Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00471 005790 18442408 na godz. na dobę w sumie
Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować - książka
Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0344-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak radzić sobie z trudnymi przełożonymi?

Co jest nie tak z Twoim szefem?
Jedni szefowie bywają narcyzami. Inni są nieetyczni, terroryzują podwładnych i we wszystkim doszukują się ataków na swoją osobę. Jeszcze inni to nerwowi pracoholicy. Prawie wszyscy najczęściej nie przejmują się tym, jak ich zachowania wpływają na współpracowników. Ale to jeszcze nie znaczy, że masz być ich kozłem ofiarnym. Naucz się stawiać czoła atakom przełożonych. Dowiedz się, jak traktować szefów-narcyzów i szefów-paranoików. Rozpoznaj ich szkodliwe zachowania i zneutralizuj je.

Ta książka jest Twoją tarczą chroniącą przed bólem, jaki wywołują toksyczni szefowie. Pomoże Ci dostosować styl pracy do osobowości przełożonych i współpracowników. Autor, doświadczony psycholog, podpowie Ci, jak uchronić siebie i całą organizację przed destruktywnym wpływem trudnych ludzi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Toksyczni ludzie. Jak z nimi wspó³pracowaæ Autor: Roy H. Lubit T³umaczenie: Marcin Kowalczyk (wprowadzenie, rozdz. 1 – 19), Grzegorz P. Kowalski (rozdz. 20 – 30, dodatek) ISBN: 83-246-0344-1 Tytu³ orygina³u: Coping with Toxic Managers, Subordinates... And Other Difficult People: Using Emotional Intelligence to Survive and Prosper (cid:129) Format: B5, stron: 320 Jak radziæ sobie z trudnymi prze³o¿onymi? (cid:129) Sk¹d u szefów bior¹ siê potrzeba kontroli i mania przeœladowcza? (cid:129) Co robiæ, gdy szef nie rozumie s³owa „nie”? (cid:129) Inteligencja emocjonalna — gdy zdrowy rozs¹dek nie wystarcza... Co jest nie tak z Twoim szefem? Jedni szefowie bywaj¹ narcyzami. Inni s¹ nieetyczni, terroryzuj¹ podw³adnych i we wszystkim doszukuj¹ siê ataków na swoj¹ osobê. Jeszcze inni to nerwowi pracoholicy. Prawie wszyscy najczêœciej nie przejmuj¹ siê tym, jak ich zachowania wp³ywaj¹ na wspó³pracowników. Ale to jeszcze nie znaczy, ¿e masz byæ ich koz³em ofiarnym. Naucz siê stawiaæ czo³a atakom prze³o¿onych. Dowiedz siê, jak traktowaæ szefów-narcyzów i szefów-paranoików. Rozpoznaj ich szkodliwe zachowania i zneutralizuj je. Ta ksi¹¿ka jest Twoj¹ tarcz¹ chroni¹c¹ przed bólem, jaki wywo³uj¹ toksyczni szefowie. Pomo¿e Ci dostosowaæ styl pracy do osobowoœci prze³o¿onych i wspó³pracowników. Autor, doœwiadczony psycholog, podpowie Ci, jak uchroniæ siebie i ca³¹ organizacjê przed destruktywnym wp³ywem trudnych ludzi. (cid:129) Co zrobiæ, gdy szef zawsze „wie lepiej”? (cid:129) Jak uspokoiæ szefa wybuchowego? (cid:129) Jak ucywilizowaæ szefa antyspo³ecznego, z definicji ³ami¹cego wszelkie zasady? (cid:129) Jak radziæ sobie z kierownikami wypalonymi i ogarniêtymi depresj¹? (cid:129) Jak uœwiadomiæ szefowi-dyktatorowi, ¿e ludzie maj¹ w³asn¹ wolê i swoje pomys³y? (cid:129) Jak poprawiæ klimat w miejscu pracy? Spis treści Spis treści Wprowadzenie O autorze Podziękowania ROZDZIAŁ 1. Jak za pomocą inteligencji emocjonalnej radzić sobie z toksycznymi szefami i podwładnymi Nasz punkt wyjścia 23 Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie z trudnymi ludźmi 25 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej 27 Przyczyny toksycznych zachowań 28 Dlaczego mamy rozumieć toksyczne osoby 29 Próby racjonalizacji zachowań destrukcyjnych — mity 31 Polecana lektura 32 5 13 19 21 23 I KIEROWNICY O USPOSOBIENIU NARCYSTYCZNYM 33 Definicja narcyzmu 33 Źródła narcyzmu destruktywnego 34 Zdrowe poczucie własnej wartości a narcyzm destruktywny 36 Rodzaje kierowników narcystycznych 36 Czynniki pogłębiające narcyzm 39 Przegląd Część I 39 Polecane materiały dodatkowe 40 ROZDZIAŁ 2. Megalomania Wpływ kierowników megalomanów na organizację 42 Źródła megalomanii 43 Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną w relacjach z megalomanami 47 Wnioski 53 Twoja kolej 55 Polecana lektura 56 41 6 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ ROZDZIAŁ 3. Mania kontrolowania Maniacy kontrolowania — podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną 60 Wnioski 61 Twoja kolej 62 ROZDZIAŁ 4. Paranoja Przyczyny paranoi 66 Wpływ kierowników cierpiących na paranoję 67 Jak sobie radzić z paranoikami — podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną 69 Wnioski 71 Twoja kolej 71 Polecana lektura 73 II NIEETYCZNI KIEROWNICY Przegląd Część II 76 ROZDZIAŁ 5. Kierownicy o nastawieniu antyspołecznym Jak radzić sobie z antyspołecznymi kierownikami — podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną 82 Wnioski 85 Twoja kolej 87 Polecana lektura 87 ROZDZIAŁ 6. Nieetyczni oportuniści Wpływ na organizację 92 Jak radzić sobie z kierownikami postępującymi nieetycznie — podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną 92 Wnioski 95 Twoja kolej 97 Polecana lektura 98 III AGRESJA WŚRÓD KIEROWNIKÓW Liczne oblicza agresji 100 Przegląd Część III 100 57 65 75 79 89 99 Spis treści ROZDZIAŁ 7. Bezwzględni kierownicy Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników bezwzględnych 108 Wnioski 110 Twoja kolej 110 Polecana lektura 112 ROZDZIAŁ 8. Kierownicy zastraszający innych Rezultaty działania prześladowców 113 Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników tyranów 116 Wnioski 118 Twoja kolej 119 Polecana lektura 119 ROZDZIAŁ 9. Kierownicy o instynktach morderczych Wnioski 127 Twoja kolej 127 Polecana lektura 127 ROZDZIAŁ 10. Molestowanie seksualne Czy to już jest molestowanie seksualne 130 Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec molestowania seksualnego 135 Randki i flirty w pracy 139 Wnioski 140 Twoja kolej 140 Polecana lektura 141 ROZDZIAŁ 11. Kierownicy szowiniści Dlaczego ludzie dręczą i dyskryminują innych 143 Koszty dręczenia i dyskryminowania innych 143 Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników szowinistów 145 Wnioski 150 Twoja kolej 150 ROZDZIAŁ 12. Wybuchowi kierownicy Przyczyny zachowania wybuchowego kierownika 151 Czynniki wzmagające wybuchowość 152 Wpływ wybuchowych kierowników na firmę 153 7 105 113 121 129 143 151 8 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec wybuchowych kierowników 154 Rozładowywanie sytuacji 154 Jak poradzić sobie z własnymi uczuciami 158 Rady dla szefów działów HR i kierowników wyższego szczebla 159 Wnioski 160 Twoja kolej 160 Polecana lektura 161 ROZDZIAŁ 13. Nadpobudliwi kierownicy Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec nadpobudliwych kierowników 166 Wnioski 167 Twoja kolej 169 Polecana lektura 169 ROZDZIAŁ 14. Przyczyny agresji Trzy teorie dotyczące agresji 171 Czynniki wpływające na agresję 173 Psychologiczne i emocjonalne problemy zwiększające agresję 174 Kultura organizacji i agresja 176 Dynamika grupowa 176 Dlaczego uciekamy się do agresji 177 Wnioski 177 Polecana lektura 178 ROZDZIAŁ 15. Jak stawić czoła agresji Agresywni kierownicy w firmie 179 Agresja a asertywność 180 Jak sobie radzić z agresywnymi ludźmi 183 Powstrzymywanie się przed agresją to uniknięcie autodestrukcji 183 Wnioski 186 Polecana lektura 187 IV KIEROWNICY NIEELASTYCZNI Rodzaje nieelastycznych kierowników 190 Nieelastyczni kierownicy i agresja 192 Przegląd Część IV 192 Polecana lektura 193 163 171 179 189 Spis treści ROZDZIAŁ 16. Kierownicy kompulsywni (ogarnięci obsesją) Podłoże zachowań kompulsywnych 196 Co przyczynia się do powstawania osobowości obsesyjno-kompulsywnych 197 Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników kompulsywnych 200 Wnioski 203 Twoja kolej 205 Polecana lektura 205 ROZDZIAŁ 17. Kierownicy autorytarni Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników autorytarnych 210 Wnioski 211 Twoja kolej 211 Polecana lektura 213 ROZDZIAŁ 18. Dyktatorzy Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników dyktatorów 217 Wnioski 217 Twoja kolej 219 ROZDZIAŁ 19. Opozycjoniści Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników opozycjonistów 222 Wnioski 223 Twoja kolej 223 ROZDZIAŁ 20. Kierownicy pasywno-agresywni Podejście wykorzystujące inteligencję emocjonalną wobec kierowników pasywno-agresywnych 226 Wnioski 229 Twoja kolej 229 ROZDZIAŁ 21. Wpływ kierowników nieelastycznych Jak kierownicy nieelastyczni wpływają na pracę firmy 233 Dlaczego nieelastyczni kierownicy awansują 234 Czynniki wpływające na to, że nieelastyczni kierownicy awansują 234 Rozwiązanie problemu 235 Wnioski 238 9 195 207 215 221 225 233 10 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ V KIEROWNICY UPOŚLEDZENI Przegląd Część V 240 Polecana lektura 241 ROZDZIAŁ 22. ADHD Wpływ ADHD na kierowników 244 Kontrola nad ADHD 244 Jak radzić sobie z kierownikami cierpiącymi na ADHD 246 Wnioski 246 Polecana lektura 246 ROZDZIAŁ 23. Zaburzenia lękowe Zaburzenia lękowe uogólnione 247 Zespół lęku społecznego 248 Lęk paniczny 249 Fobia prosta 250 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 250 Leczenie zaburzeń lękowych 252 Wnioski 252 Polecana lektura 252 ROZDZIAŁ 24. Depresja Często ignorowany powszechny problem 253 Wpływ depresji 253 Źródła depresji 254 Żałoba 256 Jak radzić sobie z depresją 256 Jak radzić sobie ze współpracownikami w stanie depresji 257 Wnioski 257 Twoja kolej 257 Polecana lektura 258 ROZDZIAŁ 25. Zespół stresu pourazowego Leczenie 261 Jak radzić sobie ze współpracownikami będącymi pod wpływem stresu pourazowego 261 Wnioski 262 Polecana lektura 262 239 243 247 253 259 Spis treści ROZDZIAŁ 26. Wypalenie W jaki sposób radzić sobie z ryzykiem wypalenia 265 Wnioski 267 Twoja kolej 268 Polecana lektura 269 ROZDZIAŁ 27. Zaburzenia dwubiegunowe Jak radzić sobie z kierownikami cierpiącymi na zaburzenia dwubiegunowe 274 Wnioski 274 Polecana lektura 274 ROZDZIAŁ 28. Nadużywanie alkoholu i narkotyków Czynniki prowadzące do nadużywania substancji psychoaktywnych 276 Podstawy leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków 277 Wnioski 279 Polecana lektura 280 VI ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ I KORZYSTANIE Z NIEJ Przegląd Część VI 281 ROZDZIAŁ 29. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej Jak przetrwać toksyczne zachowania 283 Kontrola interpretacji znaczenia zdarzeń 285 Radzenie sobie z własnymi uczuciami 285 Wnioski 288 Twoja kolej 288 ROZDZIAŁ 30. Stosowanie inteligencji emocjonalnej w celu rozwoju firmy Reakcje organizacji na toksycznych kierowników 291 Różne oblicza narcyzmu 292 Jak to możliwe, że toksyczni kierownicy mogą przetrwać i dobrze prosperować 295 Ważąc wady i zalety narcystycznych kierowników 297 Barbarzyńcy u bram 297 Wnioski 299 Twoja kolej 299 Dodatek Skorowidz 11 263 271 275 281 283 291 301 307 ROZDZIAŁ 1. Jak za pomocą inteligencji emocjonalnej radzić sobie z toksycznymi szefami i podwładnymi Jak postępować z trudnymi ludźmi? Nasz punkt wyjścia Biurowe intrygi oraz różne osobowości współpracowników przyrównać można do raf, które w znacznym stopniu ograniczają Twoje pole manewru i wpływają na podejmowa- ne przez Ciebie działania. Aby odnieść sukces w pracy, musisz wiedzieć, w jaki sposób ominąć te przeszkody, nie rozbijając się o nie. Musisz nauczyć się radzić sobie z szefami i podwładnymi o różnych osobowościach — niektórzy z pewnością będą elastyczni i bę- dzie Ci się z nimi dobrze współpracowało, ale spotkasz też osoby, które dadzą Ci się we znaki swoją dokuczliwością lub dyktatorskimi zapędami. W miarę wspinania się po szczeblach kariery spotkasz przeróżnych ludzi. Niektórzy będą sprawiedliwi, taktowni, elastyczni i wasza współpraca będzie się układać znakomi- cie dzięki podobieństwu osobowości i stylów pracy. Z innymi osobami, również spra- wiedliwymi, taktownymi i elastycznymi, nie będzie Ci się już tak dobrze pracowało — wasze zachowania i style pracy będą się od siebie znacznie różniły. Na pewno spotkasz także osoby niesprawiedliwe, które nie będą liczyły się z innymi, i wyjątkowo nieela- styczne — z pewnością przeklniesz dzień, w którym ludzie ci trafili do Twojej firmy. Co gorsza, kiedy zastanawiasz się, za co Bóg skarał Cię takimi współpracownikami, niektórzy z nich myślą, że są dla firmy prawdziwym objawieniem i darem niebios. Część z nich za- chowuje się tak, jakby uczestniczyli w działaniach wojennych, a Ty byłbyś ich wrogiem. W każdej organizacji dzieją się rzeczy niezwykłe. Pod wpływem atmosfery panującej w biurze pracownikom mogą puścić nerwy i zdarza się, że nawet najmilsi pod słońcem ludzie potrafią zachować się w wyjątkowo odrażający czy wręcz ordynarny sposób. To jednak nie koniec — w każdej firmie trafić się mogą i takie osoby, które z zasady są nie- miłe, a stres oraz polityka biurowa sprawia, że pokazują się z najgorszej strony. Toksyczni menedżerowie to rzeczywistość w wielu firmach i organizacjach. Twoja kariera może w znacznym stopniu zależeć od tego, czy będziesz potrafił sobie z nimi po- radzić. Doskonałych kierowników od przeciętnych często odróżnia umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z tak zwanymi „trudnymi ludźmi”. Czasem kłopoty spra- wiają szefowie, czasem podwładni, jednym razem będą to klienci, a innym — dostawcy. W tej książce znajdziesz opisy sposobów radzenia sobie z takimi ludźmi tak, by nie pokrzyżowali Twoich planów i nie stanęli na drodze Twojej kariery. Dowiesz się między innymi, jak nie stać się kozłem ofiarnym, przetrwać ataki agresywnych kierowników i zado- wolić wymagających przełożonych oraz menedżerów o typie narcystycznym. Nauczysz 24 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ się także, w jaki sposób skuteczniej zarządzać toksycznymi podwładnymi tak, by byli cennymi pracownikami zespołu, a nie chodzącymi bombami z opóźnionym zapłonem. Toksycznych osób nie można wyeliminować całkowicie z naszego życia, jednak rozwi- jając odpowiednie umiejętności, możesz zadecydować o sposobie, w jaki wpłyną one na Ciebie. Toksyczni menedżerowie w firmie stanowią również utrapienie dla kierownictwa wyższego szczebla. Ich destrukcyjny wpływ na całą organizację to poważny problem — ludzie z przerostem ambicji, nadmiernie agresywni i surowi obniżają morale wszystkich wokół. Osoby stykające się z toksycznymi menedżerami mogą zamykać się w sobie, za- trzymywać dla siebie istotne informacje, może brakować im kreatywności, energii i mo- tywacji do pracy, mogą stać się drażliwi i łatwo wpadać w irytację. W końcu mogą odejść z firmy. Ta książka pozwoli kierownikom wyższego szczebla na wcześniejsze zidentyfi- kowanie toksycznych menedżerów — najlepiej jeszcze przed ich zatrudnieniem, a na pewno przed zdobyciem przez nich władzy w danej organizacji. Książka ta pomoże także kierownikom w zarządzaniu toksycznymi podwładnymi. Toksyczny pracownik często może sprawdzać się na jednym stanowisku, ale powodować prawdziwy zamęt na innym. Zasada Petera — wedle której pracownik wspina się po szczeblach w hierarchii zazwyczaj dotąd, aż osiągnie swój próg niekompetencji — sprawdza się szczególnie w przypadku osób z jakimiś niepożądanymi cechami charakteru i osobo- wości (surowość i brak elastyczności, skłonności narcystyczne, zachowania agresywne), pracujących dotychczas na stanowiskach, na których cechy te nie miały okazji się ujaw- nić. Problemy zaczynają się, gdy przełożeni decydujący o awansie takiego pracownika nie dostrzegają w porę sygnałów ostrzegawczych lub nie rozumieją, w jaki sposób te ce- chy charakteru mogą uniemożliwić mu odniesienie sukcesu na nowym stanowisku pracy. Odpowiednio wczesne wykrycie toksycznych cech osobowości i wiedza, na jakich sta- nowiskach cechy te ujawnią się z całą wyrazistością, może zaoszczędzić przełożonemu i całej firmie wielu problemów. Wszyscy mają jakieś wady i mogą zachowywać się w sposób, który będzie przeszka- dzał innym. Jednak niektórzy potrafią lepiej kontrolować te ciemne strony swojego cha- rakteru i dzięki temu stają się pracownikami, których każdy chciałby mieć w swoim ze- spole. Umiejętność radzenia sobie z własnymi wadami zależy w dużej mierze od cech osobowościowych. Jeśli kierownik jest poirytowany i pokrzykuje na wszystkich, gdyż cierpi na depresję lub zespół nadpobudliwości (ang. Attention Deficit Hyperactivity Di- sorder — ADHD), to odpowiednio dobrane lekarstwo może w krótkim czasie diametral- nie zmienić jego zachowanie. Stosunkowo szybko można zmienić także zachowanie oso- by, która krzyczy, ponieważ było to akceptowane w kulturze, w której się wychowała. Jednak problem z ludźmi o poważnych zaburzeniach osobowości, na przykład głęboko narcystycznymi, z reguły jest długotrwały i skończyć się może dopiero w momencie, gdy wyrzucisz ich z pracy. Znajomość poszczególnych typów toksycznych kierowników i zro- zumienie, co leży u podstaw ich zachowania, pozwoli przełożonym podjąć decyzję, kogo można spróbować zmienić, kogo przenieść na inne stanowisko, a kogo nakłaniać do odejścia z pracy. Nawet jeśli cechy charakteru kierowników nie są szczególnie niebezpieczne dla or- ganizacji, to umiejętność szybkiej oceny osobowości pozwali Ci dobrać odpowiednie sta- nowisko do stylu pracy danej osoby. Czasem najlepszym kierownikiem projektu jest oso- ba otwarta, nadmiernie ambitna i pewna siebie. Jednak ta sama osoba może całkowicie zawieść przy innym projekcie, przeszkadzając jedynie zespołowi w działaniu. Zwrócenie uwagi na typy osobowości i pewne problematyczne cechy charakteru mo- że także ułatwić Ci budowanie zespołów. Zespół będzie pracował lepiej, jeśli w jego Rozdział 1. Jak radzić sobie z toksycznymi szefami 25 skład wejdą ludzie o różnych stylach analizowania sytuacji, analizowania danych i umiejętnościach interpersonalnych. W zespole potrzebna jest osoba, która będzie mo- bilizowała wszystkich do wysiłku i która sprawi, że wszystkie problemy będą analizowa- ne w sposób bezstronny i bez uprzedzeń. Konieczny jest także ktoś, kto będzie miał „ludzkie” podejście do pracowników i w ten sposób zapewni wysokie morale zespołu. Wśród członków zespołu muszą znaleźć się osoby kreatywne, osoby, które na sprawę będą pa- trzyły całościowo, i osoby, które zwrócą uwagę na szczegóły. Jedni muszą koncentrować się na głównym celu, a inni powinni patrzeć, czy gdzieś nie pojawiają się jakieś nowe szanse. Czasem utworzenie zespołu składającego się z osób, które nie wyróżniają się żadnymi toksycznymi cechami, jest niemożliwe — przecież wszyscy mamy jakieś wady. Z tego względu przy wyborze pracowników należy zastanowić się, ilu z nich może mieć cechy negatywne i jakie cechy to mogą być. Warto wiedzieć, które zachowania toksyczne moż- na mieszać i w jakich proporcjach, bez obaw o integralność powstałego zespołu. Być może grupa zdoła zaakceptować przeraźliwie ambitną osobę, ale kilka takich osób w ze- spole zdezorganizuje pracę wszystkim. W zależności od tego, jak bardzo surowi i nie- przystępni są poszczególni kierownicy, zespół może stosunkowo dobrze funkcjonować nawet przy kilku nieelastycznych menedżerach. Z drugiej strony, może dojść równie do- brze do całkowitego paraliżu. Przyczyną problemów w zespole mogą być także agresyw- ni menedżerowie, ale często ich szkodliwy wpływ można zneutralizować. W jaki sposób? Tylko jeśli inni członkowie zespołu wiedzą o potencjalnym zagrożeniu i zareagują odpo- wiednio wcześnie, zanim wyrządzone zostaną jakieś poważniejsze szkody. Im lepiej znasz osobowość kierowników i wiesz, na ile są elastyczni, tym łatwiej przyjdzie Ci bu- dowanie skutecznych zespołów. Należy to robić przez przydzielanie poszczególnym pra- cownikom stanowisk, do których są predysponowani, a trzymać ich z dala od tych miejsc, w których ich obecność może tylko zrodzić problemy. Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie z trudnymi ludźmi Celem autora tej książki jest rozwinięcie emocjonalnej inteligencji Czytelnika, która po- zwoli na zapanowanie nad trudnymi sytuacjami w kontaktach z innymi ludźmi. Sam termin inteligencja emocjonalna obejmuje zarówno umiejętność rozumienia własnych uczuć i radzenia sobie z nimi, jak i z uczuciami innych. Badania przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu niezbicie dowodzą znaczenia inteligencji emocjonalnej w od- niesieniu sukcesu w biznesie. W inteligencji emocjonalnej wyróżniamy dwie grupy kompetencji (umiejętności): osobiste i społeczne. Kompetencje osobiste obejmują umiejętność rozumienia własnych odczuć, słabych i silnych stron, a także umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami w taki sposób, by nie wpływały negatywnie na podejmowane przez siebie działania. Na przykład zdolność do powstrzymywania gniewu i tłumienia niepokoju pozwala na lo- giczne myślenie w trudnych sytuacjach, a to z kolei umożliwia podejmowanie właści- wych decyzji i skuteczne wywieranie wpływu na innych. Z kolei kompetencje społeczne to umiejętność rozumienia odczuć innych i współpra- cy z nimi. Rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w zespole lub całej organizacji, zdolność wpływania na innych i rozbudzania ducha współpracy to najważniejsze zada- nia stojące przed liderami i kierownikami. 26 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ Komponenty inteligencji emocjonalnej Kompetencje osobiste Samoświadomość • świadomość własnych emocji i ich wpływu na samego siebie, • świadomość swoich zalet i wad. Samoregulacja • panowanie nad własnymi emocjami, • umiejętność adaptacji, czyli elastyczność w dostosowaniu się do zmian i radzenia sobie z napotkanymi problemami, • utrzymywanie norm uczciwości i prawości, solidność, • chęć rozwoju i samodoskonalenia: • zorientowanie na sukces, • chęć kontynuowania nauki, • chęć przejmowania inicjatywy, • optymizm. Kompetencje społeczne Świadomość społeczna • empatia i chęć zrozumienia innych: • rozumienie punktu widzenia i odczuć innych, • docenienie zalet i wad innych, • świadomość polityczna, rozumiana jako rozpoznawanie emocji w grupie i stosunków między jej członkami. Umiejętności społeczne łagodzenie konfliktów, • szacunek dla innych, • • współpraca i współdziałanie, • poczucie humoru, • umiejętność przekonywania (wizjonerstwo i dyplomacja), • umiejętność wykorzystania różnorodności typów i charakterów. Na rynku jest kilka dobrych książek, w których omówiono znaczenie inteligencji emocjonalnej oraz pokazano sposoby rozwinięcia odpowiednich ogólnych umiejętności ułatwiających kontakty z rozsądnymi ludźmi. Warto przeczytać szczególnie dwie książki Dana Golemana: Inteligencja emocjonalna (Poznań 1999) oraz Naturalne przywództwo (Warszawa 2003). Rozdział 1. Jak radzić sobie z toksycznymi szefami 27 Jednak najczęściej problemy stwarzają ludzie, których trudno uznać za rozsądnych. Inteligencja emocjonalna pomaga dojść do porozumienia również z takimi osobami. Aby poradzić sobie z toksycznymi pracownikami, należy wyróżniać się pewnymi szczegól- nymi cechami i umiejętnościami. Przede wszystkim należy wiedzieć, które cechy osobo- wości uznać za toksyczne i jakie problemy emocjonalne mogą wpłynąć na obniżenie wy- dajności. Dzięki lekturze tej książki zrozumiesz, dlaczego niektóre osoby zachowują się w określony sposób, i dowiesz się, jak sobie z nimi radzić i jak nie ulec ich wpływom. Innymi słowy, ta książka pozwoli Ci rozwinąć inteligencję emocjonalną. Informacje tu zawarte przydadzą się także samym trudnym kierownikom, którzy ce- chują się pewną dozą autorefleksji i samoświadomości, ale nie mogą zapanować nad swoimi emocjami, nie potrafią zrozumieć odczuć innych lub też nie umieją ułożyć sobie z nimi relacji. Książka może pomóc im w dostrzeżeniu wzorców zachowań i stylów pra- cy, które prowadzą do problemów w stosunkach z innymi, i może wskazać im, które umiejętności interpersonalne muszą w sobie rozwinąć. Zrozumienie wagi problemu oraz poszukiwanie odpowiednich rozwiązań może dać doskonałe rezultaty i znacznie popra- wić funkcjonowanie kierowników w organizacji — dotyczy to także tych, którzy wyka- zują zachowania lękowe, cierpią na depresję, ADHD lub nerwice pourazowe (zespół stresu pourazowego). Rozwijanie inteligencji emocjonalnej Mimo że umiejętności związane z radzeniem sobie z trudnymi ludźmi mają ogromne znaczenie, istnieje stosunkowo niewiele formalnych kursów i szkoleń poświęconych rozwiązywaniu problemów, jakie mogą oni tworzyć w miejscu pracy. Odpowiedniego postępowania uczymy się najczęściej przez obserwację poczynań przełożonych. Należy jednak pamiętać, że oni także nigdy nie przeszli formalnego szkolenia w tym względzie. Ponadto, przełożeni często sami są trudnymi ludźmi, od których możesz nauczyć się je- dynie tego, czego nie należy robić. Aby znacząco poprawić trudne relacje w pracy, wielu osobom wystarczy przeczytanie tej książki i zastosowanie zawartych tu wskazówek w praktyce. Innych lektura może za- chęcić do zatrudnienia profesjonalnego doradcy — trenera lub psychologa. W takim przypadku książka ta z pewnością przyspieszy proces nauki i zapewni lepsze efekty koń- cowe. Największe korzyści odniesiesz, jeśli przy czytaniu tego egzemplarza będziesz my- ślał o osobach, które znasz, a które pasują do poszczególnych opisywanych tu kategorii i grup. Przypomnij sobie, jakie konflikty one wywoływały, w jaki sposób próbowałeś je rozwiązać i jak ci ludzie reagowali na różne działania. W ćwiczeniu tym pomogą Ci py- tania znajdujące się na końcu każdego z rozdziałów. Zastanawiające jest, że szukamy pomocy i rady fachowców na przykład w tak try- wialnej sprawie, jak gra w golfa, a niechętnie zwracamy się do profesjonalistów, gdy mamy problemy z innymi ludźmi. Płacimy za usługi wizażystów, specjalistów od prowa- dzenia prezentacji i dekoratorów wnętrz. Wydajemy pieniądze na osobistych trenerów fitness, których jedynym zadaniem jest zachęcanie nas do większego wysiłku raz lub kil- ka razy w tygodniu. Jednocześnie nie chcemy skorzystać z pomocy fachowca, który mógłby nauczyć nas postępowania w stresujących sytuacjach. Spodziewamy się, że sami będziemy ekspertami od radzenia sobie z innymi ludźmi i własnymi emocjami, chociaż nikt wcześniej nas tego nie uczył. 28 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ Ludzie sami mogą się zmieniać i zachęcać innych do zmian. Nie możesz liczyć, że uda Ci się zmienić całą osobowość, ale nie ma takiej potrzeby. Wystarczy poradzić sobie z tymi cechami, które stanowią największą przeszkodę, oraz rozwinąć w sobie większą elastyczność i empatię, aby uzyskać znaczącą poprawę atmosfery pracy i zwiększyć wy- dajność. To wszystko Ci się uda, jeśli tylko zrozumiesz, co wymaga zmiany i jak te zmia- ny wprowadzić. Przyczyny toksycznych zachowań Za toksycznymi zachowaniami kryją się toksyczne cechy osobowościowe, zaburzenia na- stroju (ang. mood disorder) lub impulsywność. Przez cechy osobowościowe rozumiemy wzorce postrzegania, interpretowania i tworzenia relacji ze światem i samym sobą. In- nymi słowy, takie cechy dotyczą sposobu, w jaki ktoś postrzega świat i swoje w nim miejsce. Zachowania toksyczne omówione w tej książce to między innymi narcyzm, agresja, brak elastyczności i zachowania nieetyczne. Przyczyną agresji mogą być różne sposoby widzenia świata. Bezwzględni kierownicy postrzegają świat jako miejsce współzawodnictwa. Uważają, że jeśli w tej dżungli sami nie staną się drapieżnikami, to padną ich ofiarą. Osoby mające skłonność do tyranizo- wania innych odczuwają perwersyjną przyjemność z zastraszania wszystkich wokół. Agresja niektórych osób wynika z tego, że czują się ofiarami, a to, co dla innych jest przejawem agresji, dla nich jest jedynie postawą obronną lub próbą rewanżu za całe zło, które w ich mniemaniu zostało im wyrządzone. Nieprzewidywalni i wybuchowi kierow- nicy mają problemy z odpowiednim kontrolowaniem intensywności swoich odczuć i czę- sto dają się im ponieść. Podobnie, istnieje wiele światopoglądów, których wynikiem jest surowość przekonań i brak elastyczności. Kierownicy o zapędach dyktatorskich i autorytarnych wierzą, że ścisłe przestrzeganie hierarchii w organizacji i permanentna kontrola, stanowią najlep- sze rozwiązanie. Osoby kompulsywne obawiają się chaosu — tak w świecie zewnętrz- nym, jak i we własnym życiu. Kierownikom, którzy sprzeciwiają się wszystkiemu, i oso- bom o typie pasywno-agresywnym wydaje się, że ciągle ktoś zagraża ich niezależności, dlatego też odpowiadają atakiem. Narcystyczne cechy osobowości (arogancja, niskie mniemanie o innych i niewy- kształcona empatia) odgrywają istotną rolę w kilku typach toksycznych zachowań kie- rowników. Egoizm, niska ocena innych, brak empatii i wyrzutów sumienia sprawiają, że narcystyczni menedżerowie często zachowują się agresywnie, nieetycznie i dążą do przejęcia kontroli nad każdym aspektem sprawy. Ludzie bez skłonności narcystycznych także mają czasem ochotę na takie zachowania, ale potrafią nad sobą zapanować z sza- cunku dla innych. Często łatwiej jest zaradzić problemom stricte psychologicznym niż charakterolo- gicznym, co wynika z faktu, iż mają one podłoże biologiczne, na które można wpłynąć środkami farmakologicznymi. Natomiast problemy osobowościowe wynikają z pewnych utrwalonych modeli postrzegania — osoba toksyczna ma określony obraz świata, samej siebie i swojego miejsca w tym świecie (tożsamości). Na owe mentalne modele nie moż- na bezpośrednio oddziaływać farmakologicznie i ulegają one powolnemu przeobrażeniu na drodze psychoterapii. Należy pamiętać, że wszelkie tendencje do zachowań agresywnych, nieelastycznych lub narcystycznych mogą przybrać na sile u ludzi cierpiących na nerwice lękowe, depre- sje, nerwice pourazowe, ADHD, a także będące pod wpływem alkoholu i narkotyków lub Rozdział 1. Jak radzić sobie z toksycznymi szefami 29 znajdujące się w toksycznym środowisku. W takich przypadkach można dojść do błędne- go wniosku, że zachowania takie są przejawem zaburzeń osobowości. Wykrycie i leczenie przyczyny może bardzo szybko dać pozytywne rezultaty, a nawet doprowadzić do cał- kowitego zaniku toksycznych zachowań pod warunkiem, że ich przyczyną była przewle- kła depresja lub ADHD. Mówiąc o toksycznych zachowaniach kierowników, należy mieć także na uwadze kulturę organizacji, wzorce zachowania i systemy pomiarów wydajności. Wszystkie te elementy mogą zarówno hamować takie zapędy, jak i wywoływać je w osobach, które w innych warunkach nigdy by sobie na coś takiego nie pozwoliły. Czynniki napędzające i hamujące toksyczne zachowania przedstawiono na rysunku 1.1. Dlaczego mamy rozumieć toksyczne osoby Po co w ogóle starać się zrozumieć ludzi, których określamy mianem trudnych? Czy nie wystarczy zastanowić się nad sposobami radzenia sobie z nimi? Kluczem do zmiany niewłaściwych zachowań jest dotarcie do ich przyczyn, a na- stępnie wzięcie ich pod uwagę przy opracowywaniu odpowiedniej strategii. Konkretne rozwiązanie może sprawdzić się w jednym przypadku, a pogorszyć sprawę w przypadku innej osoby, która ma inny typ osobowości. Na przykład u podłoża zachowań agresyw- nych może kryć się strach i brak poczucia bezpieczeństwa, brak wystarczającej wiedzy lub bezwzględna chęć dominowania i kontrolowania innych. Kierownicy, których agre- sja wynika z obawy i braku poczucia bezpieczeństwa, mogą się uspokoić, jeśli otoczy się ich tolerancją i doda się im otuchy. Natomiast tolerowanie agresji wynikającej z bez- względności może tylko pogorszyć sprawę i zachęcić kierownika do eskalacji złych za- chowań. I odwrotnie, ostra reakcja na agresję może powstrzymać osobę bezwzględną, ale jedynie pogłębi obawy i napięcie kierownika, którego zachowaniem kieruje strach. Im lepiej zrozumiemy, w jaki sposób inni patrzą na świat i co kieruje ich zachowa- niem, tym większy wpływ będziemy mieli na te osoby. Zrozumienie motywów działań różnych ludzi pozwoli lepiej się bronić i zachęcić ich do współpracy. Kierownicy wyższego szczebla i specjaliści ds. personalnych muszą znać przyczyny niskiej wydajności pracownika — tylko w ten sposób będą w stanie ocenić, czy należy wyciągnąć do niego pomocną dłoń, czy też się go pozbyć. Nie można dawać zbyt wielu szans na poprawę osobie, która nieustannie wprowadza chaos i stanowi przyczynę pro- blemów. Z drugiej strony, nie należy pozbywać się kogoś, kto potencjalnie może być do- skonałym kierownikiem, a jego obecne niezadowalające zachowanie spowodowane jest jedynie odczuwanym niepokojem, stresem, depresją lub też wynika z faktu, iż osoba ta musi radzić sobie z innym toksycznym menedżerem. Im więcej będziemy wiedzieć o po- szczególnych typach osobowości, wpływie lęku i depresji oraz nieodpowiednich zacho- waniach, których przyczyną jest znalezienie się w trudnej sytuacji (na przykład ktoś trak- towany jest jak kozioł ofiarny, jest wykorzystywany lub też przydzielono go do zadań wymagających umiejętności, którymi nie może się wykazać), tym łatwiej i precyzyjniej będziemy mogli stwierdzić, czy warto zatrzymać takiego pracownika, czy też lepiej po- szukać dla niego nowej posady. 30 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ a i n a w o h c a z e n z c y s k o t e c ą j u m a h i e c ą j a z d ę p a n i k i n n y z C . 1 . 1 k e n u s y R Rozdział 1. Jak radzić sobie z toksycznymi szefami 31 Próby racjonalizacji zachowań destrukcyjnych — mity Z reguły niechętnie przeciwstawiamy się nieodpowiednim zachowaniom innych czy wła- snym — wolimy je raczej akceptować i starać się wyjaśnić. Próba zmiany siebie lub ko- goś nie jest łatwa. Aby uniknąć związanego z tym stresu i trudu, często przekonujemy samych siebie, że nic się nie da zrobić lub że sytuacja wcale nie jest tak poważna, jak mogłoby się wydawać. Oba te przekonania są błędne (patrz tabela 1.1). Tabela 1.1. Zachowania destruktywne — mity i rzeczywistość Mit Rzeczywistość Jestem/jest zbyt stary na zmiany Takie obowiązują tu zasady — to część kultury organizacji Po prostu musi odreagować To najlepszy sposób zmotywowania innych i uzyskania odpowiednich rezultatów Istnieje tylko jeden prawidłowy sposób zrobienia tego Po prostu taki ma styl Nie czyni to żadnych szkód Zasługuje na to Najskuteczniejszymi menedżerami wcale nie są nowicjusze, ale ci, którzy zebrali już odpowiednie doświadczenie. Nawet stare drzewo da się przesadzić pod warunkiem, że zrobi się to umiejętnie. Pracownicy często usprawiedliwiają swoje działania, mówiąc, że taki zwyczaj panuje w ich firmie. Osoby, które potrafią wznieść się ponad to i zignorować problematyczne zasady, wybierając metody najefektywniejsze (a nie ogólnie przyjęte), określa się mianem liderów. Osoba, która odreagowuje kosztem innych, wyrządza im krzywdę, dlatego należy ją powstrzymać. Dobry kierownik rozumie ludzi, z którymi przyszło mu współpracować, i stara się z każdym nawiązać odpowiednie relacje zapewniające jak największą efektywność. Nie można wszystkich traktować jednakowo. To mantra kierowników o skłonnościach narcystycznych i kompulsywnych. Rzadko jest to jednak prawda. Jeśli styl pracy jednej osoby negatywnie odbija się na wydajności współpracowników i całego zespołu, to musi ona zmienić swój styl. Przymknięcie oka na szkody czynione przez czyjeś zachowanie może pozornie rozwiązać konflikt, ale spokój i cisza nie trwa zbyt długo. Nikt nie zasługuje na to, by na niego krzyczano, by go obrażano lub źle traktowano. Owszem, mogą być takie sytuacje, w których należy wziąć kogoś na bok i wyjaśnić mu, co powinien zmienić. Może nie zasługuje na premię lub awans. Może będzie trzeba go zwolnić. Na pewno nie można się na nim w żaden sposób wyżywać, zwłaszcza że nie wiemy, co się dzieje w jego wnętrzu, jakim naciskom ulegał, czy nie kierował się dobrą wolą lub jakie wydarzenia z jego przeszłości zaważyły na takiej, a nie innej decyzji. 32 TOKSYCZNI LUDZIE. JAK Z NIMI WSPÓŁPRACOWAĆ Polecana lektura Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna, tłumaczenie Andrzej Jankowski, Poznań 1999. Daniel Goleman, Annie McKee, Richard Boyatzis, Naturalne przywództwo, tłumaczenie Dominika Cieśla, Anna Kamieńska, Krzysztof Drozdowski, Warszawa 2002. Linda A. Hill, Becoming a Manager, Harvard Business School, 1992. Brittain Leslie, Ellen Van Velsor, A Look At Derailment Today: North America and Europe, Center for Creative Leadership, 1996. Robert Sternberg, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1999.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: