Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 010132 10706930 na godz. na dobę w sumie
The Family and Guardianship Code Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ebook/pdf
The Family and Guardianship Code Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 123
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1629-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uwzględnia ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 13.6.2009 r.

W dzisiejszym świecie sprawy małżeństwa i rodziny stają się coraz bardziej skomplikowane. Rozwody, ponowne małżeństwa i adopcje są coraz częstsze, a akty prawne regulujące i chroniące sprawy rodzinne muszą podążać za tymi zmianami aby pozostać użytecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w poprawkach do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które weszły w życie od czasów jego uchwalenia w 1964 r. W swej istocie kodeks jednak cały czas otacza szczególną opieką rodzinę, równość praw małżonków i działa w najlepszym interesie dzieci.


This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German, French and Russian, includes the English translation of Family and Guardianship Code. It includes the latest amendment to the Code in force since 13 June 2009.

In today’s world, issues of marriage and the family are becoming increasingly complicated. Divorces, remarriages and adoptions are more commonplace, and the legislation protecting and regulating family issues has to follow these changes in order to remain relevant and useful. This is reflected in the significant amendments that have been made to the Polish Family and Guardianship Code since it was first enacted in 1964. However, at its core, it continues to provide special protection for the family, equal rights of spouses and acting in the best interests of children.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Family_Code 5/19/10 10:10 AM Page 1 Nicholas Faulkner – translator, editor and trainer specialising in legal English. Since 1997 he has been translating and verifying legal and general texts in English for international law firms in Poland. Nicholas Faulkner – t∏umacz, redaktor i lektor specjalizujàcy si´ w angielskim j´zyku prawniczym. Od 1997 roku t∏umaczy i wery- fikuje prawnicze i ogólne teksty dla mi´dzynarodowych kancelarii z siedzibà w Polsce. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 e d o C This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German, French and Russian, includes the English translation of Family and Guardianship Code. It includes the latest amendment to the Code in force since 13 June 2009. In today’s world, issues of marriage and the family are becoming increasingly complicated. Divorces, remarriages and adoptions are more commonplace, and the legislation protecting and regulating family issues has to follow these changes in order to remain relevant and use- ful. This is reflected in the significant amendments that have been made to the Polish Family and Guardianship Code since it was first enacted in 1964. However, at its core, it continues to provide special protection for the family, equal rights of spouses and acting in the best interests of children. Niniejsza ksià˝ka, wydana w nowej serii t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie t∏umaczenie Kodeksu rodzinnego i opiekuƒ- czego. Uwzgl´dnia ono ostatnià nowelizacj´ Kodeksu, obowiàzujàcà od 13.6.2009 r. W dzisiejszym Êwiecie sprawy ma∏˝eƒstwa i rodziny stajà si´ coraz bardziej skomplikowane. Rozwody, ponowne ma∏˝eƒstwa i adopcje sà coraz cz´stsze, a akty prawne regulujàce i chroniàce sprawy rodzinne muszà podà˝aç za tymi zmianami aby pozostaç u˝ytecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie w poprawkach do Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, które wesz∏y w ˝ycie od czasów jego uchwalenia w 1964 r. W swej istocie kodeks jednak ca∏y czas otacza szczególnà opiekà rodzin´, równoÊç praw ma∏˝onków i dzia∏a w najlepszym interesie dzieci. Cena 69 z∏ p i h s n a i d r a u G d n a y l i m a F e h T y z c ƒ u k e i p o i y n n i z d o r s k e d o K e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Family and The Family and Guardianship Code Guardianship Code Kodeks rodzinny Kodeks rodzinny i opiekuƒczy i opiekuƒczy T∏umaczenie Nicholas Faulkner This new series of translations of Polish legal acts into the English language, published in a synoptic layout, places an emphasis on fluency, correctness and high level of its substantiality. Nowa seria wydawanych w uk∏adzie synoptycznym t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski stawia na poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wyso- ki poziom merytoryczny. Family_Code_str 5/17/10 3:37 PM Page 1 The Family and Guardianship Code Kodeks rodzinny i opiekuƒczy Family_Code_str 5/17/10 3:37 PM Page 2 T∏umaczenie / Translation Nicholas Faulkner Family_Code_str 5/17/10 3:37 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Family and Guardianship Code Kodeks rodzinny i opiekuƒczy WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2010 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Th e Family and Guardianship Code Stan prawny: maj 2010 / Latest updating: May 2010 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the fi les of articles inserted by the Publisher and editorial work. Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Editio, Pruszków Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1629-1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Th e Family and Guardianship Code of 25 February 1964 (J.L. No. 9, item 59, as amended) 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) (zm.: Dz.U. 1975, Nr 45, poz. 234; Dz.U. 1986, Nr 36, poz. 180; Dz.U. 1995, Nr 83, poz. 417; Dz.U. 1998, Nr 117, poz. 757; Dz.U. 1999, Nr 52, poz. 532; Dz.U. 2000, Nr 122, poz. 1322; Dz.U. 2001, Nr 128, poz. 1403; Dz.U. 2003, Nr 83, poz. 772, Nr 130, poz. 1188; Dz.U. 2004, Nr 162, poz. 1691; Dz.U. 2007 Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947, Nr 192, poz. 1378; Dz.U. 2008 Nr 220, poz. 1431) Spis treści Tytuł I. Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–616 Dział I. Zawarcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–22 Dział II. Prawa i obowiązki małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–30 Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–54 Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy . . . . . . . . . . . . . . 31–46 Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . 47–515 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–471 Oddział 2. Wspólność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . 48–501 Oddział 3. Rozdzielność majątkowa . . . . . . . . . . . . . 51–511 Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków . . . . . . . . . . . . 512–515 Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy . . . . . . . . . . . 52–54 Dział IV. Ustanie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–61 Dział V. Separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611–616 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617–1441 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617–618 Dział Ia. Rodzice i dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618–1136 Rozdział I. Pochodzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619–86 Oddział 1. Macierzyństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619–6116 Oddział 2. Ojcostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62–86 Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi . . . . . 87–1136 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–91 2 Th e Family and Guardianship Code of 25 February 1964 (J.L. No. 9, item 59) (as amended: J.L. 1975, No. 45, item 234; J.L. 1986, No. 36, item 180; J.L. 1995, No. 83, item 417; J.L. 1998, No. 117, item 757; J.L. 1999, No. 52, item 532; J.L. 2000, No. 122, item 1322; J.L. 2001, No. 128, item 1403; J.L. 2003, No. 83, item 772; J.L. 2003, No. 130, item 1188; J.L. 2004, No. 162, item 1691, No. 162, item 1691; J.L. 2007, No. 134, item 947, No. 121, item 831, No. 192, item 1378; J.L. 2008, No. 220, item 1431) Contents Title I. Marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–616 Section I. Entering into Marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–22 Section II. Rights and Obligations of Spouses . . . . . . . . . . . . 23–30 Section III. Matrimonial Property Regimes . . . . . . . . . . . . . . 31–54 Chapter I. Statutory Property Regime . . . . . . . . . . . . . . . . 31–46 Chapter II. Contractual Property Regimes . . . . . . . . . . . . 47–515 Part 1. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–471 Part 2. Th e Community of Property . . . . . . . . . . . . . . 47–471 Part 3. Separate Property Regime . . . . . . . . . . . . . . . 51–511 Part 4. Separate Property with Compensation Part 4. for Gained Possessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512–515 Chapter III. Compulsory Property Regime . . . . . . . . . . . 52–54 Section IV. Termination of Marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–61 Section V. Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611–616 Title II. Consanguinity and Affi nity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617–1441 Section I. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617–618 Section Ia. Parents and Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618–1136 Chapter I. Affi liation of the Child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619–86 Part 1. Maternity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619–6116 Part 2. Paternity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62–86 Chapter II. Relations between Parents and Children . . . 87–1136 Part 1. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–91 3 Spis treści Oddział 2. Władza rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–1122 Oddział 3. Kontakty z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . 113–1136 Dział II. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114–127 Dział III. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128–1441 Tytuł III. Opieka i kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145–184 Dział I. Opieka nad małoletnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145–174 Rozdział I. Ustanowienie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145–153 Rozdział II. Sprawowanie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154–164 Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki . . . . . . . 165–168 Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki . . . . . 169–174 Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie . . . . . 175–177 Dział III. Kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178–184 4 Contents Part 2. Parental Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–1122 Part 3. Contact with a Child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113–1136 Section II. Adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114–127 Section III. Maintenance Obligation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128–1441 Title III. Care and Guardianship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145–184 Section I. Care of a Minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145–174 Chapter I. Establishing Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145–153 Chapter II. Exercising Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154–164 Chapter III. Supervision over the Exercise of Care . . . . . 165–168 Chapter IV. Dismissal of the Guardian and Cessation of Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169–174 Section II. Guardianship over a Completely Legally Section 2. Incapacitated Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175–177 Section III. Custodianship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178–184 5 1–3 Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 6 Tytuł I. Małżeństwo Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Przesłanki § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i  kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu ko- ścioła albo innego związku wyznaniowego w  obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego pra- wu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeń- stwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obec- ności duchownego. § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfi kowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między pań- stwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu we- wnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierowni- kiem urzędu stanu cywilnego. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywający- mi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim kon- sulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Ustalenie nieistnienia małżeństwa Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Dokumenty przedślubne § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przed- stawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzę- du stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu. Title I. Marriage Title I. Marriage Section I. Entering into Marriage Conditions § 1. A marriage is concluded when a man and a woman are both present before the head of a registry offi ce and make a statement that they take each other in marital union. § 2. A marriage is also concluded when a man and a woman enter into marital union under canon law or the law of another religious order, by stating their mutual intention to enter into marriage under Polish law in the presence of a cleric, and the head of the registry offi ce then draws up a marriage certifi cate. If these conditions are met, the marriage is consid- ered to have been concluded at the moment of making the statement of intent in front of the cleric. § 3. Th e provisions of the above paragraph apply if a ratifi ed international treaty or an act regulating the relationship between the state and the church or another religious order allows a marital union to be concluded under canon law or the law of another religious order with the same eff ects as if the marriage was concluded in front of a head of the registry offi ce. § 4. A man and a woman, being Polish citizens staying abroad, can also conclude a marriage in front of a Polish consul or a person appointed to perform the function of a consul. Annulling a marriage If a marriage certifi cate is drawn up in spite of the non-compliance of the provisions of the above article, anyone with a legal interest may initiate legal action to have the marriage annulled. Pre-wedding documentation § 1. Anyone wishing to enter into marriage should submit or present to the head of the registry offi ce the documents necessary to enter into marriage, as set out in separate regulations. § 2. If it is excessively diffi cult for a person intending to marry to obtain a document that must be submitted or presented to the head of the registry offi ce, the court may waive the person’s obligation to submit or present this document. 1–3 Article 1 Article 2 Article 3 7 Tytuł I. Małżeństwo § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzają- cym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku mał- żonków i o nazwisku ich dzieci. Okres oczekiwania Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne za- pewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawar- cie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Zaświadczenie § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadcze- nie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. § 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informu- je strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. Odmowa Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o  istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Pełnomocnictwo § 1. Z  ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o  wstąpieniu w  związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z  podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. 4–6 Artykuł 4 Artykuł 41 Artykuł 5 Artykuł 6 8 Title I. Marriage § 3. Th e head of the registry offi ce will stress the signifi cance of marriage to the people who intend to marry, along with the provisions governing the rights and obligations of spouses and the provisions concerning the name of the spouses and their children. Waiting period A marriage cannot be concluded by the head of a registry offi ce within one month from when the people planning to marry submit a written statement to the head of the registry offi ce that they are not aware of any circum- stances that would prevent the conclusion of the marriage. However, the head of the registry offi ce may allow the marriage to be concluded before this deadline if justifi ed by important considerations. Certifi cate § 1. In the case of a marriage in the form set out in Article 1 § 2 and 3, the head of the registry offi ce issues a certifi cate to the people intending to marry. Th e certifi cate states that there are no circumstances that would pre- vent the conclusion of the marriage, and sets out the contents and the date of the statements submitted concerning the future surname of the spouses and their children. § 2. Th e certifi cate loses its validity after three months from the issue date. § 3. On issuing the certifi cate, the head of the registry offi ce informs the parties about the further actions necessary to conclude the marriage. Refusal Th e head of the registry offi ce who learns of the existence of circumstances preventing the conclusion of the planned marriage, will refuse to accept the statements on entering into marital union, and will refuse to issue the certifi cate mentioned in Article 41. If there are any doubts, the head of the registry offi ce will turn to the court to decide whether the marriage can be concluded. Proxy § 1. If there are important circumstances, the court may allow the statement on entering into marriage, or the statement mentioned in Article 1 § 2 to be submitted by a proxy. § 2. Th e power of attorney should be drawn up in writing with an offi cially certifi ed signature, and mentioning the person who is entering into mar- riage. 4–6 Article 4 Article 41 Article 5 Article 6 9 7–8 Artykuł 7 Artykuł 8 10 Tytuł I. Małżeństwo Forma zawarcia; oświadczenia § 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. § 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci. § 3. Każda z  osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzę- du stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeń- ski podpisując akt małżeństwa. § 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. Obowiązki duchownego § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podle- gający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznanio- wego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 – bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o  których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadcze- nia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeń- skiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związ- ku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. § 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upły- wem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest rów- noznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowa- nie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. Title I. Marriage Form of conclusion; statement § 1. If the marriage is concluded by the head of the registry offi ce, the state- ment on entering into marriage should be submitted publicly and in the presence of two witnesses of full legal age. § 2. Th e head of the registry offi ce asks the man and the woman whether they intend to enter into marriage with each other and, if both reply with a positive answer, calls upon them to submit statements on entering into marriage and stating the surname of the spouses and their children. § 3. People planning to marry each submit a statement on entering into the marriage, by repeating after the head of the registry offi ce the contents of the statement or by reading it out loud. A person who is unable to speak should submit the statement on entering into the marriage by signing the marriage certifi cate. § 4. After both parties have submitted the statement on entering into the marriage, the head of the registry offi ce declares that, as a result of the unan- imous statement from both parties, the marriage was concluded. Duties of the clergy § 1. A priest before whom a marriage is concluded under canon law or the law of any other religious order, cannot accept the declarations mentioned under Article 1 § 2 without having seen a certifi cate stating that there are no circumstances that would exclude the conclusion of the marriage, drawn up by the head of a registry offi ce. § 2. Immediately after submitting the declaration mentioned in § 1, the priest draws up a certifi cate stating that the declaration was submitted in his presence at the marriage concluded under the internal law of the church or any other religious order. Th e certifi cate is signed by the priest, the spouses and two adult witnesses in whose presence the certifi cate was submitted. § 3. Th e priest sends the certifi cate mentioned in § 2, together with the cer- tifi cate drawn up by the head of the registry offi ce on the basis of Article 41 § 1, to the registry offi ce within fi ve days from the marriage being con- cluded; if it is sent as a registered letter from a post offi ce in Poland, it is equivalent to delivering it to the registry offi ce. If it is not possible to keep to the deadline due to uncontrollable circumstances, the deadline will be suspended for the duration of such circumstances. Th e time limit does not include public holidays. 7–8 Article 7 Article 8 11 9–11 Tytuł I. Małżeństwo Artykuł 9 Wyjątkowe sytuacje § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może ze- zwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z do- brem założonej rodziny. § 2. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osią- gnął. § 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Ubezwłasnowolnienie całkowite § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całko- wicie. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnie- nia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone. Artykuł 10 Wiek Artykuł 11 12 Title I. Marriage Exceptional situations § 1. If there is any direct threat to the life of one of the parties, the declara- tion on entering into the marriage can be submitted immediately to the head of the registry offi ce, without submitting or presenting the documents necessary to conclude the marriage. However, in this case the parties are obliged to submit assurances that there are no circumstances that would prevent the marriage from being concluded. § 2. In the event of a direct threat to the life of one of the parties, the dec- laration mentioned in Article 1 § 2 may be submitted by the priest without presenting the certifi cate drawn up by the head of the registry offi ce stating that there are no circumstances that would prevent the marriage from being concluded. In this case, the parties must assure the priest that they know of no circumstances that would prevent the marriage from being concluded. Th e provisions of Article 1 § 3, Article 2 and Article 8 § 2 and 3 apply accordingly. Age § 1. No one under the age of eighteen can enter into marriage. However, if there are important reasons, the guardianship court may permit a woman who has reached the age of sixteen to marry, where the circumstances show that the marriage would be in accordance with the best interests of the newly established family. § 2. A marriage entered into by a man who has not yet reached the age of eighteen, and by a woman who has not yet reached the age of sixteen, or who married between the ages of sixteen and eighteen without the consent of the court, can be annulled at the request of either spouse. § 3. It is not possible to annul a marriage for reasons of age, if the spouse reached marriageable age before the claim is brought. § 4. If a woman becomes pregnant, her husband cannot claim the annul- ment of the marriage for reasons of age. Complete legal incapacitation § 1. No one who is completely legally incapacitated can marry. § 2. Either spouse can annul a marriage on the grounds of legal incapacita- tion. § 3. It is not possible to annul a marriage on the grounds of legal incapacita- tion if the incapacitation has been overcome. 9–11 Article 9 Article 10 Article 11 13 12–15 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 14 Tytuł I. Małżeństwo Choroba psychiczna § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo nie- dorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z mał- żonków. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby. Bigamia § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku mał- żeńskim. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. § 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawar- ła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim. Pokrewieństwo i powinowactwo § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, ro- dzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między mał- żonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. § 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między mał- żonkami może żądać każdy z małżonków. Przysposobienie § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przyspo- sobiony. § 2. Unieważnienia małżeństwa z  powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Family and Guardianship Code Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: