Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00640 009018 11014274 na godz. na dobę w sumie
The Banking Law. Prawo bankowe - ebook/pdf
The Banking Law. Prawo bankowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 286
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2466-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie zawiera angielskie tłumaczenie ustawy Prawo bankowe. Obejmuje ona nowelizacje Ustawy z 2011 roku.

Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Publikacja ta stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorstw międzynarodowych działających na rynku polskim, jak również dla polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie na rynkach zagranicznych.


This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts into European languages, features an English translation of the Banking Law, incorporating the amendments in force since 2011.

The translation has been prepared incorporating the most current language trends in the doctrine and case law of the European Union. This publication constitutes a valuable aid to international entrepreneurs operating within the Polish market as much as to Polish business entities engaging in commerce in foreign markets.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Banking Law The Banking Law Prawo bankowe Prawo bankowe T∏umaczenie Mateusz Medyƒski Konsultacja j´zykowa Nicholas Faulkner The Banking Law Prawo bankowe T∏umaczenie / Translation Mateusz Medyƒski Konsultacja j´zykowa / Language Editor Nicholas Faulkner e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Banking Law Prawo bankowe WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Prawo bankowe he Banking Law Stan prawny: luty 2011/ Latest updating: February 2011 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyringht: Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presentation of suck acts in the form of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the iles of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta językowa: Dominika Drygas, Roman Kozierkiewicz Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-2150-9 ISBN ebook: 978-83-255-2466-1 Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) he Banking Law of 29 August 1997 ( J.L. No. 140, item 939) 1 Prawo bankowe1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) tekst jednolity z dnia 13 maja 2002 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 665) (zm.: Dz.U. 2002 Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385, Nr 241, poz. 2074; Dz.U. 2003 Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260, Nr 229, poz. 2276; Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808; Dz.U. 2005 Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398, Nr 183, poz. 1538; Dz.U. 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401, Nr 245, poz. 1775; Dz.U. 2007 Nr 42, poz. 272, Nr 112, poz. 769; Dz.U. 2008 Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315, Nr 231, poz. 1546; Dz.U. 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540; Dz.U. 2010 Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków A. Banki państwowe B. Banki spółdzielcze C. Banki w formie spółek akcyjnych D. Postępowanie przy tworzeniu banków E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną 1‒11 12‒48 14‒19 20 21‒29 30‒42 43‒48 1 Zmiany wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 131, poz. 1075), wchodzącej w życie w dniu 20 lutego 2011. 2 he Banking Law1 of 29 August 1997 ( J. L. No. 140, item 939) consolidated text of 13th may 2002 ( J. L. No. 72, item 665) (amended: J. L. 2002 No. 126, item 1070, No. 141, item 1178, No. 144, item 1208, No. 153, item 1271, No. 169, item 1385, No. 241, item 2074, J. L. 2003 No. 50, item 424, No. 60, item 535, No. 65, item 594, No. 228, item 2260, No. 229, item 2276, J. L. 2004 No. 64, item 594, No. 68, item 623, No. 91, item 870, No. 96, item 959, No. 121, item 1264, No. 146, item 1546, No. 173, item 1808, J. L. 2005 No. 83, item 719, No. 85, item 727, No. 167, item 1398, No. 183, item 1538, J. L. 2006 No. 104, item 708, No. 157, item 1119, No. 190, item 1401, No. 245, item 1775, J. L. 2007 No. 42, item 272, No. 112, item 769, J. L. 2008 No. 171, item 1056, No. 192, item 1179, No. 209, item 1315, No. 231, item 1546, J. L. 2009 No. 18, item 97, No. 42, item 341, No. 65, item 545, No. 71, item 609, No. 127, item 1045, No. 131, item 1075, No. 144, item 1176, No. 165, item 1316, No. 166, item 1317, No. 168, item 1323, No. 201, item 1540, J. L. 2010 No. 40, item 226, No. 81, item 530, No. 126, item 853, No. 182, item 1228) Table of contents Chapter 1. General Provisions Chapter 2. he incorporation and organisation of banks, branches and representative oices of banks A. State banks B. Co-operative banks C. Banks in the form of joint-stock companies D. Procedure for incorporating a bank E.  Transformation of a state bank into a joint-stock company 1‒11 12‒48 14‒19 20 21‒29 30‒42 43‒48 1 Changes stemming from Act Amending the Land and Mortgage Register and Mortgage Act and Other Acts of 26 June 2009 (J.L. 2009 No.  131, item  1075), which enters into force on 20 February 2011. 3 Spis treści 48a‒48o 49‒62 63‒68 69‒79c 80‒88 89‒92 92a‒112b 113‒125 126‒130 131‒141 141a‒141e 141f‒141l 142‒169 142‒146 147‒157e 158‒169 170‒171 172–194 Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział 3. Rachunki bankowe Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncen- tracji zaangażowań Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospo- darka inansowa banków Rozdział 11. Nadzór bankowy Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku A. Postępowanie naprawcze B. Likwidacja, przejęcie banku C. Upadłość banku Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe 4 Table of contents Chapter 2a. Domestic banks commencing and conducting activity in a host member state, and credit institutions commencing and conducting activity in the Republic of Poland Chapter 3. Bank accounts Chapter 4. Money clearances conducted through the intermediation of banks Chapter 5. Credit, cash loans and principles of concentra- tion of exposures Chapter 6. Bank guarantees, sureties and letters of credit Chapter 7. Issue of bank securities Chapter 8. Special obligations and rights of banks Chapter 9. Associations, mergers and divisions of banks Chapter 10. Own funds, internal capital and inancial economy in banks Chapter 11. Banking supervision Chapter 11a. Supervision over branches of credit institutions Chapter 11b. Consolidated supervision Chapter 12. Reorganisation proceedings, liquidation and the bankruptcy of a bank A. Reorganisation proceedings B. Liquidation, acquisition of a bank C. Bankruptcy of a bank Chapter 13. Civil and criminal liability Chapter 14. Transitional provisions, amendments to provisions in force and inal provisions 48a‒48o 49‒62 63‒68 69‒79c 80‒88 89‒92 92a‒112b 113‒125 126‒130 131‒141 141a‒141e 141f‒141l 142‒169 142‒146 147‒157e 158‒169 170‒171 172–194 5 1‒4 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne Zakres regulacji Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków. Bank Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działa- jącą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Nazwy bank i kasa Wyrazy “bank” lub “kasa” mogą być używane w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyłącznie banku w rozumieniu art. 2, z tym że: 1) nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używających wyrazów “bank” lub “kasa”, z których działalności jednoznacznie wynika, że jednostki te nie wykonują czynności bankowych, 2) wyraz “kasa” może być także używany w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy jednostki organizacyjnej, która na podsta- wie odrębnej ustawy gromadzi oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych osobom izycznym zrzeszonym w tej jednostce. Artykuł 4 Słowniczek 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) bank krajowy – bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) bank zagraniczny – bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospo- litej Polskiej, na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 3) międzynarodowa instytucja inansowa – instytucję inansową, której większość kapitału własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub banków cen- tralnych takich państw, 6 1‒4 Article 1 Article 2 Article 3 Chapter 1. General Provisions Chapter 1. General Provisions Scope his act sets out the principles of conducting banking activity, incorporat- ing and organising banks, branches and representative oices of foreign banks and branches of credit institutions, as well as the principles of exercising banking supervision, reorganisation proceedings, liquidation and the bankruptcy of banks. Bank A bank is a legal person incorporated in accordance with the provisions of law, acting on the basis of authorisations to undertake banking acts that expose to risk the inancial resources entrusted to it under any redeemable title. Terms bank and savings society he terms ‘bank’ or ‘savings society’ may only be used within the name of, or for the purpose of deining the activity of, or for the purpose of advertising of a bank within the meaning of Article 2, with the follow- ing reservations: 1) the provision is not applied to entities using the phrases “bank” or “savings society” whose activity unequivocally indicates that such entities do not undertake banking acts, 2) the term “savings society” may also be used in the name of, or for the purpose of deining the activity of, or for the purpose of advertising an entity that, on the basis of a separate act of law, accumulates savings of and grants loans to natural persons participating in the entity. Glossary 1. he terms used herein have the following meaning: 1) domestic bank – a bank whose registered oice is located within the Article 4 Republic of Poland, 2) foreign bank – a bank whose registered oice is located outside the Republic of Poland, within a non-member state of the European Union, 3) international inancial institution – a inancial institution in which the majority of own capital of is held by member states of the Organisa- tion for Economic Co-operation and Development, or the central banks of such member states, 7 4 8 Rozdział 1. Przepisy ogólne 4) karta płatnicza – kartę identyikującą wydawcę i upoważnionego posia- dacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu, 5) pieniądz elektroniczny – wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki: a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych, b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne, e) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych, 6) (uchylony) 7) instytucja inansowa – podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem więk- szości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie: a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji, b) udzielania pożyczek ze środków własnych, c) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, d) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności, e) świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych, f ) emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi, g) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie, h) obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby izycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną: – terminowymi operacjami inansowymi, – instrumentami rynku pieniężnego, – papierami wartościowymi, i) uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją, j) świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami, k) świadczenia usług w zakresie doradztwa inansowego, w tym in- westycyjnego, l) świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń na rynku pieniężnym, Chapter 1. General Provisions 4) payment card – a card identifying its issuer and the authorised holder, entitling the holder to withdraw cash or make payments, and in the event of the card being issued by a bank or institution authorised to grant credit – also to withdraw cash or make payments using credit. 5) electronic money – monetary value representing the electronic equiva- lent of legal tender, which jointly meets the following requirements: a) it is stored on electronic data storage devices, b) it is issued on the basis of an agreement in return for inancial resources not less in value than the monetary value, c) it is accepted as a means of payment by undertakings other than the issuer, d) it is redeemable on demand by the issuer in legal tender, e) it is expressed in monetary units, 6) (repealed) 7) inancial institution – an entity, other than a bank or a credit institu- tion, whose principle activity and source of the majority of its income consists of conducting economic activity in the following scope: a) purchasing and selling shares and stock, b) granting loans from its own inancial resources, c) making assets available on the basis of a leasing agreement, d) providing services relating to trading in, e) providing services connected with the transfer of inancial resources, f) issuing and administering payment instruments, g) granting guarantees, sureties and undertaking other of-balance- sheet obligations, h) trading, either in its own name or in name of another natural person, legal person or entity without legal personality, provided it has legal capacity, in: – futures and forward, – money market instruments, – securities, i) participating in issuing securities or providing services connected with issuing such securities, j) providing services concerning asset management, k) providing services concerning inancial advice, including invest- ment advice, l) providing services consisting in fulilling orders on the inancial market, 4 9 Rozdział 1. Przepisy ogólne 8) podmiot dominujący: a) podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów inansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) lub b) podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać znaczący wpływ na inny podmiot, 9) podmiot zależny – podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od pierwotnego podmiotu dominującego, 10) holding inansowy – grupę podmiotów, w której pierwotnym podmio- tem dominującym jest instytucja inansowa, która nie jest dominują- cym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i irma- mi inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu inansowego (Dz.U. Nr 83, poz. 719, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341), zwanej dalej “ustawą o nadzorze uzupełniającym”, a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki, insty- tucje kredytowe lub instytucje inansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa, 11) holding mieszany – grupę podmiotów, w której pierwotnym pod- miotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją inansową ani dominującym podmiotem nie- regulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupeł- niającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa, 11a) holding bankowy zagraniczny – grupę podmiotów, w której pierwot- nym podmiotem dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja inansowa, 11b) holding bankowy krajowy – grupę podmiotów: a) w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub b) w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane, 4 10 Chapter 1. General Provisions 8) a dominant entity: a) a dominant entity within the meaning of Article 4 item 14 of the Act on Public Oferings, Conditions Governing the Introduc- tion of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005 (J.L. No. 184, item 1539) or b) an entity that, in the opinion of the Financial Supervision Author- ity, can in any other way exert a signiicant inluence over another entity, 9) subsidiary – an entity towards which another entity is a dominant entity, subject to the reservation that all subsidiaries of that entity are also considered to be subsidiaries of the primary dominant entity, 10) inancial holding – a group of entities in which the original dominant entity is a inancial institution that is not a unregulated dominant entity in the understanding of Article 3 item 5 of the Act on Supple- mentary Supervision over Credit Institutions, Insurance Companies, Re-Insurance Companies and Investment Companies Constituting Financial Conglomerate of 15 April 2005 (J.L. No. 83, item 719, of 2006 No. 157, item 1119 and of 2009 No. 42, item 341), hereinafter the “Supplementary Supervision Act”, and the group consists of only or mainly banks, credit institutions or inancial institutions, provided that at least one subsidiary is a domestic bank, foreign bank or credit institution, 11) mixed-activity holding – a group of entities where the original dominant entity is an entity not being a bank, credit institution or an unregulated dominant entity in the understanding of Article 3 item 5 of the Supplementary Supervision Act, and where at least one subsidiary is a domestic bank, foreign bank or a credit institution, 11a) foreign banking holding – a group of entities where the original dominant entity is a foreign bank or a credit institution, and where at least one subsidiary is a domestic bank, foreign bank, credit institu- tion or inancial institution, 11b) domestic banking holding – a group of entities: a) where the original dominant entity is a domestic bank and / or b) which is composed of a domestic bank and closely connected entities, 4 11 Rozdział 1. Przepisy ogólne 11c) holding hybrydowy – grupę podmiotów, w której pierwotnym pod- miotem dominującym jest instytucja inansowa niebędąca dominują- cym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami inansowymi, zaś przy- najmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, 12) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych – podmiot, którego podstawowa działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności jednego lub więcej banków, a w szczegól- ności polega na zarządzaniu własnym lub powierzonym majątkiem lub świadczeniu usług w zakresie przetwarzania danych, 13) właściwe władze nadzorcze – władze uprawnione na mocy obo- wiązujących przepisów do sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku inansowym, 14) znaczący wpływ – zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki inansowej i operacyj- nej, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu, 15) bliskie powiązania: a) posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 głosów w organach innego podmiotu lub b) pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opar- tym na stałej współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji inansowej jednego z podmiotów, 16) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie – co najmniej dwa podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to, że kondycja inansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez pozo- stałe, 16a) przedsiębiorca – przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), 16b) przedsiębiorca zagraniczny – przedsiębiorcę zagranicznego w rozu- mieniu art. 5 pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 16a, 4 12 Chapter 1. General Provisions 11c) hybrid holding – a group of entities where the original dominant entity is a inancial institution not being an unregulated dominant entity in the meaning of Article 3 item 5 of the Supplementary Supervision Act, and where the group is composed mostly of entities not being domestic banks, foreign banks, credit institutions or inancial institu- tions, and where at least one subsidiary is a domestic bank, 12) ancillary banking services enterprise – an entity whose primary activity is ancillary to the main activity of one or more banks, and in particular consists of administering its own or entrusted property, or providing data processing services, 13) competent supervisory authorities – authorities empowered by appli- cable laws to exercise supervision over entities operating on the inancial market, 14) signiicant inluence – the ability to participate in making decisions concerning setting directions of inancial and operation policies, including concerning the distribution of proits or covering a balance- sheet loss of another entity, 15) close connections: a) holding by an entity, either directly or indirectly of at least 20 of the capital of another entity, or the rights to exercise at least 20 of votes on the corporate bodies of another entity, or b) being in a commercial relationship with another entity based on constant co-operation, in particular resulting from a concluded agreement or agreements, where the relationship may, in the opinion of the Financial Supervision Authority, exert a signiicant inluence on the deterioration of the inancial state of one of the entities, 16) entities connected by capital or organisation – at least two entities, where at least one exerts, either directly or indirectly, a signiicant inluence over the other entities, or which constitute a single com- mercial risk for the bank, owing to the fact that the inancial state of one of the entities can inluence the repayment of the obligations of the other entities, 16a) undertaking – an undertaking, as indicated in Article 4 section 1 of the Act on Freedom of Commercial Activity of 2 July 2004 (J.L. No. 173, Item 1807), 16b) foreign undertaking – a foreign undertaking within the meaning of Article 5 item 3 of the Act referred to in item 16a above, 4 13 Rozdział 1. Przepisy ogólne 17) instytucja kredytowa – podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkow- skich Unii Europejskiej, zwanych dalej “państwami członkowskimi”, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego, 18) oddział instytucji kredytowej – jednostkę organizacyjną instytucji kredytowej wykonującą w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego tej insty- tucji kredytowej, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział, 19) oddział banku krajowego za granicą – jednostkę organizacyjną banku krajowego wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa się za jeden oddział, 20) oddział banku zagranicznego – jednostkę organizacyjną banku zagranicznego wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział, 21) działalność transgraniczna – wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z udzielonego zezwolenia, bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku, 22) państwo macierzyste – państwo członkowskie, w którym dana insty- tucja kredytowa uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności i na terenie którego ma swoją siedzibę, 23) państwo goszczące – państwo członkowskie, na terytorium którego bank krajowy wykonuje lub zamierza wykonywać działalność, 24) instytucja pośrednicząca – bank lub inną instytucję uczestniczącą w wykonywaniu przelewów transgranicznych, niebędącą bankiem zleceniodawcy ani bankiem beneicjenta, 4 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Banking Law. Prawo bankowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: