Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 008417 11000935 na godz. na dobę w sumie
The Goods and Services Tax Act. Ustawa o podatku od towarów i usług - ebook/pdf
The Goods and Services Tax Act. Ustawa o podatku od towarów i usług - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 448
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1627-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o podatku od towarów i usług. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Ustawy, obowiązującą od 20.5.2010. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej i opatrzone jest wyjaśnieniami terminów charakterystycznych dla polskiego systemu prawnego. Publikacja ta stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorstw międzynarodowych działających na rynku polskim, jak również dla polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie na rynkach zagranicznych.

This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts into English, German, French and Russian, features an English translation of the Tax on Goods and Services Act, incorporating the most recent amendments in force since 20 May 2010. The translation has been prepared incorporating the most current language trends in the doctrine and case law of the European Union and explanations of typically Polish legal constructs. This publication constitutes a valuable aid to international entrepreneurs operating within the Polish market as much as to Polish business entities engaging in commerce in foreign markets.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Goods and Services Tax Act .qxd 6/23/10 2:14 PM Page 1 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 Kasper Drà˝ewski – graduated from the Law Faculty at the European School of Law and Administration, the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw and the Interdisciplinary Postgraduate Studies in Translation and Interpreting at the University of Warsaw. He has been an associate with O˝óg Partners since 2003, specialising in tax proceedings, tax optimisation and working with foreign corporate clients. James Atkins – a graduate of Gloucestershire University, England, with 22 years’ experience in various sectors, specialising in the private equity investment market. Currently, he is based in Warsaw and works as an independent consultant to foreign organisations moving into Polish markets and Polish organisations who trade internationally. He has col- laborated with Ozog Partners since 2007. Pawe∏ Tomczykowski – a graduate of the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Management at the University of Warsaw. A tax advisor and partner at Ozog Partners, he is also a member of the International Fiscal Association and the Taxation Council at the Polish Confederation of Private Employers “Lewiatan”. He has authored and co-authored numerous publications and commentaries in the area of tax law. Kasper Drà˝ewski – absolwent Wydzia∏u Prawa Europejskiej Wy˝szej Szko∏y Prawa i Administracji oraz Wydzia∏u Dziennikarstwa i Nauk Po- litycznych na Uniwersytecie Warszawskim, ukoƒczy∏ tak˝e Interdyscypli- narne Podyplomowe Studium Kszta∏cenia T∏umaczy na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 roku wspó∏pracuje ze kancelarià O˝óg i Wspólnicy, specjalizujàc si´ w post´powaniach, optymalizacji podatkowej i obs∏udze zagranicznych klientów korporacyjnych. James Atkins – absolwent Gloucestershire University w Wielkiej Brytanii z 22-letnim doÊwiadczeniem w ró˝nych sektorach gospodarki, specjali- zuje si´ w rynku inwestycji private equity. Obecnie pracuje w Warszawie jako niezale˝ny konsultant dla zagranicznych organizacji wkraczajàcych na polski rynek oraz polskich spó∏ek zajmujàcych si´ handlem mi´dzy- narodowym. Wspó∏pracuje z kancelarià O˝óg i Wspólnicy od 2007 r. Pawe∏ Tomczykowski – absolwent Wydzia∏u Prawa i Administracji oraz Wydzia∏u Zarzàdzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca podatkowy, partner w kancelarii O˝óg i Wspólnicy. Cz∏onek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan oraz International Fiscal Association. Autor oraz wspó∏autor licznych publikacji oraz komentarzy w zakresie prawa podatkowego. This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts into English, German, French and Russian, features an English translation of the Tax on Goods and Services Act, incorporating the most recent amendments in force since 20 May 2010. The translation has been prepared incorporating the most current language trends in the doctrine and case law of the European Union and explanations of typically Polish legal constructs. This publication constitutes a valuable aid to international entrepreneurs operating within the Polish market as much as to Polish business entities engaging in commerce in foreign markets. Niniejsza ksià˝ka, wydana w nowej serii t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie t∏umaczenie Ustawy o podatku od towarów i us∏ug. Obejmuje ono ostatnià nowelizacj´ Ustawy, obowiàzujàcà od 20.5.2010. Prezentowane t∏umaczenie uwzgl´dnia najbardziej aktualne trendy j´zykowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej i opatrzone jest wyjaÊnieniami terminów charakterystycznych dla polskiego systemu prawnego. Publikacja ta stanowi cennà pomoc dla przedsi´biorstw mi´dzynarodowych dzia∏ajàcych na rynku polskim, jak równie˝ dla polskich podmiotów gospo- darczych uczestniczàcych w obrocie na rynkach zagranicznych. Cena 149 z∏ e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B t c A x a T s e c i v r e S d n a s d o o G e h T g u ∏ s u u k t a d o p o a w a t s U i w ó r a w o t d o The Goods and The Goods and Services Tax Act Services Tax Act Ustawa o podatku Ustawa o podatku od towarów i us∏ug od towarów i us∏ug T∏umaczenie Kasper Drà˝ewski Konsultacja j´zykowa James Atkins Nadzór opracowania Pawe∏ Tomczykowski This new series of translations of Polish legal acts into the English language, published in a synoptic layout, places an emphasis on fluency, correctness and high level of its substantiality. Because of this, every published text is verified multiple times by native speakers of English. Nowa seria wydawanych w uk∏adzie synoptycznym t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski stawia na poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wyso- ki poziom merytoryczny. Dlatego ka˝dy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby w∏adajàce j´zykiem angielskim jako j´zykiem ojczystym. prawo_o_podatku_str 6/17/10 2:17 PM Page 1 The Goods and Services Tax Act Ustawa o podatku od towarów i us∏ug prawo_o_podatku_str 6/17/10 2:17 PM Page 2 T∏umaczenie / Translation Kasper Drà˝ewski Konsultacja j´zykowa / Language Editor James Atkins Nadzór opracowania / Supervising Editor Pawe∏ Tomczykowski prawo_o_podatku_str 6/17/10 2:17 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Goods and Services Tax Act Ustawa o podatku od towarów i us∏ug WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2010 Ustawa o podatku od towarów i usług Th e Goods and Services Tax Act Stan prawny: czerwiec 2010 / Latest updating: June 2010 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the fi les of articles inserted by the Publisher and editorial work. Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska Korekta: Michał Dębiński Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Editio, Pruszków Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1627-7 Spis treści / Contents Wstęp ................................................................ VI Foreword ............................................................ VII Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. .............................................. The Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 ............. 2 3 V Wstęp Mając na uwadze zarówno charakter europejskiego systemu podatku od war- tości dodanej jak i sposób jego uregulowania w przepisach Wspólnoty Eu- ropejskiej, w szczególności zaś wymóg wieloaspektowej harmonizacji prawa państw członkowskich w tym zakresie, konieczność zapewnienia dokładnego przekładu ustawodawstwa krajowego w tym przedmiocie jest trudna do prze- cenienia. Przyjmując zatem za cel stworzenie takiego opracowania polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, które zachowa największą możliwą dokład- ność na poziomie semantycznym, niniejsze tłumaczenie dąży do zachowania możliwie największej zgodności z terminami i nazewnictwem stosowanym szeroko w europejskiej legislacji dotyczącej podatku VAT oraz klasyfi kacjach Eurostat. Przyjęcie zasady pełnej wierności semantycznej wiązało się w niektórych przypadkach z koniecznością użycia specyfi cznych sformułowań na określe- nie podmiotów, instytucji oraz organizacji charakterystycznych dla polskiego systemu prawnego oraz rynku – takich jak spółdzielcze kasy oszczędnościo- wo-kredytowe, rozróżnienie pomiędzy organami skarbowymi a organami kontroli skarbowej, czy wywodzący się z prawa cywilnego trójpodział na osoby fi zyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. W takich przypadkach przyjęta została zawsze terminologia naj- szerzej akceptowana i stosowana w praktyce, o ile tylko pozostawała wierna oryginałowi. Kasper Drążewski James Atkins Warszawa, czerwiec 2010 VI Preface Having regard to the nature of the European Union Value Added Tax system and the manner in which it is established in the laws of the European Community, including, but not limited to, the far-reaching requirement for harmonisation of Member States’ legislation in this regard in a signifi cant variety of aspects, the importance of providing accurate translation of national legislation pertaining to these issues cannot be overstated. Th erefore, while seeking to provide a rendition of the Polish Goods and Services Tax Act that would be most accurate on a semantic level, this trans- lation also remains as close as possible to the terms and nomenclature widely used in European VAT legislation and Eurostat classifi cations. Th is requirement of semantic accuracy meant that in some cases the use of Polish-specifi c terms to describe certain entities, institutions or authorities, such as “credit and savings unions”, the diff erentiation between “tax authori- ties” and “fi scal inspection authorities”, the division of entities into natural persons, legal persons and “organisational units without legal personality” de- rived from Polish civil law could not be avoided. In these cases, the terminol- ogy used that is that most widely accepted and applied in such cases, in so far as it remains accurate. Kasper Drążewski James Atkins Warsaw, June 2010 VII Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) The Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 (Journal of Laws No. 54, item 535) 1 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) (zm.: Dz.U. 2005 Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484; Dz.U. 2006 Nr 143, poz. 1028, Nr 143, poz. 1029; Dz.U. 2007 Nr 168, poz. 1187, Nr 192, poz. 1382; Dz.U. 2008 Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1320; Dz.U. 2009 Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 215, poz. 1666; Dz.U. 2010 Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473) Spis treści i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ..... 9–13 Rozdział 1. Zasady ogólne ................................................ 19 Rozdział 2. Obowiązek podatkowy Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną ........................................................... 14 Dział I. Przepisy ogólne ......................................................... 1–4 Dział II. Zakres opodatkowania .............................................. 5–14 Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................... 5–6 Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług ............. 7–8 Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Dział III. Podatnicy i płatnicy ................................................... 15–18 Dział IV. Obowiązek podatkowy .............................................. 19–21 Dział V. Miejsce świadczenia ................................................... 22–28o Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów .... 22–24 Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ..... 25–26 Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ... 27–28o Dział VI. Podstawa opodatkowania .......................................... 29–32 Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów .......................................................... 20–20b towarów .................................................................... 33–40 podatników ..................................................... 21 Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych 2 The Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 (Journal of Laws1 No. 54, item 535) (as amended: J.L. 2005 No. 14, item 113, No. 90, item 756, No. 143, item 1199, No. 179, item 1484; J.L. 2006 No. 143, item 1028, No. 143, item 1029; J.L. 2007 No. 168, item 1187, No. 192, item 1382; J.L. 2008 No. 74, item 444, No. 130, item 826, No. 141, item 888, No. 209, item 1320; J.L. 2009 No. 3, item 11, No. 116, item 979, No. 195, item 1504, No. 215, item 1666; J.L. 2010 No. 57, item 357, No. 75, item 473) Contents intra-Community supply of goods ................. 9–13 Chapter 4. Taxation at dissolution of a partnership and discontinuance of a natural person’s business activity .............................................. 14 Section I. General provisions .................................................. 1–4 Section II. Scope of taxation .................................................... 5–14 Chapter 1. General provisions ......................................... 5–6 Chapter 2. Supply of goods and provision of services ....... 7–8 Chapter 3. Intra-Community acquisition of goods and Section III. Taxpayers and remitters ....................................... 15–18 Section IV. Tax liability ........................................................... 19–21 Section V. Place of performance ............................................. 22–28o Chapter 1. Place of performance with regard to goods ...... 22–24 Chapter 2. Place of performance of intra-Community acquisition of goods ........................................ 25–26 Chapter 3. Place of provision of services ........................... 27–28o Section VI. Tax base ................................................................ 29–32 Section VII. Rules for the assessment and collection Chapter 1. General provisions .......................................... 19 Chapter 2. Tax liability in intra-Community supply of goods and intra-Community acquisition of goods ......................................................... 20–20b Chapter 3. Tax liability of small taxpayers .......................... 21 of the tax on importation of goods ......................... 33–40 1 Hereinafter referred to as J.L. 3 Spis treści stawki 0 ....................................................... 83 nieściągalnych wierzytelności ....................... 89a–89b podatku naliczonego ..................................... 90–95 Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta Dział VIII. Wysokość opodatkowania ...................................... 41–85 Rozdział 1. Stawki ............................................................ 41–42 Rozdział 2. Zwolnienia ..................................................... 43–44 Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów ............ 45–82 Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania podatku należnego ......................................... 84–85 Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe .... 86–95 Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku ........................... 86–89 Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku ........................................................ 96–106 Rozdział 1. Rejestracja ...................................................... 96–98 Rozdział 2. Deklaracje ....................................................... 99 Rozdział 3. Informacje podsumowujące ............................ 100–102 Rozdział 4. Zapłata podatku ............................................. 103–105 Dział XI. Dokumentacja ........................................................... 106–112 Rozdział 1. Faktury ........................................................... 106–108 Rozdział 2. Ewidencje ....................................................... 109–110 Rozdział 3. Kasy rejestrujące ............................................. 111 Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów ........ 112 Dział XII. Procedury szczególne ............................................... 113–138 inwestycyjnego ............................................... 121–125 Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym ............... 126–130 towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków ...... 120 Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy ryczałtowych ................................................... 115–118 przedsiębiorców .............................................. 113–114 turystyki .......................................................... 119 Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota 4 Contents Chapter 2. Partial deduction of tax and correcting input tax ......................................................... 90–95 receivables ..................................................... 89a–89b Section VIII. Taxation rates ..................................................... 41–85 Chapter 1. Rates ............................................................... 41–42 Chapter 2. Exemptions ..................................................... 43–44 Chapter 3. Exemptions due to importation of goods ........ 45–82 Chapter 4. Extraordinary cases of applying the zero rate ... 83 Chapter 5. Special cases for determining the amount of output tax ................................................... 84–85 Section IX. Deductions and tax refunds. Partial deduction ...... 86–95 Chapter 1. Deductions and tax refunds ............................ 86–89 Chapter 1a. Tax settlements concerning uncollectable Section X. Registration. Tax returns and recapitulative statements. Payment of tax ..................................... 96–106 Chapter 1. Registration .................................................... 96–98 Chapter 2. Tax returns ..................................................... 99 Chapter 3. Recapitulative statements ............................... 100–102 Chapter 4. Payment of tax ............................................... 103–105 Section XI. Documentation ...................................................... 106–112 Chapter 1. Invoices ........................................................... 106–108 Chapter 2. Records ........................................................... 109–110 Chapter 3. Cash registers .................................................. 111 Chapter 4. Timeframe for storing documents ................... 112 Section XII. Special procedures ................................................. 113–138 Chapter 4. Special procedures for the supply of second- hand goods, works of art, collector’s items and antiques .................................................... 120 farmers ............................................................ 115–118 entrepreneurs .................................................. 113–114 Chapter 5. Special procedures concerning investment gold ................................................................. 121–125 Chapter 6. Travellers’ tax refund system ............................ 126–130 Chapter 3. Special procedures concerning tourism- Chapter 2. Special procedures concerning flat-rate Chapter 1. Special procedures concerning small related services ................................................ 119 5 Spis treści Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu ................... 131–134 Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ............................................. 139–176 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ........... 139–145 Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe ....................... 146–176 – procedura uproszczona ................................ 135–138 transportu towarów i usług podatku w wysokości 7 Załącznik 1. Wykaz towarów zaliczanych do nowych środków Załącznik 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od Załącznik 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką Załącznik 4. Wykaz usług zwolnionych od podatku Załącznik 5. Wykaz krajów (terytoriów), w przypadku których Załącznik 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką Załącznik 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie Załącznik 8. Wykaz towarów, których dostawa jest Załącznik 9. Wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, podatek z tytułu importu usług nie obniża kwoty podatku należnego lub nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku należnego zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy opodatkowana stawką 0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 5 podatku w wysokości 3 6 Contents Chapter 8. Simplifi ed procedure for intra-Community Chapter 7. Special scheme for foreign entities supplying electronically supplied services within the territory of the Community to non-taxable persons ............................................................ 131–134 Section XIII. Amendments to current legislation, transition regulations and fi nal provisions .......................... 139–176 Chapter 1. Amendments to current legislation ................. 139–145 Chapter 2. Transition provisions and fi nal provisions ....... 146–176 triangular transactions .................................... 135–138 the 7 per cent tax rate applies Schedule No. 1. Goods deemed as new means of transport Schedule No. 2. List of goods and services, the supply of which allows for a lump-sum tax repayment Schedule No. 3. Specifi cation of goods and services, to which Schedule No. 4. Specifi cation of tax exempt services Schedule No. 5. Specifi cation of countries (territories) in case of which the tax due to importation of services shall not lower the amount of output tax or allow a refund of diff erence in output tax Schedule No. 6. Specifi cation of goods and services subject Schedule No. 7. Specifi cation of goods to which Schedule No. 8. Specifi cation of goods whose supply is subject Schedule No. 9. Specifi cation of designations of special purpose vehicles referred to in article 86, paragraph 4, subparagraph 5 to zero rate under article 83, paragraph 1, subparagraph 26 of the act an exemption applies under article 74, paragraph 1, subparagraph 17 of the act to 3 per cent tax rate 7 Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Objaśnienie pojęć Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospoli- tej Polskiej; 2) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkow- skie Wspólnoty Europejskiej; 3) terytorium Wspólnoty – rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby sto- sowania tej ustawy: a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Fran- cuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczone- go Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru, b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europej- skiej: – wyspę Helgoland, terytorium Buesingen – z Republiki Fede- – Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii, – Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano – – departamenty zamorskie Republiki Francuskiej – z Republi- – Górę Athos – z Republiki Greckiej, – Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii, – Wyspy Normandzkie – ze Zjednoczonego Królestwa Wiel- c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty 4) terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to teryto- 5) terytorium państwa trzeciego – rozumie się przez to terytorium rium państwa wchodzące w skład terytorium Wspólnoty; państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty; kiej Brytanii i Irlandii Północnej, ralnej Niemiec, z Republiki Włoskiej, ki Francuskiej, 1–2 Artykuł 1 Artykuł 2 8 Europejskiej; Section I. General provisions Section I. General provisions Scope of the Act 1. This Act regulates matters of taxation under the regime of goods and services tax. 2. The Goods and Services Tax shall constitute income of the State Treasury. Defined terms 1. Whenever further mentioned herein: 1) territory of the Country – is the territory of the Republic of Poland; 2) Member State – is a member state of the European Community; 3) territory of the Community – is the territories of European Com- munity Member States, however, for the purposes of the execution of this Act: a) Principality of Monaco shall be treated as part of the territory of the Republic of France, Isle of Man shall be treated as part of the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, sovereign zones of Akrotiri and Dhekelia shall be treated as part of the territory of the Republic of Cyprus, b) the following territories of individual Member States shall be treated as excluded from the territory of the European Commu- nity: the Island of Helgoland, Buesingen territory – from the Fed- – eral Republic of Germany; – Ceuta, Melilla, the Canary Islands – from the Kingdom of Spain; – Livigno, Campione d’Italia, the Italian part of Lake Lugano – from the Republic of Italy; the overseas departments of the Republic of France – from – the Republic of France; – Mount Athos – from the Republic of Greece, the Aland Islands – from the Republic of Finland; – the Channel Islands – from the United Kingdom of Great – Britain and Northern Ireland; c) Gibraltar shall be treated as excluded from the territory of the 4) territory of a Member State – is the territory of a state being part of 5) territory of a third country – is the territory of a state not being part the territory of the European Community; of the European Community; European Community; 1–2 Article 1 Article 2 9 Dział I. Przepisy ogólne 6) towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszel- kie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przed- miotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty; 7) imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z tery- torium państwa trzeciego na terytorium kraju; 8) eksporcie towarów – rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określo- nych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego na- bywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyj- nych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywat- nych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1777/2005”; 9) imporcie usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; 10) nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: 2 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Goods and Services Tax Act. Ustawa o podatku od towarów i usług
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: