Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 006067 13874499 na godz. na dobę w sumie
Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer - książka
Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0738-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Firma bez własnej witryn internetowych to obecnie rzadkość, a wiele aplikacji sieciowych korzysta z baz danych. Za pośrednictwem stron internetowych klienci mogą na przykład zamawiać usługi i kupować produkty oraz przeglądać katalogi z ofertą sklepu, a firmy mogą między innymi zarządzać magazynem czy danymi klientów. Technologia ASP.NET umożliwia błyskawiczne tworzenie rozbudowanych i nowoczesnych witryn internetowych, a dzięki ADO.NET można szybko dodać do nich obsługę baz danych. Bezpłatne środowisko Visual Web Developer Express pozwala każdemu przekonać się o ogromnych możliwościach tych narzędzi.

Książka 'Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer' zawiera wszechstronny opis technik i narzędzi do tworzenia zaawansowanych witryn internetowych za pomocą ASP.NET i ADO.NET. Dzięki niej nauczysz się korzystać z tych technologii w środowisku Visual Web Developer oraz używać podstawowych języków do programowania stron ASP.NET. Dowiesz się, jak wygodnie zarządzać bazami danych w aplikacjach sieciowych i jak sprawnie umieścić gotową witrynę na serwerze. Przykładowe studia przypadku pokazują, jak zastosować omawiane technologie w praktyce, a w części poświęconej AJAX-owi zobaczysz, jak przyspieszyć działanie swych witryn.

Wypróbuj ASP.NET wraz z ADO.NET i przekonaj się, że tworzenie rozbudowanych witryn internetowych z obsługą baz danych nie musi być trudne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer Autor: Jacek Matulewski, S‡awomir Or‡owski ISBN: 978-83-246-0738-9 Format: B5, stron: 296 Firma bez w‡asnej witryn internetowych to obecnie rzadko(cid:156)(cid:230), a wiele aplikacji sieciowych korzysta z baz danych. Za po(cid:156)rednictwem stron internetowych klienci mog„ na przyk‡ad zamawia(cid:230) us‡ugi i kupowa(cid:230) produkty oraz przegl„da(cid:230) katalogi z ofert„ sklepu, a firmy mog„ miŒdzy innymi zarz„dza(cid:230) magazynem czy danymi klient(cid:243)w. Technologia ASP.NET umo¿liwia b‡yskawiczne tworzenie rozbudowanych i nowoczesnych witryn internetowych, a dziŒki ADO.NET mo¿na szybko doda(cid:230) do nich obs‡ugŒ baz danych. Bezp‡atne (cid:156)rodowisko Visual Web Developer Express pozwala ka¿demu przekona(cid:230) siŒ o ogromnych mo¿liwo(cid:156)ciach tych narzŒdzi. Ksi„¿ka (cid:132)Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer(cid:148) zawiera wszechstronny opis technik i narzŒdzi do tworzenia zaawansowanych witryn internetowych za pomoc„ ASP.NET i ADO.NET. DziŒki niej nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z tych technologii w (cid:156)rodowisku Visual Web Developer oraz u¿ywa(cid:230) podstawowych jŒzyk(cid:243)w do programowania stron ASP.NET. Dowiesz siŒ, jak wygodnie zarz„dza(cid:230) bazami danych w aplikacjach sieciowych i jak sprawnie umie(cid:156)ci(cid:230) gotow„ witrynŒ na serwerze. Przyk‡adowe studia przypadku pokazuj„, jak zastosowa(cid:230) omawiane technologie w praktyce, a w czŒ(cid:156)ci po(cid:156)wiŒconej AJAX-owi zobaczysz, jak przyspieszy(cid:230) dzia‡anie swych witryn. (cid:149) Wprowadzenie do (cid:156)rodowiska Visual Web Developer (cid:149) Korzystanie z jŒzyk(cid:243)w C# i XML w projektach ASP.NET (cid:149) Zapewnianie sp(cid:243)jnego stylu za pomoc„ wzorc(cid:243)w stron (cid:149) Zarz„dzanie sesjami i plikami cookie (cid:149) Korzystanie z ADO.NET do obs‡ugi baz SQL Server 2005, Access i XML (cid:149) Tworzenie i u¿ywanie us‡ug sieciowych (cid:149) Budowanie kompletnych rozwi„zaæ sieciowych (cid:149) Przyspieszanie witryn za pomoc„ AJAX-a (cid:149) Dodawanie do witryny kontrolek AJAX-a Wypr(cid:243)buj ASP.NET wraz z ADO.NET i przekonaj siŒ, ¿e tworzenie rozbudowanych witryn internetowych z obs‡ug„ baz danych nie musi by(cid:230) trudne. Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp, w którym namówimy Czytelnika na rendez-vous z ASP.NET ....... 7 Część I ASP.NET i ADO.NET ........................................................ 9 Rozdział 1. ASP.NET i Visual Web Developer. Szybki start ................................. 11 Tworzenie projektu pierwszej strony ASP.NET ....................................................... 12 Projektowanie interfejsu strony ................................................................................. 13 Edycja kodu w pliku .aspx ........................................................................................ 16 Programowanie silnika strony ASP.NET .................................................................. 17 Walidacja danych ...................................................................................................... 19 Rozdział 2. Wieża Babel, czyli języki wykorzystywane w projektach ASP.NET ....... 23 Język C# .......................................................................................................................... 24 Podstawowe typy danych .......................................................................................... 24 Sterowanie przepływem ............................................................................................ 31 Zwracanie wartości przez argument metody ............................................................. 34 Wyjątki ...................................................................................................................... 36 Kolekcje .................................................................................................................... 37 Język XML ...................................................................................................................... 44 Podstawy języka XML .............................................................................................. 44 Zapis danych do pliku XML ..................................................................................... 46 Odczyt danych z pliku XML o znanej strukturze ..................................................... 48 Analiza i odczyt pliku XML o nieznanej strukturze ................................................. 49 Rozdział 3. Nowoczesna i funkcjonalna strona ASP.NET ...................................... 53 Rozmieszczenie kontrolek na stronie .............................................................................. 53 Pozycjonowanie elementów serwisu za pomocą tabeli ............................................... 56 Pozycjonowanie bezwzględne ................................................................................... 63 Witryna wielojęzyczna .................................................................................................... 66 Zasoby lokalne .......................................................................................................... 67 Zasoby globalne ........................................................................................................ 73 Samodzielne wybieranie wersji językowej ............................................................... 76 Komponent MultiView ............................................................................................. 79 Wyświetlanie banerów reklamowych ....................................................................... 82 Buforowanie zwracanych stron ....................................................................................... 83 4 Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer Rozdział 4. Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET ......................................... 87 Wzorzec strony (master page) ......................................................................................... 87 Przygotowywanie projektu ........................................................................................ 87 Definiowanie wzorca ................................................................................................. 88 Strona korzystająca ze wzorca .................................................................................. 90 Site map i komponent SiteMapPath ................................................................................ 90 Menu strony ............................................................................................................... 92 Drzewo pokazujące strukturę stron w witrynie ......................................................... 94 Dwa słowa na temat kaskadowych arkuszy stylów ......................................................... 95 Tworzenie arkuszy stylów ......................................................................................... 95 Stosowanie arkuszy stylów ....................................................................................... 97 Czas życia sesji i aplikacji ASP.NET .............................................................................. 98 Sesja i dane sesji ........................................................................................................ 99 Pliki cookie .............................................................................................................. 101 Dane aplikacji .......................................................................................................... 102 Rozdział 5. Współpraca ASP.NET i ADO.NET. SQL Server 2005 i Access .......... 105 Moc ADO.NET ....................................................................................................... 105 Tworzenie projektu i projektowanie strony głównej ............................................... 106 SQL Server 2005 ........................................................................................................... 107 Tworzymy bazę danych na serwerze SQL Server 2005 ............................................ 107 Tworzymy połączenie z bazą danych SQL Server .................................................. 109 Tworzymy tabelę w bazie danych ........................................................................... 109 Konfigurujemy kontrolkę reprezentującą tabelę w aplikacji .................................. 111 Microsoft Access ........................................................................................................... 111 Tworzenie bazy danych Access .............................................................................. 113 Dołączanie pliku bazy Access do projektu ............................................................. 114 Konfigurujemy kontrolkę reprezentującą tabelę w aplikacji .................................. 115 Bardzo krótki wstęp do języka SQL .............................................................................. 115 Modyfikacje danych z poziomu aplikacji ASP.NET ..................................................... 117 Dodawanie adresu e-mail do listy ........................................................................... 117 Walidacja danych .................................................................................................... 120 Usuwanie adresu z listy ........................................................................................... 121 Podgląd listy adresów w siatce ................................................................................ 122 Rozdział 6. Współpraca ASP.NET i ADO.NET. Bazy danych XML ....................... 125 Projekt ............................................................................................................................ 126 Plik XML ....................................................................................................................... 126 Konfiguracja obiektu typu XmlDataSource .................................................................. 127 Edycja pliku XML za pomocą klasy XmlDocument ..................................................... 127 Walidacja danych formularza ........................................................................................ 129 Zabezpieczenie przed podwójnym dodaniem ................................................................ 129 Usuwanie elementu ........................................................................................................ 130 Prezentacja tabeli w siatce ............................................................................................. 131 Rozdział 7. Udostępnianie witryny w sieci ....................................................... 133 Dostawca usług .............................................................................................................. 133 Przenoszenie witryny na serwer .................................................................................... 134 Rozdział 8. Wzorce projektowe ASP.NET ........................................................ 139 Ping ................................................................................................................................ 139 Księga gości ................................................................................................................... 141 Prezentowanie danych umieszczonych w pliku XML .................................................. 144 Walidacja wpisywanych danych ................................................................................... 146 Formularz wysyłający wiadomości e-mail ......................................................................... 149 Wiadomość z załącznikami. Kontrolka FileUpload ...................................................... 151 Spis treści 5 Identyfikacja i autoryzacja użytkowników .................................................................... 154 Formularz rejestrujący nowych użytkowników ...................................................... 159 Kontrolka LoginView ............................................................................................. 160 Rozdział 9. Usługi sieciowe ............................................................................ 163 Pierwsza usługa sieciowa .............................................................................................. 164 Użycie usługi sieciowej ................................................................................................. 167 Część II Studia przypadków ..................................................... 171 Rozdział 10. Studium przypadku: konferencja ................................................... 173 Część statyczna witryny (pliki .aspx) ............................................................................ 174 Szablon .................................................................................................................... 174 Strona główna .......................................................................................................... 175 Formularz ................................................................................................................ 175 Walidacja danych w formularzu ............................................................................. 177 Pozostałe strony formularza .................................................................................... 178 Dynamika witryny (pliki .cs) ......................................................................................... 182 Struktury danych ..................................................................................................... 182 Przechowywanie danych sesji ................................................................................. 183 Powrót do edycji danych ......................................................................................... 185 Zabezpieczenie przed jawnym wybraniem strony formularza w przeglądarce ......... 187 Zapis do bazy danych .............................................................................................. 188 Szkodliwy znak apostrofu ( ) ................................................................................... 191 Wysłanie listu z potwierdzeniem zgłoszenia .......................................................... 193 Czyszczenie danych ................................................................................................ 194 Obsługa błędów ....................................................................................................... 195 Dynamiczna lista zgłoszonych wykładów .............................................................. 197 Logowanie i edycja wcześniej zgłoszonych danych ............................................... 197 Wysyłanie listu z zapomnianym hasłem ................................................................. 203 Uwierzytelnianie z użyciem mechanizmu Forms ................................................... 203 Estetyka witryny (pliki .css) .......................................................................................... 209 Tworzenie tematu .................................................................................................... 209 Formatowanie elementów HTML ........................................................................... 210 Formatowanie poszczególnych obiektów ............................................................... 212 Klasy stylów ............................................................................................................ 214 Plik „skórek” ........................................................................................................... 215 Możliwe drogi rozwoju witryny .................................................................................... 216 Przeniesienie witryny na serwer IIS .............................................................................. 217 Rozdział 11. Sklep internetowy ........................................................................ 219 Szablon strony ............................................................................................................... 219 Baza danych ................................................................................................................... 221 Strona główna ................................................................................................................ 224 Koszyk ........................................................................................................................... 227 Rejestracja użytkowników ............................................................................................. 232 Zamawianie ................................................................................................................... 234 Część III Podstawy AJAX dla ASP.NET ...................................... 241 Rozdział 12. Częściowa aktualizacja strony ...................................................... 243 Kontrolka UpdateProgress ............................................................................................. 243 Wyzwalanie częściowej aktualizacji przez komponent spoza UpdatePanel ................. 245 Sygnalizowanie częściowej aktualizacji ........................................................................ 246 6 Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer Cykliczne wyzwalanie aktualizacji ............................................................................... 247 Aktualizacja warunkowa ............................................................................................... 248 Rozdział 13. Migracja aplikacji ASP.NET do AJAX ASP.NET ................................ 249 Rozdział 14. AJAX Control Toolkit .................................................................... 253 Przegląd ACT ................................................................................................................ 253 Używanie kontrolek ACT we własnych projektach ...................................................... 255 Instalacja kontrolek ACT w środowisku VWD ...................................................... 255 Użycie rozszerzenia ConfirmButtonExtender ......................................................... 256 Jak oni to zrobili? .................................................................................................... 257 Suwaki ..................................................................................................................... 258 Reklama ................................................................................................................... 260 Akordeon ................................................................................................................. 260 Część IV Dodatki ...................................................................... 265 Dodatek A Instalacja i konfigurowanie serwera IIS w systemie Windows ......... 267 Instalacja IIS i uruchamianie jego usług ......................................................................... 267 Rejestrowanie ASP.NET 2.0 w IIS ............................................................................... 270 Dodatek B Instalacja protokołu SSL dla serwera IIS ....................................... 273 Dodatek C Uruchamianie projektów ASP.NET 2.0 w platformie Mono .............. 277 Dodatek D Dodatkowe projekty ..................................................................... 283 Skorowidz .................................................................................... 285 Rozdział 4. Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET Jacek Matulewski Wzorzec strony (master page) W przypadku witryny zawierającej kilka stron warto posłużyć się wzorcem. Wzorzec (ang. master page) to zwykła strona ASP.NET zapisana do pliku z rozszerzeniem .master. Wyróżnia ją jednak to, że zawiera komponenty ContentPlaceHolder, które re- zerwują miejsce do wypełnienia przez strony korzystające ze wzorca. Poza tym wzo- rzec może zawierać zwykłe elementy HTML, jak i komponenty ASP.NET. Wzorzec służy jako szablon pozostałych stron projektu. Tworząc nowe strony pro- jektu, możemy wskazać ich wzorzec, a wówczas w widoku projektowania, zamiast edytować całą stronę, będziemy edytować jedynie te miejsca, które we wzorcu zostały zarezerwowane komponentami ContentPlaceHolder. W najprostszym przypadku można posłużyć się wzorcem do ujednolicenia nagłówków i stopek wszystkich stron witryny — wówczas wzorzec zawiera tylko jeden komponent ContentPlaceHolder. I właśnie na takim przykładzie nauczymy się teraz tworzenia wzorców i korzystania z nich. Przygotowywanie projektu Nie można, a przynajmniej nie jest to proste, przypisać strony master od istniejącej witryny ASP.NET. Dlatego utworzymy zupełnie nowy projekt — Czytelnik odpocznie wreszcie od Kolorów — w którym pierwszą czynnością będzie usunięcie domyślnie utwo- rzonej strony Default.aspx. 88 Część I ♦ ASP.NET i ADO.NET 1. Tworzymy nowy projekt: a) z menu File wybieramy New Web Site…, b) zaznaczamy pozycję ASP.NET Web Site, c) w rozwijanej liście Location wybieramy File System (wartość domyślna), d) a w rozwijanej liście Language — Visual C#, e) klikamy OK. 2. Z projektu usuwamy stronę Default.aspx: a) zaznaczamy ją w oknie projektu (podokno o nazwie Solution Explorer), b) rozwijamy menu kontekstowe c) i wybieramy z niego polecenie Delete; d) pojawi się pytanie o potwierdzenie, w którym należy kliknąć przycisk OK. To usunie plik strony nie tylko z projektu, ale także z dysku. W tym miejscu umie- ścimy nową wersję strony o nazwie Default.aspx, ale korzystającą ze wzorca. Wcze- śniej musimy oczywiście przygotować wzorzec. Nie będziemy w tym zbyt wymyślni — zdefiniujemy prosty nagłówek oraz stopkę strony i zadowolimy się jednym kom- ponentem ContentPlaceHolder. Nie należy mylić usuwania pliku (także z dysku), a więc polecenia Delete, z usuwa- niem pliku z projektu, tj. z poleceniem Exclude From Project. Definiowanie wzorca 1. W oknie projektu zaznaczamy główną gałąź reprezentującą projekt całej witryny (a nie katalog App_Data). 2. Z menu File wybieramy New File…. 3. W oknie Add New Item (rysunek 4.1) zaznaczamy pozycję Master Page. 4. Klikamy Add. Do projektu dodany zostanie nowy plik MasterPage.master. W edytorze zobaczymy jego kod. 5. Przejdźmy od razu do widoku projektowania nowej strony (zakładka Design w dole okna). Zobaczymy na niej tylko jeden komponent klasy ContentPlaceHolder — to jest miejsce, które będzie zapełniane przez strony korzystające z naszego wzorca. Jeżeli chcemy dodać ich więcej, to komponent ten znajdziemy na zakładce Standard. 6. Umieśćmy powyżej i poniżej tego komponentu jakiś tekst pełniący rolę nagłówka i stopki stron naszej witryny. Przykład widoczny jest na rysunku 4.2. Rozdział 4. ♦ Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET 89 Rysunek 4.1. Polecenie dodawania pliku jest czułe na zaznaczoną pozycję w oknie projektu — aby zobaczyć wszystkie możliwe rodzaje plików, należy zaznaczyć pozycję odpowiadającą całemu projektowi Rysunek 4.2. Osadzanie komponentu ContentPlaceHolder we wzorcu witryny 90 Część I ♦ ASP.NET i ADO.NET Strona korzystająca ze wzorca Nasz wzorzec jest prosty, żeby nie powiedzieć prymitywny, ale nie o estetykę teraz cho- dzi, a o ideę. Stworzymy zatem przykładowe strony, które będą z tego wzorca korzystać. 1. Z menu File wybieramy ponownie pozycję New File. 2. Tym razem zaznaczamy ikonę Web Form. 3. Koniecznie musimy zaznaczyć pole opcji Select master page. Tylko w momencie tworzenia strony można wskazać jej wzorzec. 4. Zalecam również zaznaczenie opcji Place code in separate file, dzięki której ewentualne metody zdarzeniowe będą umieszczone w osobnym pliku. 5. Musimy wskazać jeszcze nazwę pliku strony — domyślnie jest to Default.aspx — oraz język użyty do programowania metod zdarzeniowych. Jak już się pewnie Czytelnik zorientował, w tej książce zalecamy używanie C#. 6. Wreszcie klikamy Add. 7. Natychmiast pojawi się okno Select a Master Page. Wskazujemy w nim stronę MasterPage.master i klikamy OK. Po utworzeniu strony znajdziemy się w edytorze kodu. Przejdźmy niezwłocznie do wi- doku projektowania. Zobaczymy w nim stronę wzorca, ale poza obszarem wyznaczonym przez komponent ContentPlaceHolder jest ona niedostępna do edycji (rysunek 4.3). Miejscem, w którym możemy umieszczać nasze komponenty, jest wyłącznie miejsce zarezerwowane wcześniej we wzorcu. Wypełnijmy miejsce przeznaczone na stronę jakąś przykładową zawartością. Umieśćmy w nim np. komponent HyperLink. Za pomocą okna Properties do jego właściwości ImageUrl przypiszmy adres http://helion.pl//img/logo162_35.gif, natomiast do właści- wości NavigateUrl adres http://helion.pl. Na podglądzie powinniśmy zobaczyć natych- miast logo Wydawnictwa Helion (por. rysunek 4.3). Możemy stworzyć teraz kolejne strony korzystające z tego samego wzorca, który ujednolici ich wygląd. Wzorzec po- prawia zatem spójność całej witryny. Nie do przecenienia jest fakt, że stopkę i nagłó- wek wszystkich stron witryny kontrolujemy z jednego pliku, zatem jeżeli chcemy coś do nich dodać lub je zmienić, wystarczy edytować tylko plik wzorca. Site map i komponent SiteMapPath Pozostańmy przy tym samym projekcie, a nawet dorzućmy do niego jeszcze kilka stron. Jeżeli witryna ma więcej stron (mowa o kilkunastu, kilkudziesięciu), warto pomyśleć o site map — mapie witryny. W ASP.NET przygotowanie takiej mapy polega na utworzeniu pliku XML o nazwie Web.sitemap, w którym znajduje się zhierarchizowana grupa elementów siteMapNode. W atrybutach każdego z nich wskazujemy adres strony z witryny, jej tytuł i ewentualnie opis. Struktura znaczników ma odzwierciedlać lo- giczną strukturę strony, wskazując strony nadrzędne i ich podstrony. Ilość stopni hie- rarchii jest w zasadzie dowolna. Rozdział 4. ♦ Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET 91 Rysunek 4.3. Edycja stron korzystających ze wzorca ogranicza się do obszarów wyznaczonych na wzorcu przez komponent ContentPlaceHolder W naszym projekcie jest tylko kilka stron (załóżmy, że trzy: Default.aspx, Default2. aspx i Default3.aspx), ale i my zdefiniujemy plik Web.sitemap. Przyjmijmy, że Default. aspx jest stroną tytułową jakiegoś działu witryny o nazwie „Łącza do ważnych stron”, a Default2.aspx i Default3.aspx są zwykłymi stronami tego działu. Z menu File wy- bieramy pozycję New File… i w oknie Add New Item wskazujemy pozycję Site Map. Powstanie plik Web.sitemap. Uzupełniamy go według wzoru z listingu 4.1. Listing 4.1. Plik Web.sitemap to plik XML opisujący logiczną strukturę witryny ASP.NET na potrzeby komponentów nawigacyjnych ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? siteMap xmlns= http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0 siteMapNode url= title= Nazwa witryny description= Opis witryny siteMapNode url= Default.aspx title= Linki do stron description= Linki do stron związanych z projektem / siteMapNode url= Default2.aspx title= Link do ASP.NET description= Linki do oficjalnej strony ASP.NET / siteMapNode url= Default3.aspx title= Link do MSDN description= Link do strony dokumentacji MSDN2 / /siteMapNode siteMapNode url= title= description= / /siteMapNode /siteMap 92 Część I ♦ ASP.NET i ADO.NET W elemencie siteMap może być tylko jeden element siteMapNode, więc ewentualną rozbudowę powyższej struktury należy zacząć od trzeciego poziomu zagnieżdżenia elementów XML. Plik Web.sitemap może być źródłem danych dla komponentów umieszczanych na stro- nach, które pozwalać będą internaucie na zorientowanie się w pozycji oglądanej strony w strukturze całej witryny i szybkie przejście do innych jej stron. Na początek przyj- rzyjmy się komponentowi SiteMapPath. 1. Przejdźmy do widoku projektowania wzorca MasterPage.master. 2. Umieśćmy na nim komponent SiteMapPath z zakładki Navigation. Komponent ten pokazuje ścieżkę aktualnej strony w strukturze zdefiniowanej w pliku Web.sitemap (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Do działania komponentu SiteMapPath konieczna jest obecność pliku Web.sitemap. Zdefiniowane w nim opisy pojawiają się w okienkach podpowiedzi 3. Zwróćmy uwagę na mały trójkącik widoczny po prawej stronie górnej krawędzi nowego komponentu, jeżeli ten jest zaznaczony. Jeżeli go klikniemy, pojawi się lista typowych zadań dotyczących tego komponentu (rysunek 4.5). W tym przypadku składa się ona z dwóch pozycji Auto Format oraz Edit Templates. Pierwsze polecenie służy do niemal automatycznego konfigurowania wyglądu komponentu. Wybierzmy np. szablon Colorful. Menu strony Innym zastosowaniem mapy witryny jest automatycznie tworzone menu i drzewo za- wierające strony uwzględnione w tym pliku. Zacznijmy od menu. Dodamy je do wzorca — tym razem ponad komponentem rezerwującym miejsce dla stron. 1. Przechodzimy do widoku projektowania wzorca MasterPage.master. 2. Ponad komponentem ContentPlaceHolder umieszczamy komponent Menu z zakładki Navigation. Rozdział 4. ♦ Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET 93 Rysunek 4.5. Podręczna lista zadań to zbiór najczęściej wykorzystywanych kreatorów związanych z komponentem 3. W liście podręcznej z rozwijanej listy Choose Data Source wybieramy New data source… . 4. Pojawi się kreator Data Source Configuration Wizard pozwalający na wybór źródła danych, na podstawie których utworzone zostanie menu. Może ono zostać zbudowane w oparciu o dowolny plik XML lub nasz gotowy plik Web.sitemap. Wybieramy oczywiście tę drugą możliwość, zaznaczając ikonę Site Map. Klikamy OK. Utworzony zostanie komponent SiteMapDataSource1. 5. Nam pozostaje tylko sformatować wygląd menu. Proponuję również tym razem wybrać szablon Colorful (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Użycie tego samego stylu do formatowania menu i ścieżki pokazującej pozycję w strukturze witryny to zalążek estetycznego i spójnego wizerunku wszystkich stron witryny 94 Część I ♦ ASP.NET i ADO.NET Drzewo pokazujące strukturę stron w witrynie Na zakładce Navigation jest jeszcze jeden komponent, na który też warto zwrócić uwagę. Jest to drzewo TreeView, które prezentuje strukturę witryny. Nadaje się bardziej na osobną stronę niż do umieszczenia w nagłówku lub stopce stron. 1. Z menu File wybieramy New File. 2. W oknie Add New Item zaznaczamy Web Form, wybierając opcję Select master page, i zmieniamy nazwę pliku na MapaWitryny.aspx. 3. Klikamy Add. W nowym oknie wybieramy wzorzec i klikamy OK. 4. Przechodzimy do widoku projektowania nowej strony. 5. Na dostępnym obszarze umieszczamy komponent TreeView z zakładki Navigation. 6. Postępując identycznie jak w przypadku menu, tworzymy źródło danych korzystające z mapy witryny (niestety, nie można użyć gotowego komponentu SiteMapDataSource1 widocznego w obszarze wzorca). 7. Formatujemy drzewo, wybierając z podręcznej listy zadań pozycję Auto Format…. Proponuję użycie stylu Arrows 2 (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Automatycznie generowana mapa witryny 8. Nową stronę warto dopisać do mapy witryny, tworząc węzeł równorzędny do Default.aspx (por. źródła dołączone do książki). Poza zwykłą nawigacją, jaką umożliwia komponent TreeView, można definiować me- tody zdarzeniowe związane z kliknięciem różnych pozycji drzewa (zdarzenie SelectedNo- deChanged). Rozdział 4. ♦ Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET 95 Dwa słowa na temat kaskadowych arkuszy stylów Wiemy już, że w projektach ASP.NET możemy w znacznym stopniu, w zasadzie na- wet całkowicie, odseparować kod C# od szablonu HTML strony. W ten sposób od- dzielony zostaje kod odpowiedzialny za statyczny wygląd stron witryny od metod określających ich dynamikę. Do tych dwóch etapów projektowania dochodzi trzeci, w którym za pomocą kaskadowych arkuszy stylów określamy estetyczny aspekt wi- tryny. Podobnie jak w przypadku kodu C#, także arkusze stylu mogą być całkowicie odseparowane w plikach .css, a przez to ich rozwój, podobnie jak kodu C#, może być z łatwością powierzony innym osobom niż rozwój kodu z plików .aspx. W kilku poniższych przykładach przedstawię podstawowe narzędzia służące do budo- wania kaskadowych arkuszy stylów. Nieco dodatkowych przykładów znajdzie Czytel- nik także w rozdziale 10. Tworzenie arkuszy stylów Kaskadowe arkusze stylów (ang. cascade style sheet) to kolejne obok wzorca narzędzie ujednolicenia stron witryny, a jednocześnie zcentralizowania kontroli nad ich wyglądem. I w tym przypadku wsparcie ze strony VWD jest godne pochwały. 1. Z menu File wybieramy New File…. 2. W oknie Add New Item zaznaczamy pozycję Style Sheet, jeżeli odczuwamy taką potrzebę, zmieniamy nazwę pliku i klikamy OK. W edytorze zobaczymy niemal pusty plik, który zawiera jedynie tekst: body { } To zalążek stylu związanego ze zwykłym tekstem umieszczonym na stronie (tekst między znacznikami BODY w kodzie HTML). Na szczęście nie musimy znać się na formacie arkuszy stylów, bo VWD zawiera proste narzędzie pozwalające na ich de- finiowanie. Zacznijmy od rozbudowania reguły formatowania dotyczącej prostego tekstu. 1. W edytorze ustawiamy kursor (edycji, nie myszy) między nawiasami istniejącej reguły stylu. 2. Klikamy na pasku narzędzi przycisk Build Style…. 3. W oknie Style Builder (rysunek 4.8) możemy wybrać format i kolor czcionki, tła, list i innych elementów umieszczonych na stronie. My ograniczymy się do sformatowania czcionki, dlatego klikamy pozycję Font na liście zakładek widocznej z lewej strony okna. 96 Część I ♦ ASP.NET i ADO.NET Rysunek 4.8. Definiowanie reguły stylu dla znacznika body 4. W części zatytułowanej Font attributes klikamy przycisk z trzema kropkami pozwalający na swobodny wybór koloru: a) na zakładce Named Colors odnajdujemy kolor Peru (jeden z brązowych), który będzie dobrze współgrał ze stylem formatowania wybranym w menu i innych komponentach nawigacyjnych; b) odznaczamy pole opcji Use color names, aby użyć określenia koloru poprzez składowe zamiast nazwy1, i klikamy OK, aby zamknąć kreator stylu. 5. Następnie korzystając z ikony Add Style Rule na pasku narzędzi, tworzony nowy styl dla znacznika A (tj. dla umieszczonych na stronie łączy): a) tym razem wybierzmy kolor SaddleBrown (pamiętajmy o wyłączeniu opcji Use color names); b) w oknie Build Style w części Effects zaznaczamy pole None. 6. Po tym zdefiniujmy jeszcze jedną regułę formatowania dla A:hover (łącze po najechaniu na niego kursorem), w którym kolor ustalamy na Orange, a w części Effects (por. rysunek 4.8) włączamy opcję Underline. Po tych czynnościach plik kaskadowego arkusza stylów (plik z rozszerzeniem .css) powinien wyglądać jak na listingu 4.2: 1 Bardziej egzotyczne nazwy kolorów mogą być niezrozumiałe dla starszych przeglądarek. Rozdział 4. ♦ Mechanizmy spajające witrynę ASP.NET 97 Listing 4.2. Zawartość pliku kaskadowych arkuszy stylów body { color: #cd853f; } A { color: #8b4513; text-decoration: none; } A:hover { color: #ffa500; text-decoration: underline; } Stosowanie arkuszy stylów Czas, aby arkusz wykorzystać do formatowania stron naszej przykładowej witryny: 1. Przejdźmy na stronę Default.aspx. 2. W widoku projektowania dodajmy do niej prosty tekst (wpisując go w widoku projektowania w polu Content) oraz komponent HyperLink ze skonfigurowaną właściwością NavigateUrl i etykietą (właściwość Text). 3. Teraz przejdźmy do widoku projektowania pliku wzorca MastepPage.master. 4. Przeciągnijmy z okna projektu (Solution Explorer) utworzony plik .css. Do kodu strony dodany zostanie element link href= StyleSheet.css rel= stylesheet type= text/css / , dzięki któremu wzorzec i wszystkie używające go strony będą korzystały z arkusza i zdefiniowanych w nim stylów. W podglądzie wzorca i podglądzie stron, które z niego korzystają, zobaczymy zmianę — tekst zmieni kolor na brązowy, łącza na jasnobrązowy. Ponadto łącza pozbawione zostały podkreślenia. Jeżeli obejrzymy stronę w przeglądarce, to zobaczymy, że kolor łączy zmienia się na pomarańczowy, jeżeli najechać na nie myszą, oraz że pojawia się wówczas pod nimi podkreślenie. Jeżeli witryna nie ma wzorca, arkusz należy dodać do każdej strony osobno. To samo dotyczy stron w naszej witrynie, które nie korzystają ze wzorca. Można również edytować indywidualny styl poszczególnych komponentów na stro- nach. W ich menu kontekstowym znajduje się pozycja Style…, która uruchamia okno Style Builder z rysunku 4.8 lub, jeżeli chcemy użyć istniejących klas stylu, w oknie Properties odnajdujemy właściwość CssClass i tam wpisujemy nazwę klasy zdefi- niowanej w arkuszu stylu. Klasy można definiować w pliku .css, dodając regułę i za- znaczając opcję Class name (zob. rozdział 10.).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: