Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00669 012545 16919465 na godz. na dobę w sumie
Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej - ebook/pdf
Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9224-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedmiotem monografii jest teoretycznoprawna analiza charakteru prawnego odpowiedzialności porządkowej pracowników z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-normatywnego. Książka burzy pewien utrwalony sposób myślenia na temat prawa pracy, spełniając przy tym jednocześnie warunek pogłębionej i rzetelnej argumentacji. Ze względu na podejmowane w niej rozważania aksjologiczne, wpływ prezentowanych przez Autora poglądów jest dużo szerszy i dotyka podstaw prawa pracy, nie ograniczając się wyłącznie do omawianej instytucji.

Wszystkie zasadnicze tezy pracy są wynikiem pogłębionej refleksji i zawsze szczegółowo uargumentowane zwłaszcza z naukowego punktu widzenia. Autor pracy - napisanej przejrzystym i precyzyjnym językiem - konsekwentnie nawiązuje do przyjętych założeń wykazując, że prezentowana koncepcja jest mocno osadzona na systemowych podstawach prawa administracyjnego. (…) Książka jest dojrzałym, wartościowym, oryginalnym i rzetelnym opracowaniem trudnego zagadnienia naukowego

Prof. dr hab.  Wojciech Jakimowicz

Jako jeden z licznych walorów pracy należy podkreślić jej interdyscyplinarny charakter – oprócz prawa pracy, Autor wykazał się wiedzą z prawa administracyjnego, a także karnego i cywilnego. Przygotowanie tej rozprawy wymagało niewątpliwie wielkiego wysiłku i ponadprzeciętnego zaangażowania. (…) Autor idzie pod prąd zastanych i ugruntowanych w nauce prawa pracy twierdzeń, co zawsze, zwłaszcza na tak wczesnym etapie kariery naukowej, niesie za sobą pewne ryzyko. (…) Trudno prognozować, czy przedstawiona przez Autora koncepcja charakteru prawnego odpowiedzialności porządkowej doprowadzi do przełomu w postrzeganiu instytucji odpowiedzialności porządkowej, ale niewątpliwie poglądy Autora będą ważnym głosem w doktrynie prawa pracy

 

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE TEORIA PRACOWNICZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ KAROL KULIG Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAROL KULIG • TEORIA PRACOWNICZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Witold Kurowski STOSUNEK PRACY WYNIKAJĄCY Z UMOWY W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO- MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM www.ksiegarnia.beck.pl TEORIA PRACOWNICZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PORZĄDKOWEJ KAROL KULIG WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz dr hab. Monika Latos-Miłkowska Publikacja dofinansowana przez Fundację Sądecką © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9223-3 ISBN e-book 978-83-255-9224-0 Tym, którzy byli i są dla mnie inspiracją do pełniejszego życia, książkę tę dedykuję Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Zarys genezy odpowiedzialności porządkowej ............................ § 1. Starożytność i średniowiecze ................................................................... § 2. Od feudalizmu do kapitalizmu ............................................................... § 3. Wiek XX – spór kapitalizmu liberalnego i socjalizmu ........................ Rozdział II. Pojęcie kary w systemie prawa ....................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. O pojęciu kary ............................................................................................ § 3. Kara czy sankcja ........................................................................................ § 4. Sankcje prawa karnego ............................................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Racjonalizacja sankcji prawa karnego .......................................... III. Cele sankcji prawa karnego ........................................................... IV. Charakter sankcji prawa karnego ................................................. V. Podsumowanie charakterystyki sankcji prawa karnego ............ § 5. Sankcje prawa administracyjnego .......................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Cele i funkcje sankcji prawa administracyjnego ......................... III. Stosowanie sankcji prawa administracyjnego ............................. § 6. „Sankcja” prawa cywilnego – kara umowna ........................................ I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Geneza cywilnej kary umownej ..................................................... III. Odszkodowanie umowne w przedwojennym Kodeksie zobowiązań ........................................................................................ IV. Kara umowna i jej funkcje na gruncie Kodeksu cywilnego ...... Rozdział III. Odpowiedzialność porządkowa w prawie polskim .................. § 1. Przedkodeksowa „odpowiedzialność porządkowa” pracowników .... XI XV XXIII 1 1 5 7 15 15 16 19 22 22 23 26 28 31 32 32 33 37 40 40 42 43 44 51 51 VII Spis treści § 2. Kształtowanie się odpowiedzialności porządkowej w Kodeksie pracy ............................................................................................................. I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Ewolucja i rewolucja treści przepisów o odpowiedzialności porządkowej ...................................................................................... § 3. Teorie dotyczące charakteru odpowiedzialności porządkowej .......... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Teorie zobowiązaniowe ................................................................... III. Teorie niezobowiązaniowe ............................................................. Rozdział IV. Charakter prawny obowiązków porządkowych pracownika . § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Katalog przesłanek ustawowych odpowiedzialności porządkowej .... § 3. Naruszenie organizacji i porządku w procesie pracy .......................... § 4. Naruszenie przepisów BHP i ppoż. ........................................................ Rozdział V. Katalog kar porządkowych oraz ich funkcje ............................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Kary niemajątkowe .................................................................................... § 3. Kara majątkowa ......................................................................................... I. Uwagi wstępne ................................................................................. II. Sankcje majątkowe w prawie karnym i administracyjnym ....... III. Kara pieniężna jako sankcja majątkowa w prawie pracy ........... IV. Funkcje kary pieniężnej w prawie pracy ...................................... Rozdział VI. Prawna pozycja pracodawcy w pracowniczej odpowiedzialności porządkowej .................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Wertykalna czy horyzontalna pozycja stron stosunku pracy ............. § 3. Pracodawca jako organ administrujący ................................................. § 4. Władztwo administracyjne w pracowniczej odpowiedzialności porządkowej ................................................................................................ Rozdział VII. Delikt porządkowy jako delikt administracyjny ..................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Problem z rozgraniczeniem deliktów administracyjnych i wykroczeń ................................................................................................. § 3. Istota kary pieniężnej w prawie administracyjnym ............................. § 4. Kara porządkowa jako kara administracyjna ....................................... 58 58 59 68 68 69 74 79 79 83 86 99 107 107 108 113 113 114 117 121 125 125 127 136 146 153 153 154 156 162 VIII w postępowaniu porządkowym ...................................................................... § 1. Elementy administracyjnoprawne w postępowaniu porządkowym . I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... II. Terminy przy stosowaniu kary porządkowej .............................. III. Wysłuchanie pracownika ................................................................ IV. Zawiadomienie pracownika o zastosowanej karze porządkowej ...................................................................................... V. Strona subiektywna odpowiedzialności porządkowej – stopień winy i dotychczasowy stosunek do pracy ...................... VI. Elementy decyzji nakładającej karę porządkową ........................ VII. Sprzeciw pracownika – wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy ................................................................................................ VIII. Termin na podjęcie czynności i moc wiążąca stanowiska związku zawodowego ...................................................................... IX. Pouczenie o przysługującej pracownikowi sądowej weryfikacji odrzucenia sprzeciwu ...................................................................... 1. Uwagi wstępne ........................................................................... 2. Obowiązek poinformowania pracownika o prawie do sądu .............................................................................................. 3. Przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia Spis treści Rozdział VIII. Decyzja administracyjna w odpowiedzialności porządkowej ........................................................................................................ § 1. Stosunek administracyjnoprawny w odpowiedzialności porządkowej ................................................................................................ § 2. Forma prawna aktu ukarania w pracowniczej odpowiedzialności porządkowej ................................................................................................ Rozdział IX. Stosowanie procedury administracyjnoprawnej odwołania do sądu .................................................................... § 2. Sądowa weryfikacja decyzji pracodawcy ............................................... I. Sąd pracy czy sąd administracyjny ............................................... II. Skutki prawne wyroku .................................................................... § 3. Uznanie kary porządkowej za niebyłą – zatarcie ukarania ................. § 4. Zasada praworządności i uznanie administracyjnoprawne w prawie pracy ............................................................................................................. § 5. Odpowiedzialność za bezprawne ukaranie ........................................... Zakończenie ............................................................................................................... Summary ..................................................................................................................... Zusammenfassung .................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 165 165 167 183 183 183 184 186 192 194 196 199 208 212 212 213 215 216 216 223 224 228 230 233 237 239 241 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPC ............................................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KZ .................................................... (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) Prezydenta 2. Organy orzekające ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... SKO ................................................. SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny sąd apelacyjny samorządowe kolegium odwoławcze 3. Czasopisma i publikatory Apel. W-wa .................................... Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie XI Wykaz skrótów AUMCS ........................................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr .............................................. Acta Universitatis Wratislaviensis AUWr PPiA ................................... Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. MPPiSS ............................. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy, Płacy i Spraw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE .................................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Legalis ............................................. System Informacji Prawnej Wydawnictwa i Administracji nych Socjalnych C.H.Beck LEX .................................................. System Informacji Prawnej LEX M.P. ................................................. Monitor Polski MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPr ............................................... Monitor Prawa Pracy NP .................................................... Nowe Prawo ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administra- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór wych urzędowy, Seria A OwSS ............................................... Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PB ..................................................... Prawo Bankowe PS ..................................................... Przegląd Sądowy PiP ................................................... Państwo i Prawo PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPK .................................................. Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo SIL .................................................... Studia Iuridicia Lublinensia SP ..................................................... Studia Prawnicze Sł. Prac. ........................................... Służba Pracownicza XII Wykaz skrótów ZPUKSW ........................................ Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł (-y) BHP ................................................. bezpieczeństwo i higiena pracy cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) n. ...................................................... następny (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie post. ................................................. postanowienie por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja ppoż. ................................................ przeciwpożarowy red. ................................................... redakcja t. ....................................................... t.j. ..................................................... uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp (-y) wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz ZUS .................................................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tom tekst jednolity XIII Wykaz literatury Adamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konfe- rencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005 Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- szawa 2014 Antonów K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w spra- wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, LEX/el. 2014 Aronson A., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2014 Assorodobraj N., Początki klasy robotniczej – problem rąk roboczych w przemyśle pol- skim epoki stanisławowskiej, Kraków 1946 Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, 2014 Baran K.W. (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013 Baran K.W. (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 1, Część ogólna prawa pracy, War- szawa 2010 1994 Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1973 Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków Blicharz J., Kategoria interesu publicznego jako przedmiot działania administracji, AUWr PPiA 2004, Nr 60 Błachnio-Parzych A., Sankcja administracyjna a sankcja karna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011 Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001 Błaś A., Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych, w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000 Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1993 Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2005 Bojanowski E., Kilka uwag o sposobach kształtowania sytuacji prawnoadministracyjnej, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Pro- fesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001 Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2003 XV Wykaz literatury Borkowski J., Pojęcie władztwa administracyjnego, AUWr PPiA 1972, Nr 2 Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989 Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997 Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008 Cholewa-Klimek M., Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecz- nych, Warszawa 2006 Chróścielewski W., Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (w świetle doktryny i zmian ustawodawczych lat 90-tych), PiP 1995, Nr 6 Cieślak M., Dzieła wybrane, t. 3, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Kra- ków 2011 Cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2 Cieślak W., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010 Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007 Czachórski W., Zarys prawa zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1963 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009 Czajka S., Przedsiębiorstwo wychowujące, Warszawa 1978 Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Berier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa pry- Dawidowicz W., Z problematyki decyzji organów administracji państwowej w świetle watnego, Warszawa 2012 orzecznictwa NSA, PiP 1984, Nr 10 Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. 2, Lwów 1911 Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1 i 2, Dörre-Nowak D., Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa Duhigg Ch., Siła nawyku – dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu Warszawa 2013 2005 i biznesie, Warszawa 2013 Duda M., Pojęcie i rodzaje sankcji prawnej, Prawo – Administracja – Kościół 2005, Nr 5 Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, War- szawa 2008 tio G, t. XXXIX 1982 Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2012 Dziedziak W., Działania motywacyjne sankcji prawnych i moralnych, SIL 2005, t. V Dziedziak W., Próba charakterystyki sankcji prawnych i moralnych, AUMCS 1992, Sec- Engels F., Położenie klasy robotniczej w Anglii, Warszawa 1952 Fenichel Z., Prawo pracy. Komentarz, Kraków–Warszawa 1939 Filipek J., Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warszawa–Kraków Filipek J., Prawo administracyjne, Kraków 2003 Fill W., Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych (na tle prawa ochrony środowiska), PiP 2009, Nr 6 Florczak-Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014 XVI Wykaz literatury Florek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011 Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2011 Frankiewicz E., Wydanie a doręczenie decyzji administracyjnej, PiP 2002, Nr 2 Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2014 Gajda-Durlik M., Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Prze- myśl 2005 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009, 2010 Garlicki L., Wstęp, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen- Góral Z., Odpowiedzialność porządkowa pracowników w świetle najnowszego orzecz- tarz, t. 5, Warszawa 2007 nictwa sądowego, PiZS 2002, Nr 11 Góral Z., Pracownicza odpowiedzialność porządkowa, Łódź 1987 Grzegorczyk T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX/el. 2013 Grzeszczyk T., Dyscyplina pracy. Problemy społeczno-ekonomiczne i prawne, War- Grzybowski C., Odpowiedzialność z tytułu kar pieniężnych za usuwanie drzew i krze- wów bez wymaganego zezwolenia, MoP 2000, Nr 6 Guz T., Głuchowski J., Pałubska M.R. (red.), Synteza prawa polskiego od 1989 roku, szawa 1978 Warszawa 2013 Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wró- bel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyj- nego, Warszawa 2015 Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012 Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, Warszawa 2011 Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjna materialne, Warszawa 2012 Heidrich Z., Zasady organizacji i kierowania, Warszawa 1967 Heller M., Filozofia przypadku – kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2012 Heller M., Moralność myślenia, Kraków 2015 Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968 Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009 Jackowiak U. (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004 Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Prawo pracy, Warszawa 2012 Jakimowicz W., O publicznych prawach podmiotowych, PiP 1999, Nr 1 Jakimowicz W., Problem definiowania pojęcia decyzji administracyjnej, PS 2000, Nr 10 Jakimowicz W., (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym, Warszawa 2013 Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002 Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe państwa, PiP 2001, Nr 10 Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006 XVII Wykaz literatury Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015 Jastrzębski J., Kara umowna, Warszawa 2006 Jaśkiewicz W., Jackowiak C., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1979 Jaśkowska M., Charakterystyczne cechy stosowania prawa administracyjnego, w: J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku, Warszawa 2011 Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecz- nictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, t. 1, Warszawa 2014 Jendrośka J., Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z 27.4.1981 r., SA 77/81, OSPiKA 1983, Nr 5 Jończyk J., Płaca, PiZS 2014, Nr 6 Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1992 Jończyk J., Rekonstrukcja zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Podstawowe po- jęcia prawne, PiZS 2014, Nr 1 Jończyk J., Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965 Kaźmierska-Patrzyczna A., Rabiega-Przyłęcka A., Sankcje administracyjne na przykła- dzie administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub niszcze- nie drzew i krzewów, w: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje admini- stracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011 Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2010 Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012 Knosala E., Zarys nauki administracji, Warszawa 2010 Knütel R., Stipulatio poenae. Studien zur römischen Vertragsstrafe, Köln 1976 Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003 Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2000 Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., Podstawy prawa karnego i prawa wy- kroczeń, Toruń 2012 Kosut A., W. Perdeus (red.), Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga jubileuszowa w siedemdziesięciolecie urodzin Profesor Teresy Liszcz, SIL 2015, t. XXIV Król M., Byliśmy głupi, Warszawa 2015 Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015 Kruk E., Sankcja administracyjna, Lublin 2013 Kruszewska J., Dyscyplina pracy i zwolnienia od pracy. Przepisy i komentarz, Warszawa 1980 PiP 1975, Nr 7 Kubot Z., Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej w kodeksie pracy, Kubot Z., Pozycja prawna stron w umownych stosunkach pracy, Wrocław 1978 Kulig K., Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego, w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015 Kulig K., Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej, PiZS 2015, Nr 8 Kulig K., Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, PiZS 2015, Nr 2 XVIII Wykaz literatury Kuliszer J., Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1, Lachowski J., Marek A., Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2013 Latos-Miłkowska M., Interes publiczny a interes prywatny w prawie pracy, MoPr 2012, Warszawa 1961 Nr 7 Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013 Lebowa D., Sikora K., Decyzja jako kwalifikowany akt administracyjny, w: J. Niczypo- ruk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., Lublin 2010 Lega C., Il poteredisciplinare del datore di lavoro, Milan 1956 Leoński Z., Odpowiedzialność „porządkowa” przewidziana w kodeksie pracy a od- powiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy państwowych, w: W. Piotrow- ski (red.), Zagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej, Po- znań 1981 Leser Z., Umowa o pracę, Lwów 1905 Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w stosunku pracy, Łódź 1973 Lewicki M., Sankcje prawne w prawie administracyjnym, Wydział Prawa i Administra- cji UŁ, Łódź 2006 (niepublikowana prawa doktorska) Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2011 Litwin J., Zmierzch koncepcji tzw. bezwzględnej nieważności niektórych decyzji admi- nistracyjnych na forum cywilnym, NP 1965, Nr 10 Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Lwów 1939 Longchamps F., O pojęciu stosunku prawnego, PiP 1958, Nr 1 Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013 Marek A., Kodeks karny. Komentarz, LEX/el. 2010 Marek A., Prawo karne, Warszawa 2005, 2011 Masewicz W., Środki dyscyplinujące pracownika, Warszawa 1993 Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008, 2012 Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006 Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2011 Nałęcz A. (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 1996 Niewiadomski Z. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013 Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, w: M. Stahl, R. Le- wicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011 Nowacki J., Odpowiedzialność porządkowa pracowników przedsiębiorstw, Warszawa 1973 Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013 Ostaszewski P., Lęk przed przestępczością – aspekty teoretyczne, metodologiczne i em- piryczne, Warszawa 2014 Patulski B., Patulski W., Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Gdańsk 2000 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: