Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00805 008308 15711446 na godz. na dobę w sumie
Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych - ebook/pdf
Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 213
Wydawca: EBOOKOWO Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9813-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-29%), audiobook).

Łacińskie słowo civilis wskazuje na postrzeganie cywilizacji jako „poziomu rozwoju osiągniętego przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw”  Biorąc pod uwagę powyższe, trudno się dziwić, że wśród wielu, wciąż pojawiających się koncepcji zmierzających do identyfikacji stanu współczesnego społeczeństwa, cywilizacja technologii jawi się jako jedna z bardziej trafionych propozycji. Obserwowany w ostatnich latach rozwój technologiczny, stanowiący pokłosie ekspansji nowych dziedzin techniki i gospodarki, zrewolucjonizował życie człowieka, zmieniając – bezpowrotnie – losy nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń.
Tempo i zakres dokonujących się zmian budzi podziw, ale i przerażenie. Zwolennicy technologii doceniają szybkość komunikacji, dostęp do nowoczesnych sprzętów zwłaszcza tych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Przeciwnicy wskazują na zanieczyszczenie środowiska, zanikanie tradycyjnych wartości i degradację norm społecznych.
Książka, którą polecamy Państwa uwadze, nie stanowi próby rozstrzygnięcia sporu pomiędzy dwom wskazanymi obozami. Wśród Autorów znaleźli się zarówno sympatycy, jak i oponenci nowoczesnych technologii. Odmienność poglądów jest tu sprawą drugorzędną; istotne jest bowiem to, że zarówno dla tych pierwszych, jak i dla drugich technologia stanowiła (i nadal stanowi) inspirację do podejmowanych badań naukowych.
 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych Red. dr Dorota Nowalska-Kapuścik Recenzent: dr hab. Anna Dolata © Copyright by Olgierd Abramski, Łukasz Balwicki, Mateusz Boike,Tomasz Borko, Michał Brzeziński, Justyna Czerwińska, Marek Jankowski, Tadeusz Jędrzejczyk, Agata Konieczna, Grzegorz Libor, Ewelina Markowska, Joanna Marszalec, Dorota Nowalska-Kapuścik, Piotr Popowski, Marlena Robakowska, Wioleta Tomczak, Anna Tyrańska-Fobke, Olga Tytko, Marzena Zarzeczna-Baran e-bookowo 2017 Recenzja książki: dr hab. Anna Dolata Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-813-8 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2017 Dorota Nowalska-Kapuścik Wstęp spis treści 7 Justyna Czerwińska WIRtUALNE ZAGROŻENIA - DZIAŁANIA pROFILAKtYCZNE NA pRZYKŁADZIE pROGRAMU „BEZpIECZEŃstWO DZIECI ONLINE” stOWARZYsZENIA tWÓRCZYCH UMYsŁÓW 11 Dorota Nowalska-Kapuścik BANKI CZAsU W „DZIELNICACH BIEDY” JAKO pRZYKŁAD INNOWACYJNYCH WZORÓW KONsUMOWANIA 29 Grzegorz Libor UBÓstWO ENERGEtYCZNE A ROZWÓJ tECHNOLOGICZNY 45 Olgierd Abramski CZY NALEŻY OGRANICZAĆ tURBOKApItALIZM? UWAGI NA MARGINEsIE DYsKURsU O ROLI pAŃstWA I spOŁECZEŃstWA W GOspODARCE NA pOCZĄtKU XXI WIEKU 59 Joanna Marszalec stORYtELLING W MEDIACH Olga tytko CZY BęDZIEMY NA BAtERIE? tomasz Borko EWOLUCJA CYBERpRZEstępCZOŚCI 105 121 137 Anna tyrańska-Fobke, Marlena Robakowska , Marzena Zarzeczna-Baran, piotr popowski, Michał Brzeziński, Łukasz Balwicki, Marek Jankowski, tadeusz Jędrzejczyk, Mateusz Boike, Agata Konieczna, Wioleta tomczak NOWE KIERUNKI I MEtODY EDUKACYJNYCH KAMpANII ZDROWOtNYCH – ANALIZA WYBRANYCH KAMpANII 151 Ewelina Markowska ROZWÓJ GOspODARCZY pAŃstWA A pOtENCJAŁ DOCHODOWY GMIN ZE sZCZEGÓLNYM UWZGLęDNIENIEM MIAstA RADOMIA 165 Urszula Król INstRUMENtY pRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU WYKORZY- stYWANE W RADOMIU W CELU ROZWOJU GMINY I ZWIęKsZE- NIA pOZIOMU pRZEDsIęBIORCZOŚCI JEJ MIEsZKAŃCÓW 181 Urszula Król ROLA GMIN W KREOWANIU INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJ- NOŚCI REGIONU ORAZ ROZWOJU pRZEDsIęBIORCZOŚCI 197 wstęp Łacińskie słowo civilis wskazuje na postrzeganie cywilizacji jako „poziomu rozwoju osiągniętego przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw” [1] Biorąc pod uwagę powyższe, trudno się dziwić, że wśród wielu, wciąż pojawiających się koncepcji zmierzających do identyfikacji stanu współczesnego społeczeństwa, cywilizacja technologii jawi się jako jedna z bardziej trafionych propozycji. Obserwowany w ostatnich latach rozwój technologiczny, stano- wiący pokłosie ekspansji nowych dziedzin techniki i gospodarki, zrewolucjonizował życie człowieka, zmieniając – bezpowrotnie – losy nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. Tempo i zakres dokonujących się zmian budzi podziw, ale i prze- rażenie. Zwolennicy technologii doceniają szybkość komunikacji, dostęp do nowoczesnych sprzętów zwłaszcza tych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Przeciwnicy wskazują na zanieczysz- czenie środowiska, zanikanie tradycyjnych wartości i degradację norm społecznych. Książka, którą polecamy Państwa uwadze, nie stanowi próby rozstrzygnięcia sporu pomiędzy dwom wskazanymi obozami. Wśród Autorów znaleźli się zarówno sympatycy, jak i oponenci nowoczesnych technologii. Odmienność poglądów jest tu sprawą 7 drugorzędną; istotne jest bowiem to, że zarówno dla tych pierw- szych, jak i dla drugich technologia stanowiła (i nadal stanowi) inspirację do podejmowanych badań naukowych. Monografię otwiera tekst Justyny Czerwińskiej zatytułowany Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online w praktyce społecznej. Funkcjonowanie w rzeczywistość wirtualnej nieuchronnie zwią- zane jest z koniecznością szybkiego i efektywnego reagowania na zagrożenia, które wraz ze sobą niesie. Najbardziej zagrożone przemocą rówieśniczą, hejtingiem, sekstingiem czy groomin- giem są dzieci i młodzież, stąd też warto akcentować fakt, iż walka o bezpieczeństwo najmłodszych leży w zainteresowaniu nie tylko instytucji pracujących z młodocianymi, ale również wytwórców nowych technologii. W kolejnym artykule – autorstwa Doroty Nowalskiej-Kapu- ścik – uwaga skoncentrowana została wokół sformułowania od- powiedzi na pytanie, czy przyczyną popularyzacji innowacyjnych sposobów konsumowania jest potrzeba pielęgnowania postaw wpisujących się w rozwój zrównoważony, czy raczej konieczność wynikająca z niepewnej sytuacji finansowej konsumentów. Tekst poświęcony został jednemu z przejawów konsumpcji kolabora- tywnej – Bankom Czasu – pojawiających się jako forma wymiany usług w społecznościach usytuowanych w tzw. „dzielnicach biedy”. W monografii znalazło się również miejsce na rozważania poświęcone wieloaspektowym problemom społecznym, stano- wiącym realne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. Próby określenia zależności pomiędzy ubóstwem energetycznym a roz- 8 wojem technologicznym podjął się Grzegorz Libor. Tymczasem Olgierd Abramski zastanawia się nad skutkami niekontrolowanego rozwoju stawiając jednocześnie pytanie Czy należy ograniczać turbokapitalizm? Uwagi na marginesie dyskursu o roli państwa i społeczeństwa w gospodarce na początku XXI wieku. Z kolei Joanna Marszalec w tekście Storytelling w mediach, nie tylko przedstawia podstawowe założenia tytułowego storytellingu, ale również wskazuje na możliwość wykorzystania jego właści- wości w mediach tak, aby forma przekazu poszczególnych treści jak najlepiej odpowiadała na szerokie potrzeby widzów, czytel- ników, słuchaczy. Rozważaniom o sile i zasięgu oddziaływania technologii na ludzi w różnych aspektach życia poddała się Olga Tytko, wska- zując na konieczność analizowania tegoż wpływu na rynek pracy, medycynę, architekturę czy motoryzację. Następny tekst poświecony został zarysowaniu problematyki związanej z rynkiem płatności elektronicznej w Polsce oraz w kra- jach członkowskich Unii Europejskiej, a także zakreśleniu najważ- niejszych etapów jego rozwoju na przestrzeni lat. Zadania tego podjął się Tomasz Borko w artykule Ewolucja cyberprzestępczości. Celem kolejnego tekstu autorstwa Anny Tyrańskiej-Fobke, Marleny Robakowskiej, Marzeny Zarzecznej-Baran, Piotra Po- powskiego, Michała Brzezińskiego, Łukasza Balwickiego, Marka Jankowskiego, Tadeusza Jędrzejczyka oraz Mateusza Boike było wskazanie przykładów tzw. dobrych praktyk realizowanych w za- kresie konstruowania i prowadzenia nowoczesnych i dostosowa- nych do potrzeb zmieniającego się świata edukacyjnych kampanii 9 zdrowotnych w Polsce oraz wskazanie na zasadność stosowania w nich nowoczesnych rozwiązań. Dla Eweliny Markowskiej istotne było przedstawienie związku pomiędzy rozwojem gospodarczym, a potencjałem dochodowym gmin, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Radomia. Jak sy- gnalizuje bowiem Autorka, zadaniem poszczególnych państwa jest zapewnienie warunków sprzyjających wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu; ten z kolei wpływa - między innymi – na poten- cjał dochodowy gmin. Książkę zamykają teksty Urszuli Król. Pierwszy z nich poświę- cony został prezentacji instrumentów przeciwdziałania bezrobociu wykorzystanych w Radomiu w celu rozwoju gminy i zwiększenia poziomu przedsiębiorczości jej mieszkańców; drugi natomiast oscyluje wokół zagadnieniu innowacyjności postrzeganej jako ka- tegoria ekonomiczna. Książka nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie cenne uwagi, niezwykle szczegółowo i sumiennie wpracowane w recenzji wy- dawniczej przygotowanej przez Panią Doktor habilitowaną Annę Dolatę. Za wszystkie komentarze i wskazówki, chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować. Dorota Nowalska-Kapuścik Bibliografia [1] Pojęcie „cywilizacja”, w: Słownik Języka Polskiego, PWN, http://en- cyklopedia.pwn.pl/haslo/cywilizacja;3888917.html, Data dostępu do źródła internetowego 19.04.2017 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: