Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 008063 20658329 na godz. na dobę w sumie
Telepraca - ebook/pdf
Telepraca - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 28
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0050-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Art. 128 KP umożliwia pracownikowi wykonywanie pracy nie tylko w zakładzie pracy, lecz również w innym miejscu do tego wyznaczonym. Telepraca to przede wszystkim zmiana organizacji i wykonywania zadań. Wymaga między innymi szczegółowego ustalenia sposobów komunikacji między pracownikiem a pracodawcą oraz zakresu zadań i obowiązków obu stron.

Publikacja ułatwi zrozumienie przepisów dotyczących telepracy. Zawiera między innymi:

Dodatkowo publikacja zawiera przydatne wzory pism: umowę o pracę wykonywaną w formie telepracy, porozumienie zmieniające umowę o pracę, wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e-kadry.com.pl Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks (022) 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treœci Wykaz piktogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 1. Charakter telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Bran¿e i zawody szczególnie nadaj¹ce siê do telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Rodzaje telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Obowi¹zki pracodawcy i telepracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5. Ustawowe gwarancje dla telepracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 II. Wyjaœnienia do wzorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1. Warunki wprowadzenia telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. Umowa o pracê z telepracownikiem (umowa o telepracê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. Obowi¹zkowa informacja o warunkach zatrudnienia telepracownika . . . . . . . . 13 4. Porozumienie pracodawcy i pracownika o przejœciu na telepracê w trakcie zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy . . . . . . . . . . . . 14 6. Umowa o wzajemnych obowi¹zkach pracodawcy i telepracownika . . . . . . . . . 15 III. Wzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wzór A: Regulamin stosowania telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wzór B: Regulamin wyboru przedstawiciela za³ogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wzór C: Umowa o pracê wykonywan¹ w formie telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wzór D: Obowi¹zkowa informacja o warunkach zatrudnienia dla telepracownika zatrudnionego u pracodawcy, który nie ma obowi¹zku ustalenia regulaminu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wzór E: Porozumienie zmieniaj¹ce warunki umowy o pracê . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wzór F: Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Wzór G: Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy (spóŸniony termin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Wzór H: Umowa o wzajemnych obowi¹zkach pracodawcy i telepracownika . . . . 26 Wzór I: Potwierdzenie o zapoznaniu siê z obowi¹zkami telepracownika . . . . . . . . 28 3 Wykaz piktogramów – Krok po kroku – objaœnia etapy postêpowania. – Zapamiêtaj – wa¿ne informacje, o których nale¿y pamiêtaæ. – Porada Eksperta – wskazówki autora. 4 I. Komentarz I. Komentarz Telepraca to stosunek ³¹cz¹cy pracodawcê z oddalonym od niego pracownikiem, z którym porozumiewanie siê nastêpuje poprzez pocztê elektroniczn¹, fax i telefon. S¹ to podstawowe narzêdzia pracy telepracownika. Telepraca mo¿e byæ wykony- wana w domu u pracownika, u klienta, w przedsiêbiorstwach wspólników i do- stawców, a nawet w samochodzie, w poci¹gu, w hotelu i na lotnisku. Telepraca jest nie tylko zmian¹ miejsca wykonywania pracy, ale tak¿e zmian¹ sposobu organiza- cji i wykonywania zadañ sk³adaj¹cych siê na procesy pracy. 26.10.2007 r. wesz³y w ¿ycie przepisy Kodeksu pracy (dzia³ II, rozdzia³ IIb: „Zatrudnianie pracowników w formie telepracy”), uchwalone 24.8.2007 r., które s¹ pierwsz¹ regulacj¹ dotycz¹c¹ telepracy w polskim prawie. 1. Charakter telepracy Podstaw¹ telepracy jest art. 128 KP, z którego wynika, ¿e pracownik œwiadcz¹cy pracê powinien znajdowaæ siê w zak³adzie pracy lub w innym miejscu wyznaczo- nym do wykonywania pracy. Pracownik mo¿e wiêc wykonywaæ pracê w innym miejscu ni¿ zak³ad pracy. Miejsce pracy wyznacza pracodawca (art. 22 § 1 KP). Praca mo¿e byæ wykonywana regularnie poza zak³adem pracy, z wykorzystaniem œrodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (telepraca, art. 67 5 § 1 KP). Œrodkami komunikacji elektronicznej s¹ rozwi¹zania techniczne, w tym urz¹dzenia teleinformatyczne i wspó³pracuj¹ce z nimi narzêdzia programowe, umo¿liwiaj¹ce indywidualne po- rozumiewanie siê na odleg³oœæ przy wykorzystaniu transmisji danych miêdzy sys- temami teleinformatycznymi, a w szczególnoœci poczta elektroniczna (art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W pozosta³ym zakresie wykonywanie pracy w formie telepracy powinno cha- Telepracownik rakteryzowaæ siê (jak ka¿dy klasyczny stosunek pracy) odp³atnym, osobistym wykonywaniem pracy okreœlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kie- rownictwem. Telepracownik jest pracownikiem, który wykonuje pracê w wy¿ej okreœlonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególnoœci za poœrednictwem œrodków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 2 KP). Wynika 5 z tego, ¿e do telepracownika nale¿y stosowaæ art. 2 i 22 KP, z pe³nymi konsekwencja- mi tych przepisów. W wyniku zawarcia umowy o pracê telepracownik zobowi¹zuje siê do wykonywa- nia pracy okreœlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcê, a pracodawca – do zatrudnia- nia pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w takich warunkach jest za- trudnieniem na podstawie stosunku pracy, nawet gdyby strony nazwa³y zawart¹ umowê umow¹ zlecenia czy o dzie³o. Niew¹tpliwie kierownictwo pracodawcy przy telepracy ma inn¹ formê ni¿ w przypadku zatrudnienia tradycyjnego, jednak- ¿e nie oznacza to u³atwieñ dla pracodawcy w zakresie stosowania umów cywilno- prawnych do telepracy. W razie kontroli PIP zawarcie umowy cywilnoprawnej Umowa o tele- pracę a umowa cywilnoprawna 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Telepraca
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: