierzadko zdarza się, że obiekty na zdjęciu poruszają się pomiędzy ujęciami, co jest dla fotografa kłopotliwe podczas łączenia sekwencji w jeden obraz. Dotyczy to zarówno nakładających się ujęć do superrozdzielczości, jak i sklejanych panoram. Jeśli masz wystarczająco dużo zdjęć źródłowych (w PhotoAcute zaleca się wyko- 52 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli rzystanie co najmniej pięciu, nie działa on z mniej niż czterema), program jest w stanie cyfrowo usunąć ze sceny ruszające się obiekty. W sprzyjających okolicz- nościach i przy wystarczającym ruchu obiektów program jest w stanie uzyskać cał- kowicie satysfakcjonujące rezultaty. Wykorzystujemy opcję Remove moving objects from the scene (usuń poruszają- ce się obiekty ze sceny; patrz rysunek 3.26) lub Take moving objects from the fi rst ima- ge (usuń poruszające się obiekty z pierwszego zdjęcia), zanim zaczniemy łączenie. Na przykładowym zdjęciu widać płot otaczający plac budowy. Podczas sesji cały czas w obrębie sceny pojawiali się przechodnie, dlatego użyliśmy PhotoAcu- te, aby „wyczyścić” obraz. Moglibyśmy uzyskać ten sam efekt z użyciem jednego z narzędzi stempli w Photoshopie, ale ten sposób jest o wiele szybszy. Na rysun- ku 3.27 widać sześć zdjęć źródłowych, a na rysunku 3.28 przedstawiono scenę po zastosowaniu PhotoAcute do wymazania przechodniów i połączenia zdjęć. Rysunek 3.26. Druga i trzecia opcja pozwala na usuwanie ze zdjęcia poruszających się obiektów Rysunek 3.27. Sześć zdjęć źródłowych z przechodniami, których chcemy wymazać ze sceny Rysunek 3.28. Połączone zdjęcia po próbie usunię- cia ze sceny poruszających się obiektów. Rezultat ten wciąż pozostawia wiele do życzenia i nawet na liściach u góry kadru widać elementy, które nie zostały zupełnie wyeliminowane 3.6. Przetwarzanie grupowe 53 Rezultaty nie są idealne, ale mogą służyć jako podstawa do dalszych popra- wek za pomocą stempli. Poruszające się obiekty to jeden z najistotniejszych problemów, jakie mogą pojawić się podczas korzystania z  technik wieloujęciowych. Jest to znacznie mniej kłopotliwe w  przypadku zdjęć panoramicznych. Każdy omawiany pro- gram ma jakieś opcje korekcji tego problemu, a jakość tych funkcji stale się po- prawia, mimo to jeszcze nie znaleźliśmy skutecznego uniwersalnego rozwiąza- nia. Najlepszym wyjściem wciąż jest po prostu unikanie ujmowania poruszają- cych się obiektów na zdjęciach źródłowych. Podczas wykonywania zdjęć do przetwarzania wieloujęciowego trzeba po pro- stu być cierpliwym i poczekać, aż wiatr ustanie, trawa przestanie się uginać, gałę- zie drzew i kwiaty nie będą się poruszać, a w scenie nie będzie ludzi. Dobrym spo- sobem znalezienia odpowiedniej sceny jest często po prostu wstanie wcześnie ra- no, skuteczne może być również używanie aparatu w szybkim trybie poklatko- wym. Jeśli nic innego nie pomaga, być może będzie trzeba ręcznie zretuszować po- szczególne ujęcia przed połączeniem lub po nim, co jest bardzo pracochłonne. Pa- miętaj, niektóre sceny po prostu nie nadają się do łączenia techniką wieloujęciową. Focus stacking Focus stacking to technika pozwalająca użytkownikowi utworzyć jedno zdjęcie z wielu ujęć sceny wykonanych z ostrością ustawioną na różne punkty. Fotografi a ma wtedy o wiele większą głębię ostrości niż którekolwiek z ujęć źródłowych. Zasto- sowanie PhotoAcute do pracy techniką focus stacking jest omówione w rozdziale 4. 3.6. Przetwarzanie grupowe Praca bezpośrednio z wiersza poleceń niemal zupełnie wyszła z mody (wyjątkiem są Unix, Linux i niektórzy administratorzy), ale metoda ta ma swoje zalety. Proce- sy, które zabierają dużo czasu albo które trzeba regularnie powtarzać, można wy- konywać w tle, jeśli zostały rozpoczęte z poziomu wiersza poleceń. PhotoAcute oferuje interfejs linii komend, który umożliwia użytkownikowi kontrolowanie wszystkich funkcji programu (oczywiście poza wizualną oceną zdjęć). Bardzo ele- ganckim sposobem pracy z wierszem poleceń jest tworzenie skryptu (pliku teksto- wego) zawierającego kilka komend, które są wykonywane jedna po drugiej. Kiedy skrypt zostanie uruchomiony, można powrócić do wykonywania innych zadań w interfejsie grafi cznym programu. Informacje o tym, jak uruchomić wiersz poleceń PhotoAcute, można znaleźć w  pomocy online programu. Kiedy pozna się interfejs grafi czny PhotoAcute, przerzucenie się na wiersz poleceń jest bardzo proste, szczególnie jeśli znasz już inne typy skryptów powłoki lub języków skryptowych. Skrypty można tworzyć w dowolnym edytorze, a jego pojedyncza linia komend może wyglądać tak: PhotoaAcute @Church -m2 -oChurch _ x _ 2 -p2 -r0 -e2 -f1 -a1 -g1 -c2 54 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli To polecenie otwiera wszystkie pliki, które są częścią listy zawartej w pliku Church (@Church). Informuje ono program, aby połączył je w jedno zdjęcie z su- perrozdzielczością (-m2), aby użył DRI do zoptymalizowania zakresu tonalnego (-e2) i aby uśrednił jasność oraz skorygował aberrację chromatyczną (-f1). Pro- gram ma też wyprostować poszczególne ujęcia, jakby były wykonane ze statywu (-a1), wykonać korekcję perspektywy (-d1) i  wykadrować zdjęcie wyjściowe. Opcja -oChurch _ x _ 2 zapisuje następnie zdjęcie wyjściowe jako Church_x_2. 3.7. Formaty importu i eksportu PhotoAcute obsługuje rozmaite formaty importu i eksportu. Formaty wejściowe programu obejmują JPEG, TIFF i liczne wersje RAW. Za- stosowanie większości opisanych funkcji da najlepsze rezultaty, jeśli będzie się korzystało z plików zawierających jak największą ilość danych. Jeśli Twój aparat obsługuje format RAW — jak większość współczesnych aparatów DSLR i hybry- dowych — należy używać tego właśnie formatu do wykonywania zdjęć w celu uzyskania superrozdzielczości. Pliki RAW zazwyczaj mają od 12 do 16 bitów da- nych na kanał koloru, podczas gdy pliki JPEG lub TIFF bezpośrednio z karty pa- mięci aparatu zawierają tylko 8 bitów danych na kanał. Nawet jeśli 16-bitowy TIFF wydaje się zawierać więcej informacji, mimo wszystko może obejmować tylko tyle danych, ile jest w stanie w ogóle uchwycić aparat (zazwyczaj 12 albo 14 bitów na kanał koloru RGB). Jeśli Twój aparat obsługuje tylko format JPEG, należy ustawić go na fotogra- fowanie w najwyższej możliwej rozdzielczości i używać najmniejszej kompresji. Jeśli masz wybór między JPEG a TIFF, zalecamy używanie formatu TIFF, ponie- waż nie jest on podatny na powstawanie artefaktów przy kompresji. Jeśli importujesz do PhotoAcute zdjęcia w formacie JPEG albo TIFF, przy eksportowaniu będziesz ograniczony do tych samych formatów. Jeśli na przykład importujesz 8-bitowy plik TIFF, format 8-bitowy będzie jedyną opcją eksportu po obróbce. Jeśli zaimportujesz plik RAW (albo DNG), możesz (i powinieneś) eksportować do pliku DNG. Odkryliśmy, że Adobe Camera Raw nie zawsze poprawnie interpretuje wy- eksportowane przez PhotoAcute pliki DNG. Jeśli Ci się to przydarzy, musisz po- wrócić do używania formatu TIFF (najlepiej 16-bitowego). Jeśli chcesz zaimportować utworzone przez aparat pliki RAW, PhotoAcute automatycznie użyje Adobe DNG Converter, aby utworzyć roboczy plik DNG. Aby konwerter działał poprawnie, musi być zainstalowany w swojej domyślnej lokalizacji albo w miejscu, do którego ścieżkę wskaże się w oknie preferencji Pho- toAcute (patrz rysunek 3.2 na stronie 40). 3.8. Dalsza obróbka zdjęć 55 Jeśli importujesz plik DNG albo jakiegokolwiek innego formatu RAW, powi- nieneś zawsze używać DNG jako formatu eksportu. Konwersja z RAW na JPEG albo TIFF w PhotoAcute nie jest najlepsza i program ostrzega o tym użytkowni- ka. Kilka innych programów z tych, o których wspominaliśmy, nie jest w stanie w ogóle eksportować formatów RAW — w takich przypadkach zalecamy 16-bito- wy plik TIFF. Nie twierdzimy, że PhotoAcute współpracuje dobrze tylko z plikami RAW czy DNG. Program ten doskonale obsługuje pliki JPEG i TIFF, a formaty te rów- nież mają swoje zalety — można poddać je wstępnej obróbce w edytorze zdjęć, dostosować balans bieli i winietowanie, a nawet wykadrować wstępnie, aby za- oszczędzić czas na dodatkowych etapach przetwarzania. Jeśli jednak planujesz dokonywać korekcji geometrii obrazu lub jakichkolwiek aberracji opartych na obiektywie, lepiej nie przycinać wcześniej zdjęcia. Optymalizacja zdjęć w czasie wstępnej obróbki Uwaga: kiedy optymalizujesz zdjęcia z użyciem konwertera RAW, musisz przed połączeniem wyeksportować je do formatu TIFF albo JPEG, ponieważ prawie żaden z  omawianych programów nie rozpoznaje danych optymalizacyjnych dołączonych do plików RAW. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest używanie Photoshopa w połączeniu z Adobe Camera Raw albo Lightroom. Photoshop potrafi interpretować dopa- sowania osadzone w plikach DNG wykonane z użyciem ACR albo Lightroom, a także dane z formatów innych niż RAW dołączone w towarzyszących pli- kach XMP. 3.8. Dalsza obróbka zdjęć Jak już wspominaliśmy, najlepszym punktem wyjścia do tworzenia zdjęć w super- rozdzielczości są zdjęcia źródłowe zapisane w formacie RAW albo DNG. Photo- Acute potrafi zapisywać rezultaty w formacie DNG. Te pliki będą jednak wymaga- ły dalszej obróbki, aby przekonwertować je na zwyczajny format zdjęcia. Jeśli uży- wa się do importu 16-bitowych plików TIFF, preferowanym formatem eksportu również jest 16-bitowy TIFF, jako że pozostawia on największy margines na takie wspomaganie obrazu jak korekcja balansu bieli i równowagi tonalnej, mapowanie tonów, globalna i selektywna korekcja kolorów, a także skalowanie i wyostrzanie. 16-bitowe pliki zdjęć nadają się też lepiej do ulepszania mikrokontrastu. Jeśli Two- je zdjęcia źródłowe są w formacie 8-bitowym (TIFF albo JPEG), PhotoAcute jest w stanie eksportować je tylko w takiej postaci. 56 3. Superrozdzielczość — więcej pikseli Jeśli korzystasz ze zdjęć źródłowych w formacie RAW, musisz zdecydować, które z planowanych korekcji chcesz wykonać podczas wstępnej obróbki zdjęcia, zanim rozpocznie się łączenie. Przykłady wstępnej obróbki to korekcja balansu bieli i  kompensacja ekspozycji. Jeśli rezygnujesz z  obróbki mikrokontrastu w  Photoshopie, możesz dostosować kontrast lokalny w  dobrym konwerterze RAW. W dzisiejszych czasach nawet (ostrożne) globalne zwiększanie nasycenia kolorów lepiej wykonywać w konwerterze RAW. Chociaż większość tych kon- werterów oferuje opcję wyostrzania, zazwyczaj nie są w stanie przetwarzać selek- tywnie i mogą ją zastosować tylko do całego obrazu. Jako że wyostrzanie jest czę- sto istotnym czynnikiem wpływającym na ogólną jakość zdjęcia, zazwyczaj le- piej jest dostosować ostrość zdjęcia na etapie późniejszej obróbki w Photoshopie, szczególnie jeśli masz dostęp do wtyczek wyostrzających. Większość dzisiejszych konwerterów RAW potrafi też odpowiednio prze- kształcać zdjęcia na tryb czarno-biały. Można potem zoptymalizować strukturę tonalną czarno-białego zdjęcia w Photoshopie lub za pomocą innego podobnego narzędzia. Określenie kolejności prac w konwerterze RAW nie zawsze jest proste: czy le- piej wstępnie przetworzyć zdjęcie RAW i wyeksportować rezultaty do formatu TIFF, czy po prostu poddać całe zdjęcie późniejszej obróbce w  Photoshopie? Większości korekcji perspektywy i zniekształceń nie da się dokonać w konwerte- rze RAW, będą one wymagały wykorzystania programu do edycji plików zamiast normalnej obróbki. Niezależnie od tego, jaki format eksportu z PhotoAcute wybierzesz, fotogra- fi e wyjściowe nie będą musiały być wyostrzane tak bardzo jak inne zdjęcia, po- nieważ PhotoAcute zawsze automatycznie wyostrza zdjęcia. Efekt ten można kontrolować suwakiem Oversharpening protection (ochrona przed nadmiernym wyostrzeniem; patrz rysunek 3.29). Jeśli używasz plików źródłowych w forma- tach JPEG albo TIFF, należy na etapie fotografowania wyostrzać zdjęcia w moż- liwie najmniejszym stopniu. Pozwoli to uniknąć przesadnego wyostrzenia i po- jawienia się niepożądanych artefaktów. Alternatywne metody zwiększania rozdzielczości zdjęcia Alternatywną metodą zwiększania rozdzielczości obrazu jest sklejanie kilku nakła- dających się zdjęć, aby utworzyć jedną fotografi ę. Każde ujęcie obejmuje inną część sceny. Technika ta jest szczegółowo opisana w rozdziale 5. W zależności od liczby wykorzystanych ujęć można dzięki niej zwiększyć rozdzielczość czterokrotnie lub bardziej. Pozwala ona ponadto na pracę bez ograniczeń normalnego formatu i bez utraty rozdzielczości w związku z kadrowaniem i przycinaniem. Obie te procedury — łączenie wielu ujęć z użyciem PhotoAcute i korzystanie z oprogramowania do sklejania — pozwalają uzyskać o wiele lepszą jakość zdję- cia niż interpolacja za pomocą Photoshopa (lub jego wtyczek). Rysunek 3.29. Te ustawienia pozwalają R k 3 29 T i i l j kontrolować efekt wyostrzania w PhotoAcute 3.8. Dalsza obróbka zdjęć 57 Rysunek 3.30. Możliwe jest też zwiększenie roz- dzielczości zdjęć przez łączenie serii zachodzą- cych na siebie ujęć źródłowych. Po połączeniu można skorygować błędy w perspektywie i wy- równać różnice w ekspozycji, aby uzyskać efekt bez widocznych spojeń. Te ostatnie poprawki można wykonać ręcznie albo z użyciem odpo- wiedniego oprogramowania Tym z Was, których nie satysfakcjonują te metody i którzy chcą zdjęć o jesz- cze większej rozdzielczości, polecamy odwiedzenie strony Gigapxl Project, znaj- dującej się pod adresem www.gigapxl.org.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Techniki fotografii wieloujęciowej. Od inspiracji do obrazu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: