Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00597 008906 10733575 na godz. na dobę w sumie
The Bankruptcy and Reorganisation Law. Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
The Bankruptcy and Reorganisation Law. Prawo upadłościowe i naprawcze - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 393
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1489-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację aktu, obowiązującą od 16.11.2009 r. Prawo upadłościowe i naprawcze jest nowoczesnym aktem prawnym, który w sposób całościowy reguluje problematykę związaną z niewypłacalnością dłużników i jej skutkami zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Autorzy żywią nadzieję, że tekst ustawy w języku angielskim, uzupełniony obszernym wstępem systematyzującym podstawowe zasady prawa upadłościowego i naprawczego, okaże się przydatny dla inwestorów zagranicznych, ich doradców, a także prawników polskich zajmujących się prawem upadłościowym.

This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German, French and Russian, includes the English translation of the Bankruptcy and Reorganisation Law. It includes the latest amendment to the Act in force since 16 November 2009. Bankruptcy and Reorganization Law is a modern legal act which governs the issues connected with the debtors’ insolvency and its effects in a comprehensive manner, both on domestic and international levels. The Authors hope that this English edition of the Law with extensive introduction describing basic rules of bankruptcy and reorganization, will prove helpful for foreign investors, their advisors and Polish lawyers dealing with bankruptcy issues.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

The Bankruptcy.qxd 6/16/10 9:44 AM Page 1 Maja Biƒkowska – graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, lawyer in the Law Firm of Miller, Canfield, W. Babicki, A. Che∏chowski i Wspólnicy specializing in administrative law, environmental law and bankruptcy law, Ph. D. candidate at the Faculty of Law and Admini- stration of the University of Warsaw, sworn translator of the English language, author of many publications concerning administrative law and the law of real property transactions and development. Karolina Niemirska-Fido – graduate of the Faculty of Law and Administra- tion of the University of Warsaw, legal advisor in the Law Firm of Miller, Canfield, W. Babicki, A. Che∏chowski i Wspólnicy, specializing in the law of real property transactions and development and bankruptcy law, member of several organizations, including international organizations for professionals of bankruptcy and reorganization, author of many publications concerning bankruptcy law and related issues. Richard A. Walawender – graduate of the University of Michigan Law School in the USA, partner in the Law Firm of Miller Canfield (office in Detroit, Michigan), attorney at law licensed to practice in the state of Michigan, specializing in mergers and acquisitions, corporate law, private equity and venture capital transactions and international business counseling, head of the Corporate and International Practice Groups, author of many publications concerning various aspects of law, including Polish bankruptcy law. Maja Biƒkowska – absolwent Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Che∏chowski i Wspólnicy, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, ochrony Êrodowiska oraz prawa upad∏oÊciowego, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, t∏u- macz przysi´g∏y j´zyka angielskiego, autor publikacji z zakresu prawa admi- nistracyjnego oraz prawa obrotu i zagospodarowania nieruchomoÊci. Karolina Niemirska-Fido – absolwent Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Che∏chowski i Wspólnicy, specjalista w dziedzinie prawa obrotu i zagospodarowania nieruchomoÊci oraz prawa upad∏oÊciowego, cz∏onek organizacji, w tym mi´dzynarodowych zrzeszajàcych praktyków z dziedziny upad∏oÊci i restrukturyzacji, autor szeregu publikacji z zakresu prawa upad∏oÊciowego i z zakresów pokrewnych. Richard A. Walawender – absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Michigan, USA, partner w Kancelarii Miller Canfield (biuro w Detroit, Michigan), adwokat licencjonowany do wykonywania zawodu w stanie Michigan, specjalista w dziedzinie przej´ç i fuzji, prawa korporacyjnego, transakcji typu private equity i venture capital oraz doradztwa prawnego w uj´ciu mi´dzynarodowym, prze∏o˝ony grupy Prawa Korporacyjnego oraz grupy Praktyki Mi´dzynarodowej Kancelarii, autor szeregu publikacji dotyczà- cych ró˝nych zagadnieƒ polskiego prawa, w tym prawa upad∏oÊciowego. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 w a L This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German, French and Russian, includes the English translation of the Bankruptcy and Reorga- nisation Law. It includes the latest amendment to the Act in force since 16 November 2009. Bankruptcy and Reorganization Law is a modern legal act which governs the issues connected with the debtors’ insolvency and its effects in a comprehensive manner, both on domestic and international levels. The Authors hope that this English edition of the Law with extensive introduction describing basic rules of bankruptcy and reorganization, will prove helpful for foreign investors, their advisors and Polish lawyers dealing with bankruptcy issues. This publication has been prepared under the auspices of the Law Firm of Miller, Canfield, W. Babicki, A. Che∏chowski i Wspólnicy providing legal advice on bankruptcy law and restructuring. Niniejsza ksià˝ka, wydana w nowej serii t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie t∏umaczenie ustawy – Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze. Uwzgl´dnia ono ostatnià nowelizacj´ aktu, obowiàzujàcà od 16.11.2009 r. Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze jest nowoczesnym aktem prawnym, który w sposób ca∏oÊciowy reguluje problematyk´ zwiàzanà z niewyp∏acalnoÊcià d∏u˝ników i jej skutkami zarówno w obrocie krajowym, jak i mi´dzynarodowym. Autorzy ˝ywià nadziej´, ˝e tekst ustawy w j´zyku angielskim, uzupe∏niony obszernym wst´pem systematyzujàcym podstawowe zasady prawa upad∏oÊciowego i naprawczego, oka˝e si´ przydatny dla inwestorów zagranicznych, ich doradców, a tak˝e prawników polskich zajmujàcych si´ prawem upad∏oÊciowym. Publikacji patronuje kancelaria Miller, Canfield, W. Babicki, A. Che∏chowski i Wspólnicy zajmujàcà si´ doradztwem prawnym w zakresie upad∏oÊci i restrukturyzacji. Cena 139 z∏ n o i t a s i n a g r o e R d n a y c t p u r k n a B e h T e z c w a r p a n i e w o i c Ê o ∏ d a p u o w a r P e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I e i n a d y W The Bankruptcy and The Bankruptcy and Reorganisation Law Reorganisation Law Prawo upad∏oÊciowe Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze i naprawcze T∏umaczenie Maja Biƒkowska Karolina Niemirska-Fido Richard A. Walawender This new series of translations of Polish legal acts into the English language, published in a synoptic layout, places an emphasis on fluency, correctness and high level of its substantiality. Because of this, every published text is verified multiple times by native speakers of English. Nowa seria wydawanych w uk∏adzie synoptycznym t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski stawia na poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wyso- ki poziom merytoryczny. Dlatego ka˝dy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby w∏adajàce j´zykiem angielskim jako j´zykiem ojczystym. prawo_upadl_str 6/6/10 9:16 PM Page 1 The Bankruptcy and Reorganisation Law Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze prawo_upadl_str 6/6/10 9:16 PM Page 2 T∏umaczenie / Translation Maja Biƒkowska Karolina Niemirska-Fido Richard A. Walawender prawo_upadl_str 6/6/10 9:16 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I e i n a d y W The Bankruptcy and Reorganisation Law Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2010 Prawo upadłościowe i naprawcze Th e Bankruptcy and Reorganisation Law 2. wydanie / 2nd edition Tłumaczenie 1. wydania / Translation of the 1st edition by Maja Bińkowska, Wojciech Jacyno, Kazimierz Romaniec Stan prawny: maj 2010 / Latest updating: May 2010 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the fi les of articles inserted by the Publisher and editorial work. Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Editio, Pruszków Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1489-1 Spis treści / Contents Słowo od tłumaczy ................................................. VI From the translators ................................................ VII Przedmowa .......................................................... VIII IX Foreword ............................................................ Prawo upadłościowe i naprawcze .................................. 2 Th e Bankruptcy and Reorganisation Law ......................... 3 Glosariusz polsko-angielski wybranej terminologii z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego / Polish-English Glossary of Selected Bankruptcy and Reorganization Terminology ......................................................... 324 Glosariusz polsko-angielski wybranej terminologii z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego / Polish-English Glossary of International Bankruptcy Proceedings Selected Terminology ................................ 329 V Słowo od tłumaczy Aby ułatwić lekturę przekładu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, jak również przyswojenie angielskich pojęć z zakresu prawa upadłościowego i na- prawczego, przygotowaliśmy dwa słowniczki wybranych terminów z zakresu sze- roko pojętego procesowego i materialnego prawa upadłościowego i naprawczego. Osobne ujęcie terminów z zakresu międzynarodowego prawa upadłościowe- go wynika z faktu, że część druga ustawy posługuje się autonomiczną siatką pojęć charakterystycznych dla regulacji związanych z tzw. upadłością transgraniczną (ang. cross-border insolvency), a niewystępujących w innych częściach ustawy. Dodać należy, że rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę w po- wyższym zakresie oparte są na prawie modelowym przygotowanym przez Ko- misję Handlu Międzynarodowego ONZ (UNCITRAL) z 1997 r., dlatego też staraliśmy się dostosować przekład, w takim zakresie, w jakim to było możliwe, do sformułowań użytych w anglojęzycznej wersji prawa modelowego. Powyższa uwaga odnosi się również do niektórych uregulowań z zakresu odrębnych postępowań upadłościowych, jak i kilku przepisów z części ogól- nej ustawy, albowiem wprowadzają one do polskiego systemu prawnego trzy dyrektywy unijne, tj. 1) Dyrektywę Nr 98/26/EC z 19.5.1998 r. w sprawie ostateczności rozliczeń w systemach płatności oraz systemach rozliczeń papierów wartościowych, 2) Dyrektywę Nr 2001/24/EC z 4.4.2001 r. o reorganizacji i upadłości insty- tucji kredytowych, 3) Dyrektywę Nr 2001/17/EC z 19.3.2001 r. o reorganizacji i upadłości przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Tłumacząc odpowiednie przepisy ustawy staraliśmy się wykorzystać ter- minologię użytą w angielskojęzycznych wersjach tychże dyrektyw. Ponadto, dokonując przekładu ustawy sięgnęliśmy również do amerykańskich źródeł, tj. przede wszystkim do wspomnianego we Wstępie rozdziału jedenastego kodeksu upadłościowego USA regulującego prawo naprawcze, który stanowił VI From the translators In order to assist the reader in understanding the translation of the Bankruptcy and Reorganisation Law and to familiarise the reader with the English terms concerning bankruptcy and reorganisation law, we have prepared two glossaries of selected terminology regarding procedural and substantive bankruptcy and reorganisation law. Terms concerning international bankruptcy proceedings have been included in a separate glossary due to the fact that Part Two of this law includes an autonomous set of legal terms specifi c to cross-border insolvency, which terms are not used in other parts of the law. It is worth adding that the regulations adopted by the Polish legislature with respect to international proceedings are based upon the model law prepared by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in 1997; therefore, whenever possible, in translating the law we have adjusted the translation to the language used in the English version of the model law. Th e above remark also concerns regulations governing special bankruptcy proceedings, as well as certain regulations included in the general part of the law, because they implement three European Union’s directives: 1) Directive 98/26/EC of 19 May 1998 on settlement fi nality in payment and 2) Directive 2001/24/EC of 4 April 2001 on the reorganisation and winding- 3) Directive 2001/17/EC of 19 March 2001 on the reorganisation and securities settlement system, -up of credit institutions, winding-up of insurance undertakings. In translating the relevant provisions of this Law, we used the terminology included in the English versions of the above directives. Moreover, we have also used American legal sources, i.e. in particular Title 11 of the United States Code governing reorganisation, which served as the basis for preparing VII Słowo od tłumaczy punkt wyjścia do opracowania części czwartej ustawy – Postępowanie na- prawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością. W tym ostatnim przypadku, zdając sobie sprawę z różnic dzielących anglosaskie i europejskie systemy prawne i ich instytucje, tekst angielski potraktowaliśmy jedynie jako pod- stawę do wypracowania pojęć, które wpisywałyby się w przyjętą systematykę tłumaczenia ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Maja Bińkowska Karolina Niemirska-Fido Richard A. Walawender Warszawa, maj 2010 r. VIII From the translators Part Four of the Law – Reorganisation Proceedings in the Case of a Th reat of Insolvency. In this last case, being aware of diff erences between common law and continental legal systems and legal institutions, we have used the English text as a basis for fi nding relevant terms suitable for the translation of the Bankruptcy and Reorganisation Law. Maja Bińkowska Karolina Niemirska-Fido Richard A. Walawender Warsaw, May 2010 IX Przedmowa I. Uwagi ogólne Ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze została uchwalona 28.2.2003 r. i weszła w życie 1.10.2003 r. Jednocześnie moc straciło rozporządzenie Pre- zydenta Rzeczpospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.), rozporządzenie Prezydenta Rzecz- pospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. z 1934 r. Nr 93, poz. 836 ze zm.) oraz szereg przepisów ustaw regulujących odrębne postępowania upadłościowe. Opisana wyżej ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze była następnie wielokrotnie zmieniana, przy czym najistotniej- sza i największa jej zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 6.3.2009 r. – o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Banko- wym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (Dz.U. z 2009 r., Nr 53, poz. 434; dalej zwana Zmianą ustawy). Zmiana ustawy weszła w życie 2.5.2009 r. Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną, wcześniejszą zmianę ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wpro- wadzoną ustawą z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościo- we i  naprawcze oraz ustawy o  kosztach sądowych w  sprawach cywilnych (Dz.U z 2008 r., Nr 234, poz. 1572), którą zostały wprowadzone do ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r. przepisy dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fi zycznych nieprowadzących działalności gospo- darczej, a więc tzw. „upadłość konsumencka”. Opisana wyżej ustawa z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze wraz z kolejnymi zmianami zwane będą dalej łącznie Ustawą). Potrzeba uchwalenia nowej ustawy, kompleksowo regulującej zagadnienia związane z niewypłacalnością dłużnika, została podyktowana przede wszystkim koniecznością unowocześnienia prawa upadłościowego poprzez dostosowanie go do aktualnego systemu prawnego. Uprzednio obowiązujące przepisy regulu- jące tę problematykę zostały uchwalone w latach 30. XX wieku i w znacznym zakresie nie odpowiadały wymaganiom współczesnego obrotu. Konieczne stało się wyeliminowanie mechanizmów pozwalających na nadużywanie instytucji prawa upadłościowego i układowego przez nieuczciwych dłużników. Poprzed- nio obowiązujące Prawo upadłościowe z 1934 r. było nieelastyczne, co utrud- niało dochodzenie wierzytelności przez wierzycieli. Zaspokojenie należności X Preface I. General Remarks Th e Bankruptcy and Reorganisation Law was enacted on 28 February 2003 and came into force on 1 October 2003. Simultaneously, the Ordinance of the President of the Republic of Poland of 24 October 1934 – Th e Bankruptcy Law (consolidated text: J.L. of 1991, No. 118, item 512, as amended) and the Ordinance of the President of the Republic of Poland of 24 October 1934 – the Law on the Arrangement Proceedings (J.L. of 1934, 93, item 836, as amended) were repealed, as well as a number of diff erent regulations gov- erning separate bankruptcy proceedings. Th e Bankruptcy and Reorganisation Law was subsequently amended several times, however, the major change was introduced by the Act of 6 March 2009 on amending the Bankruptcy and Reorganisation Law, the Act on the Bank Guarantee Fund and the Act on the National Court Register (J.L. of 2009, No. 53, item 434, hereinafter re- ferred to as Amendments to the Law). Th e Amendments to the Law took ef- fect on 2 May 2009. It is worth mentioning another prior amendment to the Law introduced by the Act of 5 December 2008 on amending the Bankrupt- cy and Reorganisation Law and the Act on Court Costs in Civil Proceedings (J.L. of 2008, No. 234, item 1572), which introduced to the Bankruptcy and Reorganisation Law of 2003 the provisions concerning bankruptcy proceed- ings against natural persons not conducting economic activity, so called „con- sumer bankruptcy”. Th e above described Law together with subsequent amendments herein- after shall be referred to as the Law. Th e adoption of a new comprehensive Law regulating the issues connected with a debtor’s insolvency was dictated, in particular, by the need to modernise the bankruptcy law by adapting it to the current legal system. Th e previously binding provisions were enacted in the 1930s and did not meet the require- ments of modern legal transactions. Th e adoption of a new law was also neces- sary to eliminate the various loopholes that previously enabled dishonest debt- ors to abuse the reliefs granted by the bankruptcy and arrangement law. Th e Bankruptcy Law of 1934 previously in force was infl exible, which made the pursuit of creditors’ claims diffi cult. Creditors in bankruptcy proceedings have been usually satisfi ed by liquidating the bankrupt’s assets, which – from their XI Przedmowa wierzycieli w  postępowaniu upadłościowym następowało głównie poprzez likwidację majątku upadłego, co niejednokrotnie nie było, z ich punktu widze- nia, najlepszym rozwiązaniem i nie pozwalało na całościową spłatę zobowiązań dłużnika. Inne sposoby spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, jak np. pokrywanie należności z dochodów dalej prowadzonego przedsiębiorstwa upadłego, były uregulowane w stopniu minimalnym. Ponadto, w ciągu 70 lat obowiązywania Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowym z 1934 r., zmieniła się warstwa pojęciowa systemu prawnego, stąd pojawiła się potrzeba uaktualnienia uregulowań dotyczących problematyki niewypłacalno- ści dłużnika na płaszczyź nie językowej. Projekt ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze został przygotowany w latach 1999–2002 przez zespół ds. opracowania projektu prawa upadło- ściowego przy Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Feliksa Zedlera. Zgodnie z założeniami twórców nowa ustawa miała wyeliminować braki i  wadliwe uregulowania Prawa upadłościowe- go i Prawa o postępowaniu układowym z 1934 r. Jej zadaniem było rów- nież wzmocnienie pozycji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym przez wprowadzenie szeregu nowych instytucji, omówionych poniżej. Jak wspomniano wyżej ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r. była wielokrotnie nowelizowana, przy czym największa Zmiana ustawy, któ- ra wprowadziła blisko 150 zmian weszła w życie 2.5.2009 r. Podczas blisko sześcioletniego okresu stosowania ustawy wyłoniło się wiele zagadnień na- suwających wątpliwości w zakresie jej stosowania, przepisów wymagających zmian, doprecyzowania czy też wymagających usunięcia jako błędnych lub nieaktualnych; ponadto zaistniała konieczność istotnego usprawnienia pro- cedury upadłościowej i naprawczej. II. Zasady postępowania upadłościowego i naprawczego W uzasadnieniu do projektu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze podnoszono, że ustawa ta została oparta na dwóch głównych zasadach: zasa- dzie optymalizacji oraz zasadzie dominacji grupowego interesu wierzycieli. Zasadę optymalizacji statuuje art. 2 PrUpadNapr. Zgodnie z tą zasadą ma jątek dłużnika winien być optymalnie wykorzystany do zaspokojenia wie- rzycieli. W związku z tym postępowanie upadłościowe i naprawcze na leży prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeżeli racjonalne względy na to pozwolą, aby dotych- czasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Choć zaspokojenie wierzycieli pozostaje nadrzędnym celem postępowa- nia upadłościowego, likwidacja przedsiębiorstwa upadłego powinna być prze- prowadzana tylko wówczas, gdy układ z wierzycielami nie dawałby – w racjo- nalnej ocenie sądu – wystarczających szans na możliwie pełne zaspokojenie wierzycieli. Realizacji tej zasady służy  m.in. uprawnienie sądu do  zmiany XII Preface perspective – was not always the best solution and did not allow for complete satisfaction of creditors’ claims. Alternative methods available to satisfy credi- tors’ claims in the bankruptcy proceedings, such as the continued operation of the bankrupt’s enterprise, were not adequately provided for in the previous Law. Moreover, during the seventy-year lifetime of the bankruptcy and arrangement law of 1934, the language and defi nitions used in the legal system have been changed, creating the need to update the law governing the insolvency pro- ceedings on the linguistic level. Th e draft of the Bankruptcy and Reorganisation Law was prepared be- tween 1999 and 2002 by the committee for preparing the draft of the new insolvency law at the Civil Law Codifi cation Commission, presided over by Professor Feliks Zedler. Under the authors’ assumptions the Law should have eliminated the defects and shortcomings of the Bankruptcy Law and Arrangement Law of 1934. It was also meant to improve the position of creditors in the bankruptcy proceedings by introducing a number of new legal mechanisms, described below. As mentioned above the Bankruptcy and Reorganisation Law of 2003 was amended several times and a major change, which introduced about 150 amendments, took eff ect on 2 May 2009. During the six-year period of the Law’s being in force a number of doubts as to the application of the Law arose. Many provisions required change or particularization; there were also provisions which should be deleted as defective or out-of-date. Th e bank- ruptcy and reorganisation procedure needed to be signifi cantly improved. II. Principles of Bankruptcy and Reorganisation Proceedings In the substantiation of the draft of the Law it was noticed that the Law was based on two principles: the optimality principle and principle of pri- macy of the interest of the creditors as a whole. Th e optimality principle is set out in Article 2 of the Law. According to this principle, both the bankruptcy proceedings and reorganisation pro- ceedings should be conducted in a manner providing for the optimal satisfac- tion of the creditors, and – when rational – for the preservation of the debtor’s enterprise. Although the satisfaction of creditors has remained the principal goal of the bankruptcy proceedings, the bankrupt’s enterprise should be liquidated only if the bankrupt’s arrangement with the creditors – in the reasonable opinion of the court – would not give prospects of the complete satisfaction of the creditors. Th is rule is implemented in (for example) vesting the court XIII Przedmowa sposobu prowadzenia postępowania po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Należy zaznaczyć, że  Zmiana ustawy, realizując tę zasadę wprowadza istotne zmiany dotyczące pozycji wierzyciela w postępowaniu układowym, w szczególności w odniesieniu do uproszczenia zasad zawierania układu, jak i zmiany wpływające na uproszczenie postępowania naprawczego. Drugą naczelną zasadą prawa upadłościowego i naprawczego jest zasada dominacji grupowego interesu wierzycieli. W postępowaniu upadłościowym wierzyciele, w zależności od rodzaju wierzytelności czy zabezpieczenia, nie- rzadko różnią się w opiniach co do likwidacji majątku upadłego, dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego lub sposobu zaspokojenia ich wie- rzytelności. Często dochodzi do konfl iktu interesów pomiędzy poszczegól- nymi grupami wierzycieli. W  celu podniesienia efektywności i  szybkości postępowania upadłościowego, postępowanie to podporządkowane jest nad- rzędnemu, grupowemu interesowi wierzycieli, nie zaś interesom poszczegól- nych wierzycieli. Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że zasada ta, sto- sownie do Zmiany ustawy, została ograniczona, w odniesieniu do postępowa- nia upadłościowego z możliwością zawarcia układu, gdzie nie przewiduje się już obecnie obligatoryjnego głosowania nad układem w grupach wierzycieli, ze względu na kategorie interesów. Obecnie to sędzia-komisarz będzie decy- dował o głosowaniu w grupach. W Ustawie przewidziano dwa podstawowe rodzaje postępowań związa- nych z istniejącą lub zagrażającą przedsiębiorcy niewypłacalnością, tj. postę- powanie upadłościowe i postępowanie naprawcze. III. Postępowanie upadłościowe Wyróżniono dwa rodzaje postępowania upadłościowego: postępowa- nie obejmujące upadłość z możliwością zawarcia układu (art. 14, 267–305 Ustawy) oraz postępowanie obejmujące upadłość poprzez likwidację majątku dłużnika (art. 15, 306–360 Ustawy). O sposobie prowadzenia postępowa- nia upadłościowego decyduje sąd w postanowieniu o ogło szeniu upadłości. Sposób prowadzenia postępowania upadłościowego mo że jednak zostać zmieniony przez sąd w trakcie postępowania w drodze postanowienia, jeżeli przyczyni się to do zaspokojenia wierzycieli w wyższym stopniu, a podsta- wy prowadzenia innego sposobu postępowania ujawniły się dopiero w toku postępowania. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Uregulowanie to jest realizacją zasady optymalizacji. Sąd ogłasza upadłość z  możliwością zawarcia układu jeżeli zostanie uprawdopodobnione, iż w  drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postę- powania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. Jeżeli XIV Preface with the power to convert the manner of conducting the bankruptcy proceed- ings after the decision declaring bankruptcy has been issued. In order to implement this rule, the Amendment to the Law introduces signifi cant changes to the creditor’s standing in the arrangement proceedings, in particular with regard to simplifi cation of the rules governing the conclu- sion of the arrangement and it simplifi es the reorganisation proceedings. Th e second main principle of the bankruptcy and reorganisation law is the primacy of the interest of the creditors as a whole. In the bankruptcy proceedings the creditors, depending on the type of claim held or on the collateral security of the claim, frequently have diff erent opinions as to the liquidation of the bankrupt’s assets, the further operation of the bankrupt’s enterprise or the manner of satisfying their claims. Quite frequently there is a confl ict of interest between separate groups of creditors. Th erefore, in order to accelerate the bankruptcy proceedings and to make them more eff ective, the proceedings should be subordinated to the interest of the creditors as a whole, not to the interests of individual creditors. Pursuant to the Amend- ments to the Law this rule has been limited with regard to the bankruptcy proceedings with the possibility to make an arrangement; as the result the voting on the arrangement in the groups of creditors comprising separate classes of creditors’ interest is not longer mandatory. Th e judge-commissioner shall decide whether the creditors are to vote on the arrangement in groups. Th e Law sets out two basic types of proceedings related to the existing or imminent insolvency of the entrepreneur, i.e. bankruptcy proceedings and reorganisation proceedings. III. Bankruptcy Proceedings Th ere are two types of bankruptcy proceedings: proceedings with the pos- sibility to make an arrangement (Article 14, Articles 267–305) or proceedings comprising the liquidation of the debtor’s assets (Articles 15, Articles 306–360). Th e choice between the two types is made by the court in the decision declar- ing bankruptcy. However, the manner of conducting the bankruptcy proceed- ings may be changed by the court in a decision issued in the course of the proceedings, if such change contributes to the satisfaction of the creditors to a higher degree, and the grounds justifying the other manner of conduct- ing the proceedings were disclosed in the course of the proceedings. Th e de- cision shall be subject to appeal. Such mechanism directly implements the optimality principle. Th e court declares bankruptcy with the possibility to make an arrangement if it is determined likely that under the arrangement the creditors shall be satis- fi ed to a higher degree than they would be satisfi ed as a result of conducting the bankruptcy proceedings comprising the liquidation of the debtor’s assets. If no XV Przedmowa brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, w tym jeżeli z uwagi na dotychczasowe zachowanie dłużnika nie ma pewno- ści, że układ zostanie wykonany, sąd ogłosi upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego (art. 14 ust. 2, art. 15 Ustawy). 1. Zdolność upadłościowa Pierwotnie ustawa – Prawo upadłościowe i  naprawcze przewidywała możliwość ogłoszenia upadłości jedynie w stosunku do przedsiębiorców, przy czym zawarto w niej defi nicję legalną pojęcia „przedsiębiorca”. W aktualnym brzmieniu Ustawy zrezygnowano z odrębnej defi nicji przedsiębiorcy poprzez odesłanie do defi nicji legalnej zawartej w kodeksie cywilnym. Ponadto ustawą z dnia 5.12.2008 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i napraw- cze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzono instytucję upadłości konsumenckiej, na podstawie której dopuszczono, pod pewnymi warunkami, możliwość ogłoszenia upadłości również przez osobę fi zyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Przepisy Ustawy stosuje się również do: – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzą- cych działalności gospodarczej; – wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzial- ność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; – wspólników spółki partnerskiej. Pod pewnymi warunkami można również ogłosić upadłość zmarłej osoby fi zycznej będącej przedsiębiorcą, osoby fi zycznej będącej przedsiębiorcą, która za- przestała prowadzenia działalności gospodarczej lub która prowadziła działalność gospodarczą bez dopełnienia obowiązku zgłoszenia jej we właściwych rejestrach. W stosunku do uregulowań Prawa upadłościowego z 1934 r., w Ustawie poszerzony został katalog podmiotów, których upadłości nie można ogłosić (art. 6 Ustawy). Do podmiotów tych, nieposiadających tzw. zdolności upadło- ściowej, należą Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje i osoby utworzone ustawo- wo lub w wykonywaniu ustawowego obowiązku, osoby fi zyczne prowadzące gospodarstwo rolne oraz uczelnie (państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe). 2. Podstawy ogłoszenia upadłości Zgodnie z art. 1 § 1 Prawa upadłościowego z 1934 r., podstawą ogłosze- nia upadłości było „zaprzestanie płacenia długów”, które nie miało charakteru krótkotrwałego. W ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r. prze- słankę tę zastąpiono nową ogólną podstawą ogłoszenia upadłości w postaci „niewypłacalności dłużnika”, przy czym dłużnika uznawano za niewypłacal- nego, jeżeli nie wykonywał swoich wymagalnych zobowiązań. Dzięki takie- mu ujęciu podstawy ogłoszenia upadłości, niewykonywanie przez dłużnika XVI Preface basis exists to declare bankruptcy with the possibility to make an arrangement, e.g. if in the view of the debtor’s previous conduct it is not certain that the ar- rangement will be performed, the court will declare the debtor’s bankruptcy by liquidation of the bankrupt’s assets (Articles 14.2, 15). 1. Th e Capacity to Go Bankrupt Originally, the Bankruptcy and Reorganisation Law granted the capacity to go bankrupt only to entrepreneurs. Th e Law included a legal defi nition of the term „entrepreneur”. In the current version of the Law the defi nition has been deleted and the term „entrepreneur” has been defi ned by reference to the defi nition included in the Civil Code. Moreover, the Act of 5 December 2008 on amending the Bankruptcy and Reorgnisation Law and the Act on Court Costs in Civil Proceedings introduced consumer bankruptcy and granted un- der specifi c conditions the capacity to go bankrupt also to natural persons not conducting economic activity. Th e Law shall also apply to: – limited liability companies and joint-stock companies which do not con- duct economic activity; – partners in commercial partnerships, liable without limitation with their whole property for the obligations of the partnership; and – partners in a professional partnership. Under certain conditions, it is possible to declare the bankruptcy of a de- ceased individual being an entrepreneur or an individual who was an en- trepreneur but ceased business activity, as well as who conducted business activity even without being recorded as an entrepreneur in a relevant public registry. Compared to similar provisions of the Bankruptcy Law of 1934, the Law expands the catalogue of entities which cannot be declared bankrupt (Article 6). Th e list of entities not having the capacity to go bankrupt includes: the State Treasury, local government, independent public health institutions, institu- tions and legal persons created by a law or in the performance of a duty im- posed by a law, individuals operating an agricultural farm and higher educa- tion institutions (public and private). 2. Grounds for Declaring Bankruptcy Pursuant to  Article 1.1 of the Bankruptcy Law of 1934, bankruptcy could have been declared in relation to an entrepreneur who „ceased to pay his debts”, but only if such cessation was not temporary. In the Bankrupt- cy and Reorganisation Law of 2003 this premise was substituted by a new general ground for declaring bankruptcy, namely „the debtor’s insolvency”. Th e debtor was deemed insolvent, when he failed to perform he enforceable obligations. Owing to such defi nition it was accepted that a failure of the XVII Przedmowa wymagalnych zobowiązań niepieniężnych, takich jak dostawy towaru, mogło stanowić podstawę ogłoszenia upadłości. W aktualnym stanie prawnym, taka interpretacja jest już niedopuszczalna – obecnie bowiem ogłoszenie upadłości może nastąpić jedynie na skutek niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 Ustawy). Dla zaistnienia podstawy ogłoszenia upa- dłości bez znaczenia jest fakt, czy zobowiązania dłużnika mają charakter pry- watnoprawny (długi) czy publicznoprawny (np. zobowiązania podatkowe). Nieistotna jest również kwota niewykonywanych zobowiązań. Ponadto pod- stawę ogłoszenia upadłości może stanowić niewykonywanie przez dłużnika zobowiązań niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Dłużnika, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposia- dającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. osobową spółką handlową), uważa się za niewy płacalnego także wtedy, gdy na bieżąco wykonuje wszystkie swoje wymagalne zobowiązania, ale ogólna wartość jego zobowiązań przekroczyła wartość jego majątku. Przepis ten jest nawiązaniem do podobnej regulacji art. 1 § 2 Prawa upadłościowego z 1934 r., ma jednak szerszy zakres podmiotowy, gdyż przepis Prawa upadłościowego z 1934 r. odnosił tę podstawę ogłoszenia upadłości wyłącznie do osób prawych i osobowych spółek prawa handlowego będących w stanie likwidacji. Aby zapobiec ogłoszeniu upadłości dłużnika, gdy niewykonywanie zo- bowiązań ma jedynie charakter przejściowy, w Prawie upadłościowym i na- prawczym z 2003 r. wprowadzono możliwość oddalenia wniosku o ogłosze- nie upadłości przez sąd, jeżeli opóźnienie w  wykonywaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonywanych zobowiązań nie prze- kracza 10 wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, chyba że niewy- konywanie zobowiązań ma  charakter trwały, albo oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli (art. 12 Ustawy). Zgodnie z intencją Ustawodawcy, przepis ten ma pełnić taką samą rolę, jaką w Prawie upadłościo- wym z 1934 r. spełniało wyłączenie z katalogu podstaw ogłoszenia upadłości krótkotrwałego zaprzestania płacenia długów (art. 2 Prawa upadłościowe- go z 1934 r.). Istotnym novum wynikającym ze Zmiany ustawy jest dodanie art. 12 ust. 3 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości na powyższej podstawie, sąd, na wniosek dłużnika, może zezwolić na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego, o ile nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające wszczęcie przedmiotowego postępowa- nia. Przedmiotowy mechanizm umożliwia przedsiębiorcom podjęcie działań mających na celu poprawę ich sytuacji fi nansowej i spłacenia wierzycieli przez przedsiębiorców, którzy są zadłużeni w niewielkim stopniu i których zadłuże- nie może mieć jedynie przejściowy charakter. Zgodnie z treścią uzasadnienia do Zmiany ustawy, wprowadzenie tego przepisu ułatwi wszczynanie postępo- wań naprawczych, a jednocześnie nie będzie zagrażać interesom wierzycieli. XVIII
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Bankruptcy and Reorganisation Law. Prawo upadłościowe i naprawcze
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: