Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01064 017147 17791910 na godz. na dobę w sumie
Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2 - ebook/pdf
Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 206
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-801-2673-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-31%), audiobook).

Książka adresowana jest do nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów kierunków humanistycznych (zwłaszcza filologów). Sytuując się w obszarze stylistyki językoznawczej oraz przestrzeni badań nad językiem i stylem autorów, praca  zawiera konkretną propozycję dydaktyczną  propagującą  ideę „językoznawczej lektury” tekstu literackiego. Posługuje się materiałem literackim dla zilustrowania najważniejszych pojęć z zakresu lingwistyki tekstu, genologii lingwistycznej, semantyki oraz onomastyki literackiej. W każdym z trzynastu rozdziałów książki, z których każdy zawiera konkretną propozycję odczytania złożonych sensów tekstu literackiego, autorka ukazuje merytoryczną wartość  lingwistycznych paradygmatów oraz siłę analityczną językoznawczego instrumentarium.  

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TeksT liTeracki w kręgu językoznawstwa NR 3428 ewa sławkowa TeksT liTeracki w kręgu językoznawstwa tom II wydawnictwo uniwersytetu Śląskiego • katowice 2016 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena witosz Recenzent: urszula sokólska spis treŚci Wstęp część PIERWSzA W stronę teorii RozdzIAł I Język pisarza jako metodologiczny problem stylistyki RozdzIAł II Kierunki badań nad słownictwem pisarzy RozdzIAł III co teoria słowotwórstwa wniosła do badań nad językiem pisarzy? RozdzIAł IV (Nie) wszystkie drogi prowadzą do Rzymu: o roli frazeologizmów w tekście literackim raz jeszcze RozdzIAł V Stylowe odmiany polszczyzny wobec praktyk językowych w polskiej pro‑ zie po roku 1989 ~ 5 ~ 7 11 13 29 42 55 67 część dRUGA W stronę praktyki RozdzIAł I Kolekcja stylów i archiwum pamięci kultury (Pióropusz Mariana Pilota) RozdzIAł II Stylistyczne potpourri. Szkic do portretu prozy zygmunta Haupta RozdzIAł III Artystyczny obraz domu i świata (Bieguni olgi Tokarczuk) RozdzIAł IV Księstwo ciemności. „Portret” Kaukazu w reportażach Wojciecha Jagielskiego pt. Wieże z kamienia RozdzIAł V Miejsca (w) historii: obrazy miast w poezji czesława Miłosza (z problemów onomastyki literackiej i poetyckiego profilowania) RozdzIAł VI W świecie kultury, etyki i biografii autora: antroponimy w poezji czesława Miłosza RozdzIAł VII o warstwie onimicznej prozy Andrzeja Stasiuka. Rekonesans RozdzIAł VIII obrazy mediów i dyskursu medialnego w polskiej literaturze współczesnej (na wybranych przykładach) Bibliografia Nota bibliograficzna Indeks nazwisk Résumé Summary 79 81 101 111 123 136 152 163 172 185 195 197 201 203 wstęp Książka ta jest kontynuacją opublikowanego w 2012 roku tomu studiów pt. Tekst literacki w kręgu językoznawstwa, podejmującego – mówiąc najogólniej – próbę pokazania, iż postulowany teore‑ tycznie i tak pożądany w dydaktyce uniwersyteckiej dialog między litera‑ turą a lingwistyką jest możliwy. I także tutaj, w II tomie Tekstu literackiego…, będę chciała udowodnić, jak uczyniłam to już poprzednio, że obcowanie z tekstem literackim nie musi oznaczać dla nauczyciela czy studenta rezygnacji z zainteresowa‑ nia problematyką językoznawczą, lecz przeciwnie, że kontakt z wybraną lekturą może stać się interesującą przygodą intelektualną, która pomoże wyzwolić energię potrzebną do wejścia w obszar lingwistyki i zapozna‑ nia się z wieloma jej atrakcyjnymi koncepcjami. Wiedza o języku i nauka o literaturze nie tworzą przecież całkowicie odrębnych światów. W swym obecnym kształcie językoznawstwo jest częścią wiedzy o człowieku: jego kulturze, światach wartości, sposobach myślenia i komunikowania się z innymi, i nie na inny temat zabiera głos literatura. W kontakcie z dzie‑ łem literackim lingwistyka współczesna ma szansę, jak sądzę, odnaleźć wyjątkowe warunki, by ujawnić się jako nauka w pełni humanistyczna. * * * Adresuję zatem tę książkę do szerokiego grona odbiorców – nauczy‑ cieli akademickich, studentów, doktorantów kierunków humanistycz‑ nych, zwłaszcza zaś polonistów, którym bliska jest więź z literaturą, i którym nieobojętny jest także świat problemów lingwistyki. Myślę, że porządki obu tych dziedzin wiedzy da się w pracy pedagogicznej pogo‑ ~ 7 ~ dzić, i z tego przekonania ta praca wyrasta. zharmonizowanie żywiołu dzieła literackiego z twardą materią lingwistyki: z precyzją struktury, formą i konstrukcją uważam bowiem za możliwe, pod warunkiem, że przyjmiemy w tym postępowaniu postawę antydogmatyczną i wolną od schematycznego myślenia. Proponuję tu zatem rodzaj szczególnego odczytania dzieła literackiego, które w I tomie określiłam mianem „lektury językoznawczej”. Lektura ta stanowi taką propozycję czynności czytania, podczas której nie rezy‑ gnując z satysfakcji poznawczej i przyjemności estetycznej, równocześnie wchodzimy w pozornie przed nami zamknięty świat problemów wiedzy o języku. droga do poszczególnych teorii lingwistycznych bywa długa i żmudna, kiedy natomiast posłużymy się odpowiednio dobranym tek‑ stem literackim, może się okazać po prostu ciekawa. * * * Trzynaście rozdziałów tej książki, w tym pięć w części teoretycznej oraz osiem w części praktycznej, zawiera kilkanaście różnych spojrzeń, w tym także polemicznych, na wybrane zagadnienia interesujące dziś językoznawstwo, takie jak relacje między językiem a kulturą, poznaniem i myśleniem, związek między językiem a etyką i indywidualną biografią, etc. centralne miejsce pośród nich zajmuje, uprzywilejowana w całym tomie, problematyka języka i stylu pisarzy. Różnym teoretycznym aspek‑ tom tej problematyki są poświęcone szkice zgromadzone w I części książki. Mają one głównie charakter syntetyczny, moim zamierzeniem było bowiem danie w miarę całościowego obrazu danej problematyki: czytelnik otrzymuje tu między innymi przegląd stanowisk teoretycznych i ujęć badawczych w dziedzinie badań nad słownictwem, frazeologią czy językiem (stylem) poszczególnych autorów w kontekście problematyki stylowych odmian polszczyzny. część II pracy ma natomiast charakter przede wszystkim praktyczny. W każdym z rozdziałów dokonuję swoistego rozbioru odpowiednio dobranego materiału literackiego (pojedynczego utworu lub kilku utwo‑ rów), który ma służyć prezentacji konkretnych teorii lingwistycznych oraz wypracowanych w ich obrębie kategorii i narzędzi badawczych. Szkice składające się na ten tom powstawały w ciągu kilku ostatnich lat. celem wysiłku poznawczego było wypracowanie metody dydaktycz‑ * * * ~ 8 ~ nej, która będzie dążyć do zharmonizowania treści literackich z języko‑ znawczymi, a więc do nierozdzielania w praktyce pedagogicznej literatury od problemów nauki o języku. W czasach, gdy standardem jest wyposażanie studentów w wąsko rozumiane analityczne umiejętności, określone przez sylabusy, propozy‑ cja wyjścia poza w ten sposób z góry wyznaczony zakres obowiązków kształcenia, może się okazać… potrzebna. indeks nazwisk ~ A ~ Ajdukiewicz Kazimierz 37 Ajschylos 128 Andruchowych Jurij 163, 180 Anusiewicz Janusz 83 Arystoteles 70, 145 ~ B ~ Bachtin Michaił 104 Bajerowa Irena 24, 72 Baka Józef ks. 145 Bańko Mirosław 131 Barańczak Stanisław 25, 36 Barthes Roland 155 Bartmiński Jerzy 16, 20, 21, 27, 82, 87, 88, 112, 113, 114, 115, 125, 127, 130, 140, 141 Basajew Szamil 130 Bawołek Waldemar 75 Bauman zygmunt 114 Bąba Stanisław 57 Beria ławrientij 37 Białoskórska Mirosława 34 Białoszewski Miron 23, 25, 35, 108 Biedrzycki Krzysztof 142, 155, 160 Bieły Andrzej 39 Blake William 158 Błok Aleksandr 39 Błoński Jan 154 Bodzioch-Bryła Bogusława 173 Bogusławski Andrzej 55 Bohomolec Franciszek 24, 33 Boniecki Edward 49 Borawski Stanisław 23 Borek Henryk 25, 28 Borowski Tadeusz 154, 158 Brodski Josip 158, 160 Brzeziński Jerzy 33 Buczyńska-Garewicz Hanna 146 Bugajski Marian 26 Buttler danuta 56 ~ C ~ chan dżingiz 37 chlebda Wojciech 56 chłopek zofia 56 chodźko Ignacy 24 chomski Leopold ks. 158 cieślikowa Aleksandra 139, 153, 164 czapliński Przemysław 69, 75, 175 cząstka-Szymon Bożena 93 czeszewski Maciej 83 czyżewski Krzysztof 155, 156, 158 ~ D ~ dąbrowska Elzbieta 30, 58, 69 dęboróg Jan 160 doroszewski Witold 17, 19, 32 dubisz Stanisław 91 dukaj Jacek 53 dunin-dudkowska Anna 94 dürer Albrecht 106 ~ 197 ~ ~ E ~ Eichenbaum Borys 67, 68 Evans Vyvyan 141, 142 ~ F ~ Filip Grażyna 52 Fliciński Piotr 15 Fouch Joseph 37 Franaszek Andrzej 137, 144, 145, 149 Fredro Aleksander 28, 32 Frege Gottlob 37 ~ G ~ Gajcy Tadeusz 39 Gajda Stanisław 13, 14, 71, 152 Gala-Milczarek Beata 92 Gołka Marian 174 Gombrowicz Witold 59, 60, 75, 96, 97, 98 Gosk Hanna 173 Graf Magdalena 69, 154 Grzegorczykowa Renata 27, 31, 36, 43, 115, 126, 127 Grzegorz z Nazjansu 158 Grzenia Jan 173 Guiraud Pierre 38 ~ H ~ Haupt zygmunt 101–110 Herbert zbigniew 23, 142, 155, 158 Herodot 128 Hersch Jeanne 155, 158 Hitler Adolf 86 Homer 95, 106, 142 Honowska Maria 43 Hopfinger Maryla 172 Huitzinga Johan 66 Humboldt Wilhelm 125, 128 ~ I ~ Ignatowicz-Skowrońska Jolanta 58 Ipsen Gunter 36 Iwaszkiewicz Jarosław 143 ~ J ~ Jadacka Hanna 43 Jagielski Wojciech 123–126, 129–134 Jarniewicz Jerzy 97 Jeleński A. Konstanty 142, 145 Jeż Teodor Tomasz 17, 24, 32 Jędrzejko Ewa 66 Johnson Mark 124 Jung carl Gustav 37 ~ K ~ Kadyjewska Anna 26, 27, 38 Kallas Krystyna 45 Kapuściński Ryszard 176, 179, 182 Karłowicz Jan 83, 93 Karpiński Franciszek 24, 33 Kartezjusz 119, 148 Kerckhove derric de 172 Kępiński Andrzej 88 Kizwalter Tomasz 114 Klemensiewicz zenon 15, 25, 26 Kleszczowa Krystyna 44 Kniaźnin Franciszek dionizy 24, 33 Kochowski Wespazjan 106 Kołakowski Leszek 158 Komincz Leon 31 Kopaliński Władysław 132 Korpysz Tomasz 38, 51 Korwin-Piotrowska dorota 161 Kosyl czesław 153, 154 Koszowy Marta 164, 167, 170 Kozicka dorota 164 Krauz Maria 52 Krasicki Ignacy 24, 27, 33 Krążyńska zdzisława 36 Kreja Bogusław 43 Kroński Juliusz 158 Krygier-łączkowska Agnieszka 36 Ksantypa 37 Książek-czermińska Małgorzata 67 Kuczok Wojciech 59, 73, 75 Kunat zygmunt 156 Kupiszewski Władysław 86 Kurkowska Halina 34 Kwaśniewska-Mżyk Krystyna 33 Kwiatkowski Jerzy 25 ~ L ~ Lakoff George 124 Laskowski Roman 43 ~ 198 ~ Lelewel Joachim 51 Lem Stanisław 29, 35, 53 Leśmian Bolesław 23, 35, 42, 49, 50, 53, 155 Ligęza Wojciech 178 Lipke Eryś 86 Liwiusz Tytus 145 Loll Robert 158 Lubaś Władysław 27, 33 Ludwig Jerzy 93 ~ ł ~ łebkowska Anna 173, 175 ~ m ~ Machej zbigniew 181 Maćkowiak Krzysztof 24 Madyda Aleksander 101, 102 Malinowska Ewa 13 Małyska Agata 94 Manovich Lev 172 Marciniak-Firadza Renata 92 Maritain Jacques 158 Maschadow Asłan 130 Masłowska dorota 23, 76 Merton Tomas 158 Mickiewicz Adam 32, 39, 40, 74, 75, 106, 113, 144, 154, 166 Milosz oskar 158 Miłosz czesław 23, 25, 136–152, 154–162 Mitosek zofia 76 Morsztyn Jan Andrzej 39 Mrożek Sławomir 23 Mrózek Robert 92, 152 Myśliwski Wiesław 75 ~ N ~ Niebrzegowska Stanisława 130 Nocoń Jolanta 13 Norwid cyprian Kamil 26, 27, 37, 38, 51, 53 Nowak Tadeusz 75 Nowakowski Marek 70 Nowotny -Szybistowa Magdalena 35, 46, 47 ~ o ~ olejniczak Józef 136, 159 orkan Władysław 34 orygenes 158 ostaszewska danuta 39 ~ P ~ Pajdzińska Anna 16, 37, 125, 127, 130, 140 Paprocki Teodor 103 Pasek chryzostom 40 Pelcowa Halina 94, 99 Petrozolin-Skowrońska Barbara 123 Piątkowski cezary 24 Pilch Jerzy 74 Pilot Marian 60, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 99 Pisarkowa Krystyna 37 Platon 131 Pliniusz 128 Popowska-Taborska Hanna 92 Poprzeczko Jacek 102 Przybylska Renata 55 Puzynina Jadwiga 25, 26, 30, 37, 38, 43, 44, 137, 139 ~ R ~ Radtke Emilia 35, 49, 50 Rej Mikołaj 40 Rewers Ewa 151 Riesman david 180 Różewicz Tadeusz 29, 158, 176, 178, 179, 182 Rudnicka -Fira Elżbieta 39 Ruszkowski Marek 84, 98, 105, 108 Rutkowski Krzysztof 102, 108, 110 Rutkowski Mariusz 153, 173 ~ S ~ Sadzik Józef ks. 158 Sambor Jadwiga 39 Sarnowska-Gieffing Irena 138, 139, 158 Sartre Jean-Paul 158 Sawicka 166 Schulz Bruno 29, 97, 98, 108, 109 Sękowska Elżbieta 113 Sienkiewicz Henryk 23, 34, 95, 105, 106 Simic charles 159 Siwiec Adam 154 Skorupka Stanisław 34, 63, 64, 65 ~ 199 ~ Skowronek Bogusław 173 Skowronek Katarzyna 173 Skubalanka Teresa 25, 34, 35 Skudrzyk Aldona 72 Sławkowa Ewa 63, 69, 103, 104, 181 Smółkowa Teresa 40, 128 Sowa Jan 114 Spitzer Leo 21 Stachurski Edward 39 Stalin Józef 37 Stasiuk Andrzej 163–166, 168–171, 180, 182 Staszewski Józef 128 Stomma Ludwik 83 Straszun Mattiyahu 160 Swedenborg Emanuel 158 Swift Jonathan 154 Synowiec Helena 93 Syrokomla Władysław 24, 32, 160 Syruć Szymon 155 Szczerba Kinga 62 Szczęsna Ewa 173 Szestow Lew 158 Szewczyk łucja 154 Szymborska Wisława 42, 45, 46 ~ t ~ Tambor Jolanta 35, 53 Tanuszewska Lidia 111, 112, 121 Teleżyska Ewa 38 Temińska Kamila 35, 139 Tokarczuk olga 111, 112, 114, 116–121, 180 Tokarski Ryszard 36, 37, 126, 130, 140, 141 Tołstoj Lew 135 Trier Lars von 36, 181 Trypućko Józef 32 Tulli Magdalena 62–65 Turowicz Jerzy 159 Turska Halina 32 Tuwim Julian 75 Twardowski Jan 106 ~ U ~ Urbańczyk Stanisław 24 Urbański Hubert 76 Urry John 114 ~ V ~ Vattimo Gianni 41 Venclova Tomasz 158, 160 Vossler Karol 21 Varga Krzysztof 70 ~ W ~ Walczak Bogdan 23, 34 Warchala Jacek 72 Waszakowa Krystyna 43, 48 Wat Aleksander 158 Weil Simone 158 Weisberger Leo 36 Węgier Janina 33 Węgrzynek Katarzyna 55 Wierzbicka Anna 104, 134 Wilkoń Aleksander 15, 17, 18, 19, 34, 67, 68, 70, 74, 77, 95, 105, 154 Witkiewicz Ignacy Stanisław (Witkacy) 23, 29, 35, 42, 46, 47, 48, 53, 155 Witkowski Michał 63, 179, 181, 182, 183 Witosz Bożena 71 Wojciechowski Piotr 70 Wojtak Maria 34 Wojtyła-świerzowska Maria 128 Woźny Aleksander 104 Wróbel Henryk 43 Wyka Kazimierz 39 Wyspiański Stanisław 34, 84 ~ Z ~ zach Joanna 155 zagórski zygmunt 36 zaleski Jan 28, 32 zgółka Tadeusz 40 zgółkowa Halina 40, 83 ziemska Elena A. 45 ~ Ż ~ Żeromski Stefan 34, 51, 52, 53, 106 Żmigrodzki Piotr 55 Żwirko Franciszek 166 Żydek-Bednarczuk Urszula 13, 173 Ewa Sławkowa texTe liTTéraire dans le domaine de la linguistique Résu mé ce livre est la continuation du volume de recherches intitulé Tekst literacki w kręgu jęz ykoznawstwa (Texte littéraire dans le domaine de la linguistique), publié en 2012, essayant – en disant de la façon la plus générale – de montrer que le dialogue entre la littérature et la linguistique, théoriquement postulé et si désiré dans la didactique universitaire, est possible. dans le deuxième volume du Texte littéraire…, je voudrais prouver encore une fois – comme je l’ai fait précédemment – que le contact avec un texte littéraire ne doit pas signifier qu’un enseignant ou un étudiant sont obligés de renoncer à leur intérêt pour la problématique linguistique. Mais bien au contraire, le contact avec une lecture choisie peut devenir une intéressante aventure intellectuelle qui permettra de libérer l’énergie nécessaire pour entrer dans le domaine de la linguistique et de faire connaissance avec ses diverses conceptions si intéressantes. Les sciences linguistiques et les études litté‑ raires ne constituent pourtant pas des mondes complètement opposés. La linguistique, dans sa forme actuelle, est une partie du savoir sur l’homme : sur sa culture, ses valeurs, ses façons de penser et de communiquer avec les autres ; et la littérature, elle aussi, aborde les mêmes questions. En nouant le contact avec un ouvrage littéraire, la linguis‑ tique contemporaine a d’après moi la chance de trouver des conditions exceptionnelles pour apparaître comme une science pleinement humaine. Je propose donc une manière particulière d’interpréter un ouvrage littéraire que, dans le premier volume, j’ai appelé « lecture linguistique » (lektura językoznawcza). cette lecture constitue une telle proposition de l’activité de lire pendant laquelle nous entrons dans un monde de problèmes liés à la langue qui est apparemment fermé devant nous, sans renoncer en même temps à une satisfaction cognitive et un plaisir esthétique, Les treize chapitres de ce livre, cinq dans la partie théorique et huit dans la partie pratique, comprend plus de dix différentes approches (y inclus les polémiques) aux pro‑ blèmes choisis intéressant la linguistique contemporaine telles que les relations entre la langue et la culture, entre la connaissance et la pensée, ainsi que celle existant entre la langue, l’éthique et la biographie individuelle. La poétique de la langue et du style des écrivains occupe la place centrale parmi toutes les relations mentionnées ci-dessus. Les ~ 201 ~ esquisses réunies dans la première partie de ce livre sont consacrées à différents aspects théoriques de cette problématique. Elles ont principalement un caractère synthétique puisque mon intention a été de donner, dans la mesure du possible, une image com‑ plète d’une problématique donnée. Ainsi, le lecteur obtient entre autres l’entrevue des attitudes théoriques et des conceptions de recherches dans le domaine des études sur le lexique, la phraséologie ou bien sur la langue (le style) des auteurs particuliers dans le contexte de la problématique des variantes stylistiques du polonais. En revanche, la seconde partie de la dissertation a un caractère avant tout pratique. dans tous les chapitres, j’opère une décomposition singulière du matériel littéraire choisi de façon convenable (un seul ouvrage ou bien quelques ouvrages) qui permet la présentation des théories linguistiques concrètes ainsi que des catégories et des outils de recherches élaborés à leur intérieur. Ewa Sławkowa tHe literary text witHin tHe scope oF linguistics Su mmar y This book is a continuation of the studies presented in the 2012 volume Tekst lit- eracki w kręgu jęz ykoznawstwa [The literary text within the scope of linguistics], which, generally speaking, attempted to demonstrate that the dialogue between fiction and linguistics – called for in theoretical studies and much needed in academic teaching – is possible. Like the first book, this second volume of The literary text aims at showing that the focus on a literary text does not mean that the teacher or the student must necessar‑ ily give up their linguistic interests or passions. on the contrary, direct contact with a work of fiction may turn into a valuable intellectual adventure, generating the energy necessary to enter the field of linguistic studies and become acquainted with the wide variety of interesting theories they offer. After all, the knowledge of language and the study of literature do not constitute two separate worlds. In its present shape linguis‑ tics is part of knowledge of the human being: the culture, worlds of values, and ways of thinking and communicating with others. Literature addresses the same issues. com‑ ing face to face with a literary work may be a chance for linguistics to demonstrate its full potential as a truly humanistic science. The book proposes a specific mode of reading of a literary text, which in the first volume was referred to as “a linguistic reading”. This reading mode consists in enter‑ ing the supposedly inaccessible world of linguistic issues without giving up on the cog‑ nitive satisfaction and aesthetic pleasure which the act of reading brings. The volume consists of thirteen chapters, of which five comprise the theoretical and eight the practical part of the book. They present different perspectives, includ‑ ing polemical views, on selected current issues in linguistics, such as the relationship between language and culture, cognition and thought, and language, ethics and indi‑ vidual biography. The central concern among them, highlighted throughout the vol‑ ume, is the problem of authorial language and style. Various theoretical aspects of this issue are discussed in chapters forming the first part of the book. They are mostly syn‑ thetic in nature, their aim being to present a possibly complete picture of the problem. They offer an overview of theoretical stands and research perspectives on the study of ~ 203 ~ the vocabulary, phraseology and language (style) of particular authors in the context of stylistic varieties of the Polish language. The second part of the book is practical in nature. Each chapter proposes an anal‑ ysis of selected literary material (coming from a single source or several texts), with a view to presenting particular linguistic theories with the categories and research tools that they have developed. Redaktor iwona kruszewska‑stoły Projektant okładki i stron działowych marek Francik Redaktor techniczny małgorzata pleŚniar Korektor lidia szumigała łamanie marek zagniński copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 -6336 ISBN 978 -83 -8012 -672-5 (wersja drukowana) ISBN 978 -83 -8012-673-2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,00. Ark. wyd. 13,50. Papier offset. kl. III, 90 g cena 20 zł (+ VAT) druk i oprawa: „ToTEM.coM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 -100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: