Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 008493 20634781 na godz. na dobę w sumie
Terminy ustawowe cywilne i karne - ebook/pdf
Terminy ustawowe cywilne i karne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 466
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4664-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

„Terminy ustawowe cywilne i karne” – najnowsza publikacja, przygotowana z myślą o studentach prawa, aplikantach oraz praktykach sądowych.

Nowatorskie ujęcie materiału pozwala na szybkie przyswojenie terminów ustawowych zarówno z zakresu prawa materialnego, jak i procesowego; praktyczne ćwiczenia oraz wygodne tabele pozwolą na ich uporządkowanie, utrwalenie oraz prawidłowe stosowanie w praktyce.

Ta koncepcja jest nowatorska, skorzystaj z:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Terminy Becka TERMINY ustawowe cywilne i karne J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz Termin Podstawa prawna Korzyści: • przejrzyste – czytelna tabela • przystępne – wygodna forma • wyjątkowe – ćwiczenia z terminów Wydawnictwo C.H. BECK TERMINY BECKA Terminy ustawowe cywilne i karne W sprzedaży: T. Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Plansze Becka K. Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Plansze Becka A. Grześkowiak PRAWO KARNE Skrypty Becka A. Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE Kazusy Becka M. Królikowski, M. Ostrowski PRAWO KARNE – CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl Terminy Becka TERMINY ustawowe cywilne i karne J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013 Redakcja: Katarzyna Pudłowska Projekt okładki: Robert Rogiński Część I. 1–2 opracowała Aneta Gacka-Asiewicz Część I. 3 i Część II. opracowała Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Identia Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4663-2 ISBN e-book 978-83-255-4664-9 Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... VII Część I. Prawo i procedura cywilna .................................................................................... 1 1. Kodeks cywilny ................................................................................................................... 1 1 1.1. Tabela ............................................................................................................................. 23 1.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ........................................................................................ 46 1.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 67 1.4. Test .................................................................................................................................. 2. Kodeks postępowania cywilnego .................................................................................... 88 88 2.1. Tabela ............................................................................................................................. 2.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ........................................................................................ 126 2.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 166 2.4. Test .................................................................................................................................. 200 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ......................................................................................... 237 3.1. Tabela ............................................................................................................................. 237 3.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ........................................................................................ 246 3.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 255 3.4. Test .................................................................................................................................. 263 Część II. Prawo i procedura karna ...................................................................................... 271 4. Kodeks karny ....................................................................................................................... 271 4.1. Tabela ............................................................................................................................. 271 4.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ........................................................................................ 284 4.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 296 4.4. Test .................................................................................................................................. 307 5. Kodeks postępowania karnego ........................................................................................ 320 5.1. Tabela ............................................................................................................................. 320 5.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ........................................................................................ 349 5.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 379 5.4. Test .................................................................................................................................. 405 V Spis treści Klucz odpowiedzi.................................................................................................................... 435 1. Klucz – Kodeks cywilny ..................................................................................................... 435 1.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ....................................................................................... 435 1.3. Zdania do uzupełnienia .............................................................................................. 436 1.4. Test ................................................................................................................................. 438 2. Klucz – Kodeks postępowania cywilnego ..................................................................... 439 2.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ........................................................................................ 439 2.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 442 2.4. Test ................................................................................................................................. 444 3. Klucz – Kodeks rodzinny i opiekuńczy .......................................................................... 446 3.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ........................................................................................ 446 3.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 447 3.4. Test ................................................................................................................................. 447 4. Klucz – Kodeks karny ........................................................................................................ 448 4.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ....................................................................................... 448 4.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 449 4.4. Test .................................................................................................................................. 450 5. Klucz – Kodeks postępowania karnego .......................................................................... 451 5.2. Zdania fałszywe/prawdziwe ....................................................................................... 451 5.3. Zdania do uzupełnienia ............................................................................................... 453 5.4. Test .................................................................................................................................. 454 VI Wstęp Studencie, Aplikancie, Prawniku, pierwszy krok, aby terminy z zakresu prawa materialnego i procedury cywilnej i karnej nigdy więcej nie stanowiły dla Ciebie problemu, to ta książka. Jest naszą odpowiedzią na zapotrze- bowanie praktyków, w nowatorski sposób prezentuje tytułowe zagadnienie. Dzięki tabeli z dokładnie opisanymi terminami, powiązanymi z daną instytucją prawną lub czynnością, szybko przyswoisz i usystematyzujesz wiedzę o tych terminach, a dzięki ćwiczeniom pow­ tórzysz ją i utrwalisz. Teraz skończy się stres, stosowanie terminów w praktyce nie będzie już trudne. Jeżeli w trakcie korzystania pojawią się uwagi czy spostrzeżenia będziemy wdzięczne za ich przesłanie na adres redakcja@beck.pl. Autorki VII Część I. Prawo i procedura cywilna 1. Kodeks cywilny 1.1. Tabela Termin/Czynność/Instytucja bez względu na termin Podstawa prawna – artykuł Uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia, jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny albo jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu. 458 koniec dnia Chwila domniemanej śmierci zaginionego, jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia. 31 § 3 jednocześnie Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie. Odwołanie oświadczenia woli, które ma być złożone innej osobie jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Jeżeli rzecz obciążona zastawem zostaje narażona na utratę lub uszkodzenie, zastawca może żądać bądź złożenia rzeczy do depozytu sądowego, bądź zwrotu rzeczy za jedno- czesnym ustanowieniem innego zabezpieczenia wierzytelności, bądź sprzedaży rzeczy. Przeniesienie posiadania samoistnego może nastąpić także w ten sposób, że do- tychczasowy posiadacz samoistny zachowa rzecz w swoim władaniu jako posiadacz zależny albo jako dzierżyciel na podstawie stosunku prawnego, który strony jedno- cześnie ustalą. 32 61 § 1 321 § 1 349 1 Część I. Prawo i procedura cywilna Termin/Czynność/Instytucja W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok – jedno- cześnie z zapłatą tej sumy. Aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy było skuteczne należy jednocześnie z oświadczeniem dokonać zapłaty odstępnego. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione co do zasady jednocześnie. Po nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia odbiorca może w imieniu własnym wykonać wszelkie prawa wynikające z umowy przewozu, w szczególności może żądać wydania przesyłki i listu przewozowego, jeżeli jednocześnie wykona zobowiązania wynikające z tej umowy. Składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia, jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczone- go mienia uległa zmniejszeniu, może także dokonać jednostronnie ubezpieczyciel, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej 3 świadków. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli, z tym że spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. natychmiast Termin zastosowania niezbędnej samopomocy przez posiadacza rzeczy ruchomej w celu przywrócenia stanu poprzedniego, po samowolnym pozbawieniu go posiada- nia, jeżeli grozi mu niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody. Termin żądania, skierowanego do korzystającego przez finansującego, zapłaty wszyst- kich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wyga- śnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szko- dy, w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu, gdy rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności. Termin żądania, skierowanego do korzystającego przez finansującego, zapłaty wszyst- kich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem Podstawa prawna – artykuł 360 396 488 § 1 785 813 § 2 824 § 2 910 § 1 952 § 1 1019 pkt 2 343 § 2 7095 2 1. Kodeks cywilny Termin/Czynność/Instytucja i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą, w przypadku odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy i wygaśnięcia umowy leasingu. Termin nastąpienia skutku wypowiedzenia umowy leasingu, jeżeli mimo upomnie- nia na piśmie przez finansującego korzystający narusza swoje obowiązki albo nie usuwa zmian w rzeczy dokonanych bez zgody finansującego (które nie wynikały z jej przeznaczenia), chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Termin nastąpienia skutku wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego, jeżeli korzystający bez zgody finansującego oddaje przedmiot leasingu do używania osobie trzeciej, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Termin nastąpienia skutku wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego, je- żeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego na piśmie dodatkowego terminu do zapłace- nia należności, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Termin żądania finansującego zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu, w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność. Termin nastąpienia skutku wypowiedzenia umowy przez ubezpieczyciela i żądania zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność, jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie. Termin nastąpienia skutku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia osobowego przez ubezpieczającego w razie braku terminu określonego w umowie lub ogólnych warun- kach ubezpieczenia. niezwłocznie Termin na powołanie organów osoby prawnej, lub w razie potrzeby na jej likwidację, przez kuratora ustanowionego przez sąd, w przypadku gdy osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów. Termin końca obowiązywania oferty złożonej w obecności drugiej strony albo za po- mocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi. Termin na potwierdzenie otrzymania oferty złożonej w postaci elektronicznej, aby wiązała ona składającego. Termin dla składającego ofertę na zawiadomienie strony, której ją przesłano – gdy oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z oko- liczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym – że wskutek opóźnienia poczytuje umowę za niezawartą. Podstawa prawna – artykuł 7098 § 5 70911 70912 70913 § 2 70915 814 § 2 830 § 1 42 66 § 2 661 § 1 67 3 Część I. Prawo i procedura cywilna Termin/Czynność/Instytucja Podstawa prawna – artykuł Termin, w którym oferent może sprzeciwić się włączeniu zastrzeżeń do umowy oraz termin na otrzymanie zgody oferenta dotyczącej włączenia zastrzeżeń do umowy w stosunkach między przedsiębiorcami. Termin na udzielenie odpowiedzi na ofertę otrzymaną od osoby, z którą przedsię- biorca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych. Brak odpowiedzi udzielonej w tym terminie poczytuje się za przyjęcie oferty. Termin żądania składającego ofertę wykonania umowy, gdy według ustalonego w da- nych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane. Termin powiadomienia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku lub za- mknięciu bez dokonania wyboru. Termin na zwrot wadium w każdym innym przypadku niż gdy uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie. Termin potwierdzenia, w piśmie skierowanym do drugiej strony, umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej oraz termin na sprzeci- wienie się na piśmie zmianom lub uzupełnieniom umowy niezmieniającym istotnie jej treści. Termin przejścia własności, do którego potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na to przejście, jeżeli umowa zobowiązu- jąca do przeniesienia własności nieruchomości została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Termin zawiadomienia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub właściwego organu państwowego (w zależności od tego, czy osoba uprawniona albo jej miejsce zamiesz- kania są znalazcy wiadome) o znalezieniu rzeczy zagubionej. Termin oddania na przechowanie właściwemu organowi państwowemu pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną. Oddanie innych rzeczy znalezionych następuje tylko na żądanie tego organu. Termin zawiadomienia właściciela rzeczy przez użytkownika o potrzebie dokonania napraw i innych nakładów niż tych związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Termin na zawiadomienie właściciela rzeczy przez użytkownika o dochodzeniu prze- ciwko niemu roszczeń dotyczących własności rzeczy przez osobę trzecią. Termin dla posiadacza nieruchomości, w którym ma możliwość przywrócenia stanu poprzedniego własnym działaniem po samowolnym naruszeniu posiadania. Termin wygaśnięcia zobowiązania bezterminowego o charakterze ciągłym po wypo- wiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela, w przypadku braku terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych. 681 682 69 703 § 2 704 771 157 183 § 1 184 § 1 260 § 1 261 343 § 2 3651 4 Termin/Czynność/Instytucja 1. Kodeks cywilny Podstawa prawna – artykuł Termin na zawiadomienie przez stronę po otrzymaniu oferty, że nie zamierza zawie- rać umowy na zawartych w niej warunkach (dotyczy stosunków między przedsię- biorcami). Termin na spełnienie świadczenia po wezwaniu dłużnika do jego wykonania, jeżeli termin taki nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania. Termin pisemnego zawiadomienia wierzyciela przez dłużnika o złożeniu przedmio- tu świadczenia do depozytu sądowego – chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Termin na spełnienie świadczenia, gdy termin nie jest oznaczony, aby dłużnik nie popadł w zwłokę. Wyjątek: opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za któ- re dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Termin na zawiadomienie kupującego przez sprzedawcę o sprzedaży rzeczy na ra- chunek kupującego po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do odebrania rzeczy, chyba że wyznaczenie tego terminu nie jest możliwe, albo że rzecz narażona jest na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. Termin na wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad albo na usunięcie wady, aby uniknąć odstąpienia od umowy przez kupującego albo żądania przez niego obniże- nia ceny (wyjątek: rzecz była wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne). Termin na zawiadomienie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie rzeczy przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, aby uniknąć utraty upraw- nień z tytułu rękojmi. Termin na zawiadomienie sprzedawcy przez kupującego o dokonaniu sprzedaży rzeczy (rękojmia za wady). Termin na zawiadomienie sprzedawcy przez kupującego o tym, że osoba trzecia dochodzi przeciwko kupującemu roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej i wezwanie sprzedawcy do wzięcia udziału w sprawie. Termin na zawiadomienie uprawnionego przez zobowiązanego z tytułu prawa pier- wokupu o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią. Termin zawiadomienia odbiorcy przez dostawcę o tym, że surowce lub materiały niezbędne do wykonania przedmiotu dostawy dostarczane przez odbiorcę są nie- przydatne do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy. Termin, w którym zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zajścia konieczności znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego. Powinna jednak nastąpić zapłata przyjmującemu zamówienie odpowiedniej części umówione- go wynagrodzenia. 3854 455 468 § 1 476 551 § 2 560 § 1 563 § 2 567 573 598 § 1 607 631 5 Część I. Prawo i procedura cywilna Termin/Czynność/Instytucja Podstawa prawna – artykuł Termin zawiadomienia zamawiającego przez przyjmującego zamówienie o tym, że materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wyko- nania dzieła bądź zawiadomienia zamawiającego, że zaszły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu dzieła. Termin zawiadomienia inwestora przez wykonawcę o niemożności prawidłowego wykonania robót, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny oraz urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo jeśli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Termin na zawiadomienie wynajmującego przez najemcę o dochodzeniu roszczeń dotyczących rzeczy najętej przeciwko najemcy przez osobę trzecią. Termin na zawiadomienie wynajmującego przez najemcę o konieczności dokonania napraw, które obciążają wynajmującego. Termin na zawiadomienie zbywcy o przedwczesnym wypowiedzeniu przez nabywcę umowy najmu. Termin zawiadomienia finansującego przez korzystającego o utracie rzeczy (przed- miotu leasingu). Termin zawiadomienia finansującego przez korzystającego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy, jeżeli nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje. Termin zawiadomienia korzystającego przez finansującego o zbyciu rzeczy (przed- miotu leasingu). Termin dla zawodowo trudniącego się załatwianiem czynności dla drugich na zawia- domienie dającego zlecenie o tym, że nie chce zlecenia przyjąć. Termin na zawiadomienie dającego zlecenie przez przyjmującego je o osobie i o miej- scu zamieszkania swego zastępcy, gdy przyjmujący zlecenie powierza wykonanie zlecenia osobie trzeciej (gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności; w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy). Termin po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy na oświadczenie klientowi przez dającego zlecenie, że umowy nie potwierdza, w przypadku umowy agencyjnej, gdy agent zawierający umowę w imieniu dającego zlecenie nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. Termin po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia na oświadczenie przez komitenta, że nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek, gdyż w ramach zlecenia komisant nabył rzecz za cenę wyższą od tej oznaczonej przez komitenta. 634 651 664 § 3 665 666 § 2 679 § 2 7095 7097 § 2 70914 § 2 736 738 § 1 7603 768 § 2 6 Termin/Czynność/Instytucja 1. Kodeks cywilny Podstawa prawna – artykuł Termin zawiadomienia komitenta przez komisanta o sprzedaży rzeczy w przypadku rzeczy narażonej na zepsucie, gdy nie można czekać na zarządzenie komitenta. Termin zawiadomienia odbiorcy przesyłki przez przewoźnika o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia. Termin zawiadomienia wysyłającego przesyłkę przez przewoźnika o odmowie jej przyjęcia albo niemożności jej doręczenia z innych przyczyn. Termin na zawiadomienie ubezpieczyciela przez ubezpieczającego o zmianach oko- liczności wskazanych w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach (wyjątek stanowią ubezpieczenia na życie). Termin na zawiadomienie składającego przez przechowawcę, gdzie i u kogo złożył rzecz na przechowanie innej osobie, będąc zmuszonym do tego przez okoliczności (w razie zawiadomienia odpowiada tylko za brak należytej staranności w wyborze następcy). Termin na zawiadomienie utrzymującego hotel lub podobny zakład przez poszkodo- wanego o szkodzie w postaci utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej do zakładu, aby uniknąć utraty roszczeń o jej naprawienie. Termin zawiadomienia poręczyciela przez wierzyciela o opóźnieniu się dłużnika ze spełnieniem świadczenia. Termin zawiadomienia dłużnika, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, przez poręczyciela i wezwania go do wzięcia udziału w sprawie. Termin zawiadomienia dłużnika przez poręczyciela o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Termin zawiadomienia poręczyciela przez dłużnika o wykonaniu zobowiązania, jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika. Termin żądania wykonania zapisu po ogłoszeniu testamentu przez zapisobiercę, w braku odmiennej woli spadkodawcy. Termin na wydanie majątku spadkowego spadkobiercom przez wykonawcę testa- mentu po dokonaniu działu spadku. 769 § 1 784 787 § 1 815 § 2 840 § 1 847 880 884 § 1 885 886 970 988 § 1 Koniec terminu w przypadku obliczania wieku osoby fizycznej (początek ostatniego dnia). 112 początek dnia upływ dnia Zakończenie terminu oznaczonego w dniach (upływ ostatniego dnia). Zakończenie terminu oznaczonego w tygodniach, miesiącach lub latach (upływ dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – ostatniego dnia tego miesiąca).  111 § 1 112 7 Część I. Prawo i procedura cywilna Termin/Czynność/Instytucja 1 dzień Podstawa prawna – artykuł Termin wypowiedzenia najmu, gdy najem jest dzienny. 3 dni Termin na odszukanie roju pszczół liczony od dnia wyrojenia, aby nie stał się niczyj. Termin na zgłoszenie organowi państwowemu, który zarządził usunięcie rzeczy obciążonych zastawem, tego prawa zastawu, aby móc je zachować. Termin wypowiedzenia najmu, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu niż miesiąc. 7 dni Termin na odstąpienie od umowy ubezpieczenia, liczony od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy a ubezpieczający jest przedsiębiorcą. Termin, wyznaczony przez ubezpieczyciela, po upływie którego następuje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia. Termin, w którym składający może zawiadomić przedsiębiorcę składowego o rosz- czeniach z tytułu niewidocznych uszkodzeń rzeczy, aby nie wygasły one tak jak wszelkie roszczenia w momencie odebrania rzeczy bez zastrzeżeń. tydzień Termin wykonania prawa pierwokupu co do innych rzeczy niż nieruchomości, który biegnie od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zastrzeżono inne terminy. Termin, liczony od chwili przyjęcia przesyłki, na zawiadomienie przewoźnika przez odbiorcę o roszczeniach z tytułu niewidocznych uszkodzeń. 14 dni 673 § 2 182 § 1 671 § 3 673 § 2 812 § 4 814 § 3 8598 598 § 2 791 § 1 Termin, liczony od dnia przedstawienia inwestorowi przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, w którym inwestor może zgłosić sprzeciw na piśmie lub zastrzeżenia. Termin, liczony od dnia otrzymania wyciągu z rachunku, na zgłoszenie bankowi przez posiadacza rachunku niezgodności zmian stanu rachunku lub salda. Termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej, gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, liczony od dnia doręczenia. 6471 § 2 728 § 3 813 § 2 8 Termin/Czynność/Instytucja 1. Kodeks cywilny Podstawa prawna – artykuł Termin na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w razie żądania odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła okoliczność, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobień- stwa wypadku, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia (wyjątek: nie stosuje się do ubezpieczeń na życie). Termin na spełnienie świadczenia przez ubezpieczyciela, liczony od dnia, w któ- rym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia byłoby możliwe. Umowę składu zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nie- oznaczony, jeżeli na tyle dni przed końcem terminu (rozwiązaniem umowy zawartej na czas oznaczony) przedsiębiorca składowy nie zażądał listem poleconym odebrania rzeczy w umówionym terminie. Składający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko składającego tylko wtedy, jeżeli uprzedził składającego o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem poleconym, wysłanym nie później niż na wskazany termin przed upły- wem umówionego terminu. Długość terminu półmiesięcznego. 15 dni 30 dni Długość terminu miesięcznego, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana. Termin, w którym ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ta zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Termin na spełnienie świadczenia z umowy ubezpieczenia, liczony od daty zawia- domienia o wypadku, a gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożli- we, termin na spełnienie bezspornej części świadczenia. miesiąc Termin wygaśnięcia uprawnienia do żądania unieważnienia umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, liczony od dnia, w którym uprawnio- ny dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia (uprawnienie to wygasa nie później niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy). Termin, który według KC ma 30 dni (w przypadku jeżeli termin nie jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana). 816 817 § 2 8594 8596 113 § 2 114 812 § 4 817 705 114 9 Część I. Prawo i procedura cywilna Termin/Czynność/Instytucja Termin wygaśnięcia roszczenia o wstrzymanie budowy, jeżeli mogłaby ona naruszyć posiadanie posiadacza nieruchomości albo grozić wyrządzeniem mu szkody, liczony od rozpoczęcia budowy. Termin na wskazanie poszkodowanemu produktem niebezpiecznym osoby i adresu producenta lub tego, kto przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towa- rowego lub innego oznaczenia odróżniającego podaje się za producenta, a w wypad- ku towaru importowanego – osoby i adresu importera, liczony od daty zawiadomie- nia o szkodzie. Termin na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, liczony od jej wykrycia oraz termin na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosun- kach przyjęte, liczony od czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności kupujący mógł wadę wykryć, po upływie których kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Termin na wykonanie prawa pierwokupu co do nieruchomości, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy. Termin wypowiedzenia najmu, gdy czynsz jest płatny miesięcznie (naprzód na ko- niec miesiąca kalendarzowego). Najpóźniejszy termin, w jakim wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową jego wysokość (naprzód na koniec miesiąca kalenda- rzowego). Dodatkowy termin do zapłaty zaległego czynszu udzielony przez wynajmującego najemcy, w przypadku gdy dopuszcza się on zwłoki z zapłatą co najmniej za dwa peł- ne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia. Termin, w którym korzystający może żądać przeniesienia na siebie własności rzeczy, liczony od upływu oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu (chyba że strony uzgodniły inny termin), jeżeli finansujący zobowiązał się przenieść na korzystającego własność rzeczy bez dodatkowego świadczenia. Co najmniej raz miesiącu bank obowiązany jest przesłać posiadaczowi rachunku bezpłatnie wyciąg z rachunku z informacją o zmianach jego stanu i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na inny sposób informowania o tych zmianach. Termin wypowiedzenia umowy agencyjnej zawartej na czas nieoznaczony w pierw- szym roku jej trwania. Termin na złożenie dającemu zlecenie przez agenta oświadczenia na piśmie, że zwal- nia się on z obowiązku przestrzegania ograniczenia działalności konkurencyjnej, jeżeli agent wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dający zlecenie, liczony od dnia wypowiedzenia umowy agencyjnej. Podstawa prawna – artykuł 347 4495 § 4 563 § 1 598 § 2 673 § 2 6851 687 70916 728 § 2 7641 7648 10 1. Kodeks cywilny Termin/Czynność/Instytucja Termin wypowiedzenia umowy składu zawartej na czas nieoznaczony przez przed- siębiorcę składowego listem poleconym (nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy). Termin płatności renty pieniężnej, jeżeli nie oznaczono inaczej terminów jej płatno- ści (miesięcznie z góry). 45 dni Podstawa prawna – artykuł 8595 904 in principio Minimalny termin wyznaczony przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) przy umowie o roboty budowlane na uzyskanie żądanej gwarancji zapłaty, po upływie którego jest on uprawniony do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. 6494 § 1 6 tygodni Termin na zwrot pożyczki płynący po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę, jeżeli termin jej zwrotu nie był oznaczony. 723 2 miesiące Termin wypowiedzenia umowy agencyjnej zawartej na czas nieoznaczony w drugim roku jej trwania. Minimalny termin liczony od złożenia rzeczy, po upływie którego umowa składu zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana przez przedsiębiorcę składo- wego listem poleconym, z zachowaniem terminu miesięcznego. 7641 § 1 8595 3 miesiące Termin, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady główne sprzedanego zwierzęcia, liczony od końca terminu rękojmi przewidzianego w rozpo- rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym w porozumieniu z właściwy- mi ministrami. Termin, w którym najpóźniej można wypowiedzieć umowę najmu, gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc (wypowiedzenia naprzód na koniec kwartału kalendarzowego). Termin, w którym najpóźniej można wypowiedzieć umowę najmu lokalu, jeżeli czas trwania nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie (naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego). Termin przez jaki dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu, gdy czynsz jest płatny rocznie, który uzasadnia wypowiedzenie przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia, a także długość dodatkowego terminu udzielonego przez wydzierżawiającego na zapłatę zaległego czynszu. Termin wypowiedzenia umowy agencyjnej zawartej na czas nieoznaczony w trzecim roku i następnych latach jej trwania. 572 § 2 673 § 2 688 703 7641 § 1 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Terminy ustawowe cywilne i karne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: