Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 003681 18670883 na godz. na dobę w sumie
Total Commander. Leksykon kieszonkowy - książka
Total Commander. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1362-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczne zestawienie informacji
o najpopularniejszym narzędziu do zarządzania plikami

Korzystając codziennie z komputera stwierdzamy, że ilość plików i katalogów na dysku twardym rośnie w lawinowym tempie. Zarządzanie nimi za pomocą graficznych narzędzi oferowanych przez system operacyjny jest wygodne i intuicyjne, niestety wraz ze wzrostem ilości plików staje się coraz wolniejsze. Wielu użytkowników komputerów używa zatem innych narzędzi do pracy z systemem plików.

Wśród nich największą i zasłużoną popularność zyskał Total Commander -- uniwersalny menedżer plików, oferujący poza możliwością zarządzania plikami i folderami także wiele innych, bardzo przydatnych opcji. Za pomocą Total Commandera można między innymi przeszukiwać zawartość dysków twardych, przesyłać pliki za pośrednictwem protokołu FTP, edytować pliki tekstowe i synchronizować zawartości katalogów.

Książka 'Total Commander. Leksykon kieszonkowy' to zwięzłe omówienie tej przydatnej aplikacji. Czytając ją poznasz jej możliwości i nauczysz się z nich korzystać. Dowiesz się, w jaki sposób kopiować, przenosić i usuwać pliki, formatować dyski i pendrive'y, komunikować się z serwerami FTP i przeszukiwać katalogi. Znajdziesz tu informacje o konfigurowaniu Total Commandera i instalowaniu wtyczek, które zwiększają jego możliwości. Przeczytasz o kompresowaniu plików, dzieleniu ich na fragmenty i zmianie atrybutów. Na pewno uznasz też za niezwykle przydatne zestawienie skrótów klawiaturowych, które znajdziesz na końcu tej książki.

Przekonaj się jak Total Commander
usprawni Twoją pracę z komputerem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Total Commander. Leksykon kieszonkowy Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1362-5 Format: B6, stron: 176 PodrŒczne zestawienie informacji o najpopularniejszym narzŒdziu do zarz„dzania plikami Korzystaj„c codziennie z komputera stwierdzamy, ¿e ilo(cid:156)(cid:230) plik(cid:243)w i katalog(cid:243)w na dysku twardym ro(cid:156)nie w lawinowym tempie. Zarz„dzanie nimi za pomoc„ graficznych narzŒdzi oferowanych przez system operacyjny jest wygodne i intuicyjne, niestety wraz ze wzrostem ilo(cid:156)ci plik(cid:243)w staje siŒ coraz wolniejsze. Wielu u¿ytkownik(cid:243)w komputer(cid:243)w u¿ywa zatem innych narzŒdzi do pracy z systemem plik(cid:243)w. W(cid:156)r(cid:243)d nich najwiŒksz„ i zas‡u¿on„ popularno(cid:156)(cid:230) zyska‡ Total Commander (cid:150) uniwersalny mened¿er plik(cid:243)w, oferuj„cy poza mo¿liwo(cid:156)ci„ zarz„dzania plikami i folderami tak¿e wiele innych, bardzo przydatnych opcji. Za pomoc„ Total Commandera mo¿na miŒdzy innymi przeszukiwa(cid:230) zawarto(cid:156)(cid:230) dysk(cid:243)w twardych, przesy‡a(cid:230) pliki za po(cid:156)rednictwem protoko‡u FTP, edytowa(cid:230) pliki tekstowe i synchronizowa(cid:230) zawarto(cid:156)ci katalog(cid:243)w. Ksi„¿ka (cid:132)Total Commander. Leksykon kieszonkowy(cid:148) to zwiŒz‡e om(cid:243)wienie tej przydatnej aplikacji. Czytaj„c j„ poznasz jej mo¿liwo(cid:156)ci i nauczysz siŒ z nich korzysta(cid:230). Dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b kopiowa(cid:230), przenosi(cid:230) i usuwa(cid:230) pliki, formatowa(cid:230) dyski i pendrive(cid:146)y, komunikowa(cid:230) siŒ z serwerami FTP i przeszukiwa(cid:230) katalogi. Znajdziesz tu informacje o konfigurowaniu Total Commandera i instalowaniu wtyczek, kt(cid:243)re zwiŒkszaj„ jego mo¿liwo(cid:156)ci. Przeczytasz o kompresowaniu plik(cid:243)w, dzieleniu ich na fragmenty i zmianie atrybut(cid:243)w. Na pewno uznasz te¿ za niezwykle przydatne zestawienie skr(cid:243)t(cid:243)w klawiaturowych, kt(cid:243)re znajdziesz na koæcu tej ksi„¿ki. (cid:149) Konfiguracja programu (cid:149) Elementy interfejsu u¿ytkownika (cid:149) Zaznaczanie plik(cid:243)w i folder(cid:243)w (cid:149) Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plik(cid:243)w (cid:149) Edycja plik(cid:243)w tekstowych (cid:149) Pakowanie i rozpakowywanie plik(cid:243)w (cid:149) Przesy‡anie plik(cid:243)w przez FTP (cid:149) Instalacja i konfiguracja wtyczek Przekonaj siŒ jak Total Commander usprawni Twoj„ pracŒ z komputerem Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ............................................................................................7 Część I TOTAL COMMANDER 1. Interfejs użytkownika ................................................................ 12 Pasek menu 12 18 Pasek przycisków 19 Pasek napędów 19 Lista wyboru napędu 20 Przestrzeń wolna i całkowita Przyciski zmiany katalogu 20 21 Ścieżka bieżąca 21 Lista i historia katalogów 21 Nagłówki kolumn Okno plików i folderów 22 22 Dane plików i folderów zaznaczonych 23 Linia poleceń 24 Pasek klawiszy funkcyjnych Podsumowanie 25 2. Operacje podstawowe ...............................................................26 26 28 Menu podręczne Wyświetlanie 3 Zaznaczanie Usuwanie zaznaczenia Edycja Kopiowanie Zmiana nazwy Usuwanie i przywracanie plików Pakowanie i rozpakowywanie programem WinZip Dzielenie i łączenie plików Atrybuty Porównywanie i synchronizowanie Port szeregowy Nośniki wymienne FTP Sztuczki i chwyty Część II WTYCZKI 35 39 42 42 46 50 51 54 56 59 62 65 68 79 3. Wtyczki .......................................................................................90 92 93 107 109 111 113 Klasyfikacja wtyczek Przegląd wtyczek Instalowanie i stosowanie wtyczek WFX Instalowanie i stosowanie wtyczek WCX Instalowanie i stosowanie wtyczek WLX Instalowanie i stosowanie wtyczek WDX DODATKI A Instalacja ....................................................................................118 B wincmd.ini ................................................................................ 122 C wcx_ftp.ini ................................................................................ 153 4 | Spis treści D Skróty klawiaturowe ................................................................ 157 157 157 157 158 159 159 160 161 161 162 162 163 164 164 167 167 Archiwum Drukowanie FTP Inne Menu Operacje na katalogach Operacje na plikach Porównywanie Przeglądanie i edycja plików Rozmiary Sortowanie Wiersz poleceń Wyszukiwanie Wyświetlanie Zakładki Zaznaczanie Skorowidz .................................................................................169 Spis treści | 5 Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe W poprzednim rozdziale poznali(cid:264)my sk(cid:228)adniki okna programu Total Commander. Obs(cid:228)uga programu wydaje si(cid:246) intuicyjna. To jednak pierwsze i mylne wra(cid:276)enie. Aby w pe(cid:228)ni wykorzysta(cid:232) mo(cid:276)- liwo(cid:264)ci i u(cid:228)atwienia, które oferuje Total Commander, trzeba go pozna(cid:232). Obj(cid:246)to(cid:264)(cid:232) ksi(cid:241)(cid:276)ki nie pozwala na szczegó(cid:228)owe omówienie wszystkich operacji i mo(cid:276)liwo(cid:264)ci konfiguracji. Wiele z nich jest podobnych do siebie. Maj(cid:241) bardzo logiczny charakter. Gdy wyko- nasz kilka z nich, b(cid:246)dziesz orientowa(cid:228) si(cid:246), jak skorzysta(cid:232) z po- zosta(cid:228)ych. Po uruchomieniu Total Commandera mo(cid:276)na korzysta(cid:232) z menu podr(cid:246)cznego. Menu podr(cid:253)czne Aby wy(cid:264)wietli(cid:232) menu podr(cid:246)czne pliku lub folderu: Metoda 1 1. Naprowad(cid:274) kursor na plik lub folder. 2. Wci(cid:264)nij i przytrzymaj prawy przycisk myszy. Metoda 2 1. Zaznacz plik lub folder. 2. Naci(cid:264)nij klawisze Shift+F10. Obie metody prowadz(cid:241) do wy(cid:264)wietlenia menu podr(cid:246)cznego (ry- sunki 2.1 i 2.2). W menu podr(cid:246)cznym znajduj(cid:241) si(cid:246): (cid:120) najcz(cid:246)(cid:264)ciej u(cid:276)ywane polecenia systemowe (np.: Wytnij, Sko- piuj, Wklej), 26 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy Rysunek 2.1. Menu podr(cid:246)czne folderu Rysunek 2.2. Menu podr(cid:246)czne pliku Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 27 (cid:120) polecenia dodane przez zainstalowane aplikacje (np.: FastSum, Add to archive..., Skanuj za pomoc(cid:241) programu Norton AntiVirus), (cid:120) polecenia dodane przez Total Commandera [np. Podgl(cid:241)d (Lister)]. Dobór polece(cid:254) znajduj(cid:241)cych si(cid:246) w menu podr(cid:246)cznym jest prze- my(cid:264)lany. W wielu przypadkach mo(cid:276)e okaza(cid:232) si(cid:246), (cid:276)e nie musisz korzysta(cid:232) z wi(cid:246)kszych narz(cid:246)dzi. Wy(cid:316)wietlanie Aby móc rozpocz(cid:241)(cid:232) prac(cid:246) z plikami lub folderami, nale(cid:276)y je odna- le(cid:274)(cid:232), wy(cid:264)wietli(cid:232), posortowa(cid:232). Pomocne w tym b(cid:246)d(cid:241) polecenia wbudowane do Total Commandera. Wyszukiwanie plików Aby znale(cid:274)(cid:232) plik znajduj(cid:241)cy si(cid:246) na dysku: 1. Wy(cid:264)wietl folder, od którego chcesz rozpocz(cid:241)(cid:232) poszukiwanie. 2. Naci(cid:264)nij klawisze Alt+F7. 3. W oknie Znajd(cid:274) Pliki okre(cid:264)l kryteria wyszukiwania. Mo(cid:276)esz u(cid:276)y(cid:232) znaków globalnych (np. zapis *.xls spowoduje wyszu- kanie arkuszy Excela) (rysunek 2.3). 4. Rozwi(cid:254) list(cid:246) Szukaj w podkatalogach. Wybierz, jak g(cid:228)(cid:246)boko ma by(cid:232) prowadzone wyszukiwanie. 5. Je(cid:276)eli chcesz wyszukiwa(cid:232) pliki wed(cid:228)ug ich zawarto(cid:264)ci, za- znacz opcj(cid:246) Znajd(cid:274) tekst. Wpisz szukany ci(cid:241)g znaków w polu tekstowym. Zaznacz opcje wyszukiwania. 28 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy Rysunek 2.3. Okno Znajd(cid:274) Pliki 6. Je(cid:276)eli chcesz wyszukiwa(cid:232) pliki na podstawie ich rozmiarów, daty utworzenia lub atrybutów, kliknij kart(cid:246) Zaawansowane. Wprowad(cid:274) kryteria wyszukiwania. 7. Je(cid:276)eli chcesz znale(cid:274)(cid:232) pliki zdublowane, kliknij kart(cid:246) Zaawan- sowane. Zaznacz opcj(cid:246) Wyszukiwacz zdublowanych plików. Wy- bierz kryteria wyszukiwania. 8. Kliknij przycisk Zacznij szuka(cid:232). Wy(cid:316)wietlanie zawarto(cid:316)ci pliku Aby wy(cid:264)wietli(cid:232) zawarto(cid:264)(cid:232) pliku we wbudowanej w Total Com- mandera przegl(cid:241)darce: 1. Umie(cid:264)(cid:232) kursor na pliku, którego zawarto(cid:264)(cid:232) chcesz obejrze(cid:232). 2. Naci(cid:264)nij klawisz F3 lub kliknij przycisk F3 Podgl(cid:241)d. 3. Zawarto(cid:264)(cid:232) pliku zosta(cid:228)a wy(cid:264)wietlona w oknie programu Lister. Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 29 Uwaga Je(cid:276)eli zaznaczysz wi(cid:246)cej ni(cid:276) jeden plik, wszystkie b(cid:246)dzie mo(cid:276)na ogl(cid:241)da(cid:232) w oknie programu Lister. Prze(cid:228)(cid:241)czanie mi(cid:246)dzy plikami b(cid:246)dzie nast(cid:246)powa(cid:228)o przez naci(cid:264)ni(cid:246)cie klawisza n lub p. Podgl(cid:233)d plików graficznych Aby w programie Total Commander wy(cid:264)wietla(cid:232) w trybie podgl(cid:241)du pliki graficzne nie tylko w formacie *.bmp: 1. Zainstaluj przegl(cid:241)dark(cid:246) plików graficznych np. IrfanView. 2. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 3. W oknie Konfiguracja kliknij kategori(cid:246) Edycja/Widok. 4. W ramce Przegl(cid:241)darka dla F3 kliknij przycisk Skonfiguruj wewn. przegl(cid:241)dark(cid:246). 5. Wybierz program (np. i_view32.exe), który b(cid:246)dzie u(cid:276)ywany do wy(cid:264)wietlania plików graficznych. 6. Kliknij przycisk OK. 7. Sprawd(cid:274), czy i_view32.exe sta(cid:228) si(cid:246) przegl(cid:241)dark(cid:241) domy(cid:264)ln(cid:241) (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Domy(cid:264)lna przegl(cid:241)darka plików graficznych 30 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy 8. Kliknij przycisk OK. Obj(cid:253)to(cid:316)(cid:235) ka(cid:348)dego podkatalogu w katalogu bie(cid:348)(cid:233)cym Aby wy(cid:264)wietli(cid:232) rozmiar przestrzeni zajmowanej przez ka(cid:276)dy kata- log indywidualnie: 1. Wy(cid:264)wietl folder, w którym chcesz zmierzy(cid:232) obj(cid:246)to(cid:264)(cid:232) pod- folderów. 2. Naci(cid:264)nij klawisze Alt+Shift+Enter. Kombinacja ta dzia(cid:228)a tylko wtedy, gdy w(cid:228)(cid:241)czone jest wy(cid:264)wietlanie wszystkich szcze- gó(cid:228)ów. 3. Po chwili obok ka(cid:276)dego folderu w bie(cid:276)(cid:241)cym oknie wy(cid:264)wie- tlona zostanie jego obj(cid:246)to(cid:264)(cid:232) (rysunek 2.5). Rysunek 2.5. Obok ka(cid:276)dego folderu widoczna jest obj(cid:246)to(cid:264)(cid:232) zawartych w nim plików Kryteria sortowania folderów Aby foldery sortowane by(cid:228)y wed(cid:228)ug takich samych kryteriów, jak pliki: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij sekcj(cid:246) Wy(cid:264)wietlanie. Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 31 3. W ramce Sortuj katalogi zaznacz Jak pliki (równie(cid:276) wg czasu utworzenia) (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Okno z opcjami wy(cid:264)wietlania 4. Kliknij przycisk OK. Wy(cid:316)wietlanie nazw plików kolorem w zale(cid:348)no(cid:316)ci od rozszerzenia i atrybutów Aby na podstawie koloru, w jakim wy(cid:264)wietlana jest nazwa pliku, mo(cid:276)na by(cid:228)o rozpozna(cid:232) jego typ i atrybuty: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij kategori(cid:246) Kolor. 32 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy 3. Kliknij przycisk Definiuj kolory wed(cid:228)ug rodzajów plików. 4. W oknie Definiuj kolory wg typu pliku kliknij przycisk Dodaj. 5. W oknie Wymie(cid:254) typ pliku kliknij przycisk Definiuj. 6. W oknie Definiuj wybór wpisz kryteria, jakie powinny spe(cid:228)- nia(cid:232) pliki, które maj(cid:241) by(cid:232) wyró(cid:276)nione kolorem. Atrybuty plików mo(cid:276)esz okre(cid:264)li(cid:232) na karcie Zaawansowane. 7. Kliknij przycisk OK. 8. W oknie Kolor wybierz kolor, w jakim ma by(cid:232) wy(cid:264)wietlany plik wyspecyfikowanego typu. 9. Kliknij przycisk OK. 10. W oknie Definiuj kolory wg typu pliku kliknij przycisk OK (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Pliki *.zip b(cid:246)d(cid:241) wyró(cid:276)nione kolorem 11. W oknie Konfiguracja kliknij przycisk OK. Drukowanie listy plików Aby wydrukowa(cid:232) list(cid:246) plików: 1. Wy(cid:264)wietl w aktywnym panelu list(cid:246) plików, któr(cid:241) chcesz wy- drukowa(cid:232). Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 33 2. Wybierz polecenia: Pliki/Drukuj/Pliki lista lub Pliki/Drukuj/ Pliki lista z podkatalogami. 3. W oknie Drukuj katalog ustaw parametry wydruku (rysu- nek 2.8). Rysunek 2.8. Wydrukowana zostanie lista zawarto(cid:264)ci wszystkich podfolderów folderu bie(cid:276)(cid:241)cego 4. Kliknij przycisk Drukuj. Zapisywanie listy plików Aby zapisa(cid:232) do pliku list(cid:246) plików: 1. Utwórz przycisk z poleceniem cm_CopyFullNamesToClip (ry- sunek 2.9). Rysunek 2.9. Do przycisku mo(cid:276)na przypisa(cid:232) polecenie o ciekawych w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ciach 34 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy 2. Zaznacz pliki, których nazwy chcesz zapisa(cid:232) do pliku. 3. Kliknij przycisk utworzony w punkcie pierwszym. Nazwy wszystkich wybranych plików zosta(cid:228)y skopiowane do schowka. 4. Uruchom Notatnik. 5. Wybierz polecenia Edycja/Wklej. 6. Nazwy plików ze schowka zosta(cid:228)y skopiowane do edytora (rysunek 2.10). Rysunek 2.10. Fragment okna edytora Zaznaczanie Nazwa zaznaczonego pliku lub folderu wy(cid:264)wietlana jest domy(cid:264)l- nie kolorem czerwonym (rysunek 2.11). Wydawane polecenia od- nosz(cid:241) si(cid:246) do obiektu zaznaczonego. Kopiowanie, usuwanie, edycja i tym podobne operacje musz(cid:241) by(cid:232) poprzedzone zaznaczeniem obiektu. Rysunek 2.11. Fragment okna z zaznaczonym plikiem CABRK Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 35 Zaznaczanie pliku lub folderu Aby zaznaczy(cid:232) plik lub folder: (cid:120) kliknij go prawym klawiszem myszy lub (cid:120) korzystaj(cid:241)c z klawiszy sterowania kursorem, umie(cid:264)(cid:232) go w przerywanej ramce i naci(cid:264)nij klawisz Insert. Zaznaczanie kilku plików lub folderów Gdy jeden plik jest zaznaczony, zaznaczenie pliku kolejnego po- woduje usuni(cid:246)cie zaznaczenia z dotychczas zaznaczonego pliku. Czy ograniczenie to da si(cid:246) obej(cid:264)(cid:232)? Na szcz(cid:246)(cid:264)cie tak (rysunek 2.12). Rysunek 2.12. Fragment okna z zaznaczonym folderem i dwoma plikami Aby zaznaczy(cid:232) wi(cid:246)cej ni(cid:276) jeden plik lub folder: (cid:120) klikaj je kolejno prawym przyciskiem myszy lub (cid:120) wci(cid:264)nij i trzymaj klawisz Ctrl, a nast(cid:246)pnie klikaj lewym kla- wiszem myszy lub (cid:120) korzystaj(cid:241)c z klawiszy sterowania kursorem, umie(cid:264)(cid:232) plik lub folder w przerywanej ramce i naci(cid:264)nij klawisz Insert. Na- st(cid:246)pnie umie(cid:264)(cid:232) kolejny plik lub folder w przerywanej ram- ce i naci(cid:264)nij klawisz Insert lub (cid:120) wybierz polecenia Zaznacz/Zaznacz grup(cid:246) lub naci(cid:264)nij kla- wisz Szary+. W oknie Rozwi(cid:254) wybór wpisz nazwy plików, 36 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy folderów, rozszerzenia nazw plików, które powinny spe(cid:228)- nia(cid:232) obiekty przeznaczone do zaznaczenia. Uwaga Zapis Szary+ oznacza klawisz oznaczony znakiem + znajdu- j(cid:241)cy si(cid:246) na klawiaturze numerycznej. Zaznaczanie s(cid:233)siaduj(cid:233)cych ze sob(cid:233) plików lub folderów Aby zaznaczy(cid:232) kilka s(cid:241)siaduj(cid:241)cych ze sob(cid:241) plików lub folderów: 1. Kliknij pierwszy obiekt. 2. Wci(cid:264)nij i trzymaj klawisz Shift. 3. Kliknij ostatni obiekt. 4. Zwolnij klawisz Shift. Zaznaczanie wszystkich obiektów w panelu Aby zaznaczy(cid:232) wszystkie obiekty wy(cid:264)wietlone w panelu (rysu- nek 2.13): (cid:120) Wybierz polecenia: Zaznacz/Zaznacz wszystko lub (cid:120) naci(cid:264)nij klawisze Ctrl+Szary+. Rysunek 2.13. Po naci(cid:264)ni(cid:246)ciu dwóch klawiszy zaznaczonych zosta(cid:228)o 37 folderów i 169 plików Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 37 Odwracanie zaznaczenia Aby odwróci(cid:232) zaznaczenie wszystkich obiektów wy(cid:264)wietlonych w aktywnym w panelu: (cid:120) Wybierz polecenia: Zaznacz/Odwró(cid:232) zaznaczenie lub (cid:120) naci(cid:264)nij klawisz Szary* (rysunek 2.14). Rysunek 2.14. Po naci(cid:264)ni(cid:246)ciu jednego klawisza usuni(cid:246)te zosta(cid:228)o zaznaczenie 37 folderów i 169 plików Zaznaczanie plików o jednakowym rozszerzeniu Aby zaznaczy(cid:232) pliki o identycznym rozszerzeniu, jak ju(cid:276) zazna- czony plik: (cid:120) Wybierz polecenia: Zaznacz/Wybierz wszystkie z takim samym rozsz. lub (cid:120) naci(cid:264)nij klawisz Alt+Szary+ (rysunek 2.15). Lista zaznaczonych plików Zaznaczenie plików wymaga czasami sporo wysi(cid:228)ku. Aby zapi- sa(cid:232) list(cid:246) zaznaczonych obiektów do pliku (rysunek 2.16): 1. Wybierz polecenia: Zaznacz/Zapisz wybór do pliku. 2. W oknie Zapisywanie jako wybierz lokalizacj(cid:246) i nazw(cid:246) pliku. 3. Kliknij przycisk Zapisz. 38 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy Rysunek 2.15. Wystarczy zaznaczy(cid:232) jeden plik w takim formacie, w jakim maj(cid:241) by(cid:232) zaznaczone pozosta(cid:228)e, nacisn(cid:241)(cid:232) dwa klawisze, a Total Commander wyszuka je wszystkie Usuwanie zaznaczenia Obiekt mo(cid:276)e zosta(cid:232) zaznaczony przez pomy(cid:228)k(cid:246). Wykonanie ope- racji, które zosta(cid:228)y poprzedzone zaznaczeniem obiektów, nie po- woduje usuni(cid:246)cia zaznaczania. W takich przypadkach konieczne jest cofni(cid:246)cie zaznaczenia. Usuwanie zaznaczenia pliku lub folderu Aby usun(cid:241)(cid:232) zaznaczenie pliku lub folderu: (cid:120) kliknij zaznaczony obiekt prawym przyciskiem myszy lub Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 39 Rysunek 2.16. Lista zaznaczonych plików zapisana do pliku (cid:120) korzystaj(cid:241)c z klawiszy sterowania kursorem, umie(cid:264)(cid:232) zazna- czony obiekt w przerywanej ramce i naci(cid:264)nij klawisz Insert lub (cid:120) wybierz polecenia: Zaznacz/Odznacz wszystko. Usuwanie zaznaczenia kilku plików lub folderów Aby usun(cid:241)(cid:232) zaznaczenie wi(cid:246)cej ni(cid:276) jednego pliku lub folderu: (cid:120) wyjd(cid:274) z folderu zawieraj(cid:241)cego zaznaczone obiekty, a nast(cid:246)p- nie wejd(cid:274) do niego ponownie lub (cid:120) klikaj je kolejno prawym przyciskiem myszy lub (cid:120) wci(cid:264)nij klawisze Ctrl+Szary- lub 40 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy (cid:120) korzystaj(cid:241)c z klawiszy sterowania kursorem, umie(cid:264)(cid:232) plik lub folder w przerywanej ramce i naci(cid:264)nij klawisz Insert. Na- st(cid:246)pnie umie(cid:264)(cid:232) kolejny plik lub folder w przerywanej ramce i naci(cid:264)nij klawisz Insert. Uwaga Zapis Szary — oznacza klawisz oznaczony znakiem – znajdu- j(cid:241)cy si(cid:246) na klawiaturze numerycznej. Usuwanie zaznaczenia plików posiadaj(cid:233)cych wspóln(cid:233) cech(cid:253) Aby usun(cid:241)(cid:232) zaznaczenie plików posiadaj(cid:241)cych wspóln(cid:241) cech(cid:246): (cid:120) wci(cid:264)nij klawisze Szary-. W oknie Zwi(cid:254) wybór (rysunek 2.17) wpisz nazwy plików, folderów, rozszerzenia nazw plików, które powinny spe(cid:228)nia(cid:232) obiekty przeznaczone do usuni(cid:246)cia zaznaczenia. Rysunek 2.17. Okno umo(cid:276)liwiaj(cid:241)ce selektywne usuwanie zaznaczenia Rozdzia(cid:293) 2. Operacje podstawowe (cid:95) 41 Edycja Domy(cid:264)lnym edytorem jest Notatnik. Jest to edytor tekstowy, który nie ma mo(cid:276)liwo(cid:264)ci zaawansowanego formatowania tekstu, jak np. Word. Nie dodaje on znaków formatowania, a dzi(cid:246)ki temu nadaje si(cid:246) do edytowania plików konfiguracyjnych, programów itp. Je(cid:276)eli chcesz edytowa(cid:232) plik z rozszerzeniem *.doc, kliknij go dwu- krotnie. Dzi(cid:246)ki skojarzeniu rozszerzenia pliku z aplikacj(cid:241) zostanie on otworzony w edytorze MS Word. Edycja plików tekstowych Aby edytowa(cid:232) pliki tekstowe: 1. Umie(cid:264)(cid:232) kursor na pliku, który chcesz edytowa(cid:232). 2. Naci(cid:264)nij klawisz F4 lub kliknij przycisk F4 Edycja. 3. Plik zostanie otworzony w edytorze domy(cid:264)lnym — Nota- tniku. Edytor domy(cid:316)lny Aby zmieni(cid:232) edytor domy(cid:264)lny: 1. Wybierz polecenia: Konfiguracja/Opcje. 2. W oknie Konfiguracja kliknij kategori(cid:246) Edycja/Widok. 3. W ramce Edytor dla F4 wpisz nazw(cid:246) edytora domy(cid:264)lnego (ry- sunek 2.18). Kopiowanie Có(cid:276) mo(cid:276)na powiedzie(cid:232) o kopiowaniu? W jego efekcie w folderze docelowym ma pojawi(cid:232) si(cid:246) kopia folderu lub pliku (cid:274)ród(cid:228)owego. 42 (cid:95) Total Commander. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Total Commander. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: