Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00218 006723 18479769 na godz. na dobę w sumie
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie należności przez telefon - książka
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie należności przez telefon - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3900-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Halo! Tu wierzyciel

Niemal każdy, kto prowadzi firmę, spotyka się od czasu do czasu z tym problemem - niezapłacona faktura straszy z kąta i nie daje spać. Czasem jest to drobna kwota, ale często bywają to też duże pieniądze, stanowiące o dalszym być albo nie być biznesu. Jakie są opcje? Można machnąć ręką. Na to liczy dłużnik, a dla nas to kiepski pomysł. Można wynająć prawnika i nastawić się na długotrwały proces z dodatkowymi kosztami. Na to zawsze będzie czas. Można powierzyć sprawę firmie windykacyjnej. Wówczas należy liczyć się z tym, że nie odzyskamy całości należności. Można wreszcie wziąć sprawy we własne ręce i osobiście bądź przez pracownika próbować zwindykować dłużnika. To najlepsza opcja, pod warunkiem, że wiemy, jak zrobić to skutecznie i zgodnie z prawem.

Oto podręcznik dla osób, które wybierają ostatnią opcję i chcą się zabrać do windykacji w sposób profesjonalny oraz efektywny. Autor, wieloletni praktyk windykacji, kreśli obraz psychologiczny przeciętnego dłużnika i drogę, jaką przebywa on od zamówienia do niezapłaconej faktury. Podpowiada, jak przygotować się do windykacji, jak prowadzić negocjacje z dłużnikiem, na co pozwala i czego zabrania prawo. Rozprawia się z typowymi sztuczkami dłużników, omawia też przypadki nietypowe. Ostatni rozdział książki to tzw. 'niewidzialne karty' - swoista nowość na rynku. Podobne stosowane były niegdyś przez dyspozytorów pogotowia ratunkowego do wstępnej weryfikacji stanu chorobowego. Na ich podstawie wysyłany był odpowiedni zespół ratunkowy. Teraz podobne karty mogą być wsparciem dla telewindykatora.Robert Rebizant - licencjonowany prywatny detektyw, specjalizujący się w śledztwach gospodarczych. Pracuje jako trener z zakresu windykacji, prawa, bezpieczeństwa biznesu, manipulacji. Prowadzi też specjalistyczne kursy dotyczące kontrobserwacji i kontrinwigilacji, przeznaczone dla agentów ochrony VIP (Close Protection). Od lat zawodowo związany jest z windykacją. Przeszedł wszystkie etapy windykacji - od call center po czuwanie nad należnościami i bezpieczeństwem holdingu spółek kapitałowych. Udziela pomocy firmom i instytucjom w ramach działań antykryzysowych w przypadkach wykrycia szpiegów korporacyjnych, czarnego PR, strategicznych kradzieży, afer, sporów i ciężkich spraw sądowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?telewi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3900-7 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci 1. 2. 3. Wst(cid:218)p Portretowanie d(cid:239)u(cid:285)nika Zad(cid:239)u(cid:285)enie Polaków Profil psychologiczny d(cid:239)u(cid:285)nika Piramida p(cid:239)atno(cid:258)ci Typy d(cid:239)u(cid:285)ników Gry d(cid:239)u(cid:285)ników Rozpoznanie d(cid:239)u(cid:285)nika Zabezpieczanie umow(cid:200) Jak sprawdzi(cid:202) kontrahenta? Jak ustali(cid:202) numer telefonu i adres mailowy d(cid:239)u(cid:285)nika? Jak przygotowa(cid:202) si(cid:218) do rozmowy z d(cid:239)u(cid:285)nikiem Nagrywanie rozmów Proces windykacji Procedury Wybór drogi kontaktu Schemat windykacji Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej Negocjacje Wezwanie do zap(cid:239)aty Uznanie d(cid:239)ugu Przerwanie biegu przedawnienia Zawezwanie do próby ugodowej O(cid:258)wiadczenie o poddaniu si(cid:218) egzekucji 7 17 18 20 21 23 29 37 38 39 46 47 50 57 58 58 59 59 61 67 70 70 72 73 Kup książkęPoleć książkę 6 4. 5. Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale(cid:285)no(cid:258)ci przez telefon B(cid:239)(cid:218)dy podczas windykacji Gro(cid:283)ba bezprawna Stalking, czyli uporczywe n(cid:218)kanie Pomówienie Zniewaga Zawiadomienie organów (cid:258)cigania o niepope(cid:239)nionym przest(cid:218)pstwie Trudny d(cid:239)u(cid:285)nik Kontrnatarcie ze strony d(cid:239)u(cid:285)nika Gro(cid:283)by Inwektywy kierowane pod adresem windykatora Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) kontrolowania emocji i zachowania spokoju w rozmowie windykacyjnej 6. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej pope(cid:239)niane przez d(cid:239)u(cid:285)ników przest(cid:218)pstwa Fa(cid:239)szerstwo Przest(cid:218)pstwa przeciwko wierzycielom Sk(cid:239)adanie zawiadomienia Dochodzenie roszcze(cid:241) cywilnych w post(cid:218)powaniu karnym 7. 8. Antymanipulacja Ujawnienie zad(cid:239)u(cid:285)enia Niewidzialne karty Standardowa procedura Gro(cid:283)ba zawiadomienia organów (cid:258)cigania o rzekomo pope(cid:239)nionym przest(cid:218)pstwie Gro(cid:283)ba zawiadomienia mediów Zagro(cid:285)enie wp(cid:239)ywami Zagro(cid:285)enie „mafi(cid:200)” Oskar(cid:285)enie o rasizm Gro(cid:283)ba zawiadomienia strategicznych kontrahentów Inwektywy kierowane pod adresem indykatora 77 78 79 80 80 81 83 84 84 89 90 93 94 96 98 98 101 109 113 114 116 116 117 117 118 118 119 Kup książkęPoleć książkę 3 Proces windykacji (…) Najwy(cid:285)sz(cid:200) form(cid:200) realizacji sztuki wojennej jest udaremnianie planów przeciwnika. (…) A zatem kto doskonali si(cid:218) w sztuce wojny, pokonuje obce armie bez wydawania bitwy — Sun Tzu Sztuka wojny 57 Kup książkęPoleć książkę 58 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale(cid:285)no(cid:258)ci przez telefon Procedury Od ustalonych procedur zale(cid:285)y przede wszystkim czas, w jakim rozpocznie si(cid:218) windykacja. Przewa(cid:285)nie ci(cid:200)gle zaj(cid:218)te dzia(cid:239)y ksi(cid:218)- gowo(cid:258)ci zazwyczaj nie przekazuj(cid:200) danych o zad(cid:239)u(cid:285)eniu na bie- (cid:285)(cid:200)co. Dlatego w firmie nale(cid:285)y ustali(cid:202) dla tych dzia(cid:239)ów jasn(cid:200) pro- cedur(cid:218), tak aby codziennie przekazywa(cid:239)y osobie odpowiedzialnej za windykacj(cid:218) dane o przeterminowanych fakturach. Jasne procedury ustalone w firmie pozwalaj(cid:200) na unikanie chaosu. Ale nie tylko. Procedury, jako co(cid:258) niematerialnego, mog(cid:200) by(cid:202) równie(cid:285) bardzo dobr(cid:200) wymówk(cid:200) dla windykatora. Bardzo cz(cid:218)sto d(cid:239)u(cid:285)nicy w procesie odwlekania p(cid:239)atno(cid:258)ci pró- buj(cid:200) wp(cid:239)ywa(cid:202) na windykatora i wymóc ró(cid:285)ne rzeczy, np. prze- suni(cid:218)cie terminu, roz(cid:239)o(cid:285)enie na raty itp. Dzieje si(cid:218) tak, poniewa(cid:285) zdaj(cid:200) sobie spraw(cid:218), (cid:285)e po drugiej stronie s(cid:239)uchawki jest (cid:285)ywy cz(cid:239)owiek posiadaj(cid:200)cy emocje. Proste wyt(cid:239)umaczenie, (cid:285)e czego(cid:258) nie da si(cid:218) odwlec w czasie, bo takie s(cid:200) okre(cid:258)lone procedury, bardzo cz(cid:218)sto skutkuje. „Procedury” to co(cid:258) niematerialnego, niekomunikatywnego, z czym si(cid:218) nie dyskutuje, w przeciwie(cid:241)stwie do materialnego, komunikatywnego i zapew- ne posiadaj(cid:200)cego „serce” windykatora. Wybór drogi kontaktu Naturalnym kana(cid:239)em kontaktu w przypadku opó(cid:283)nienia w p(cid:239)at- no(cid:258)ci, zw(cid:239)aszcza stosunkowo krótko po terminie, jest telefon. Ale warto równie(cid:285) pokusi(cid:202) si(cid:218) o wykorzystanie poczty elektro- Kup książkęPoleć książkę Proces windykacji 59 nicznej. Zw(cid:239)aszcza je(cid:285)eli dopiero zaczynamy budowa(cid:202) „histori(cid:218) choroby”. Warto wspomnie(cid:202) te(cid:285) o psychologicznej zasadzie, w my(cid:258)l której d(cid:239)u(cid:285)nik bardziej jest sk(cid:239)onny spe(cid:239)ni(cid:202) swoje obietni- ce, je(cid:285)eli zobowi(cid:200)za(cid:239) si(cid:218) w formie pisemnej. Schemat windykacji Nale(cid:285)y stworzy(cid:202) sobie pewien schemat windykacji. Na rysunku 3.1 przedstawiono przyk(cid:239)adowy schemat procesu windykacji. Oczywi(cid:258)cie zawsze istnieje mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) pomini(cid:218)cia jednego lub kilku punktów, jednak jego wype(cid:239)nienie powinno wydatnie przyczyni(cid:202) si(cid:218) do zwi(cid:218)kszenia szans na powodzenie procesu windykacji. Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej Jak powinna wygl(cid:200)da(cid:202) standardowa rozmowa windykacyjna przez telefon? Niestety bardzo trudno taki schemat opracowa(cid:202), jednak poni(cid:285)ej przedstawiono standardowy tryb prowadzenia rozmowy telefonicznej. 1. Przedstawienie si(cid:218). 2. Wywo(cid:239)anie osoby decyzyjnej. 3. Weryfikacja osoby. 4. Przedstawienie celu rozmowy. 5. Negocjacje. 6. Rozpoznanie. 7. Zako(cid:241)czenie. 8. Potwierdzenie. Kup książkęPoleć książkę 60 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale(cid:285)no(cid:258)ci przez telefon Rysunek 3.1. Przyk(cid:239)adowy schemat procesu windykacji Kup książkęPoleć książkę Proces windykacji 61 W pierwszym kontakcie nale(cid:285)y przyj(cid:200)(cid:202) domniemanie nie- winno(cid:258)ci d(cid:239)u(cid:285)nika. Nale(cid:285)y na przyk(cid:239)ad ustali(cid:202), czy faktura zo- sta(cid:239)a dostarczona, czy towar wydano, zada(cid:202) pytania o brak p(cid:239)at- no(cid:258)ci i ustali(cid:202) termin sp(cid:239)aty. Negocjacje Negocjacje to ju(cid:285) wy(cid:285)szy poziom rozmów. Przydaje si(cid:218) w nich do(cid:258)wiadczenie oraz znajomo(cid:258)(cid:202) rozmówcy i pewnych technik ne- gocjacyjnych, których jest bardzo du(cid:285)o. W praktyce warto zna(cid:202) oraz przyswoi(cid:202) sobie (oczywi(cid:258)cie na pocz(cid:200)tek) te podstawowe. (cid:132) Wysoki pu(cid:239)ap — polega na postawieniu na pocz(cid:200)tku du(cid:285)ych wymaga(cid:241), tak aby po dokonaniu kilku ust(cid:218)pstw nadal uzyskiwa(cid:202) to, co si(cid:218) za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)o. (cid:132) Odwrócenie — stosowane w negocjacjach z zespo(cid:239)em ludzi. Nale(cid:285)y zdoby(cid:202) sympati(cid:218) jednego z cz(cid:239)onków zespo(cid:239)u, aby stwarza(cid:239) w grupie zamieszanie. (cid:132) Przemilczanie — polega na omijaniu niektórych niewygodnych elementów rozmowy. (cid:132) Silna pozycja — sprowadza si(cid:218) do s(cid:239)ów „nie podoba si(cid:218), to do widzenia”. Technika niepolecana, gdy(cid:285) niejednokrotnie zrywa negocjacje. Nale(cid:285)y mie(cid:202) siln(cid:200) pozycj(cid:218) negocjacyjn(cid:200) oraz alternatyw(cid:218) dla tego, co chcemy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), aby j(cid:200) zastosowa(cid:202). (cid:132) Ma(cid:239)e ust(cid:218)pstwa — polega na zaakceptowaniu propozycji ust(cid:218)pstw z naszej strony zaproponowanych przez adwersarza w zamian za ust(cid:218)pstwa z jego strony. Oczywi(cid:258)cie nasze ust(cid:218)pstwa dotycz(cid:200) jakich(cid:258) ma(cid:239)o istotnych spraw. Kup książkęPoleć książkę 62 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale(cid:285)no(cid:258)ci przez telefon (cid:132) Si(cid:239)a wy(cid:285)sza — polega na powo(cid:239)ywaniu si(cid:218) na obiektywne trudno(cid:258)ci. Nale(cid:285)y przekonywa(cid:202), (cid:285)e musimy podporz(cid:200)dkowa(cid:202) si(cid:218) czyim(cid:258) poleceniom czy te(cid:285) sugestiom (np. swoich prze(cid:239)o(cid:285)onych). (cid:132) Przyn(cid:218)ta — polega na nag(cid:239)ym wyj(cid:258)ciu oraz „przypadkowym” pozostawieniu na stole notatek na temat rozmowy. Rozmówca powodowany ciekawo(cid:258)ci(cid:200) powinien skorzysta(cid:202) z le(cid:285)(cid:200)cych notatek i mimowolnie do nich zajrze(cid:202). Mo(cid:285)na tam umie(cid:258)ci(cid:202) np. spreparowan(cid:200) korzystniejsz(cid:200) ofert(cid:218) konkurencji. (cid:132) Skubanie — polega na (cid:285)(cid:200)daniu dodatkowych (zazwyczaj niewielkich) ust(cid:218)pstw, gdy drugiej stronie wydaje si(cid:218) ju(cid:285), (cid:285)e konsensus zosta(cid:239) osi(cid:200)gni(cid:218)ty. (cid:132) Tester — polega na stawianiu pytania o hipotetyczn(cid:200) sytuacj(cid:218) po to, aby wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) od drugiej strony informacje na temat jej elastyczno(cid:258)ci. (cid:132) Sowiecka metoda — polega na przedstawieniu dwóch nieprzyjemnych opcji: bardzo z(cid:239)ej i tylko z(cid:239)ej. Adwersarz b(cid:218)dzie sk(cid:239)onny do wybrania „mniejszego z(cid:239)a”. (cid:132) Blef — polega na celowym wprowadzaniu adwersarza w b(cid:239)(cid:200)d. (cid:132) W po(cid:239)owie drogi — polega na rzeczywistym spotkaniu si(cid:218) w po(cid:239)owie (cid:285)(cid:200)da(cid:241) jednej i drugiej strony; stosowana równie(cid:285), aby poprzez wysuni(cid:218)cie nierealistycznych propozycji doprowadzi(cid:202) do sytuacji, w której nawet po spotkaniu w po(cid:239)owie drogi wynik negocjacji b(cid:218)dzie zadowalaj(cid:200)cy. Kup książkęPoleć książkę Proces windykacji 63 Ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek jest inny i do ka(cid:285)dego nale(cid:285)y podej(cid:258)(cid:202) ina- czej. Negocjuj(cid:200)c, nale(cid:285)y stara(cid:202) si(cid:218) by(cid:202) zawsze o krok przed prze- ciwnikiem i próbowa(cid:202) przewidzie(cid:202) nast(cid:218)pny jego krok. Negocjacje windykacyjne zawsze za(cid:258) musz(cid:200) sko(cid:241)czy(cid:202) si(cid:218) ustaleniem terminu zap(cid:239)aty!!! Sankcje Windykator przed podj(cid:218)ciem czynno(cid:258)ci windykacyjnych powi- nien wiedzie(cid:202), jakim arsena(cid:239)em (cid:258)rodków dysponuje. Jakie mo(cid:285)e na d(cid:239)u(cid:285)nika na(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) sankcje i jakie sankcje b(cid:218)d(cid:200) skuteczne. Mog(cid:200) to by(cid:202) np. odsetki ustawowe, ale równie dobrze wstrzymanie do- staw towaru lub przej(cid:258)cie na rozliczanie gotówkowe. Poni(cid:285)ej przedstawiono najcz(cid:218)(cid:258)ciej stosowane sankcje za- równo ustawowe, jak i umowne. Odsetki Najcz(cid:218)(cid:258)ciej stosowana sankcja zosta(cid:239)a unormowana w Kodeksie cywilnym1, w artykule 481 § 1: Je(cid:285)eli d(cid:239)u(cid:285)nik opó(cid:283)nia si(cid:218) ze spe(cid:239)- nieniem (cid:258)wiadczenia pieni(cid:218)(cid:285)nego, wierzyciel mo(cid:285)e (cid:285)(cid:200)da(cid:202) odsetek za czas opó(cid:283)nienia, chocia(cid:285)by nie poniós(cid:239) (cid:285)adnej szkody i chocia(cid:285)by opó(cid:283)nienie by(cid:239)o nast(cid:218)pstwem okoliczno(cid:258)ci, za które d(cid:239)u(cid:285)nik odpo- wiedzialno(cid:258)ci nie ponosi. Jednocze(cid:258)nie § 2 stanowi: Je(cid:285)eli stopa odsetek za opó(cid:283)nienie nie by(cid:239)a z góry oznaczona, nale(cid:285)(cid:200) si(cid:218) odsetki ustawowe. Jednak(cid:285)e gdy wierzytelno(cid:258)(cid:202) jest oprocentowana wed(cid:239)ug stopy wy(cid:285)szej ni(cid:285) stopa ustawowa, wierzyciel mo(cid:285)e (cid:285)(cid:200)da(cid:202) odsetek za opó(cid:283)nienie wed(cid:239)ug tej wy(cid:285)szej stopy. 1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Kup książkęPoleć książkę 120 Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale(cid:285)no(cid:258)ci przez telefon Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie należności przez telefon
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: