Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 007463 20703583 na godz. na dobę w sumie
Techniki plastyczne dla dzieci - ebook/pdf
Techniki plastyczne dla dzieci - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 97
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3878-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka ta jest połączeniem technik wybranych z 2 wcześniej wydanych książek tej autorki: nagrodzonych główną nagrodą Dużego Donga, w kategorii Dziecięcy Bestseller Roku 1997, ' Zabaw plastycznych cz. 1'. i 'Zabaw plastycznych cz 2'.

Techniki plastyczne dla dzieci to zbiór 46 pomysłów na wykonanie kompozycji malarskich i przestrzennych dla młodszych i nieco starszych dzieci.
Mali artyści dowiedzą się z niej między innymi, jak wykonać egzotyczną maskę i balonowe stworki, wycinany witraż i broszki z masy solnej, „niewidzialny” obrazek i mozaikę ze skorupek, oraz jak wyczarować z kawałków drewna bajecznie kolorowe ptaszyska.
* Książka pobudza dziecięcą wyobraźnię
* Wprowadza podstawowe pojęcia plastyczne
* Uczy dziecko utrzymywania porządku w miejscu pracy
* Zawiera łatwe oznaczanie, czy daną pracę dziecko będzie mogło wykonać samodzielnie, czy z pomocą osoby dorosłej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-272-3878-8 Więcej na autorskiej witrynie Anny i Marka Jabłońskich http://a4.neostrada.pl/ Spis treœci 1. Wa¿ne kolory 2. Zmocz i zgnieæ 3. Farby z past¹ 4. Kleksy-stworki 5. Odbijanki symetryczne 6. Bia³e sylwetki 7. Malowanie tamponami 8. Ruchome postacie 9. Niewidzialny rysunek 10. Kredkami i farb¹ 11. Wydrapywanka 12. Zmywane obrazki 13. Farby z ro¿ków 14. Witra¿ malowany 15. Wycinanka witra¿owa 16. Witra¿-uk³adanka 17. Obrazki jesienne 18. Naklejanka 19. „Rysowanie“ nitk¹ 20. Wysypywanki i uk³adanki 21. Mozaika ze skorupek 22. Stemplowanie liœæmi 23. Piecz¹tki z ziemniaka 24. Stemple z plasteliny 25. Styropianowy patchwork 26. RzeŸby piaskowe 27. Modelowanie plastrem lekarskim 28. Modelowanie banda¿em i gipsem 29. Figurki z gliny 30. Ziarenkowce 31. Z kawa³ków drewna 32. Kamienne stworki 33. Balonowce 34. RzeŸby z masy papierowej 35. Papierowe kamienie 36. Figurki solne 37. A¿ury solne 38. Kolorowa masa solna 39. Odlewy piaskowe 40. Reliefy gipsowe 41. Kola¿e ze „skarbów“ 42. Kompozycje z wosku i koralików 43. Modelowanie z folii aluminiowej 44. Szk³a witra¿owe 45. Maski polichromowane 46. Maski w³óczkowe 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 2 Zanim rozpoczniesz Uwaga na znaki! Æwiczenie bardzo ³atwe Æwiczenie trudniejsze Musisz skorzystaæ z pomocy osoby doros³ej! Niektóre æwiczenia wymagaj¹ specjalnych przygotowañ. Jakich? Czytaj dok³adnie polecenia i stosuj siê do zawartych w nich wskazówek. 1 Przygotuj miejsce pracy. Przykryj stó³ foli¹ lub gazetami, przygotuj bawe³nian¹ œciereczkê albo papierowy rêcznik. ZgromadŸ przybory potrzebne do pracy (widaæ je na zdjêciach umieszczonych wokó³ tekstów). U³ó¿ je na stole tak, ¿eby ci nie przeszkadza³y. 2 Pamiêtaj o za³o¿eniu stroju ochronnego, przeznaczonego do ró¿nych brudz¹cych prac. Mo¿esz wykorzystaæ tradycyjny fartuch albo star¹ koszulê taty. Teraz wygl¹dasz jak prawdziwy artysta! 3 Ustawiaj pêdzle zawsze w³osiem do góry, czêsto zmieniaj wodê do ich p³ukania, a podczas malowania ods¹czaj nadmiar wody lub farby, dotykaj¹c pêdzlem chusteczki higienicznej. Podczas pracy Wielkie porz¹dki 4 Przygotowane wed³ug opisów w rozdzia³ach szkielety rzeŸb i masek mo¿esz wykorzystaæ na kilka sposobów. Podpowiedzi znajdziesz w tekstach. Nie bój siê eksperymentowaæ. 8 Posegreguj i u³ó¿ wszystkie materia³y i narzêdzia na w³aœciwych miejscach, ¿eby mo¿na z nich by³o ponownie skorzystaæ. 5 Czêœæ prac wymaga pokrycia bia³¹ farb¹ akrylow¹ lub emulsyjn¹. Inne nale¿y zaizolowaæ mlekiem lub lakierem do w³osów. Czytaj dok³adnie opisy. 9 Dok³adnie umyj u¿ywane pêdzle, narzêdzia i naczynia. 6 Przed malowaniem zwil¿ farby wod¹, a gdy rozmiêkn¹, nabieraj je na pêdzel takimi ruchami, jakby pêdzel g³aska³ farbê. Nie przyciskaj pêdzla zbyt mocno, bo szybko siê zniszczy. 10 Pozamykaj szczelnie wszystkie farby, masy i kleje. Je¿eli farby siê zabrudzi³y, oczyœæ je osobnymi dla ka¿dego z kolorów wilgotnymi tamponami waty lub sp³ucz pod bie¿¹c¹ wod¹. 7 Pomalowane prace mo¿na utrwaliæ lakierem do w³osów, bezbarwn¹ past¹ do butów lub pod³ogi dopiero po dok³adnym wyschniêciu i utwardzeniu siê farb, najlepiej po kilku dniach. 11 Uprz¹tnij stó³, zdejmij gazety, a foliê przetrzyj wilgotn¹ œciereczk¹. 3 1. Wa¿ne kolory PRZYGOTUJ: O£ÓWEK, KREDKI, FARBY, PRZEZROCZYSTE FOLIE W KOLORACH: ¯Ó£TYM, CZERWONYM I NIEBIESKIM ORAZ PÊDZEL, WODÊ I PAPIER. Narysuj o³ówkiem du¿e jab³ko, pomarañczê i œliwkê. Pokoloruj jab³ko, rysuj¹c kreski ¿ó³te i niebieskie jedn¹ obok drugiej, na zmianê. Pomarañczê pokoloruj na przemian kreskami ¿ó³tymi i czerwonymi, a œliwkê czerwonymi i niebieskimi. Przypnij rysunek do œciany. Obserwuj¹c go z odleg³oœci kilku kroków, okreœl kolory owoców. S¹ to kolory pochodne: zielony, pomarañczowy i fioletowy. WeŸ kawa³ki folii (na przyk³ad po cukierkach) w kolorach podstawowych. Zgadnij, jakie folie nale¿y na³o¿yæ jedn¹ na drug¹, ¿eby powsta³y kolory: zielony, pomarañczowy i fioletowy? Spójrz na z³o¿one folie pod œwiat³o. Czy ju¿ wiesz? Narysuj o³ówkiem jab³ko, pomarañczê i œliwkê. Pomaluj jab³ko, mieszaj¹c farby ¿ó³t¹ i niebiesk¹. Stopniowo dodaj¹c niebieskiej, zwróæ uwagê, ¿e powstaj¹ca zieleñ jest coraz mocniejsza, mówi¹c jêzykiem malarzy – nasycona lub intensywna. Pomaluj pomarañczê, mieszaj¹c farby ¿ó³t¹ z czerwon¹, a œliwkê – farby czerwon¹ i niebiesk¹. Zwróæ uwagê, jak podczas ³¹czenia farb zmieniaj¹ siê odcienie kolorów. Obejrzyj ilustracje z bliska i z daleka. Czy widzisz, jak zmieniaj¹ siê kolory? Narysuj inne owoce, warzywa albo du¿y kwiat z liœciem. W malarstwie s¹ trzy kolory podstawowe: ¿ó³ty, czerwony i niebieski. S¹ to kolory czyste. £¹cz¹c siê w pary, tworz¹ inne czyste kolory nazywane pochodnymi: zielony, pomarañczowy i fioletowy. Dodaj¹c do pary kolorów podstawowych choæby odrobinê trzeciego koloru, uzyskasz kolor z³amany. Je¿eli do³o¿ysz bieli, otrzymasz kolor rozbielony. Dodatek czerni sprawi, ¿e bêdzie to kolor zgaszony. £¹cz¹c farby w kolorach podstawowych, otrzymasz wszystkie inne kolory. 4 „Magicznie kolorowe owoce”. „Owoce” 5 2. Zmocz i zgnieæ Akwarela to obrazek namalowany rozpuszczalnymi w wodzie farbami akwarelowymi. Na papierze s¹ one przezroczyste – laserunkowe. Kontur to linia obrysowuj¹ca i podkreœlaj¹ca kszta³t namalowanego przedmiotu lub postaci, a tak¿e oddzielaj¹ca jedn¹ p³aszczyznê od drugiej. PRZYGOTUJ: PAPIER RYSUNKOWY, FARBY AKWARELOWE, WODÊ, MIÊKKIE PÊDZLE, TUSZ KREŒLARSKI ORAZ O£ÓWEK, PATYCZEK LUB PIÓRKO. Zmocz dok³adnie arkusz papieru, zanurzaj¹c go w wodzie. Nastêpnie zgnieæ go w kulê i wyciœnij. Roz³ó¿ ostro¿nie mokry papier na folii. Na powierzchni arkusza rozprowadŸ miêkkim pêdzlem akwarele lub plakatówki. Co siê dzieje z farbami? Na wilgotnym papierze farby siê rozp³ywaj¹, a kolory bardzo miêkko i p³ynnie przechodz¹ jedne w drugie. Wykorzystaj te w³aœciwoœci, maluj¹c na przyk³ad sceny z ulubionej bajki albo kwiaty dla mamy. Zachowaj w³aœciw¹ kolejnoœæ nak³adania kolorów, od jasnych do ciemnych. Je¿eli chcesz, aby namalowane przez ciebie postacie i przedmioty by³y lepiej widoczne, po wyschniêciu obrysuj je wyraŸn¹ lini¹. Ta linia to kontur, który mo¿na rysowaæ o³ówkiem, cienkim pêdzelkiem, zaostrzonym patyczkiem zanurzonym w farbie lub piórkiem i tuszem kreœlarskim. 6 „Krasnoludek znalaz³ z³oty skarb ukryty na koñcu têczy” 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Techniki plastyczne dla dzieci
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: