Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 006821 20004521 na godz. na dobę w sumie
Testamenty, darowizny, spadki po zmianach - ebook/pdf
Testamenty, darowizny, spadki po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: INFOR BIZNES Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63360-29-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e-Poradnik Testamenty, darowizny, spadki po zmianach Jak zmieniły się przepisy dotyczące dziedziczenia Jak zarejestrować testament Umowy między bliskimi Podział majątku małżonków Wzory testamentów Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo e Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Teresa Siudem DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22) 761 30 30, 0 801 62 66 66; e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. ISBN 978-83-63360-29-0 Wydanie marzec 2012 r. Spis treści Wstęp .................................................................................................................................. 7 Rozdział 1. Zasady dziedziczenia .............................................................................9 1.1. Masa spadkowa ..........................................................................................................9 1.1.1. Co można dziedziczyć .....................................................................................9 Mieszkanie, samochód, działka ........................................................................9 Pieniądze, wierzytelności, prawa ...................................................................9 Zobowiązania spadkodawcy ............................................................................10 Długi spadkowe ....................................................................................................11 1.1.2. Co nie wchodzi do spadku ............................................................................11 1.1.3. Dziedziczenie udziałów w spółce .............................................................. 13 Spółka cywilna ..................................................................................................... 13 Spółka jawna ........................................................................................................ 14 Spółka partnerska ............................................................................................... 14 Spółka komandytowa ........................................................................................ 15 Spółki kapitałowe ................................................................................................ 15 1.1.4. Dziedziczenie gospodarstw rolnych ........................................................ 16 1.2. Dziedziczenie z ustawy ......................................................................................... 16 1.2.1. Pierwsza grupa................................................................................................ 17 1.2.2. Druga grupa .....................................................................................................18 1.2.3. Trzecia grupa................................................................................................... 19 1.2.4. Czwarta i piąta grupa ................................................................................... 19 1.2.5. Dziedziczenie przysposobionego ..............................................................20 1.2.6. Dodatkowe roszczenia ................................................................................. 21 1.3. Dziedziczenie na podstawie testamentu ........................................................22 1.3.1. Prawo do rozporządzania majątkiem ......................................................22 Wady oświadczenia woli ..................................................................................23 1.3.2. Rodzaje testamentów ...................................................................................24 Testament własnoręczny .................................................................................24 Testament notarialny ........................................................................................24 Notarialny rejestr testamentów.....................................................................24 Testament urzędowy .........................................................................................26 Testament ustny ................................................................................................. 27 Testament podróżny ..........................................................................................28 Testament wojskowy .........................................................................................28 1.3.3. Wymogi dotyczące świadków ....................................................................29 1.3.4. Odwołanie testamentu ................................................................................30 1.3.5. Powołanie do spadku .................................................................................... 31 Wskazanie spadkobiercy ................................................................................... 31 1.3.6. Zapis zwykły ....................................................................................................32 1.3.7. Zapis windykacyjny ...................................................................................... 33 1.3.8. Polecenie...........................................................................................................36 1.3.9. Podstawienie spadkobiercy ........................................................................36 1.3.10. Przyrost ........................................................................................................... 37 1.3.11. Powołanie wykonawcy testamentu ........................................................38 1.3.12. Prawo do zachowku .....................................................................................39 1.3.13. Wydziedziczenie ...........................................................................................43 1.4. Niegodność dziedziczenia ....................................................................................44 1.5. Odpowiedzialność za długi ..................................................................................44 1.5.1. Odrzucenie spadku ........................................................................................45 Przed sądem lub u notariusza ........................................................................46 1.5.2. Ochrona wierzycieli ......................................................................................46 1.5.3. Wady oświadczenia woli .............................................................................47 1.5.4. Solidarna odpowiedzialność spadkobierców ........................................50 1.6. Postępowanie spadkowe .......................................................................................50 Przed sądem .........................................................................................................50 1.6.1. Ogłoszenie testamentu ................................................................................ 51 1.6.2. Stwierdzenie nabycia spadku ....................................................................52 U notariusza .........................................................................................................53 1.6.3. Dział spadku ....................................................................................................54 Podział schedy spadkowej ................................................................................54 Podział gospodarstwa rolnego ........................................................................56 Wymogi dotyczące wniosku ............................................................................56 1.7. Podatek od spadków ...............................................................................................58 Bez podatku ..........................................................................................................59 Progi podatkowe..................................................................................................59 Jak obliczyć podatek od spadku ..................................................................... 60 1.7.1. Zwolnienia przedmiotowe .......................................................................... 61 1.7.2. Ulga mieszkaniowa .......................................................................................62 1.7.3. Złożenie zeznania podatkowego ...............................................................63 Rozdział 2. Umowy między bliskimi ....................................................................65 2.1. Umowa darowizny ..................................................................................................65 2.1.1. Strony umowy .................................................................................................65 2.1.2. Przedmiot umowy .........................................................................................66 Forma umowy ......................................................................................................66 Polecenie ................................................................................................................69 Odpowiedzialność darczyńcy.......................................................................... 71 2.1.3. Odwołanie umowy ........................................................................................ 71 Oświadczenie na piśmie ................................................................................... 73 2.1.4. Prawa wierzycieli ........................................................................................... 73 2.1.5. Podatki ..............................................................................................................74 Bez podatku .......................................................................................................... 75 Jak obliczyć podatek od darowizny ............................................................... 75 Zgłoszenie do urzędu ......................................................................................... 77 Ulga mieszkaniowa ............................................................................................ 77 2.1.6. Taksa notarialna ............................................................................................78 2.2. Umowa renty............................................................................................................79 2.2.1. Forma umowy .................................................................................................79 2.2.2. Treść umowy ...................................................................................................79 2.2.3. Podatek .............................................................................................................81 2.3. Umowa dożywocia ..................................................................................................81 2.3.1. Forma umowy .................................................................................................83 2.3.2. Treść umowy ...................................................................................................83 Zbycie prawa.........................................................................................................83 Prawo wygasa ......................................................................................................83 Rozwiązanie umowy .........................................................................................84 2.3.3. Podatek .............................................................................................................85 2.4. Umowa pożyczki .....................................................................................................85 2.4.1. Forma i treść umowy ....................................................................................85 Maksymalne odsetki ..........................................................................................87 Odstąpienie od umowy .....................................................................................87 2.4.2. Podatek .............................................................................................................87 Rozdział 3. Podział majątku małżonków .......................................................... 89 3.1. Wspólność ustawowa ............................................................................................ 89 3.1.1. Zarząd majątkiem wspólnym .................................................................... 90 3.1.2. Majątek osobisty małżonka ....................................................................... 90 3.2. Odpowiedzialność za długi ..................................................................................92 Odpowiedzialność solidarna ...........................................................................92 Za zgodą małżonka lub bez ..............................................................................92 Kiedy powstała wierzytelność ........................................................................94 Intercyza nie zawsze pomaga .........................................................................94 3.3. Umowy małżeńskie ................................................................................................94 3.3.1. Rozszerzenie lub wyłączenie wspólności ...............................................97 3.3.2. Rozdzielność majątkowa .............................................................................97 3.3.3. Z wyrównaniem dorobków ...................................................................... 100 3.4. Podział majątku w sądzie ................................................................................... 101 Z datą wsteczną ................................................................................................. 101 3.5. Podatki ......................................................................................................................103 Rozdział 4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego .................................................105 4.1. Darowizny ...............................................................................................................105 4.1.1. Ra żą ca nie wdzięcz ność cór ki wo bec mat ki .........................................105 4.1.2. Zdra da mał żeń ska zię cia nie do ty czy te ściów ....................................106 4.1.3. Od wo ła nie da ro wi zny w po zwie .............................................................108 4.2. Testamenty .............................................................................................................109 4.2.1. Ko lej ne od wo ła nia te sta men tów nie przy wra ca ją sku tecz no ści pierw sze go te sta men tu .............................................................109 4.2.2. Waż ne jest wy peł nie nie wo li spad ko daw cy .........................................111 4.2.3. Odnaleziony testament bez znaleźnego .............................................. 112 4.2.4. No ta riusz skła da są do wi wszyst kie te sta men ty ............................... 114 4.2.5. No wy spad ko bier ca, sta ry za pis .............................................................. 115 4.2.6. Te sta ment głu che go lub głu cho nie me go .............................................117 4.2.7. Wolno sporządzić testament negatywny ............................................120 4.2.8. Zaniedbywanie spadkodawcy może prowadzić do wydziedziczenia spadkobiercy ..................................................................... 121 4.3. Spad ki ....................................................................................................................... 123 4.3.1. Za cho wek to po ło wa na leż nej usta wo wo sche dy ............................. 123 4.3.2. Dzie dzi cze nie skła dek na ZUS ................................................................. 125 4.3.3. Pra wa oso bi ste spadkodawcy – nie dla spad ko bier ców ...................126 Wstęp Osoby, które chcą uregulować swoje sprawy majątkowe za życia, powin- ny sporządzić testament. Gdy tego nie zrobią, ich spadkobiercy będą dziedzi- czyli na podstawie ustawy. A to oznacza np. że każde z dzieci otrzyma rów- ny udział w schedzie spadkowej. I nie będzie miało znaczenia, że tylko jedno z nich opiekowało się chorymi rodzicami, albo pomagało im prowadzić irmę i wniosło do niej duży wkład. Poza tym spadkobierców ustawowych czeka długa droga związana z po- działem majątku. Mimo, że mogą to zrobić na podstawie umowy – zazwyczaj sprawa traia do sądu. Dochodzi wówczas do konliktów rodzinnych, a w ich konsekwencji np. podupada irma prowadzona wcześniej przez spadkodawcę. Tych problemów można uniknąć pozostawiając testament. Można go spi- sać własnoręcznie, albo udać się w tym celu do rejenta. Forma aktu nota- rialnego jest obowiązkowa, jeśli spadkodawca chce zdecydować kto po jego śmierci odziedziczy konkretne przedmioty z jego majątku, np. że przedsię- biorstwo otrzyma syn, dom – córka, samochód – wnuk. Taka dyspozycja jest możliwa dopiero od 23 października 2011 r. dzięki wprowadzeniu do Ko- deksu cywilnego nowej instytucji: zapisu windykacyjnego. Wcześniej jeśli spadkodawca zapisał w testamencie konkretne przedmioty na rzecz wska- zanych osób, nie stawali się oni ich właścicielami po stwierdzeniu przez sąd nabycia spadku, albo po wydaniu przez notariusza aktu poświadcze- nia dziedziczenia. Dziedziczyć można było – i tak jest nadal w przypadku rozporządzeń zawartych w testamentach własnoręcznych – jedynie udział w schedzie spadkowej. U notariusza można też zarejestrować testament – zarówno sporządzo- ny w formie aktu notarialnego, jak i własnoręczny. Od 5 października 2011 r. działa notarialny rejestr testamentów (NORT). Jest to duże ułatwienie dla spad- kobierców. Będą mogli oni ustalić, czy ich krewny poczynił rozporządzenia ma- jątkowe na wypadek śmierci. Dopóki jednak osoba, która sporządziła testament będzie żyła, nikt nie dowie się, że taki dokument istnieje. Aby uzyskać informacje z NORT – zainteresowani muszą przedstawić notariuszowi odpis aktu zgonu lub inny dokument, z którego wynika, że spadkodawca nie żyje. Warto wiedzieć, że najbliższa rodzina: małżonek, dzieci, wnuki, rodzi- ce, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha nie płacą podatku od spadków i darowizn. By nie stracić ulgi, muszą jednak pamiętać o dopełnie- niu formalności w urzędzie skarbowym. Osoby, które zdecydują się przekazać majątek za życia, mogą to zrobić na kilka sposobów. Zazwyczaj zawierają umowę darowizny i na tej podstawie przekazują swoim dzieciom, wnukom domy, pieniądze, samochody. Jeśli ma- jątek jest darowany członkom najbliższej rodziny – tak jak w przypadku dzie- dziczenia – nie muszą oni płacić podatku. Coraz popularniejsza jest umowa dożywocia. Za przeniesienie własności nieruchomości obdarowany zobo- wiązuje się w niej zapewnić temu, kto nieruchomość przekazał, dożywotnie utrzymanie. Często zawierana jest też umowa pożyczki. I chociaż pożyczone pieniądze trzeba zwrócić, umowa ta jeśli została zgłoszona do urzędu skarbo- wego – stanowi dowód legalnie nabytych środków. Małżonkowie mogą też zmienić relacje majątkowe między sobą na pod- stawie umowy małżeńskiej zwanej intercyzą. Podstawową zasada prawa ro- dzinnego jest wspólność majątkowa między mężem i żoną. Czasami jednak – małżonkowie wolą zachować majątki oddzielne. Dzięki intercyzie mogą wspólność ustawową ograniczyć, rozszerzyć lub wyłączyć. A jeśli nie zawarli wcześniej intercyzy i nie ma zgody między nimi, mogą oni wystąpić do sądu o rozdzielność majątku i ewentualny jego podział. Rozdział 1 Zasady dziedziczenia 1.1. Masa spadkowa Z chwilą śmierci spadkodawcy zarówno jego prawa, jak i obowiązki przecho- dzą na spadkobierców. Oznacza to, że mogą oni otrzymać w spadku nie tylko majątek (aktywa), ale także długi (pasywa). Nie dotyczy to jednak wszystkich praw i zobowiązań zmarłego. Część z nich jest wyłączona z dziedziczenia i nie wchodzi do masy spadkowej. 1.1.1. Co można dziedziczyć Mieszkanie, samochód, działka Do spadku wchodzą przede wszystkim prawa rzeczowe, czyli ruchomości (m.in. samochód, maszyna, dzieło sztuki, biżuteria, książki) i nieruchomo- ści (m.in. parce la, dom z działką, odrębna własność lokalu, czyli tzw. miesz- kanie hipoteczne), udział we współwłasności oraz prawo użytkowania wie- czystego. SŁOWNIK Zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki. Wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Powinowactwo – stosunek łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Spadkodawca – osoba izyczna, której majątek z chwilą śmierci przechodzi na spadkobierców. Spadkobierca – podmiot (osoba izyczna, prawna, jednostka organizacyjna), na który przecho dzi ogół praw i obowiązków osoby zmarłej. Otwarcie spadku – następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Dziedziczyć można także niektóre ograniczone prawa rzeczowe, w tym spółdziel cze własnościowe prawo do lokalu. A spadkobiercy, nawet jeśli jest ich kilku, nie mu szą ubiegać się o członkostwo w spółdzielni. Wśród ograniczonych praw rzeczowych do spadku może wejść także: służebność gruntowa (ale wraz z prawem do wła sności nieruchomości, dla której ta służebność została ustano- wiona), zastaw (zabezpieczenie wierzytelności na rzeczy ruchomej) i hipoteka (zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości). Pieniądze, wierzytelności, prawa Jeśli spadkodawca zgromadził środki pieniężne, również dziedziczą je spadko biercy. Dotyczy to także papierów wartościowych, np. obligacji, weksli. Dziedzi czone są ponadto wierzytelności wynikające z umów zawartych przez spadkodaw cę (niezapłacony czynsz, niezapłacona faktura za wydany towar lub wykonaną usługę) oraz wierzytelności wynikające z wyrządzenia szkody. Do szkody takiej mogło dojść wskutek niewykonania lub nienależytego wy- 10 e-Biblioteka Gazety Prawnej konania zobowiązania przez kontrahenta spadkodawcy (w tym wynikającego z umowy) albo z czynu niedozwolonego (np. szkoda powstała na skutek wy- padku komunikacyjnego). PRZYKŁAD Dziedziczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Po śmierci rodzica spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na trójkę rodzeń­ stwa – każde z nich posiada udział wynoszący 1/3. Nie muszą oni ubiegać się o członkostwo w spół dzielni. Gdyby jednak się na to zdecydowali, członkiem spółdzielni może zostać tylko jedno z nich. W terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku spadkobiercy powinni wy­ znaczyć spo śród siebie pełnomocnika, który dokonywałby czynności prawnych związanych z wykonywa niem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (uczestniczenie w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej, regulowanie opłat). Jeśli tego nie zrobią, sąd – na wniosek spadko bierców albo spółdzielni – wyznaczy przedstawiciela. Dziedziczeniu podlegają też majątkowe prawa autorskie, prawo do uzy- skania pa tentu na wynalazek, prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy. Spadkobiercy dziedziczą również niektóre prawa spadkowe, np. wierzytelność wy nikającą z zapisu zwykłego (str. 32) i roszczenie z tytułu zachowku (str. 39). PRZYKŁAD Wierzytelność wynikająca z zapisu Spadkodawca zobowiązał w testamencie swoją córkę, którą wskazał jako jedynego spadkobier cę, do przekazania na rzecz konkubiny trzech obrazów z jego kolekcji. Konkubi­ na zmarła, zanim postępowanie spadkowe zostało zakończone. Roszczenie o przeniesienie własności tych obra zów ma jej syn, który jest jej jedynym spadkobiercą. Spadkobierca dziedziczy także prawo wynikające z posiadania, które ma pod- stawowe znaczenie przy zasiedzeniu nieruchomości. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada ją nieprzerwa nie od lat 20 jako posiadacz samoistny w dobrej wierze albo po upływie lat 30 gdy uzy- skał posiadanie w złej wierze. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpi ło prze- niesienie posiadania w wyniku dziedziczenia, spadkobierca może doliczyć do czasu, przez który sam posiada nieruchomość, czas posiadania spadkodawcy. Zobowiązania spadkodawcy Długi, jakie zaciągnął spadkodawca za życia, przechodzą na jego spadko- bierców. Dotyczy to zarówno zobowiązań wynikających z zawartych przez niego umów (niezapłacony czynsz, nieopłacona faktura), jak i czynu niedo- zwolonego (np. spowodo wanie wypadku, zniszczenie cudzego mienia) lub Testamenty, darowizny, spadki po zmianach 11 niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (w tym umowy). Spadkobierca będzie więc musiał zwrócić zaciągniętą przez spadkodawcę po- życzkę lub kredyt, uiścić zaległy czynsz, wypłacić należne odszkodowanie. Długi spadkowe Do spadku należą także zobowiązania niezaciągnięte przez spadkodawcę za życia. Są to m.in.: koszty pogrzebu spadko dawcy (w zakresie, w jakim ten pogrzeb odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku), wydatki związane z: uzyskaniem miejsca na grób, zakupem trumny, urządzeniem ceremonii pogrzebowej, kremacją. Tylko w wyjątkowych przypadkach koszty pogrzebu nie wchodzą do spad- ku. Ma to miejsce wówczas, gdy obowiązek ich pokrycia spoczywa na innych osobach. Jest tak np., gdy spadkodawca zawarł umowę dożywocia (str. 81). Wówczas zobowiąza ny z umowy dożywocia musi urządzić pogrzeb na własny koszt, odpowiadający miej scowym zwyczajom (chyba że w umowie dożywo- cia ustalono inaczej). Obowiązek pokrycia kosztów pogrzebu (zwrot kosztów temu, kto je poniósł) spoczywa też na osobie zobowiązanej do naprawienia szkody, gdy wskutek uszko- dzenia ciała lub wy wołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć spadkodawcy. PRZYKŁAD Pokrycie kosztów pogrzebu przez sprawcę wypadku Jan B. doznał ciężkich obrażeń w wyniku wypadku, w następstwie których zmarł. Pozostawił żo nę. Sprawca wypadku będzie musiał zwrócić jej koszty pogrzebu. Do długów spadkowych zaliczane są również koszty związane z ostatnią chorobą spadkodawcy (koszty leczenia, sprawowania opieki), koszty postę- powania spadkowe go (m.in. zabezpieczenia spadku, ustanowienia wyko- nawcy testamentu, wykonania spisu inwentarza), koszty związane z obo- wiązkiem zaspokojenia roszczeń o zacho wek (str. 39) oraz obowiązkiem wykonania zapisów zwykłych i poleceń (str. 32 i 36). 1.1.2. Co nie wchodzi do spadku Do spadku nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z osobą spadko- dawcy. Należą do nich: ■ użytkowanie (obciążenie rzeczy prawem do jej używania i pobierania z niej pożyt ków) oraz służebność osobista (nieruchomość jest obciążona służebnością na rzecz oznaczonej osoby izycznej), ■ prawo dożywocia (str. 81), ■ prawo do żądania alimentów i obowiązek alimentacyjny, i prawo do ren- ty przyznanej w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem roz stroju zdrowia oraz z tego tytułu prawo żądania wyłożenia z góry określonej sumy na koszty leczenia lub koszty przygotowania do innego zawodu. 12 e-Biblioteka Gazety Prawnej PRZYKŁAD Nie można żądać alimentów Adam J. żył w konkubinacie z Joanną M. Miał też małoletniego syna, na którego płacił orzeczo ne przez sąd alimenty. W testamencie jako jedynego spadkobiercę wskazał konkubi­ nę. Po śmier ci Adama J. Joanna M., mimo że przejmie jego majątek, nie będzie miała obo­ wiązku płacenia alimentów na rzecz małoletniego syna konkubenta. PRZYKŁAD Bez prawa do renty związanej z uszkodzeniem ciała Krzysztof G. stał się inwalidą w wyniku katastrofy budowlanej. Wcześniej był zatrudniony jako kierowca. Po wypadku nie mógł już wykonywać tego zawodu. Odpowiedzialnym za kata­ strofę była spółka M – zarządca budynku. Poszkodowany wystąpił do spółki z żądaniem (na podsta wie art. 444 Kodeksu cywilnego) o wyłożenie z góry określonej sumy na koszty leczenia oraz renty. Zanim spółka odniosła się do jego żądania, Krzysztof G. zmarł. Jego spadkobiercy nie mo gą domagać się realizacji tego żądania od spółki M, ponieważ było ono ściśle związane z oso bą Krzysztofa G. Do spadku nie wchodzą też prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przecho dzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Na przy kład w umowie ubezpieczenia osobowego ubezpieczający (spadkodawca) może wskazać osoby uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia i kwota ta nie wej dzie do spadku. PRZYKŁAD Suma ubezpieczenia, która nie wchodzi do spadku Aldona J. zawarła z ubezpieczycielem umowę na życie na kwotę 400 tys. zł. Jako upraw­ nionego do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie jej śmierci wskazała swojego obecnego męża Tade usza J. Aldona J. ma dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Po jej śmierci kwota ubezpiecze nia nie wejdzie do spadku, dzieci nie będą więc miały prawa do wypłaty części ubezpieczenia. Także posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo- -rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może po- lecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej. Może to zrobić na rzecz wybranych przez siebie osób: małżon ka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Kwota wypłaty – bez względu na liczbę dyspozycji – nie może być jednak wyższa od dwudziestokrot- nego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testamenty, darowizny, spadki po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: