Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00229 006983 18968607 na godz. na dobę w sumie
The Great Dictionary of Law and Economics. Vol. II. Polish - English - ebook/pdf
The Great Dictionary of Law and Economics. Vol. II. Polish - English - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 723
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-2559-699-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera:

Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 3.000 wyrazów, terminów i wyrażeń.

Książka stanowi niezbędne narzędzie pracy tłumacza, prawnika, ekonomisty, bankowca, agenta ubezpieczeniowego, studenta oraz każdego, kto na co dzień posługuje się językiem angielskim w pracy i nauce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A a vista a vista; on presentation; sight; at sight; akredytywa ~ sight letter of credit; depozyt zwrotny ~ call deposit; kurs dewiz ~ sight rate; płatność ~ sight payment; płatny ~ paya- ble at sight; trata ~ sight draft; weksel ~ sight bill; bill at sight; wystawić weksel ~ draw at sight abandon abandon; abandonment; ~ celny cus- toms abandonment; akt ~u act of abandon- ment; przyjęcie ~u acceptance of abandon- ment; zgłoszenie ~u notice of abandonment abandonatariusz abandonee abandonować abandon abdykować abdicate (the throne) abnegacja abnegation; ~ kulturowa culture de- terioration; ~ wartości neglect of values abolicj|a 1. abolition; 2. annulment; 3. gener- al amnesty for certain offences; ~a całkowi- ta total abolition; ~a dla cudzoziemców ab- olition for foreigners; ~a kary śmierci aboli- tion of the death penalty; ~a podatkowa tax abolition; ~a powszechna general abolition; ~a ustawowa statutory abolition; ~a zatrud- nienia nierejestrowanego abolition of unde- clared employment; akt (dokument) ~i instru- ment of abolition abonament subscription; service fee; (prawo do użytkowania) licence; ~ miesięczny monthly season ticket; (na rozgrywki sportowe) season ticket; subscription ticket; (za radio i telewi- zję) licence fee; ~ stały flat rate abonent subscriber; ~ linii telefonicznej sub- scriber to a telephone line; ~ telefoniczny telephone subscriber; ~ teleksu telex sub- scriber abonować subscribe (to) aborcj|a abortion; ~a nieusprawiedliwiona (podlegająca karze) unjustified abortion; ~a usprawiedliwiona (ze względów medycznych lub innych) justifiable (justified) abortion; ~a uzasadniona (względami zdrowotnymi matki) justifiable (justified) abortion; kobieta pod- dająca się ~i abortee; zwolennik dopusz- czalności stosowania ~i abortionist abrogacja abrogation; ~ nieusprawiedliwiona abrogation without justification; ~ usprawie- dliwiona justified abrogation abrogować abrogate absencja absence; non-attendance; absentee- ism; truancy; ~ chorobowa sick absenteeism; ~ czasowa temporary absenteeism; ~ w pra- cy absence from work; absenteeism absolutn|y absolute; implicit; ultimate; ~a dys- krecja absolute discretion; ~a gwarancja ab- solute guaranty; ~a renta gruntowa absolute land rent; ~a sankcja absolute sanction; ~a większość absolute majority; ~a własność absolute interest; ~e pierwszeństwo (w peł- nym zaspokojeniu wierzycieli przed akcjona- riuszami) absolute priority; top-up priority; ~e prawo do posiadania nieruchomości fee simple; odpowiedzialność ~a absolute liabil- ity; sankcja ~a absolute sanction absolutorium 1. exoneration; 2. polit. vote of acceptation; 3. graduation; udzielić ~ grant a vote of approval absolwent graduate; ~ uniwersytetu universi- ty graduate absorpcja absorption; ~ gruntu ground absorp- tion; ~ kar concurrence of penalties; ~ nie- pewności absorption of uncertainty; ~ środ- ków wspólnotowych absorption of commu- nity appropriations; ~ technologii technolo- gy absorption absorpcyjny (o własności) absorptive absurdaln|y absurd; ~e przypuszczenie absurd assumption ad valorem ad valorem; cło ~ ad valorem duty; podatek ~ ad valorem tax adaptacja adaptation; ~ administracyjna ad- ministrative adaptation; ~ do pracy adap- tation to work; ~ filmowa film adaptation; ~ kulturowa cultural adaptation; ~ organiza- cji adaptation of an organization; ~ produktu product adaptation; ~ siły roboczej labour adjustment; labour force adjustment; ~ spo- łeczna social adaptation; ~ telewizyjna tele- vision adaptation; ~ umów (kontraktów) ad- aptation of contracts; ~ zasad adaptation of 1 adaptować adopcj|a principles (rules); ~ zawodowa professional (vocational) adaptation adaptować adapt; arrange; ~ pomieszczenie convert (into sth.) adekwatnoś|ć adequacy; accuracy; ~ć kapita- łowa capital adequacy; ~ć rozwiązań w za- kresie… adequacy of solutions in the scope of ; ~ć specyfikacji appropriateness of spec- ification; ocena ~ ci assessment of adequacy adekwatny adequate; accurate; ~ związek przy- czynowy adequate causal nexus adhokracja adhocracy administracja 1. administration; 2. manage- ment; ~ celna customs administration; ~ cen- tralna central administration; ~ dochodów income administration; ~ finansowa finan- cial administration; ~ Handlu Międzynaro- dowego International Trade Administration; ~ kolei railway administration; ~ kolonial- na colonial administration; ~ komunalna municipal administration; ~ lasów forest ad- ministration; ~ lokalna local administration; lotnicza aviation administration; ~ mieszka- niowa housing administration; ~ niewładcza non-regulatory administration; ~ o charak- terze ograniczonym (co do czasu itd.) lim- ited administration; ~ państwa state admin- istration; ~ państwowa state administration; ~ podatkowa tax administration; ~ pomocni- cza ancillary administration; ~ portowa port administration; ~ pracy labour administra- tion; ~ przedsiębiorstwa corporate admin- istration; ~ publiczna public administration; ~ publiczna sprzyjająca środowisku green public administration; ~ Regulacji Gospo- darczej am. Economic Regulatory Adminis- tration; ~ rządowa government administra- tion; ~ sądowa court’s of law administration; ~ statku (utrzymanie statku w dobrym stanie technicznym) management of a ship; ~ świad- cząca servicing administration; ~ więzienna prison administration; ~ władcza regulatory administration; ~ wojskowa army adminis- tration; ~ zapleczem backoff administration administracyjn|y administrative; ~a i operacyj- na zdolność do wdrażania wiedzy adminis- trative and operational capacity to implement the acquis; ~e postępowanie apelacyjne ad- ministrative appeal proceedings; ~e wyna- grodzenie straty administrative remedy; ~y organ egzekucyjny administrative execution authority; ~y przebieg dochodzenia (śledz- twa) administrative process of the inquiry (investigation); ~y tytuł wykonawczy ad- 2 ministrative enforcement order; ~ y zarządca masy upadłościowej administrative receiver; akt ~y jednostronny unilateral administra- tive act; akt ~y konstytutywny administra- tive constitutive act; decyzja ~a administra- tive decision; administrative ruling; docho- dzenie w postępowaniu ~ym official inquiry; dodatek na koszty ~e administrative cost al- lowance; dokument ~y administrative docu- ment; kara ~a administrative penalty; kosz- ty ~e administrative costs (expenses); opinie władz ~ych administrative rulings; postępo- wanie ~e administrative proceedings; proce- dura ~a administrative procedure; roszcze- nia ~e administrative claims; skargi ~e ad- ministrative claims; system ~y administrative system; w ~ym toku instancji in administra- tive proceedings; władza ~a executive administrator administrator; am. provost; man- ager; ~ ds. bezpieczeństwa security adminis- trator; ~ kont account administrator; ~ przy- musowy sequestrator; compulsory admin- istrator; ~ strefowy zoning administrator; ~ systemu (rent, emerytur) system adminis- trator administrować 1. administer; 2. govern; 3. man- age (sth); ~ kredytami manage credits; ~ ma- jątkiem manage an estate administrowanie management; administration; ~ kadrami personnel administration; ~ dłu- giem debt management; ~ handlem manage- ment of trade; trade management; ~ nieru- chomością za zgodą (wydzierżawiającego) estate at will administrowany managed; administered; ~ han­ del managed trade admiralicja admiralty adnotacja (na odwrocie dokumentu) endorse- ment; annotation; comment; notation; note; reference; ~ komornicza court bailiff anno- tation; ~ na odwrocie dokumentu endorse- ment on reverse; ~ na upoważnieniu sądo- wym (ustanawiającym administratora ma- jątku zmarłego) notation; ~ o proteście spo- rządzona (przez notariusza) na wekslu notation on a bill of exchange (by a nota- ry public); ~ o przyjęciu acceptance note; ~ o zawarciu związku małżeńskiego mar- riage annotation; ~ osobista personal note adopcj|a adoption; ~a bezpośrednia direct adoption; ~a międzynarodowa intercountry adoption; ~a nieformalna equitable adop- tion; ~a otwarta open adoption; ~a testa- mentowa adoption by testament; ~a zagra- adopcyjn|y adwokat ily Bencher; kancelaria ~a law office; koszty ~ie attorney’s fees; praktyka ~a legal prac- tice; przymus ~i (obowiązkowe zastępstwo strony przez wykwalifikowanego prawnika przed sądem) obligatory assistance of a law- yer; uprawnienia ~ie lawyer’s licence adwokat attorney (-at-law); br. barrister (-at- law); counsel; counselior; legal counsel; law- yer; pleader; szkoc. advocate; (w sądzie) bar- rister; ~ bronił sprawy the counsel argued the case; ~ generalny (główny) am. gener- al counsel; ~ konsumenta consumer advo- cate; ~ koronny br. Crown solicitor; ~ Ko- rony br. counsel for the Crown; ~ nieposia- dający tytułu adwokata królewskiego jun- ior barrister (council); ~ obrony counsel for the defence; defending counsel; ~ oskarżenia counsel for the prosecution; ~ powoda coun- sel for the plaintiff; plaintiff’s counsel; ~ po- zwanego defence counsel; ~ praktykują- cy practising barrister; ~ procesowy trial at- torney; ~ prowadzący kancelarię practising barrister; ~ prowadził sprawę the counsel ar- gued the case; ~ reprezentujący państwo government lawyer; ~ sądowy trial attor- ney; ~ specjalizujący się w prawie rodzin- nym i opiekuńczym certified matrimonial at- torney; ~ specjalizujący się w sporach sądo- wych litigation counsel; ~ specjalizujący się w sprawach rozwodowych divorce attorney; ~ sprawujący tymczasowo funkcję sędzie- go br. recorder; ~ strony przeciwnej oppos- ing counsel; ~ udzielający porad (ale nie- występujący w sądzie) br. chamber counsel; ~ wpisany na listę Sądu Najwyższego Ad- vocate-on-Record; ~ występujący jedynie w sądach niższych br. solicitor; ~ występu- jący w imieniu pozwanego counsel appear- ing for the defendant; am. attorney for the de- fendant (defense); ~ występujący w sprawie attorney of record; ~ występujący w sądach niższej instancji solicitor; ~ z upoważnie- nia by attorney; by power of attorney; ~ z urzędu (występujący w Sądzie Najwyższym) br. Official Solicitor (to the Supreme Court); br. public defender; court-appointed lawyer; ~ zajmujący się sprawami karnymi crimi- nal lawyer; ~ zlecający briefing solicitor; być reprezentowanym przez ~ a be represented by counsel; coroczna lista ~ ów br. Law List; honorarium (wynagrodzenie) ~ a counsel’s fee; barrister’s fee; legal fee; wziąć ~ a hire a lawyer 3 niczna foreign adoption; ~a ze względów humanitarnych adoption on humanitarian consideration; ~a zgodna z prawem legal adoption; aktualna data podjęcia zamiaru ~i ADP (actual date of placement); decyzja (postanowienie) o ~i adoption order; oddać dziecko do ~i put a child up for adoption; po- stanowienie o ~i adoption order adopcyjn|y adoption; rodzina ~a adoptive fam- adoptowan|y adopted; adoptive; ~y brat broth- er by adoption; ~y syn adoptive son; adopted son; ~ a córka adopted daughter adres address; (przesyłki) destination; ~ aktual- ny present address; ~ bezpośredni direct ad- dress; ~ biurowy office (business) address; ~ dla doręczeń address for service; ~ do ko- respondencji accommodation address; cor- respondence address; ~ domowy home ad- dress; ~ fikcyjny dummy address; ~ firmowy business (company) address; ~ grzecznościo- wy (czasowego pobytu) accommodation ad- dress; ~ internetowy website address; Inter- net address; ~ lokalny local address; ~ miej- sca zamieszkania home address; ~ na wy- padek potrzeby address in case of need; ~ nieznany address unknown; ~ pocztowy mailing address; br. postal address; ~ poczty post office address; ~ poczty elektronicznej e-mail address; email; electronic mail adress; ~ pomocniczy auxiliary address; ~ poprzed- ni former address; ~ prawny legal address; ~ prywatny private address; ~ schronienia shelter address; ~ stałego miejsca zamiesz- kania permanent address; address of per- manent residence; ~ telegraficzny cable ad- dress; telegram address; telegraphic address; ~ umowny fictitious address; ~ „w potrze- bie” (na wekslu) reference address in case of need; ~ wysyłkowy forwarding address; ~ zamieszkania residential address; ~ zwrot- ny return address; podać ~ give an address; zmiana ~u change of address adresat (przekazu) remittee; receiver; recipient; addressee; ~ nieznany addressee unknown; ~ oferty offeree; ~ powiadomienia notifica- tion recipient; ~ w potrzebie (napis na we- kslu) addressee (referee) in case of need; ~ wekslowy drawee; trustee adresować address; direct adresow|y address; chorągiewka ~a address tag; książka ~a address book adwokack|i ~a porada legal advice; aplikant ~i trainee solicitor; członek rady ~iej br. adwokatura adwokatura advocacy; Faculty of Advocates szk.; the bar; ~ Szkocji the bar of Scotland aeronawigacja air navigation afek|t affection; emotion; ~t patologiczny pathological affect; zabójstwo w ~cie crime of passion afektywn|y affective; ~e zaburzenie osobowo- ści affective personality disorder afer|a bubble; swindle; scandal; ~a dopingo- wa doping scandal; ~a korupcyjna corrup- tion scandal; ~a narkotykowa drug scandal; ~a oszukańcza bogus affair; ~a polityczna political scandal; zatuszować ~ę cover up a scandal afiliacja affiliated organization; affiliation afiliować affiliate afiliowan|y affiliated; ~e (stowarzyszone) to- warzystwo (przedsiębiorstwo) affiliated company (enterprise); członek ~y affiliated member afrykański African; ~ Bank Rozwoju African Development Bank (ADB); ~ Kongres Naro- dowy (partia w RPA) African National Con- gress (ANC) agencj|a 1. (firma) agency; 2. (przedstawiciel- stwo) agency office; representative; 3. (biuro) bureau; ~a bankowa bank agency; ~a Bez- pieczeństwa Narodowego National Securi- ty Agency (NSA); A~a Bezpieczeństwa We- wnętrznego Internal Security Agency; ~a bukmacherska betting shop; ~a celna cus- toms agency; ~a detektywistyczna detective agency; ~a dokonująca ratingu rating agen- cy Poor’s; ~a doradztwa personalnego hu- man-resources consulting agency; ~a Do- staw Euratomu Euratom Supply Agency; ~a ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Agen- cy for Health and Safety at Work; ~a ds. eg- zekwowania świadczeń alimentacyjnych na dziecko child support enforcement agen- cy; ~a ds. walki z przestępczością krymi- nalną criminal justice agency; ~a ekspedy- cyjna dispatch agency; ~a eksportowa ex- port agency; ~a federalna federal agency; ~a finansowa financial agency; ~ a frachtowa freight agency; ~a generalna general agen- cy; ~a handlowa commercial (trade) agency; mercantile agency; ~a informacyjna (praso- wa) news agency, press agency; inquiry agen- cy; ~a inkasowa collecting agency; ~a in- terwencyjna intervention agency; ~a kon- sularna consular agency; ~a kontrolna test- ing agency; ~a Kosmiczna Space Agency; ~a kredytowa eksportu export credit agen- 4 cy; ~a kupna (sprzedaży) nieruchomości real estate agency; ~a lotnicza flight agen- cy; ~a marketingowa marketing agency; A~ a Mienia Wojskowego Military Prop- erty Agency; ~a międzyrządowa intergov- ernmental agency; ~a morska naval agen- cy; maritime agency; ~a nadzorująca lead agency; ~a nieruchomości real estate agen- cy; A~a Nieruchomości Rolnych Agricul- tural Property Agency; A~a Normalizacyjna ds. Kierowców i Pojazdów Driver and Vehi- cle Standards Agency; ~a obrotu nierucho- mościami estate agency; ~a ochrony security (guard) agency; ~a pocztowa postal agency; ~a pośrednictwa pracy placement agency; ~a pracy tymczasowej temporary employ- ment agency; temporary help job; ~a praso- wa (informacyjna) press agency; ~aratin- gowa rating agency; ~a regionalna region- al agency; ~a reklamowa publicity agency; advertising (advertisement) agency; commer- cial house; ~a Restrukturyzacji i Moderni- zacji Rolnictwa Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture; ~a Rozwo- ju Międzynarodowego Agency for Interna- tional Development (AID); ~a Rynku Rolne- go Agricultural Market Agency; ~a rządowa government agency; governmental agency; ~a składująca storage agency; ~a sprzeda- ży selling agency; ~a Stanów Zjednoczo- nych do Spraw Rozwoju Międzynarodo- wego United States Agency for Internation- al Development; ~a stanowa state agency; ~a towarzyska escort agency; ~a transpor- towa (spedytorska) transport agency; ~a tu- rystyczna tourist agency (bureau); ~a ubez- pieczeniowa insurance agency; ~a Własno- ści Rolnej Agriculture Property Agency; ~a Własności Rolnej Skarbu Państwa Agri- culture Property Stock of the State Treasury Agency; ~a wynajmująca personel place- ment agency; temporary employment under- taking; A~a Wywiadu Intelligence Agency; ~a wyższego szczebla higher level agency; ~a zagraniczna foreign agency; ~a zakupu purchasing agency; A~a Zarządzania Kry- zysowego Emergency Management Agency; ~a zatrudnienia świadcząca usługi odpłat- ne fee-charging agency; centrala ~i head- quarters of an agency; Centralna A~ a Wy- wiadowcza am. Central Intelligence Agency (CIA) agencyjn|y agency; akta ~e agency records; umowa ~a contract of agency agenda akademicki agenda agenda; am. docket; ~ księgowa ac- counting agenda agent agent; broker; buying agent; middleman; representative; ~ armatora owner’s agent; ~ awaryjny (zajmujący się likwidacją rosz- czeń odszkodowawczych) settling agent; ~ banku bank broker; bank agent; ~ celny am. custom(-)house broker; customs agent; br. customs broker; clearing agent; ~ czarte- rowy armatora agent to owner; ~ del crede- re del credere agent; ~ do przeprowadzenia wyborów election agent; ~ do spraw sprze- daży sales agent; ~ do spraw zakupu buy- ing agent; ~ dokonujący potrąceń with- holding agent; ~ dyplomatyczny diplomatic agent; ~ eksportowy export agent; ~ federal- ny federal agent; ~ finansowy financial agent; ~ firmy solicitor; company’s agent; ~ firmy ubezpieczającej przeciw bezrobociu unem- ployment insurance officer; ~ fiskalny fiscal agent; ~ generalny (główny) general agent; ~ handlowy am. business agent; commercial traveler; dealer; mercantile agent; trade in- termediary; commercial agent; trade agent; ~ importowy import agent; importing agent; ~ inwestycyjny investment agent; ~ komiso- wy (na prowizji, prowizyjny) commission agent; ~ konsularny consular agent; ~ kup- na (sprzedaży) nieruchomości real estate agent; realtor; ~ nieposiadający żadnych uprawnień formalnych, a działający jedy- nie w nagłych wypadkach agent of necessi- ty; ~ nieruchomości br. estate agent; ~ nie- znanego zleceniodawcy undisclosed agent; ~ odbiorczy receiving agent; ~ okrętowy ship broker; ship’s agent; shipping agent; ~ okrętowy armatora chartering broker; ~ państwowy state agent; ~ płatniczy fis- cal agent; ~ podatkowy tax agent; ~ podró- ży travel agent; ~ pośredniczący w przeka- zywaniu informacji wywiadowczych couri- er; ~ prasowy press agent; ~ producenta am. manufacturer’s agent; ~ promocyjny promo- tion dealer; ~ prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia agent of necessity; ~ reklamowy publicity (advertising) agent; ~ rozrachun- kowy clearing agent; ~ rządowy government agent; ~ służb ubezpieczeniowych insur- ance services agent; ~ spedycyjny shipping agent; ~ spółki am. corporate agent; ~ sprze- daży selling agent; ~ sprzedaży statków ship broker; ~ ubezpieczeniowy agent to under- writers; insurance agent; insurance broker; insurance officer; underwriter; underwriting agent; ~ ubezpieczeniowy Lloyda Lloyd’s agent; ~ upełnomocniony accredited agent; ~ w handlu nieruchomościami am. real es- tate broker; ~ wyłączny exclusive agent; sole agent; ~ występujący w imieniu właścicieli statków ship’s husband; ~ zagraniczny for- eign agent; ~ zakupu purchasing agent; ~ za- rządzający managing agent agio agio; ~ bankowe bank agio; ~ emisyjne is- sue premium; premium on issue; share pre- mium; ~ emisyjne (kursu akcji) premium on shares; ~ emisyjne akcji share premium; ~ fi- nansowe financial agio; ~ konwersyjne con- version premium; ~ kursu dewiz premium on exchange; ~ pożyczki loan premium; ~ przy spłacie (wykupie) reimbursement premium; ~ złota (złotych monet) gold premium; pre- mium on gold agitator agitator; canvasser; fieldman; ~ poli- tyczny political agitator agitować agitate aglomeracja agglomeration; complex; ~ miej- ska conurbation; urban agglomeration (com- plex); ~ monocentryczna monocentric ag- glomeration agregat aggregate; ~ kredytowy credit ag- gregate; ~ monetarny monetary aggregate; ~ pieniądza money supply; money stock agresj|a aggression; ~a wojskowa military ag- gression; akt ~i act of aggression; zapobie- gać ~i prevent aggression agresor aggressor; państwo ~ aggressor state agresywność hostility; aggressiveness agresywn|y 1. belligerent; offensive; 2. (oso- ba) truculent; aggresive; ~a reklama aggres- sive ad (advertisement); ~a wycena aggres- sive pricing; ~e metody sprzedaży hard sell; hard selling; aggressive sales methods; ~e za- chowania spółki (w stosunku do konkurencji) abusive company behaviour; ~y marketing offensive marketing; aggressive marketing ajent franchise holder; franchised dealer akademia academy; ~ ekonomiczna Academy of Economical Sciences; ~ Marynarki Wo- jennej Naval Academy; ~ medyczna medical school; ~ nauk academy of science; ~ rolni- cza agricultural university; ~ wojskowa mili- tary academy; Polska A~ Nauk Polish Acad- emy of Sciences akademicki university; academic; człowiek z wykształceniem ~m university man; na- uczyciel ~ university teacher; fellow; rok ~ academic year 5 akademik akcj|a akademik pot. hostel; student hostel; br. hall (of residence); am. dorm akaparacja ring akaparować corner akapit 1. paragraph; 2. recital; sub(-)paragraph akceleracja acceleration akcent stress; element; kłaść na coś ~ put the ceptance; ~a zobowiązania acceptance of li- ability; brak ~i want of acceptance; data ~i date of acceptance; odmowa ~i dishonour- ing; okres ~i period of acceptance; płatność przez ~ę payment by acceptance; przedsta- wić do ~i present for acceptance akceptacyjn|y acceptance; akredytywa ~a ac- stress on sth. akcept acceptance; accepted bill; ~ bankowy bank acceptance; ~ bankierski banker’s ac- ceptance; ~ bezwarunkowy (weksla) clean acceptance (of a bill of exchange); uncondi- tional acceptance; ~ częściowy partial accept- ance; ~ do zapłaty w dniu acceptance due on; ~ dolarowy dollar acceptance; ~ domi- cylowany domiciled acceptance; ~ grzecz- nościowy (weksla) accommodation accept- ance; ~ grzecznościowy zaprotestowanego weksla przez trzecia osobę acceptance for honour; ~ handlowy trade acceptance; ~ in blanco acceptance in blank; blank accept- ance; ~ krajowy domestic acceptance; ~ na- dający się do dyskonta eligible acceptance; ~ niepodlegający dyskontu uneligible accept- ance; ~ ogólny general acceptance; ~ płat- ny w dniu acceptance due on; ~ przez pod- pis (umowy) acceptance by signature (of an agreement); ~ przez wyręczenie collateral acceptance; ~ towarowy trade acceptance; ~ traty acceptance of a draft; ~ w zamian za dokumenty acceptance against documents; ~ warunkowy conditional acceptance; quali- fied acceptance; ~ weksla acceptance of a bill of exchange; ~ weksla niehonorowanego ac- ceptance of honour; acceptance supra protest; ~ z dodatkowym zabezpieczeniem collateral acceptance; ~ zabezpieczający collateral ac- ceptance; milczący ~ implied acceptance akceptacj|a acceptance; (zgoda) assent; ~a bez- pośredniego przełożonego one-over-one ap- proval; ~a bezwarunkowa unconditional ac- ceptance; ~a częściowa partial acceptance; ~a danych kontroli acceptance of test data; ~a innowacji adoption of innovation; ~a nie- odwołalna irrevocable acceptance; ~a ofer- ty przetargowej acceptance of a tender; ~a przez klienta customer acceptance; ~a rosz- czeń acceptance of claims; ~a społeczna so- cial acceptance; ~a weksla acceptance of a bill; acceptance of a draft; ~a weksla nie- honorowanego acceptance for honour (by intervention); acceptance supra protest; ~a z zastrzeżeniem acceptance with provision; ~a za poręczeniem (z awalem) collateral ac- 6 ceptance credit akceptant (weksla) accepter; acceptor; tak- er; drawee; ~ przez wyręczenie (zaprotesto- wanego weksla) accepter for honour (by in- tervention, supra protest); ~ weksla taker of a bill akceptować 1. approve; assent; endorse; 2. (przyj- mować do wiadomości) accept; ~ bez za- strzeżeń accept without reservations; ~ in blanco accept in blank; ~ łapówkę accept (take) a bribe; ~ porozumienie (układ) ac- cept an arrangement (agreement); ~ propozy- cję accept a proposal; ~ ugodę accept a com- position; ~ warunki accept the terms; ~ we- dług wartości nominalnej accept at face val- ue; ~ weksel accept a bill; give protection to a bill; ~ wpłatę approve a payment akceptowalność acceptability akceptowaln|y acceptable; ~e całkowite ryzy- ko zlecenia acceptable audit risk; ~e ryzyko wykrycia acceptable detection risk; ~e ry- zyko zlecenia acceptable ultimate risk; ~y w przedstawionej formie acceptable as pre- sented akceptowanie accepting; acceptance; ~ (bra- nie) łapówek accepting (taking) of bribes akceptowany received; accepted; ~ społecznie socially accepted akcesj|a accession; deklaracja ~i declaration of accession; kryteria ~i accession criteria akcesoria accessories; appliances; ~ i sprzęt fixtures and equipment akcesoryjn|y accessory; poręczenie ~e collater- al guarantee; wina ~a accessory guilt akcesyjn|y accession; ~e kwoty wyrównawcze accession compensatory amounts; negocja- cje ~e accession negotiations; proces ~y ac- cession process; traktat ~y accession treaty; Treaty of Accession akcj|a 1. (czynność) action; operation; 2. (po- wództwo) civil action; claim; complaint; 3. (papier wartościowy) am. stock; am. stock certificate; share; 4. (działanie) campaign; ~a antydumpingowa antidumping action; ~a aportowa initial share; share issued for con- sideration other than cash; vendor’s share; ~a bankowa bank share; ~a bez dodatkowej akcj|a płatności (w przypadku bankructwa) non-as- sessable stock; ~a bez prawa głosu non-vot- ing share; ~a bez wartości nominalnej no par share (stock); share of no par value; share without par value; ~a bez wartości paryteto- wej no par value share; ~a bez zabezpiecze- nia debenture share; ~a bezpośrednia direct action; ~a będąca w obrocie publicznym publicly traded share; ~a całkowicie opłaco- na fully paid share; ~a częściowo opłacona partly paid share; ~a dająca prawo do głoso- wania voting stock (share); ~a dająca prawo do otrzymania dywidendy participating share; ~a dająca prawo do większej liczby głosów multiple voting share; ~a defensywna defensive operation (action); ~a funduszu in- westycyjnego investment fund share; ~a glo- balna global action; ~a handlowa trade ac- tion; ~a happeningowa happening action; ~a jako lokata kapitałowa investment shares (stock); ~a jednostronna unilateral action; ~a już wyemitowana already issued share; ~a kwotowana na giełdzie quotable share; ~ a młoda young share; ~a na okaziciela bearer share; ~a „niebieski żeton” (pierwszo- rzędny papier wartościowy) blue-chip; ~a niecałkowicie (częściowo) opłacona partly paid share; not fully paid share; ~a nowej emisji new share (stock); ~a nowo wyemito- wana am. baby stock; ~a o ograniczonej zbywalności tied share; ~a odroczona de- ferred stock; deferred share; ~ ostrzegawcza token action; ~a pościgowa pursuit chase; ~a preferencyjna preferred (stock) (prefs); debenture stock; prior stock; ~a pra- cownicza employee stock; employee’s share; ~a promocyjna promotion action; ~a prote- stacyjna industrial action; ~a protestacyjna polegająca na zwolnieniu tempa pracy ca’canny strike; ~a przedsiębiorstw prze- mysłu papierniczego pulp and paper indus- try stock; ~a przedsiębiorstwa przemysłu górniczego mining equity; ~a przedsiębior- stwa sektora górniczego o drugorzędnym znaczeniu junior mining security; ~a ratow- nicza salvage action; life-saving action; res- cue action; ~a reglamentacyjna (regulacyj- na) regulatory action; ~a reklamowa adver- tising action; ~a solidarnościowa solidarity action; ~a społeczna civic inititive; social campaign; ~a subskrybowana subscribed share; ~a tymczasowa temporary action; ~a uprawniająca do głosowania voting stock; ~a uprzywilejowana am. preference stock; share akcj|a preference share; preferred share (stock) (prefs); debenture stock; prior stock; ~a uprzywilejowana kumulacyjna cumulative preference share; ~a uprzywilejowana zwy- kła common preferred share; ~a w posiada- niu własnym capital stock in treasury; ~a w zarządzie powierniczym beneficially owned share; ~a wojenna act of war; ~a wy- emitowana przez korporację br. corporation stock; ~a wywrotowa sedition; subversive action; ~a wzrastająca growth share; ~a za- bezpieczająca safeguard action; ~a zabez- pieczająca dla celów rozwoju safeguard ac- tion for development purposes; ~a zagranicz- na foreign stock; ~a założycielska initial share; share issued for consideration other than cash; vendor’s share; founder’s share; founders’ stock; management share; opening stock; ~a zapobiegawcza preventive action; ~a zmierzająca do otrzymania odszkodo- wania assumpsit; ~a związkowa industrial action; ~a zwykła common stock; (nieuprzy- wilejowana) ordinary share; A-share; com- mon share; equity; original share (stock); ~a zwyżkująca winner; ~e „wysokiego lotu” (których stosunek ceny do dochodu przekra- cza średnią) high flyers; ~e 100­dolarowe full shares; ~e aktywne active stocks; ~e alfa br. Alpha stocks; ~e amerykańskie American stocks; ~e bankowe bank shares; ~e biorące udział w zyskach participating shares; ~ e dające prawo do większej liczby głosów multiple voting shares; ~e domów towaro- wych stores; ~e drugiej kategorii sec- ond-rate shares (stocks); ~e emitowane przez korporacje corporation stocks; ~e firm motoryzacyjnych motor stocks; ~e gotowe do dostarczenia good de- livery stocks; ~e górnicze mining shares; ~e gratisowe br. bonus shares; am. bonus stocks; ~e groszowe br. penny shares; am. penny stocks; ~e gwarantowane guaranteed shares (stocks); ~e imienne inscribed shares; in- scribed stocks; registered shares; ~e kolejowe (towarzystw kolejowych) railroads; ~e ko- palniane mining shares (stocks); ~e kopalń w Południowej Afryce pot. Kaffirs; ~e ko- palń złota gold stocks; ~e kumulacyjne ac- cumulative stocks; ~e kwalifikowane człon- ków rady nadzorczej spółki qualifying shares; ~e lokalnych organów władzy local authorities stocks; ~e mające nominał par-value stocks; ~e na okaziciela am. bearer stocks; bearer shares; shares warrant (to bear- (korporacyjne) 7 akcj|a er); ~e na ożywienie recovery stocks; ~e na- bywane za gotówkę cash shares; ~e najak- tywniejsze most active shares; ~e najbar- dziej wiarygodnych i przynoszących zyski firm giełdowych am. blue chips; ~e należące do niewielu akcjonariuszy tightly held shares; ~e niedające posiadaczowi prawa głosu non-voting stocks; non-voting shares; ~e niedopuszczone urzędowo do obrotu am. letter stocks; ~e nienotowane na giełdzie unquoted shares; ~e nieopodatkowane bail- out stocks; ~e nieposiadające wartości no- minalnej no par value shares; ~e nierozdzie- lone unalloted shares; ~e nieustalone blank stocks; ~e niewyemitowane unissued shares; ~e niezrealizowane excess shares; ~e niecie- szące się popytem dead stocks; ~e nieku­ mulacyjne am. non-cumulative stocks; ~e nieopodatkowane bail-out stocks; ~e nie- przenoszalne unassignable shares; ~e nie- subskrybowane unsubscribed stocks; ~e nie­ uprawniające udziałowcy do głosowania podczas zebrań akcjonariuszy non(-)voting shares; ~e niewycenione unvalued stock; ~e nisko oceniane low-rated shares; ~e notowa- ne na giełdzie listed stocks; ~e nowej emisji junior stocks; ~e o spadającym kursie soft stocks; ~e o wartości nominalnej 25 dola- rów quarter stocks; ~e o wartości nominal- nej 50 dolarów half stocks; ~e obligacyjne debenture stocks; ~e obowiązkowe subskry- bowane przez członków zarządu spółki qualification shares; ~e odroczone deferred shares; ~e ograniczone non-assessable stocks; ~e opłacone całkowicie fully-paid stocks; ~e opłacone częściowo partly-paid stocks; ~e ostateczne definite shares; ~e ostatnio wy- emitowane newly issued shares; ~e ostem- plowane marked shares; ~e pierwszej emisji original stocks; ~e pierwszeństwa preference shares; ~e płatne w złocie gold shares; ~e podlegające opodatkowaniu (po ich sprze- daży na giełdzie) assessable stocks; ~e po- życzki narodowej the funds; ~e pracowni- ków employee stocks; staff shares; ~e prefe- rencyjne kumulacyjne cumulative prefer- ence shares; ~e preferowane preferred stocks; ~e przedsiębiorstw użyteczności pu- blicznej public utility shares (stocks); ~e przemysłowe industrial shares (stocks); in- dustrials; ~e przemysłu ciężkiego heavy in- dustrials; ~e przemysłu miedzianego copper shares; coppers; ~e rozdrobnione split-up stocks; ~e sankcjonujące assented shares; ~e 8 akcj|a spadły o jeden punkt the shares relapsed a point; ~e spekulacyjne speculative shares (stocks); ~e spłacone w całości fully paid stocks; ~e spółki am. corporate bonds; corpo- rate stocks; ~ e spółki posiadane przez jej kierownictwo management shares; ~e sta- lowni steels; ~ e standardowe leaders; lead- ing shares; ~ e stanowiące własność spółki treasury stocks; ~e starej emisji old shares; old stocks; ~ e subskrybowane subscribed shares; subscription shares; ~e subskrybowa- ne przez członków zarządu spółki qualifica- tion shares; ~e szybko rozwijającego się przedsiębiorstwa growth stocks; ~e towa- rzystw kolejowych am. rail stocks; ~e towa- rzystw naftowych oil shares; oils; ~e towa- rzystw ubezpieczeniowych insurance com- pany stocks; ~e towarzystw żeglugowych shipping shares; ~e ubezpieczeniowe insur- ance shares; ~e uprawniające do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy voting shares; ~e uprawniające do poboru dywidendy participating shares; ~e uprzywi- lejowane br. preference shares; preferences; am. preferred shares; preferred stocks; prefer- ence stocks; privileged shares; ~e uprzywile- jowane dające prawo do dodatkowej dywi- dendy br. participating preference shares; am. participating preferred stocks; ~e uprzywile- jowane kumulacyjne cumulative preferred stocks; priority shares; ~e uprzywilejowane niekumulacyjne non-cumulative preferred stocks; ~e uprzywilejowane zamienne con- vertible preferred stocks; ~e uprzywilejowa- ne zwykłe common preference stocks; ~e uprzywilejowane zwrotne redeemable pref- erence shares; ~e utracone forfeited shares; ~e w obiegu (wyemitowane) outstanding shares (stock); ~e, w przypadku których wypłata dywidend jest gwarantowana przez inne przedsiębiorstwa guaranteed stocks; ~e wątpliwe br. fancy shares; ~e wiel- kich spółek blue-chip shares; ~e wiodące leading shares; ~e wydawane pracownikom stocks issued to employees; ~e wyemitowane issued shares; issued stocks; ~e wymagające dopłaty am. assessable stocks; ~e wysoko notowane high-flying stocks; ~e z gwaranto- waną dywidendą guaranteed shares (stocks); ~e z prawem udziału w zyskach profit-shar- ing stocks; ~e z odroczonym terminem wy- płaty dywidendy deferred shares; ~e zagra- niczne foreign stocks; ~ e zamienne convert- ible stocks; ~e zamienne preferencyjne con- akcjonariat akredytyw|a vertible preference shares; ~e zapewniające większość podczas głosowania golden shares; ~e zastrzeżone (warunkowe) qualifi- cation shares; ~e zdematerializowane paper- less shares; ~e zdeponowane u powiernika shares held in escrow; ~e zdeponowane sta- nowiące zabezpieczenie guaranty stocks; ~e zespolone stapled stocks; ~e złote golden shares; ~e zniżkują the shares are down; ~e zwykłe ordinary shares; common shares; ~e zwykłe bez ustalonej dywidendy equities; ~e zwykłe przedsiębiorstw przemysłowych industrial equities; handel (obrót) ~ami stocks trading; stocks jobbery; dochód netto przypadający na ~ę net income per share; dochód w przeliczeniu na jedną ~ę earnings per share; certyfikat ~i share certificate; stock certificate; ciągłe dokupowanie ~i określonego przedsiębiorstwa pyramiding; część ~i fraction of a share; denominowanie ~i share denomination; dochód z ~i stock yield; yield on shares; indeks cen (kursów) ~i share price index akcjonariat stockholders; ~ bierny passive ownership of equity; ~ pracowniczy com- pany stock ownership; employee share own- ership; ~ rozproszony dispersed stockhold- ers; ~ własnościowy shareholders’ structure; struktura ~u shareholders structure akcjonariusz 1. equity holder; holder of shares; participator; shareholder; stockhold- er; 2. investor; ~ banku bank shareholder; bank stockholder; ~ będący osobą fizyczną non-corporate shareholder; ~ drobny small shareholder; ~ główny principal shareholder; ~ krajowy residential shareholder; ~ mniej- szościowy minority shareholder (stockhold- er); ~ nieuprzywilejowany (posiadający ak- cje zwykłe) ordinary shareholder; ~ obej- mujący akcje w czyimś imieniu nominee shareholder; ~ posiadający akcje imienne registered shareholder; ~ posiadający akcje uprzywilejowane preference shareholder; ~ posiadający akcje z odroczoną dywiden- dą deferred shareholder; ~ posiadający akcje zwykłe ordinary shareholder; ~ posiadający kontrolny pakiet akcji controlling share- holder; ~ uprzywilejowany preferred stock- holder; ~ większościowy controlling share- holder (stockholder); majority shareholder; cudzoziemski ~ non-resident shareholder; główny ~ main shareholder akcydencje customs charge akcyjn|y (towarzystwo) am. incorporate; joint- stock; (jednorazowy) one-off; ~e towarzy- stwa ubezpieczeniowe stock insurance com- panies; ~y bank komercyjny br. joint stock bank; certyfikat ~y bez dołączonych kupo- nów bare shell; fundusz ~y share fund; kapi- tał ~y share capital; przedsięwzięcie ~e one- off enterprise akcyza excise; excise duty; excise tax; ~ na benzynę tax on petrol; ~ na napoje alkoho- lowe liquor excise; excise on spirits; ~ zapo- rowa barrage excise aklamacj|a (przyjęcie wniosku bez głosowania) acclamation; przyjąć przez ~ę adopt by ac- clamation; uchwalić przez ~ę carry by accla- mation; wybrać przez ~ę elect by acclama- tion akord (system pracy) piecework; payment by the work; ~ progresywny accelerating piece rate; ~ z premią incentive wage system; pra- ca na ~ piecework; job-work; pracować na ~ be on piecework akordow|y, płaca ~a piecemeal pay; pracow- nik ~y jobber; wynagrodzenie ~e piecework wage akredytacja accreditation; ~ agencji SAPARD accreditation of the SAPARD agency; ~ do- stawców accreditation of suppliers; ~ Euro- pejska European Accreditation akredytować accredit akredytowanie accreditation akredytowany accredited; beneficiary; credit- ed party; A~ Instytut Rzeczników Patento- wych Chartered Institute of Patent Attorneys; ~ przedstawiciel accredited representative; ~ w Berlinie accredited to Berlin; korespon- dent ~ przy correspondent accredited to akredytyw|a credit; letter of credit; ~a akcep- tacyjna acceptance letter of credit; ~a awi- zowana advised letter of credit; ~a banko- wa banker’s letter of credit; ~a bankowa na pokrycie kosztów związanych z przygoto- waniem towarów do wysyłki packing letter of credit; ~a bez podania kwoty blank let- ter of credit; ~a bezdokumentowa clean let- ter of credit; ~ a bezpośrednia direct letter of credit; ~a budżetowa budgetary letter of credit; ~a czysta (bezdokumentowa) clean (open) letter of credit; ~a długoterminowa long-term letter of credit; ~a dokumentowa documentary letter of credit; ~a dokumen- towa adresowana do eksportera commer- cial letter of credit; ~a eksportowa export letter of credit; ~a gotówkowa sight credit; 9 aksjomat akt ~a gwarantowana guaranteed letter of cred- it; ~a handlowa commercial letter of credit; ~a importowa import letter of credit; ~a jed- norazowa single letter of credit; ~a jeszcze niewykorzystana a not yet utilized letter of credit; ~a krajowa internal letter of credit; am. domestic letter of credit; ~a negocjacyj- na negotiable letter of credit; ~a niepokryta uncovered letter of credit; ~a nieodnawialna non-renewable letter of credit; non-revolv- ing letter of credit; ~a nieodwołalna irrevo- cable letter of credit; ~a niepodzielna indi- visible letter of credit; ~a niepotwierdzona unconfirmed letter of credit; ~a o negocja- cji negotiation letter of credit; ~a odnawial- na extended letter of credit; non(-)cumula- tive letter of credit; ~a odwołalna revocable letter of credit; ~a ograniczona limited let- ter of credit; ~a okrężna (cyrkularna) circu- lar letter of credit (c.l.c.); circular note; gen- eral letter of credit; ~a oryginalna (pierwot- na) original letter of credit; ~a otwarta przez nabywcę na rzecz sprzedawcy back-to-back letter of credit; ~a otwarta telegraficznie tel- egraphic letter of credit; ~a pieniężna mone- tary letter of credit; ~a podróżna world-wide circular letter of credit; ~a podróżnicza (tu- rystyczna) traveller’s letter of credit; ~a po- dzielna divisible credit; divisible letter of credit; ~a pokryta covered letter of credit; ~a pomocnicza (zabezpieczająca) standby let- ter of credit; ~a potwierdzona confirmed let- ter of credit; ~a potwierdzona nieodwołalna straight credit; confirmed irrevocable letter of credit; ~a przenoszalna transferable letter of credit; ~a rembursowa reimbursement letter of credit; ~a rewolwingowa revolving letter of credit; ~a rozszerzona extended letter of credit; ~a towarowa certificate of manufac- ture letter of credit; commercial credit; com- modity letter of credit; ~a wiązana back-to- back letter of credit; ~a wygasa (traci waż- ność) the letter of credit expires (becomes in- valid); ~a wyprzedzająca anticipatory letter of credit; ~a z czerwoną klauzulą red clause letter of credit; ~a z odroczonym terminem płatności deferred payment letter of credit; ~a z tratą płatną a vista sight letter of cred- it; ~ a zbywalna (przenoszalna) transfera- ble letter of credit; ~a zwykła simple letter of credit; czysta ~a open credit; data otwar- cia (wystawienia) ~y date of issue of a let- ter of credit aksjomat axiom 10 akt 1. (działanie) act; 2. (document) certificate; deed; statute; document; ~ abandonu act of abandonment; ~ abdykacji instrument of ab- dication; ~ administracyjny administrative act; ~ administracyjny deklaracyjny ad- ministrative declaratory act; ~ administra- cyjny jednostronny unilateral administrative act; ~ administracyjny konstytutywny ad- ministrative constitutive act; ~ agresji act of aggression; ~ antydumpingowy antidump- ing act; ~ anulujący (polecenie właściciela hipoteki dokonania zmian w akcie hipotecz- nym) deed of annulment; ~ autentyczny au- thentic deed (document); ~ bankructwa act of bankruptcy; ~ bezprawny illegal act; ~ ce- sji (przelewu) deed of conveyance; deed of assignment; deed of transfer; instrument of transfer; ~ cesji (przelewu) majątku deed of assignment; ~ darowizny deed of donation; ~ derogacyjny derogation deed; ~ dobrej woli act of good will; ~ hipoteczny mortgage certificate; mortgage deed; ~ Końcowy Final Act; ~ Końcowy z Helsinek Helsinki Final Act; ~ kupna purchase deed; ~ kupna­sprze- daży deed (bill) of sale; sale contract; ~ lo- kacyjny incorporation charter; ~ łaski act of pardon; act of grace; act of indemnity; ~ na- bycia deed of acquisition; ~ nadania charter; ~ nadzorczy supervisory instrument; ~ natu- ralizacji (nadania obywatelstwa) act of nat- uralization; ~ niewiążący non-binding act; ~ nominacyjny certificate of appointment; ~ notarialny notarial act; notarial deed; au- thenticated act; ~ obowiązujący binding act; effective act; act in force; ~ obrony act of de- fence; ~ oficjalny official act; ~ orzekający utratę praw obywatelskich oraz konfiska- tę majątku Act (Bill) of Attainder; ~ oskar- żenia accusation; bill of indictment; indict- ment; ~ oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego indictment; ~ pi- ractwa act of piracy; ~ poświadczenia dzie- dziczenia deed of succession certification; ~ powołania członka zarządu act of ap- pointment of the member of the management board; ~ pozorny ostensible act; ~ prawny deed; enactment; legal act; law act; (l. mn.) legislation; ~ prawny dotyczący papie- rów wartościowych securities act; ~ praw- ny przelewu praw deed of assignment of rights; ~ prawomocny act in force; ~ prote- stu act of protest; ~ protestu weksla act of protest; ~ prywatny private deed; ~ prze- baczenia act of forgiveness; ~ przekazania akt|a aktyw|a praw deed of assignment; ~ przelewu (cesji) transfer deed; deed of transfer; transfer instru- ment; ~ przemocy act of violence; ~ przenie- sienia własności deed of settlement of prop- erty; deed of transfer; ~ przeniesienia wła- sności nieruchomości (tytułu prawnego) deed of conveyance; A~ Przystąpienia (do Unii Europejskiej) Accession Act; ~ sabotażu act of sabotage; ~ sądowy judicial act; ~ ter- rorystyczny terroristic act; ~ terroryzmu acts of terrorism; ~ ugody deed of arrange- ment; ~ układu z wierzycielami deed of ar- rangement; ~ ułaskawienia act of indemni- ty; ~ umowy agreement; contract; ~ upadło- ści act of bankruptcy; ~ urodzenia certificate of birth; birth certificate; ~ urzędowy pub- lic act; public record; official act; ~ ustawo- dawczy legislative act; ~ utworzenia spół- ki memorandum of association; deed of as- sociation; ~ uzupełniający supplementing act; ~ władzy (niepodlegający kontroli sądo- wej) act of State; ~ władzy państwowej act of state; ~ własnej i nieprzymuszonej woli free act and deed; ~ własności deed of own- ership; freehold; title deed; ~ wojny act of war; ~ woli act of will; act of volition; ~ wro- gi (w stosunkach międzynarodowych) hostile act; ~ wykonawczy secondary legislation; implementing instrument; ~ wykonawczy ustawy o wychowaniu w trzeźwości Regula- tion to the Upbringing in Sobriety Act; ~ za- kupu act of purchase; ~ założycielski (utwo- rzenia) foundation act; am. corporation char- ter; deed of incorporation; foundation law; ~ zawarcia małżeństwa certificate of mar- riage; marriage certificate; ~ zgonu certificate of death; death certificate; ~ zniesienia (za- dłużenia lub obciążenia) deed of release; ~ a prawne dotyczące dzierżawy leasehold leg- islation; dodatek do ~ u prawnego label akt|a 1. (dokumenty) files; records; papers; 2. (sprawy, osoby notowanej) dossier; ~a agencji agency records; ~a archiwalne ar- chival records; ~a banku records of a bank; bank records; ~a księgi wieczystej land and mortgage register files; ~a odnoszące się do tej sprawy the records concerning this case; ~a odwołania appeal docket; ~a osobopo- znawcze personal background records; ~a osobowe personal dossier; dossier; person- al files; personnel records; service records; ~a osoby notowanej na policji person dos- sier; ~a państwowe state records; ~a perso- nalne personnel files; records; ~a podręczne reference files; ~a pomocnicze supplementa- ry files; ancillary papers; ~a publiczne pub- lic records; ~a sądowe (sprawy) brief; court records (rolls); records of the court; ~a spół- ki (korporacji) records of a corporation; ~a sprawy brief; case records; trial bundle; ~a stanu cywilnego census records, marital sta- tus records, vital record; ~a statystyczne sta- tistical records; ~a tymczasowe temporary docket; ~a wyczekujące pending files; ~a wykonawcze executive orders; ~a zatrud- nienia work files; ~a zażalenia (reklamacji) obejmujących nadpłatę overpayment claim files; ~a zrzeszonych pracodawców associ- ated files; chować do ~ shelve; do waszych ~ for your files aktualizacja update; ~ danych finansowych fi- nancial data update; ~ danych kadrowych HR data update aktualizować bring up to date; ~ bazy danych update the databases aktualnie at the present time; currently; am. presently; ~ obowiązujące cło presently ex- isting duty; ~ podłączony do internetu on- line; ~ ważny of current importance; valid aktualności current events (affairs); news items; ~ dnia news of today; zasada ~ orze- czenia principle of validity of the verdict aktualn|y present; current; definite; going; pres- ent; topical; ~a data podjęcia zamiaru ad- opcji actual date of placement (ADP); ~a oferta standing offer; ~a populacja present population; ~a stawka going rate; ~a stawka wynagrodzenia current rate of pay; ~a war- tość pieniądza actual cash value; ~a war- tość waluty current value of a currency; ~a wiedza present knowledge; ~e dokumenty live files; ~e położenie (ocena sytuacji) ac- tual position; ~y dług present debt; ~y odpis valid transcript; ~y problem current (present) problem; ~y rząd present cabinet; ~y temat topical item; ~y wykaz stanowisk kierowni- czych w firmie current appointments report; najbardziej ~y up-to-the-second aktuarialn|y actuarial; analityk ~y actuarial an- alyst; doradztwo ~e actuarial advice; egza- min ~yactuarial examination; funkcja ~a ac- tuarial function; metoda ~a actuarial method aktuariat actuarial theory; actuary aktuariusz actuary; na wniosek ~ a upon the actuary’s application aktyw|a active property; assets; holding; ~a bankowe bank assets; ~a bieżące current as- sets; ~a bieżące płynne floating assets; cir- 11 aktywacja aktywn|y culating assets; ~a bilansowe balance assets; ~a brutto gross assets; ~a czyste admitted assets; ~a dewizowe currency assets; foreign exchange holding; exchange assets; ~a dłu- goterminowe long-term assets; ~a docelo- we earmarked assets; ~a dochodowe earning assets; ~a dodatkowe surplus assets; ~a fik- cyjne fictitious assets; ~a finansowe financial assets; ~a firmy company’s assets; ~a funda- cji foundation’s assets; ~a funduszu rento- wego pension fund’s assets; ~a funkcjonu- jącego przedsiębiorstwa going concern as- sets; ~a gospodarstwa domowego household assets; ~a i pasywa assets and liabilities; ~a krótkoterminowe shortlife assets; current as- sets; short-term assets; ~a księgowe account- ing assets; ~a łatwe do upłynnienia quick as- sets; circulating assets; easily marketable as- sets; ~a łatwo zbywalne easily liquidable (marketable) assets; ~a majątkowe przed- siębiorstwa assets of a company; company (am. corporate) assets; ~a martwe dead as- sets; ~a materialne physical assets; ~a net- to net assets; ~a netto na akcję net assets per share; ~a niematerialne intangible assets; in- tangibles; non-tangible assets; ~a nieopera- cyjne capital assets; ~a niepłynne non-liquid assets; ~a niepracujące non-interest bear- ing assets; ~a nieprodukcyjne non-produc- tive assets; ~a nieprzewidziane contingent assets; ~a niepubliczne non-public assets; ~a nierentowne non-yelding assets; ~a niezby- walne unmarketable assets; illiquid assets; ~a o równoważnej jakości kredytowej as- sets of an equivalent credit quality; ~a o war- tości nominalnej nominal assets; ~a obro- towe circulating assets; current assets; ~ od- twarzalne reproductible assets; ~a ogółem total assets; ~a operacyjne operating assets; ~a pieniężne cash assets; monetary assets; ~a płynne (łatwe do realizacji) ready assets; ~a płynne I kategorii primary liquid assets; ~a podlegające umorzeniu depreciable assets; ~a powiernicze trustee assets; ~a pozabilan- sowe off-balance-sheet assets; ~a pracujące interest bearing assets; ~a produkcyjne pro- ductive assets; production related assets; ~a przedsiębiorstw handlowych business as- sets; ~a przenoszalne carry-over assets; ~a przynoszące dochód income-earning assets; ~a przyszłych okresów deferred assets; ~a razem total assets; ~a rentowe (emerytalne) pension assets; ~a rezerwowe composite as- sets; reserve assets; ~a rozporządzalne avail- 12 able assets; ~a rzeczowe assets in kind; per- manent assets; ~a rzeczywiste actual assets; ~a spółki partnership’s assets; corporate as- sets; ~a stanowiące pokrycie rezerw tech- niczno­ubezpieczeniowych assets covering technical provisions; ~a sztuczne synthet- ic assets; ~a szybko zbywalne quick assets; ~a trudno zbywalne slow assets; ~a trwa- łe fixed assets; ~a ubezpieczeniowe fundu- szy kapitałowych assets of insurance cap- ital funds; ~a ukryte concealed assets; hid- den assets; ~a umarzalne depreciable assets; ~a uzupełniające complementary assets; ~a w gotówce cash assets; ~a w naturze as- sets in kind; ~a w walucie krajowej domes- tic assets; ~a w walucie zagranicznej assets in foreign currency; foreign assets; ~a wa- lutowe currency assets; ~a wolne od obcią- żeń assets free from encumbrances; ~a wy- czerpywalne depletable assets; ~a z tyłu od- roczonego podatku dochodowego deferred income tax assets; ~a zaangażowane assets employed; working assets; ~a zagranicz- ne external assets; foreign assets; assets held abroad; ~a zagraniczne przedsiębiorstw krajowych external assets of domestic en- terprises; ~a zamrożone frozen assets; ~a zbywalne divested assets; ~a zdeponowane w MFW assets lodged with the IMF; ~a ze- wnętrzne (np. środki w bankach zagranicz- nych) external assets; ~a zużywalne wast- ing assets; ~a zwykłe common assets; ordi- nary assets; emitent ~ów issuer of the assets; rzeczowe ~a trwałe tangible assets; wycena ~ów assets valuation aktywacja set(-)up; activation aktywista activist; campaigner aktywnoś|ć activity; initiative; ~ć eksportowa export activity; activity of export; ~ć gospo- darcza economic (business) activity; ~ć inte- lektualna menedżera intellectual activity of a manager; ~ć marketingowa marketing ac- tivity; ~ć polityczna political activity; ~ć re- gresyjna regressive activity; ~ć zawodo- wa professional activity; ~ć związkowa un- ion activity; obniżenie ~ci decline in activity; spadek ~ci fall in activity aktywn|y active; operative; (postawa) positive; ~a konkurencja active competition; ~a poli- tyka rynku pracy active labour market poli- cy; ~a polityka zatrudnienia active employ- ment policy; ~a przedsiębiorczość active business (entrepreneurship); ~e inwestowa- nie active investment; ~e obywatelstwo ac- aktywowan|y aliment|y tive citizenship; ~e papiery wartościowe ac- tive securities; ~e poszukiwanie pracy ac- tive job search; ~e szkolenie zawodowe ac- tive vocational training; ~e zaangażowanie active commitment; ~e zatrudnienie active employment; ~y rynek active market; lively market; ~ wspólnik active partner; ~y zawo- dowo employed worker; podmiot ~y entity operating in the market; active entity aktywowan|y activated; ~e koszty akwizycji deferred acquisition costs aktywując|y activating; ~a cena progowa acti- vating threshold price akumulacj|a formation; accumulation; ~a brut- to gross accumulation; ~a faktyczna actu- al accumulation; ~a finansowa przedsię- biorstw financial accumulation of enterpris- es; ~a funduszów accumulation of funds; ~a kapitału accumulation of capital; capi- tal accumulation; capital formation; ~a kosz- tów cost accumulation; ~a kredytu credit ac- cumulation; ~a kwot zaległych accumula- tion of arrears; ~a majątku wealth accumu- lation; ~a odsetek accumulation of interest; ~a oszczędności accumulation of savings; ~a pieniężna money accumulation; pecuniary accumulation; ~a przyśpieszona accelerated accumulation; ~a rezerw accumulation of re- serves; ~a środków własnych accumulation of equity; jednostka ~i accumulation unit akumulować accumulate; ~ (zbijać) kapitał accumulate capital akumulowan|y accumulated; ~a deprecjacja accumulated depreciation; ~a dywidenda accumulated dividend; ~a nadwyżka accu- mulated surplus; ~a strata am. accumulated loss; ~e zapasy accumulated stocks; ~y po- pyt accumulated demand; ~y zysk accumu- lated profit akwirować canvass; solicit; ~ (ubiegać się o) zamówienia solicit orders akwizycj|a canvassing; solicitation; ~ bankowa bank canvassing; ~ pośrednia indirect can- vassing; koszty ~i acquisition costs akwizytor canvasser; solicitor; ~ reklamowy advertising canvasser; ~ ubezpieczeniowy in- surance canvasser; insurance salesman al pari at par alarm signal of distress; alarm; alert; ~ antyw- łamaniowy burglar alarm; ~ bojowy combat alert; ~ dźwiękowy screetch alarm; ~ ostrze- gawczy pre-alarm; ~ powodziowy flood alarm; ~ pożarowy fire alarm; ~ przeciwwła- maniowy burglar alarm; ~ uzbrojony armed alarm; czerwony ~ (dla szpitali i innych in- stytucji użyteczności publicznej) red alert; fał- szywy ~ false alarm alarmować 1. (ostrzegać) warn; 2. (wezwać na album przestępców rogues’ gallery; album of pomoc) call; alarm criminals alians alliance; ~ strategiczny strategic alliance aliant ally alibi alibi; dowieść swego ~ establish one’s al- ibi; murowane ~ cast-iron alibi; posiadać ~ have an alibi alienacja alienation; ~ organizacyjna organi- sational alienation; ~ państwa alienation of a state alienować alienate alimentacj|a alimony obligation; obligation to pay maintenance; nakaz ~i maintenance or- der alimentacyjn|y of alimony; of maintenance; dłużnik ~y maintenance debtor; fundusz ~ y alimony fund; maintenance fund; należ- ność ~ a maintenance allowance; obowią- zek ~ y obligation of maintenance; orzecze- nie w sprawach o roszczenia ~e mainte- nance judgment; regres ~y reimbursement of child support; renta ~ a child benefits; rosz- czenie ~ e claim of alimony; claim of main- tenance; świadczenie ~ e maintenance pay- ment; alimony payment; uprawnienia ~ e al- imony rights; maintenance rights; wierzyciel ~y maintenance creditor; zaliczka ~ a alimo- ny advance; zobowiązania ~ e maintenance obligations aliment|y am. alimony; maintenance; child sup- port; ~y dla małżonka (małżonki) na czas trwania postępowania Maintenance Pend- ing Suit; ~y dla małżonka (małżonki) po rozwodzie Periodical Payments; ~y mie- sięczne monthly alimony; ~y na czas trwa- nia sprawy rozwodowej maintenance pend- ing suit; ~y na dziecko child support; ~y na rzecz współmałżonka spousal mainte- nance; ~y nieobowiązkowe voluntary ali- mony; ~y obowiązkowe compulsory alimo- ny; ~y płacone żonie przez męża po uzy- skaniu rozwodu separate maintenance (pay- ments); ~y w postępowaniu w sprawie rozwodu maintenance payments in the con- text of divorce proceedings; ~y zaległe past due maintenance; orzeczenie dotyczące ~ów (na dziecko, na współmałżonka) matrimonial order; pozew o ~y petition for maintenance; sprawa z powództwa X o ~y suit for alimo- 13 alkohol amnesti|a alcoholic coholism alkoholizm abuse of alcohol; alcohol abuse; al- alkoholow|y (napój) alcoholic; akcyza na na- poje ~e liquor excise; choroba ~a alcohol dependency; handel napojami ~ ymi liq- uor traffic; upojenie ~e intoxication; alcohol- ic stupor alkomat breathalyzer; badać trzeźwość ~em ny brought by X; ubiegający się o ~y appli- cant for maintenance; uprawniony do ~ów maintenance creditor; w zakresie orzeczeń w sprawach o ~y in the case of a mainte- nance judgment; zasądzenie ~ów award of alimony alkohol alcohol; spirit; być pod wpływem ~u be under the influence of alcohol; handlować nielegalnie ~em am. pot. bootleg alkoholik addicted to alcohol; alcohol addict; breathalyse alokacja allocation; earmarking; ~ akcji shares allocation; ~ budżetowa budgetary alloca- tion; ~ kapitału międzynarodowego interna- tional capital allocation; ~ kosztów cost al- location; ~ spółek partnerships allocation; ~ środków resource allocation; ~ w jednost- ki uczestnictwa ubezpieczeniowego fun- duszu kapitałowego allocation in participa- tion units of the insurance capital fund; ~ za- sobów allocation of resources; resource allo- cation alonż allonge alternatywa choice; option; alternative; ~ naj- niższego kosztu least cost alternative alternatywn|y alternative; disjunctive; ~a ofer- ta alternative offer; ~a służba cywilna al- ternative civil service; ~e działanie alterna- tive action; ~e formy inwestycji alternative forms of investment; ~e fundusze inwesty- cyjne alternative investment funds; ~e pro- cedury alternative procedures; ~e rozwią- zanie sporu alternative alternative dispute resolution (ADR); ~e źródła dochodów rol- niczych source of alternative income for farmers; ~y podatek minimalny Alternative Minimum Tax (AMT); ~y projekt alternative draft; środki ~e alternative measures aluzj|a insinuation; (do czegoś) allusion; innu- endo; czynić ~ę make an allusion amalgamacja amalgamation ambasada embassy ambasador ambassador; envoy; ~ nadzwyczaj- ny i pełnomocny ambassador extraordinary and plenipotentiary; ~ pełnomocny ambassa- 14 dor plenipotentiary; ~ w Polsce ambassador to Poland ambitny ambitious; ~ pracownik pot. high achiever ambulatoryjn|y clinic; chory ~y outpatient; le- czenie ~e treatment at an outpatients’ clinic Ameryka America; ~ Łacińska Latin America; ~ Północna North America; ~ Południowa South America; ~ Środkowa Middle America amerykańsk|i American; A~a Agencja ds. Żywności i Leków Food and Drug Admin- istration; ~a cena sprzedaży American sell- ing price; ~a Federacja Pracy Kongres Związków Przemysłowych American Fed- eration of Labour and Congress of Industri- al Organizations (AFL/CIO); ~a Giełda Pa- pierów Wartościowych American Stock Ex- change (A.S.C., AMEX); ~a Rada Adwo- kacka American Bar Association (A.B.A.); ~e Stowarzyszenie Arbitrażowe American Arbitration Association; ~e Stowarzysze- nie Bankowców American Bankers’ Associ- ation (A.B.A.); ~e Stowarzyszenie Kompo- zytorów, Autorów i Wydawców American Society of Composers, Authors and Publish- ers (A.S.C.A.P., ASCAP); ~e Stowarzysze- nie Wydawców Gazet American Newspa- per Publishers Association (ANPA); ~e To- warzystwo Medyczne American Medical Association (AMA); ~e Towarzystwo Po- pierania Nauki American Association for the Advancement of Science (A.A.A.S.); ~ e zasady reklamy American principles of ad- vertising; ~e zrewidowane definicje han- dlu zagranicznego Revised American For- eign Trade Definitions; ~i hymn narodo- wy Yankee Doodle; ~i Instytut Aeronauty- ki American Institute of
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

The Great Dictionary of Law and Economics. Vol. II. Polish - English
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: