Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00778 011214 16908333 na godz. na dobę w sumie
Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit - ebook/pdf
Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4363-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Testuj swój kod profesjonalnie — pisz testy jednostkowe!

Jednym z największych wyzwań współczesnej inżynierii oprogramowania jest zapewnienie właściwej jakości tworzonych produktów, którą można osiągnąć w dużej mierze dzięki odpowiedniej weryfikacji kodu. Odpowiedzią na potrzeby branży są testy automatyczne, a wśród najważniejsze to z pewnością testy jednostkowe. Nie tylko umożliwiają one ciągłe, bezproblemowe i szybkie sprawdzanie poprawności pisanego kodu, lecz również pozwalają wyeliminować regresję i poprawić jakość architektury tworzonych rozwiązań, a także stanowią dla nich doskonałą dokumentację.

Jeśli nie chcesz zostać w tyle, również Ty powinieneś zacząć pisać testy jednostkowe do swoich programów tworzonych w języku Java. Pomoże Ci w tym książka prezentująca koncepcję UT, bibliotekę JUnit, rozszerzenie AssertJ oraz biblioteki EqualsVerifier, Mockito i Google Guava. Poznasz dzięki niej sposoby pisania testów, refaktoryzowania kodu oraz imitowania działania funkcji i bazy danych. Dowiesz się też, jak w praktyce stosować metodyki TDD i TAD. A wszystkiego nauczysz się dzięki wziętym z życia przykładom oraz zadaniom do samodzielnego wykonania.

Popraw jakość swoich programów, korzystając z testów jednostkowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Grafika na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/teapja Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/teapja.zip ISBN: 978-83-283-3828-9 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp .................................................................................................................7 Rozdział 1. Testy jednostkowe ............................................................................ 11 1.1. Pierwszy przykład .............................................................................................................. 12 1.2. Ścieżki kodu ........................................................................................................................ 13 1.3. Testy jednostkowe ............................................................................................................. 17 1.3.1. Wykorzystanie biblioteki JUnit ............................................................................ 18 1.3.2. Klasy testów ............................................................................................................. 18 1.3.3. Szkielet klasy testu .................................................................................................. 18 1.3.4. Pierwsze testy ........................................................................................................... 20 1.3.5. Uruchomienie testów ............................................................................................. 22 1.3.6. Raport z testów ........................................................................................................ 24 1.3.7. Spodziewanie się sytuacji wyjątkowej .................................................................. 25 1.3.8. Cykl życia klasy testów ........................................................................................... 29 1.3.9. Inne założenia testowe ........................................................................................... 34 1.3.10. Ignorowanie testów .............................................................................................. 35 1.3.11. Pokrycie testami .................................................................................................... 36 1.4. Refaktoryzacja .................................................................................................................... 38 1.4.1. Klasa poddawana refaktoryzacji ........................................................................... 39 1.4.2. Testy .......................................................................................................................... 40 1.4.3. Klasa po poprawkach ............................................................................................. 45 1.4.4. Refaktoryzacja ......................................................................................................... 48 1.5. Podsumowanie ................................................................................................................... 49 Rozdział 2. Imitacje ............................................................................................ 51 2.1. Klasy imitacji ...................................................................................................................... 52 2.1.1. Podstawy .................................................................................................................. 53 2.1.2. Główny moduł aplikacji przed dostosowaniem do testów ............................... 57 2.1.3. Dostosowanie głównego modułu aplikacji do testów ........................................ 58 Poleć książkęKup książkę 4 Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit 2.1.4. Utworzenie imitacji klasy przechowywania danych .......................................... 60 2.1.5. Testowanie głównego modułu aplikacji .............................................................. 61 2.1.6. Usuwanie usterek .................................................................................................... 64 2.2. Obiekty imitacji ................................................................................................................. 65 2.2.1. Biblioteka Mockito ................................................................................................. 66 2.2.2. Najprostszy przykład wykorzystania .................................................................... 67 2.2.3. Imitacja modułu składowania danych ocen ........................................................ 72 2.2.4. Swobodne konfigurowanie obiektów imitacji .................................................... 77 2.2.5. Zliczanie wywołań imitowanych metod .............................................................. 79 2.2.6. Tworzenie obiektów imitacji na bazie klas imitacji ........................................... 81 2.3. Podsumowanie ................................................................................................................... 84 Rozdział 3. Płynne definicje testów ..................................................................... 87 3.1. Biblioteka AssertJ .............................................................................................................. 88 3.2. Budowanie kryteriów ........................................................................................................ 88 3.2.1. Klasa przykładowa .................................................................................................. 88 3.2.2. Testy jednostkowe ................................................................................................... 89 3.2.3. Kompletna treść przykładu ................................................................................... 99 3.3. Inne kryteria ..................................................................................................................... 102 3.3.1. Typy skalarne ......................................................................................................... 102 3.3.2. Typy tablicowe i kolekcje ..................................................................................... 105 3.4. Podsumowanie ................................................................................................................. 107 Rozdział 4. Programowanie ukierunkowane na testy ......................................... 109 4.1. Programowanie bazujące na kontraktach .................................................................... 110 4.1.1. Kontrakty wejściowe ............................................................................................ 110 4.1.2. Kontrakty wyjściowe ............................................................................................ 115 4.2. Programowanie ukierunkowane na testy ..................................................................... 116 4.2.1. Projekt klasy ........................................................................................................... 117 4.2.2. Testy jednostkowe ................................................................................................. 118 4.2.3. Uzupełnianie implementacji ............................................................................... 121 4.2.4. Kompletna implementacja .................................................................................. 124 4.3. Programowanie wspomagane testami .......................................................................... 125 4.3.1. Interfejs klasy ......................................................................................................... 126 4.3.2. Szkielet klasy .......................................................................................................... 127 4.3.3. Implementacja i testy ........................................................................................... 128 4.4. Podsumowanie ................................................................................................................. 145 Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 Rozdział 5. Imitowanie baz danych ................................................................... 147 5.1. Dołączanie Derby do projektu ....................................................................................... 148 5.2. Definiowanie testowej jednostki utrwalania ................................................................ 149 5.3. Tworzenie zarządcy utrwalania ..................................................................................... 150 5.4. Szkielet klasy testowej ..................................................................................................... 151 5.5. Przykład wykorzystania .................................................................................................. 154 5.5.1. Klasa encji zakładki strony .................................................................................. 154 5.5.2. Klasa usługi zarządzania zakładkami ................................................................. 159 5.5.3. Całość tekstu źródłowego .................................................................................... 165 5.6. Podsumowanie ................................................................................................................. 169 Skorowidz ...................................................................................................... 171 Poleć książkęKup książkę 6 Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit Poleć książkęKup książkę Rozdział 4. Programowanie ukierunkowane na testy Pokazywane w poprzednich rozdziałach przykłady nie prezentowały jednolitej metodo- logii. W niektórych przypadkach praca rozpoczynała się od zapisania testu, w innych zaś najpierw powstawał kod, a potem dopiero metoda testująca, czy ten kod działa zgodnie z oczekiwaniami. W dużych projektach informatycznych konieczne jest usystematyzowanie podejścia do kwestii testów. Najbardziej rozpowszechniona jest technika programowania ukierun- kowanego na testy, w skrócie TDD1. Wiąże ona bezpośrednio projekt architektury aplikacji z jej realizacją i pozwala uzyskać implementację ściśle spełniającą wszystkie wymogi. Z dru- giej strony, charakteryzuje się wysoką pracochłonnością i wcale nie musi skutkować wy- sokim pokryciem testami krytycznych modułów programu. Dlatego w praktyce wpro- wadza się też technikę programowania wspomaganego testami, w skrócie TAD2. Choć nie wspomaga ona tak bardzo procesu projektowego, to jednak pozwala dokładniej przetesto- wać tworzoną implementację. W ostateczności zaś jakiekolwiek testowanie jest zawsze lepsze od braku testów. Jeśli nawet zespół nie jest w stanie z dnia na dzień wdrożyć technik TDD lub TAD, sukcesem będzie, jeżeli z poziomu braku jakichkolwiek testów przejdzie na uzupełnianie testami tworzonego oprogramowania. Oczywiście, nie oznacza to końca drogi: należy dalej przekonywać o za- letach TAD i TDD, świecić dobrym przykładem i starać się, by cały zespół rozwijał się w kierunku programowania ukierunkowanego na testy. Zanim jednak przejdziemy do omawiania poszczególnych metodologii pisania testów, warto zapoznać się z techniką dużo łatwiejszą do wdrożenia, czyli programowaniem ba- zującym na kontraktach. 1 Ang. Test Driven Development. 2 Ang. Test Assisted Development. Poleć książkęKup książkę 110 Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit 4.1. Programowanie bazujące na kontraktach Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania jest stosowanie techniki kontraktów. Zakłada się w niej, że każdy podprogram opisany jest kontraktem wejściowym (ang. preconditions) oraz kontraktem wyjściowym (ang. postconditions). Kontrakt wejściowy gwarantuje, że wszystkie dane potrzebne do realizacji operacji są poprawne (należą do dziedziny funkcji), a wyjściowy — że wynik nie wychodzi poza zakres dopuszczalnych wartości (należy do przeciwdziedziny). Największą zaletą stosowania kontraktów jest szybkie i dokładne lokalizowanie defektów oprogramowania. W tradycyjnie pisanych programach błędy pojawiają się gdzieś w głębi kodu i propagują do warstw komunikacji z użytkownikiem, gdzie mogą — ale nie muszą — zostać dostrzeżone. Jeśli nawet zostaną wykryte przez program lub zauważone przez użytkownika, często ich pierwotna przyczyna jest tak dobrze ukryta, że jej znalezienie i usunięcie może być albo bardzo czasochłonne, albo wręcz niemożliwe. Jeżeli jednak każdy podprogram jest wyposażony w zestaw kontraktów definiujących dzie- dzinę i przeciwdziedzinę, jakiekolwiek naruszenie reguł skutkuje zgłoszeniem błędu od razu. Początkowo takie podejście może sprawiać więcej problemów niż przynosić korzyści, gdyż program zgłasza dużo więcej błędów i często całkowicie przerywa swoje działanie lub przynajmniej realizację jednej z funkcji. Docelowo jednak, gdy błędy zostaną usunięte, a sytuacje wyjątkowe przechwycone i zamienione na czytelne dla człowieka komunikaty błędów, aplikacja staje się mniej wrażliwa na błędne dane oraz błędy w implementacji algorytmów. 4.1.1. Kontrakty wejściowe Kontrakt wejściowy ma za zadanie zweryfikowanie, czy dane przekazane do podprogramu (argumenty podprogramu) są poprawne. Instrukcje wymuszające zgodność z kontraktem dają pewność, że kod podprogramu nie będzie wykonywany w przypadku, gdy dane nie należą do dziedziny. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia trzech bardzo istotnych problemów:  niewykrycia istnienia błędów w pozostałych modułach programu, korzystających z danego podprogramu, które to błędy powodują przekazywanie błędnych danych do wymienionego podprogramu,  uzyskania błędnych wyników obliczeń, błędów działania programu lub ujawnienia wrażliwych informacji w efekcie nieprzewidzianego zachowania podprogramu w obliczu niepoprawnych (przypadkowo uszkodzonych lub celowo spreparowanych) danych,  dalszego propagowania błędu w efekcie uzyskania błędnych (a może wręcz nienależących do przeciwdziedziny) wyników, przekazywanych następnie do kolejnych podprogramów lub modułów funkcjonalnych programu. Poleć książkęKup książkę Rozdział 4.  Programowanie ukierunkowane na testy 111 Aby zdefiniować kontrakt wejściowy podprogramu, należy określić:  dziedzinę, czyli możliwe wartości bezpośrednich parametrów podprogramu; wszystkie wartości wykraczające poza dziedzinę muszą powodować zgłoszenie sytuacji wyjątkowej IllegalArgumentException,  dozwolony obszar stanu obiektu, czyli wartości pól obiektu, do którego klasy należy metoda; wszystkie inne wartości uniemożliwiają poprawne wykonanie metody i muszą powodować zgłoszenie sytuacji wyjątkowej IllegalStateException. Kwestią dyskusyjną jest sposób reagowania na przekazywanie jako argumentów pod- programów wartości null. Zgodnie z jedną szkołą, predestynowana do zgłaszania pu- stych referencji przekazywanych jako argumenty jest klasa NullPointerException. Zgodnie z drugą, błędy NPE3 powinny być zarezerwowane dla nieoczekiwanych odwołań do pustych referencji, zaś efekt negatywnej weryfikacji kontraktu powinien — niezależnie od pierwotnej przyczyny niezgodności — skutkować zgłoszeniem IllegalArgumentException. W ramach książki będę trzymał się tej drugiej zasady, jednak czytelnicy mogą wybrać bardziej odpowiadające im rozwiązanie. Najprostszym sposobem weryfikowania kontraktów wejściowych jest wykorzystanie in- strukcji warunkowej if i sprawdzenie, czy kontrakt został spełniony. Listing 4.1 przed- stawia klasę Circle opisującą okrąg (koło), w której zastosowano technikę kontraktów wejściowych do zapewnienia, by przekazywany promień nigdy nie był ujemny. Warto zauważyć, że weryfikacja kontraktu znajduje się bezpośrednio w miejscu, gdzie ustalany lub zmieniany jest stan obiektu, gdyż zgodnie z zasadami hermetyzacji obiekt nigdy nie może zostać wprowadzony w błędny stan. Sprawdzanie stanu obiektu dopiero w metodach getRadius(), getArea() i getCircumference() byłoby zatem błędem z dwóch powodów:  pogorszeniu uległaby wydajność programu, gdyż te same weryfikacje musiałyby być realizowane przy każdym wywoływaniu (teoretycznie trywialnego) akcesora,  obiekt mógłby zostać wprowadzony w niepoprawny stan, który mógłby „wyciekać” z nieodpowiednio zabezpieczonych innych metod klasy lub zostać pobrany choćby za pomocą mechanizmu refleksji. LISTING 4.1. Klasa Circle import java.io.Serializable; public final class Circle implements Serializable { public static Circle withRadius(final double r) { return new Circle(r); } public double getRadius() { return r; 3 NPE: NullPointerException. Poleć książkęKup książkę 112 Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit } public double getCircumference() { return 2.0 * Math.PI * r; } public double getArea() { return Math.PI * r * r; } private Circle(final double r) { if (r 0.0) { throw new IllegalArgumentException( Invalid radius: + r); } this.r = r; } private final double r; } Dodatkowo listing 4.2 przedstawia zestaw testów związanych z klasą Circle. Testy te nie są jednostkowe w czystej formie, gdyż każdy z nich sprawdza zarówno poprawność two- rzenia obiektu, jak i wyniki zwracane przez poszczególne akcesory. Jest to jednak uza- sadnione specyfiką klasy, która głównie reprezentuje podzbiór liczb zmiennoprzecinkowych z określoną funkcją (reprezentacja nieumiejscowionej w przestrzeni figury geometrycznej o określonym rozmiarze). Trzy zdefiniowane testy sprawdzają działanie całej klasy dla ujemnego, zerowego oraz dodatniego promienia, pokrywając w ten sposób obydwa zakresy parametru (niepoprawny i poprawny) oraz punkt graniczny. LISTING 4.2. Testy jednostkowe dla klasy Circle import org.junit.Test; import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat; public class CircleTest { @Test(expected = IllegalArgumentException.class) public void negativeRadius() { Circle.withRadius(-0.1); } @Test public void zeroRadius() { final Circle circle = Circle.withRadius(0.0); assertThat(circle.getRadius()).isZero(); assertThat(circle.getCircumference()).isZero(); assertThat(circle.getArea()).isZero(); } @Test public void positiveRadius() { final Circle circle = Circle.withRadius(1.0); assertThat(circle.getRadius()).isEqualTo(1.0); assertThat(circle.getCircumference()).isEqualTo(2.0 * Math.PI); assertThat(circle.getArea()).isEqualTo(Math.PI); } } Poleć książkęKup książkę Rozdział 4.  Programowanie ukierunkowane na testy 113 Pisanie za każdym razem litanii instrukcji warunkowych if byłoby jednak pracochłonne i męczące, a także niepotrzebnie zwiększałoby objętość tekstu źródłowego klasy i podatność na błędy. Z tego powodu wiele bibliotek programistycznych oferuje rozwiązania syste- matyzujące definiowanie kontraktów wejściowych. Przykładowo biblioteka Google Guava zawiera klasę Preconditions, której dwie najważniejsze metody statyczne, w wielu prze- ciążonych wariantach, pozwalają sprawdzić kontrakt wejściowy zarówno na poziomie dzie- dziny, jak i stanu obiektu. Oto one:  Preconditions.checkArgument — sprawdza, czy spełniony jest podany warunek logiczny; w przeciwnym przypadku zgłaszana jest sytuacja wyjątkowa IllegalArgumentException,  Preconditions.checkState — sprawdza, czy spełniony jest podany warunek logiczny; w przeciwnym przypadku zgłaszana jest sytuacja wyjątkowa IllegalStateException. Dodatkowo dla specyficznych zastosowań, w których należy zgłaszać innego typu sytuacje wyjątkowe, dostępne są trzy inne metody statyczne:  Preconditions.checkElementIndex — sprawdza, czy podany indeks jest mniejszy od określonej wartości granicznej; w przeciwnym przypadku zgłaszana jest sytuacja wyjątkowa IndexOutOfBoundsException,  Preconditions.checkPositionIndex — sprawdza, czy podany indeks jest mniejszy lub równy określonej wartości granicznej; w przeciwnym przypadku zgłaszana jest sytuacja wyjątkowa IndexOutOfBoundsException,  Preconditions.checkNotNull — sprawdza, czy podana referencja jest różna od null; w przeciwnym przypadku zgłaszana jest sytuacja wyjątkowa NullPointerException. Każda z tych metod przyjmuje dodatkowo opcjonalny parametr tekstowy lub obiektowy, którego treść jest wykorzystywana przy konstruowaniu opisu sytuacji wyjątkowej w przypadku wykrycia naruszenia kontraktu. Pozwala to znacząco zwiększyć czytelność pojawiających się w czasie działania aplikacji błędów oraz skrócić czas poszukiwania przy- czyny błędów. Tekst konstruktora klasy Circle, zapisany z wykorzystaniem klasy Preconditions, wy- glądałby następująco: private Circle(final double r) { Preconditions.checkArgument(r = 0.0, Invalid radius ); this.r = r; } Najbardziej rzuca się w oczy krótszy i prostszy zapis. Zamiast uniwersalnej instrukcji if, którą łatwo pomylić z główną logiką programu, wykorzystujemy specyficzny zapis, łatwo przekładający się na naturalne zdania angielskie. Większy nacisk jest też położony na Poleć książkęKup książkę 114 Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit zapis dziedziny podprogramu, a nie niepoprawnego obszaru parametrów: zamiast „ne- gatywnego” wyrażenia r 0.0 stosujemy „pozytywny” zapis r = 0.0, jasno wskazujący na to, jakie argumenty będą uznane za poprawne. Istotną zmianą jest rezygnacja z podawania wartości, która doprowadziła do pojawienia się błędu. Jest to spowodowane odmiennym prowadzeniem sterowania w obydwu przy- padkach. W przypadku stosowania instrukcji if ścieżka błędu powodująca zgłoszenie sytuacji wyjątkowej jest wykonywana jedynie wtedy, gdy zachodzi odpowiedni warunek. Możemy sobie zatem pozwolić na łączenie tekstu z błędną wartością. W drugim przypadku argument metody Preconditions.checkArgument() stanowiący komunikat błędu jest wyliczany zawsze, również wtedy, kiedy nie zachodzą odpowiednie ku temu warunki. Ponieważ konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na tekst oraz łączenie dwóch fragmentów tekstu to operacje o wyraźnym wpływie na wydajność, nie możemy sobie pozwolić na taką rozrzutność. Jest jednak pewne rozwiązanie. Należy zastosować wariant metody, który pozwala podać szablon tekstu komunikatu oraz parametry, wstawiane w określone miejsca szablonu: private Circle(final double r) { Preconditions.checkArgument(r = 0.0, Invalid radius: s , r); this.r = r; } To rozwiązanie na pierwszy rzut oka pozwala zachować zalety wynikające z dokładności komunikatu błędu bez płacenia ceny utraty wydajności. Jednak nie jest to do końca prawdą. W języku Java metody pobierające zmienną liczbę argumentów otrzymują do przetworzenia tablicę obiektów. W tym przypadku wartość typu double zostanie poddana automatycznej konwersji do typu obiektowego Double, co wiąże się z utworzeniem no- wego obiektu na stercie oraz wywołaniem konstruktora. Powstanie też w pamięci nowa tablica jednoelementowa. Jest to oczywiście dużo mniejszy koszt niż w przypadku każdora- zowej konwersji i łączenia napisów, jednak w oprogramowaniu pisanym z myślą o mak- symalnej wydajności może być nie do pominięcia. Technika zwiększania szczegółowości komunikatów błędów sprawdza się dużo lepiej w przypadku, gdy danymi szczegółowymi są obiekty, do których referencje można przekazać bez konieczności tworzenia nowych obiektów. Należy jej unikać, jeżeli danymi są wartości typów prostych lub należy zachować najwyższą wydaj- ność. W takim przypadku trzeba albo używać wariantów metod klasy Precon- ditions, które zwracają stały komunikat błędu bez informacji szczegółowych, albo zastosować tradycyjne podejście wykorzystujące instrukcję warunkową if. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A adnotacja, 17 @Before, 69 @Rule, 151 @Test, 18 @VisibleForTesting, 92 Apache Derby, 148 AssertJ, 9, 87, 88 kryteria testów, 88 testy jednostkowe, 89 B bazy danych, 147 biblioteka AssertJ, 87, 88 EqualsVerifier, 97 Google Guava, 113 Guava, 115 JUnit, 17 Mockito, 66, 83 błąd dzielenia przez zero, 94 C cykl życia klasy testów, 29 D definiowanie testów, 87 testowej jednostki utrwalania, 149 dostosowywanie do testów, 57 dziedziczenie, 19 dzielenie przez zero, 94 encje, 154 EqualsVerifier, 9 Google Guava, 9 E G I ignorowanie testów, 35 imitacja, 51 modułu składowania danych, 72 NotesStorageMock, 61 imitowane podsystemy, 52 imitowanie baz danych, 147 dołączanie Derby, 148 szkielet klasy testowej, 151 testowa jednostka utrwalania, 149 zarządca utrwalania, 150 klas finalnych, 83 interfejs, 58 Bookmark, 154 klasy, 126 NotesService, 58 NotesStorage, 75, 82 J jednostka utrwalania, 149 JUnit, 9, 17, 18 Poleć książkęKup książkę 172 Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit K klasa BookmarkEntity, 157, 165 BookmarkEntityTest, 166 BookmarkServiceImpl, 160 BookmarkServiceImplTest, 168 Circle, 111 Clock, 46 ClockTest, 41, 46 DatabaseTestSkeleton, 153 encji, 154 Fraction, 89, 100 FractionTest, 101 InventoryImpl, 127, 141 InventoryImplTest, 142 Note, 53 NotesService, 57 NotesServiceImplTest, 61 NotesStorageMock, 82 Preconditions, 113 ProductRating, 19 ReversePhrase, 67 ReverseWords, 67, 69 klasy imitacji, 52 testów, 18 kolekcje, 105 konfigurowanie obiektów imitacji, 77 kontrakty wejściowe, 110 wyjściowe, 115 kryteria testów, 88 weryfikacji, 81 M metoda add(), 43 after(ms), 81 andUnequalExample(), 98 apply(), 80 are(c), 105 areAtLeast(n, c), 105 areAtLeastOne(c), 105 areAtMost(n, c), 105 areExactly(n, c), 105 areNot(c), 105 atLeast(n), 81 atLeastOnce(), 81 atMost(n), 81 calls(n), 81 contains(s), 104 contains(x, i), 105 contains(x, y, z...), 105 containsAll(c), 105 containsExactly(x, y, z...), 105 containsExactlyElementsOf(c), 105 containsExactlyInAnyOrder, 106 containsIgnoringCase(s), 104 containsNull(), 106 containsOnly(x, y, z...), 106 containsOnlyDigits(), 104 containsOnlyElementsOf(c), 106 containsOnlyOnce(s), 104 containsOnlyOnce(x, y, z...), 106 containsPattern(s), 104 doesNotContain(s), 104 doesNotContain(x, i), 106 doesNotContain(x, y, z...), 106 doesNotContainNull(), 106 doesNotContainPattern(s), 104 doesNotEndWith(s), 104 doesNotHaveDuplicates(), 106 doesNotMatch(s), 104 doesNotStartWith(s), 104 endsWith(s), 104 endWith(x, y, z...), 106 equals(), 95 filteredOn(c), 106 forRelaxedEqualExamples(), 98 Fraction.of(), 93, 95 getAll(), 164 hasAtLeastOneElementOfType(c), 106 hashCode(), 97 hasLineCount(n), 104 hasOnlyElementOfType(c), 106 hasOnlyElementOfTypes(c1, c2...), 106 hasSameSizeAs(s), 104 hasSize(n), 104, 106 hhasSameSizeAs(c), 106 isBetween(a, b), 102 isBlank(), 104 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 173 isCloseTo(a, offset), 102 isCloseTo(a, procent), 102 isEmpty(), 104, 106 isEqualTo(a), 102 isEqualTo(a, offset), 103 isEqualToIgnoringCase(s), 104 isEqualToIgnoringWhitespace(s), 104 isGreaterThan(a), 102 isGreaterThanOrEqualTo(a), 103 isLessThan(a), 103 isLessThanOrEqualTo(a), 103 isNaN(), 103 isNegative(), 103 isNotCloseTo(a, offset), 103 isNotCloseTo(a, procent), 103 isNotEmpty(), 104, 106 isNotEqualTo(a), 103 isNotEqualToIgnoringCase(s), 104 isNotEqualToIgnoringWhitespace(s), 104 isNotNegative(), 103 isNotPositive(), 103 isNotZero(), 103 isNullOrEmpty(), 104 isOne(), 103 isPositive(), 103 isSorted(), 107 isStrictlyBetween(a, b), 103 isSubstringOf(s), 104 matches(s), 105 Mockito.doAnswer(), 74 never(), 81 of(), 93 only(), 81 Preconditions.checkArgument(), 113 Preconditions.checkElementIndex(), 113 Preconditions.checkNotNull(), 113 Preconditions.checkPositionIndex(), 113 Preconditions.checkState(), 113, 115 remove(), 164 spy(), 83 startsWith(s), 105 startsWith(x, y, z...), 107 suppress(), 98 timeout(ms), 81 times(n), 81 toString(), 99 usingComparator(c), 105 usingElementComparator(c), 107 usingGetClass(), 98 verify(), 79 withIgnoredFields(), 98 withNonnullFields(), 98 withOnlyTheseFields(), 98 Mockito, 9, 66, 83 moduł logiki biznesowej, 60 składowania danych, 60, 72 O obiekt Clock, 44 obiekty imitacji, 52, 65 konfigurowanie, 77 tworzenie, 81 odczyt bieżącego czasu, 41 operacje biznesowe, 58 na bazie danych, 57 P płynne definicje testów, 87 płynny interfejs programowania, 87 porównywanie obiektów, 95 poziom pokrycia kodu testami, 36 programowanie bazujące na kontraktach, 55, 110 ukierunkowane na testy, 109, 116 kompletna implementacja, 124 projekt klasy, 117 testy jednostkowe, 118 uzupełnianie implementacji, 121 wspomagane testami, 125 implementacja, 128 interfejs klasy, 126 szkielet klasy, 127 testy, 128 R refaktoryzacja, 38, 48 refleksja, 17 Poleć książkęKup książkę 174 Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit S skróty dla obiektów, 97 skutki uboczne, 74 słowo kluczowe interface, 58 sprawdzenie działania metody, 99 systemy CI, 147 szkielet klasy testu, 18 ścieżki kodu, 13 Ś T TAD, 126 TDD, Test-Driven Development, 116 testowa jednostka utrwalania, 149 testowanie, 7 błędu dzielenia przez zero, 94 głównego modułu, 61 klasy Circle, 112 klasy Fraction, 91 klasy FractionTest, 101 klasy Note, 54 klasy ReverseWordsTest, 69 testy, 40 cykl życia, 29 jednostkowe, 11, 17, 89 ignorowanie, 35 poziom pokrycia, 36 raporty, 24 rozmyte, 37 sytuacje wyjątkowe, 25 ścieżki kodu, 13 uruchamianie, 22 wartość rzeczywista, 21 wartość spodziewana, 21 zakres dziedzinowy, 15 zakres implementacyjny, 15 założenia, 34 testReversePhrase(), 80 TFD, Tests First Development, 117 tworzenie imitacji klasy, 60 obiektów imitacji, 81 zarządcy utrwalania, 150 typy skalarne, 102 tablicowe, 105 U W ułamek wymierny, 89 usuwanie usterek, 64 wartość rzeczywista, 21 spodziewana, 21 weryfikacja, 81 wydajność, 60 wyjątek DuplicateBookmarkException, 160 IllegalArgumentException, 41, 55 IllegalStateException, 113 UnsupportedOperationException, 79, 127 wzorzec projektowy Singleton, 57 Z zakładki strony, 154 zależności, 51 założenia testowe, 34 zarządca utrwalania, 150 zarządzanie zakładkami, 159 zasada pojedynczej odpowiedzialności, 58 zliczanie wywołań imitowanych metod, 79 złożenie, 19 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Testowanie aplikacji Java za pomocą JUnit
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: