Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00675 010495 10724835 na godz. na dobę w sumie
Terminy w polskim procesie cywilnym - ebook/pdf
Terminy w polskim procesie cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 241
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-694-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza praca poświęcona jest terminom w polskim procesie cywilnym, które stanowią jedną z kluczowych instytucji w polskim systemie prawnym, rzutującą na cały bieg postępowania sądowego. W opracowaniu kolejno przybliżono:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIUSZ SORYSZ · TERMINY W POLSKIM PROCESIE CYWILNYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: Ewa Rott-Pietrzyk KLAUZULA GENERALNA ROZSĄDKU W PRAWIE PRYWATNYM Józef Jagieła TYMCZASOWA OCHRONA PRAWNA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Paweł Księżak ŚWIADCZENIE NIEGODZIWE Arkadiusz Krzysztof Bieliński CHARAKTER PODPISU W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM MATERIALNYM I PROCESOWYM Katarzyna Górska ZACHOWANIE ZWYKŁEJ FORMY PISEMNEJ CZYNNOŚCI PRAWNYCH Piotr Podleś PRZEKSZTAŁCANIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Bogusław Kosmus SPROSTOWANIE I ODPOWIEDŹ PRASOWA Artur Mezglewski, Anna Tunia WYZNANIOWA FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA CYWILNEGO Katarzyna Anna Dadańska DZIAŁANIE OSOBY PRAWNEJ www.sklep.beck.pl TERMINY W POLSKIM PROCESIE CYWILNYM MARIUSZ SORYSZ Redakcja: Joanna Cybulska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Druk i oprawa: Wers Design Drukarnia Cyfrowa, Bydgoszcz Skład i łamanie: Kolonel ISBN 978-83-7483-694-4 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... IX Wykaz skrótów ....................................................................................................... XI Wykaz literatury ................................................................................................... XIII Rozdział I. Pojęcie terminu w prawie cywilnym ................................. § 1. Część wstępna ............................................................................................ § 2. Pojęcie terminu w prawie cywilnym .................................................. Rozdział II. Terminy w procesie cywilnym ........................................... § 1. Część wstępna ............................................................................................ § 2. Pojęcie terminu w Kodeksie postępowania cywilnego ............... § 3. Rodzaje terminów w Kodeksie postępowania cywilnego .......... 3.1. Klasyfikacja terminów występujących w Kodeksie postępowania cywilnego ................................................................ 3.2. Terminy ustawowe ............................................................................ 3.3. Terminy sądowe ................................................................................. 3.4. Terminy umowne .............................................................................. 3.5. Terminy instrukcyjne ....................................................................... 3.6. Terminy sądowo-ustawowe ............................................................ 3.7. Ocena dokonanej klasyfikacji ........................................................ § 4. Konwencja z Lugano a terminy ............................................................ Rozdział III. Obliczanie terminu i bieg terminu ................................ § 1. Oznaczenie początku, końca terminu i jego obliczanie ............... 1.1. Część wstępna ..................................................................................... 1.2. Termin oznaczony w dniach .......................................................... 1.3. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach i latach ......... 1.4. Koniec terminu, a dzień ustawowo wolny od pracy ............. § 2. Początek biegu terminu .......................................................................... 2.1. Część wstępna ..................................................................................... 2.2. Czynności procesowe organu procesowego i stron i ich wpływ na początek terminu ................................................ 2.2.1. Uwagi ogólne ........................................................................... 2.2.2. Czynności procesowe organu procesowego ................ 2.2.2.1. Uwagi ogólne ........................................................... 2.2.2.2. Dokonanie, zaniechanie czynności procesowej przez organ sądowy a bieg terminów ................................................................... 1 1 1 7 7 9 20 20 28 32 35 36 38 39 42 45 45 45 46 46 47 48 48 48 48 50 50 52  Spis treści 2.2.3. Czynności procesowe stron ............................................... 2.2.3.1. Skuteczne dokonanie przez stronę czynności procesowej a początek biegu terminu ............. 2.2.3.2. Wadliwość dokonanej przez stronę czynności procesowej a początek biegu terminu ....................................................................... 2.2.3.2.1. Wadliwość czynności procesowej przy uwzględnieniu warunku podmiotowego ...................................... 2.2.3.2.2. Wadliwość czynności procesowej przy uwzględnieniu warunków przedmiotowych ................................. 2.2.4. Wpływ szczególnych uregulowań zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego na początek terminu ...................................................................................... 2.2.4.1. Część wstępna ........................................................... 2.2.4.2. Wiedza o okolicznościach faktycznych a termin do wniesienia skargi o wznowienie 2.2.4.3. Doręczenie i jego wpływ na rozpoczęcie oraz bieg terminów w postępowaniu cywilnym .................................................................... 2.2.5. Zawieszenie............................................................................... 2.2.5.1. Część wstępna ........................................................... 2.2.5.2. Śmierć pełnomocnika, utrata zdolności procesowej lub kwalifikacji a bieg terminów . 2.2.5.3. Wystąpienie po stronie interwenienta 58 59 60 61 66 67 67 67 71 81 81 96 ubocznego jednego ze zdarzeń przewidzianych w art. 174 § 1 KPC a bieg terminów .................................................................... 97 Rozdział IV. Dochowanie terminu ............................................................... 101 § 1. Część wstępna ............................................................................................ 101 § 2. Przesłanki dochowania terminu ............................................................ 102 2.1. Dokonanie czynności procesowej ................................................ 102 2.2. Podmiot uprawniony do dokonania czynności w terminie 103 2.2.1. Strona .......................................................................................... 104 2.2.2. Współuczestnik sporu ........................................................... 105 2.2.3. Kurator........................................................................................ 106 2.2.4. Interwencja uboczna ............................................................. 110 2.2.4.1. Termin do zgłoszenia interwencji ubocznej i jego wpływ na bieg terminów ..... 110 2.2.4.2. Dopuszczalność czynności interwenienta ... 115 2.2.4.3. Prawomocne uwzględnienie opozycji a dokonanie czynności i dochowanie terminu ..................................................................... 118 I Spis treści 2.2.5. Prokurator, organizacje społeczne, Państwowa Inspekcja Pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ........................................................................... 120 2.2.5.1. Prokurator ................................................................. 120 2.2.5.2. Organizacje społeczne, Państwowa Inspekcja Pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ........................................................... 123 2.2.6. Zastępstwo strony w postępowaniu cywilnym i jego wpływ na bieg oraz dochowanie terminów ...... 125 2.2.6.1. Część wstępna .......................................................... 125 2.2.6.2. Przekroczenie pełnomocnictwa lub jego brak a terminy w postępowaniu cywilnym .... 129 2.2.6.3. Wygaśnięcie pełnomocnictwa i jego wpływ na bieg terminów .................................................... 130 2.2.6.4. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę i jego wpływ na bieg terminów . 131 2.2.6.5. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika i jego wpływ na terminy .......... 134 2.2.6.6. Cofnięcie przez sąd stronie zwolnienia od kosztów i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz jego wpływ na bieg terminów ................................................................... 137 2.3. Forma dokonania czynności ........................................................... 140 2.4. Miejsce i termin dokonania czynności ........................................ 141 § 3. Odwołalność czynności ............................................................................ 144 Rozdział V. Przedłużenie terminu i przywrócenie uchybionego terminu .................................................................................. 149 § 1. Przedłużenie terminu ............................................................................... 149 1.1. Dopuszczalność przedłużenia terminu ....................................... 149 1.2. Wniosek o przedłużenie terminu ................................................. 150 1.3. Termin do złożenia wniosku .......................................................... 152 1.4. Organ rozpoznający wniosek o przedłużenie terminu ........ 152 1.5. Rozpoznanie wniosku ...................................................................... 153 1.6. Zaskarżenie .......................................................................................... 154 § 2. Przywrócenie uchybionego terminu .................................................. 155 2.1. Część wstępna ..................................................................................... 155 2.2. Wniosek o przywrócenie terminu ............................................... 156 2.2.1. Brak uprawdopodobnienia .................................................. 159 2.2.2. Uprawdopodobnienie braku winy i zachowania terminu ...................................................................................... 161 VII Spis treści 2.2.2.1. Okoliczności dotyczące samej strony, jej pełnomocnika lub przedstawiciela osób, którymi strona się posługuje w dokonaniu czynności procesowych ......................................... 164 2.2.2.2. Okoliczności leżące po stronie organu procesowego wpływające na dopuszczalność przywrócenia stronie uchybionego terminu 174 2.3. Czas trwania przeszkody .................................................................. 180 2.4. Obowiązek równoczesnego z wnioskiem o restytucję uchybionego terminu, dokonania przez stronę czynności procesowej, której uchybiła ........................................................... 182 2.5. Warunki dopuszczalności wniosku o przywrócenie terminu ................................................................................................. 185 2.6. Interes prawny w zgłoszeniu wniosku o przywrócenie omieszkanego terminu ..................................................................... 185 2.7. Termin do zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu ..... 189 2.8. Legitymacja do zgłoszenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu ...................................................................... 192 2.9. Niedopuszczalność przywrócenia uchybionego terminu .. 194 2.10. Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie na zwrot pisma procesowego lub odrzucenie środka zaskarżenia z powodu uchybienia terminu ............................. 195 2.11. Wniosek o przywrócenie terminu a merytoryczna zasadność roszczenia ......................................................................... 197 2.12. Termin sądowo-ustawowy ............................................................... 198 2.13. Rozpoznanie wniosku o restytucję uchybionego terminu . 199 2.13.1. Postępowanie przed sądem I instancji .......................... 199 2.13.2. Rozstrzygnięcie wniosku o przywrócenie ................... 201 2.13.3. Forma orzeczenia sądu ........................................................ 202 2.14. Zaskarżenie ........................................................................................... 203 2.14.1. Zażalenie ................................................................................... 203 2.14.2. Kontrola przywrócenia terminu przez sąd wyższej instancji .................................................................................... 208 2.15. Przywrócenie terminu a prawomocność orzeczenia ......... 210 2.16. Wniosek o przywrócenie terminu a skarga o wznowienie postępowania ..................................................................................... 211 2.17. Wpływ zgłoszenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu na bieg postępowania i wykonanie orzeczenia .... 212 Indeks rzeczowy ................................................................................................... 215 III Wstęp Niniejsza praca poświęcona jest terminom w polskim procesie cywilnym. Terminy w procedurze cywilnej to jedna z kluczowych instytucji w polskim systemie prawnym. Istota jej znaczenia przejawia się przede wszystkim w prak- tyce sądowej, gdyż rzutuje ona na cały bieg postępowania sądowego. Zmiany, jakie zaszły po 1989 r., spowodowały rozwój gospodarczy, pojawienie się wielu podmiotów gospodarczych wykorzystujących polski i zagraniczny kapitał. Konsekwencją tego rozwoju jest znaczny przyrost sporów sądowych zwią- zanych z obrotem gospodarczym z udziałem tych podmiotów. Znaczenie tej instytucji nie uległo zmianie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdyż ist- nieją tendencje zmierzające do ujednolicenia prawa i procedury cywilnej na naszym kontynencie. Wyrazem powyższego jest m.in. podpisanie przez więk- szość państw zachodnich i obecnie Polskę multilateralnej konwencji o jurys- dykcji i wykonaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych w Lugano w 1988 r. Trafność wyboru tego tematu potwierdza również w pewnym sensie brak całościowego i wyłącznego opracowania monograficznego tej problematyki. Instytucja ta pozostawała poza zasięgiem zainteresowania nauki prawa. Nie oznacza to, iż zagadnienie to nie było przedmiotem rozważań przedstawicieli nauki. Kwestią tą zajmowali się m.in. W. Broniewicz, K. Lipiński, St. Dalka, K. Piasecki z tym, że ich opracowania w postaci artykułów nie przedstawiają w sposób wyczerpujący tej problematyki. Daje to niewątpliwy asumpt do wypełnienia tej luki, a opracowanie to może stać się przyczynkiem do dys- kusji wśród przedstawicieli nauki, a także będzie przydatne w praktyce. Do- konując analizy problematyki związanej z tą instytucją, uświadomimy sobie, że przedstawienie całościowego i wyczerpującego opracowania tej instytucji nie jest możliwe. Dlatego też w niniejszym opracowaniu przybliżona zostanie ta problematyka, podjęta zostanie próba wyjaśnienia pewnych wątpliwości w częściach najbardziej interesujących oraz zostaną przedstawione propozycje ewentualnych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Autor IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC .......................................... KPC ........................................ 2. Organy orzekające ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępo- wania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) SA ........................................... SN ........................................... TK ........................................... Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma NP ........................................... OSP ........................................ Pal. .......................................... PiP .......................................... PS ............................................ RPr ......................................... REPiS ..................................... S.C. ......................................... St.Pr. ...................................... Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Polskich Palestra Państwo i Prawo Przegląd Sądowy Radca Prawny Ruch Ekonomiczny, Prawny i Socjalny Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze 4. Inne skróty Dziennik Ustaw między innymi art. .......................................... artykuł d. ............................................. dawny Dz.U. ...................................... m.in. ....................................... nast. ....................................... następne np. .......................................... Nr ........................................... orz. ......................................... pkt .......................................... post. ....................................... poz. ........................................ na przykład numer orzeczenie punkt postanowienie pozycja XI Wykaz skrótów r. .............................................. red. ......................................... RM .......................................... rozp. ...................................... s. .............................................. sprost. ................................... t. .............................................. t.j. ............................................ tzw. ........................................ uchw. .................................... w zw. ..................................... wyd. ....................................... wyr. ........................................ wyrok zeszyt z. ............................................. ze zm. .................................... ze zmianami rok redakcja Rada Ministrów rozporządzenie strona sprostowanie tom tekst jednolity tak zwane uchwała w związku wydanie XII Wykaz literatury Bąk A., Podstawy spoczywania procesu cywilnego w ustawie i praktyce, PS 2001, Nr 3. Berutowicz W., Postępowanie cywilne z zarysie, Warszawa 1974. Berutowicz W., Funkcja postępowania cywilnego w Polsce, (w:) Wstęp do systemu prawa cywilnego procesowego, Warszawa 1974. Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974. Berutowicz W., Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 1966. Bieniek G., (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 1996. Bladowski B., Czynności sądowe w sprawach cywilnych wzory i komentarz, Warszawa 1991. Bladowski B., Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 1993. Bladowski B., Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym, War- szawa–Zielona Góra 1996. Bladowski B., Orzeczenia nie istniejące w cywilnym postępowaniu odwoław- czym, NP 1991, Nr 1–3, poz. 79. Bladowski B., Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej, Warszawa 1982. Bladowski B., Sędzia cywilista – rola i zadania, metodyka pracy, wzory czyn- ności z komentarzem, Warszawa 1999. Bladowski B., Terminy do wniesienia środków odwoławczych, ZN IBPS 1981, Nr 15. Bladowski B., w glosie do orz. SN z 6.8.1986 r., II I CZ 87/86, NP 1989, Nr 2–3. Bladowski B., Wydanie wyroku w procesie cywilnym, NP 1983, Nr 11–12. Bladowski B., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975. Bladowski B., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Kraków 1998. Bodio J., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Praktyczny ko- mentarz, (w:) pod red. A. Jakubeckiego, J. Bodio, T., Demendeckiego, O. Marcewicza, P. Telengi, M. P. Wójcika, Kraków 2005. Brol J., Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, t. II, Warszawa 1997. Broniewicz W., Brak zdolności procesowej i jego skutki w procesie cywilnym, NP 1967, Nr 7–8. Broniewicz W., Dopuszczalność środków odwoławczych ze względu na przed- miot zaskarżenia, PiP 1997, Nr 5. XIII Wykaz literatury Broniewicz W., Jakie zmiany w instytucjach interwencji ubocznej i przypo- zwania wprowadził nowy kpc i kodeks cywilny, Pal. 1966, Nr 10. Broniewicz W., Jeszcze w sprawie odrzucenia sprzeciwu od wyroku zaocznego (dwugłos), NP 1958 Nr 3. Broniewicz W., Podstawienie procesowe, ZN Uniwersytetu Łódzkiego 1963 seria 1, z. 31. Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1983. Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995. Broniewicz W., Prokurator w postępowaniu kasacyjnym, Prok. i Pr. 1997, Nr 9, poz. 14. Broniewicz W., Terminy w postępowaniu cywilnym, NP 1971, Nr 9. Broniewicz W., w glosie do post. SN z 19.11.1996 r., OSP 1997, Nr 7–8, poz. 142. Broniewicz W., w glosie do post. SN z 31.8.1972 r., I CZ 95/72, OSP 1976, poz. 186. Broniewicz W., w glosie do post. SN z 15.10.1997 r., III CZ 70/97, OSNC 1998, Nr 3, poz. 45, OSP 1999, Nr 6, poz. 111. Broniewicz W., Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, NP 1966, Nr 5. Bruns R., Zivilprozessrecht, Berlin 1968. Bukowski T., Dwugłos w sprawie odrzucenia sprzeciwu od wyroku zaocznego, NP 1957, Nr 10. Ciszewski J., Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą na podstawie Konwencji lugańskiej i Konwencji haskiej, Mon. Pr. 2000, Nr 8. Cornu G., Foyer J., Procedure civile, Paryż 1958. Cudak A., Termin do wniesienia skargi na czynność komornika, PS 1998, z. 3, s. 46. Czachórski W., Zarys prawa zobowiązań – Część ogólna, Warszawa 1968. Dalka S., Skutki prawne przedawnienia zobowiązań, Warszawa 1972. Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne – założenia ogólne, Gdańsk 1992. Daszkiewicz W., Kumulacja ról obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym, Pal. 1968, Nr 2. Dąbrowski P., Zarys polskiego prawa prywatnego, Lwów 1922. Deręgowski J., Uwagi o doręczeniu wezwań i innych pism procesowych, NP 1960, Nr 6. Dmowski S., (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 1996. Dobrzański B., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975. Dolecki H., Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998. Doroszewski W. (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1980. Ereciński T. (w:) T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego – część pierwsza. Postępowanie rozpo- znawcze, t. I, Warszawa 2002. Ereciński T., Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996. XI Wykaz literatury Fabian J., Pełnomocnictwo, Warszawa 1963. Fasching H., Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, Wiedeń 1962. Fasching H., Kommentar zu den Zivilprozessgesetzn, t. III, Wiedeń 1966. Fasching H., Zivilprozessrecht, Wien 1984. Ferid M., Das Französische Zivilrecht, t. I, Frankfurt am Main–Berlin 1971. Filipowski J., Adwokat w procesie cywilnym, Warszawa 1973. Flaga-Gieruszyńska K., Jurysdykcja krajowa i uznanie orzeczeń sądów zagra- nicznych Polska i Standardy Europejskie, Kraków 1999. Frey R., Zasady ustalania jurysdykcji krajowej w sprawach pracowniczych w Konwencji z Lugano, RPr 2000. Garlicki S., Cofnięcie rewizji, PiP 1956, z. 4. Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Poznań 1946. Grzybowski St., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1974. Grzybowski St., System prawa cywilnego. Część ogólna, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 1974. Gschnitzer F., Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, Wien–New York 1966. Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego – tekst, orzecznictwo, piśmien- nictwo, t. I, Warszawa 1999. Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurych 1958. Harli A., Zdolność sądowa w świetle obowiązujących przepisów prawnych, St. Pr. 1986, Nr 3–4. Holzhammer R., Österreichisches Zivilprozessrecht, Wien–New York 1970. Holzhammer R., Osterreichisches Zivilprozessrecht, Wien–New York 1976. Ignatowicz J., Bieg terminów zawitych w obrocie podlegającym orzecznictwu sądów powszechnych, ZN Instytutu Badania Prawa Sądowego 1976, Nr 5. Ilińskaja I. M., Uczastije trietich lic w grażdanskom processie, Moskwa 1962. Iżykowski M., Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowaniu cywilnym, NP 1980, Nr 3. Jachimowicz H., w glosie do uchw. SN z 24.10.1969 r., III CZP 8/69 OSPiKA 1971, poz. 29. Janczewski S., Pełnomocnictwo procesowe w zespole adwokackim, Pal. 1968, Nr 4. Jankowski J., Nowelizacja części drugiej Kodeksu postępowania cywilnego (postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne), PS 1996, Nr 10, s. 46. Jedrzejewska M., w glosie do wyr. SN z 15.7.1974 r., I CR 366/74, OSPiKA 1976, Nr 10, poz. 178. Jewulski K., Odpowiedź na apelację w procesie cywilnym i następstwa omiesz- kania terminu przy jej wnoszeniu, PS 1998, Nr 7–8. Jędrzejewska M., (w:) T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie roz- poznawcze, t. I, Warszawa 1999. Jędrzejewska M., Problemy wynikające z regulacji zdolności sądowej w ko- deksie postępowania cywilnego, PS 1993, Nr 10/44. X Wykaz literatury Jędrzejewska M., w glosie opublikowanej w OSPiKA 1976, Nr 10, poz. 178. Jędrzejewska M., Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron, NP 1960, Nr 7–8. Jodłowski J., Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa 1958. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne, Warszawa 1996. Jodłowski J., Piasecki K., Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1989. Jodłowski J., w glosie do orz. SN z 6.7.1962, PiP 1963, Nr 12. Julke G., Doręczenie w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2004, Nr 5–6, poz. 35. Karaim J., Zawieszenie postępowania cywilnego w postępowaniu proce- sowym, Kraków 1998. Kellner H., Zivilprozessrecht, Berlin 1980. Klimkowicz J., Interwencja uboczna według Kodeksu postępowania cywil- nego, Warszawa 1972. Klimkowicz J., w glosie NP 1971, Nr 3 do uchw. SN z 28.12.1967, III CZP 87/67, OSNCP 1968, Nr 6, poz. 97. Kołakowski K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. I, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 1996. Korniłowicz M., Czekając na list, Rzeczpospolita 2000, Nr 9/27. Korózs Ł., Sztorc M., Referendarz sądowy. Przepisy i objaśnienia, Warszawa– Zielona Góra 1998. Korzan K., Kurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1966. Korzan K., O sprawną windykację należności mankowych, PUG 1960. Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1997. Korzan K., Wyroki nie istniejące, Przegląd Prawa i Administracji 1976, Nr 307. Korzonek J., Przyczynki do polskiego procesu cywilnego, Kraków 1931. Koziol H., Welser R., Grundriss des bürgerlichen Rechts, t. I, Wien 1973. Krajewski J., Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, pod red. prof. J. Jodłowskiego, K. Piaseckiego, t. II, Warszawa 1989. Kruszelnicki Ś., Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1938. Krzemiński Z., Adwokat w procesie cywilnym z wyboru i z urzędu, Kraków 1999. Krzemiński Z., Pełnomocnictwo a tzw. stosunek podstawowy, Pal. 1970, Nr 2. Krzemiński Z., Pełnomocnik procesowy osoby małoletniej, Mon. Pr. 1993, Nr 5, poz. 129. Krzemiński Z., Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971. Krzemiński Z., Wnoszenie apelacji cywilnej, Warszawa 1999. Krzemiński Z., Wnoszenie kasacji cywilnej, Warszawa 1996. Krzemiński Z., Wygaśnięcie pełnomocnictwa adwokata z urzędu w sprawie cywilnej, Pal. 1972, Nr 3, poz. 3. XI Wykaz literatury Kuchinke K., Schonke A., Zivilprozessrecht, Karlsruhe 1969. Lapierre J., w glosie do wyr. SN z 3.2.1966 r., I PR 66/65, OSP 1967, poz. 176. Lapierre J., Kontrola sądowa czynności dyspozytywnych stron i uczestników w postępowaniu cywilnym, Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967. Lapierre J., Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1968. Lapierre J., w glosie do orz. SN z 16.2.1968 r., PiP 1970, z. 1. Larenz K., Bürgerliches Gesetzbuch, Monachium 1967. Lemkowski M., w glosie do post. SN z 14.7.2004 r., IC CK 495/03, OSP 2005, Nr 1/5. Lent F., Zivilprozessrecht, nowe opracowanie, O. Jaueringa, Monachium 1969. Lipczyńska M., Polski proces karny, Część I. Zasady ogólne, Warszawa 1971. Lipiński K., Kodeks postępowania cywilnego z orzecznictwem okresu powo- jennego i komentarzem, Warszawa 1961. Lipiński K., w glosie do orz. SN z 5.11.1957 r., 2 CR 1100/56, OSPiKA 1955, Nr 3. Lipiński K., w glosie do post. SN z 5.11.1957 r., 2 CR 1100/56, OSPiKA 1959, Nr 3. Lipiński K., Wykładnia art. 179 i 180, NP 1955, Nr 4. Lisiewski M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1969. Lisiewski M., Nowy kodeks postępowania cywilnego, wkładka do Palestry 1965, Nr 3. Litwin J., Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, NP 1953, z. 12. Longchamps R., Zobowiązania, Lwów 1938. Ludwicki R., Parę uwag odnośnie terminów sądowych, NP 1958. Ludwicki R., Parę uwag odnośnie terminów sądowych, NP 1959. Gersdorf M., w glosie do orz. SN z 28.11.1997 r., I CZ 144/97, OSP 1998, Nr 10, poz. 167. Manowska M., Przedmiot zaskarżenia kasacją. Wybrane zagadnienia, PrS 1998, Nr 7–8. Marciniak J., Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Warszawa 1975. Marszałkowska-Krześ E., Czekajcie na listy, Rzeczpospolita 2000, Nr 11/3, t. 1. Mądrzak H., Krupa D., Marszałkowska-Krześ M., Postępowanie cywilne, War- szawa 1999. Miaciniak A., w glosie do orz. SN z 16.9.1997 r., III CZ 45/97, OSP 1998, Nr 4, poz. 88. Miączyński A., Faktyczne i prawne istnienie orzeczenia sądowego w postępo- waniu cywilnym, ZN UJ, Prace prawnicze 1972. Miączyński M., Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, S.C., t. XXIII 1974. XII Wykaz literatury Miączyński A., Struktura i funkcja orzeczeń w sprawach cywilnych, PPUJ 1971, Nr 51. Mielcarek E., Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa 1973. Miszewski W., Proces cywilny w zarysie, cz. I, Warszawa 1946–1948. Mizera M., Zdolność sądowa, interwencja uboczna oraz postępowanie naka- zowe i upominawcze, NP 1990, Nr 10–12. Mokry J., Czynności procesowe podmiotów dochodzących ochrony praw w postępowaniu cywilnym, Wrocław 1993. Mokry J., Odwołalność czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1973. Morawski L., Domniemania a dowody prawnicze, Toruń 1981. Mucha A., Zawieszenie postępowania w procesie cywilnym z powodu innego toczącego się postępowania cywilnego (art. 177 § 1 pkt 1 KPC), Łódź 1978, z. 42. Naworski J. P., Doręczanie pism sądowych przedsiębiorcom, RPr 1998, Nr 437. Nowacki J., Domniemania prawne, Katowice 1976. Obrębski R., Dopuszczalność zażalenia i kasacji od postanowień dotyczących wniosku o przywrócenie terminu (na tle orzecznictwa SN), PS 2000, Nr 1. Obrębski R., Pojęcie postanowień kończących postępowanie w sprawach cywilnych, PS 1999, Nr 11–12. Ohnatowicz A., Górski J., Zarys zobowiązań, Warszawa 1970. Ohnatowicz A., Zarys prawa cywilnego byłej dzielnicy pruskiej, Poznań 1922, cz. I, za: W. Warkałło. Oklejak A., Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 1994. Oklejak A., Organizacje społeczne ludu pracującego w świetle przepisów KPC, ZN UJ 1974, Nr 51. Ostrowski L., O kwestiach prejudycjalnych w procesie cywilnym, Pal. 1965, Nr 11. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, Münchem 1984, w pracy pt. Zagadnienia etyczne przedawnienia roszczeń, w publikacji: Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego, Lublin 1988, pod red. M. Sawczuka. Pawela S., Z problematyki przywrócenia terminu zawitego, NP 1960. Peiper L., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, Kraków 1934. Piasecki K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, pod red. J. Pietrzy- kowskiego, Warszawa 1990. Piasecki K., Uchybienie i przywrócenie terminu czynności procesowej strony w sprawach cywilnych, Pal. 1961. Piątkowski J., Siła wyższa jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności art. 152 i 153 KZ, Nowe Prawo 1963, Nr 1, str. 36–39. Piekarski M., Pozbawienie strony możności obrony swych praw w postępo- waniu cywilnym, Warszawa 1964. XIII Wykaz literatury Pietrzkowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, War- szawa 2005. Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E., Postępowanie niesporne, War- szawa 1980. Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E., Czynności sądowe w sprawach cywilnych – Wzory i komentarz, Warszawa 1959. Prusak F., Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999. Prusak F., w glosie do post. SN z 6.7.1971 r.,  KRN 230/71, OSP 1972, poz. 55. Prusak F., Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Warszawa 1999. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993. Radzicka G., Stankowski J., Dochodzenie roszczeń w drodze egzekucji są- dowej, Poznań 2000. Radzicka G., Stankowski J., Dochodzenie roszczeń w drodze egzekucji są- dowej, Poznań 2000. Rafacz-Krzyżanowska M., Jeszcze o art. 137 KPC, NP 1957, Nr 5. Rejman S., Niektóre kwestie związane ze zwolnieniem od kosztów sądowych, Pal. 1961, Nr 20. Resich Z., Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985. Resich Z., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pr. zb. pod red. Z. Resicha, W. Siedleckiego, t. I, Warszawa 1969. Resich Z., Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958. Resich Z., Przesłanki procesowe, Warszawa 1966. Resich Z., Zasada dyspozytywności i kontradyktoryjności w procesie cywilnym PRL, PiP 1957, z. 7–8. Resich Z., Siedlecki W., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, War- szawa 1975. Rodziewicz J., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej Kodeksu postępowania cywilnego, Gdańsk 1994. Rosenberg K., Schwab H., Zivilprozessrecht, München 1969. Rosenberg L., Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, Monachium–Berlin 1956. Rosenberg L., Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, Monachium–Berlin 1961. Rosenberg-Schwab L., Zivilprozessrecht, München 1968. Rosengarten F., Przywrócenie terminu a prawomocność orzeczeń cywilnych, Pal. 1974, Nr 3. Rowiński T., Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu niepro- cesowym, Warszawa 1971. Rowiński T., Zrzeczenie się roszczenia w polskim procesie cywilnym NP 1965, Nr 7–8. Rudnicki S., Nowy urząd referendarza sądowego – głos w dyskusji., Mon. Pr. 1996, Nr 11. Rusek F., Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Terminy w polskim procesie cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: