Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00678 010586 16980819 na godz. na dobę w sumie
Terminy w prawie pracy w sferze budżetowej Poradnik pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
Terminy w prawie pracy w sferze budżetowej Poradnik pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 243
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2718-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ma na celu zapoznanie Czytelnika z ważnymi terminami i zasadami ich liczenia przy uwzględnieniu specyfiki sfery budżetowej jak i najważniejszymi regulacjami prawnymi.

Treść wzbogacają zamieszczone w publikacji przykłady zaczerpnięte z praktyki, tematyczne orzecznictwo oraz usystematyzowane w tabelach terminy dotyczące sektora publicznego.

W publikacji zostały omówione terminy pojawiające się na każdym etapie zatrudnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Terminy w prawie pracy w sferze budżetowej Marek Rotkiewicz, Tomasz Podleśny Terminy w prawie pracy w sferze budżetowej Terminy w prawie pracy w sferze bud(cid:298)etowej 1. wydanie Stan prawny: kwiecie(cid:276) 2011 Redakcja: Marta Figuła Korekta: Anna J(cid:266)drzycka © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600 fax 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Opinie zawarte w niniejszym dziele wyra(cid:298)aj(cid:261) osobisty punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one. Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku i Fotografi i, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-2112-7 ISBN e-book 978-83-255-2718-1 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................................... Wykaz cytowanych aktów prawnych .............................................................................. IX XI Wykaz piktogramów .......................................................................................................... XVII Wprowadzenie .................................................................................................................... XIX 1. Zastosowanie zasad wynikających z Kodeksu cywilnego ........................................ 1.1. Powiązania prawa pracy z regulacjami zawartymi w KC ............................... 1.2. Jednostki czasu słu(cid:268)ące do obliczania terminów .............................................. 2. Zasady liczenia terminów .............................................................................................. 2.1. Obliczanie terminów w prawie pracy ................................................................. 2.2. Sposoby obliczania terminów na gruncie KC z modyfi kacjami wynikającymi z zastosowania prawa pracy ...................................................... 3. Postępowanie kwalifi kacyjne ........................................................................................ 3.1. Pracownicy samorządowi ..................................................................................... 3.2. Nabór kandydatów do korpusu słu(cid:268)by cywilnej .............................................. 4. Podjęcie zatrudnienia ..................................................................................................... 4.1. Umowa przedwstępna ......................................................................................... 4.2. Zawarcie umowy o pracę ...................................................................................... 4.3. Termin rozpoczęcia pracy ..................................................................................... 4.4. Przekazanie informacji o warunkach zatrudnienia ........................................... 4.5. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych ..................................... 4.6. Słu(cid:268)ba przygotowawcza ....................................................................................... 5. Zmiany stosunku pracy ................................................................................................. 5.1. Wypowiedzenie zmieniające ................................................................................ 5.2. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę ...................... 6. Wynagrodzenie za pracę ................................................................................................ 6.1. Terminy wypłaty wynagrodzenia ....................................................................... 6.2. Nagrody jubileuszowe i dodatki sta(cid:268)owe .......................................................... 6.3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ................................................ 7. Wprowadzenie regulaminów i innych regulacji wewnętrznych ............................ 7.1. Regulamin pracy i wynagradzania ...................................................................... 7.2. Regulamin zfśs ........................................................................................................ 1 1 5 7 7 7 9 9 16 19 19 20 22 22 25 32 41 41 46 53 53 54 66 75 75 77 V Spis treści 8. Kary porządkowe ............................................................................................................ 8.1. Kara upomnienia, nagany, pienię(cid:268)na .................................................................. 8.2. Kara porządkowa w formie pisemnej ................................................................. 8.3. Postępowanie dyscyplinarne ............................................................................... 9. Urlopy .............................................................................................................................. 9.1. Urlop wypoczynkowy ........................................................................................... 9.2. Urlop bezpłatny ...................................................................................................... 9.3. Urlop szkoleniowy ................................................................................................. 9.4. Urlop macierzyński ................................................................................................ 9.5. Urlop wychowawczy ............................................................................................. 79 79 80 84 89 89 113 115 120 132 10. Zwolnienia od pracy ..................................................................................................... 135 10.1. Zwolnienia rodzicielskie ..................................................................................... 10.2. Zwolnienia okolicznościowe .............................................................................. 10.3. Zwolnienia innego rodzaju ................................................................................ 11. Oceny pracowników ..................................................................................................... 11.1. Pracownicy samorządowi ................................................................................... 11.2. Słu(cid:268)ba cywilna ...................................................................................................... 11.3. Pracownicy urzędów państwowych ................................................................. 12. Zakończenie stosunku pracy ....................................................................................... 12.1. Sposoby zakończenia stosunku pracy ............................................................... 12.2. Wypowiedzenie stosunku pracy ........................................................................ 12.3. Wypowiedzenie umowy na okres próbny ........................................................ 12.4. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony ................................................ 12.5. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ................................. 12.6. Zwolnienie bez wypowiedzenia ........................................................................ 12.7. Upływ okresu, na jaki umowa została zawarta ............................................... 12.8. Wygaśnięcie stosunku pracy .............................................................................. 13. Zakończenie stosunku pracy pracownika jednostki bud(cid:268)etowej ......................... 13.1. Podstawy zatrudnienia w jednostkach bud(cid:268)etowych .................................... 13.2. Mianowanie .......................................................................................................... 13.3. Powołanie .............................................................................................................. 13.4. Wybór ..................................................................................................................... 13.5. Pracownik samorządowy .................................................................................... 14. Roszczenia ze stosunku pracy ..................................................................................... 14.1. Przedawnienie roszczeń ...................................................................................... 135 143 147 155 155 159 165 167 167 168 168 170 172 174 179 180 183 183 183 189 193 196 201 201 VI Spis treści 14.2. Dochodzenie roszczeń ........................................................................................ 15. Ubezpieczenia społeczne ZUS .................................................................................... 15.1. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia ........................................................ 15.2. Odprowadzenie składek ..................................................................................... 208 211 211 212 16. Rozliczenia podatkowe ................................................................................................ 213 16.1. Zaliczka na podatek dochodowy ....................................................................... 16.2. Roczna deklaracja podatkowa ............................................................................ 213 213 Terminy w Kodeksie pracy ................................................................................................ 215 VII Wykaz skrótów art. bhp Dz.U. itp. KC KP KPC KRO MEN MF MGiP moz m.in. MoPr MON MPiPS MŚ MZ MZiOS np. Nr NSA OSN OSNP OSNAPiUS PIP pkt (pkt.) poz. – artykuł – bezpieczeństwo i higiena pracy – Dziennik Ustaw – i temu podobne – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296) – ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) – Minister Edukacji Narodowej – Minister Finansów – Minister Gospodarki i Pracy – międzyzakładowa organizacja związkowa – między innymi – Monitor Prawa Pracy – Ministerstwo Obrony Narodowej – Minister Pracy i Polityki Społecznej – Minister Środowiska – Minister Zdrowia – Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – na przykład – Numer – Najwy(cid:268)szy Sąd Administracyjny – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwy(cid:268)szego – Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego Izba Pracy (od 1994 r. do początku 2003 r. – OSNAP) – Orzecznictwo Sądu Najwy(cid:268)szego Izba Administracyjna Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych – Państwowa Inspekcja Pracy – punkt (-cie, -y) – pozycja IX – przeciw po(cid:268)arowe – Prawo Pracy – rok – Rada Ministrów – rozporządzenie – rozp. Prezesa RM z 15.6.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów dokonywania pierwszej oceny w słu(cid:268)bie cywilnej (Dz.U. Nr 94, poz. 772) – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwy(cid:268)szy – strona – Unia Europejska – ustawa z 21.11.2008 r. o słu(cid:268)bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) – tekst jednolity – tak zwany – ustęp – wy(cid:268)ej wymieniony (-a, -e) – wyrok – Warszawa – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmiana (-y, -ami) – zakładowa organizacja związkowa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – związek (-ku) – paragraf Wykaz skrótów ppo(cid:268) Pr.Pracy r. RM rozp. RPOSC SA SN str. UE USC t.j. tzw. ust. ww. wyr. W-wa zfśs zm. zoz ZUS zw. § X Wykaz cytowanych aktów prawnych Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Ustawa z 13.3.2003 r. dodatek wyrównawczy Ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun- ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Ustawa z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4 poz. 28) Ustawa z 24.4.2003 r. o działalności po(cid:268)ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) Ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz.U. Nr 62, poz. 556 ze zm.) Ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550) Ustawa z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofi arami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) Ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) Ustawa z 23.1.2009 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) Ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwy(cid:268)szej Izbie Kontroli (t.j. DzU. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) Ustawa z 12.4.2001 r. – Ordynacja wyborcza (Dz.U. Nr 46, poz. 449 ze zm.) XI Wykaz cytowanych aktów prawnych Ustawa z 16.7.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo- jewództw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.) Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Ustawa z 19.12.2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, poz. 1569) Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) Ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) Ustawa z 26.5.1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) Ustawa z 14.2.1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369) Ustawa z 27.7.2005 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) Ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) Ustawa z 24.5.1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym za- trudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i relig(cid:295) ne (Dz.U. Nr 32, poz. 172 ze zm.) Ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) Ustawa z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 2003 r.) Ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw- nych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) XII Wykaz cytowanych aktów prawnych Ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) Ustawa z 21.11.2008 r. o słu(cid:268)bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) Ustawa z 11.9.2003 r. o słu(cid:268)bie wojskowej (cid:268)ołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.) Ustawa z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163 ze zm.) Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1585 ze zm.) Ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków pu- blicznych. Ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pienię(cid:268)nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) Ustawa z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i woje- wódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) Ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Ustawa z 20.7.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rol- nym do pracowniczego sta(cid:268)u pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310) Ustawa z 27.9.1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) Ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199) XIII Wykaz cytowanych aktów prawnych Ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) Ustawa z 8.10.1982 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277 ze zm.) Rozporządzenie MEN i MPiPS z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifi kacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) Rozporządzenie MF z 24.4.2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fi zycznych (Dz.U. Nr 74, poz. 445) Rozporządzenie MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Rozporządzenie MPiPS z 28.6.2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpie- czeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozlicze- niowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 112, poz. 717) Rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę oblicza- nia odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nale(cid:268)ności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) Rozporządzenie MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw- ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowa- dzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) Rozporządzenie MZ z 3.3.2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychcza- sowej pracy przez pracownicę w cią(cid:268)y lub karmiącą dziecko piersią (Dz.U. Nr 42, poz. 292) Rozporządzenie MZiOS z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pra- cowników, zakresu profi laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.) XIV Wykaz cytowanych aktów prawnych Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywa- nia pierwszej oceny w słu(cid:268)bie cywilnej (Dz.U. Nr 94, poz. 772) Rozporządzenie RM z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie ucią(cid:268)liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.) XV Wykaz piktogramów – Orzecznictwo – Podstawa prawna – Wa(cid:268)na informacja – Zapamiętaj XVII Wprowadzenie W prawie pracy występują liczne terminy obowiązujące zarówno pracodawcę jak i pracownika. Widoczne jest to szczególnie w sfe- rze bud(cid:268)etowej, gdzie przepisy odrębne tworzą zwykle zdecydo- wanie większy katalog obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników ni(cid:268) u pracodawców spoza „bud(cid:268)etówki”. Z terminami mamy do czynienia ju(cid:268) od chwili podjęcia zatrud- nienia (potwierdzenie treści umowy, rozpoczęcie świadczenia pracy, zgłoszenia do ubezpieczeń, przekazanie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, skierowanie do słu(cid:268)by przygotowawczej itp.), a nawet jeszcze na etapie naboru (pro- cedura naboru a wolne stanowisko urzędnicze). Liczne terminy przew(cid:295) ają się przez cały okres pracy (wypowiedzenie zmienia- jące, wprowadzanie regulacji wewnętrznych, urlopy, korzystanie z uprawnień rodzicielskich, oceny pracownicze itp.) oraz powią- zane są z zakończeniem zatrudnienia (okresy wypowiedzenia, wydanie świadectwa pracy). W praktyce związnej ze sprawami pracowniczymi sfery bud(cid:268)e- towej termin odnosi się zarówno do powszechnych regulacji sto- sowanych w zatrudnieniu pracowników, jak i do szczególnych obowiązków wynikających ze specyfi ki sektora publicznego. Mamy tutaj do czynienia z terminami, których zachowanie doty- czy nie tylko ochrony pracownika czy egzekwowania ponoszenia obcią(cid:268)eń publicznych związanych z zatrudnieniem (ZUS, podat- ki). Terminy w wielu przypadkach mają na celu wzmocnienie kontroli społecznej nad zatrudnieniem w administracji (publi- kacja wyników naboru), zmniejszenie mo(cid:268)liwości nepotyzmu (procedura postępowań kwalifi kacyjnych) oraz dbanie o wysoki poziom zawodowy urzędników (słu(cid:268)ba przygotowawcza, oceny okresowe). Przepisy prawa pracy nie tworzą swoistych zasad liczenia ter- minów, stosujemy w tym zakresie zatem z reguły postanowienia Kodeksu cywilnego. Musimy jednak pamiętać o tym, (cid:268)e zastoso- wanie przepisów prawa cywilnego mo(cid:268)liwe jest wówczas, gdy dana regulacja nie jest sprzeczna z zasadami prawa pracy. Przy- kładowo w zakresie liczenia terminów związanych z urlopami XIX Wprowadzenie wypoczynkowymi występują odmienności w regulacjach KC i orzecznictwie sądowym. Pamiętać nale(cid:268)y tak(cid:268)e o specyfi cznym sposobie ustalania terminu końcowego w odniesieniu do okre- sów wypowiedzenia umowy o pracę. Ksią(cid:268)ka ma na celu zapoznanie Czytelnika zarówno z zasadami liczenia terminów – przy uwzględnieniu specyfi ki sfery bud(cid:268)eto- wej – jak i z najwa(cid:268)niejszymi regulacjami prawa pracy, w których termin ma istotne znaczenie. XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Terminy w prawie pracy w sferze budżetowej Poradnik pracodawcy i pracownika
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: